SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII RFID

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII RFID"

Transkrypt

1 Krzysztof Fitowski 1, Henryk Jankowski 2, Łukasz Krzak 2, Jacek Stankiewicz 1, Marcin Szczurkowski 2, Michał Warzecha 2, Cezary Worek 2 1 Zakład Urządzeń Elektrycznych ELSTA Ul. Janińska Wieliczka 2 Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektroniki Al. Mickiewicza Kraków 2005 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne Poznań 8-9 grudnia 2005 SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII RFID Streszczenie: Uzyskiwanie systematycznych informacji o stanie maszyn górniczych jest podstawą dla racjonalnej gospodarki materiałowej i działań nadzoru górniczego. Opracowany system do bezprzewodowej identyfikacji elementów maszyn górniczych z wykorzystaniem technologii RFID (Radio Frequency IDentification) umoŝliwia automatyzację pracy operatora-górnika zajmującego się zbieraniem danych o eksploatowanych w kopalni urządzeniach. Informacje te są bezpiecznie przechowywane i aktualizowane. Omówiono problematykę projektowania oraz oprogramowania sprzętu elektronicznego pracującego w strefach zagroŝonych wybuchem występujących m.in. w podziemnych wyrobiskach górniczych. 1. WSTĘP Procesy logistycznego zarządzania maszynami podczas ich eksploatacji mają bezpośredni związek z wynikami ekonomicznymi, jakością produkcji i bezpieczeństwem pracy. Racjonalna gospodarka maszynami i urządzeniami wydobywczymi ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo załóg górniczych. Istotnym problemem jest obiektywna i niezawodna identyfikacja elementów maszyn podlegających nadzorowi górniczemu, która jest prowadzona w środowisku kopalnianym, często w trakcie produkcyjnej eksploatacji złoŝa. Zastosowanie zdalnej identyfikacji RFID [1-4] moŝe doprowadzić do rozwiązania tego problemu i jednocześnie stanowić podstawę systemu informatycznego do zarządzania maszynami i urządzeniami, przydatnego takŝe do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wybór metody RFID umoŝliwia prowadzenie procesów inwentaryzacyjnych w trudnych warunkach środowiskowych (wibracje, napręŝenia, korozyjne środowisko, wysoka temperatura, bardzo duŝa wilgotność i zapylenie) i zapewnia trwałość przechowywania informacji o identyfikowanym obiekcie. Zastosowanie identyfikatora (transpondera) o małych rozmiarach pozwala na łatwy montaŝ znaczników RFID na powierzchni obiektu, nawet na niewielkich elementach maszyn. Zastosowanie technologii pasywnej, bezstykowej identyfikacji radiowej, umoŝliwia odczyt informacji z identyfikatora zamocowanego na inwentaryzowanym sprzęcie, bez potrzeby wewnętrznego zasilania. Odczyt i przetwarzanie tych danych wykonywane są za pomocą specjalnie skonstruowanego przenośnego zestawu czytnika. 2. SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH System identyfikacji elementów maszyn górniczych jest przeznaczony do prowadzenia gospodarki materiałowej w kopalniach, w szczególności eksploatujących pokłady węglowe. System zapewnia jednoznaczną identyfikację elementów, rejestrację czasu uŝytkowania tych elementów oraz warunków ich pracy, a takŝe pozwoli na przetwarzanie niezbędnych danych dla oceny stopnia ich zuŝycia. Jest to niezwykle waŝne dla bezpieczeństwa pracy w ścianowych przodkach wydobywczych kopalń podziemnych. Rys 1. System identyfikacji elementów maszyn górniczych z wykorzystaniem technologii RFID Proponowany system identyfikacji elementów maszyn górniczych został zrealizowany przy współpracy firmy Z.U.E. ELSTA, Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG oraz Politechniki Śląskiej i składa się z następujących elementów (rys. 1): transponderów typu TRID-01, montowanych na elementach maszyn, z których kaŝdy posiada swój unikalny numer identyfikacyjny, czytnika RFID, złoŝonego z: mikrokomputera typu TRMC-01 obsługiwanego przez operatora, lancy odczytującej typu TRH-01 zakończonej odpowiednio ukształtowaną głowicą odczytującą za pomocą której dokonywany jest odczyt numeru identyfikacyjnego z transpondera, stacji dokującej typu SDR-01, która umoŝliwia ładowanie akumulatorów mikrokomputera TRMC-01 oraz jego komunikację z komputerem PC oprogramowania komputerowego GATHER obsługującego bazę danych systemu i pracującego w środowisku Windows. PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

2 3. TECHNOLOGIA RFID RFID (Radio Frequency IDentification) jest to metoda słuŝąca do identyfikacji obiektów oznakowanych transponderami (znacznikami zawierającymi unikalny numer inwentarzowy) za pośrednictwem sygnału radiowego. W chwili, gdy transponder znajdzie się w polu elektromagnetycznym generowanym przez czytnik następuje odczyt i rejestracja numeru identyfikacyjnego. W literaturze wyróŝniane są dwa rodzaje transponderów (identyfikatorów). Transponder aktywny posiada baterię i czerpie z niej energię potrzebną do przesłania danych; jego zaletą są duŝe zasięgi odczytu. Transponder pasywny jego źródłem zasilania jest zewnętrzne pole elektromagnetyczne generowane przez czytnik. Istotę metody RFID wykorzystującej transpondery pasywne pracujące w zakresie niskich częstotliwości (125kHz) przedstawiono na rys. 2. Rys. 2. Zasada działania technologii RFID Układ scalony uruchamia oscylator, który wymusza przebieg zmienny prądu w cewce obwodu antenowego czytnika (rys.2). Generowane pole elektromagnetyczne stanowi źródło zasilania transpondera, indukując w jego obwodzie antenowym siłę elektromotoryczną, która powoduje przepływ prądu w obwodzie, a tym samym ładowanie przez diodę kondensatora do odpowiedniego napięcia. Zasilony w ten sposób obwód elektroniczny rozpoczyna transmisję ramki z numerem identyfikacyjnym poprzez zwieranie cewki transpondera tranzystorem kluczującym. Na skutek sprzęŝenia magnetycznego zmiany te powodują modulację amplitudy prądu w cewce czytnika. Sygnał ten podlega detekcji, a następnie konwertowany jest na strumień danych. Najczęściej wykorzystywana w technologii RFID częstotliwość 125 khz, pozwala na odczyt z odległości (czytnika od transpondera) nie większej niŝ 0,4 m. Coraz powszechniejsze stają się takŝe systemy z transponderami pracującymi z częstotliwościami 13,56 MHz, MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz zapewniających zasięg do 3, a nawet do 6 m. Bardziej złoŝone systemy umoŝliwiają np. zapis i odczyt informacji z transpondera [3,4,15]. 4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE Projekt urządzenia elektronicznego o zadanych wymaganiach silnie zaleŝy od warunków środowiskowych w miejscu eksploatacji. Prezentowane przyrządy są dedykowane do pracy w podziemiach kopalń, czyli w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem. Narzuca to szczególne wymagania konstrukcyjne, które rzutują zarówno na realizację oprogramowania jak i na projekt sprzętu, poniewaŝ zbudowane urządzenia nie mogą spowodować zagroŝenia nawet podczas awarii systemu. Charakterystyka środowiska pracy Środowisko pracy urządzeń elektronicznych definiowane jest jako obszar, w którym występują określone zespoły naturalnych czynników fizykochemicznych i biotycznych oraz róŝnego rodzaju czynników wynikających z działalności ludzkiej, a takŝe z obecności ludzi, innych istot Ŝywych i urządzeń technicznych [5]. Gazy palne, pary cieczy łatwo palnych, pyły i włókna w mieszaninie z powietrzem mogą stanowić zagroŝenie wybuchowe zarówno w obiektach technologicznych jak i podczas transportu oraz magazynowania. W środowisku kopalnianym istnieje zagroŝenie wybuchem, nie tylko z powodu obecności niebezpiecznego stęŝenia metanu, ale takŝe pyłu węglowego [5-7]. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne dla przestrzeni wybuchowych dzieli się na dwie grupy wybuchowości. Do grupy I naleŝą urządzenia elektryczne przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń, oraz na instalacjach powierzchniowych tych kopalń, zagroŝonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem innych niŝ wyrobiska podziemne naleŝą do grupy II [6-8]. Dodatkowo urządzenia w poszczególnych grupach dzielą się na kategorie. W grupie I rozróŝnialne są dwie kategorie: M1 i M2. Urządzenia kategorii M1 powinny zapewniać bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa, nawet w przypadku rzadko występujących uszkodzeń w stałej obecności atmosfery wybuchowej. Urządzenia kategorii M2 powinny być wyłączone przy pojawieniu się atmosfery wybuchowej i powinny zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa [6-8]. Czytnik prezentowanego systemu RFID naleŝy do grupy I i kategorii M1 [9,10]. Wymagania konstrukcyjne dla czytnika RFID Czytnik RFID (rys. 3) jest urządzeniem przenośnym, obsługiwanym przez operatora zarówno w trudnych warunkach podziemnych jak i na powierzchni. Jego podstawowym zadaniem jest jednoznaczna identyfikacja elementów maszyn górniczych poprzez odczyt numerów z umieszczonych na nich transponderach. Rys. 3. Czytnik RFID, rysunek poglądowy PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

3 Konstrukcja mechaniczna urządzenia powinna umoŝliwić dostęp do zabudowanych i zamocowanych w róŝny sposób identyfikatorów. Układ antenowy ma zapewnić niezawodny odczyt, mimo ekranowania wprowadzanego przez metaliczne otoczenie transpondera. UŜytkownik powinien mieć moŝliwość sporządzenia notatki głosowej w trakcie pracy, nawet przy duŝym natęŝeniu hałasu. Wszystkie zebrane dane zapisywane są w pamięci masowej czytnika i mogą zostać w łatwy sposób przeniesione do komputera PC. Zasilanie bateryjne powinno wystarczyć na co najmniej 8 godzin pracy pod ziemią. Czytnik jest przeznaczony do intensywnej eksploatacji w środowisku górniczym. Metodyka projektowania układów do zdalnej identyfikacji RFID dla środowiska górniczego Strefy zagroŝone wybuchem charakteryzowane są przez tzw. minimalną energię zapłonu, która wydzielona pod róŝnymi postaciami w danej strefie moŝe spowodować eksplozję. Istotą budowy urządzenia iskrobezpiecznego jest wykluczenie z duŝym prawdopodobieństwem przekazu tej energii do otoczenia, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, kiedy poprzez uszkodzenia mechaniczne moŝe dojść do zmiany topologii obwodów elektrycznych (zwarcia, rozwarcia). Potencjalne zagroŝenie stanowią elementy magazynujące energię (np. baterie, kondensatory, cewki itp.) oraz mogący wystąpić czynnik termiczny (np. podgrzanie powierzchni elementu), który dodatkowo, moŝe uwolnić zbyt duŝą ilość energii do otoczenia powodując zapłon. Przystępując do projektowania aparatury przeznaczonej do pracy w strefach zagroŝonych wybuchem naleŝy wyodrębnić elementy obwodów elektronicznych, od których w szczególny sposób zaleŝy iskrobezpieczeństwo. Zakłada się, Ŝe ograniczona liczba uszkodzeń tych elementów, oraz dowolna ilość awarii w pozostałej części obwodów w najbardziej niekorzystnej konfiguracji nie moŝe spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej. Analiza moŝliwych uszkodzeń bywa często bardzo skomplikowana, zwłaszcza przy zaawansowanych technicznie i technologicznie urządzeniach i wymaga ścisłej współpracy projektantów oprogramowania oraz sprzętu. Często projektowanie tego typu układów jest procesem iteracyjnym. element urządzenia, który ma bezpośrednią styczność z otoczeniem (interfejsy, złącza, anteny, itp.) musi być chroniony przez elektryczne bariery ograniczające ilość energii, jaka moŝe się wydostać do atmosfery wybuchowej. Wszystkie elementy zabezpieczeń w projektowanych urządzeniach nie mogą mieć przekroczonych swoich dopuszczalnych parametrów elektrycznych z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa. Często stosuje się zwielokrotnienie liczby zabezpieczeń w celu minimalizacji prawdopodobieństwa zdarzenia, Ŝe bariera przestanie spełniać swoją funkcję. Obwody elektroniki urządzenia kategorii M1 są dodatkowo umieszczone w obudowie zapewniającej odpowiedni stopień ochrony (minimum IP54) zabezpieczający przed wnikaniem pyłu węglowego do wnętrza urządzenia. Dopuszczalne wartości parametrów decydujących o iskrobezpiecznej pracy urządzeń w strefach zagroŝonych wybuchem określone są w wymaganiach dyrektywy 94/9/EC Unii Europejskiej i norm zharmonizowanych. 5. ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE Przedstawioną metodykę zastosowano przy konstruowaniu podstawowych elementów systemu identyfikacji. Transponder Wybrano pasywny transponder, który został odpowiednio przystosowany do pracy w strefach zagroŝonych wybuchem poprzez zamknięcie go w hermetycznej obudowie. Jest on montowany na elementach maszyn w sposób zapewniający ochronę zalewy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Identyfikatory umieszczane są w łatwo dostępnych miejscach tak, aby nie wpływać na funkcjonalność obiektu. Mogą być mocowane (przyspawane) do płaskich powierzchni konstrukcji maszyn oraz w sworzniach np. mechanizmu lemniskatowego obudów kroczących. Rys. 4. Metodyka projektowania W praktyce wykonanie iskrobezpieczne (rys. 4) urządzenia wymaga ograniczenia mocy, jaką układy elektroniki mogą pobrać ze źródła zasilania. Narzuca to konieczność zastosowania podzespołów o niskim poborze mocy, co jest wskazane równieŝ ze względu na zasilanie bateryjne urządzenia przenośnego. KaŜdy Rys 5. Ramka wysyłana przez stosowany transponder. W trakcie odczytu transponder wysyła cyklicznie 64-bitową ramkę z szybkością 2 kbit/s. Dane przesyłane są w kodzie Manchester płytką modulacją AM. Ramka (rys. 5) składa się z dziewięciu bitów preambuły, 40 bitów danych, 10 bitów parzystości w kaŝdym PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

4 czterobitowym wierszu, 4 bitów parzystości w czterech dziesięciobitowych kolumnach oraz bitu stopu. Głowica odczytująca Ze względu na róŝne typy zabudowy transponderów zdecydowano się na dwa rodzaje głowicy odczytującej, róŝniące się konstrukcją mechaniczną obwodu antenowego oraz długością lancy (rys. 6). Rys. 6. Lance odczytujące typu TRH-01. Antena głowicy, która umoŝliwia odczyt ze sworzni, jest wyprowadzona na zewnątrz w odpowiedniej zabudowie ochronnej. W przypadku lancy odczytującej numer identyfikacyjny z transponderów mocowanych na powierzchniach elementów maszyn, obwód antenowy jest umieszczony w odpowiednio wyprofilowanej obudowie głowicy odczytującej umoŝliwiającej łatwe pozycjonowanie na zabudowie transpondera [10]. Specjalizowane obwody elektroniki części detekcyjnej zapewniają poprawny odbiór miliwoltowego sygnału modulującego nośną o amplitudzie 100V [11,12]. Podstawowymi problemami, jakie naleŝało wyeliminować było zachowanie powtarzalności na etapie produkcji oraz ograniczenie wpływu zmiany parametrów układu antenowego w trakcie odczytu z zabudowanego transpondera. Zastosowanie układu syntezy częstotliwości (DDS) umoŝliwia implementację adaptacyjnego algorytmu poszukiwania częstotliwości nośnej, dla której jakość odczytu jest najlepsza. Mikrokomputer W mikrokomputerze (rys. 7) zastosowano rozbudowany interfejs uŝytkownika. Ze względu na ograniczone rozmiary urządzenia zdecydowano się na klawiaturę złoŝoną z dziewięciu przycisków, których funkcje zaleŝą od trybu pracy urządzenia. pojemności. Komunikacja zarówno z lancą odczytującą jak i komputerem PC (za pośrednictwem stacji dokującej) odbywa się poprzez interfejs szeregowy wyprowadzony na zewnątrz urządzenia wielofunkcyjnym złączem. Zdecydowano się na zastosowanie dwóch 8-bitowych mikrokontrolerów z rodziny AVR obsługujących większość zasobów sprzętowych. Takie rozwiązanie ma szereg zalet: podwaja dostępną moc obliczeniową, umoŝliwia przyłączenie większej ilości peryferii, pozwala na lepsze zarządzanie energią, ułatwia projektowanie topologii układu, Wprowadzony podział sprzętowy implikuje podział funkcjonalny urządzenia na dwa moduły. Optymalnym wydaje się być rozdzielenie funkcji interfejsu uŝytkownika od mechanizmów przepływu i magazynowania danych, gdyŝ obie te grupy mogą być w zastosowanym rozwiązaniu obsługiwane równolegle. Od strony oprogramowania system od początku projektowany był warstwowo, co znacznie skróciło czas potrzebny do jego stworzenia i testowania. Analiza przepływu danych w systemie przedstawia model oprogramowania (rys. 8). Aby ułatwić organizację danych w pamięci masowej stworzony został specjalizowany system plików. Jest on zaprojektowany w sposób minimalizujący ilość potrzebnych cykli zapisu i odczytu sektorów danych. Jest to szczególnie waŝne nie tylko ze względu na szybkość wykonywanych operacji, ale takŝe wymagany w układach low-power zmniejszony pobór energii. Dodatkowo system plików dba o to, aby poszczególne sektory pamięci compact flash były równomiernie eksploatowane, co wydłuŝa ogólną Ŝywotność nośnika. Ze względu na specyfikę systemu (rys. 1) naturalnym wydaje się przechowywanie informacji w czytniku, w strukturach baz danych. Zaimplementowano do tego celu własne rozwiązanie bazy danych oparte na systemie plików. Zoptymalizowano ją pod kątem szybkości działania mając na uwadze ograniczone zasoby pamięci operacyjnej. Rys 7. Mikrokomputer. DuŜa ilość informacji, jaka musi zostać przekazana uŝytkownikowi, wymagała zastosowania graficznego wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Nagrywanie notatek głosowych w środowisku o duŝym natęŝeniu hałasu wymagało zastosowania mikrofonu kierunkowego i odpowiednio ukształtowanego toru akustycznego. Mikrokomputer posiada równieŝ wbudowany wzmacniacz mocy i głośnik umoŝliwiający odsłuch nagrań i uzyskiwanie komunikatów dźwiękowych. Jako pamięć masową wytypowano kartę typu compact flash ze względu na szybkość działania i duŝe dostępne Rys 8. Fragment modelu przepływu danych. KaŜdy z modułów oparty jest o prosty mechanizm przełączania zadań bez wywłaszczania. Podział na zadania wprowadził inną systematykę i uwypuklił typowy dla systemów czasu rzeczywistego problem dzielenia zasobów pomiędzy zadaniami działającymi równolegle. Jednocześnie pozwolił na jasne zdefiniowanie okresów bezczynności, w których energia PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

5 pobierana przez jednostki przetwarzające moŝe być zmniejszona (tryby uśpienia). Monitorowanie stanu zasobów systemowych wykorzystywanych przez kaŝde zadanie (pamięć operacyjna i czas procesora) wskazało miejsca wymagające szczególnej optymalizacji. Doprowadziło to do stworzenia specjalizowanych algorytmów buforowania danych (obszary pamięci przełączane kontekstowo). Najbardziej rygorystyczne wymagania czasowe dotyczą zadania nagrywania i odtwarzania dźwięku. W zastosowanym rozwiązaniu sprzętowym zagadnienie to musiało być brane pod uwagę juŝ na etapie projektowania systemu plików. Rozproszenie przetwarzania danych wymagało stworzenia jednolitej komunikacji między warstwami oprogramowania działającymi na osobnych mikrokontrolerach. Na bazie asynchronicznej transmisji szeregowej stworzono warstwę komunikacyjną z prostym protokołem przystosowanym do wysyłania zarówno krótkich komunikatów jak i duŝych strumieni danych. Mechanizm ten ujednolicono i zastosowano we wszystkich częściach składowych systemu. Interfejs uŝytkownika oparto o intuicyjne menu graficzne. Całość oprogramowania moŝe być w łatwy sposób wymieniana poprzez zewnętrzny interfejs komunikacyjny. Parametry urządzenia NajwaŜniejsze parametry urządzenia zostały zebrane w tabeli 1. Napięcie zasilania 7,2 VDC Prąd zasilania mikrokomputera 0,25 A Prąd zasilania głowicy odczytującej 0,1 A Maksymalny prąd ładowania baterii 0,8 A Pojemność baterii akumulatorów 1200 mah Częstotliwość pracy systemu RFID 125 khz ± 6 khz Nominalna moc generowana przez antenę 100 mw ± 20% Grupa wybuchowości, kategoria I, M1 Rodzaj budowy przeciwwybuchowej EEx i a I Stopień ochrony obudowy (EN 60529) IP 54 Temperatura otoczenia podczas pracy C Wilgotność 0 100% Ciśnienie hPa Transmisja poprzez złącze mikrokomputera szeregowa, do 1 Mbit/s Kodowanie audio PCM16bit lub CVSD 64kbps Pasmo akustyczne 0,4-5,2 khz Moc wzmacniacza audio 1W Pojemność pamięci compact flash 512MB (max.4gb) Dostęp do pamięci compact flash 8-bitowy Rozdzielczość wyświetlacza graficznego 128x64 pixeli Rodzaj kodowania danych z transpondera Manchester Szybkość transmisji z transpondera 2kbs Tab. 1. Wybrane parametry czytnika. Produkowany przez firmę ELSTA czytnik RFID przeszedł pozytywnie cykl badań atestacyjnych pozwalających na nadanie wyrobowi znaku CE dzięki odpowiedniej konstrukcji zapewniającej zgodność z dyrektywami Rady UE. Czytnik RFID jest zgodny z wymaganiami: 1. Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994r. (ATEX), a w szczególności spełnia wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN 50014:2004, PN-EN 50020:2005, PN-EN 50303: Dyrektywy 89/336/EEC z dnia 3 maja 1989 r. (EMC), a w szczególności spełnia wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN 55024:2000, PN-EN 50022:2000, 3. Dyrektywy 1999/5/EC z dnia 9 marca 1999 r. (R&TTE), a w szczególności z: Artykułem 3.2 Dyrektywy R&TTE, oraz normą ETSI EN v1.6.1: PODSUMOWANIE System identyfikacji elementów maszyn górniczych wykorzystujący technologię RFID jest przeznaczony do prowadzenia gospodarki materiałowej w kopalniach, w szczególności eksploatujących pokłady węglowe. Idea zdalnego odczytu oraz przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne wraz z oprogramowaniem zapewniają automatyzację pracy operatora-górnika stanowiąc jednocześnie źródło wiarygodnej informacji o faktycznym stanie eksploatowanych elementów. W trakcie projektowania urządzeń elektronicznych pracujących w systemie rozwiązano szereg problemów związanych z iskrobezpieczeństwem, bezprzewodowym odczytem oraz ergonomią. Wprowadzenie transponderów do podziemi kopalń wymagało przeprowadzenia badań w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Otoczenie duŝych mas metalicznych wymagało zastosowania w głowicy odczytującej specjalnego ferrytowego układu antenowego [14] i współpracujących obwodów elektronicznych. Minimalizacja poboru energii wymusiła realizację specjalizowanego oprogramowania kontrolującego zasoby sprzętowe. Ilość zadań i objętość danych doprowadziła do zastosowania algorytmów typowych dla systemów czasu rzeczywistego. Stworzony interfejs uŝytkownika jest rozwiązaniem nowatorskim w krajowych aplikacjach górniczych. System realizowany był w ramach projektu celowego ROW Został wdroŝony i cieszy się bardzo duŝym zainteresowaniem [13]. SPIS LITERATURY [1] W. Kalita, P. Jankowski-Mihułowicz, Systemy ochrony i kontroli dostępu do pomieszczeń, Wydawnictwo SIGMA NOT, Elektronizacja, nr 9/2000, str , Warszawa, [2] W. Kalita, P. Jankowski-Mihułowicz, Komputerowy system bezstykowej identyfikacji butli gazowych, Wydawnictwo SIGMA NOT, Elektronizacja, z.12, s.12-15, Warszawa, [3] K. Finkenzeller, RFID Handbook Fundamentals and Applications in Contactless Smart Card and Identification, Second Edition, John Wiley & Sons, New York, [4] S. C. Q. Chen, V. Thomas: Optimization of Inductive RFID Technology, IEEE Electronics and the Environment, 7 (2001), pp PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

6 [5] M. PraŜewska Niezawodność urządzeń elektronicznych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1985 [6] PN-EN 50020, PN-EN 50014, Polska Norma Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem, [7] J. Frączek, Aparatura przeciwwybuchowa w wykonaniu iskrobezpiecznym, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1995 [8] S. Nowak, W. Wołczyński, Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem, Centralny ośrodek szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2002 [9] H. Jankowski, M. Szczurkowski, C. Worek Pomiar wibracji maszyn górniczych w strefach zagroŝonych wybuchem III Krajowa Konferencja Elektroniki Kołobrzeg , Materiały Konferencyjne, tom 2, strony: [10] K. Fitowski, H. Jankowski, P. Jankowski- Mihułowicz, Ł. Krzak, A. Meder, J. Stankiewicz, M. Szczurkowski, M. Warzecha, C. Worek, RFID collection system of mining equipment in underground environment, IV Międzynarodowa Konferencja NEET2005, Zakopane czerwiec 2005, Materiały Konferencyjne, strony: [11] M.H.Nichols, A Radio Frequency Identification System for Monitoring Coarse Sediment Particle Displacement, Applied Engineering in Agriculture, 20(6) (2004) [12] P. Sorrells, Optimizing Read Range in RFID System, EDN Mag.,Dec. 7, 2000, pp [13] Sprawozdanie etapowe projektu, System identyfikacji czasu i warunków uŝytkowania elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej ; ROW [14] Zgloszenie w UP RP zarejestrowane 20 czerwca 2005 pod nr P [15] R. Magziak, Polscy producenci i dystrybutorzy modułów RFID, Elektronik Magazyn Elektroniki Profesjonalnej, 3 (2005) PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID Praca nr: 01300018 Warszawa, grudzień 2008 str. 2 z 187 Tytuł pracy: Analiza tendencji rozwoju

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Rejestrator impulsów CRI-02

Rejestrator impulsów CRI-02 Rejestrator impulsów CRI-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I INSTRUKCJA OBSŁUGI CRI2/002U DTR wersja B Łódź, wrzesień 2004 Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ REMOTE MONITOR SYSTEMS OF POWER QUALITY SELECTED PARAMETERS

SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ REMOTE MONITOR SYSTEMS OF POWER QUALITY SELECTED PARAMETERS ELEKTRYKA 2010 Zeszyt 1 (213) Rok LVI Marcin MACIĄśEK, Krzysztof RODAK, Leszek SZEJKA Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 "Inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ Jarosław MILEWSKI*, j.milewski@wil.waw.pl Robert MATYSZKIEL*, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Technologiczny Strona1 Spis treści 1. Komunikacja pomiędzy urządzeniami ISD... 7 1.1. ZigBee... 8 1.2. Wireless

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68)

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68) wydanie 1/10 (3), marzec 2010 NOWOŚĆ!!! MT723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP68) MT713 bateryjne moduły telemetryczne dbają o środowisko monitorowanie studni solankowych Sól z

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

cena: 16,00 zł (w tym 8% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 27000 egz.

cena: 16,00 zł (w tym 8% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 27000 egz. cena: 16,00 zł (w tym 8% VAT) PRICE: 8 EUR Nakład 27000 egz. OD WYDAWCY Lutowa EP pełna energii Lutowe wydanie Elektroniki Praktycznej jest energetyzujące, ponieważ zajmujemy się w niej chemicznymi źródłami

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 140/BŁiI/07/HC

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 140/BŁiI/07/HC Załącznik nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 140/BŁiI/07/HC Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni a) charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest organizacja

Bardziej szczegółowo