DALSZY WZROST ŒWIATOWEGO FORUM TECHNOLOGII OCHRONY ŒRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DALSZY WZROST ŒWIATOWEGO FORUM TECHNOLOGII OCHRONY ŒRODOWISKA"

Transkrypt

1 Centrum Wystawowe Eurexpo, Lyon, Francja, 30 listopada - 3 grudnia 2004 DALSZY WZROST ŒWIATOWEGO FORUM TECHNOLOGII OCHRONY ŒRODOWISKA Pomimo wci¹ niepewnej sytuacji ekonomicznej na œwiecie, dwudziesta sesja salonu Pollutec Miêdzynarodowej Wystawy Urz¹dzeñ, Technologii i Us³ug Ochrony Œrodowiska, która odbêdzie siê w centrum wystawowym Eurexpo w Lyonie w dniach od 30 listopada do 3 grudnia bie ¹cego roku, zanotuje dalszy wzrost, gromadz¹c oko³o 2400 wystawców, w tym 30% z zagranicy. Do koñca czerwca, na 5 miesiêcy przed otwarciem wystawy, ponad 85% powierzchni zosta³o zarezerwowane, a dwa wiod¹ce sektory salonu Woda i Recykling odnotowuj¹ wyraÿny wzrost. SZEROKI ZAKRES EKSPOZYCJI Oczekuje siê, e to œwiatowe wydarzenie w dziedzinie ochrony œrodowiska zostanie odwiedzone przez ponad profesjonalistów ze 100 krajów. Salon Pollutec, na który sk³ada siê ponad 1500 stoisk zajmuj¹cych m powierzchni, zaoferuje im wyj¹tkowo 2 szeroki wachlarz rozwi¹zañ problemów nêkaj¹cych przemys³ i w³adze lokalne, a dotycz¹cych wszystkich dziedzin ochrony œrodowiska, takich jak: woda, odpady sta³e/recykling, a tak e odnawialne Ÿród³a energii, rekultywacja ska onych terenów i zatrutej gleby, prewencja w sytuacjach ryzykownych, ochrona wybrze a oraz badania, analizy/pomiary/monitorowanie, czyszczenie Bardziej ni kiedykolwiek, tegoroczny salon bêdzie odzwierciedla³ nurtuj¹ce profesjonalistów problemy, oferuj¹c poczesne miejsce rynkom, które dynamicznie wzrastaj¹ jak na przyk³ad odzyskiwanie i rekultywacja obszarów ska- onych jak równie koncentrowa³ siê, po raz pierwszy, na zagadnieniu bêd¹cym Ÿród³em niepokoju zarówno producentów jak i szerokiej publicznoœci zdrowie a œrodowisko, co bêdzie stanowi³o temat przewodni wielu dyskusji. Jak zwykle, innowacje technologiczne bêd¹ wszêdzie, na stoiskach wielu ma³ych kreatywnych producentów zarówno francuskich jak i zagranicznych, jak równie na ekspozycjach wielkich miêdzynarodowych koncernów. Ponad 700 zagranicznych przedsiêbiorstw bêdzie obecnych na imprezie, a wiele zgromadzi siê w pawilonach narodowych. Do koñca czerwca 13 krajów zapowiedzia³o swe pawilony narodowe: Austria, Belgia (Bruksela i Walonia), Kanada, Niemcy (4 regiony: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Pó³nocna Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat), Luksemburg, Japonia (poprzez NEDO), Maroko kraj roku na targach Pollutec, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone (przy wsparciu ambasady USA w Pary u). BOGATY PROGRAM MIÊDZYNARODOWYCH KONFERENCJI W roku 2002 w Lyonie, salon Pollutec zgromadzi³ niemal zagranicznych goœci ze 101 krajów. W tym roku bez w¹tpienia bêdzie ich jeszcze wiêcej, a to dziêki wysi³kom czynionym przez sekcjê eksportu oraz zagraniczne biura promocji, jak równie dziêki obszernemu programowi konferencji: S¹ ju zapowiedziane nastêpuj¹ce konferencje: G³ówne miêdzynarodowe sympozjum towarzysz¹ce otwarciu salonu na temat,, Europejska polityka zdrowego œrodowiska: jakie wyzwania, jakie konsekwencje dla przemys³u i dla w³adz lokalnych, organizowana przez EFAEP (Europejsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Profesjonalistów Ochrony Œrodowiska) i jej francuskiego cz³onka AFITE. Obrady skoncentruj¹ siê na narodowych planach zdrowego œrodowiska wielu krajów europejskich. Seria konferencji zwi¹zana z Marokiem krajem roku na targach: w pawilonie narodowym bêd¹ obecne g³ówne organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ œrodowiska, a odwiedz¹ go wa ne delegacje towarzysz¹ce Ministrowi Rozwoju Regionalnego; odbêdzie siê konferencja plenarna poœwiêcona marokañskim priorytetom (ochrona zasobów wody, zarz¹dzanie odpadami komunalnymi, zdecentralizowana kooperacja francusko-marokañska), prezentacja wyników badañ Dzieñ Polski (1 grudnia), Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska bêdzie obecny na stoisku, odbêdzie siê konferencja poœwiêcona potrzebom inwestycyjnym i rozwi¹zaniom technologicznym, jak równie szereg spotkañ pomiêdzy francuskimi i polskimi przedsiêbiorstwami Oczy na Brazyliê! pod auspicjami miasta Rio de Janeiro zorganizowane bêd¹ spotkania poœwiêcone technologiom i biznesowi, w których braæ bêdzie udzia³ delegacja FIRJAN (Federacja Przemys³u Rio de Janeiro). Liczne spotkania biznesowe, organizowane w partnerstwie z organizacjami UNIDO i ERAI, maj¹ce na celu zachêcenie do zwiêkszenia transferu nowoczesnych technologii pomiêdzy przedsiêbiorstwami z Ameryki aciñskiej, Chin, Afryki, Centralnej i Wschodniej Europy (chodzi szczególnie o 10 nowych cz³onków Unii Europejskiej), a ich zachodnioeuropejskimi odpowiednikami. Oficjalne og³oszenie laureatów (1 grudnia) Drugiego Konkursu EEP Europejskiego Konkursu Innowacji organizowanego przez EEP (Stowarzyszenie Europejskiej Prasy Ekologicznej) we wspó³pracy z EFAEP (Europejsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Profesjonalistów Ochrony Œrodowiska). Spodziewanych jest wiele zagranicznych delegacji, szczególnie z Zachodniej, Œrodkowej i Wschodniej Europy, jak równie z Maroka i innych afrykañskich krajów (Senegal, Benin, Burkina ), Kanady, Ameryki aciñskiej (Brazylia, Meksyk, Kolumbia, Chile ) i Azji (Chiny, Korea ). Salon Pollutec czyni starania aby wizyta zagranicznych goœci by³a mo liwie owocna. Oferowany jest szeroki zakres us³ug: miêdzynarodowa recepcja, gdzie mo na zasiêgn¹æ porad francuskich ekspertów w zakresie handlu zagranicznego i ochrony œrodowiska, konferencje biznesowe, organizowane przez UBIFRANCE I ERAI, wizyty robocze w regionie Rhône-Alpes, jak równie dwujêzyczny (francusko-angielski) przewodnik odwiedzaj¹cego, opisuj¹cy wszystkie imprezy towarzysz¹ce targom oraz najwa niejsze nowoœci. Informacje i program: Pollutec 2004, Reed Expositions France, 70, rue Rivay, Le-vallois Perret Cedex, France, fax +33 (0) i Biuro prasowe: Isabelle VAN LAETHEM, tel. +33 (0) , fax + 33 (0) , Przedstawicielstwo targów Pollutec w Polsce: Promosalons Polska, tel. 0-22/ , fax 0-22/ komunikat prasowy, lipiec 2004 zielone brygady - pismo ekologów 33

2 14 17 paÿdziernika 2004 III Europejskie Forum Spo³eczne w Londynie Wyjazd: œroda 13 paÿdziernika po po³udniu Powrót: niedziela 17 paÿdziernika wieczorem lub w poniedzia³ek rano. Przejazd trwa ok. 24 godzin. Wiêcej informacji o programie znajdziecie na stronie organizatorów: Ju wiadomo, e mówcy g³ównych konferencji to m.in.: Evo Morales, dzia³acz z ruchu antykorporacyjnego w Boliwii, Aleida Guevara córka Che, brytyjski dziennikarz George Monbiot, indyjska dzia³aczka ekologiczna Vandana Shiva, dzia³acze z Palestyny oraz zwi¹zkowcy z Indii i Nigerii. Forum zakoñczy siê wielk¹, miêdzynarodow¹ demonstracj¹ antywojenn¹ w niedzielê 17 paÿdziernika. Zainteresowanych wyjazdem na Forum prosimy o wys³anie dok³adnych danych: imiê, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, miasto, z którego chcesz wyjechaæ (Warszawa czy Poznañ), preferowany termin powrotu (niedziela wieczorem (17.10.), czy poniedzia³ek rano (18.10.), szczególne wymagania dot. noclegu. Zarejestrujemy wszystkich uczestników z Polski wspólnie, ebyœmy dostali darmowy wstêp jako delegacja z Europy Wschodniej. Organizacja wyjazdu Koszt przejazdu 320 z³. Nocleg: darmowy, ale w skromnych warunkach, wiêc trzeba zabraæ œpiwór i karimatê. Prosimy o zap³acenie 320 z³ na nastêpuj¹ce konto: BPH PBK SA, Oddz. w Warszawie, ul. Œwiêtokrzyska 14, Katarzyna Puzon numer konta: BARDZO WA NE: napisz na przelewie swoje imiê i nazwisko!! Jeœli p³acisz za wiêcej ni jedn¹ osobê wpisz ich imiona i nazwiska! Termin p³atnoœci: 20 wrzeœnia Jeœli mo esz pomóc w organizacji EFS (drukowanie lub rozdawanie ulotek/plakatów, znalezienie sali na spotkania, robienie transparentów): SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI!!! KOMITET EFS tel *** Ogólnopolski Zwi¹zek Bezrobotnych z/s w E³ku organizuje autokarowy wyjazd na III Europejskie Forum Spo³eczne, które odbêdzie siê tym razem w Londynie. Organizujemy tak jak w ubieg³ym roku dwa autokary: z E³ku i z Warszawy. Koszt biletu 350 z³ od osoby. Osoby zainteresowane wyjazdem naszymi autokarami prosimy o wype³nienie formularza zg³oszeniowego, który dostêpny jest na stronie PFS: pfs.elk.mazury.pl i przes³aæ na adres mailowy: lub pocztowy: Barbara Radziewicz, ul. Kiliñskiego 19a/79, E³k lub telefonicznie: , Wp³aty nale y dokonaæ do 30 wrzeœnia 2004 na konto: Barbara Maria Radziewicz z podaniem nazwiska, imienia i adresu zamieszkania wp³acaj¹cego oraz z dopiskiem,,op³ata za wyjazd na EFS w Londynie. W celu unikniêcia komplikacji zwi¹zanych z d³ugim okresem realizowania przelewów miêdzybankowych polecamy dokonywaæ wp³aty w Banku PKO BP. Wyjazd planujemy we wtorek 12 paÿdziernika po po³udniu i powrót z Londynu póÿnym wieczorem w niedzielê 17 paÿdziernika lub w poniedzia³ek rano. Organizatorzy zapewniaj¹ noclegi. Ze sob¹ nale y zabraæ œpiwór i karimatê. W miarê pozyskiwania szczegó³owych informacji odnoœnie wyjazdu i pobytu w Londynie bêdziemy zamieszczali je na stronie PFS: mazury.pl Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wspólnego wyjazdu. Z wyrazami szacunku Barbara Radziewicz Prezes OZB PS Z powodu niewielkiego zainteresowania nasz¹ inicjatyw¹ zorganizowania I OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SPO- ECZNEGO w Warszawie (okres urlopowo-wakacyjny), po konsultacji z wspó³organizatorami, postanowiliœmy prze³o yæ termin konferencji na okres jesienny, po powrocie z EFS w Londynie. W dalszym ci¹gu osoby zainteresowane prosimy o zg³aszanie chêci udzia³u w obradach oraz przysy³anie krótkich tekstów wyst¹pieñ. O nowym terminie konferencji poinformujemy w paÿdzierniku. Za zaistnia³e zmiany serdecznie przepraszamy i zapraszamy do dalszej wspó³pracy. PS 2 Uprzejmie informujemy, e otrzymaliœmy od Prezydenta Warszawy salê w Pa³acu Kultury i Nauki na zorganizowanie I Ogólnopolskiego Forum Spo³ecznego (prawdopodobnie ca³kowicie nieodp³atnie) w dniach: listopada 2004 r. W zwi¹zku z powy szym bar-dzo proszê o kontynuowanie dyskusji nad form¹ organizacyjn¹ konferencji i zwieñczenie jej ostatecznym opracowaniem programu. Do tej pory otrzyma³am dwa referaty. Bardzo proszê o czynne uczestniczenie w przygotowaniu konferencji (noclegi, mo liwoœæ dofinansowania i inne). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym przekaza³o na ten cel 100 z³. Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o rozpropagowanie naszej inicjatywy w jak najszerszych krêgach dzia³aczy spo³ecznych. OD RED. autobus na EFS z Polski po- ³udniowej lista dyskusyjna Polskiego Forum Spo³ecznego i przygotowañ do udzia³u w Europejskim Forum Spo³ecznym strona Polskiego Forum Spo³ecznego i przygotowañ do udzia³u w Europejskim Forum Spo³ecznym 34 zielone brygady - pismo ekologów

3 DEKLARACJA RUCHÓW SPO³ECZNYCH EFS Przybywamy w imieniu obywatelskich ruchów spo- ³ecznych ze wszystkich regionów Europy, ze Wschodu i Zachodu, z Pó³nocy i Po³udnia. Po Florencji i Porto Alegre spotykamy siê na II Europejskim Forum Spo- ³ecznym po roku mobilizacji przeciwko szerzeniu siê modelu neoliberalnego w licznych krajach kontynentu, zaanga owania na rzecz praw kobiet, przeciwko skrajnej prawicy, rasizmowi, ksenofobii, agresywnej polityce bezpieczeñstwa i szczególnie przeciwko wojnie w Iraku 15 lutego Jesteœmy ró ni i jest nas wielu, to nasza si³a. W tej chwili, za plecami spo³eczeñstwa obywatelskiego, tworzy siê projekt Konstytucji Europejskiej. Wprowadza on liberalizm jako oficjaln¹ doktrynê Unii, z konkurencji czyni podstawê ycia spo³ecznego i wszelkiej ludzkiej dzia³alnoœci i odrzuca cele zrównowa onego rozwoju, daje NATO wp³yw na europejsk¹ politykê obronn¹ i zagraniczn¹ oraz zmusza Uniê do militaryzacji, traktuje sprawy spo³eczne tylko jako dodatek do prymatu rynku i w koñcu przeprowadza zaprogramowane rozbicie s³u b publicznych. Ten projekt nie odpowiada naszym aspiracjom. Walczymy o inn¹ Europê. Nasze zaanga owanie opiera siê na wizji Europy bez nêdzy i bezrobocia, z rolnictwem zapewniaj¹cym narodow¹ suwerennoœæ, chroni¹cej zatrudnienie, œrodowisko i jakoœæ ywnoœci, Europy otwartej na œwiat, zapewniaj¹cej ka demu Polskie Forum Spo³eczno-Ekologiczne zapowiedzi wolnoœæ przemieszczania siê i prawo azylu, Europy wprowadzaj¹cej rzeczywist¹ równoœæ miêdzy kobietami i mê czyznami, Europy kulturowej ró norodnoœci i prawa ludów do samostanowienia, to znaczy do decydowania o sobie w sposób demokratyczny. Walczymy o Europê, która sprzeciwia siê wojnom, popiera miêdzynarodow¹ solidarnoœæ i trwa³y ekologicznie rozwój. Walczymy o zwyciêstwo praw ludzkich: socjalnych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych i ekologicznych nad prawami wolnej konkurencji, logik¹ zysku i zniewolenia d³ugami. Z tych wszystkich powodów apelujemy do ludów Europy, aby zaanga owa³y siê przeciwko modelowi neoliberalnemu i wojnie. Walczymy o wycofanie wojsk amerykañskich z Iraku i natychmiastowe zwrócenie Irakijczykom suwerennoœci narodowej. Walczymy o wycofanie wojsk izraelskich z terytoriów okupowanych, o powstrzymanie budowy muru i zniszczenie go. Popieramy izraelskie i palestyñskie ugrupowania walcz¹ce o sprawiedliwy i trwa³y pokój. Walczymy o wycofanie rosyjskich wojsk okupacyjnych z Czeczenii. [ ] Wszêdzie gdzie jesteœmy, podejmiemy inicjatywy na rzecz Europy zbudowanej na indywidualnych i grupowych prawach socjalnych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych i ekologicznych, prawach równych kobiet i mê czyzn. Musimy krok po kroku budowaæ proces takiego zaanga owania, który pozwoli³by w³¹czyæ siê wszystkim ludom kontynentu. Bêdziemy uczestnikami wszelkich dzia³añ ruchów spo³ecznych, szczególnie europejskich zwi¹zków zawodowych. [ ] Wydzia³ Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdañskiego, ul. Wita Stwosza 55. Organizatorzy: Komitet Organizacyjny PSFE, Gdañskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej, Akademickie Centrum Kultury przy Uniwersytecie Gdañskim. - Wzrost gospodarczy co naprawdê oznaczaj¹ wskaÿniki w rodzaju PKB? Przekszta³cenia w³asnoœciowe próba bilansu polskiej transformacji ycie na kredyt rezultaty rosn¹cego zad³u enia Globalizacja a s³u ba zdrowia Polska wieœ w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Sprawiedliwy Handel jak œwiadome konsumenckie wybory mog¹ wywrzeæ korzystny wp³yw na los,,trzeciego Œwiata... i naszych lokalnych gospodarek Alternatywy dla neoliberalizmu: lokalnoœæ? pañstwo? alterglobalizm?... i wiele innych zagadnieñ Wysoki poziom merytoryczny. Bez oklepanych frazesów i wyœwiechtanych sloganów. Kilkudziesiêciu prelegentów, w tym wielu znanych z ³amów,,Zielonych Brygad. Szczegó³owych informacji udzielaj¹: w sprawach organizacyjnych Tomasz Dziemianczuk ( tel ), w sprawach programowych Wiktor Sad³owski ( tel ). DZIEÑ I Globalizacja próba definicji. Rynki finansowe czy yjemy w gospodarce wirtualnej? D³ug i ycie na kredyt. Bezrobocie, przenoszenie miejsc pracy, obni anie standardów socjalnych, protesty pracownicze. Filozoficzne i kulturowe konteksty globalizacji. DZIEÑ II Przekszta³cenia gospodarcze w Polsce bilans. Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe alternatyw¹ dla skomercjalizowanej bankowoœci. Co pomo e s³u bie zdrowia? Alternatywy dla neoliberalizmu: lokalnoœæ? pañstwo? alterglobalizm? Panel dyskusyjny. DZIEÑ III DZIEÑ IV Sprawiedliwy handel, etyczne inwestycje. GMO. Nowoczesne rolnictwo a polska wieœ w perspektywie CAP. Zdrowa ywnoœæ siê op³aca! Czy wzrost gospodarczy jest nam potrzebny? Globalizacja a ekologia inwestycje szkodliwe dla œrodowiska i spo³ecznoœci lokalnych. Autostrady drogie drogi do nik¹d. Jaka kolej? Walory i problemy polskiego transportu kolejowego. Hipermarkety a lokalne rynki. Warsztaty z LETS. zielone brygady - pismo ekologów 35

4 INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ ORAZ STOWARZYSZENIE,,EKOPSYCHOLOGIA ZAPRASZAJ NA EKOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZN, MIÊDZYNARODOW KONFERENCJÊ NAUKOW : KARPATY I INNE EUROREGIONY POSTAWY PSYCHOLOGICZNE WOBEC OCHRONY ŒRODOWISKA Program Konferencji: ŒRODA SESJA ŒRODOWISKOWA prof. dr hab. Zygmunt Wnuk,,Zielone Karpaty jako obiekt funkcjonalny prof. dr hab. Stefan Koz³owski,,Karpacki obszar funkcjonalny w œwiadomoœci samorz¹dów terytorialnych dr Zbigniew Ha³at,,Jak trujemy siebie truj¹c œrodowisko zarys zniszczeñ Doc. PhDr. Milan Rymes, CSc.,,Kultura organizacyjna jako znacz¹cy czynnik œrodowiska naturalnego Krakowska Grupa LETS przedstawienie programu,,local Exchange Trade System jako proekologicznego instrumentu walki z bezrobociem Dyrektor Instytutu Ekologii Karpat Akademii Nauk Ukrainy, prof. dr hab. Micha³ Holubiec,,Transformacje antropiczne szaty roœlinnej Karpat Ukraiñskich i problem racjonalnego wykorzystania ich potencja³u ekologicznego SESJA TURYSTYCZNO-KULTUROWA Polska Agencja Rozwoju Turystyki,,Turystyka przyjazna œrodowisku perspektywy rozwoju prof. dr hab. Zygmunt Wnuk,,Ochrona przyrody a turystyka Honorowy Konsul Danii, Prezes Nordic House Janusz Kahl,,Aktywna Ma³opolska promocja turystyki w krajach nordyckich Seminaria,,Pozyskiwanie funduszy na dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska z polskich oraz zagranicznych instytucji finansuj¹cych Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,,Pozwolenia zintegrowane ograniczenie negatywnego wp³ywu na œrodowisko w przedsiêbiorstwach dr hab. in. Janusz Miku³a,,Jak trujemy siebie truj¹c œrodowisko zarys zniszczeñ dr Zbigniew Ha³at,,Trening antystresowy równowaga umys³u dr Anna Trzciniecka-Green; cz. I,,Edukacja ekologiczna standardy europejskie w nauczaniu dr Ma³gorzata Grodziñska-Jurczak, Zespó³ Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Jagielloñskiego,,Psychologiczne podstawy negocjowania zagadnieñ ekologicznych dr Zbigniew arczyñski, Instytut Psychologii Stosowanej UJ CZWARTEK SESJA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr hab. Micha³ du Vall, prof. UJ Urz¹d Miasta Krakowa Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,,Nowe formy wspó³pracy w ramach Euroregionu Karpackiego dyrektor Stowarzyszenia,,Eurokarpaty, Dawid Lasek SESJA TECHNOLOGICZNO-ENERGETYCZNA Krótkoterminowi eksperci projektu,,zrównowa- ona polityka energetyczna w Polsce realizowanego w ramach programu PHARE: Projekty w obszarze efektywnoœci energetycznej i odnawialnych Ÿróde³ energii sfinansowane z funduszy strukturalnych,,w jaki sposób fundusze strukturalne powinny wspieraæ lokalny rozwój ekonomiczny oraz ochronê œrodowiska?,,wspólnotowe doœwiadczenia w dziedzinie efektywnoœci energetycznej oraz odnawialnych Ÿróde³ energii w Danii i Niemczech Burmistrz Miechowa, W³odzimierz Mielus,,Biomasa w terenach rolniczych Honorowy Konsul Danii, Janusz Kahl,,Doœwiadczenia duñskie w dziedzinie zastosowania energii odnawialnych Lecce PEN Polska Signalko Ltd Sp. z o.o Seminaria,,Zielona Firma magia ISO i HACAAP Adrian Cierpia³, konsultant w zakresie ISO 9001: 2000, ISO 14001, HACCP, TÜV Consulting,,Pozyskiwanie funduszy UE na dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska Szymon Tumielewicz, Departament Integracji Europejskiej; Ministerstwo Œrodowiska,,Konwencja karpacka perspektywy miêdzynarodowej wspó³pracy? Jacek Mizak, z-ca Dyrektora Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹; Ministerstwo Œrodowiska,,Trening antystresowy równowaga umys³u dr Anna Trzciniecka-Green; cz. II,,Ekoturystyka kultura ekologiczna turysty Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska 36 zielone brygady - pismo ekologów

5

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em.

Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em. Odbieranie ycia innemu cz³owiekowi jest z³em. Niszczenie i grabienie cudzych domów jest z³em. Krzywdzenie bezbronnych kobiet i dzieci jest z³em. Nienawiœæ jest z³em. Wojna jest z³em. Najwiêkszym z³em Jak

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 15-17

O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 15-17 Poznan, wrzesien - pazdziernik 2012 nr 5/166 O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 15-17 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w P³ocku str. 20 Z wizyt¹ u... Bank

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Environmental Partnership for Central Europe w Polsce, a nastêpnie powsta³ej na jego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE

ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE Organizacja Narodów Zjednoczonych osi¹gnie swoje cele wtedy, gdy ludzie na ca³ym œwiecie zostan¹ w pe³ni poinformowani o jej dzia³aniach i celach Rezolucja

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce Ponad 20lat Wystawa fotografii Wystawa zosta³a zorganizowana z okazji Gali Publiczne uœwietniaj¹cej Dzieñ Pracownika Publicznych S³u b Zatrudnienia w Ma³opolsce

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo