Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu Oborniki Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach 1. Pojęcia. Moduł Kontrolujący Systemu Identyfikacji (MKSI) -... Termin składania ofert: Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. Lipowa 19, Oborniki, woj. wielkopolskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach.. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach 1. Pojęcia. Moduł Kontrolujący Systemu Identyfikacji (MKSI) - oprogramowanie Zamawiającego służące do zarządzania danymi pozyskiwanymi z systemów monitoringu Wykonawcy, opartych o system nawigacji GPS, system radiowej identyfikacji pojemników i kontenerów, system ważenia i system rejestratorów kodów kreskowych (dalej jako Systemy Identyfikacji), umieszczonych na pojazdach używanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. MGO - należy przez to rozumieć miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (w tym zbieranych w sposób selektywny), w których umieszczone zostały pojemniki oraz kontenery na odpady oraz przy których pozostawiane będą odpady problemowe. Dane o MGO - należy przez to rozumieć: - adresy poszczególnych MGO, - unikalne identyfikatory klientów (właścicieli nieruchomości), - kody transponderów RFID zamontowanych na pojemnikach, - częstotliwości odbioru odpadów, - ilości, pojemności i przeznaczenie pojemników znajdujących się w MGO, - współrzędne geograficzne każdego zinwentaryzowanego pojemnika. RFID - system radiowej

2 identyfikacji pojemników i kontenerów. System ten poprzez zainstalowane na nich transpondery oraz terminal/komputer pokładowy pojazdów Wykonawcy i MKSI umożliwia identyfikację nieruchomości i właściciela pojemnika i kontenera przypisanego do danej nieruchomości oraz rodzaj wytwarzanych odpadów na tej nieruchomości. Transponder (chip, znacznik RFID) - elektroniczne urządzenie bezprzewodowej transmisji sygnałów, pozwalające operatorom MKSI na monitorowanie pracy Wykonawcy, śledzenie obiegu pojemników i kontenerów, oraz ich zawartości, a także ułatwiające rozliczenia za usługi Wykonawcy. 2. Doposażenie i przyporządkowanie do odpowiednich posesji pojemników Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: Transpondery RFID w obudowie przeznaczonej do instalacji w gnieździe chipowym pojemników w tworzywa sztucznego, zgodne z normą RAL 951/ Transpondery powinny być tylko do odczytu i pracować w częstotliwości radiowej 134,2 khz Szacowana ilość transponderów: Na pojemniki plastikowe 120 litrów szt Na pojemniki plastikowe 240 litrów szt Na pojemniki plastikowe 1100 litrów szt Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: Transpondery RFID w specjalnej obudowie przeznaczonej do instalacji na korpusie pojemników metalowych oraz na kosze do odpadów plastikowych i dzwony na odpady szklane. Obudowa musi ekranować zainstalowany w niej transponder i zapewniać odpowiednią odległość odczytu Transpondery powinny być tylko do odczytu i pracować w częstotliwości radiowej 134,2 khz Szacowana ilość transponderów: Na pojemniki metalowe 110 litrów szt Na pojemniki metalowe 1100 litrów oraz kontenery szt Na kosze na odpady plastikowe szt Na dzwony na odpady szklane - 90 szt Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć transpondery RFID wymienione w p oraz 2.2 w terminie 2 tygodni od podpisania umowy z Zamawiającym Parametry transponderów: Częstotliwość 134,2kHz Zakres temperatury pracy: -40C do +85 C Stopień ochrony przed wilgocią IP Obudowa odporna na działanie olejów, etanolu, benzyny, oleju napędowego itp. 3. Montaż transponderów RFID wraz z parowaniem oraz oprogramowania Montaż transponderów RFID na pojemniki oraz ich inwentaryzacje (parowanie) zostanie wykonany przez pracowników Zamawiającego po odpowiednim ich przeszkoleniu przez Wykonawcę Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego montażu i parowania min. 200 pojemników plastikowych oraz min. 200 pojemników metalowych i selektywnej zbiórki Wykonawca Powinien również zapewnić przejęcie danych od Zamawiającego oraz wczytanie ich do własnego systemu, który zostanie przekazany do użytkowania przez Wykonawcę W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wersję hostingową oprogramowania na zasadach licencji do obsługi systemu identyfikacji przez Zamawiającego na dwa stanowiska komputerowe. Zobowiązuje się do utrzymania i prowadzenia serwera danych i jest odpowiedzialny za zabezpieczanie i tworzenie kopii danych Wykonawca musi uwzględnić w ofercie zakup jednego narzędzia do inwentaryzacji (parowania) przez Zamawiającego oraz wynajem dwóch narzędzi do inwentaryzacji pojemników na okres 21 dni każdy. 4. Ręczne terminale danych służące do inwentaryzacji transponderów RFID w terenie: 4.1. Przenośny terminal ma służyć do przypisywania transponderów RFID do pojemników rozstawionych w terenie powiązując je jednocześnie z MGO Terminal musi spełniać następujące warunki: Integrować się z oprogramowaniem Zamawiającego i umożliwiać synchronizację bazy danych przez sieć GSM z wykorzystaniem wbudowanego modemu Urządzenie musi posiadać pamięć oraz inne zasoby sprzętowe pozwalające na sprawną pracę offline bez stałego połączenia z siecią GSM gdy baza danych w urządzeniu zawiera co najmniej pojemników wraz z informacjami o ich typie oraz MGO Ręcznie wprowadzać w terenie nowe MGO Rejestrować współrzędne geograficzne dla każdej wykonanej operacji przypisania przy pomocy wbudowanego modułu GPS Posiadać klawiaturę fizyczną alfanumeryczną oraz wbudowany czytnik RFID umożliwiający odczyt transponderów dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia Wytrzymuje wielokrotne upadki na gładki beton z wysokości co najmniej 1.5m Odporność co najmniej: IP65, IEC Temperatura pracy: od -20C do +50C 5. Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów: 5.1. Oprogramowanie powinno zapewniać integrację z mapami cyfrowymi, systemem GPS, komputerami pokładowymi w pojazdach Oprogramowanie powinno umożliwiać optymalizację tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), 5.3. Oprogramowanie do monitoringu musi zapewniać bieżący podgląd danych oraz umożliwiać archiwizację danych przez nieograniczony okres czasu Funkcjonalności jakie musi zapewnić system: lokalizacja pojazdów, historia przebytej trasy, zliczanie przebytej

3 drogi, optymalizacja tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), zliczanie czasów jazdy i postojów, wizualizacja i raportowania czujników podłączonych do urządzenia, ekspozycja na mapie cyfrowej aktualnego położenia pojazdu w terenie, wizualizacja zmian pozycji pojazdu, kierunku przemieszczania oraz jego prędkości, informacja o bieżącym stanie pracy silnika, możliwość obserwacji na mapie, jednocześnie wszystkich pojazdów Zamawiającego wyposażonych w urządzenia systemu GPS, graficzne ślady tras pojazdu za dowolny okres, czasy przejazdów, przebyte odległości oraz miejsca i czasy postojów, sumaryczny czas pracy pojazdów oraz kierowców, identyfikowanych w systemie GPS, łączny czas pracy i ilość załączeń urządzeń (np. pompa, silnik), skalowanie mapy dla wybranego obszaru (funkcja zoom), wprowadzanie na mapie zmian wskazanych przez Zamawiającego, śledzenie tych samych lub różnych, chwilowych parametrów pojazdów, na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, możliwość nieprzerwanej rejestracji danych eksploatacyjnych pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS, możliwość zlokalizowania wskazanego pojazdu w dowolnej chwili (zgodnie z założonym interwałem czasowym i poprzez zapytanie o pozycję), możliwość kreślenia na mapie przebytej trasy (wraz z miejscami postoju) przez poszczególne pojazdy, przedstawianie historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej, tabelaryczne zestawienie informacji o czasie pracy poszczególnych pojazdów, ilości przejechanych kilometrów, czasie pracy urządzenia dodatkowego, przesyłanie w czasie rzeczywistym danych o lokalizacji pojazdu i stanie czujników do wyznaczonych stanowisk komputerowych Zamawiającego zgodnie z założonym interwałem czasowym lub po zaistnieniu określonego zdarzenia, archiwizację danych przez okres minimum 1 rok, wprowadzania danych kontrahentów, posesji, obszaru (gmina), informacji o umowach (czasie trwania) i wynikających z nich wywozach jednorazowych i cyklicznych, projektowanie harmonogramów dla zleceń cyklicznych przydzielanie zleceń dla poszczególnych brygad i pojazdów - po przydziale wydruk polecenia wywozu lub trasówki, 5.5. Wykonawca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą interfejsów integracyjnych tak, aby w przyszłości Zamawiający mógł go wykorzystać do integracji z innymi systemami. Wymaganą technologią integracji są tzw. Webserwisy (Web Services) z komunikatami XML. Interfejs musi umożliwiać: wprowadzanie/edycję zleceń do systemu dyspozytorskiego, przydzielanie zleceń do pojazdów i kierowców, wizualizację zleceń na mapie wspólnie z lokalizacją i stanem pojazdów i maszyn, 5.6. Oprogramowanie musi zapewnić generowanie, przyporządkowanie do odpowiedniej lokalizacji druk etykiet na worki z surowcami wtórnymi Dane z pojazdów muszą być bezpośrednio przekazywane do oprogramowaniu i w odpowiednim protokole dostępne na udostępnionym przez Wykonawcę serwerze do pobrania przez GOAP jako usługa Webservice Oprogramowanie musi być dostarczone w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy, tak by inwentaryzacja pojemników mogła być realizowana na wykupionym oprogramowaniu. 6. Wyposażenie pojazdów w systemy identyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pojazdy odbierające odpady wskazane przez Zamawiającego w system monitorowania odpadów obejmujący (załącznik nr 1 do II części SIWZ): 6.1. W pojazdach bezpylnych Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 5 szt Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu - 5 szt Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania śmieciarki z odpadów - 5 szt Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w system identyfikacji RFID pojemników w ilości 5 kpl. oraz urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów kreskowych z worków w ilości 3 szt. System musi spełniać następujące warunki: System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID - każdy zainstalowany na zasypie/mechanizmie wywrotu pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację kodu Transpondera zamontowanego na pojemniku System radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości 134,2 khz System musi umożliwiać identyfikację wszystkich pojemników, zarówno plastikowych jak i metalowych System musi umożliwiać ręczną rejestrację kodów kreskowych z załadowanych worków. Wykonawca powinien określić, w jaki sposób sczytane kody kreskowe będą przekazywane do systemu informatycznego z czytnika ręcznego Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID, umożliwiające: Wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa

4 Przypisanie komunikatu (notatki) do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika oraz MGO W przypadku pojazdu bezpylnego, automatyczne ostrzeganie pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien sygnalizować operatorowi, czy Transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe Instalacje (montaż) systemu RFID na śmieciarki - 5 szt Anteny do odczytu transponderów zamontowanych na pojemnikach - 4 szt. na każdym pojeździe bezpyłowym (łącznie na wszystkich pojazdach 20 szt.), w tym: 2 szt. anten zamontowanych na grzebieniu do sczytywania transponderów zainstalowanych w gniazdach chipowych oraz 2 szt. anten zainstalowanych pod grzebieniem do sczytywania transponderów z pojemników metalowych 110 l oraz pojemników 4 kołowych metalowych W pojazdach do zbierania worków z odpadami Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 3 szt Instalacja (montaż) systemu monitoringu - 3 szt Profesjonalne urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów kreskowych z worków - 3 szt. Wykonawca powinien określić, w jaki sposób sczytane kody kreskowe będą przekazywane do systemu informatycznego z czytnika ręcznego Terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID umożliwiające wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa - 3 szt Urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów Transponderów z pojemników i kontenerów o stopniu ochrony przed wilgocią IP65-1 szt W pojazdach typu hakowce Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 2 szt Instalacja (montaż) systemu monitoringu - 2 szt Urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów Transponderów z pojemników i kontenerów o stopniu ochrony przed wilgocią IP65-2 szt Terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID umożliwiające wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa - 2 szt. 7. Wymagania dodatkowe dotyczące systemu identyfikacji RFID pojemników/ kodów kreskowych na worki na pojazdach hakowych/kontenerowych 7.1. Terminal pokładowy o przekątnej co najmniej 7 instalowany w kabinie kierowcy posiadający dotykowy, kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 px 7.2. Terminal musi umożliwiać: Komunikację on-line za pomocą modemu GPRS z serwerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do obsługi zleceń/trasówek Odbieranie on-line wygenerowanych w oprogramowaniu do obsługi zleceń/trasówek w postaci listy zleceń na dany dzień Wyświetlanie zleceń na mapie terminala Nawigowanie po trasie stworzonej z punktów zleceń Możliwość oznaczania/zmiany statusu wykonywanego zlecenia Możliwość wybrania zlecenia z listy oraz przypisanie do niego notatki Wprowadzanie notatek o dowolnej treści do każdego zlecenia Możliwość wgrania zdefiniowanej wcześniej listy notatek do wyboru Każda notatka zdefiniowana przez Zamawiającego musi mieć unikalny identyfikator w postaci dodatniej liczby naturalnej z zakresu Wprowadzanie dodatkowych, nowych zleceń z poziomu terminala Logowanie za pomocą indywidualnego loginu i hasła po uruchomieniu urządzenia Możliwość wybrania z rozwijanej listy pojazdu, do którego będzie przypisane urządzenie Możliwość wybrania trasy, jeżeli przypisana została więcej niż 1 trasa na dany dzień dla wybranego pojazdu 8. Wymagania dotyczące automatycznego systemu identyfikacji RFID pojemników oraz ręcznej identyfikacji worków na pojazdach bezpylnych: 8.1. System musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników od 110 l do 1100 l pojemności, zarówno plastikowych jak i metalowych Terminal powinien ostrzegać pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych (lampki np. czerwona i zielona) jasno sygnalizować, czy transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe Wymagania dotyczące terminala pokładowego instalowanego na pojeździe bezpylnym : Stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy, Urządzenie może posiadać klawiaturę numeryczną z możliwością wprowadzania tekstu (przyciski wielofunkcyjne), Urządzenie ze względów ergonomicznych może być zamontowane w obrębie pracy ładowacza tj. na odwłoku pojazdu bezpylnego Możliwość wgrania bazy danych dla trasówki do 1000 pojemników Możliwość przeszukiwania pozycji trasówki po nazwie i adresie poprzez wpisanie z klawiatury ciągu znaków Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna czy dany pojemnik znajduje się na liście Interfejs z klawiaturą i wyświetlaczem prezentujący nazwę klienta na trasówce, adres, typ pojemnika oraz komunikaty przypisane do posesji Terminal musi umożliwić ręczne wybranie MGO z listy znajdujących się w trasówce, do którego będzie przypisana odpowiednia notatka. 9. System ważenia pojemników na pojazdach bezpylnych Wykonawca wyposaży dwa wyznaczone przez

5 Zamawiającego pojazdy (typu śmieciarka) w legalizowany system wagowy - statyczny, który ma być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym i pozwoli na wykonanie ważenia pojemników. Cena wyposażenia pojazdów w wagi musi uwzględniać dostosowanie zasypu do w/w wag oraz pojazdów System wagowy zainstalowany na urządzeniu zasypowym pojazdu bezpylnego ma być dostosowany do pojemników o objętości od 60 l do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku System musi rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu System wagowy musi posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar lub instytucji równoważnej Dokładność pomiaru systemu wagowego nie powinna być gorsza niż: Przy załadunku z wykorzystaniem mechanizmu grzebieniowego zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d mniejszy równy 2kg (nie większa niż), zakres max większy równy 200kg (nie mniejszy niż) Przy załadunku z wykorzystaniem ramion załadunkowych zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d mniejszy równy 5kg (nie większa niż), zakres max większy równy 600kg (nie mniejszy niż) Dopuszcza się przełączanie działki legalizacyjnej i zakresu max następujące w sposób automatyczny, w zależności od sposobu wykorzystywania mechanizmu załadunkowego śmieciarki Dokładność pomiaru odnosi się do wyznaczania masy netto (balastu) będącej różnicą pomiaru masy brutto oraz tary Terminal wagowy z interfejsem do systemu wagowego - 2 szt Po każdorazowym pomiarze wartość masy musi być wyświetlona na terminalu 9.9. Zakłada się możliwość zatrzymania systemu wagowego w procesie opróżniania, w celu kontroli całkowitego opróżnienia pojemnika/kontenera 10. Oznakowanie worków do segregacji Drukarki Wykonawca dostarczy w ramach umowy drukarkę do wydruku etykiet z kodami kreskowymi wraz z materiałami eksploatacyjnymi na etykiet Drukarka etykiet powinna drukować w technologii termotransferowej na etykietach foliowanych odpornych na warunki atmosferyczne i nieznaczne uszkodzenia mechaniczne Drukarka powinna być dopasowana wydajnościowo do drukowania średnio etykiet miesięcznie Kody kreskowe powinny być przyporządkowane do konkretnego rodzaju odpadu. Kod powinien zawierać następujące informacje: ID kontrahenta z bazy kontrahentów, ID lokalizacji, ID rodzaju odpadów, kolejny nr worka Oprogramowanie powinno umożliwiać w łatwy sposób wyszukanie kontrahenta, dla którego przygotowywane będą worki i wydruk etykiet dla zadanej ilości poszczególnych worków Oprogramowanie powinno umożliwiać przygotowywanie etykiet dla wybranej grupy kontrahentów (ulica, obszar, trasówka) Wymagania dotyczące kodów kreskowych: Etykieta i nadruk kodu kreskowego musi być odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Symbolikę kodowania określa Zamawiający Kod kreskowy musi być w kolorze czarnym na białym tle. Minimalny rozmiar kodów kreskowych wynosi 80x60mm. Pod kodem kreskowym powinien być numer rozkodowania. Białe tło kodu kreskowego nadrukowywanego na worki powinno mieć pełne pokrycie (kryjące). W przypadku kodu umieszonego na etykiecie jej minimalny rozmiar to 100x80mm Kody kreskowe muszą posiadać osobny symbol (cyfrę) w kodzie kreskowym, określającym frakcję odpadu: (1) - tworzywa sztuczne; (2) - papier; (3) - szkło; (4) - odpady zielone Wymagania dotyczące jakości wykonania kodów: Kody kreskowe muszą być wykonane w jakości, która zapewni szybkie i skuteczne skanowanie kodów za pomocą czytników kodów kreskowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość kodów i ich odczyt (skanowanie) Drukarka oraz materiały eksploatacyjne zostaną dostarczone do Zamawiającego nie później niż do 20 listopada Wyznaczeni przez Zamawiającego pracownicy zostaną przeszkoleni z ich obsługi oraz obsługi przygotowania etykiet z kodami kreskowymi w ciągu 5 dni od dostarczenia drukarki. 11. Informacje dodatkowe Cały system musi spełniać wszystkie wymogi określone przez ZM GOAP w opisie przedmiotu zamówienia przetargu na Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu ZM GOAP nr ZSP możliwość współpracy z operatorem i kartami SIM Zamawiającego, Czas trwania gwarancji - 24 miesiące Oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym Realizacja całego zamówienia z zapewnieniem pełnej funkcjonalności systemu rejestracji zdarzeń oraz wymiany informacji w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku...

6 II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe OMEGA Sp. z o.o., ul. Piastowska 63a, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): ,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: ,55 Oferta z najniższą ceną: ,55 / Oferta z najwyższą ceną: ,55 Waluta: PLN.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 8 SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY 1. Kody kreskowe 1.1 Wykonawca dostarczy mieszkańcom etykiety z kodami kreskowymi na worki foliowe zgodnie z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy..

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. Historia XTrack Oprogramowanie szyte na miarę XTrack to ponad 10

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ. Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki przez wykonawcę dotyczy miejsc wskazanych w SIWZ.

Wyjaśnienia do SIWZ. Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki przez wykonawcę dotyczy miejsc wskazanych w SIWZ. BGN.II.271.2.2015 Torzym, 19.03.2015 r Zamawiający: Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych.

Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych. Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych. RAD SP. Z O.O. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa tel.: (22) 245 24 72 fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 125210-2015 z dnia 2015-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA Załączniki nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA 1. Miasto Podkowa Leśna zajmuje obszar o powierzchni - 10,1 km2. 2. Liczba mieszkańców Miasta zameldowanych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295886-2015 z dnia 2015-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla siedmiu części zamówienia osobno, sprzętu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Toruń, 10.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na opracowanie i wdrożenie e-systemu,

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 228441-2013 z dnia 2013-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest: dostawa akcesoriów komputerowych i elementów do budowy sieci dla Jednostki

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 244617-2014 z dnia 2014-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie w formie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sporządzenie w formie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Sporządzenie w formie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2:

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2: Komprachcice, 2013-05-20 BGR.271.4.1.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zamówienia - Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice I. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

System SMOK dla gmin. Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami. Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów

System SMOK dla gmin. Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami. Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami System SMOK dla gmin Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów Informacje o odbiorach odpadów w jednym systemie Dokumentowanie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30722-2015 z dnia 2015-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Oferta częściowa nr I - zakładanie i pielęgnacja drzewostanu oraz terenów zieleni w 2015

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r.

Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r. Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r. Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14638-2015 z dnia 2015-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 270412-2015 z dnia 2015-10-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III siwz oraz załączniku nr 1 do siwz

Bardziej szczegółowo

GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 e-mail: mludziejewski@radzymin.pl http://www.radzymin.pl

GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 e-mail: mludziejewski@radzymin.pl http://www.radzymin.pl GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 http://www.radzymin.pl Radzymin, dnia 9 grudnia 2015 roku Wszyscy zainteresowani ZP.271.1.12.2015 (1) Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zamość: Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży budowlanej, mechanicznej i hydraulicznej, części do maszyn pralniczych, części do koltów c.o.

Zamość: Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży budowlanej, mechanicznej i hydraulicznej, części do maszyn pralniczych, części do koltów c.o. Zamość: Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży budowlanej, mechanicznej i hydraulicznej, części do maszyn pralniczych, części do koltów c.o. Numer ogłoszenia: 155168-2007; data zamieszczenia: 31.08.2007

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114177-2011 z dnia 2011-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawsko Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej System do obsługi klienta instytucjonalnego aplikacja ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie pracy pralni w zakresie prania dostarczanej przez klientów odzieży

Bardziej szczegółowo

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dzienik.Ustaw.2012.391 Przejęcie obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, woj. Lubuskie

Zamawiający: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, woj. Lubuskie Przetarg Opracowanie Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bledzew Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile

Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile Aplikacja AutoControl Mobile to usługa przeznaczona na urządzenia mobilne umożliwiająca stały podgląd parametrów pojazdu w ramach danej floty. AutoControl

Bardziej szczegółowo

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW F.U.GROM Grzegorz M. Chmielewski 82-300 Elbląg ul. 3 Maja 7b/5 NIP 578 164 04 34 www.flota.grom.info.pl grom@adres.pl SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78398-2009r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78398-2009r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 78398-2009 z dnia 2009-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, który zawiera 10 n/w Pakietów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wózki paletowe z wagą 600-3000 kg, Wózki paletowe z wagą stosowane do konfekcjonowania i transportu drobnicy oraz materiałów sypkich w pojemnikach lub na paletach i pomiaru ciężaru ładunku Solidny korpus

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130543-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130543-2013r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 130543-2013 z dnia 2013-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania oprogramowania FSI, Statistica, NX, LAB View, LS Dyna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 99541-2013 z dnia 2013-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami Dostawa laptopów Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych. Numer ogłoszenia: 159738-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych. Numer ogłoszenia: 159738-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57234-2012 z dnia 2012-02-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Część 1: Dostawa fotela obrotowego - 2 szt., Część 2: Dostawa: A - półki wiszącej - 2 szt., B - krzesła

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 127584-2014 z dnia 2014-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski I. Przedmiotem zamówienia jest: spedycja i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego)

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412492-2011 z dnia 2011-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO

DOSTAWA OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 230112-2015 z dnia 2015-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Busko-Zdrój Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa obłożeń pola operacyjnego na potrzeby Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 41218-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Zakup i sukcesywną dostawę specjalistycznych materiałów opatrunkowych tj.: opatrunki jałowe ze srebrem,

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Numer ogłoszenia: 188256-2008; data zamieszczenia: 12.08.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 80969-2013 z dnia 2013-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokołów Podlaski Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie następujących kursów zawodowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139821-2012; data zamieszczenia: 27.06.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139821-2012; data zamieszczenia: 27.06.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139821-2012; data zamieszczenia: 27.06.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczecin dnia 10 marca 2014 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 1 z 7 2013-01-10 08:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 255083-2012 z dnia 2012-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. Nr postępowania ZP.271.2.2013. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA

Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. Nr postępowania ZP.271.2.2013. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA Nr postępowania ZP.271.2.2013 Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 58571-2015 z dnia 2015-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa owiec rasy olkuskiej zgodnie z podziałem na 67 części zamówienia,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Marta Wójtowicz-Kowalska marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019

Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019 Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019 Gdańsk, 13 kwietnia 2015 Firmy odbierające odpady Dotychczas: dwie (Sita Północ Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. O/Gdynia ), Koniec bieżących umów:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Wszystkie powyższe funkcje sprawiają, że urządzenie PIORUN doskonale nadaje się do ochrony i kontroli położenia pojazdów.

Wszystkie powyższe funkcje sprawiają, że urządzenie PIORUN doskonale nadaje się do ochrony i kontroli położenia pojazdów. GX 700 PIORUN Urządzenie GX 700 PIORUN jest produktem wyjątkowym na polskim rynku. Łączy w sobie zalety systemu bezprzewodowego i czynnego alarmu. Co je wyróżnia? Jest bezprzewodowe dzięki temu w zerowym

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 262533-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Katowice: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 262533-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Katowice: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 262533-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt GALERIA ZMIAN współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 169166-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu Galeria

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10843-2014 z dnia 2014-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 258450-2014 z dnia 2014-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do jednostek Policji na terenie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMOK - MONITORING OD PROFESJONALISTÓW

SYSTEM SMOK - MONITORING OD PROFESJONALISTÓW SYSTEM SMOK - MONITORING OD PROFESJONALISTÓW Elte GPS Sp. z o. o. od wielu lat jest jednym z liderów i prekursorów w produkcji i wdrażaniu systemów monitorowania i zarządzania pojazdami w oparciu o technologie

Bardziej szczegółowo

na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych

na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych Warszawa, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę rejestratorów z radiową transmisją danych Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pęczniew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew. Numer ogłoszenia: 113647-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30784-2015r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30784-2015r. ID.272.3.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30784-2015 z dnia 2015-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług oznaczonych tytułem: USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362448&rok=2014-10-31

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362448&rok=2014-10-31 1 z 7 2014-10-31 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Redy w km 19+400 w m. Wejherowo wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych d) Część 4 - Sporządzenie

Redy w km 19+400 w m. Wejherowo wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych d) Część 4 - Sporządzenie 1 z 5 2015-10-07 07:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 125899-2015 z dnia 2015-08-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a) Część 1-Sporządzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63282-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63282-2013r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 63282-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra Zamówienie obejmuje: Zadanie nr 1 - m. Strzelce Krajeńskie Sprzątnie ulic: Strzelce Kraj. ul.

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Olsztyńska firma posiadająca blisko 20 letnie doświadczenie w branży elektroniki samochodowej a od 1998 roku instaluje oraz wdraża sprzęt telematyczno telemetryczny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26901-2011 z dnia 2011-01-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo