Opis poszczególnych prób badawczych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis poszczególnych prób badawczych:"

Transkrypt

1 Grant "Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych" (nr RSA ), pozyskanego w ramach programu "Rozwój Sportu Akademickiego 2013", przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opis poszczególnych prób badawczych: 1. Pomiar prędkości oraz czasu biegu po linii prostej, czasu reakcji i szybkiej reakcji podczas poruszania się bez przyboru i z przyborem (piłką), przy wykorzystaniu aparatury badawczej Fusion Smart Speed System oraz systemu Noraxon MyoMotion do analizy ruchu ciała człowieka w czasie biegu. Do określenia poziomu szybkości, czasu reakcji, orientacji przestrzennej oraz szybkiej reakcji wykorzystana będzie aparatura badawcza Fusion Smart Speed System (Fusion Sport, Coopers Plains, QLD, Australia) rejestrująca czas wykonania poszczególnych prób przez badanych. Składa się ona z: bramek (każda utworzona jest z fotokomórki zawierającej głowicę wysyłającą strumień światła podczerwieni i lusterka odbijającego światło), maty (Smart Jump) zintegrowanej z fotokomórką oraz czytnika identyfikującego zawodnika za pomocą systemu RFID i oprogramowania komputerowego. Aparatura badawcza mierzy czas biegu oraz czas reakcji z dokładnością do 0,001 s. Producent Fusion Sport stwarza także możliwości rozbudowy i modyfikacji systemu od prostych wersji (Lite) i małej liczby bramek do systemów wielobramkowych o różnym rozłożeniu. Pomiar prędkości biegu, czasu reakcji i szybkiej reakcji dokonywany jest poprzez próbę bieg na 30 m będącą modyfikacją próby systemowej reactive/mat start zaproponowanej przez producenta aparatury badawczej Fusion Sport (ryc. 1). Producent stwarza możliwości dokonywania zmian w systemie, a w przypadku próby reactive/mat start pozostawia badaczowi dowolność w doborze długości pokonywanego odcinka przez osobę badaną. Próba bieg na 30 m zostanie przeprowadzona przy pomocy 6 bramek (fotokomórek i lusterek), maty (Smart Jump) i zintegrowanej z nią fotokomórki oraz czytnika RFID. Mata ustawiona jest 30 cm od linii startu (umożliwia to swobodne postawienie stopy między linią startu a matą). Od linii startu co 5 metrów ustawione są kolejne bramki, które rejestrują czas przebiegnięcia badanego. Natomiast bramka oddalona o 30 metrów od linii startu, wyznacza linię mety. Zaznaczona jest fotokomórką i lusterkiem oddalonymi 2 metry od siebie (ryc. 1). Mata (Smart Jump) umożliwi określenie czasu reakcji. Natomiast czas uzyskany na pierwszej bramce (oddalonej o 5 m od linii startu) pozwoli na określenie poziomu szybkiej reakcji (celowego, krótkotrwałego działania ruchowego). Czas pokonania odległości 30 m świadczyć będzie o poziomie szybkości poruszania się. Podczas biegu rejestrowane będą także międzyczasy na 10 m, 15 m, 20 m, 25 m oraz określone zostaną prędkości poruszania się badanego (Moir, Button, Glaister, Stone 2004; Marques, Gil, Ramos, Costa, Marinho 2011). System Noraxon MyoMotion to połączenie sprzętu i oprogramowania pozwalającego na rejestrację ruchu człowieka o trzech stopniach swobody. Mała inercyjna jednostka pomiarowa (IMU) umieszczona na dowolnym segmencie ciała precyzyjnie śledzi orientację kątową 3D danego segmentu ciała. Umieszczając pojedyncze czujniki IMU na dwóch sąsiadujących segmentach ciała można ocenić zakresu ruchu stawu leżącego między tymi segmentami. Ta zasada działania jest z łatwością rozszerzana z pomiaru ruchu pojedynczego stawu do jednoczesnego pomiaru ruchu całego ciała we wszystkich głównych stawach. Poszczególne czujniki są identyczne pod kątem funkcjonalności, ale są zidentyfikowane poprzez unikalny numer seryjny. Podczas konfiguracji pomiaru każdy czujnik (numer seryjny) może zostać przypisany do dowolnego segmentu ciała. W ten sposób za pomocą dwóch czujników wirtualny 1

2 goniometr może zostać skonfigurowany dla dowolnego stawu ciała. Możliwe staje się rejestrowanie parametrów takich jak: prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe oraz orientacja kątowa (oraz ich odpowiedników w ruchu postępowym) wybranych segmentów ciała względem osi danego stawu. Analiza ruchu ciała człowieka podczas zadania ruchowego umożliwia dokładne prześledzenie przyczyn jakie miały wpływ na końcowy rezultat próby, co umożliwia wyeliminowanie niedociągnięć oraz poprawę techniki ruchu. Możliwe stanie się również dokładne przeanalizowanie zmian prędkości i przyspieszeń chwilowych ciała mających miejsce w czasie całego trwania próby. Ryc. 1. Schemat ilustrujący próbę bieg na 30 m. Procedura przebiegu próby bieg na 30 m : na sygnał zapalenia się zielonego światła gotowości na głowicy podłączonej do czytnika RFID badany przykłada identyfikator do czytnika i słyszy sygnał dźwiękowy. Następnie zapala się niebieskie światło w głowicy (fotokomórki), po czym badany przyjmuje wysoką postawę startową. Jedną stopę ustawia przed linią startu, drugą na macie (Smart Jump), po czym gaśnie niebieskie światło. Test zaczyna się 2

3 od ponownego zapalenia się zielonego światła w bramkach (oddalonych co 5 m). Badany staruje na sygnał świetlny i przebiega dystans 30 metrów starając przekroczyć wyznaczoną linię mety (długości 3 m) obiema stopami. Dane o próbie zostają zapisane w palmtopie (HP ipaq 112), a każdy wynik tj.: czas reakcji na macie na sygnał świetlny, czas biegu od maty do kolejnych bramek oraz czas ogólny trwania próby zostanie zapisany przy nazwisku osoby badanej. Badany wykonuje próbę trzykrotnie bez piłki (dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych) i dwukrotnie z piłką (dotyczy dyscyplin sportowych: koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, hokeja na trawie). Pierwsza próba ma na celu zapoznanie się z przebiegiem badania. Do analizy wyników uwzględniony zostanie lepszy wynik biegu bez piłki i lepszy wynik biegu z piłką. 2. Diagnozowanie szybkości podczas poruszania ze zmianą kierunku biegu bez przyboru i z przyborem (piłką), przy wykorzystaniu aparatury badawczej Fusion Smart Speed System oraz systemu Noraxon MyoMotion do analizy ruchu ciała człowieka w czasie biegu. Pomiar kompleksu zdolności, w której dominującą jest zwinność dokonywany jest poprzez próbę bieg 30 m ze zmianą kierunku będącą modyfikacją próby systemowej reactive/mat start zaproponowanej przez producenta aparatury badawczej Fusion Sport (ryc. 2). Próba ta zostanie przeprowadzona przy pomocy takiej samej aparatury badawczej i procedury badawczej jak próba bieg na 30 m. Ryc. 2. Schemat ilustrujący próbę bieg na 30 m ze zmianą kierunku. 3. Pomiary antropometryczne. W zakresie tych badań realizowane będą pomiary: wysokości ciała, masy ciała, obwodów poszczególnych części ciała, długościowe, szerokościowe poszczególnych części ciała, fałdów skórno-tłuszczowych. Ponadto określane będzie BMI. 3

4 4. Pomiar mocy kończyn dolnych, siły reakcji podłoża oraz przejawów zdolności różnicowania kinestetycznego za pomocą platformy dynamometrycznej ACCU POWER. W grach zespołowych znacząca większość skoków nie jest wykonywana na wysokość maksymalną. Niezwykle ważna staje się więc umiejętność do wykonania skoku na określoną, niezbędną do zaistniałej sytuacji wysokość. Poziom zdolności różnicowania kinestetycznego będzie oceniany na podstawie dokładności uzyskania określonej wysokości skoku pionowego. Początkowo osoba badana wykona trzy skoki pionowe CMJ (countermovement jump) z miejsca poprzedzone szybkim ugięciem kończyn dolnych i zamachem kończynami górnymi. Schemat wykonania skoku na ryc. 3 przedstawia kolejne fazy skoku: pozycje wyjściową, zamach kończynami górnymi, zamach kończynami dolnymi, odbicie, lot, lądowanie i powrót do pozycji wyjściowej. Ćwiczący stając na platformie z pozycji wyprostowanej będzie miał za zadanie wykonać skok pionowy na maksymalną wysokość. Lądowanie musi nastąpić również na platformie. Między każdym skokiem wystąpi przerwa, w czasie której ćwiczący opuści platformę. Osobie badanej zostanie zwrócona uwaga na jednoczesne odbicie z obu kończyn dolnych oraz amortyzację podczas lądowania. Po określeniu maksymalnej wysokości skoku zostaną obliczone trzy wartości procentowe: 25%, 50% i 75% maksymalnej wysokości skoku. Wybór trzech wartości procentowych koniecznych do wyzwolenia przez badanego jest rozszerzeniem metody pomiarowej zaprezentowanej przez Bajdzińskiego i Starostę (2002), w której badany wyzwalał siłę równą 50% swoich maksymalnych możliwości. Następnym zadaniem badanego będzie wykonanie skoków (zasady wykonania jak dla skoków maksymalnych), których wysokość będzie kolejno odpowiadać obliczonym wartościom. Dla każdej wartości procentowej skok zostanie powtórzony dwukrotnie. Ryc. 3. Schemat skoku CMJ. Do zbadania sił reakcji podłoża występujących podczas skoku zostanie użyta platforma dynamometryczna ACCU POWER firmy AMTI wraz z oprogramowaniem ACCU POWER Software. W czasie trwania eksperymentu komputer rejestruje pomiary, uzyskując liczbowy i graficzny obraz trzech składowych sił reakcji podłoża (Fx, Fy i Fz), trzy składowe momentów sił oraz wektora siły wypadkowej (wartości, punktu przyłożenia i kąta nachylenia tej siły). Siły 4

5 reakcji są mierzone za pomocą czterech czujników tensometrycznych umieszczonych na rogach platformy połączonej z komputerem. Platforma jest zbudowana z materiału o niskiej częstotliwości drgań własnych. Dokładnie zarejestrowany moment odbicia i lądowania pozwala ocenić czas trwania fazy lotu i na tej podstawie obliczyć wysokość skoku. Oprócz wysokości skoku zostanie obliczona również moc kończyn dolnych. 5. Pomiar siły dłoni z wykorzystaniem dynamometru dłoniowego. Badany w pozycji stojącej trzyma w dłoni dynamometr (Baseline Hydraulic Hand Dynamometer, White Plains, NY, 10602). Przed przystąpieniem do próby badana osoba dopasowuje dynamometr do wielkości dłoni prawej i lewej ręki tak, aby na rączce przyrządu znajdowały się środkowe paliczki palców. Nadgarstek podczas próby powinien znajdować się w przedłużeniu linii przedramienia. Ramie zaś powinno być opuszczone. W czasie wykonania próby testowana kończyna nie może dotykać żadnej części ciała. Badany podczas wykonywania próby ściska z największą siłą rączkę dynamometru przez 5 s. Siła dłoni mierzona jest w kilogramach-siły [kg]. Próbę przeprowadza się na każdą kończynę dwukrotnie. Po każdym pomiarze następuje zmiana dłoni pomiarowej. Zapisywany jest lepszy wynik z dwóch prób wykonanych jedną ręką. W analizie wyników uwzględnia się pomiar prawą i lewą ręką. Wymachy rąk w czasie pomiaru są niedozwolone. 6. Badanie zdolności orientacji przestrzennej przy wykorzystaniu aparatury badawczej Fusion Smart Speed System. Do określenia poziomu orientacji przestrzennej wykorzystana będzie aparatura badawcza Fusion Smart Speed System (Fusion Sport, Coopers Plains, QLD, Australia) rejestrująca czas wykonania poszczególnych prób przez badanych. Składała się ona z: bramek (każda utworzona jest z fotokomórki zawierającej głowicę wysyłającą strumień światła podczerwieni i lusterka odbijającego światło), maty (Smart Jump) zintegrowanej z fotokomórką oraz czytnikiem identyfikującym zawodnika za pomocą systemu RFID i oprogramowania komputerowego. Aparatura badawcza mierzy czas biegu z dokładnością do 0,001 s. Do określenia poziomu orientacji przestrzennej zastosowano próbę pięciokrotny bieg do bramek, będącą modyfikacją próby systemowej reactive shuttle grill zaproponowanej przez producenta aparatury badawczej. Uwzględnia ona dwa aspekty orientacji przestrzennej tj.: szybkość i precyzję wykonania ruchu (Waśkiewicz, Juras, Raczek 1999). Ustawienie bramek, maty (Smart Jump), czytnika RFID w próbie pięciokrotny bieg do bramek przedstawiono na ryc. 4. Przebieg badania: 5 bramek zostanie ustawionych (fotokomórki i lusterka) z wyznaczoną między nimi linią 1 m, którą badany musi przekraczać dwoma stopami. Na linii startu (mety) ustawiono matę zintegrowaną z fotokomórką stojącą przy niej i czytnik RFID. Na początku każdej próby badany podchodzi do czytnika RFID i dokonuje identyfikacji (odczytania przez system palmtopa numeru identyfikacyjnego) przykładając identyfikator do czytnika RFID (system potwierdza sygnałem dźwiękowym). Następnie zapalają się wszystkie światła w bramkach, po czym gasną i zaświeca się tylko zielone światło (gotowości systemu) w głowicy fotokomórki połączonej z czytnikiem RFID. Test zaczyna się od naciśnięcia stopami obu nóg przez badanego na środek maty (Smart Jump). Następnie zielone światło gaśnie i zapala się światło w bramce do której badany musi dobiec, przekroczyć wyznaczoną linię (długości 1 m) obiema stopami i powrócić na matę (Smart Jump) dwoma nogami, gdzie po zetknięciu z matą zapala się kolejne światło w losowo wybranej przez system komputerowy bramce. Czynność powtarza się 5 krotnie do chwili, gdy po nadepnięciu na matę (Smart Jump) nie pojawi się żaden sygnał świetlny w bramkach. Dane o próbie zostaną zapisane w palmtopie (HP ipaq 112), gdzie każdy wynik tj: bieg od maty do bramki, bieg od bramki do 5

6 maty oraz całkowity czas, zostanie zapisany przy nazwisku osoby badanej. Próbę powtarza się trzykrotnie, a pomiędzy każdą z nich badany odpoczywa 3 minuty w celu zminimalizowania zmęczenia. Pierwsza próba ma na celu zapoznanie badanego z przebiegiem próby. Badany wykonuje próbę trzykrotnie bez piłki (dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych) i dwukrotnie z piłką (dotyczy dyscyplin sportowych: koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, hokeja na trawie). Do analizy wyników uwzględniony zostanie lepszy wynik biegu bez piłki i lepszy wynik biegu z piłką. Ryc. 4. Schemat ilustrujący próbę pięciokrotny bieg do bramek. 7. Pomiar indywidualnych obciążeń progowych z wykorzystaniem aparatury badawczej Polar Team System 2 oraz pomiar stężenia mleczanów we krwi po maksymalnym obciążeniu podczas wysiłku biegowego za pomocą Laktate Scout. Badany uczestniczy w próbie BEEP TEST (biegu wahadłowym z pokonywaniem 20 metrowych odcinków z narastającą jego prędkością). Aparatura badawcza Polar Team System 2 posłuży do określenia intensywności wysiłku realizowanego przez każdego, młodego sportowca (Dudkowski, Machnacz, Rokita, 2012). Do pomiaru indywidualnych obciążeń wykorzystywany będzie test wytrzymałości BEEP TEST. Przeprowadzony zostanie w sali o szerokości zapewniającej pokonanie 20- metrowego odcinka biegowego, wraz z minimum 1-metrowym pasem bezpieczeństwa z każdej strony. W teście należy zastosować niezbędne pomoce: odtwarzacz audio, nośnik z zapisem dźwiękowym testu, taśma miernicza 20 metrowa, pachołki lub chorągiewki do wyznaczenia 20 metrowego odcinka biegowego. Przebieg badania: Przed rozpoczęciem testu każdemu badanemu zakładane są sport-testery (firmy Polar Team System 2) do pomiaru częstości skurczów serca (nadajniki na wysokości mostka, bezpośrednio na ciało) oraz pobierana jest krew z opuszki palca do wyznaczenia spoczynkowego zakwaszenia mięśni (za pomocą Laktate Scout). Następnie każdy badany uczestniczy w 15-minutowej rozgrzewce o narastającej intensywności. 6

7 Po rozgrzewce badani powinni uzyskać tętno spoczynkowe. Test rozpoczyna się szybkim marszem i kończy szybkim biegiem, podczas którego badani zmieniają kierunek poruszania się między dwoma liniami odległymi od siebie o 20 metrów, zgodnie z sygnałem dźwiękowym o narastającej częstotliwości. Test składa się z 21 poziomów, z których każdy trwa około 62 sek. Prędkość na pierwszym poziomie wynosi 8,5 km/h i wzrasta z każdym poziomem 0,5 km/h. Test trwa do etapu, na którym badana osoba nie jest w stanie kontynuować biegu na kolejnym 20 metrowym odcinku. Wynikiem jest numer etapu, w którym dana osoba rezygnuje z kontynuacji biegu. Natychmiast po zapisaniu etapu, na którym kończy badany test, osoby prowadzące badania pobierają krew z opuszki palca w celu zdiagnozowania jaki poziom zakwaszenia toleruje osoba kończąca test (za pomocą Laktate Scout). Podczas testu na bieżąco prowadzony jest monitoring i zapis częstości skurczów serca za pomocą Polar Team System 2 (w skład, którego wchodzi aparatura badawcza i zestaw komputerowy). Po zakończeniu biegu przez ostatnią, badaną osobę dokonuje się 5 - minutowego zapisu częstości skurczów serca w celu określenia restytucji powysiłkowej. Beep Test umożliwi określenie maksymalnej częstości skurczów serca (HR max) dla każdego zawodnika, na podstawie, którego obliczany jest zakres optymalnego obciążenia treningowego (od 75 % HR max do 85% HR max) w jakim powinni trenować. Oznaczenie stężenia mleczanu we krwi odpowie jaką tolerancję wysiłkową mają badani zawodnicy tzn. jaki poziom zmęczenia toleruje ich organizm, jaki jest poziom beztlenowej glikolizy. Można także określić, którzy zawodnicy należą do typu szybkościowego, a którzy do typu wytrzymałościowego (Mroczek, Kawczyński, Chmura 2011). Czas wykonania próby Beep Test jest wyznacznikiem poziomu wytrenowania. 8. Pomiar koordynacji ruchowej oko ręka poprzez próbę 2HAND (Wiedeński System Testów). Pomiar koordynacji ruchowej oko ręka wykonywany jest metodą komputerową przy pomocy testu 2HANDS z Baterii Wiedeńskiego Systemu Testu austiackiej firmy Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH. Ryc. 5. Aparatura badawcza stosowana w próbie 2HANDS Wiedeński System Testów. 7

8 Przebieg badania: przeprowadzane jest w pomieszczeniu, w którym podczas diagnozy przebywa jedynie badany i pracownik techniczny. Badany przyjmuje postawę siedzącą przed aparaturą badawczą składającą się z: monitora, pulpitu (ryc. 5). Na ekranie monitora narysowana jest trasa składająca się z trzech odcinków (łukowatego, w kształcie litery V oraz odwróconej litery L). Zadaniem osoby badanej (w pozycji siedzącej) jest przesuwać wskaźnik wzdłuż trasy, za pomocą dżojstików pulpitu. Jeden z nich służy do przesuwania wskaźnika w kierunku poziomym, drugi w kierunku pionowym. Należy przebyć całą trasę, tzn. od punktu początkowego (punkt A) do końcowego (punkt B), możliwie szybko i dokładnie. Każde wypadnięcie poza wyznaczoną drogę jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i zaliczane jako błąd. Liczony jest czas przemieszczenia wskaźnika od startu do mety oraz liczba błędów. 9. Pomiar Postrzegania Peryferyjnego PP (Wiedeński System Testów). Pomiar Postrzegania (widzenia) Peryferyjnego jest realizowany metodą komputerową przy pomocy testu PP z Baterii Wiedeńskiego Systemu Testu austriackiej firmy Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH. Całkowite pole widzenia zdrowego człowieka wynosi około 120 o w płaszczyźnie pionowej i 200 o w płaszczyźnie poziomej (przy nałożeniu pól obu oczu). Test PP obejmuje obszar zdolności do przyjęcia i przetworzenia peryferyjnej informacji wzrokowej. Test charakteryzuje się bardzo wysoką rzetelnością (r=0,96). Ryc. 6. Aparatura badawcza stosowana podczas pomiaru Spostrzegania Peryferyjnego PP. Przebieg badania: przeprowadzane zostanie w Pracowni Badań Gier z Piłką. Zadaniem uczestnika testu (siedzącego przed aparaturą badawczą) jest reagowanie we właściwym czasie na bodźce wzrokowe w postaci świecących się na zielono pionowych linii diodowych pojawiających się w bocznym polu widzenia (ryc. 6). W przypadku pojawiania się tak określonego bodźca uczestnik powinien wcisnąć stopą pedał. Jednocześnie cały czas na ekranie monitora wyświetlana jest kulka i tarcza, które przy pomocy pokręteł należy tak ustawiać, aby się pokrywały. 8

9 Bibliografia: Bajdziński M, Starosta W. Movements kinesthetic differentiation ability and its conditions. Warszawa, Gorzów Wlkp.: International Association of Sport Kinetics, OSGRAF, ; 2002 [in Polish, English abstract] Dudkowski A., Machnacz W., Rokita A. Zmiany intensywności wysiłkowej w zalezności od systemu gry w obronie zawodników piłki ręcznej na wstępnym etapie szkolenia. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 2012, 39: Jakovljević S., Pajić Z., Gardašević B., Višnjić D. Some anthropometric and power characteristics of 12 and 13 years old soccer and basketball players. Proceedings, 2010, 2: Marques MC, Gil H, Ramos RJ, Costa AM, Marinho DA. Relationships between vertical jump strength metrics and 5 meters sprint time. Journal of Human Kinetics, 2011; 29: Moir G, Button C, Glaister M, Stone MH. Influence of familiarization on the reliability of vertical jump and acceleration sprinting performance in physically active men. J Strength Cond Res, 2004; 18(2): Mroczek D, Kawczyński A, Chmura J. Changes of reaction time and blood lactate concentration of elite volleyball players during a game. Journal of Human Kinetics, 2011; 28: Raczek J, Mynarski W, Ljach W. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych: podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów. Katowice: AWF, Starosta W. Motoryczne zdolności koordynacyjne (znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie. Warszawa: Instytut Sportu, Waśkiewicz Z, Juras G, Raczek J. The structure of space orientation and motor adjustment - computer supplemented diagnosis system. Gymnica, 1999; 29(2): Zwierko T., Lesiakowski P. Selected parameters of speed performance of basketball players with different sport experience levels. Studies in Physical Culture and Tourism, 2007, 14:

Program kształcenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo

Program kształcenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo Temat projektu badawczego: Program kształcenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo Zakres prac badawczych: 1. pomiary antropometryczne, 2. pomiar szybkości, czasu reakcji, szybkiej reakcji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego KATEDRA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH Akademia Wychowania Fizycznego Katedra Zespołowych Gier Sportowych Kierownik dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. 51-612 Wrocław ul. Mickiewicza 58 tel. +48 71 347 35

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO I KLASY XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PIŁKA NOŻNA WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ S.A. I. Obowiązkowe dla kandydatów do klas sportowych - podczas postępowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Testy sprawności fizycznej do klasy czwartej sportowej o specjalności piłka nożna chłopców 1. Testy sprawności i kryteria

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe obowiązujące uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS Klasa 4

Testy sprawnościowe obowiązujące uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS Klasa 4 Testy sprawnościowe obowiązujące uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS Klasa 4 1) Sprawność ogólna Bieg na 30m po niepełnym trójkącie (rys.1) Każdy ćwiczący wykonuje próbę dwukrotnie raz

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 1. Bieg na dystansie 30 m Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Sposób wykonania:

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA)

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) Publiczne Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu 1. Skok w dal z miejsca

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa i piłka nożna w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 I Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica

TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica Załącznik nr 1 do Reg. Rekrutacji TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica Testy sprawności fizycznej Test wytrzymałości beztlenowej 6x30m (RAST test) Sprzęt: zestaw fotokomórek, pachołki, taśma mierząca

Bardziej szczegółowo

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4.

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4. ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW I KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT TWORZONYCH W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 W PIEKARACH ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 43 W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady rekrutacji: I. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 1. Wykazuje

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe do klasy sportowej WZPN

Testy sprawnościowe do klasy sportowej WZPN 1 S t r o n a Kryteria i zasady punktacji Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum na rok szkolny 20014/2015 obowiązują następujące zasady punktacji: A. na pierwszym

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica. Testy sprawności fizycznej

TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica. Testy sprawności fizycznej TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica Testy sprawności fizycznej Test wytrzymałości beztlenowej 6x30m (RAST test) Miejsce: boisko Sprzęt: zestaw fotokomórek, pachołki, taśma mierząca odcinki Opis: 6 startów

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli

Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli Opracowali: Marcin Nowak mgr Marcin Matysiak Głównym celem testu była ocena poziomu sprawności

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum) wersja luty 2016 TESTY DLA CHŁOPCÓW ROCZNIKA 2003 OPARTE NA WYTYCZNYCH PZPN MIEJSCE: Boisko typu Orlik i boisko pełnowymiarowe

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Dobosz, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy AWF Warszawa

dr Janusz Dobosz, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy AWF Warszawa MTMS Test Sprawności Fizycznej programu Mały Mistrz Wiemy, że rozwiązanie jest ułomne; że najlepiej byłoby wykonywać kompletne testy: Międzynarodowy lub Eurofit. Wiemy też, że trzeba motywować do udziału

Bardziej szczegółowo

1.1 Start ze stojącej piłki z linii startu. Kierunek biegu jest wyznaczony przez tor.

1.1 Start ze stojącej piłki z linii startu. Kierunek biegu jest wyznaczony przez tor. Załącznik nr 3 I. Test sprawności fizycznej specjalnej według PZPN. II. Informacje ogólne. 1. Wszystkie testy odbywają się piłką przeznaczoną do gry w piłkę nożną o rozmiarze 4, dostarczoną przez komisję

Bardziej szczegółowo

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat*

Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat* Instrukcja przeprowadzenia testu Opis metody: Proponowany test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) składa się

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ w Publicznym Gminnym Gimnazjum NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Do klasy pierwszej gimnazjum o specjalności piłka nożna przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych. 2. Wstępne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum ZSO nr I w Jeleniej Górze)

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum ZSO nr I w Jeleniej Górze) ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY O PROFILU PIŁKARSKIM (Gimnazjum ZSO nr I w Jeleniej Górze) STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko boczne przy ul.

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Test sprawności fizycznej (opracował: dr Adam Haleczko) Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych siły, szybkości, wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

B. Organizacja testów wraz z punktacją

B. Organizacja testów wraz z punktacją 26 marzec Boisko szkolne przy al. Armii Poznań 15 25 marzec / wtorek / Hala namiotowa przy al. Niepodległości 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 A. Warunki rekrutacji kandydatów do klasy mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2014/2015 DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warunki kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie najbardziej

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: poczucie rytmu, układ taneczny według inwencji ucznia, przeskoki,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Dziennik Ustaw Nr 27 2250 Poz. 138 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. (poz. 138) WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU I. Informacje ogólne. W roku szkolnym 205/206 zostanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1.

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Temat: Doskonalenie odbić sposobem górnym z różnych przyborów. Zadania lekcji : U: Doskonalenie odbić sposobem górnym Wykorzystanie odbić górnych we fragmentach

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Kryteria i zasady punktacji

Kryteria i zasady punktacji Kryteria i zasady punktacji Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum na rok szkolny 20014/2015 obowiązują następujące zasady punktacji: A. na pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA)

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) TESTY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA i KOSZYKÓWKA) opracował: Krzysztof Wadas i Arkadiusz Rusin REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania sprawności sportowej ogólnej i specjalnej w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS

Regulamin oceniania sprawności sportowej ogólnej i specjalnej w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS ZAŁĄCZNIK nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS Regulamin oceniania sprawności sportowej ogólnej i specjalnej w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS 1. Ocenianie wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA KLASY V CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ĆWICZYĆ KAŻDY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie Regulamin rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 roku, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Opracował Krzysztof Lipecki

Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Opracował Krzysztof Lipecki Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej Opracował Krzysztof Lipecki Ryc. 1. Model struktury wpływów najistotniejszych czynników na wynik sportowy (Ważny 2000) Wyposażenie genetyczne Trening Pozatreningowe

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

MultiSport na Pomorzu. I szkolenie trenerów MultiSport Puck, 28.05.2014

MultiSport na Pomorzu. I szkolenie trenerów MultiSport Puck, 28.05.2014 MultiSport na Pomorzu I szkolenie trenerów MultiSport Puck, 28.05.2014 AGENDA SZKOLENIA 1. WARSZTAT MERYTORYCZNY DOT. PROWADZENIA ZAJĘĆ MULTISPORT 2. TESTY MULTISPORT 3. DZIENNIK TRENERA - OPIS 4. WIZYTACJE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016

Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 Test kompetencji do I klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy o profilu koszykarskim w roku szkolnym 2015/2016 ostateczna data zgłoszenia do udziału w teście: sposób zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. w Solcu nad Wisłą na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. w Solcu nad Wisłą na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Klasy z zajęciami sportowymi z zakresu: piłka siatkowa dziewcząt piłka nożna chłopców w Solcu nad Wisłą

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 liceum rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC/FITNESS I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: Poczucie rytmu. Przeskoki, wyskoki, podskoki. Gibkość. Zwinność.

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn Testy sprawności fizycznej do klas o specjalności piłka nożna chłopców Testy sprawności i kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE 1. Przyjmowanie dzieci do szkoły odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_KONSPEKT ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_KONSPEKT ZAJĘĆ TRENINGOWYCH 1 DATA: marzec 2009 MIEJSCE: Hala sportowa GODZ.: 14.45 15.45 CZAS ZAJĘĆ: 60 LICZBA ĆW.: 12 PRZYBORY: piłki nożne nr 4, oznaczniki, kontrasty TRENER: Krzysztof Chrobak TEMAT: DOSONALENIE TECHNIKI PIŁKI

Bardziej szczegółowo

MŁODYCH ZAWODNIKÓW KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH. Wydolność, siła, szybkość, koordynacja

MŁODYCH ZAWODNIKÓW KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH. Wydolność, siła, szybkość, koordynacja KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH MŁODYCH ZAWODNIKÓW Wydolność, siła, szybkość, koordynacja Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 zadań związanych ze szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Zestaw testów do oceny koordynacyjnych zdolności motorycznych

Zestaw testów do oceny koordynacyjnych zdolności motorycznych Tumidajewicz Krzysztof Trener I klasy UEFA A Zestaw testów do oceny koordynacyjnych zdolności motorycznych 1. WSTĘP Najlepsi piłkarze na świecie tacy jak Pele, Cruyff czy Beckenbauer byli wybitni nie dlatego,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 014/015 Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły Ustawa z dnia 6 grudnia 013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Część II ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI SECJALNEJ (zapaśniczej)

Część II ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI SECJALNEJ (zapaśniczej) Część II ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI SECJALNEJ (zapaśniczej) Próby akrobatyczne /zwinnościowe/ 15. Przerzut w przód 16. Przerzut w tył /flick-flack/ 17. Salto w przód w pozycji kucznej 18. Salto w tył w pozycji

Bardziej szczegółowo

Część I Wstępna 15min.

Część I Wstępna 15min. OBSZAR 1 Lekcje wychowania fizycznego UNIHOKEJ Przykładowy scenariusz Temat: Prowadzenie piłki. Doskonalenie podań i przyjęć stroną forhendową i bekhendową kija. Zadania szczegółowe: Umiejętności prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim 1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku biegi narciarskie obowiązują: 1)

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ i SPECJALNEJ STOSOWANE PRZY NABORZE DO KLAS SPORTOWYCH APN GKS TYCHY

TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ i SPECJALNEJ STOSOWANE PRZY NABORZE DO KLAS SPORTOWYCH APN GKS TYCHY TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I. Szybkość Bieg na 30 m. Sposób wykonania: na sygnał gwizdkiem start z pozycji wysokiej. Próbę wykonujemy dwukrotnie po pełnym wypoczynku, zaliczając lepszy czas. II. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym

Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym warsztat trenera Jarosław Jakubowski Tam, gdzie jest walka, tam musi być i siła tym razem to nowożytne i proste przysłowie niech będzie odzwierciedleniem meczu piłkarskiego. Zapraszam na drugie spotkanie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ XI LOMS O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ Kryteria doboru: 1. Stan zdrowia 2. Typ budowy ciała (leptosomatyczny) 3. Testy sprawności motorycznej 4. Ocena

Bardziej szczegółowo

Podczas wykonywania skipu A podnosimy ręce r tak, aby po szybkim ruchu prawa ręka była a wyprostowana stawiając nogę wymachową,, przed odbiciem.

Podczas wykonywania skipu A podnosimy ręce r tak, aby po szybkim ruchu prawa ręka była a wyprostowana stawiając nogę wymachową,, przed odbiciem. Podczas wykonywania skipu A podnosimy ręce r do założenia tyczki tak, aby po szybkim ruchu prawa ręka była a wyprostowana stawiając nogę wymachową,, przed odbiciem. Bieg z tyczka i założenie Przejazd w

Bardziej szczegółowo

W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora szkoły wchodzą:

W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora szkoły wchodzą: REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASA SPORTOWA: PIŁKA NOŻNA I KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH

Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH Sklep Podróżnika Warszawa 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 2. Narciarskie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM Barbara Jasicka nauczyciel fizyki Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM I. MODUŁ TEMATYCZNY : Jak opisujemy ruch? II. TEMAT : Wyznaczenie prędkości przemieszczania się za

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM Zadanie główne: Poznajemy elementarne ćwiczenia z zakresu piłki nożnej Nauka przyjęcia prostym podbiciem Zadania szczegółowe w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu bodźców dźwiękowych i wzrokowych na popełnianie błędów (5.6.) (karta pomiarów www)

Badanie wpływu bodźców dźwiękowych i wzrokowych na popełnianie błędów (5.6.) (karta pomiarów www) Badanie wpływu bodźców dźwiękowych i wzrokowych na popełnianie błędów (5.6.) (karta pomiarów www) 1. Pola tabeli zapisu eksperymentu (kratki) badany wypełnia po kolei, począwszy od pierwszego aż do 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

III. Zasady rekrutacji.

III. Zasady rekrutacji. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM im. POLSKICH NOBLISTÓW W WIĘCBORKU O PROFILU PIŁKI KOSZYKOWEJ dla grupy dziewcząt I O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ dla grupy chłopców NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4, 5,, 7, 8 -

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w WYKŁAD III Struktura obciąŝeń treningowych Aby kierować treningiem sportowym naleŝy poznać relację pomiędzy przyczynami, a skutkami, pomiędzy treningiem, a jego efektami. Przez wiele lat trenerzy i teoretycy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

Trening plyometryczny piłkarzy. na etapie szkolenia specjalnego. Zbigniew Jastrzębski

Trening plyometryczny piłkarzy. na etapie szkolenia specjalnego. Zbigniew Jastrzębski Trening plyometryczny piłkarzy na etapie szkolenia specjalnego Zbigniew Jastrzębski Piłka nożna jest grą, która stawia coraz większe wymagania w zakresie przygotowania motorycznego. Około 40-50 lat temu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Na podstawie Zarządzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY KONKURENCJI SPORTOWYCH FESTYN 2015

REGULAMINY KONKURENCJI SPORTOWYCH FESTYN 2015 REGULAMINY KONKURENCJI SPORTOWYCH FESTYN 2015 1. SERSO (rzuty kółkami do celu). ( gra obowiązkowa) Zawodnicy wykonują próbę osobno. ( dwa stanowiska do gry) Zasady gry: Każdy z uczestników zabawy wykonuje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Temat lekcji: Nauka zwodu pojedynczego. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W zakresie motoryczności uczeń: kształtuje szybkość, zwinność i skoczność, rozwija koordynację ruchową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Pomiary posturograficzne. wprowadzenie

Pomiary posturograficzne. wprowadzenie Pomiary posturograficzne wprowadzenie Wii Balance Board Budowa sensora Wii Balance Board: 4 czujniki nacisku, akwizycja danych za pomocą protokołu Bluetooth, dokładne informacje na temat protokołu przesyłu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Prezentacja wykonana na potrzeby Szkoły Trenerów PZPN Autor Piotr Kwiatkowski Plajometryka - definicje Plajometryka jest rodzajem (ćwiczenia) treningu

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 Poznańska Trzynastka" czyli Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2 przy alei Niepodległości 32, przeprowadza

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja 1 BOISKO - wymiary (40x20m,, minimum 36x18m) - linie grubość 4-5 cm - pole bramkowe 4x5 m - pole przedbramkowe 1x2,5 m - bramka 115x160 cm - strefy zmian 10m,

Bardziej szczegółowo

Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym.

Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym. XXXII Konferencja SKN AWFiS Gdaosk 2010 Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym. Mateusz Karnia III rok TiR AWFiS Gdańsk Kierownik Zakładu Fizjologii:

Bardziej szczegółowo

2. Określenie wkładu habilitanta w opublikowanych pracach naukowych

2. Określenie wkładu habilitanta w opublikowanych pracach naukowych 2. Określenie wkładu habilitanta w opublikowanych pracach naukowych 2.1. Określenie wkładu habilitanta w pięciu pracach z cyklu publikacji będących podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego,

Bardziej szczegółowo

TESTY ZDOLNOŚCI MOTRYCZNYCH. asd

TESTY ZDOLNOŚCI MOTRYCZNYCH. asd TESTY ZDOLNOŚCI MOTRYCZNYCH asd POWERTIMER SYSTEM: ERGONOMICZNA WALIZKA MATA DO SKOKÓW BRAMKI POMIARU: statywy fotokomórki kable różnej długości OPROGRAMOWANIE: POWERTIMER ANALYZER INSTRUKCJA OBSŁUGI w

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WF KLASA II GIMNAZJUM

KONSPEKT LEKCJI WF KLASA II GIMNAZJUM KONSPEKT LEKCJI WF KLASA II GIMNAZJUM Temat: Doskonalenie poznanych elementów techniczno-taktycznych: przyjęcie i prowadzenie piłki halowej + gra szkolna na śniegu. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W zakresie motoryczności

Bardziej szczegółowo

- akcentów wychowawczych: doskonalenie współpracy w zespole. - przeżywanie radości i satysfakcji z uczestnictwa w grach i zabawach

- akcentów wychowawczych: doskonalenie współpracy w zespole. - przeżywanie radości i satysfakcji z uczestnictwa w grach i zabawach Temat: Gry i zabawy ruchowe rozwijające szybkość i wytrzymałość. Przybory: skakanka, piłki siatkowa, dwie chorągiewki, taboret, dwa pachołki. Miejsce ćwiczeń: boisko szkolne. Metody: zabawowo- klasyczna,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Zadanie główne: Doskonalenie techniki zagrywki piłki siatkowej górnym Cele operacyjne w zakresie: 1. Sprawności

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z użyciem piłek

1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z użyciem piłek Przykładowe ćwiczenia dla bramkarza w okresie przygotowawczym Opracowanie: mgr Michał Chamera Zadania główne: rozwój sprawności ogólnej, doskonalenie elementów techniczno-taktycznych Zadania dodatkowe:

Bardziej szczegółowo

TENIS STOŁOWY SCENARIUSZE LEKCJI. Sylwester Dąbrowski. Konferencja szkoleniowa Sporty rakietowe dla trenerów programu MultiSport

TENIS STOŁOWY SCENARIUSZE LEKCJI. Sylwester Dąbrowski. Konferencja szkoleniowa Sporty rakietowe dla trenerów programu MultiSport TENIS STOŁOWY SCENARIUSZE LEKCJI Sylwester Dąbrowski Konferencja szkoleniowa Sporty rakietowe dla trenerów programu MultiSport Warszawa, 23-24 maja 201 Lekcja 1 Etap szkolenia Ćwiczenia wstępne wprowadzające

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością METERS Zlicza dystans danego treningu DISTANCE

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... klasa... data...

Imię i nazwisko... klasa... data... Załącznik 1 ARKUSZ ASPIRACJI OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zaznacz + twierdzenie, z którym się zgadzasz. Na dole tabeli wpisz wybrane przez siebie dyscypliny sportowe, w których

Bardziej szczegółowo