STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury"

Transkrypt

1 STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie HIP-HOP Mazury zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą HIP-HOP Mazury. 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kętrzyn. 2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kętrzyńskiego i woj. warmińsko-mazurskiego. 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia lub zlecać zadania innym podmiotom. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze). 2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi. 3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

2 4. Stowarzyszenie używa pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia. 5. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. ROZDZIAŁ II CELE I DZIAŁANIA 4 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Promocja regionu i jego walorów edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych. 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 5. Ochrona i promocja zdrowia. 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 7. Wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10. Wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 12. Rozwijanie i promowanie nietypowych zainteresowań. 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 14. Promocja aktywnego wypoczynku. 15. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 16. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenów miejskich i wiejskich. 17. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej, zagrożonej demoralizacją. 18. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uzależnionych od alkoholu i innych używek oraz dysfunkcyjnych.

3 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 20. Propagowanie wychowania w trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 21. Działania na rzecz rozwoju i odnowy wsi. 22. Wspieranie, popularyzacja i wdrażanie nowych technologii. 23. Promowanie młodych artystów oraz ich twórczości. 24. Wspieranie grup młodzieżowych nigdzie niezrzeszonych oraz nigdzie niezarejestrowanych poprzez pomoc w realizacji ich pomysłów. 25. Pogłębianie więzi społecznych oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich dla wzajemnego poznania się różnych środowisk oraz szerzenie idei integracji europejskiej. 26. Współpraca z międzynarodowymi instytucjami o podobnym charakterze. 27. (uchylony). 28. Wspieranie idei wolontariatu, promocja i organizacja wolontariatu. 29. Działania na rzecz integracji pokoleń. 30. Działania na rzecz wielokulturowości i subkultur. 31. Promocja regionalizmu. 5 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działania: 1. Organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń, warsztatów, treningów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy i umiejętności. 2. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w wersji drukowanej jak i elektronicznej. 3. Nadawanie własnego programu radiowego, oraz telewizyjnego za pomocą Internetu. 4. Organizowanie koncertów, imprez kulturalnych i sportowych, przeglądów i festiwali oraz konkursów z udziałem wykonawców krajowych i zagranicznych. 5. Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci, młodzieży oraz dorosłych w szkołach, świetlicach, ośrodkach kultury, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, obozach wypoczynkowych, koloniach i innych. 6. Współpracę z instytucjami państwowymi i niepaństwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

4 7. Prowadzenie programów promujących tolerancję i dialog społeczny. 8. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych i sportowych na terenie kraju i poza jego granicami. 9. Realizowanie międzynarodowych projektów, warsztatów oraz wymian młodzieży. 10. Organizowanie i realizację programów walki z uzależnieniami, w tym z alkoholizmem. 11. Działania edukacyjne, promocyjne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przemocy oraz agresji. 12. Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej, szczególnie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 13. Działania edukacyjne, profilaktyczne i korekcyjne na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej, zagrożonej demoralizacją z terenów wiejskich i miejskich. 14. Prowadzenie warsztatów terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej (w tym od alkoholu i narkotyków) oraz pochodzących z rodzin uzależnionych od alkoholu i dysfunkcyjnych. 15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uzależnionych od alkoholu i innych używek oraz dysfunkcyjnych. 16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 17. Propagowanie wychowania w trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 18. Organizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych oraz świetlic wiejskich. 19. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych. 20. Organizowanie lub współorganizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 21. Promocja nietypowych zainteresowań oraz młodych artystów. 22. Organizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na pomoc stypendialną dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w tym przyznawanie nagród i stypendiów wspierających działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia. 23. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

5 24. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć, edukacji, spotkań, warsztatów, jak również pozyskiwanie środków unijnych i z PFRON. 25. W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej. 26. Działania promocyjno-reklamowe. 27. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 28. (uchylony). ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE 6 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia działającym przez swojego przedstawiciela. 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) zwyczajnych; b) wspierających; c) honorowych Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ustępu 3 i 4, akceptujący cele statutowe stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji. 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Uchwała w tym przedmiocie jest przyjmowana zwykłą większością głosów.

6 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, mogą przystąpić do niniejszego Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, wstąpić do niniejszego Stowarzyszenia według zasad określonych powyżej w ustępie 2, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 8 Członek zwyczajny Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 7 ust. 4, ma prawo: 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 2. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia. 3. Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. 4. Uczestniczyć w imprezach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 9 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 1. Dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia; 2. Czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych. 3. Udzielać pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych. 4. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 5. Ma obowiązek płacenia składek członkowskich ustalonych we wcześniejszym terminie przez Walne Zebranie. Minimalna wysokość składki nie może być niższa niż 5 zł miesięcznie, natomiast maksymalna wysokość składki nie może przekroczyć 50 zł miesięcznie. Wysokość składki, termin opłacania, częstotliwość, odroczenie lub zwolnienie z tego obowiązku ustala Walne Zebranie, podjęciem odpowiedniej uchwały.

7 10 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która deklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Może jednak brać udział w posiedzeniach z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 4. Przyjęcie członka wspierającego odbywa się zgodnie z 7, ust. 2, a skreślenie z listy członków następuje zgodnie z Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia. 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 4. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział w posiedzeniach z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 5. Członkowie honorowi mają obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych oraz stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do Zarządu, b) utraty atrybutów niezbędnych dla nabycia członkostwa, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego c) wykluczenia uchwałą Zarządu: 1) z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;

8 2) braku zaangażowania w prace Stowarzyszenia i nie wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń; 3) z powodu nie płacenia składek za okres 1 roku; 4) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia; 2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego zebrania jest ostateczna. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków. 2. Zarząd. 3. Komisja Rewizyjna Zarząd stowarzyszenia składa się od 3 do 5 osób powołanych w głosowaniu tajnym. 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. 3. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym i uchwala zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych. 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na 5-letnią kadencję trwającą do czasu wyboru nowych władz. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 5. Odwołanie członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej przed końcem kadencji następuje w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych większością 2/3 głosów. 6. Ilość członku Zarządu na bieżącą kadencję określa Walne Zgromadzenie Członków.

9 7. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Walne Zebranie. 8. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział: a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane pisemnie raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze. 2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Nie później jednak, jak do 30 czerwca każdego roku Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub c) pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu wniosku lub żądania. Wówczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku lub żądania. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje jedynie nad porządkiem obrad załączonym do wniosku lub zaproszenia.

10 18 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 2. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, nie wcześniej niż w dwie godziny i nie później niż tydzień po otwarciu Walnego Zebrania w pierwszym terminie. W drugim terminie dla ważności uchwał quorum nie jest wymagane i uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez obecnych członków zwyczajnych. 19 Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należą: 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 2. Uchwalania zmian Statutu. 3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie regulaminów ich działania. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 6. Uchwalanie budżetu. 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego do Stowarzyszenia. 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze. 11. Rozpatrywanie odwołań. 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

11 20 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 5 osób, w tym: a) Prezesa; b) Wiceprezesa; c) Skarbnika; d) Sekretarza; e) Członka Zarządu. W przypadku wyboru Zarządu 3 osobowego Zarząd będzie się składał z Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika. 3. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania. 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W przypadku jego nieobecności zastępuje go wskazany Członek Zarządu. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczona przez niego osoba Do kompetencji Zarządu w szczególności należą: a) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego Zebrania Członków. b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. c) Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykonywania programów, planu pracy i budżetu oraz przedkładanie ich Komisji Rewizyjnej.. d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. e) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 25 ust. 4. f) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. g) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad. h) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia oraz zlecanie wykonywania zadań innym podmiotom.

12 i) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej. j) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego. k) (uchylony). 2. W sprawach nie wymagających łącznego działania, Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków. 3. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd może zatrudniać pracowników. 4. Organizację pracy Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członka. 3. Członkowie komisji rewizyjnej: a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia nie wyższe niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Do zadań Komisji Rewizyjnej należą: a) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia na podstawie sprawozdań Zarządu, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek, b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków, z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o udzielanie absolutorium zarządowi,

13 c) wydawanie zaleceń pokontrolnych dla Zarządu oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości, d) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, e) występowanie z wnioskiem o odwołanie Zarządu lub jego członków w przypadku jego bezczynności. 2. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 3. Wybór do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew zastrzeżeniu ust jest nieważny i równoznaczny z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego sprawa dotyczy Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA Majątek Stowarzyszenia powstaje: a) ze składek członkowskich, b) darowizn, spadków, zapisów, c) dotacji i ofiarności publicznej, d) dochodów z majątku Stowarzyszenia. 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 26 Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.

14 ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE W zakresie działalności Stowarzyszenia ustala się zakaz: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo