Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu Oborniki Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach 1. Pojęcia. Moduł Kontrolujący Systemu Identyfikacji (MKSI) -... Termin składania ofert: Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. Lipowa 19, Oborniki, woj. wielkopolskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach.. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach 1. Pojęcia. Moduł Kontrolujący Systemu Identyfikacji (MKSI) - oprogramowanie Zamawiającego służące do zarządzania danymi pozyskiwanymi z systemów monitoringu Wykonawcy, opartych o system nawigacji GPS, system radiowej identyfikacji pojemników i kontenerów, system ważenia i system rejestratorów kodów kreskowych (dalej jako Systemy Identyfikacji), umieszczonych na pojazdach używanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. MGO - należy przez to rozumieć miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (w tym zbieranych w sposób selektywny), w których umieszczone zostały pojemniki oraz kontenery na odpady oraz przy których pozostawiane będą odpady problemowe. Dane o MGO - należy przez to rozumieć: - adresy poszczególnych MGO, - unikalne identyfikatory klientów (właścicieli nieruchomości), - kody transponderów RFID zamontowanych na pojemnikach, - częstotliwości odbioru odpadów, - ilości, pojemności i przeznaczenie pojemników znajdujących się w MGO, - współrzędne geograficzne każdego zinwentaryzowanego pojemnika. RFID - system radiowej

2 identyfikacji pojemników i kontenerów. System ten poprzez zainstalowane na nich transpondery oraz terminal/komputer pokładowy pojazdów Wykonawcy i MKSI umożliwia identyfikację nieruchomości i właściciela pojemnika i kontenera przypisanego do danej nieruchomości oraz rodzaj wytwarzanych odpadów na tej nieruchomości. Transponder (chip, znacznik RFID) - elektroniczne urządzenie bezprzewodowej transmisji sygnałów, pozwalające operatorom MKSI na monitorowanie pracy Wykonawcy, śledzenie obiegu pojemników i kontenerów, oraz ich zawartości, a także ułatwiające rozliczenia za usługi Wykonawcy. 2. Doposażenie i przyporządkowanie do odpowiednich posesji pojemników Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: Transpondery RFID w obudowie przeznaczonej do instalacji w gnieździe chipowym pojemników w tworzywa sztucznego, zgodne z normą RAL 951/ Transpondery powinny być tylko do odczytu i pracować w częstotliwości radiowej 134,2 khz Szacowana ilość transponderów: Na pojemniki plastikowe 120 litrów szt Na pojemniki plastikowe 240 litrów szt Na pojemniki plastikowe 1100 litrów szt Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: Transpondery RFID w specjalnej obudowie przeznaczonej do instalacji na korpusie pojemników metalowych oraz na kosze do odpadów plastikowych i dzwony na odpady szklane. Obudowa musi ekranować zainstalowany w niej transponder i zapewniać odpowiednią odległość odczytu Transpondery powinny być tylko do odczytu i pracować w częstotliwości radiowej 134,2 khz Szacowana ilość transponderów: Na pojemniki metalowe 110 litrów szt Na pojemniki metalowe 1100 litrów oraz kontenery szt Na kosze na odpady plastikowe szt Na dzwony na odpady szklane - 90 szt Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć transpondery RFID wymienione w p oraz 2.2 w terminie 2 tygodni od podpisania umowy z Zamawiającym Parametry transponderów: Częstotliwość 134,2kHz Zakres temperatury pracy: -40C do +85 C Stopień ochrony przed wilgocią IP Obudowa odporna na działanie olejów, etanolu, benzyny, oleju napędowego itp. 3. Montaż transponderów RFID wraz z parowaniem oraz oprogramowania Montaż transponderów RFID na pojemniki oraz ich inwentaryzacje (parowanie) zostanie wykonany przez pracowników Zamawiającego po odpowiednim ich przeszkoleniu przez Wykonawcę Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego montażu i parowania min. 200 pojemników plastikowych oraz min. 200 pojemników metalowych i selektywnej zbiórki Wykonawca Powinien również zapewnić przejęcie danych od Zamawiającego oraz wczytanie ich do własnego systemu, który zostanie przekazany do użytkowania przez Wykonawcę W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wersję hostingową oprogramowania na zasadach licencji do obsługi systemu identyfikacji przez Zamawiającego na dwa stanowiska komputerowe. Zobowiązuje się do utrzymania i prowadzenia serwera danych i jest odpowiedzialny za zabezpieczanie i tworzenie kopii danych Wykonawca musi uwzględnić w ofercie zakup jednego narzędzia do inwentaryzacji (parowania) przez Zamawiającego oraz wynajem dwóch narzędzi do inwentaryzacji pojemników na okres 21 dni każdy. 4. Ręczne terminale danych służące do inwentaryzacji transponderów RFID w terenie: 4.1. Przenośny terminal ma służyć do przypisywania transponderów RFID do pojemników rozstawionych w terenie powiązując je jednocześnie z MGO Terminal musi spełniać następujące warunki: Integrować się z oprogramowaniem Zamawiającego i umożliwiać synchronizację bazy danych przez sieć GSM z wykorzystaniem wbudowanego modemu Urządzenie musi posiadać pamięć oraz inne zasoby sprzętowe pozwalające na sprawną pracę offline bez stałego połączenia z siecią GSM gdy baza danych w urządzeniu zawiera co najmniej pojemników wraz z informacjami o ich typie oraz MGO Ręcznie wprowadzać w terenie nowe MGO Rejestrować współrzędne geograficzne dla każdej wykonanej operacji przypisania przy pomocy wbudowanego modułu GPS Posiadać klawiaturę fizyczną alfanumeryczną oraz wbudowany czytnik RFID umożliwiający odczyt transponderów dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia Wytrzymuje wielokrotne upadki na gładki beton z wysokości co najmniej 1.5m Odporność co najmniej: IP65, IEC Temperatura pracy: od -20C do +50C 5. Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów: 5.1. Oprogramowanie powinno zapewniać integrację z mapami cyfrowymi, systemem GPS, komputerami pokładowymi w pojazdach Oprogramowanie powinno umożliwiać optymalizację tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), 5.3. Oprogramowanie do monitoringu musi zapewniać bieżący podgląd danych oraz umożliwiać archiwizację danych przez nieograniczony okres czasu Funkcjonalności jakie musi zapewnić system: lokalizacja pojazdów, historia przebytej trasy, zliczanie przebytej

3 drogi, optymalizacja tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), zliczanie czasów jazdy i postojów, wizualizacja i raportowania czujników podłączonych do urządzenia, ekspozycja na mapie cyfrowej aktualnego położenia pojazdu w terenie, wizualizacja zmian pozycji pojazdu, kierunku przemieszczania oraz jego prędkości, informacja o bieżącym stanie pracy silnika, możliwość obserwacji na mapie, jednocześnie wszystkich pojazdów Zamawiającego wyposażonych w urządzenia systemu GPS, graficzne ślady tras pojazdu za dowolny okres, czasy przejazdów, przebyte odległości oraz miejsca i czasy postojów, sumaryczny czas pracy pojazdów oraz kierowców, identyfikowanych w systemie GPS, łączny czas pracy i ilość załączeń urządzeń (np. pompa, silnik), skalowanie mapy dla wybranego obszaru (funkcja zoom), wprowadzanie na mapie zmian wskazanych przez Zamawiającego, śledzenie tych samych lub różnych, chwilowych parametrów pojazdów, na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, możliwość nieprzerwanej rejestracji danych eksploatacyjnych pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS, możliwość zlokalizowania wskazanego pojazdu w dowolnej chwili (zgodnie z założonym interwałem czasowym i poprzez zapytanie o pozycję), możliwość kreślenia na mapie przebytej trasy (wraz z miejscami postoju) przez poszczególne pojazdy, przedstawianie historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej, tabelaryczne zestawienie informacji o czasie pracy poszczególnych pojazdów, ilości przejechanych kilometrów, czasie pracy urządzenia dodatkowego, przesyłanie w czasie rzeczywistym danych o lokalizacji pojazdu i stanie czujników do wyznaczonych stanowisk komputerowych Zamawiającego zgodnie z założonym interwałem czasowym lub po zaistnieniu określonego zdarzenia, archiwizację danych przez okres minimum 1 rok, wprowadzania danych kontrahentów, posesji, obszaru (gmina), informacji o umowach (czasie trwania) i wynikających z nich wywozach jednorazowych i cyklicznych, projektowanie harmonogramów dla zleceń cyklicznych przydzielanie zleceń dla poszczególnych brygad i pojazdów - po przydziale wydruk polecenia wywozu lub trasówki, 5.5. Wykonawca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą interfejsów integracyjnych tak, aby w przyszłości Zamawiający mógł go wykorzystać do integracji z innymi systemami. Wymaganą technologią integracji są tzw. Webserwisy (Web Services) z komunikatami XML. Interfejs musi umożliwiać: wprowadzanie/edycję zleceń do systemu dyspozytorskiego, przydzielanie zleceń do pojazdów i kierowców, wizualizację zleceń na mapie wspólnie z lokalizacją i stanem pojazdów i maszyn, 5.6. Oprogramowanie musi zapewnić generowanie, przyporządkowanie do odpowiedniej lokalizacji druk etykiet na worki z surowcami wtórnymi Dane z pojazdów muszą być bezpośrednio przekazywane do oprogramowaniu i w odpowiednim protokole dostępne na udostępnionym przez Wykonawcę serwerze do pobrania przez GOAP jako usługa Webservice Oprogramowanie musi być dostarczone w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy, tak by inwentaryzacja pojemników mogła być realizowana na wykupionym oprogramowaniu. 6. Wyposażenie pojazdów w systemy identyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pojazdy odbierające odpady wskazane przez Zamawiającego w system monitorowania odpadów obejmujący (załącznik nr 1 do II części SIWZ): 6.1. W pojazdach bezpylnych Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 5 szt Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu - 5 szt Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania śmieciarki z odpadów - 5 szt Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w system identyfikacji RFID pojemników w ilości 5 kpl. oraz urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów kreskowych z worków w ilości 3 szt. System musi spełniać następujące warunki: System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID - każdy zainstalowany na zasypie/mechanizmie wywrotu pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację kodu Transpondera zamontowanego na pojemniku System radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości 134,2 khz System musi umożliwiać identyfikację wszystkich pojemników, zarówno plastikowych jak i metalowych System musi umożliwiać ręczną rejestrację kodów kreskowych z załadowanych worków. Wykonawca powinien określić, w jaki sposób sczytane kody kreskowe będą przekazywane do systemu informatycznego z czytnika ręcznego Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID, umożliwiające: Wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa

4 Przypisanie komunikatu (notatki) do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika oraz MGO W przypadku pojazdu bezpylnego, automatyczne ostrzeganie pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien sygnalizować operatorowi, czy Transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe Instalacje (montaż) systemu RFID na śmieciarki - 5 szt Anteny do odczytu transponderów zamontowanych na pojemnikach - 4 szt. na każdym pojeździe bezpyłowym (łącznie na wszystkich pojazdach 20 szt.), w tym: 2 szt. anten zamontowanych na grzebieniu do sczytywania transponderów zainstalowanych w gniazdach chipowych oraz 2 szt. anten zainstalowanych pod grzebieniem do sczytywania transponderów z pojemników metalowych 110 l oraz pojemników 4 kołowych metalowych W pojazdach do zbierania worków z odpadami Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 3 szt Instalacja (montaż) systemu monitoringu - 3 szt Profesjonalne urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów kreskowych z worków - 3 szt. Wykonawca powinien określić, w jaki sposób sczytane kody kreskowe będą przekazywane do systemu informatycznego z czytnika ręcznego Terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID umożliwiające wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa - 3 szt Urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów Transponderów z pojemników i kontenerów o stopniu ochrony przed wilgocią IP65-1 szt W pojazdach typu hakowce Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 2 szt Instalacja (montaż) systemu monitoringu - 2 szt Urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów Transponderów z pojemników i kontenerów o stopniu ochrony przed wilgocią IP65-2 szt Terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID umożliwiające wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa - 2 szt. 7. Wymagania dodatkowe dotyczące systemu identyfikacji RFID pojemników/ kodów kreskowych na worki na pojazdach hakowych/kontenerowych 7.1. Terminal pokładowy o przekątnej co najmniej 7 instalowany w kabinie kierowcy posiadający dotykowy, kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 px 7.2. Terminal musi umożliwiać: Komunikację on-line za pomocą modemu GPRS z serwerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do obsługi zleceń/trasówek Odbieranie on-line wygenerowanych w oprogramowaniu do obsługi zleceń/trasówek w postaci listy zleceń na dany dzień Wyświetlanie zleceń na mapie terminala Nawigowanie po trasie stworzonej z punktów zleceń Możliwość oznaczania/zmiany statusu wykonywanego zlecenia Możliwość wybrania zlecenia z listy oraz przypisanie do niego notatki Wprowadzanie notatek o dowolnej treści do każdego zlecenia Możliwość wgrania zdefiniowanej wcześniej listy notatek do wyboru Każda notatka zdefiniowana przez Zamawiającego musi mieć unikalny identyfikator w postaci dodatniej liczby naturalnej z zakresu Wprowadzanie dodatkowych, nowych zleceń z poziomu terminala Logowanie za pomocą indywidualnego loginu i hasła po uruchomieniu urządzenia Możliwość wybrania z rozwijanej listy pojazdu, do którego będzie przypisane urządzenie Możliwość wybrania trasy, jeżeli przypisana została więcej niż 1 trasa na dany dzień dla wybranego pojazdu 8. Wymagania dotyczące automatycznego systemu identyfikacji RFID pojemników oraz ręcznej identyfikacji worków na pojazdach bezpylnych: 8.1. System musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników od 110 l do 1100 l pojemności, zarówno plastikowych jak i metalowych Terminal powinien ostrzegać pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych (lampki np. czerwona i zielona) jasno sygnalizować, czy transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe Wymagania dotyczące terminala pokładowego instalowanego na pojeździe bezpylnym : Stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy, Urządzenie może posiadać klawiaturę numeryczną z możliwością wprowadzania tekstu (przyciski wielofunkcyjne), Urządzenie ze względów ergonomicznych może być zamontowane w obrębie pracy ładowacza tj. na odwłoku pojazdu bezpylnego Możliwość wgrania bazy danych dla trasówki do 1000 pojemników Możliwość przeszukiwania pozycji trasówki po nazwie i adresie poprzez wpisanie z klawiatury ciągu znaków Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna czy dany pojemnik znajduje się na liście Interfejs z klawiaturą i wyświetlaczem prezentujący nazwę klienta na trasówce, adres, typ pojemnika oraz komunikaty przypisane do posesji Terminal musi umożliwić ręczne wybranie MGO z listy znajdujących się w trasówce, do którego będzie przypisana odpowiednia notatka. 9. System ważenia pojemników na pojazdach bezpylnych Wykonawca wyposaży dwa wyznaczone przez

5 Zamawiającego pojazdy (typu śmieciarka) w legalizowany system wagowy - statyczny, który ma być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym i pozwoli na wykonanie ważenia pojemników. Cena wyposażenia pojazdów w wagi musi uwzględniać dostosowanie zasypu do w/w wag oraz pojazdów System wagowy zainstalowany na urządzeniu zasypowym pojazdu bezpylnego ma być dostosowany do pojemników o objętości od 60 l do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku System musi rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu System wagowy musi posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar lub instytucji równoważnej Dokładność pomiaru systemu wagowego nie powinna być gorsza niż: Przy załadunku z wykorzystaniem mechanizmu grzebieniowego zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d mniejszy równy 2kg (nie większa niż), zakres max większy równy 200kg (nie mniejszy niż) Przy załadunku z wykorzystaniem ramion załadunkowych zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d mniejszy równy 5kg (nie większa niż), zakres max większy równy 600kg (nie mniejszy niż) Dopuszcza się przełączanie działki legalizacyjnej i zakresu max następujące w sposób automatyczny, w zależności od sposobu wykorzystywania mechanizmu załadunkowego śmieciarki Dokładność pomiaru odnosi się do wyznaczania masy netto (balastu) będącej różnicą pomiaru masy brutto oraz tary Terminal wagowy z interfejsem do systemu wagowego - 2 szt Po każdorazowym pomiarze wartość masy musi być wyświetlona na terminalu 9.9. Zakłada się możliwość zatrzymania systemu wagowego w procesie opróżniania, w celu kontroli całkowitego opróżnienia pojemnika/kontenera 10. Oznakowanie worków do segregacji Drukarki Wykonawca dostarczy w ramach umowy drukarkę do wydruku etykiet z kodami kreskowymi wraz z materiałami eksploatacyjnymi na etykiet Drukarka etykiet powinna drukować w technologii termotransferowej na etykietach foliowanych odpornych na warunki atmosferyczne i nieznaczne uszkodzenia mechaniczne Drukarka powinna być dopasowana wydajnościowo do drukowania średnio etykiet miesięcznie Kody kreskowe powinny być przyporządkowane do konkretnego rodzaju odpadu. Kod powinien zawierać następujące informacje: ID kontrahenta z bazy kontrahentów, ID lokalizacji, ID rodzaju odpadów, kolejny nr worka Oprogramowanie powinno umożliwiać w łatwy sposób wyszukanie kontrahenta, dla którego przygotowywane będą worki i wydruk etykiet dla zadanej ilości poszczególnych worków Oprogramowanie powinno umożliwiać przygotowywanie etykiet dla wybranej grupy kontrahentów (ulica, obszar, trasówka) Wymagania dotyczące kodów kreskowych: Etykieta i nadruk kodu kreskowego musi być odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Symbolikę kodowania określa Zamawiający Kod kreskowy musi być w kolorze czarnym na białym tle. Minimalny rozmiar kodów kreskowych wynosi 80x60mm. Pod kodem kreskowym powinien być numer rozkodowania. Białe tło kodu kreskowego nadrukowywanego na worki powinno mieć pełne pokrycie (kryjące). W przypadku kodu umieszonego na etykiecie jej minimalny rozmiar to 100x80mm Kody kreskowe muszą posiadać osobny symbol (cyfrę) w kodzie kreskowym, określającym frakcję odpadu: (1) - tworzywa sztuczne; (2) - papier; (3) - szkło; (4) - odpady zielone Wymagania dotyczące jakości wykonania kodów: Kody kreskowe muszą być wykonane w jakości, która zapewni szybkie i skuteczne skanowanie kodów za pomocą czytników kodów kreskowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość kodów i ich odczyt (skanowanie) Drukarka oraz materiały eksploatacyjne zostaną dostarczone do Zamawiającego nie później niż do 20 listopada Wyznaczeni przez Zamawiającego pracownicy zostaną przeszkoleni z ich obsługi oraz obsługi przygotowania etykiet z kodami kreskowymi w ciągu 5 dni od dostarczenia drukarki. 11. Informacje dodatkowe Cały system musi spełniać wszystkie wymogi określone przez ZM GOAP w opisie przedmiotu zamówienia przetargu na Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu ZM GOAP nr ZSP możliwość współpracy z operatorem i kartami SIM Zamawiającego, Czas trwania gwarancji - 24 miesiące Oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym Realizacja całego zamówienia z zapewnieniem pełnej funkcjonalności systemu rejestracji zdarzeń oraz wymiany informacji w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku...

6 II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe OMEGA Sp. z o.o., ul. Piastowska 63a, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): ,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: ,55 Oferta z najniższą ceną: ,55 / Oferta z najwyższą ceną: ,55 Waluta: PLN.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego W postępowaniu nr ZO/02/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu ITS INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu Opis Przedmiotu Zamówienia Tekst uwzględniający odpowiedzi do pytań złożonych przez Wykonawców Uwzględnia odpowiedzi od nr 1 do 556 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, woj. lubelskie, tel. 081 759 77 01, 02, 03, faks 081 759 77 04.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, woj. lubelskie, tel. 081 759 77 01, 02, 03, faks 081 759 77 04. 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 223929-2014 z dnia 2014-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mełgiew OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zadanie 1 - dostawa Laptopów..1. Laptopy - przeznaczenie: 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1 Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemu EZD dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w centrali w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5) oraz w Oddziale

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/06/2013 Wdrożenie nowego

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW).

System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW). System cyfrowego monitoringu wizyjnego Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW). 1. Założenia ogólne 1) Każdy dostarczony komplet (rejestrator,

Bardziej szczegółowo