SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII RFID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII RFID"

Transkrypt

1 Krzysztof Fitowski 1, Henryk Jankowski 2, Łukasz Krzak 2, Jacek Stankiewicz 1, Marcin Szczurkowski 2, Michał Warzecha 2, Cezary Worek 2 1 Zakład Urządzeń Elektrycznych ELSTA Ul. Janińska Wieliczka 2 Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektroniki Al. Mickiewicza Kraków 2005 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne Poznań 8-9 grudnia 2005 SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII RFID Streszczenie: Uzyskiwanie systematycznych informacji o stanie maszyn górniczych jest podstawą dla racjonalnej gospodarki materiałowej i działań nadzoru górniczego. Opracowany system do bezprzewodowej identyfikacji elementów maszyn górniczych z wykorzystaniem technologii RFID (Radio Frequency IDentification) umoŝliwia automatyzację pracy operatora-górnika zajmującego się zbieraniem danych o eksploatowanych w kopalni urządzeniach. Informacje te są bezpiecznie przechowywane i aktualizowane. Omówiono problematykę projektowania oraz oprogramowania sprzętu elektronicznego pracującego w strefach zagroŝonych wybuchem występujących m.in. w podziemnych wyrobiskach górniczych. 1. WSTĘP Procesy logistycznego zarządzania maszynami podczas ich eksploatacji mają bezpośredni związek z wynikami ekonomicznymi, jakością produkcji i bezpieczeństwem pracy. Racjonalna gospodarka maszynami i urządzeniami wydobywczymi ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo załóg górniczych. Istotnym problemem jest obiektywna i niezawodna identyfikacja elementów maszyn podlegających nadzorowi górniczemu, która jest prowadzona w środowisku kopalnianym, często w trakcie produkcyjnej eksploatacji złoŝa. Zastosowanie zdalnej identyfikacji RFID [1-4] moŝe doprowadzić do rozwiązania tego problemu i jednocześnie stanowić podstawę systemu informatycznego do zarządzania maszynami i urządzeniami, przydatnego takŝe do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wybór metody RFID umoŝliwia prowadzenie procesów inwentaryzacyjnych w trudnych warunkach środowiskowych (wibracje, napręŝenia, korozyjne środowisko, wysoka temperatura, bardzo duŝa wilgotność i zapylenie) i zapewnia trwałość przechowywania informacji o identyfikowanym obiekcie. Zastosowanie identyfikatora (transpondera) o małych rozmiarach pozwala na łatwy montaŝ znaczników RFID na powierzchni obiektu, nawet na niewielkich elementach maszyn. Zastosowanie technologii pasywnej, bezstykowej identyfikacji radiowej, umoŝliwia odczyt informacji z identyfikatora zamocowanego na inwentaryzowanym sprzęcie, bez potrzeby wewnętrznego zasilania. Odczyt i przetwarzanie tych danych wykonywane są za pomocą specjalnie skonstruowanego przenośnego zestawu czytnika. 2. SYSTEM IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW MASZYN GÓRNICZYCH System identyfikacji elementów maszyn górniczych jest przeznaczony do prowadzenia gospodarki materiałowej w kopalniach, w szczególności eksploatujących pokłady węglowe. System zapewnia jednoznaczną identyfikację elementów, rejestrację czasu uŝytkowania tych elementów oraz warunków ich pracy, a takŝe pozwoli na przetwarzanie niezbędnych danych dla oceny stopnia ich zuŝycia. Jest to niezwykle waŝne dla bezpieczeństwa pracy w ścianowych przodkach wydobywczych kopalń podziemnych. Rys 1. System identyfikacji elementów maszyn górniczych z wykorzystaniem technologii RFID Proponowany system identyfikacji elementów maszyn górniczych został zrealizowany przy współpracy firmy Z.U.E. ELSTA, Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG oraz Politechniki Śląskiej i składa się z następujących elementów (rys. 1): transponderów typu TRID-01, montowanych na elementach maszyn, z których kaŝdy posiada swój unikalny numer identyfikacyjny, czytnika RFID, złoŝonego z: mikrokomputera typu TRMC-01 obsługiwanego przez operatora, lancy odczytującej typu TRH-01 zakończonej odpowiednio ukształtowaną głowicą odczytującą za pomocą której dokonywany jest odczyt numeru identyfikacyjnego z transpondera, stacji dokującej typu SDR-01, która umoŝliwia ładowanie akumulatorów mikrokomputera TRMC-01 oraz jego komunikację z komputerem PC oprogramowania komputerowego GATHER obsługującego bazę danych systemu i pracującego w środowisku Windows. PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

2 3. TECHNOLOGIA RFID RFID (Radio Frequency IDentification) jest to metoda słuŝąca do identyfikacji obiektów oznakowanych transponderami (znacznikami zawierającymi unikalny numer inwentarzowy) za pośrednictwem sygnału radiowego. W chwili, gdy transponder znajdzie się w polu elektromagnetycznym generowanym przez czytnik następuje odczyt i rejestracja numeru identyfikacyjnego. W literaturze wyróŝniane są dwa rodzaje transponderów (identyfikatorów). Transponder aktywny posiada baterię i czerpie z niej energię potrzebną do przesłania danych; jego zaletą są duŝe zasięgi odczytu. Transponder pasywny jego źródłem zasilania jest zewnętrzne pole elektromagnetyczne generowane przez czytnik. Istotę metody RFID wykorzystującej transpondery pasywne pracujące w zakresie niskich częstotliwości (125kHz) przedstawiono na rys. 2. Rys. 2. Zasada działania technologii RFID Układ scalony uruchamia oscylator, który wymusza przebieg zmienny prądu w cewce obwodu antenowego czytnika (rys.2). Generowane pole elektromagnetyczne stanowi źródło zasilania transpondera, indukując w jego obwodzie antenowym siłę elektromotoryczną, która powoduje przepływ prądu w obwodzie, a tym samym ładowanie przez diodę kondensatora do odpowiedniego napięcia. Zasilony w ten sposób obwód elektroniczny rozpoczyna transmisję ramki z numerem identyfikacyjnym poprzez zwieranie cewki transpondera tranzystorem kluczującym. Na skutek sprzęŝenia magnetycznego zmiany te powodują modulację amplitudy prądu w cewce czytnika. Sygnał ten podlega detekcji, a następnie konwertowany jest na strumień danych. Najczęściej wykorzystywana w technologii RFID częstotliwość 125 khz, pozwala na odczyt z odległości (czytnika od transpondera) nie większej niŝ 0,4 m. Coraz powszechniejsze stają się takŝe systemy z transponderami pracującymi z częstotliwościami 13,56 MHz, MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz zapewniających zasięg do 3, a nawet do 6 m. Bardziej złoŝone systemy umoŝliwiają np. zapis i odczyt informacji z transpondera [3,4,15]. 4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE Projekt urządzenia elektronicznego o zadanych wymaganiach silnie zaleŝy od warunków środowiskowych w miejscu eksploatacji. Prezentowane przyrządy są dedykowane do pracy w podziemiach kopalń, czyli w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem. Narzuca to szczególne wymagania konstrukcyjne, które rzutują zarówno na realizację oprogramowania jak i na projekt sprzętu, poniewaŝ zbudowane urządzenia nie mogą spowodować zagroŝenia nawet podczas awarii systemu. Charakterystyka środowiska pracy Środowisko pracy urządzeń elektronicznych definiowane jest jako obszar, w którym występują określone zespoły naturalnych czynników fizykochemicznych i biotycznych oraz róŝnego rodzaju czynników wynikających z działalności ludzkiej, a takŝe z obecności ludzi, innych istot Ŝywych i urządzeń technicznych [5]. Gazy palne, pary cieczy łatwo palnych, pyły i włókna w mieszaninie z powietrzem mogą stanowić zagroŝenie wybuchowe zarówno w obiektach technologicznych jak i podczas transportu oraz magazynowania. W środowisku kopalnianym istnieje zagroŝenie wybuchem, nie tylko z powodu obecności niebezpiecznego stęŝenia metanu, ale takŝe pyłu węglowego [5-7]. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne dla przestrzeni wybuchowych dzieli się na dwie grupy wybuchowości. Do grupy I naleŝą urządzenia elektryczne przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń, oraz na instalacjach powierzchniowych tych kopalń, zagroŝonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem innych niŝ wyrobiska podziemne naleŝą do grupy II [6-8]. Dodatkowo urządzenia w poszczególnych grupach dzielą się na kategorie. W grupie I rozróŝnialne są dwie kategorie: M1 i M2. Urządzenia kategorii M1 powinny zapewniać bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa, nawet w przypadku rzadko występujących uszkodzeń w stałej obecności atmosfery wybuchowej. Urządzenia kategorii M2 powinny być wyłączone przy pojawieniu się atmosfery wybuchowej i powinny zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa [6-8]. Czytnik prezentowanego systemu RFID naleŝy do grupy I i kategorii M1 [9,10]. Wymagania konstrukcyjne dla czytnika RFID Czytnik RFID (rys. 3) jest urządzeniem przenośnym, obsługiwanym przez operatora zarówno w trudnych warunkach podziemnych jak i na powierzchni. Jego podstawowym zadaniem jest jednoznaczna identyfikacja elementów maszyn górniczych poprzez odczyt numerów z umieszczonych na nich transponderach. Rys. 3. Czytnik RFID, rysunek poglądowy PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

3 Konstrukcja mechaniczna urządzenia powinna umoŝliwić dostęp do zabudowanych i zamocowanych w róŝny sposób identyfikatorów. Układ antenowy ma zapewnić niezawodny odczyt, mimo ekranowania wprowadzanego przez metaliczne otoczenie transpondera. UŜytkownik powinien mieć moŝliwość sporządzenia notatki głosowej w trakcie pracy, nawet przy duŝym natęŝeniu hałasu. Wszystkie zebrane dane zapisywane są w pamięci masowej czytnika i mogą zostać w łatwy sposób przeniesione do komputera PC. Zasilanie bateryjne powinno wystarczyć na co najmniej 8 godzin pracy pod ziemią. Czytnik jest przeznaczony do intensywnej eksploatacji w środowisku górniczym. Metodyka projektowania układów do zdalnej identyfikacji RFID dla środowiska górniczego Strefy zagroŝone wybuchem charakteryzowane są przez tzw. minimalną energię zapłonu, która wydzielona pod róŝnymi postaciami w danej strefie moŝe spowodować eksplozję. Istotą budowy urządzenia iskrobezpiecznego jest wykluczenie z duŝym prawdopodobieństwem przekazu tej energii do otoczenia, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, kiedy poprzez uszkodzenia mechaniczne moŝe dojść do zmiany topologii obwodów elektrycznych (zwarcia, rozwarcia). Potencjalne zagroŝenie stanowią elementy magazynujące energię (np. baterie, kondensatory, cewki itp.) oraz mogący wystąpić czynnik termiczny (np. podgrzanie powierzchni elementu), który dodatkowo, moŝe uwolnić zbyt duŝą ilość energii do otoczenia powodując zapłon. Przystępując do projektowania aparatury przeznaczonej do pracy w strefach zagroŝonych wybuchem naleŝy wyodrębnić elementy obwodów elektronicznych, od których w szczególny sposób zaleŝy iskrobezpieczeństwo. Zakłada się, Ŝe ograniczona liczba uszkodzeń tych elementów, oraz dowolna ilość awarii w pozostałej części obwodów w najbardziej niekorzystnej konfiguracji nie moŝe spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej. Analiza moŝliwych uszkodzeń bywa często bardzo skomplikowana, zwłaszcza przy zaawansowanych technicznie i technologicznie urządzeniach i wymaga ścisłej współpracy projektantów oprogramowania oraz sprzętu. Często projektowanie tego typu układów jest procesem iteracyjnym. element urządzenia, który ma bezpośrednią styczność z otoczeniem (interfejsy, złącza, anteny, itp.) musi być chroniony przez elektryczne bariery ograniczające ilość energii, jaka moŝe się wydostać do atmosfery wybuchowej. Wszystkie elementy zabezpieczeń w projektowanych urządzeniach nie mogą mieć przekroczonych swoich dopuszczalnych parametrów elektrycznych z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa. Często stosuje się zwielokrotnienie liczby zabezpieczeń w celu minimalizacji prawdopodobieństwa zdarzenia, Ŝe bariera przestanie spełniać swoją funkcję. Obwody elektroniki urządzenia kategorii M1 są dodatkowo umieszczone w obudowie zapewniającej odpowiedni stopień ochrony (minimum IP54) zabezpieczający przed wnikaniem pyłu węglowego do wnętrza urządzenia. Dopuszczalne wartości parametrów decydujących o iskrobezpiecznej pracy urządzeń w strefach zagroŝonych wybuchem określone są w wymaganiach dyrektywy 94/9/EC Unii Europejskiej i norm zharmonizowanych. 5. ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE Przedstawioną metodykę zastosowano przy konstruowaniu podstawowych elementów systemu identyfikacji. Transponder Wybrano pasywny transponder, który został odpowiednio przystosowany do pracy w strefach zagroŝonych wybuchem poprzez zamknięcie go w hermetycznej obudowie. Jest on montowany na elementach maszyn w sposób zapewniający ochronę zalewy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Identyfikatory umieszczane są w łatwo dostępnych miejscach tak, aby nie wpływać na funkcjonalność obiektu. Mogą być mocowane (przyspawane) do płaskich powierzchni konstrukcji maszyn oraz w sworzniach np. mechanizmu lemniskatowego obudów kroczących. Rys. 4. Metodyka projektowania W praktyce wykonanie iskrobezpieczne (rys. 4) urządzenia wymaga ograniczenia mocy, jaką układy elektroniki mogą pobrać ze źródła zasilania. Narzuca to konieczność zastosowania podzespołów o niskim poborze mocy, co jest wskazane równieŝ ze względu na zasilanie bateryjne urządzenia przenośnego. KaŜdy Rys 5. Ramka wysyłana przez stosowany transponder. W trakcie odczytu transponder wysyła cyklicznie 64-bitową ramkę z szybkością 2 kbit/s. Dane przesyłane są w kodzie Manchester płytką modulacją AM. Ramka (rys. 5) składa się z dziewięciu bitów preambuły, 40 bitów danych, 10 bitów parzystości w kaŝdym PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

4 czterobitowym wierszu, 4 bitów parzystości w czterech dziesięciobitowych kolumnach oraz bitu stopu. Głowica odczytująca Ze względu na róŝne typy zabudowy transponderów zdecydowano się na dwa rodzaje głowicy odczytującej, róŝniące się konstrukcją mechaniczną obwodu antenowego oraz długością lancy (rys. 6). Rys. 6. Lance odczytujące typu TRH-01. Antena głowicy, która umoŝliwia odczyt ze sworzni, jest wyprowadzona na zewnątrz w odpowiedniej zabudowie ochronnej. W przypadku lancy odczytującej numer identyfikacyjny z transponderów mocowanych na powierzchniach elementów maszyn, obwód antenowy jest umieszczony w odpowiednio wyprofilowanej obudowie głowicy odczytującej umoŝliwiającej łatwe pozycjonowanie na zabudowie transpondera [10]. Specjalizowane obwody elektroniki części detekcyjnej zapewniają poprawny odbiór miliwoltowego sygnału modulującego nośną o amplitudzie 100V [11,12]. Podstawowymi problemami, jakie naleŝało wyeliminować było zachowanie powtarzalności na etapie produkcji oraz ograniczenie wpływu zmiany parametrów układu antenowego w trakcie odczytu z zabudowanego transpondera. Zastosowanie układu syntezy częstotliwości (DDS) umoŝliwia implementację adaptacyjnego algorytmu poszukiwania częstotliwości nośnej, dla której jakość odczytu jest najlepsza. Mikrokomputer W mikrokomputerze (rys. 7) zastosowano rozbudowany interfejs uŝytkownika. Ze względu na ograniczone rozmiary urządzenia zdecydowano się na klawiaturę złoŝoną z dziewięciu przycisków, których funkcje zaleŝą od trybu pracy urządzenia. pojemności. Komunikacja zarówno z lancą odczytującą jak i komputerem PC (za pośrednictwem stacji dokującej) odbywa się poprzez interfejs szeregowy wyprowadzony na zewnątrz urządzenia wielofunkcyjnym złączem. Zdecydowano się na zastosowanie dwóch 8-bitowych mikrokontrolerów z rodziny AVR obsługujących większość zasobów sprzętowych. Takie rozwiązanie ma szereg zalet: podwaja dostępną moc obliczeniową, umoŝliwia przyłączenie większej ilości peryferii, pozwala na lepsze zarządzanie energią, ułatwia projektowanie topologii układu, Wprowadzony podział sprzętowy implikuje podział funkcjonalny urządzenia na dwa moduły. Optymalnym wydaje się być rozdzielenie funkcji interfejsu uŝytkownika od mechanizmów przepływu i magazynowania danych, gdyŝ obie te grupy mogą być w zastosowanym rozwiązaniu obsługiwane równolegle. Od strony oprogramowania system od początku projektowany był warstwowo, co znacznie skróciło czas potrzebny do jego stworzenia i testowania. Analiza przepływu danych w systemie przedstawia model oprogramowania (rys. 8). Aby ułatwić organizację danych w pamięci masowej stworzony został specjalizowany system plików. Jest on zaprojektowany w sposób minimalizujący ilość potrzebnych cykli zapisu i odczytu sektorów danych. Jest to szczególnie waŝne nie tylko ze względu na szybkość wykonywanych operacji, ale takŝe wymagany w układach low-power zmniejszony pobór energii. Dodatkowo system plików dba o to, aby poszczególne sektory pamięci compact flash były równomiernie eksploatowane, co wydłuŝa ogólną Ŝywotność nośnika. Ze względu na specyfikę systemu (rys. 1) naturalnym wydaje się przechowywanie informacji w czytniku, w strukturach baz danych. Zaimplementowano do tego celu własne rozwiązanie bazy danych oparte na systemie plików. Zoptymalizowano ją pod kątem szybkości działania mając na uwadze ograniczone zasoby pamięci operacyjnej. Rys 7. Mikrokomputer. DuŜa ilość informacji, jaka musi zostać przekazana uŝytkownikowi, wymagała zastosowania graficznego wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Nagrywanie notatek głosowych w środowisku o duŝym natęŝeniu hałasu wymagało zastosowania mikrofonu kierunkowego i odpowiednio ukształtowanego toru akustycznego. Mikrokomputer posiada równieŝ wbudowany wzmacniacz mocy i głośnik umoŝliwiający odsłuch nagrań i uzyskiwanie komunikatów dźwiękowych. Jako pamięć masową wytypowano kartę typu compact flash ze względu na szybkość działania i duŝe dostępne Rys 8. Fragment modelu przepływu danych. KaŜdy z modułów oparty jest o prosty mechanizm przełączania zadań bez wywłaszczania. Podział na zadania wprowadził inną systematykę i uwypuklił typowy dla systemów czasu rzeczywistego problem dzielenia zasobów pomiędzy zadaniami działającymi równolegle. Jednocześnie pozwolił na jasne zdefiniowanie okresów bezczynności, w których energia PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

5 pobierana przez jednostki przetwarzające moŝe być zmniejszona (tryby uśpienia). Monitorowanie stanu zasobów systemowych wykorzystywanych przez kaŝde zadanie (pamięć operacyjna i czas procesora) wskazało miejsca wymagające szczególnej optymalizacji. Doprowadziło to do stworzenia specjalizowanych algorytmów buforowania danych (obszary pamięci przełączane kontekstowo). Najbardziej rygorystyczne wymagania czasowe dotyczą zadania nagrywania i odtwarzania dźwięku. W zastosowanym rozwiązaniu sprzętowym zagadnienie to musiało być brane pod uwagę juŝ na etapie projektowania systemu plików. Rozproszenie przetwarzania danych wymagało stworzenia jednolitej komunikacji między warstwami oprogramowania działającymi na osobnych mikrokontrolerach. Na bazie asynchronicznej transmisji szeregowej stworzono warstwę komunikacyjną z prostym protokołem przystosowanym do wysyłania zarówno krótkich komunikatów jak i duŝych strumieni danych. Mechanizm ten ujednolicono i zastosowano we wszystkich częściach składowych systemu. Interfejs uŝytkownika oparto o intuicyjne menu graficzne. Całość oprogramowania moŝe być w łatwy sposób wymieniana poprzez zewnętrzny interfejs komunikacyjny. Parametry urządzenia NajwaŜniejsze parametry urządzenia zostały zebrane w tabeli 1. Napięcie zasilania 7,2 VDC Prąd zasilania mikrokomputera 0,25 A Prąd zasilania głowicy odczytującej 0,1 A Maksymalny prąd ładowania baterii 0,8 A Pojemność baterii akumulatorów 1200 mah Częstotliwość pracy systemu RFID 125 khz ± 6 khz Nominalna moc generowana przez antenę 100 mw ± 20% Grupa wybuchowości, kategoria I, M1 Rodzaj budowy przeciwwybuchowej EEx i a I Stopień ochrony obudowy (EN 60529) IP 54 Temperatura otoczenia podczas pracy C Wilgotność 0 100% Ciśnienie hPa Transmisja poprzez złącze mikrokomputera szeregowa, do 1 Mbit/s Kodowanie audio PCM16bit lub CVSD 64kbps Pasmo akustyczne 0,4-5,2 khz Moc wzmacniacza audio 1W Pojemność pamięci compact flash 512MB (max.4gb) Dostęp do pamięci compact flash 8-bitowy Rozdzielczość wyświetlacza graficznego 128x64 pixeli Rodzaj kodowania danych z transpondera Manchester Szybkość transmisji z transpondera 2kbs Tab. 1. Wybrane parametry czytnika. Produkowany przez firmę ELSTA czytnik RFID przeszedł pozytywnie cykl badań atestacyjnych pozwalających na nadanie wyrobowi znaku CE dzięki odpowiedniej konstrukcji zapewniającej zgodność z dyrektywami Rady UE. Czytnik RFID jest zgodny z wymaganiami: 1. Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994r. (ATEX), a w szczególności spełnia wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN 50014:2004, PN-EN 50020:2005, PN-EN 50303: Dyrektywy 89/336/EEC z dnia 3 maja 1989 r. (EMC), a w szczególności spełnia wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN 55024:2000, PN-EN 50022:2000, 3. Dyrektywy 1999/5/EC z dnia 9 marca 1999 r. (R&TTE), a w szczególności z: Artykułem 3.2 Dyrektywy R&TTE, oraz normą ETSI EN v1.6.1: PODSUMOWANIE System identyfikacji elementów maszyn górniczych wykorzystujący technologię RFID jest przeznaczony do prowadzenia gospodarki materiałowej w kopalniach, w szczególności eksploatujących pokłady węglowe. Idea zdalnego odczytu oraz przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne wraz z oprogramowaniem zapewniają automatyzację pracy operatora-górnika stanowiąc jednocześnie źródło wiarygodnej informacji o faktycznym stanie eksploatowanych elementów. W trakcie projektowania urządzeń elektronicznych pracujących w systemie rozwiązano szereg problemów związanych z iskrobezpieczeństwem, bezprzewodowym odczytem oraz ergonomią. Wprowadzenie transponderów do podziemi kopalń wymagało przeprowadzenia badań w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Otoczenie duŝych mas metalicznych wymagało zastosowania w głowicy odczytującej specjalnego ferrytowego układu antenowego [14] i współpracujących obwodów elektronicznych. Minimalizacja poboru energii wymusiła realizację specjalizowanego oprogramowania kontrolującego zasoby sprzętowe. Ilość zadań i objętość danych doprowadziła do zastosowania algorytmów typowych dla systemów czasu rzeczywistego. Stworzony interfejs uŝytkownika jest rozwiązaniem nowatorskim w krajowych aplikacjach górniczych. System realizowany był w ramach projektu celowego ROW Został wdroŝony i cieszy się bardzo duŝym zainteresowaniem [13]. SPIS LITERATURY [1] W. Kalita, P. Jankowski-Mihułowicz, Systemy ochrony i kontroli dostępu do pomieszczeń, Wydawnictwo SIGMA NOT, Elektronizacja, nr 9/2000, str , Warszawa, [2] W. Kalita, P. Jankowski-Mihułowicz, Komputerowy system bezstykowej identyfikacji butli gazowych, Wydawnictwo SIGMA NOT, Elektronizacja, z.12, s.12-15, Warszawa, [3] K. Finkenzeller, RFID Handbook Fundamentals and Applications in Contactless Smart Card and Identification, Second Edition, John Wiley & Sons, New York, [4] S. C. Q. Chen, V. Thomas: Optimization of Inductive RFID Technology, IEEE Electronics and the Environment, 7 (2001), pp PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

6 [5] M. PraŜewska Niezawodność urządzeń elektronicznych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1985 [6] PN-EN 50020, PN-EN 50014, Polska Norma Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem, [7] J. Frączek, Aparatura przeciwwybuchowa w wykonaniu iskrobezpiecznym, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1995 [8] S. Nowak, W. Wołczyński, Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagroŝonych wybuchem, Centralny ośrodek szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2002 [9] H. Jankowski, M. Szczurkowski, C. Worek Pomiar wibracji maszyn górniczych w strefach zagroŝonych wybuchem III Krajowa Konferencja Elektroniki Kołobrzeg , Materiały Konferencyjne, tom 2, strony: [10] K. Fitowski, H. Jankowski, P. Jankowski- Mihułowicz, Ł. Krzak, A. Meder, J. Stankiewicz, M. Szczurkowski, M. Warzecha, C. Worek, RFID collection system of mining equipment in underground environment, IV Międzynarodowa Konferencja NEET2005, Zakopane czerwiec 2005, Materiały Konferencyjne, strony: [11] M.H.Nichols, A Radio Frequency Identification System for Monitoring Coarse Sediment Particle Displacement, Applied Engineering in Agriculture, 20(6) (2004) [12] P. Sorrells, Optimizing Read Range in RFID System, EDN Mag.,Dec. 7, 2000, pp [13] Sprawozdanie etapowe projektu, System identyfikacji czasu i warunków uŝytkowania elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej ; ROW [14] Zgloszenie w UP RP zarejestrowane 20 czerwca 2005 pod nr P [15] R. Magziak, Polscy producenci i dystrybutorzy modułów RFID, Elektronik Magazyn Elektroniki Profesjonalnej, 3 (2005) PWT POZNAŃ 8-9 GRUDNIA /6

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Na podstawie: Albert Lozano-Nieto: RFID Design Fundamentals and Applications, CRC Press, Taylor & Francis Group, London New York, 2011 RFID RadioFrequency

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH Autorzy Heliosz Leszek mgr inż. EMAG Kałuski Marek mgr inż. Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

GLOROS XLE. Przelicznik objętości gazu. E-mail: ente@ente.com.pl http://www.ente.com.pl. E-mail: ente@ente.com.pl. Ul. Gaudiego 7 44-100 Gliwice

GLOROS XLE. Przelicznik objętości gazu. E-mail: ente@ente.com.pl http://www.ente.com.pl. E-mail: ente@ente.com.pl. Ul. Gaudiego 7 44-100 Gliwice GLOROS XLE 299 Opis urządzenia Przelicznik GLOROS XLE jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do pomiaru i rejestracji objętości gazu, po przeliczeniu na warunki bazowe (101.325 kpa oraz 0 C). GLOROS

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i sterowanie polami

Wytwarzanie i sterowanie polami Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Autoreferat rozprawy doktorskiej Wytwarzanie i sterowanie

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 07/14. DARIUSZ MICHALAK, Bytom, PL ŁUKASZ JASZCZYK, Pyskowice, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 07/14. DARIUSZ MICHALAK, Bytom, PL ŁUKASZ JASZCZYK, Pyskowice, PL PL 223534 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223534 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 400834 (51) Int.Cl. E21C 35/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe

Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe dr inż. Michał Górny Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Ocena urządzeń nieelektrycznych wczoraj i dziś Przed 2004 dobra praktyka

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa Radio Frequency IDentification (RFID) jest ogólnym terminem używanym do określania systemów, w których dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne podejście do zarządzania maszynami i urządzeniami górniczymi z wykorzystaniem systemu iris

Innowacyjne podejście do zarządzania maszynami i urządzeniami górniczymi z wykorzystaniem systemu iris dr inż. Joanna ROGALA-ROJEK mgr inż. Aleksander PIECHA Instytut Techniki Górniczej KOMAG Innowacyjne podejście do zarządzania maszynami i urządzeniami górniczymi z wykorzystaniem systemu iris S t r e s

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-80 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną

Opis czytnika TRD-80 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną TRD-80 CLASSIC Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V zintegrowana antena 4 formaty danych wyjściowych wyjście BEEP wyjście PRESENT zasięg odczytu

Bardziej szczegółowo

rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu F&Home RADIO.

rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z:

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z: CO TO JEST RFID? RFID (ang. Radio-frequency identification) jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK

Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu. Jednocześnie przed rozpoczęciem jego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PL B1. Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji urządzeń w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza sekcji obudów zmechanizowanych

PL B1. Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji urządzeń w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza sekcji obudów zmechanizowanych RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209051 (21) Numer zgłoszenia: 375806 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2005 (13) B1 (51) Int.Cl. E21D 23/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniem jakie oferuje Gannet Guard Systems w postaci urządzeń oraz aplikacji Gan Fleet, które umożliwiają bieżące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

System LSM do elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

System LSM do elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych Seminarium: Nowy sposób ewidencji materiałów wybuchowych i środków strzałowych w zakładach górniczych obowiązujący od dnia 5 kwietnia 2015 r zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2008/43/WE Kraków, dnia 13.02.2015

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Dokumentacja techniczno-ruchow a i instrukcja obsługi COG2/001U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2005 r. COMMON S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń,

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 107, poz. 1004 zm. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW typ RDC 400 ver. 1 Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez uŝytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

RFID Radio Frequency Identification. Tomasz Dziubich

RFID Radio Frequency Identification. Tomasz Dziubich RFID Radio Frequency Identification Tomasz Dziubich Plan wykładu Co to jest RFID? Jak działa RFID Przykłady aplikacji Wady i zalety Kierunki rozwoju Co to jest RFID? Radio Frequency Identification Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI

Bardziej szczegółowo

Bariera Transmisyjna BTS-01

Bariera Transmisyjna BTS-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Dokumentacja Techniczno Ruchowa Łódź, 20-12-2004r 2 Spis treści 1. Opis urządzenia...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje stałe...6

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH SESS. Wojciech Anders PKiMSA Carboautomatyka S.A.

SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH SESS. Wojciech Anders PKiMSA Carboautomatyka S.A. SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH SESS Wojciech Anders PKiMSA Carboautomatyka S.A. DYREKTYWA KOMISJI 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie Ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów

Bardziej szczegółowo

rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO.

rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-t1x1 Bateryjny moduł pomiaru temperatury i jasności systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

rh-p1t1 Bateryjny czujnik ruchu z pomiarem temperatury otoczenia systemu F&Home RADIO.

rh-p1t1 Bateryjny czujnik ruchu z pomiarem temperatury otoczenia systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-p1t1 Bateryjny czujnik ruchu z pomiarem temperatury otoczenia systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański System komputerowy System komputerowy układ współdziałania dwóch składowych: szprzętu komputerowego oraz

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit

Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit Lędziny, KWK Ziemowit dn. 2008-04-05 ANEKS nr 2 Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit Zespół realizujący pomiary: Dr inż. Cezary Worek (adiunkt,

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY Częśd opisowa... 2 Przedmiot zamówienia... 2 Przedmiot opracowania... 2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

dr Tadeusz Piotrowski - Instytut Przemysłu Organicznego

dr Tadeusz Piotrowski - Instytut Przemysłu Organicznego Projekt badawczy rozwojowy 5.R.07: Metody oceny ryzyka na stanowiskach pracy zagroŝonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej i opracowanie projektu wzoru dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych I. Dobór wagi w zaleŝności od ilości nominalnej towaru. Ilość nominalna towaru paczkowanego jest to deklarowana przez paczkującego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych Autor: Tomasz Gluziński Bezzałogowe Statki Powietrzne W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się

Bardziej szczegółowo

Zestaw: Codimex E1 - Średnicomierz elektroniczny Smartphone Aplikacja E-caliper. Instrukcja obsługi

Zestaw: Codimex E1 - Średnicomierz elektroniczny Smartphone Aplikacja E-caliper. Instrukcja obsługi Zestaw: Codimex E1 - Średnicomierz elektroniczny Smartphone Aplikacja E-caliper Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Średnicomierz elektroniczny Codimex E1... 4 2.1. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków 02.07.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków 02.07.2013 Kraków 02.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wyboru Wykonawcy prac badawczych w projekcie BlindGuide - Innowacyjny przewodnik z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku MoviTech Ł.

Bardziej szczegółowo

Twardy dysk. -urządzenie pamięci masowej

Twardy dysk. -urządzenie pamięci masowej Twardy dysk -urządzenie pamięci masowej Podstawowe wiadomości: Dysk twardy jeden z typów urządzeń pamięci masowej wykorzystujących nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" (hard

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT 2LN ver Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT 2LN ver Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT 2LN Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 9V do 12V połączenie z kontrolerem tylko dwoma przewodami POWER w kolorze żółtym czerwono-zielony

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network

Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Nie musisz kupować detektorów gazów masz do dyspozycji rozwiązania systemu inet Instrument Network Wyobraź sobie miejsce pracy której jest bezpieczne, bardziej wydajne i nie generujące niespodziewanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 1 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 1 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź

Zaznacz właściwą odpowiedź EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 20/202 Zadania dla grupy elektronicznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź Zad. Dany jest obwód przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco 900 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Bezpieczeństwo systemów komputerowych RFID Aleksy Schubert (Marcin Peczarski) Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 10 stycznia 2017 Wykorzystano materiały ze strony http://www.rfid.citi-lab.pl.

Bardziej szczegółowo

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO.

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR kpt. mgr inŝ. Paweł HŁOSTA kpt. mgr inŝ. Dariusz SZABRA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR W niektórych aplikacjach mikroprocesorowych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne.

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. Charakterystyka. Monitoring poziomu gazu w zbiornikach LPG, zużycia gazu, wody lub energii cieplnej). Zdalny

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo