Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu Oborniki Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach 1. Pojęcia. Moduł Kontrolujący Systemu Identyfikacji (MKSI) -... Termin składania ofert: Oborniki: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. Lipowa 19, Oborniki, woj. wielkopolskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach.. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i worków w pojazdach należących do PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach 1. Pojęcia. Moduł Kontrolujący Systemu Identyfikacji (MKSI) - oprogramowanie Zamawiającego służące do zarządzania danymi pozyskiwanymi z systemów monitoringu Wykonawcy, opartych o system nawigacji GPS, system radiowej identyfikacji pojemników i kontenerów, system ważenia i system rejestratorów kodów kreskowych (dalej jako Systemy Identyfikacji), umieszczonych na pojazdach używanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. MGO - należy przez to rozumieć miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (w tym zbieranych w sposób selektywny), w których umieszczone zostały pojemniki oraz kontenery na odpady oraz przy których pozostawiane będą odpady problemowe. Dane o MGO - należy przez to rozumieć: - adresy poszczególnych MGO, - unikalne identyfikatory klientów (właścicieli nieruchomości), - kody transponderów RFID zamontowanych na pojemnikach, - częstotliwości odbioru odpadów, - ilości, pojemności i przeznaczenie pojemników znajdujących się w MGO, - współrzędne geograficzne każdego zinwentaryzowanego pojemnika. RFID - system radiowej

2 identyfikacji pojemników i kontenerów. System ten poprzez zainstalowane na nich transpondery oraz terminal/komputer pokładowy pojazdów Wykonawcy i MKSI umożliwia identyfikację nieruchomości i właściciela pojemnika i kontenera przypisanego do danej nieruchomości oraz rodzaj wytwarzanych odpadów na tej nieruchomości. Transponder (chip, znacznik RFID) - elektroniczne urządzenie bezprzewodowej transmisji sygnałów, pozwalające operatorom MKSI na monitorowanie pracy Wykonawcy, śledzenie obiegu pojemników i kontenerów, oraz ich zawartości, a także ułatwiające rozliczenia za usługi Wykonawcy. 2. Doposażenie i przyporządkowanie do odpowiednich posesji pojemników Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: Transpondery RFID w obudowie przeznaczonej do instalacji w gnieździe chipowym pojemników w tworzywa sztucznego, zgodne z normą RAL 951/ Transpondery powinny być tylko do odczytu i pracować w częstotliwości radiowej 134,2 khz Szacowana ilość transponderów: Na pojemniki plastikowe 120 litrów szt Na pojemniki plastikowe 240 litrów szt Na pojemniki plastikowe 1100 litrów szt Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: Transpondery RFID w specjalnej obudowie przeznaczonej do instalacji na korpusie pojemników metalowych oraz na kosze do odpadów plastikowych i dzwony na odpady szklane. Obudowa musi ekranować zainstalowany w niej transponder i zapewniać odpowiednią odległość odczytu Transpondery powinny być tylko do odczytu i pracować w częstotliwości radiowej 134,2 khz Szacowana ilość transponderów: Na pojemniki metalowe 110 litrów szt Na pojemniki metalowe 1100 litrów oraz kontenery szt Na kosze na odpady plastikowe szt Na dzwony na odpady szklane - 90 szt Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć transpondery RFID wymienione w p oraz 2.2 w terminie 2 tygodni od podpisania umowy z Zamawiającym Parametry transponderów: Częstotliwość 134,2kHz Zakres temperatury pracy: -40C do +85 C Stopień ochrony przed wilgocią IP Obudowa odporna na działanie olejów, etanolu, benzyny, oleju napędowego itp. 3. Montaż transponderów RFID wraz z parowaniem oraz oprogramowania Montaż transponderów RFID na pojemniki oraz ich inwentaryzacje (parowanie) zostanie wykonany przez pracowników Zamawiającego po odpowiednim ich przeszkoleniu przez Wykonawcę Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego montażu i parowania min. 200 pojemników plastikowych oraz min. 200 pojemników metalowych i selektywnej zbiórki Wykonawca Powinien również zapewnić przejęcie danych od Zamawiającego oraz wczytanie ich do własnego systemu, który zostanie przekazany do użytkowania przez Wykonawcę W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wersję hostingową oprogramowania na zasadach licencji do obsługi systemu identyfikacji przez Zamawiającego na dwa stanowiska komputerowe. Zobowiązuje się do utrzymania i prowadzenia serwera danych i jest odpowiedzialny za zabezpieczanie i tworzenie kopii danych Wykonawca musi uwzględnić w ofercie zakup jednego narzędzia do inwentaryzacji (parowania) przez Zamawiającego oraz wynajem dwóch narzędzi do inwentaryzacji pojemników na okres 21 dni każdy. 4. Ręczne terminale danych służące do inwentaryzacji transponderów RFID w terenie: 4.1. Przenośny terminal ma służyć do przypisywania transponderów RFID do pojemników rozstawionych w terenie powiązując je jednocześnie z MGO Terminal musi spełniać następujące warunki: Integrować się z oprogramowaniem Zamawiającego i umożliwiać synchronizację bazy danych przez sieć GSM z wykorzystaniem wbudowanego modemu Urządzenie musi posiadać pamięć oraz inne zasoby sprzętowe pozwalające na sprawną pracę offline bez stałego połączenia z siecią GSM gdy baza danych w urządzeniu zawiera co najmniej pojemników wraz z informacjami o ich typie oraz MGO Ręcznie wprowadzać w terenie nowe MGO Rejestrować współrzędne geograficzne dla każdej wykonanej operacji przypisania przy pomocy wbudowanego modułu GPS Posiadać klawiaturę fizyczną alfanumeryczną oraz wbudowany czytnik RFID umożliwiający odczyt transponderów dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia Wytrzymuje wielokrotne upadki na gładki beton z wysokości co najmniej 1.5m Odporność co najmniej: IP65, IEC Temperatura pracy: od -20C do +50C 5. Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania flotą pojazdów: 5.1. Oprogramowanie powinno zapewniać integrację z mapami cyfrowymi, systemem GPS, komputerami pokładowymi w pojazdach Oprogramowanie powinno umożliwiać optymalizację tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), 5.3. Oprogramowanie do monitoringu musi zapewniać bieżący podgląd danych oraz umożliwiać archiwizację danych przez nieograniczony okres czasu Funkcjonalności jakie musi zapewnić system: lokalizacja pojazdów, historia przebytej trasy, zliczanie przebytej

3 drogi, optymalizacja tras (z możliwością wyboru rodzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), zliczanie czasów jazdy i postojów, wizualizacja i raportowania czujników podłączonych do urządzenia, ekspozycja na mapie cyfrowej aktualnego położenia pojazdu w terenie, wizualizacja zmian pozycji pojazdu, kierunku przemieszczania oraz jego prędkości, informacja o bieżącym stanie pracy silnika, możliwość obserwacji na mapie, jednocześnie wszystkich pojazdów Zamawiającego wyposażonych w urządzenia systemu GPS, graficzne ślady tras pojazdu za dowolny okres, czasy przejazdów, przebyte odległości oraz miejsca i czasy postojów, sumaryczny czas pracy pojazdów oraz kierowców, identyfikowanych w systemie GPS, łączny czas pracy i ilość załączeń urządzeń (np. pompa, silnik), skalowanie mapy dla wybranego obszaru (funkcja zoom), wprowadzanie na mapie zmian wskazanych przez Zamawiającego, śledzenie tych samych lub różnych, chwilowych parametrów pojazdów, na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, możliwość nieprzerwanej rejestracji danych eksploatacyjnych pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS, możliwość zlokalizowania wskazanego pojazdu w dowolnej chwili (zgodnie z założonym interwałem czasowym i poprzez zapytanie o pozycję), możliwość kreślenia na mapie przebytej trasy (wraz z miejscami postoju) przez poszczególne pojazdy, przedstawianie historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej, tabelaryczne zestawienie informacji o czasie pracy poszczególnych pojazdów, ilości przejechanych kilometrów, czasie pracy urządzenia dodatkowego, przesyłanie w czasie rzeczywistym danych o lokalizacji pojazdu i stanie czujników do wyznaczonych stanowisk komputerowych Zamawiającego zgodnie z założonym interwałem czasowym lub po zaistnieniu określonego zdarzenia, archiwizację danych przez okres minimum 1 rok, wprowadzania danych kontrahentów, posesji, obszaru (gmina), informacji o umowach (czasie trwania) i wynikających z nich wywozach jednorazowych i cyklicznych, projektowanie harmonogramów dla zleceń cyklicznych przydzielanie zleceń dla poszczególnych brygad i pojazdów - po przydziale wydruk polecenia wywozu lub trasówki, 5.5. Wykonawca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą interfejsów integracyjnych tak, aby w przyszłości Zamawiający mógł go wykorzystać do integracji z innymi systemami. Wymaganą technologią integracji są tzw. Webserwisy (Web Services) z komunikatami XML. Interfejs musi umożliwiać: wprowadzanie/edycję zleceń do systemu dyspozytorskiego, przydzielanie zleceń do pojazdów i kierowców, wizualizację zleceń na mapie wspólnie z lokalizacją i stanem pojazdów i maszyn, 5.6. Oprogramowanie musi zapewnić generowanie, przyporządkowanie do odpowiedniej lokalizacji druk etykiet na worki z surowcami wtórnymi Dane z pojazdów muszą być bezpośrednio przekazywane do oprogramowaniu i w odpowiednim protokole dostępne na udostępnionym przez Wykonawcę serwerze do pobrania przez GOAP jako usługa Webservice Oprogramowanie musi być dostarczone w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy, tak by inwentaryzacja pojemników mogła być realizowana na wykupionym oprogramowaniu. 6. Wyposażenie pojazdów w systemy identyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pojazdy odbierające odpady wskazane przez Zamawiającego w system monitorowania odpadów obejmujący (załącznik nr 1 do II części SIWZ): 6.1. W pojazdach bezpylnych Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 5 szt Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu - 5 szt Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania śmieciarki z odpadów - 5 szt Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w system identyfikacji RFID pojemników w ilości 5 kpl. oraz urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów kreskowych z worków w ilości 3 szt. System musi spełniać następujące warunki: System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID - każdy zainstalowany na zasypie/mechanizmie wywrotu pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację kodu Transpondera zamontowanego na pojemniku System radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości 134,2 khz System musi umożliwiać identyfikację wszystkich pojemników, zarówno plastikowych jak i metalowych System musi umożliwiać ręczną rejestrację kodów kreskowych z załadowanych worków. Wykonawca powinien określić, w jaki sposób sczytane kody kreskowe będą przekazywane do systemu informatycznego z czytnika ręcznego Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID, umożliwiające: Wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa

4 Przypisanie komunikatu (notatki) do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika oraz MGO W przypadku pojazdu bezpylnego, automatyczne ostrzeganie pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien sygnalizować operatorowi, czy Transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe Instalacje (montaż) systemu RFID na śmieciarki - 5 szt Anteny do odczytu transponderów zamontowanych na pojemnikach - 4 szt. na każdym pojeździe bezpyłowym (łącznie na wszystkich pojazdach 20 szt.), w tym: 2 szt. anten zamontowanych na grzebieniu do sczytywania transponderów zainstalowanych w gniazdach chipowych oraz 2 szt. anten zainstalowanych pod grzebieniem do sczytywania transponderów z pojemników metalowych 110 l oraz pojemników 4 kołowych metalowych W pojazdach do zbierania worków z odpadami Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 3 szt Instalacja (montaż) systemu monitoringu - 3 szt Profesjonalne urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów kreskowych z worków - 3 szt. Wykonawca powinien określić, w jaki sposób sczytane kody kreskowe będą przekazywane do systemu informatycznego z czytnika ręcznego Terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID umożliwiające wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa - 3 szt Urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów Transponderów z pojemników i kontenerów o stopniu ochrony przed wilgocią IP65-1 szt W pojazdach typu hakowce Monitoring pojazdu bazujący na GPS - 2 szt Instalacja (montaż) systemu monitoringu - 2 szt Urządzenie umożliwiające ręczną rejestrację kodów Transponderów z pojemników i kontenerów o stopniu ochrony przed wilgocią IP65-2 szt Terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID umożliwiające wybranie MGO, na którym realizowana jest usługa - 2 szt. 7. Wymagania dodatkowe dotyczące systemu identyfikacji RFID pojemników/ kodów kreskowych na worki na pojazdach hakowych/kontenerowych 7.1. Terminal pokładowy o przekątnej co najmniej 7 instalowany w kabinie kierowcy posiadający dotykowy, kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 px 7.2. Terminal musi umożliwiać: Komunikację on-line za pomocą modemu GPRS z serwerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do obsługi zleceń/trasówek Odbieranie on-line wygenerowanych w oprogramowaniu do obsługi zleceń/trasówek w postaci listy zleceń na dany dzień Wyświetlanie zleceń na mapie terminala Nawigowanie po trasie stworzonej z punktów zleceń Możliwość oznaczania/zmiany statusu wykonywanego zlecenia Możliwość wybrania zlecenia z listy oraz przypisanie do niego notatki Wprowadzanie notatek o dowolnej treści do każdego zlecenia Możliwość wgrania zdefiniowanej wcześniej listy notatek do wyboru Każda notatka zdefiniowana przez Zamawiającego musi mieć unikalny identyfikator w postaci dodatniej liczby naturalnej z zakresu Wprowadzanie dodatkowych, nowych zleceń z poziomu terminala Logowanie za pomocą indywidualnego loginu i hasła po uruchomieniu urządzenia Możliwość wybrania z rozwijanej listy pojazdu, do którego będzie przypisane urządzenie Możliwość wybrania trasy, jeżeli przypisana została więcej niż 1 trasa na dany dzień dla wybranego pojazdu 8. Wymagania dotyczące automatycznego systemu identyfikacji RFID pojemników oraz ręcznej identyfikacji worków na pojazdach bezpylnych: 8.1. System musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników od 110 l do 1100 l pojemności, zarówno plastikowych jak i metalowych Terminal powinien ostrzegać pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych (lampki np. czerwona i zielona) jasno sygnalizować, czy transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe Wymagania dotyczące terminala pokładowego instalowanego na pojeździe bezpylnym : Stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy, Urządzenie może posiadać klawiaturę numeryczną z możliwością wprowadzania tekstu (przyciski wielofunkcyjne), Urządzenie ze względów ergonomicznych może być zamontowane w obrębie pracy ładowacza tj. na odwłoku pojazdu bezpylnego Możliwość wgrania bazy danych dla trasówki do 1000 pojemników Możliwość przeszukiwania pozycji trasówki po nazwie i adresie poprzez wpisanie z klawiatury ciągu znaków Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna czy dany pojemnik znajduje się na liście Interfejs z klawiaturą i wyświetlaczem prezentujący nazwę klienta na trasówce, adres, typ pojemnika oraz komunikaty przypisane do posesji Terminal musi umożliwić ręczne wybranie MGO z listy znajdujących się w trasówce, do którego będzie przypisana odpowiednia notatka. 9. System ważenia pojemników na pojazdach bezpylnych Wykonawca wyposaży dwa wyznaczone przez

5 Zamawiającego pojazdy (typu śmieciarka) w legalizowany system wagowy - statyczny, który ma być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym i pozwoli na wykonanie ważenia pojemników. Cena wyposażenia pojazdów w wagi musi uwzględniać dostosowanie zasypu do w/w wag oraz pojazdów System wagowy zainstalowany na urządzeniu zasypowym pojazdu bezpylnego ma być dostosowany do pojemników o objętości od 60 l do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku System musi rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu System wagowy musi posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar lub instytucji równoważnej Dokładność pomiaru systemu wagowego nie powinna być gorsza niż: Przy załadunku z wykorzystaniem mechanizmu grzebieniowego zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d mniejszy równy 2kg (nie większa niż), zakres max większy równy 200kg (nie mniejszy niż) Przy załadunku z wykorzystaniem ramion załadunkowych zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d mniejszy równy 5kg (nie większa niż), zakres max większy równy 600kg (nie mniejszy niż) Dopuszcza się przełączanie działki legalizacyjnej i zakresu max następujące w sposób automatyczny, w zależności od sposobu wykorzystywania mechanizmu załadunkowego śmieciarki Dokładność pomiaru odnosi się do wyznaczania masy netto (balastu) będącej różnicą pomiaru masy brutto oraz tary Terminal wagowy z interfejsem do systemu wagowego - 2 szt Po każdorazowym pomiarze wartość masy musi być wyświetlona na terminalu 9.9. Zakłada się możliwość zatrzymania systemu wagowego w procesie opróżniania, w celu kontroli całkowitego opróżnienia pojemnika/kontenera 10. Oznakowanie worków do segregacji Drukarki Wykonawca dostarczy w ramach umowy drukarkę do wydruku etykiet z kodami kreskowymi wraz z materiałami eksploatacyjnymi na etykiet Drukarka etykiet powinna drukować w technologii termotransferowej na etykietach foliowanych odpornych na warunki atmosferyczne i nieznaczne uszkodzenia mechaniczne Drukarka powinna być dopasowana wydajnościowo do drukowania średnio etykiet miesięcznie Kody kreskowe powinny być przyporządkowane do konkretnego rodzaju odpadu. Kod powinien zawierać następujące informacje: ID kontrahenta z bazy kontrahentów, ID lokalizacji, ID rodzaju odpadów, kolejny nr worka Oprogramowanie powinno umożliwiać w łatwy sposób wyszukanie kontrahenta, dla którego przygotowywane będą worki i wydruk etykiet dla zadanej ilości poszczególnych worków Oprogramowanie powinno umożliwiać przygotowywanie etykiet dla wybranej grupy kontrahentów (ulica, obszar, trasówka) Wymagania dotyczące kodów kreskowych: Etykieta i nadruk kodu kreskowego musi być odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Symbolikę kodowania określa Zamawiający Kod kreskowy musi być w kolorze czarnym na białym tle. Minimalny rozmiar kodów kreskowych wynosi 80x60mm. Pod kodem kreskowym powinien być numer rozkodowania. Białe tło kodu kreskowego nadrukowywanego na worki powinno mieć pełne pokrycie (kryjące). W przypadku kodu umieszonego na etykiecie jej minimalny rozmiar to 100x80mm Kody kreskowe muszą posiadać osobny symbol (cyfrę) w kodzie kreskowym, określającym frakcję odpadu: (1) - tworzywa sztuczne; (2) - papier; (3) - szkło; (4) - odpady zielone Wymagania dotyczące jakości wykonania kodów: Kody kreskowe muszą być wykonane w jakości, która zapewni szybkie i skuteczne skanowanie kodów za pomocą czytników kodów kreskowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość kodów i ich odczyt (skanowanie) Drukarka oraz materiały eksploatacyjne zostaną dostarczone do Zamawiającego nie później niż do 20 listopada Wyznaczeni przez Zamawiającego pracownicy zostaną przeszkoleni z ich obsługi oraz obsługi przygotowania etykiet z kodami kreskowymi w ciągu 5 dni od dostarczenia drukarki. 11. Informacje dodatkowe Cały system musi spełniać wszystkie wymogi określone przez ZM GOAP w opisie przedmiotu zamówienia przetargu na Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu ZM GOAP nr ZSP możliwość współpracy z operatorem i kartami SIM Zamawiającego, Czas trwania gwarancji - 24 miesiące Oprogramowanie musi działać na systemie operacyjnym Windows XP lub nowszym Realizacja całego zamówienia z zapewnieniem pełnej funkcjonalności systemu rejestracji zdarzeń oraz wymiany informacji w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku...

6 II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe OMEGA Sp. z o.o., ul. Piastowska 63a, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): ,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: ,55 Oferta z najniższą ceną: ,55 / Oferta z najwyższą ceną: ,55 Waluta: PLN.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 8 SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY 1. Kody kreskowe 1.1 Wykonawca dostarczy mieszkańcom etykiety z kodami kreskowymi na worki foliowe zgodnie z

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Rozdział I Formularz ofertowy

wg rozdzielnika Rozdział I Formularz ofertowy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 3 sztuk wag dynamicznych do wrzutnika typu SK 200 wraz z montażem, dostawa 1 szt. wagi dynamicznej do wrzutnika NTM

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 91273-2014 z dnia 2014-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych powstających

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy..

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. Historia XTrack Oprogramowanie szyte na miarę XTrack to ponad 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wdrożenie, obsługę, monitorowanie oraz serwis kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników

Bardziej szczegółowo

Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych.

Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych. Cennik dot. integracji z firmami wywozowymi i oprogramowania urządzeń mobilnych. Opis rozwiązania dla firm wywozowych. RAD SP. Z O.O. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa tel.: (22) 245 24 72 fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ. Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki przez wykonawcę dotyczy miejsc wskazanych w SIWZ.

Wyjaśnienia do SIWZ. Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki przez wykonawcę dotyczy miejsc wskazanych w SIWZ. BGN.II.271.2.2015 Torzym, 19.03.2015 r Zamawiający: Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 125210-2015 z dnia 2015-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Toruń, 10.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na opracowanie i wdrożenie e-systemu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA Załączniki nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA 1. Miasto Podkowa Leśna zajmuje obszar o powierzchni - 10,1 km2. 2. Liczba mieszkańców Miasta zameldowanych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295886-2015 z dnia 2015-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla siedmiu części zamówienia osobno, sprzętu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 228441-2013 z dnia 2013-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest: dostawa akcesoriów komputerowych i elementów do budowy sieci dla Jednostki

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 244617-2014 z dnia 2014-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie w formie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Sporządzenie w formie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Sporządzenie w formie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 282140-2015 z dnia 2015-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice 1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. 2) Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 45126-2011 z dnia 2011-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szaf, 7 szafek wiszących, zestaw szaf metalowych, 7 foteli

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Gdynia: Dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Numer ogłoszenia: 334486-2011; data zamieszczenia: 13.10.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2:

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2: Komprachcice, 2013-05-20 BGR.271.4.1.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zamówienia - Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice I. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. W dniu roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. W dniu roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym, CZEŚĆ II PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR.. W dniu.. 2015 roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej System do obsługi klienta instytucjonalnego aplikacja ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie pracy pralni w zakresie prania dostarczanej przez klientów odzieży

Bardziej szczegółowo

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30722-2015 z dnia 2015-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Oferta częściowa nr I - zakładanie i pielęgnacja drzewostanu oraz terenów zieleni w 2015

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. W dniu... roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. W dniu... roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. W dniu.... roku pomiędzy Miastem Otwock reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, zwanym dalej Zamawiającym, a, działającą/ym na podstawie.., reprezentowaną/ym przez:.....,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA numer sprawy: RIŚ.271.3.2016.SP GMINA CZERNIEJEWO Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Brzeźnio: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Brzeźnio: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 75522-2012 z dnia 2012-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Regulacje prawne dotyczące czasu pracy i odpoczynków kierowców sprawiają, że firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r.

Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r. Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych po 1 stycznia 2015 r. Od 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 502348-2012 z dnia 2012-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puławy świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych: tak, numer Gdynia: Dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Numer ogłoszenia: 330310-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 78781-2016 z dnia 2016-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz ZKGZL.271.11.2013 Lubartów, dnia 3 czerwca 02013 roku. Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz W związku z pytaniami wykonawcy dot. treści siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sochocin.pl Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

System SMOK dla gmin. Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami. Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów

System SMOK dla gmin. Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami. Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów Rozwiązania wspierające zarządzanie gospodarką odpadami System SMOK dla gmin Monitorowanie i kontrola procesów odbioru odpadów Informacje o odbiorach odpadów w jednym systemie Dokumentowanie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26615-2016 z dnia 2016-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gdańsk: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10927-2012 z dnia 2012-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14638-2015 z dnia 2015-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do siwz Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 10 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 270412-2015 z dnia 2015-10-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III siwz oraz załączniku nr 1 do siwz

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Gdynia: Dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Numer ogłoszenia: 401244-2013; data zamieszczenia: 03.10.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ceków: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Ceków-Kolonia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirów Numer ogłoszenia: 191598-2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144455-2013:text:pl:html PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S 085-144455 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 372530-2014 z dnia 2014-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów Numer ogłoszenia: 48525-2016; data zamieszczenia: 29.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dzienik.Ustaw.2012.391 Przejęcie obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: Formularz zostanie uzupełniony o pozycję inne odpady selektywnie zebrane.

ODPOWIEDŹ: Formularz zostanie uzupełniony o pozycję inne odpady selektywnie zebrane. Znak sprawy: ZP.271.44.2015 Oborniki Śląskie, dn.25.08.2015 r. Pytania i odpowiedzi do postępowania pn. Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, Sadlno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, Sadlno, woj. wielkopolskie, tel , faks Sadlno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbinek Numer ogłoszenia: 317624-2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamość: Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży budowlanej, mechanicznej i hydraulicznej, części do maszyn pralniczych, części do koltów c.o.

Zamość: Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży budowlanej, mechanicznej i hydraulicznej, części do maszyn pralniczych, części do koltów c.o. Zamość: Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży budowlanej, mechanicznej i hydraulicznej, części do maszyn pralniczych, części do koltów c.o. Numer ogłoszenia: 155168-2007; data zamieszczenia: 31.08.2007

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wózki paletowe z wagą 600-3000 kg, Wózki paletowe z wagą stosowane do konfekcjonowania i transportu drobnicy oraz materiałów sypkich w pojemnikach lub na paletach i pomiaru ciężaru ładunku Solidny korpus

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: PROCEDURA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 99541-2013 z dnia 2013-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami Dostawa laptopów Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114177-2011 z dnia 2011-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawsko Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2014-12-05 09:00 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/08/11/2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 80969-2013 z dnia 2013-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokołów Podlaski Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie następujących kursów zawodowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 e-mail: mludziejewski@radzymin.pl http://www.radzymin.pl

GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 e-mail: mludziejewski@radzymin.pl http://www.radzymin.pl GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 http://www.radzymin.pl Radzymin, dnia 9 grudnia 2015 roku Wszyscy zainteresowani ZP.271.1.12.2015 (1) Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Szczecin: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz dodatków do sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Numer

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, woj. Lubuskie

Zamawiający: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, woj. Lubuskie Przetarg Opracowanie Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bledzew Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile

Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile Aplikacja na urządzenia mobilne AutoControl Mobile Aplikacja AutoControl Mobile to usługa przeznaczona na urządzenia mobilne umożliwiająca stały podgląd parametrów pojazdu w ramach danej floty. AutoControl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-06-18 15:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialybor.com.pl Biały Bór: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Malbork, dnia 12.01.2015 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 385134-2014 z dnia 2014-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78398-2009r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78398-2009r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 78398-2009 z dnia 2009-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, który zawiera 10 n/w Pakietów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Nowy Sącz: Zamówienie na zakup sprzętu ratowniczego do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Numer ogłoszenia: 188256-2008; data zamieszczenia: 12.08.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 150211-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów wskazanych dróg gminnych na terenie

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych. Numer ogłoszenia: 159738-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych. Numer ogłoszenia: 159738-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57234-2012 z dnia 2012-02-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Część 1: Dostawa fotela obrotowego - 2 szt., Część 2: Dostawa: A - półki wiszącej - 2 szt., B - krzesła

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 104992-2016 z dnia 2016-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1) Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe, realizowane w ramach projektu pt.: ChiP - Chemia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 304406-2015 z dnia 2015-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bytom Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 127584-2014 z dnia 2014-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski I. Przedmiotem zamówienia jest: spedycja i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego)

Bardziej szczegółowo