TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIA RFID JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNO CI W ZARZ DZANIU LOGISTYK SŁU BY ZDROWIA MAREK MATULEWSKI, ZBYSZKO PAWLAK Streszczenie Celem artykułu jest przybli enie technologii RFID jako czynnika konkurencyjno ci w zarz dzaniu logistyk słu by zdrowia. W coraz wi kszym stopniu, w celu poprawy konkurencyjno ci jednostek słu by zdrowia, wdra ane s ró norodne rozwi zana usprawniaj ce obieg informacji. Jednym z tego typu narz dzi umo liwiaj cym automatyzacj szeroko rozumianej identyfikacji jest technologia RFID. Optymalizuje ona wielopłaszczyznow wymian informacji oraz gromadzenie niezb dnych danych (tzn. m.in. takich jak pacjenci, personel, medykamenty, wyposa enie i sprz t techniczny oraz rodki transportu), których posiadanie stwarza podstaw do efektywniejszego pod ka dym wzgl dem wiadczenia usług medycznych przy jednoczesnym zachowaniu, narzuconego bud etu. Co wi cej, zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji opartej o technologi RFID ułatwia wiele wa nych procesów zwi zanych z funkcjonowaniem placówek słu by zdrowia, takich jak np. ci gła kontrola procesu leczenia, wi ksza odpowiedzialno personelu za podj te decyzje, sprawne umawianie wizyt, ograniczenie biurokracji, wi ksza efektywno pracy personelu, czy te ograniczenie wyst puj cych kosztów. Takie wła nie rozwi zania, które jednoznacznie podnosz konkurencyjno, stanowi aktualn wykładni zarz dzania logistycznego w słu bie zdrowia. Słowa kluczowe: systemy automatycznej identyfikacji, konkurencyjno, zarz dzanie zasobami, technologia RFID 1. Wprowadzenie yjemy w społecze stwie informacyjnym, w którym informacja a wła ciwie jej przepływ (jako element zarz dzania logistycznego), odgrywa strategiczn rol i na równi z innymi dobrami mo e podlega dalszemu obrotowi i generowa pewne wymierne korzy ci w tym równie tzw. warto dodan. Co wi cej nale y zgodzi si z M. Golk, e: ( ) nie chodzi przy tym wył cznie o informacje jako dane dotycz ce produkcji i usług, cho one te s oczywi cie istotne. Chodzi o to, e informacje s traktowane jako produkt, jako towar na sprzeda (czasem wr cz jako surowiec), który staje si główn siła nap dow współczesnej cywilizacji 1. Ponadto informacja stała 1 Golka M.: Czym jest społecze stwo informacyjne? W Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 4/2005, Wydział Prawa i Administracji UAM, Pozna 2005, s. 254.

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, si obecnie warto ci, która obok zasobów kapitałowych, rzeczowych i ludzkich mo e nawet osi gn poziom, który cz sto decyduje o istnieniu i rozwoju firmy 2. W konsekwencji, dla ujednolicenia u ywanej terminologii, zdefiniowa nale y samo poj cie informacji. Nale y ona do zbioru poj podstawowych współczesnej nauki. Definiuje si j, jako (...) wiadomo o czym. (...) W systemach społeczno-gospodarczych, informacj traktuje si, jako kategori ekonomiczn i postrzega w nast puj cych aspektach: jako dobro wolne, jako zasób, jako produkt, jako czynnik produkcji, jako towar, jako elementy infrastruktury gospodarki 3. Stanowi ona (informacja) podstaw działania współczesnego przedsi biorstwa. Jest specyficznym rodzajem zasobów, który pozwala na zwi kszenie wiedzy o danym podmiocie gospodarczym oraz jego dalszym b d bli szym otoczeniu 4. Co wi cej, to wła nie informacja nale y do zasobów niematerialnych wszelkich jednostek systemu społeczno-gospodarczego. Obok takich elementów jak: renoma firmy, unikatowe umiej tno ci, powi zania nieformalne, patenty, licencje, klimat pracy, kultura organizacyjna, marki produktów, do wiadczenie, kontakty czy te technologie wszystko to jest kategori ekonomiczn, która w systemach społeczno-gospodarczych traktowana jest na równi z konkretnymi produktami, jak równie fizycznie istniej cymi zapasami w poszczególnych pozycjach asortymentowych. Drugim poj ciem wymagaj cym jednoznacznego zdefiniowania jest konkurencyjno. Konkurencyjno jest poj ciem teoretycznym, które jednocze nie odnosi si do rynku i wyst puj cych na nim regulacji. Wynika to bezpo rednio z istoty zachowa podmiotów gospodarczych, które (w du ym uproszczeniu) mo na sprowadzi do konkurowania, rywalizacji i konfrontacji na rynku 5. Jednocze nie nale y zdawa sobie spraw, e (zgodnie z Banse) adna definicja konkurencyjno ci nie uzyskała akceptacji wi kszo ci rodowiska naukowego zajmuj cego si tymi problemami 6. Z poj ciem konkurencyjno ci nierozerwalnie wi si trudno ci w efektywnym zrozumieniu wymaga stawianych przez klienta. Nale y podkre li, e ( ) wymaga si od mened erów, aby wyra nie odczytali wypowiadane potrzeby, ale musz te po wi ci wiele twórczej pracy, eby dotrze do tych ukrytych. Klienci nie zawsze potrafi przekaza cały zakres swoich potrzeb; niektóre s zachowywane w milczeniu, słabo zdefiniowane albo słabo artykułowane, firmy za nie rozmawiaj ze sob ani nie wymieniaj informacji. W dzisiejszym krajobrazie biznesu zadaniem dostawcy staje si rozpoznanie tych niemych potrzeb, ich zdefiniowanie i zapewnienie im głosu w procesie decyzyjnym dostawcy 7. 2 Jabło ski Wł.: Zarz dzanie informatyk w przedsiebiorstwie, Wy sza Szkoła Zarz dzania i Marketingu, Sosnowiec 2003, s Ole ski J.: Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarz dzania. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2005, s Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a mi dzynarodowa konkurencyjno i internacjonalizacja przedsi biorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s Banse M: The evolution of competitiveness in Hungarian Agriculture from transition to accession. [w] Materiały konferencyjne na IX Europejski Kongres Ekonomistów Rolnictwa, Warszawa 2002, s Slywotzky A.J., Morrison D. J., Andelman B.: Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000, s. 43.

3 150 Marek Matulewski, Zbyszko Pawlak Technologia RFID jako czynnik konkurencyjno ci w zarz dzaniu logistyk słu by zdrowia Rekapituluj c powy sze informacja stanowi pewien stały czynnik konkurencyjno ci. Element, który w dobie ci gle nasilaj cej si konkurencji, jako element tzw. zasobów niematerialnych, najbardziej po danych aktywów danego podmiotu przyczynia si (lub te mo e si przyczyni ) do uzyskania trwałej dodatkowej przewagi nad bezpo redni konkurencj. Oczywi cie, po to by mogła osi gn taki stan informacja musi posiada pewne cechy, do których mo na zaliczy : by strategicznie warto ciowa, co oznacza, e mog by podstaw wykorzystania szans lub przeciwstawienia si zagro eniom, charakteryzowa si rzadko ci posiadania przez obecnych i przyszłych konkurentów, by trudn do imitacji i kopiowania przez konkurentów, by niemo liw do substytuowania przez inne zasoby 8. Posiadanie informacji charakteryzuj cych si tymi wła nie cechami oraz ich efektywne u ycie (w sposób, który pozwala na reagowanie na zmieniaj ce si warunki panuj ce na rynku szybciej w stosunku do innych jego uczestników), wzmacnia zajmowan przez dane przedsi biorstwo pozycj. Nale y równie zauwa y, e pomi dzy efektywno ci wykorzystania zasobów niematerialnych (dotyczy to w szczególny sposób informacji) a istniej cym na danym rynku (lub te jego segmencie) konkurencj oraz aktywno ci konkretnych podmiotów wyst puj pewne, daj ce si zauwa y zale no ci. Konkurencj nale y rozumie w tym przypadku (zgodnie z Goryni ), jako jeden z podstawowych mechanizmów gospodarki rynkowej. Samo poj cie konkurencji jest w tym przypadku odnoszone do strony poda owej (rozumianej, jako ubieganie si przedstawicieli poda y o wzgl dy przedstawicieli popytu) jak i od strony popytowej gospodarki (przedstawiciele popytu rywalizuj o wzgl dy przedstawicieli poda y Budowa systemu RFID Posiadanie nawet najbardziej sprawnego, popełniaj cego minimaln ilo bł dów systemu zarz dzania nie zda si na nic, je eli na wst pie nie b dziemy posiadali prawdziwych danych b d cych odzwierciedleniem wyst puj cej w danym miejscu i czasie sytuacji na rynku. Nowe sposoby przesyłania, wyszukiwania i przetwarzania informacji spowodowały mo liwo rewolucyjnych przemian w organizacji pracy i zarz dzaniu. Jednym z takich wła nie rozwi za jest automatyczna identyfikacja. Jego idea polega na zast pieniu r cznego wprowadzania danych do istniej cych systemów informacyjnych (zasilanych obecnie przez systemy informatyczne coraz cz ciej zintegrowane) w sposób automatyczny, przy zastosowaniu specjalnych metod. Przykładem takiej wła nie metody s systemy RFID (ang. Radio Frequency Identification). Działanie takiego systemu opiera si na wykorzystaniu fal radiowych. Sama idea wykorzystania tych fal do automatycznej identyfikacji nie jest (jak by to si mogło wydawa ) nowym pomysłem. Ju w okresie II wojny wiatowej (po roku 1940) po raz pierwszy na masow skal w Niemczech i Wielkiej Brytanii wykorzystano system IFF (ang. Identification, Friend or Foe przyjaciel czy wróg) do identyfikacji własnych jednostek oraz wykrywania samolotów wroga. Natomiast pierwszym cywilnym zastosowaniem było w latach 70-tych XX wieku wykorzystanie tzw. tagów RFID w transporcie 8 Skawi ska E. (red.): Konkurencyjno przedsi biorstw nowe podej cie, PWN, Warszawa-Pozna 2002,s Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a mi dzynarodowa konkurencyjno i internacjonalizacja przedsi biorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, (w urz dzeniach do pobierania opłat za przejazd) oraz w produkcji przemysłowej (do ledzenia obiektów na liniach produkcyjnych). System RFID to technologia umo liwiaj ca stworzenie systemu kontroli przepływu towarów i osób, oparta na zdalnym odczycie i zapisie danych przy u yciu fal radiowych. Schemat budowy systemu RFID przedstawia rys.1. Rysunek 1. Budowa systemu RFID ródło: Niemojewski P: Wprowadzenie do technologii RFID, konferencja Płatno ci bezstykowe dzi i jutro, Medien Service, Warszawa, Typowy system RFID składa si z trzech podstawowych elementów, którymi s : tag (transponder), czytnik i oprogramowanie. Tag (zwanych inaczej identyfikatorem lub transporterem) zbudowany jest z elektronicznego chipu z pami ci oraz miniaturowej anteny słu cej do ł czno ci bezprzewodowej. Pojemno pami ci identyfikatora to od kilkudziesi ciu bitów do kilku tysi cy bitów. Z reguły kilkadziesi t lub kilkaset bitów jest wystarczaj c wielko ci dla wi kszo ci aplikacji. Podział transporterów wg ró nych kryteriów zawiera poni sza tabela. ZE WZGL DU NA SPOSÓB ZASI- LANIA ZE WZGL DU NA MO LIWO ZAPISU Tabela 1. Podział transporterów RFID TYP TRANSPORDERA Aktywne posiadaj wbudowane ródło zasilania. Charakteryzuj si stosunkowo du ym zasi giem odczytu danych (do kilkudziesi ciu metrów). Jednak e ze wzgl du na swoj specyfik s du o wi ksze i dro sze od pasywnych. R/O urz dzenie pozwalaj ce tylko na odczyt WORM urz dzenie umo liwiaj ce jednokrotny zapis do pami ci oraz wielokrotny z niej odczyt Pasywne nie posiadaj wbudowanego ródła zasilania. Energi do działania czerpi z odbieranych fal elektromagnetycznych (posiadaj wbudowany kondensator, którego zadaniem jest gromadzenie tej e energii). R/W urz dzenie umo liwiaj ce swobodny zapis i odczyt danych ródło: Opracowanie własne na podstawie Papi ska-kacperek (red): Społecze stwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s Czytnik (dekoder) jest to urz dzenie nadawczo odbiorcze, które wysyła lub odbiera wi zk promieniowania elektromagnetycznego odpowiednio zdekodowan zapisuj c lub odczytuj c

5 152 Marek Matulewski, Zbyszko Pawlak Technologia RFID jako czynnik konkurencyjno ci w zarz dzaniu logistyk słu by zdrowia w ten sposób dane. Czytniki zawieraj dekoder oraz anten, b d c ich integraln b d mobiln cz ci. Słu one do przetwarzania sygnału cyfrowego na sygnał radiowy. Mo na je umownie podzieli na stacjonarne oraz mobilne. Oprogramowanie systemowe (komunikacyjne i u ytkowe) odpowiada za fizyczn stron transmisji (oprogramowanie komunikacyjne) oraz za wymian, gromadzenie i przetwarzanie danych, które po cz ci mog pracowa na czytniku (w zale no ci od jego mo liwo ci technologicznych) a po cz ci na serwerze (PC-ie) terminalu współpracuj cym z czytnikiem (oprogramowanie systemowe). Identyfikacja przy pomocy fal radiowych (RFID) pozwala na zdalny odczyt danych z identyfikatorów (inaczej tagów, transponderów), jak równie zapis danych bez konieczno ci kontaktu optycznego pomi dzy urz dzeniem odczytuj cym a identyfikatorem. Istot działania tagów RFID jest realizowanie na danie czytnika, wysłania danych identyfikacyjnych drog radiow. Stosowane s te tzw. bezchipowe RFID, w których rol chipu odgrywa dedykowany obwód moduluj co-demoduluj cy, co pozwala na znaczn redukcj kosztów całego układu. Podstaw działania czytników jest pobieranie informacji z identyfikatorów. Komunikacja przebiega dwustopniowo. Najpierw wysyłane jest przez czytnik danie identyfikacji. W przypadku tagów pasywnych słu y ono równocze nie naładowaniu kondensatorów identyfikatora. Nast pnie wysyłana jest informacja zwrotna przez wszystkie identyfikatory wzbudzone przez czytnik. Nale y równie podkre li, e głównym czynnikiem wpływaj cym na prac urz dze RFID (zasi g odczytu/zapisu, odporno na zakłócenia i inne cechy funkcjonowania) jest cz stotliwo fal radiowych. Zgodnie z przeznaczeniem zostały one (cz stotliwo ci) podzielone na nast puj ce zakresy: Zakres cz stotliwo ci khz Warunki propagacji fali elektromagnetycznej w tym zakresie okre lanej jako fale długie pozwalaj na transmisj sygnałów w obszarze o promieniu ponad 1000 km przy niskich nakładach finansowych. Zakres cz stotliwo ci 6,78 MHz Warunki propagacji fali elektromagnetycznej w tym zakresie pozwalaj na transmisj sygnałów w obszarze o promieniu kilkuset kilometrów podczas dnia. W godzinach nocnych mo liwy jest do uzyskania przekaz transkontynentalny. Zakresy tych cz stotliwo ci wykorzystuje si szeroko do nadawania audycji radiowych, przekazu prognozy pogody, warunków panuj cych na morzu, informacji przekazywanych przez agencje informacyjne. Zakres cz stotliwo ci 13,56 MHz Warunki propagacji dla tego zakresu pozwalaj na transmisj transkontynentaln podczas całego dnia. Zakres przewa nie wykorzystywany do wiadczenia ró nego rodzaju usług radiowych, przekaz informacji pomi dzy agencjami prasowymi i w telekomunikacji. Innymi systemami pracuj cymi w tym zakresie to (oprócz RFID) systemy zdalnego sterowania, zdalnie sterowane modele, pagery oraz do demonstracji sprz tu radiowego. Zakres cz stotliwo ci 27,125 MHz Ten zakres jest przydzielony dla radia CB w całej Europie, USA i Kanadzie. Niezarejestrowane i nieopłacone systemy radiowe mog nadawa z moc do 4 Watów i tym samym uzyskiwa poł czenie na odległo ponad 30 km. Oprócz zastoso-

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, wania do celów RFID, zakres ten jest u ywany przez aplikacje medyczne, spawalnictwo wysokocz stotliwo ciowe, zdalnie sterowane modele oraz pagery. Zakres cz stotliwo ci 40,680 MHz. Fale w tym zakresie s propagowane po powierzchni Ziemi, wi c ich tłumienie przez budynki i inne obiekty nie odgrywa istotnego znaczenia. Wykorzystanie tego pasma oprócz systemów RFID to komercyjne systemy radiowe, np. w le nictwie, utrzymaniu dróg i autostrad oraz telewizji. Zakres wykorzystywany jest równie do przesyłania danych w systemach telemetrycznych oraz systemach zdalnie sterowanych. Nie jest najodpowiedniejszy do systemów RFID z transmisj z rozpraszaniem wstecznym (ang. backscatter) ze wzgl du na brak mo liwo ci zbudowania małego i taniego transpondera. Zakres cz stotliwo ci 433,920 MHz Jest on przeznaczony do usług radia amatorskiego. Amatorzy radiowi wykorzystuj ten zakres do transmisji głosu i danych oraz do przekazywania audycji przez stacje przeka nikowe. Przekaz jest silnie tłumiony, je eli nadawane fale elektromagnetyczne w tym zakresie natrafi na budynki i inne przeszkody. Wyst puj wtedy równie odbicia. W zale no ci od stosowanej mocy, mo liwy jest przekaz na odległo od 30 do 300 kilometrów. Oprócz urz dze RFID z rozpraszaniem wstecznym znajduj si w tym zakresie nadajniki telemetryczne (np. bezprzewodowe termometry), interkomy głosowe, słuchawki bezprzewodowe, walkie-talkie krótkiego zasi gu, systemy zdalnego dost pu (np. centralne blokowanie zamków i zapłonu w pojazdach) i wiele innych aplikacji zostało wtłoczonych w przedstawiane pasmo. Niestety nie pozostaje to oboj tne na wzajemne interferencje pomi dzy urz dzeniami wykorzystuj cymi to pasmo. Zakres cz stotliwo ci 869,9 MHz Zakres ten został przekazany do cywilnego u ytku w Europie w roku 1997 celem wykorzystywania go przez sprz t SRD (ang. Short Range Devices) urz dzenia krótkiego zasi gu i od tego czasu mo e by stosowany w systemach RFID. Zakres cz stotliwo ci 915,0 MHz Zakres ten nie jest dost pny dla urz dze RFID w Europie. Stosowany w USA i w Australii. Zakres cz stotliwo ci 2,45 GHz Zakres ten jest cz ciowo pokrywa si z zakresami radia amatorskiego oraz systemów radiolokacyjnych. Warunki propagacji tego zakresu powoduj, e jakiekolwiek przeszkody, np. budynki powoduj silne odbicia i tłumienia propagowanych fal. Zakres tych cz stotliwo ci jest równie wykorzystywany w telemetrii oraz bezprzewodowych sieciach komputerowych. Zakres cz stotliwo ci 5,8 GHz Zakres ten cz ciowo pokrywa si z zakresami radia amatorskiego oraz systemów radiolokacyjnych. Typowymi aplikacjami wykorzystuj cymi te cz stotliwo ci s czujniki ruchu, stosowane przed drzwiami (w sklepach i marketach) lub urz dzeniach sanitarnych np. automatyczne spłukiwanie toalet. Zakres cz stotliwo ci 24,125 GHz

7 154 Marek Matulewski, Zbyszko Pawlak Technologia RFID jako czynnik konkurencyjno ci w zarz dzaniu logistyk słu by zdrowia Zakres cz ciowo pokrywa si z zakresami radia amatorskiego oraz systemów radiolokacyjnych, jak równie z naziemnymi usługami dostarczania danych poprzez satelit. Typowymi aplikacjami wykorzystuj cymi te cz stotliwo ci s czujniki ruchu, ale tak e kierunkowe systemy radiowej transmisji danych Zarz dzanie informacj w systemach RFID Systemy RFID maj zapewni sprawny pod ka dym wzgl dem przepływ informacji od i do klienta oraz generowa dane, co powoduje, e powinny cechowa si takimi atrybutami jak: przydatno, czyli dostosowanie do potrzeb u ytkowania, aktualno, czyli dostosowanie do czasu u ytkowania, odpowiedzialno, czyli gwarancja poprawno ci, typ własno ci, czyli okre lenie praw dost pu do nich, typ ochrony danych, czyli sposoby utrudniaj ce dost p oraz ich modyfikacj przez osoby niepowołane 11. Systemy RFID stanowi ponadto informatyczne zasilanie systemów informacyjnych, które przy powszechnie obserwowalnym obecnie zalewie informacyjnym (jego ródłem jest mi dzy innymi wzrost ilo ci informacji na niespotykan dot d skal ) zapewnia efektywne pod ka dym wzgl dem jego działanie oraz odpowiadaj ce ilo ciom danych przyspieszenie procesów informacyjnych. Do tak funkcjonuj cego systemu zalicza si przede wszystkim: tworzenie informacji, przekazywanie informacji, czyli dostarczanie ich u ytkownikom, przechowywanie informacji, czyli wł czanie dokumentów do systemu w taki sposób, by mo na je było odnale, gromadzenie informacji, czyli zdobywanie danych na temat dokumentów, ich pozyskiwanie oraz wprowadzanie do systemu, wyszukiwanie informacji, czyli wybieranie z systemu dokumentów spełniaj cych pewne kryteria, kopiowanie informacji, czyli jej zwielokrotnianie, przetwarzanie informacji, czyli opracowywanie danych, które polega na tworzeniu dokumentów pochodnych na podstawie dokumentów pierwotnych, wykorzystywanie informacji, niszczenie informacji. Wykonywanie tych operacji całkowicie automatycznie (szczególnie tam, gdzie przyspiesza to działanie systemu oraz eliminuje ródła dodatkowych bł dów) wpływa na zdobycie prawidłowych danych wej ciowych, których posiadanie jest fundamentalnym zało eniem poprawnego funkcjonowania systemu informacyjnego i umo liwia efektywne nim zarz dzanie Wierzbicki A. P.: Informacja jako zasób: wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwini tych. [w] Gospodarka Narodowa nr 12/1996, s.76.

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, Zalety i wady systemów RFID Systemy RFID posiadaj, jak ka de istniej ce rozwi zanie szereg zalet oraz wad. Do najwa niejszych zalet mo na zaliczy, takie ich atrybuty jak to, e: wymiana informacji nast puje drog radiow, dzi ki czemu identyfikator (tag, transponder) nie wymaga bezpo redniej widzialno ci z anten urz dzenia czytaj cego, RFID jako technologia ma najni szy współczynnik wyst powania bł dów odczytu spo ród wszystkich technologii automatycznej identyfikacji, tagi radiowe pracuj w szerokim zakresie temperatur i praktycznie s niewra liwe na warunki otoczenia ( nieg, lód, błoto, deszcz, wibracje, itp.) umo liwiaj c identyfikacj w trudno dost pnych miejscach, gdzie metody optyczne zawodz, tagi radiowe mog by wykonane w kształcie i z materiałów odpowiadaj cym indywidualnym wymaganiom (kr ek, pier cie, prostopadło cian, szklana kapsułka, karta, guzik, kolczyk, itp.), tagi radiowe mog umo liwia wielokrotny zapis danych (do razy), modyfikacje ich cz ci, a nie tylko odczyt (nieograniczony co do ilo ci), dzi ki temu oznaczony obiekt mo e przenosi ze sob zmienne informacje, tagi radiowe s praktycznie niepodrabialne ich numer seryjny jest nadawany przez producenta w chwili wytwarzania i nie mo e by zmieniony, a zapisana informacja mo e by chroniona hasłem u ytkownika, du a powszechno stosowania. Równocze nie nale y zdawa sobie spraw, e rozwi zanie to posiada równie pewne ograniczenia oraz problemy zwi zane z ich wdro eniem i pó niejszym eksploatowaniem. Zaliczy do nich mo na m.in.: brak jednolitego, obowi zuj cego w skali globalnej standardu oraz wyst puj ce trudno ci techniczne w implementacji, brak wykwalifikowanej kadry, konieczno uwzgl dniania zachowania si fal radiowych w okre lonym rodowisku i ich wzajemne oddziaływanie na siebie, bezpiecze stwo danych ze wzgl du na wysokie prawdopodobie stwo nara enia na ataki hakerów konieczno odpowiedniego zabezpieczenia danych. Technologia RFID jest szczególnie przydatna tam, gdzie du uwag przywi zuje si m.in. do: przejrzysto ci przepływu towarów w przedsi biorstwie oraz łatwej ich lokalizacji, ledzenia drogi cennych materiałów, cz ci lub gotowych produktów, zmniejszenia gro by kradzie y produktów, podniesienia efektywno ci produkcji czy te tropienia podróbek oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa i wiadczenia usług według ci le okre lonych procedur na z góry zaplanowanym poziomie.

9 156 Marek Matulewski, Zbyszko Pawlak Technologia RFID jako czynnik konkurencyjno ci w zarz dzaniu logistyk słu by zdrowia 5. Implementacje RFID w słu bie zdrowia Ze wzgl du na przewa aj ce (w stosunku do wad) zalety tego rozwi zania oraz konieczno ci głego podnoszenia konkurencyjno ci podmiotów działaj cych w słu bie zdrowia, systemy RFID znalazły (oraz ci gle znajduj nowe) praktyczne zastosowania. Najbardziej korzystne wydaje si wdro enie cało ciowego, zintegrowanego z systemem informacyjnym danej jednostki słu by zdrowia bazuj cego na technologii RFID. Przykład takiego wła nie rozwi zania przedstawia rys.2. Rysunek 2. Przykładowe systemowe zastosowanie technologii RFID w słu bie zdrowia ródło: W takim zastosowaniu, na ka dym obszarze i etapie prowadzonej przez dan placówk słu by zdrowia działalno ci wyst puje zasilenie istniej cego systemu informacyjnego przez systemy RFID. Ich działanie mo na zaobserwowa ju od samego pocz tku procesu tzn. identyfikacji danych pacjenta. Ideałem byłaby pełna implementacja danych zawartych z jednej strony w istniej cym systemie danych o pacjencie w danej placówce (baza danych danej placówki słu by zdrowia) a z drugiej w ogólnym systemie obowi zuj cym na danym terytorium administracyjnym (np. Polska, Unia Europejska itp.). Istnienie takiego rozwi zania skraca czas (który w niektórych przypadkach decyduje o yciu, czy te zdrowiu pacjenta), potrzebny na uzyskanie podstawowych informacji. Zaliczy do nich nale y nie tylko te o ogólnym stanie zdrowia, czy te przebytych chorobach, ale równie dane potwierdzaj ce prawo pacjenta do danego typu wiadcze zdrowotnych czy te ewentualnych ródeł finansowania procesu leczenia i rekonwalescencji. Uzupełnienie systemu stanowi karty identyfikacyjne dla personelu, które pozwalaj na okre lenie jednoznacznej odpowiedzialno ci za wykonywane czynno ci na rzecz pacjentów. Takie rozwi zanie z jednej strony zwi ksza bezpiecze stwo pacjentów a z drugiej ułatwia zarz dzanie logistyk danej jednostki słu by zdrowia. Równolegle (dla podniesienia poziomu bezpiecze stwa i jako ci wiadczonych usług) z kart powinny funkcjonowa równie opaski RFID na r k nadawane pacjentom zgłaszaj cym si na leczenie lub na konkretne badania/zabiegi. Dzi ki takim opaskom personel

10 157 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, 2011 medyczny w ka dej chwili i w dowolnym miejscu mo e sprawdzi status pacjenta znajduj cego si w dowolnej jednostce organizacyjnej (szpital, przychodnia przyszpitalna itp.). Ponadto w przypadku wykrycia wyst powania jakichkolwiek nieprawidłowo ci skraca si niezb dny czas potrzebny na reakcj i wprowadzenie niezb dnych zmian przy jednoczesnym wykryciu i eliminacji ródła bł du. Dodatkowo zastosowanie technologii RFID pozwala (w przeciwie stwie np. do kodów kreskowych) na zwi kszenie efektywno ci pracy, jako ci obsługi pacjenta oraz wyeliminowanie bł dów wynikaj cych z ludzkiej omylno ci nie tylko w miejscach identyfikacji pacjenta takich jak: recepcja, izba przyj, gabinet lekarski, sala operacyjna, laboratorium, apteka (gdzie mo na stosowa czytniki kodów) ale na terenie całej placówki słu by zdrowia. System informacyjny danej jednostki wyposa ony w technologi RFID umo liwia równie automatyczne monitorowanie stanu fizycznego umiejscowienia i wykorzystania b d cych do dyspozycji zasobów, przez co umo liwia efektywniejsze pod ka dym wzgl dem jego zarz dzanie. W nast pstwie istnienia efektywnie działaj cego systemu informatycznego oraz urz dze do automatycznej identyfikacji zastosowanych w całym obiekcie mamy mo liwo optymalnego zarz dzania zasobami. Nadanie unikalnych kodów oraz danych towarom, rodkom trwałym, badaniom i materiałom do bada ich dokładna ewidencja w takich miejscach jak punkt dostaw towarów, punkt pobrania materiału do analiz, laboratorium, bank krwi, apteka, pralnia, kuchnia przyczynia si zarówno do obni enia kosztów funkcjonowania szpitala czy przychodni, jak i do zwi kszenia bezpiecze stwa pacjenta. Co wi cej, dzi ki implementacji tych danych do systemu informacyjnego wyposa onego w zintegrowane oprogramowanie, mo na zamie ci dowoln informacj na etykiecie. Konkluduj c nale y podkre li, e tylko cało ciowe wdro enie technologii RFID i pełna jego implementacja w systemie informacyjnym danej jednostki organizacyjnej słu by zdrowia, zapewni uzyskanie efektu synergii objawiaj cego si m.in. szybkim obiegiem informacji dotycz cym pełnej (na danym etapie) identyfikacji chorego, kontroli zlecanych mu bada i lekarstw oraz optymalnego zarz dzania b d cymi w danym momencie do dyspozycji zasobami. Co wi cej, zintegrowanie w jednym miejscu i czasie pełnych danych, umo liwia lekarzowi natychmiastowy dost p do poprzednich wyników, analiz i zalece. Taki stan rzeczy znacz co poprawia standard leczenia pacjenta i pozwala bardzo szybko wprowadza zmiany w sposób zorganizowany. Jednocze nie mo liwo natychmiastowego dost pu do wybranych przez lekarza danych historycznych umo liwia porównanie podobnych przypadków i analizowanie ich pod wieloma wzgl dami w celu znalezienia najbardziej optymalnego dla danego pacjenta rozwi zania. Przykładowe zastosowanie technologii RFID w słu bie zdrowia przedstawia rys. 3 Rysunek 3. Przykładowe zastosowanie technologii RFID w słu bie zdrowia ródło:

11 158 Marek Matulewski, Zbyszko Pawlak Technologia RFID jako czynnik konkurencyjno ci w zarz dzaniu logistyk słu by zdrowia 6. Uwagi ko cowe Reasumuj c nale y podkre li, e we współczesnych czasach szybka i wła ciwa informacja stanowi czynnik wzrostu. Jest to element, który jednoznacznie generuje dodatkowe korzy ci i stanowi podstaw racjonalnego zarz dzania. Kreuje logistyczne algorytmy post powania, za pomoc, którego przepływy fizyczne materiałów mog by koordynowane w taki sposób, aby realizowa maksymalnie efektywnie usługi przy zachowaniu zaplanowanego bud etu działania. Co wi cej, ka da instytucja, która aspiruje organizacyjnie do pozycji lidera, musi sobie zdawa spraw, e jej sukces w du ej mierze zale y od tego, na ile kontrolowany jest przepływ materiałów, zapasy produktów oraz popyt na ka dym etapie realizacji. Tylko pełna informacja zapewnia mo liwo optymalnego wykorzystania b d cych do dyspozycji sił i rodków. Dzi ki nowoczesnym systemom informacyjnym wyposa onym w narz dzia wykorzystuj ce technologi RFID, słu ba zdrowia zyskuje instrumentarium do pełnej, szybkiej identyfikacji danych pacjenta, oznaczania próbek, kartotek b d kart pacjenta oraz optymalnego zarz dzania b d cym w danej chwili do dyspozycji wyposa eniem technicznym, rodkami farmakologicznymi oraz kadr lekarsk,, piel gniarsk i personelem pomocniczym. Poprzez system informacyjny zintegrowany z tagami RFID mo na identyfikowa, przypisywa i rejestrowa niezb dne elementy bada, diagnozy czy historii choroby. Zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji w szpitalach, przychodniach, laboratoriach czy aptekach podnosi efektywno pracy, pozwala skutecznie monitorowa proces leczenia oraz zarz dza logistycznie wszystkimi dost pnymi zasobami. Pozwala zwi kszy bezpiecze stwo pacjentów, mi dzy innymi poprzez: prawidłow identyfikacj pacjenta, ci gł kontrol procesu leczenia (co zostało przepisane, w jakiej dawce, jak cz sto nale y dawkowa, kto przepisał, kto wydał leki, kto zaaplikował pacjentowi), wi ksz odpowiedzialno personelu za podj te działania oraz zwi ksza satysfakcj pacjentów (m.in. poprzez sprawne umawianie wizyt, elektroniczne skierowania do specjalistów, elektroniczne wystawianie recept itp.), ni sze ponoszone koszty (m.in. poprzez: ograniczenie biurokracji niezb dne dokumenty generowane s automatycznie z systemu, wi ksz efektywno pracy personelu, ograniczenie do minimum zlece medycznych, ograniczenie ilo ci drukowanej dokumentacji, identyfikacj jednostek generuj cych nieuzasadnione koszty) czy te efektywniejsze zarz dzanie i kontrol. 1. Banse M: The evolution of competitiveness in Hungarian Agriculture from transition to accession. [w] Materiały konferencyjne na IX Europejski Kongres Ekonomistów Rolnictwa, Warszawa Golka M.: Czym jest społecze stwo informacyjne? W Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 4/2005, Wydział Prawa i Administracji UAM, Pozna Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a mi dzynarodowa konkurencyjno i internacjonalizacja przedsi biorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s Jabło ski Wł.: Zarz dzanie informatyk w przedsiebiorstwie, Wy sza Szkoła Zarz dzania i Marketingu, Sosnowiec Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarz dzania. Wydawnictwo PLACET, Warszawa Niemojewski P: Wprowadzenie do technologii RFID, konferencja Płatno ci bezstykowe dzi i jutro, Medien Service, Warszawa,

12 159 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, Ole ski J.: Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Papi ska-kacperek (red): Społecze stwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Slywotzky A.J., Morrison D. J., Andelman B.: Strefa zysku, PWE, Warszawa Skawi ska E. (red.): Konkurencyjno przedsi biorstw nowe podej cie, PWN, Warszawa- Pozna Wierzbicki A. P.: Informacja jako zasób: wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwini tych. [w] Gospodarka Narodowa nr 12/ RFID TECHNOLOGIES AS A COMPETITIVENESS FACTOR IN MANAGEMENT OF LOGISTICS IN HEALTH SERVICES Summary The aim of the paper is to present the RFID technology as a competitiveness factor in logistics management of health services. More and more often in order to improve the competitiveness of health service units, the units resort to implementation of various technologies facilitating the information flow. One of such solutions, enabling the automation of identification, is called RFID. This technology optimizes multidimensional exchange of information and gathering necessary data (concerning patients, medical staff, pharmaceuticals, equipment and facilities, means of transportation) which are essential to render medical services in a more effective and efficient way and at the same time which help to meet the imposed budget limitations. Moreover, the application of automatic identification systems based on RFID technology facilitates many important processes connected with the functioning of health service units, including continuous monitoring of the patient treatment process, a higher degree of responsibility of the medical staff for decisions, an effective appointment system, the limitation of bureaucracy, the higher efficiency of staff work and the limitation of incurred costs. Such solutions which definitely increase competitiveness, constitute the state-of-the-art trend in logistics management in health services. Keywords: automatic identification systems, competitiveness, stock management, RFID Marek Matulewski Zbyszko Pawlak Wy sza Szkoła Logistyki ul. E. Estkowskiego 6, Pozna

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Twierdzenie Bayesa Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Niniejszy skrypt ma na celu usystematyzowanie i uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat twierdzenia Bayesa i jego zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Bezpieczeństwo systemów komputerowych RFID Aleksy Schubert (Marcin Peczarski) Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 15 grudnia 2015 Wykorzystano materiały ze strony http://www.rfid.citi-lab.pl.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r 2 PROGRAM WIELOLETNI DO 2011 ROKU; O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 31-542 Kraków Biuro w Warszawie ul. Mogilska 25 03-302 Warszawa www.oigd.com.pl tel.: 12 413 80 83 ul. Instytutowa 1 tel./fax.: 22 811 92 74 e-mail: oigd@oigd.com.pl fax.:12 413 76 25 e-mail: oigdwars@atcom.net.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo