STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury"

Transkrypt

1 STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie HIP-HOP Mazury zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą HIP-HOP Mazury. 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kętrzyn. 2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kętrzyńskiego i woj. warmińsko-mazurskiego. 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia lub zlecać zadania innym podmiotom. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze). 2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi. 3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

2 4. Stowarzyszenie używa pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia. 5. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. ROZDZIAŁ II CELE I DZIAŁANIA 4 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Promocja regionu i jego walorów edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych. 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Ochrona i promocja zdrowia. 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 7. Wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10. Wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 12. Rozwijanie i promowanie nietypowych zainteresowań. 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 14. Promocja aktywnego wypoczynku. 15. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 16. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenów miejskich i wiejskich. 17. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej, zagrożonej demoralizacją. 18. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uzależnionych od alkoholu i innych używek oraz dysfunkcyjnych.

3 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 20. Propagowanie wychowania w trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 21. Działania na rzecz rozwoju i odnowy wsi. 22. Wspieranie, popularyzacja i wdrażanie nowych technologii. 23. Promowanie młodych artystów oraz ich twórczości. 24. Wspieranie grup młodzieżowych nigdzie niezrzeszonych oraz nigdzie niezarejestrowanych poprzez pomoc w realizacji ich pomysłów. 25. Pogłębianie więzi społecznych oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich dla wzajemnego poznania się różnych środowisk oraz szerzenie idei integracji europejskiej. 26. Współpraca z międzynarodowymi instytucjami o podobnym charakterze. 27. (uchylony). 28. Wspieranie idei wolontariatu, promocja i organizacja wolontariatu. 29. Działania na rzecz integracji pokoleń. 30. Działania na rzecz wielokulturowości i subkultur. 31. Promocja regionalizmu. 5 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działania: 1. Organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń, warsztatów, treningów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy i umiejętności. 2. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w wersji drukowanej jak i elektronicznej. 3. Nadawanie własnego programu radiowego, oraz telewizyjnego za pomocą Internetu. 4. Organizowanie koncertów, imprez kulturalnych i sportowych, przeglądów i festiwali oraz konkursów z udziałem wykonawców krajowych i zagranicznych. 5. Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci, młodzieży oraz dorosłych w szkołach, świetlicach, ośrodkach kultury, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, obozach wypoczynkowych, koloniach i innych. 6. Współpracę z instytucjami państwowymi i niepaństwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

4 7. Prowadzenie programów promujących tolerancję i dialog społeczny. 8. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych i sportowych na terenie kraju i poza jego granicami. 9. Realizowanie międzynarodowych projektów, warsztatów oraz wymian młodzieży. 10. Organizowanie i realizację programów walki z uzależnieniami, w tym z alkoholizmem. 11. Działania edukacyjne, promocyjne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przemocy oraz agresji. 12. Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej, szczególnie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 13. Działania edukacyjne, profilaktyczne i korekcyjne na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej, zagrożonej demoralizacją z terenów wiejskich i miejskich. 14. Prowadzenie warsztatów terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej (w tym od alkoholu i narkotyków) oraz pochodzących z rodzin uzależnionych od alkoholu i dysfunkcyjnych. 15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uzależnionych od alkoholu i innych używek oraz dysfunkcyjnych. 16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 17. Propagowanie wychowania w trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 18. Organizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych oraz świetlic wiejskich. 19. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych. 20. Organizowanie lub współorganizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 21. Promocja nietypowych zainteresowań oraz młodych artystów. 22. Organizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na pomoc stypendialną dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w tym przyznawanie nagród i stypendiów wspierających działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia. 23. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

5 24. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć, edukacji, spotkań, warsztatów, jak również pozyskiwanie środków unijnych i z PFRON. 25. W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej. 26. Działania promocyjno-reklamowe. 27. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 28. (uchylony). ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE 6 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia działającym przez swojego przedstawiciela. 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) zwyczajnych; b) wspierających; c) honorowych Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ustępu 3 i 4, akceptujący cele statutowe stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji. 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Uchwała w tym przedmiocie jest przyjmowana zwykłą większością głosów.

6 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, mogą przystąpić do niniejszego Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, wstąpić do niniejszego Stowarzyszenia według zasad określonych powyżej w ustępie 2, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 8 Członek zwyczajny Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 7 ust. 4, ma prawo: 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 2. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia. 3. Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. 4. Uczestniczyć w imprezach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 9 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 1. Dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia; 2. Czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych. 3. Udzielać pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych. 4. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 5. Ma obowiązek płacenia składek członkowskich ustalonych we wcześniejszym terminie przez Walne Zebranie. Minimalna wysokość składki nie może być niższa niż 5 zł miesięcznie, natomiast maksymalna wysokość składki nie może przekroczyć 50 zł miesięcznie. Wysokość składki, termin opłacania, częstotliwość, odroczenie lub zwolnienie z tego obowiązku ustala Walne Zebranie, podjęciem odpowiedniej uchwały.

7 10 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która deklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Może jednak brać udział w posiedzeniach z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 4. Przyjęcie członka wspierającego odbywa się zgodnie z 7, ust. 2, a skreślenie z listy członków następuje zgodnie z Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia. 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 4. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział w posiedzeniach z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 5. Członkowie honorowi mają obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych oraz stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do Zarządu, b) utraty atrybutów niezbędnych dla nabycia członkostwa, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego c) wykluczenia uchwałą Zarządu: 1) z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;

8 2) braku zaangażowania w prace Stowarzyszenia i nie wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń; 3) z powodu nie płacenia składek za okres 1 roku; 4) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia; 2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego zebrania jest ostateczna. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków. 2. Zarząd. 3. Komisja Rewizyjna Zarząd stowarzyszenia składa się od 3 do 5 osób powołanych w głosowaniu tajnym. 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. 3. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym i uchwala zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych. 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na 5-letnią kadencję trwającą do czasu wyboru nowych władz. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 5. Odwołanie członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej przed końcem kadencji następuje w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych większością 2/3 głosów. 6. Ilość członku Zarządu na bieżącą kadencję określa Walne Zgromadzenie Członków.

9 7. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Walne Zebranie. 8. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział: a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane pisemnie raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze. 2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Nie później jednak, jak do 30 czerwca każdego roku Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub c) pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu wniosku lub żądania. Wówczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku lub żądania. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje jedynie nad porządkiem obrad załączonym do wniosku lub zaproszenia.

10 18 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 2. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, nie wcześniej niż w dwie godziny i nie później niż tydzień po otwarciu Walnego Zebrania w pierwszym terminie. W drugim terminie dla ważności uchwał quorum nie jest wymagane i uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez obecnych członków zwyczajnych. 19 Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należą: 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 2. Uchwalania zmian Statutu. 3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie regulaminów ich działania. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 6. Uchwalanie budżetu. 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego do Stowarzyszenia. 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze. 11. Rozpatrywanie odwołań. 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

11 20 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 5 osób, w tym: a) Prezesa; b) Wiceprezesa; c) Skarbnika; d) Sekretarza; e) Członka Zarządu. W przypadku wyboru Zarządu 3 osobowego Zarząd będzie się składał z Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika. 3. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania. 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W przypadku jego nieobecności zastępuje go wskazany Członek Zarządu. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczona przez niego osoba Do kompetencji Zarządu w szczególności należą: a) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego Zebrania Członków. b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. c) Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykonywania programów, planu pracy i budżetu oraz przedkładanie ich Komisji Rewizyjnej.. d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. e) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 25 ust. 4. f) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. g) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad. h) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia oraz zlecanie wykonywania zadań innym podmiotom.

12 i) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej. j) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego. k) (uchylony). 2. W sprawach nie wymagających łącznego działania, Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków. 3. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd może zatrudniać pracowników. 4. Organizację pracy Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członka. 3. Członkowie komisji rewizyjnej: a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia nie wyższe niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Do zadań Komisji Rewizyjnej należą: a) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia na podstawie sprawozdań Zarządu, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek, b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków, z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o udzielanie absolutorium zarządowi,

13 c) wydawanie zaleceń pokontrolnych dla Zarządu oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości, d) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, e) występowanie z wnioskiem o odwołanie Zarządu lub jego członków w przypadku jego bezczynności. 2. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 3. Wybór do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew zastrzeżeniu ust jest nieważny i równoznaczny z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego sprawa dotyczy Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA Majątek Stowarzyszenia powstaje: a) ze składek członkowskich, b) darowizn, spadków, zapisów, c) dotacji i ofiarności publicznej, d) dochodów z majątku Stowarzyszenia. 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 26 Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.

14 ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE W zakresie działalności Stowarzyszenia ustala się zakaz: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Lider w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie OTWARTE SERCE przy Domu Pomocy Społecznej Piłka

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pedagogów Społecznych RIPOSTA TEKST JEDNOLITY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pedagogów Społecznych RIPOSTA TEKST JEDNOLITY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pedagogów Społecznych RIPOSTA TEKST JEDNOLITY Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Progres, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW WSI DZIEKTARZEW

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW WSI DZIEKTARZEW STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW WSI DZIEKTARZEW ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Miejski Klub Piłkarski Carina w Gubinie

STATUT Stowarzyszenia Miejski Klub Piłkarski Carina w Gubinie STATUT Stowarzyszenia Miejski Klub Piłkarski Carina w Gubinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Sportowe Miejski Klub Piłkarski Carina, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólne dobro Gądków Wielki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI

STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE PROMNI w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka STATUT Stowarzyszenia Kajakowego Ważka Warszawa, 08.07.2008 r. Warszawa, 15.10.2008 r. Warszawa, 22.02.2012 r. Warszawa, 28.03.2012 r. Warszawa, 23.04.2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Złote Rączki

Statut Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Złote Rączki Statut Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Złote Rączki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Złote Rączki, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing

Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing zwane dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w KRAKOWIE, UL. RADZIWIŁŁOWSKA 8 i OSÓB STARSZYCH, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne 1. Nazwa Stowarzyszenia: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15 2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych Razem ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych "Razem w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla Gimnazjum w Łapach w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI STATUT STOWARZYSZENIA KLUB KRĘGLARSKI DZIEWIĄTKA WRONKI Wronki 01.03.2012r. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Kręglarski Dziewiątka Wronki. 2. Klub Kręglarski Dziewiątka

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia

Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia S T A T U T Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia z siedzibą w Lubaczowie ul. Tadeusza Kościuszki 161 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne &1 1. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Osobistego Kreacja, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1: Postanowienia wstępne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Po prostu. Pracownia Rozwoju Osobistego, w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Rudzie W stronę marzeń

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Rudzie W stronę marzeń Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Rudzie W stronę marzeń Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Rudzie W stronę marzeń w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gminy Kleszczewo.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gminy Kleszczewo. Statut Stowarzyszenia Teraz Tulce Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Teraz Tulce", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa. tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa. tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Razem dla Uhowa tekst jednolity na dzień 20 marca 2013 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Razem dla Uhowa i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE

STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE STATUT STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY KROK W BORNEM SULINOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę : STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach

Statut Stowarzyszenia RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach Statut Stowarzyszenia RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Siedlcach,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie

Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie Statut Stowarzyszenia UCZEŃ w Szczytnie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie UCZEŃ, w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Federacja Zmotoryzowanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Zmotoryzowanych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica

STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę KGW Łukowica, zwane dalej Stowarzyszeniem 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Klub Sportowy L.A.S.

STATUT STOWARZYSZENIA Klub Sportowy L.A.S. STATUT STOWARZYSZENIA Klub Sportowy L.A.S. Tekst jednolity na dzień 09.04.2013. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Klub Sportowy L.A.S., zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie

Bardziej szczegółowo