MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS /11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-30/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS /11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na organizację konferencji nt. zapobiegania i przeciwdziałania skutkom tzw. eurosieroctwa WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA POWYśEJ EURO SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 1 z 25

2 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa NIP: , REGON: tel.: (22) , (22) fax: (22) pon. pt. 8:15-16:15 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, b) strona internetowa MEN (zakładka BIP), c) tablica ogłoszeń w budynku MEN. ROZDZIAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwudniowej międzynarodowej konferencji na temat zapobiegania i przeciwdziałania skutkom eurosieroctwa - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. ROZDZIAŁ 3 INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający nie ogranicza moŝliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 2 z 25

3 ROZDZIAŁ 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20 maja 2011 r. ROZDZIAŁ 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia* Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. * Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do Ŝadnego z Wykonawców nie moŝe być podstaw do wykluczenia. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłoŝone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia. ROZDZIAŁ 6 WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do niniejszej SIWZ, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 3 z 25

4 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument i oświadczenie składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 5. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2, iŝ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 naleŝy złoŝyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 2 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 4 z 25

5 ROZDZIAŁ 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa, lub 2) faksem na numer , lub 3) drogą elektroniczną na adres JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. KaŜda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-BS /11. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: w sprawach formalnych Beata Stanecka tel , w sprawach merytorycznych Maciej Sekułowicz tel ROZDZIAŁ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. ROZDZIAŁ 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 5 z 25

6 oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 8. Zamawiający Ŝąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 10. Zapis ustępu 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 11. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 12. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 14. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 6 z 25

7 16. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 17. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 18. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 8, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 20. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 4 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 4 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 21. Oferta musi ponadto zawierać: A. Cenę brutto zamówienia, B. Ceny jednostkowe brutto na osobę noclegów i wyŝywienia oraz ceny jednostkowe brutto pozostałych usług wchodzących w skład zamówienia, C. Miejsce organizacji uroczystej kolacji, opis proponowanych elementów mających charakter regionalny i nawiązujących do kulturowo-historycznej tradycji Warmii i Mazur D. Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (w tym terminy gwarancji na materiały promocyjne) - wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. E. Oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ. F. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 niniejszego Rozdziału. G. Informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 10 SIWZ. 22. Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 23. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: a) opis zawartości koperty: organizacja konferencji nt. eurosieroctwa nr DE- WZP-BS /11, b) adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 7 z 25

8 lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 25. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 26. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro, pok. 353). 2. Termin składania ofert do r. do godz. 09: Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Termin otwarcia ofert r. o godz. 9:45. ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym ceny jednostkowe brutto oraz cenę brutto zamówienia. 2. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), ewentualnych upustów i rabatów. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. ROZDZIAŁ 13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert: 1) cena waga 80% 2) zorganizowanie uroczystej kolacji w dniu 19 maja 2011 r. w obiekcie Galindia Mazurski Eden zlokalizowanym w miejscowości Iznota k/mikołajek Ruciane Nida waga 20% Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 1) Kryterium Cena Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 8 z 25

9 Cmin C = x 80 pkt Cbad gdzie: C oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie Cmin oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę Cbad oznacza cenę zaproponowaną w ofercie badanej 2) Kryterium zorganizowanie uroczystej kolacji w dniu 19 maja 2011 r. w obiekcie Galindia Mazurski Eden zlokalizowanym w miejscowości Iznota k/mikołajek, Ruciane Nida 20 pkt. Za zorganizowanie uroczystej kolacji w dniu r. w ww. obiekcie Wykonawca otrzyma 20 pkt, natomiast za zorganizowane kolacji w dniu r. w innym miejscu niŝ ww. Wykonawca otrzyma 0 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyŝej kryteriach uzyska największą liczbę punktów - P P = C + K gdzie: P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena K - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium zorganizowanie uroczystej kolacji w dniu 19 maja 2011 r. w obiekcie Galindia Mazurski Eden zlokalizowanym w miejscowości Iznota k/mikołajek, Ruciane Nida W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niŝszą ceną. ROZDZIAŁ 14 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. ROZDZIAŁ 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 9 z 25

10 ROZDZIAŁ 16 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności niemoŝliwych lub trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega moŝliwość ewentualnych zmian postanowień niniejszej umowy, w przypadku gdy okoliczności niezawinione przez Ŝadną ze stron uniemoŝliwią lub znacznie utrudnią wykonanie przedmiotu umowy i, gdy Ŝadna ze stron nie mogła zapobiec tej zmianie mimo zachowania naleŝytej staranności, w zakresie: 1) zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy; 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 3) zmiany miejsca realizacji konferencji, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ; 4) zmiany terminu realizacji konferencji; 5) zmiany sposobu wykonania zamówienia oraz zmian elementów świadczenia na nie mniej korzystne od wskazanych w umowie; 6) innych zmian, których nie moŝna przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. ROZDZIAŁ 17 INFORMACJE DOT. PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej. ROZDZIAŁ 18 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 10 z 25

11 Wykaz załączników do SIWZ : Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego. Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr DE-WZP-BS /11 przygotowali i wszystkie zapisy w niej zawarte akceptują: Aleksander Tynelski.. Maciej Sekułowicz. Joanna Skrzypczyk.. Beata Stanecka SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 11 z 25

12 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowej międzynarodowej konferencji na temat zapobiegania i przeciwdziałania skutkom braku lub niedostatecznej opieki nad dzieckiem ze strony rodziców, w związku z ich emigracją zarobkową (zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom tzw. eurosieroctwa). Wykonawca zorganizuje konferencję zgodnie z wymogami wskazanymi poniŝej. 1. Termin realizacji 2-dniowej konferencji: maja 2011 roku (przy czym przyjazd i nocleg max 100 uczestników jest przewidziany w dniu poprzedzającym konferencję tj. w dniu 18 maja 2011 r. - opis noclegów zawiera ust. 5). 2. Miejsce realizacji: województwo warmińsko-mazurskie. 3. Uczestnicy konferencji: Łączna liczba uczestników będzie wynosiła max 200 osób. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby uczestników konferencji maksymalnie do 140 osób. Ostateczną liczbę uczestników Zamawiający określi nie później niŝ na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji. Wykonawca musi oszacować koszty konferencji uwzględniając wszystkie czynniki składające się na jej organizację i przeprowadzenie, biorąc pod uwagę liczbę osób uczestniczących w konferencji. Płatność za konferencję realizowana będzie wg cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy. 4. Sala konferencyjna: zlokalizowana w miejscu noclegów lub w innym obiekcie posiadającym salę konferencyjną, pod warunkiem zapewnienia transportu uczestników do obiektu, w którym znajduje się sala konferencyjna i transportu powrotnego do obiektu zakwaterowania. Czas przejazdu z obiektu zakwaterowania do miejsca przeprowadzania konferencji nie moŝe być dłuŝszy niŝ 30 minut (opis usług transportowych zawiera ust. 8). Sala konferencyjna musi być dostosowana do liczby uczestników w godzinach zgodnie z harmonogramem (ust. 10) wraz z wyposaŝeniem i obsługą techniczną: a. stół dla prowadzących oraz krzesła z miękkimi siedziskami, ustawione w układzie teatralnym dla wszystkich uczestników. Ustawienie krzeseł musi zapewniać swobodny widok na ekran oraz całą salę. Uczestnicy muszą mieć zapewnione swobodne dojście do wszystkich miejsc siedzących. Na stole prezydialnym ma być umieszczona woda butelkowana gazowana (2 butelki min. 0,5l/os./dzień i niegazowana (2 butelki min. 0,5l/os./dzień) oraz szklanki w ilości uzgodnionej z Zamawiającym; b. dekoracja przy stole prezydialnym w trakcie trwania konferencji: kosz z kwiatami; c. dostęp do światła dziennego z moŝliwością zaciemnienia sali do prezentacji multimedialnych oraz z moŝliwością zapewnienia oświetlenia sztucznego; d. pomieszczenie musi być klimatyzowane; e. warunki nagłośnienia i oświetlenia umoŝliwiające rejestrację audio-wideo, 3 mikrofony bezprzewodowe; f. moŝliwość podłączenia laptopów dla prezentujących prelegentów; g. dostęp do Internetu; SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 12 z 25

13 h. zainstalowany sprzęt (rzutnik multimedialny, ekran, komputer kompatybilny z rzutnikiem) umoŝliwiający odtwarzanie prezentacji Power Point oraz prezentację narzędzi sformatowanych w plikach pakietu MS Office ( ) oraz prezentacje narzędzi internetowych; i. oznaczenie budynku, w którym będzie odbywać się konferencja, w sposób gwarantujący bezproblemowe dotarcie uczestników do sali; j. łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie oraz zaplecze sanitarne. k. obsługa techniczna sali, której zadaniem będzie dbanie o prawidłowe podłączenie sprzętu elektronicznego zarówno przed, jak i w trakcie konferencji (1 osoba do obsługi technicznej sprzętu na sali konferencyjnej podczas całej konferencji), oraz na bieŝąco, szybko i sprawnie będzie naprawiać ewentualne usterki; a takŝe obsługa techniczna, która odpowiednio ustawi stoły i krzesła, l. zapewnienie na czas trwania spotkania pomieszczenia znajdującego się przy sali konferencyjnej, o powierzchni odpowiedniej do maksymalnej liczby uczestników konferencji, w której odbędzie się poczęstunek (przerwy kawowe oraz obiad). Pomieszczenie powinno umoŝliwić swobodne przemieszczanie się osób w trakcie poczęstunku. m. zapewnienie sali dla VIP.(dla ok. 20 osób). W sali ma być zapewniona woda butelkowana gazowana i niegazowana po 20 butelek kaŝdego rodzaju oraz soki 100%, a takŝe minimum 20 szklanek. W razie potrzeby ma być zapewniona obsługa kelnerska (kawa, herbata, ciastka). n. zamawiający dostarczy materiały (zestawy dla uczestników konferencji) do miejsca organizacji konferencji. Wykonawca wskaŝe miejsce bezpiecznego złoŝenia materiałów. o. Wykonawca zapewni w sali konferencyjnej i jej otoczeniu materiały (plakaty, ulotki, zdjęcia i banery) promujące kampanię Mazury Cud Natury wspieraną przez Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego prowadzoną w ramach światowego konkursu na Nowych 7 Cudów Świata. W kwestii materiałów, o których mowa powyŝej Wykonawca skontaktuje się z Departamentem Koordynacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, skąd je odbierze, następnie przywiezie do miejsca organizacji konferencji oraz wyeksponuje w sposób widoczny i łatwo dostępny dla uczestników. p. sala konferencyjna musi być dostępna dla osób niepełnosprawnych. 5. Noclegi ze śniadaniem dla maksymalnie 200 osób a. noclegi ze śniadaniem w dniach 18/19 (max 100 osób) oraz 19/20 maja 2011 r. (max 200 osób) zostaną zapewnione w obiekcie/obiektach odpowiadających standardowi hotelu kategorii minimum trzygwiazdkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie; w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych z pojedynczym wykorzystaniem; b. ostateczną liczbę uczestników korzystających z noclegów Zamawiający określi nie później niŝ na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji. c. w obiekcie/obiektach zakwaterowania, gdzie nocować będą uczestnicy konferencji Wykonawca zapewni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu materiały promujące kampanię Mazury Cud Natury prowadzoną w ramach SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 13 z 25

14 światowego konkursu na Nowych 7 Cudów Świata. (plakaty, ulotki, zdjęcia i banery) d. obiekt/ obiekty zakwaterowania ma spełniać dodatkowo poniŝsze wymogi: moŝliwość korzystania z pokoi do czasu zakończenia spotkania lub zapewnienie gościom moŝliwości pozostawienia bagaŝy w bezpiecznym miejscu w obiekcie, w którym odbywa się konferencja, dostęp do co najmniej 50 miejsc parkingowych dla uczestników konferencji na terenie obiektu, w którym będzie się odbywać konferencja. Ostateczną liczbę uczestników korzystających z miejsc parkingowych Zamawiający określi nie później niŝ 7 dni przez rozpoczęciem konferencji. 6. Recepcja (punkt informacyjny) a. Wykonawca zorganizuje recepcję w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do sali konferencyjnej oraz oznaczy ją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego przekazanymi najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem konferencji; b. recepcja musi być obsługiwana przez min. 2 osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym, do których zadań naleŝeć będzie: przeprowadzenie rejestracji uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych, wydawanie identyfikatorów, informowanie uczestników o sprawach organizacyjnych, udzielanie ewentualnej pomocy uczestnikom; recepcja będzie współpracować z koordynatorem organizacyjnym wskazanym przez Zamawiającego; c. Wykonawca zapewni ekipę techniczną do montaŝu i demontaŝu recepcji - punktu informacyjnego. 7. WyŜywienie dla max 200 osób Wszystkie miejsca, w których będą podawane posiłki podczas konferencji będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na wyŝywienie składają się: W dniu 18 maja 2011 r.: Kolacja serwowana dla grupy max 100 osób w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, podana jako bufet szwedzki w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników konferencji, składająca się minimum z: gorącego dania (minimum 3 do wyboru: mięsne, rybne, wegetariańskie); sałatek (minimum 3 do wyboru, w tym 1 wegetariańska); półmisków serów i półmisków wędlin; min. 2 rodzaje ciast; soków 100 % (co najmniej: pomarańczowego, jabłkowego, grejpfrutowego); napojów gorących (świeŝo parzona gorąca kawa, gorąca woda w termosach, herbata w torebkach minimum 3 rodzaje, mleko do kawy w dzbankach, cytryna, cukier, słodzik). W trakcie kolacji Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom konferencji w tym samym czasie miejsca siedzące przy stołach. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przygotowanie sali i nakrycie stołów (obrusy, zastawa porcelanowa i szklana, sztućce nieplastikowe) obsługę kelnerską oraz porządek i czystość w trakcie wszystkich posiłków. W dniu 19 maja 2011 r. : SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 14 z 25

15 Bufet kawowy samoobsługowy uzupełniany na bieŝąco od godz do 17.00: świeŝo parzona gorąca kawa, gorąca woda w termosach, herbata w torebkach minimum 3 rodzaje, mleko do kawy w dzbankach, cytryna, cukier, słodzik, soki 100% (co najmniej: pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy), owoce (m.in. winogrona, jabłka, banany, mandarynki), ciastka deserowe (minimum 4 rodzaje). Serwis kawowy musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej. Woda gazowana i niegazowana butelkowana ustawiona na stołach przed salą, w której będzie odbywać się konferencja, w ilości: 2 butelki wody gazowanej o pojemności co najmniej 0,5 l/osoba/dzień, 2 butelki wody niegazowanej o pojemności co najmniej 0,5 l/osoba/dzień, uzupełniana po kaŝdej przerwie. Obiad serwowany dla max 200 osób w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, podany jako bufet szwedzki w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników konferencji, odrębnym od sali, w której odbywać się będzie konferencja, składająca się minimum z: gorącego dania (minimum 3 do wyboru: mięsne, rybne, wegetariańskie); sałatek (minimum 3 do wyboru, w tym 1 wegetariańska); półmisków serów, wędlin, mięs i ryb; min. 3 rodzaje ciast; soków 100 % (co najmniej: pomarańczowego, jabłkowego, grejpfrutowego); napojów gorących (świeŝo parzona gorąca kawa, gorąca woda w termosach, herbata w torebkach minimum 3 rodzaje, mleko do kawy w dzbankach, cytryna, cukier, słodzik). W trakcie obiadu Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom konferencji w tym samym czasie miejsca siedzące przy stołach. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przygotowanie sali i nakrycie stołów (obrusy, zastawa porcelanowa i szklana, sztućce nieplastikowe) obsługę kelnerską oraz porządek i czystość w trakcie wszystkich posiłków. Uroczysta kolacja w scenerii związanej z kulturowo-historyczną tradycją Warmii i Mazur. Jednym z elementów oprawy uroczystej kolacji musi być występ zespołu muzyki dawnej, ludowej lub innej oraz pokaz tańców lub zwyczajów regionalnych nawiązujących do kampanii Mazury Cud Natury. Kolacja w obiekcie Galindia Mazurski Eden zlokalizowanym w miejscowości Iznota k/mikołajek, Ruciane Nida będzie dodatkowo punktowana (opis w Rozdziale 13 SIWZ). Przygotowana przez Wykonawcę oferta musi zawierać nazwę i adres obiektu, dokładny opis proponowanych elementów mających charakter regionalny i nawiązujących do kulturowo-historycznej tradycji Warmii i Mazur. Czas ewentualnego przejazdu z miejsca przebywania uczestników konferencji do miejsca uroczystej kolacji nie moŝe być dłuŝszy niŝ 30 minut. Wszyscy uczestnicy konferencji mają być przewiezieni w tym samym czasie i dotrzeć na miejsce przeprowadzania konferencji na godzinę 18:45. Kolacja serwowana dla max 200 osób w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, podana jako bufet szwedzki lub w innej formie zaproponowanej przez wykonawcę, podana w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników konferencji, składająca się minimum z: gorącego dania (minimum 3 do wyboru: mięsne, rybne, wegetariańskie); sałatek (minimum 3 do wyboru, w tym 1 wegetariańska); półmisków serów, wędlin, mięs i ryb; SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 15 z 25

16 min. 4 rodzaje ciast; soków 100 % (co najmniej: pomarańczowego, jabłkowego, grejpfrutowego); napojów gorących (świeŝo parzona gorąca kawa, gorąca woda w termosach, herbata w torebkach minimum 3 rodzaje, mleko do kawy w dzbankach, cytryna, cukier, słodzik). W trakcie kolacji Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom konferencji w tym samym czasie miejsca siedzące przy stołach. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przygotowanie sali i nakrycie stołów (obrusy, zastawa porcelanowa i szklana, sztućce nieplastikowe) obsługę kelnerską oraz porządek i czystość w trakcie wszystkich posiłków. W miejscu organizacji uroczystej kolacji mają być obecne w sposób widoczny i łatwo dostępny materiały promujące (plakaty, ulotki, zdjęcia i banery) kampanię Mazury Cud Natury prowadzoną w ramach światowego konkursu na Nowych 7 Cudów Świata. W dniu 20 maja 2011 r.: Bufet kawowy uzupełniany na bieŝąco od godz do 12.30: świeŝo parzona gorąca kawa, gorąca woda w termosach, herbata w torebkach minimum 3 rodzaje, mleko do kawy w dzbankach, cytryna, cukier, słodzik, soki 100% (co najmniej: pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy), owoce (m.in. winogrona, jabłka, banany, mandarynki), ciastka deserowe (minimum 4 rodzaje). Serwis kawowy musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej. Woda gazowana i niegazowana butelkowana ustawiona na stołach przed salą, w której będzie odbywać się konferencja, w ilości: 1 butelka wody gazowanej o pojemności co najmniej 0,5 l/osoba/dzień, 1 butelka wody niegazowanej o pojemności co najmniej 0,5 l/osoba/dzień, uzupełniana po kaŝdej przerwie. Obiad serwowany dla max 200 osób w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, podany jako bufet szwedzki w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników konferencji, odrębnym od sali, w której odbywać się będzie konferencja, składająca się minimum z: gorącego dania (minimum 3 do wyboru: mięsne, rybne, wegetariańskie); sałatek (minimum 3 do wyboru, w tym 1 wegetariańska); półmisków serów, wędlin, mięs i ryb; min. 3 rodzajów ciast; soków 100 % (co najmniej: pomarańczowego, jabłkowego, grejpfrutowego); napojów gorących (świeŝo parzona gorąca kawa, gorąca woda w termosach, herbata w torebkach minimum 3 rodzaje, mleko do kawy w dzbankach, cytryna, cukier, słodzik). W trakcie obiadu Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom konferencji w tym samym czasie miejsca siedzące przy stołach. Na 6 dni kalendarzowych przez dniem rozpoczęcia konferencji Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego minimum dwie propozycje menu poszczególnych posiłków. Zamawiający zaakceptuje propozycje lub zwróci z uwagami lub swoimi propozycjami. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag lub propozycji Zamawiającego i ponownego przedłoŝenia menu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag lub propozycji. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 16 z 25

17 8. Transport JeŜeli dla części uczestników konferencji nocleg zostaje zapewniony w obiekcie/obiektach poza miejscem organizacji konferencji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport osób i materiałów konferencyjnych z obiektu/obiektów zakwaterowania do obiektu, w którym znajduje się sala konferencyjna i transport powrotny do obiektu/obiektów zakwaterowania. Czas przejazdu z obiektu/obiektów zakwaterowania do miejsca przeprowadzania konferencji nie moŝe być dłuŝszy niŝ 30 minut. Wszyscy uczestnicy konferencji zakwaterowani w obiekcie/obiektach poza miejscem odbywania konferencji mają być przewiezieni w tym samym czasie i dotrzeć na miejsce przeprowadzania konferencji nie później niŝ na godzinę 9:30 pierwszego dnia konferencji i godzinę 9:00 drugiego dnia konferencji. Wykonawca zapewnia równieŝ transport dla max 200 osób autokarami klasy LUX na miejsce uroczystej kolacji i transport powrotny. Dojazd w dniu 18 i 19 maja 2011 r. do miejsca zakwaterowania i powrót do miejsca zamieszkania uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. 9. Koordynacja obsługi konferencji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynatora obsługi konferencji odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg całości konferencji, którego imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego zostaną udostępnione Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Koordynator będzie współpracował z koordynatorem organizacyjnym wskazanym przez Zamawiającego. Koordynator będzie odpowiedzialny m.in. za współpracę z obsługą obiektów zakwaterowania i przedstawicielami Zamawiającego, obsługę techniczną. Osobą do kontaktów ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) jest pan Maciej Sekułowicz tel Ramowy program konferencji 18 maja 2011 r. 19:00 20:00 kolacja 19 maja 2011 r. 10:00 12:00 I część konferencji, 12:00 12: przerwa kawowa, II część konferencji, obiad III część konferencji 16:30 17:00 17:00 18: maja 2011 r. przerwa kawowa IV część konferencji uroczysta kolacja 9:30 11:00 I część konferencji 11:00 11:30 przerwa kawowa II część konferencji obiad Ramowy program konferencji moŝe ulec zmianie, w zaleŝności od potrzeb Zamawiającego. Konferencja prowadzona będzie przez przedstawicieli Zamawiającego. Ostateczny program zostanie przesłany do Wykonawcy najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed terminem konferencji. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 17 z 25

18 Załącznik nr 2 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację konferencji nt. zapobiegania i przeciwdziałania skutkom tzw. eurosieroctwa, nr postępowania DE-WZP-BS /11 w imieniu:. (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 18 z 25

19 Załącznik nr 3 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację konferencji nt. zapobiegania i przeciwdziałania skutkom tzw. eurosieroctwa, nr postępowania DE-WZP-BS /11 w imieniu:. (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 19 z 25

20 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO O F E R T A DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW (w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): NIP... REGON... Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:... Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:... Numer telefonu: 0 (**)... Numer faksu: 0 (**) Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację konferencji nt. zapobiegania i przeciwdziałania skutkom tzw. eurosieroctwa, nr postępowania DE-WZP-BS /11 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę: Cena ogółem wynosi:. zł brutto (słownie złotych:...) ZADANIA Wynajęcie sali konferencyjnej dla max 200 osób wraz z wyposaŝeniem, obsługą techniczną, dostępem do miejsc parkingowych, pomieszczeniem na poczęstunki oraz salą dla VIP, recepcją i obsługą recepcji Zakwaterowanie: Koszt jednostkowy za 1 uczestnika (brutto w PLN) x Liczba osób x Wartość brutto w PLN nocleg ze śniadaniem (z 18 na 19 maja 2011 r.). 100 nocleg ze śniadaniem (z 19 na 20 maja 2011 r.). 200 SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 20 z 25

21 WyŜywienie: Kolacja w dniu 18 maja 2011 r. 100 Bufet kawowy i obiad w dniu 19 maja 2011 r. 200 Uroczysta kolacja w dniu 19 maja 2011 r. 200 Bufet kawowy i obiad w dniu 20 maja 2011 r. 200 Transport: w dniu 19 maja 2011 r. w dniu 20 maja 2011 r. x x x x Koordynacja obsługi x x SUMA Uroczystą kolację w dniu 19 maja 2011 r. zorganizujemy w: /nazwa i adres obiektu/ opis proponowanych elementów mających charakter regionalny i nawiązujących do kulturowo-historycznej tradycji Warmii i Mazur: Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje (jeŝeli dotyczy): Oświadczamy, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie od dnia podpisania umowy do 20 maja 2011 r. 2. Zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ. 3. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia jej otwarcia. 4. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta została złoŝona na... parafowanych stronach od nr... do nr... Do oferty dołączono następujące załączniki: (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 21 z 25

22 Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę dla Ministerstwa Edukacji Narodowej (zwanego dalej Zamawiającym) dwudniowej międzynarodowej konferencji na temat zapobiegania i przeciwdziałania skutkom braku lub niedostatecznej opieki nad dzieckiem ze strony rodziców, w związku z ich emigracją zarobkową (zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom tzw. eurosieroctwa) w terminie maja 2011 roku. 2. W ramach umowy Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: zapewnienia zakwaterowania, wyŝywienia oraz transportu dla uczestników oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w Załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia, zgodnie z ofertą - Formularz ofertowy wraz z kalkulacją stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 4. W konferencji, o której mowa w ust. 1 weźmie udział maksymalnie 200 uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestników maksymalnie do 140 osób, a w konsekwencji obliczenia i wypłacenia Wykonawcy ostatecznego wynagrodzenia w oparciu o koszty udziału rzeczywistej liczby uczestników oraz koszty stałe, niezaleŝne od zmienionej liczby uczestników. Ostateczną liczbę uczestników spotkań Zamawiający określi nie później niŝ na 7 dni przed dniem rozpoczęcia konferencji. Zamawiający zastrzega, Ŝe w związku z realizacją zamówienia nie będzie ponosił kosztów za jakiekolwiek usługi dodatkowe na rzecz uczestników spotkań (ponad zakres określony w załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy, np. mini bar, krajowe oraz zagraniczne rozmowy telefoniczne, pralnia, dodatkowe usługi gastronomiczne), które Wykonawca lub inne podmioty będą świadczyły na rzecz uczestników, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcy lub innym podmiotom przez uczestników. Ewentualne koszty dodatkowe oraz odpowiedzialność za szkody ponoszą uczestnicy. 5. Zamawiający zastrzega, iŝ nie będzie odpowiadał wobec Wykonawcy za osoby, które wezmą udział w konferencji ponad limit określony w ust. 4. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie albo zwrot kosztów. 2 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, iŝ dochowa naleŝytej staranności w wykonaniu powierzonych zadań, z uwzględnieniem standardów w obsłudze tego typu spotkań. 2. W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego w celu współpracy w realizacji zamówienia. Zamawiający wskaŝe w formie pisemnej osoby do kontaktu z Wykonawcą. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 22 z 25

23 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnych komplikacjach i utrudnieniach w obsłudze konferencji, które mogłyby zakłócić jej przebieg. 3 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w maksymalnej wysokości.. zł (słownie złotych:..). 2. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników zgodnie z postanowieniami 1 ust. 4, ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wskazana w ust. 1 zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kosztów zakwaterowania i wyŝywienia 1 osoby (noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, przerw kawowych i wody) i liczby osób, o którą uległa zmniejszeniu grupa uczestników spotkania. Podstawą obliczenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy będą ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 2 do umowy. 4 Płatność 1. Płatność będzie realizowana za naleŝycie zrealizowaną konferencję, potwierdzoną pisemnie przez upowaŝnioną przez Zamawiającego osobę, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Za datę dokonania płatności uwaŝa się datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej. 3. Wykonawca nie moŝe przenosić na osoby trzecie płatniczych roszczeń względem Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody wyraŝonej na piśmie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT. 5 Termin realizacji umowy Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 niniejszej umowy nastąpi w terminie maja 2011 r. 6 Kary umowne 1. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość kontroli realizacji zamówienia na kaŝdym etapie jego wykonywania przez Wykonawcę. 2. W przypadku niemoŝności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 3. W przypadku nienaleŝytego wykonania lub niewykonania umowy Zamawiający moŝe odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub wynagrodzenia. 4. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niezapewnienie: a. Noclegów dla wszystkich uczestników, wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1, za kaŝdy brakujący nocleg; SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 23 z 25

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę konferencji organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach sprawowania przewodnictwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi tłumaczeń pisemnych oraz weryfikacji tłumaczeń na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Usługi tłumaczeń pisemnych wraz z weryfikacją na potrzeby realizacji projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Usługi tłumaczeń pisemnych wraz z weryfikacją na potrzeby realizacji projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi tłumaczeń pisemnych wraz z weryfikacją na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-10/10 Warszawa, 7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel. (022) 844 18 68 fax (022) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl Nr sprawy: 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA Sprawa nr 31/ZP/CBA/2015/JC Daniel Art CBA/F-WZP/1489/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, 09.01.2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo