DALSZY WZROST ŒWIATOWEGO FORUM TECHNOLOGII OCHRONY ŒRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DALSZY WZROST ŒWIATOWEGO FORUM TECHNOLOGII OCHRONY ŒRODOWISKA"

Transkrypt

1 Centrum Wystawowe Eurexpo, Lyon, Francja, 30 listopada - 3 grudnia 2004 DALSZY WZROST ŒWIATOWEGO FORUM TECHNOLOGII OCHRONY ŒRODOWISKA Pomimo wci¹ niepewnej sytuacji ekonomicznej na œwiecie, dwudziesta sesja salonu Pollutec Miêdzynarodowej Wystawy Urz¹dzeñ, Technologii i Us³ug Ochrony Œrodowiska, która odbêdzie siê w centrum wystawowym Eurexpo w Lyonie w dniach od 30 listopada do 3 grudnia bie ¹cego roku, zanotuje dalszy wzrost, gromadz¹c oko³o 2400 wystawców, w tym 30% z zagranicy. Do koñca czerwca, na 5 miesiêcy przed otwarciem wystawy, ponad 85% powierzchni zosta³o zarezerwowane, a dwa wiod¹ce sektory salonu Woda i Recykling odnotowuj¹ wyraÿny wzrost. SZEROKI ZAKRES EKSPOZYCJI Oczekuje siê, e to œwiatowe wydarzenie w dziedzinie ochrony œrodowiska zostanie odwiedzone przez ponad profesjonalistów ze 100 krajów. Salon Pollutec, na który sk³ada siê ponad 1500 stoisk zajmuj¹cych m powierzchni, zaoferuje im wyj¹tkowo 2 szeroki wachlarz rozwi¹zañ problemów nêkaj¹cych przemys³ i w³adze lokalne, a dotycz¹cych wszystkich dziedzin ochrony œrodowiska, takich jak: woda, odpady sta³e/recykling, a tak e odnawialne Ÿród³a energii, rekultywacja ska onych terenów i zatrutej gleby, prewencja w sytuacjach ryzykownych, ochrona wybrze a oraz badania, analizy/pomiary/monitorowanie, czyszczenie Bardziej ni kiedykolwiek, tegoroczny salon bêdzie odzwierciedla³ nurtuj¹ce profesjonalistów problemy, oferuj¹c poczesne miejsce rynkom, które dynamicznie wzrastaj¹ jak na przyk³ad odzyskiwanie i rekultywacja obszarów ska- onych jak równie koncentrowa³ siê, po raz pierwszy, na zagadnieniu bêd¹cym Ÿród³em niepokoju zarówno producentów jak i szerokiej publicznoœci zdrowie a œrodowisko, co bêdzie stanowi³o temat przewodni wielu dyskusji. Jak zwykle, innowacje technologiczne bêd¹ wszêdzie, na stoiskach wielu ma³ych kreatywnych producentów zarówno francuskich jak i zagranicznych, jak równie na ekspozycjach wielkich miêdzynarodowych koncernów. Ponad 700 zagranicznych przedsiêbiorstw bêdzie obecnych na imprezie, a wiele zgromadzi siê w pawilonach narodowych. Do koñca czerwca 13 krajów zapowiedzia³o swe pawilony narodowe: Austria, Belgia (Bruksela i Walonia), Kanada, Niemcy (4 regiony: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Pó³nocna Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat), Luksemburg, Japonia (poprzez NEDO), Maroko kraj roku na targach Pollutec, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone (przy wsparciu ambasady USA w Pary u). BOGATY PROGRAM MIÊDZYNARODOWYCH KONFERENCJI W roku 2002 w Lyonie, salon Pollutec zgromadzi³ niemal zagranicznych goœci ze 101 krajów. W tym roku bez w¹tpienia bêdzie ich jeszcze wiêcej, a to dziêki wysi³kom czynionym przez sekcjê eksportu oraz zagraniczne biura promocji, jak równie dziêki obszernemu programowi konferencji: S¹ ju zapowiedziane nastêpuj¹ce konferencje: G³ówne miêdzynarodowe sympozjum towarzysz¹ce otwarciu salonu na temat,, Europejska polityka zdrowego œrodowiska: jakie wyzwania, jakie konsekwencje dla przemys³u i dla w³adz lokalnych, organizowana przez EFAEP (Europejsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Profesjonalistów Ochrony Œrodowiska) i jej francuskiego cz³onka AFITE. Obrady skoncentruj¹ siê na narodowych planach zdrowego œrodowiska wielu krajów europejskich. Seria konferencji zwi¹zana z Marokiem krajem roku na targach: w pawilonie narodowym bêd¹ obecne g³ówne organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ œrodowiska, a odwiedz¹ go wa ne delegacje towarzysz¹ce Ministrowi Rozwoju Regionalnego; odbêdzie siê konferencja plenarna poœwiêcona marokañskim priorytetom (ochrona zasobów wody, zarz¹dzanie odpadami komunalnymi, zdecentralizowana kooperacja francusko-marokañska), prezentacja wyników badañ Dzieñ Polski (1 grudnia), Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska bêdzie obecny na stoisku, odbêdzie siê konferencja poœwiêcona potrzebom inwestycyjnym i rozwi¹zaniom technologicznym, jak równie szereg spotkañ pomiêdzy francuskimi i polskimi przedsiêbiorstwami Oczy na Brazyliê! pod auspicjami miasta Rio de Janeiro zorganizowane bêd¹ spotkania poœwiêcone technologiom i biznesowi, w których braæ bêdzie udzia³ delegacja FIRJAN (Federacja Przemys³u Rio de Janeiro). Liczne spotkania biznesowe, organizowane w partnerstwie z organizacjami UNIDO i ERAI, maj¹ce na celu zachêcenie do zwiêkszenia transferu nowoczesnych technologii pomiêdzy przedsiêbiorstwami z Ameryki aciñskiej, Chin, Afryki, Centralnej i Wschodniej Europy (chodzi szczególnie o 10 nowych cz³onków Unii Europejskiej), a ich zachodnioeuropejskimi odpowiednikami. Oficjalne og³oszenie laureatów (1 grudnia) Drugiego Konkursu EEP Europejskiego Konkursu Innowacji organizowanego przez EEP (Stowarzyszenie Europejskiej Prasy Ekologicznej) we wspó³pracy z EFAEP (Europejsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Profesjonalistów Ochrony Œrodowiska). Spodziewanych jest wiele zagranicznych delegacji, szczególnie z Zachodniej, Œrodkowej i Wschodniej Europy, jak równie z Maroka i innych afrykañskich krajów (Senegal, Benin, Burkina ), Kanady, Ameryki aciñskiej (Brazylia, Meksyk, Kolumbia, Chile ) i Azji (Chiny, Korea ). Salon Pollutec czyni starania aby wizyta zagranicznych goœci by³a mo liwie owocna. Oferowany jest szeroki zakres us³ug: miêdzynarodowa recepcja, gdzie mo na zasiêgn¹æ porad francuskich ekspertów w zakresie handlu zagranicznego i ochrony œrodowiska, konferencje biznesowe, organizowane przez UBIFRANCE I ERAI, wizyty robocze w regionie Rhône-Alpes, jak równie dwujêzyczny (francusko-angielski) przewodnik odwiedzaj¹cego, opisuj¹cy wszystkie imprezy towarzysz¹ce targom oraz najwa niejsze nowoœci. Informacje i program: Pollutec 2004, Reed Expositions France, 70, rue Rivay, Le-vallois Perret Cedex, France, fax +33 (0) i Biuro prasowe: Isabelle VAN LAETHEM, tel. +33 (0) , fax + 33 (0) , Przedstawicielstwo targów Pollutec w Polsce: Promosalons Polska, tel. 0-22/ , fax 0-22/ komunikat prasowy, lipiec 2004 zielone brygady - pismo ekologów 33

2 14 17 paÿdziernika 2004 III Europejskie Forum Spo³eczne w Londynie Wyjazd: œroda 13 paÿdziernika po po³udniu Powrót: niedziela 17 paÿdziernika wieczorem lub w poniedzia³ek rano. Przejazd trwa ok. 24 godzin. Wiêcej informacji o programie znajdziecie na stronie organizatorów: Ju wiadomo, e mówcy g³ównych konferencji to m.in.: Evo Morales, dzia³acz z ruchu antykorporacyjnego w Boliwii, Aleida Guevara córka Che, brytyjski dziennikarz George Monbiot, indyjska dzia³aczka ekologiczna Vandana Shiva, dzia³acze z Palestyny oraz zwi¹zkowcy z Indii i Nigerii. Forum zakoñczy siê wielk¹, miêdzynarodow¹ demonstracj¹ antywojenn¹ w niedzielê 17 paÿdziernika. Zainteresowanych wyjazdem na Forum prosimy o wys³anie dok³adnych danych: imiê, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, miasto, z którego chcesz wyjechaæ (Warszawa czy Poznañ), preferowany termin powrotu (niedziela wieczorem (17.10.), czy poniedzia³ek rano (18.10.), szczególne wymagania dot. noclegu. Zarejestrujemy wszystkich uczestników z Polski wspólnie, ebyœmy dostali darmowy wstêp jako delegacja z Europy Wschodniej. Organizacja wyjazdu Koszt przejazdu 320 z³. Nocleg: darmowy, ale w skromnych warunkach, wiêc trzeba zabraæ œpiwór i karimatê. Prosimy o zap³acenie 320 z³ na nastêpuj¹ce konto: BPH PBK SA, Oddz. w Warszawie, ul. Œwiêtokrzyska 14, Katarzyna Puzon numer konta: BARDZO WA NE: napisz na przelewie swoje imiê i nazwisko!! Jeœli p³acisz za wiêcej ni jedn¹ osobê wpisz ich imiona i nazwiska! Termin p³atnoœci: 20 wrzeœnia Jeœli mo esz pomóc w organizacji EFS (drukowanie lub rozdawanie ulotek/plakatów, znalezienie sali na spotkania, robienie transparentów): SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI!!! KOMITET EFS tel *** Ogólnopolski Zwi¹zek Bezrobotnych z/s w E³ku organizuje autokarowy wyjazd na III Europejskie Forum Spo³eczne, które odbêdzie siê tym razem w Londynie. Organizujemy tak jak w ubieg³ym roku dwa autokary: z E³ku i z Warszawy. Koszt biletu 350 z³ od osoby. Osoby zainteresowane wyjazdem naszymi autokarami prosimy o wype³nienie formularza zg³oszeniowego, który dostêpny jest na stronie PFS: pfs.elk.mazury.pl i przes³aæ na adres mailowy: lub pocztowy: Barbara Radziewicz, ul. Kiliñskiego 19a/79, E³k lub telefonicznie: , Wp³aty nale y dokonaæ do 30 wrzeœnia 2004 na konto: Barbara Maria Radziewicz z podaniem nazwiska, imienia i adresu zamieszkania wp³acaj¹cego oraz z dopiskiem,,op³ata za wyjazd na EFS w Londynie. W celu unikniêcia komplikacji zwi¹zanych z d³ugim okresem realizowania przelewów miêdzybankowych polecamy dokonywaæ wp³aty w Banku PKO BP. Wyjazd planujemy we wtorek 12 paÿdziernika po po³udniu i powrót z Londynu póÿnym wieczorem w niedzielê 17 paÿdziernika lub w poniedzia³ek rano. Organizatorzy zapewniaj¹ noclegi. Ze sob¹ nale y zabraæ œpiwór i karimatê. W miarê pozyskiwania szczegó³owych informacji odnoœnie wyjazdu i pobytu w Londynie bêdziemy zamieszczali je na stronie PFS: mazury.pl Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wspólnego wyjazdu. Z wyrazami szacunku Barbara Radziewicz Prezes OZB PS Z powodu niewielkiego zainteresowania nasz¹ inicjatyw¹ zorganizowania I OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SPO- ECZNEGO w Warszawie (okres urlopowo-wakacyjny), po konsultacji z wspó³organizatorami, postanowiliœmy prze³o yæ termin konferencji na okres jesienny, po powrocie z EFS w Londynie. W dalszym ci¹gu osoby zainteresowane prosimy o zg³aszanie chêci udzia³u w obradach oraz przysy³anie krótkich tekstów wyst¹pieñ. O nowym terminie konferencji poinformujemy w paÿdzierniku. Za zaistnia³e zmiany serdecznie przepraszamy i zapraszamy do dalszej wspó³pracy. PS 2 Uprzejmie informujemy, e otrzymaliœmy od Prezydenta Warszawy salê w Pa³acu Kultury i Nauki na zorganizowanie I Ogólnopolskiego Forum Spo³ecznego (prawdopodobnie ca³kowicie nieodp³atnie) w dniach: listopada 2004 r. W zwi¹zku z powy szym bar-dzo proszê o kontynuowanie dyskusji nad form¹ organizacyjn¹ konferencji i zwieñczenie jej ostatecznym opracowaniem programu. Do tej pory otrzyma³am dwa referaty. Bardzo proszê o czynne uczestniczenie w przygotowaniu konferencji (noclegi, mo liwoœæ dofinansowania i inne). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym przekaza³o na ten cel 100 z³. Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o rozpropagowanie naszej inicjatywy w jak najszerszych krêgach dzia³aczy spo³ecznych. OD RED. autobus na EFS z Polski po- ³udniowej lista dyskusyjna Polskiego Forum Spo³ecznego i przygotowañ do udzia³u w Europejskim Forum Spo³ecznym strona Polskiego Forum Spo³ecznego i przygotowañ do udzia³u w Europejskim Forum Spo³ecznym 34 zielone brygady - pismo ekologów

3 DEKLARACJA RUCHÓW SPO³ECZNYCH EFS Przybywamy w imieniu obywatelskich ruchów spo- ³ecznych ze wszystkich regionów Europy, ze Wschodu i Zachodu, z Pó³nocy i Po³udnia. Po Florencji i Porto Alegre spotykamy siê na II Europejskim Forum Spo- ³ecznym po roku mobilizacji przeciwko szerzeniu siê modelu neoliberalnego w licznych krajach kontynentu, zaanga owania na rzecz praw kobiet, przeciwko skrajnej prawicy, rasizmowi, ksenofobii, agresywnej polityce bezpieczeñstwa i szczególnie przeciwko wojnie w Iraku 15 lutego Jesteœmy ró ni i jest nas wielu, to nasza si³a. W tej chwili, za plecami spo³eczeñstwa obywatelskiego, tworzy siê projekt Konstytucji Europejskiej. Wprowadza on liberalizm jako oficjaln¹ doktrynê Unii, z konkurencji czyni podstawê ycia spo³ecznego i wszelkiej ludzkiej dzia³alnoœci i odrzuca cele zrównowa onego rozwoju, daje NATO wp³yw na europejsk¹ politykê obronn¹ i zagraniczn¹ oraz zmusza Uniê do militaryzacji, traktuje sprawy spo³eczne tylko jako dodatek do prymatu rynku i w koñcu przeprowadza zaprogramowane rozbicie s³u b publicznych. Ten projekt nie odpowiada naszym aspiracjom. Walczymy o inn¹ Europê. Nasze zaanga owanie opiera siê na wizji Europy bez nêdzy i bezrobocia, z rolnictwem zapewniaj¹cym narodow¹ suwerennoœæ, chroni¹cej zatrudnienie, œrodowisko i jakoœæ ywnoœci, Europy otwartej na œwiat, zapewniaj¹cej ka demu Polskie Forum Spo³eczno-Ekologiczne zapowiedzi wolnoœæ przemieszczania siê i prawo azylu, Europy wprowadzaj¹cej rzeczywist¹ równoœæ miêdzy kobietami i mê czyznami, Europy kulturowej ró norodnoœci i prawa ludów do samostanowienia, to znaczy do decydowania o sobie w sposób demokratyczny. Walczymy o Europê, która sprzeciwia siê wojnom, popiera miêdzynarodow¹ solidarnoœæ i trwa³y ekologicznie rozwój. Walczymy o zwyciêstwo praw ludzkich: socjalnych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych i ekologicznych nad prawami wolnej konkurencji, logik¹ zysku i zniewolenia d³ugami. Z tych wszystkich powodów apelujemy do ludów Europy, aby zaanga owa³y siê przeciwko modelowi neoliberalnemu i wojnie. Walczymy o wycofanie wojsk amerykañskich z Iraku i natychmiastowe zwrócenie Irakijczykom suwerennoœci narodowej. Walczymy o wycofanie wojsk izraelskich z terytoriów okupowanych, o powstrzymanie budowy muru i zniszczenie go. Popieramy izraelskie i palestyñskie ugrupowania walcz¹ce o sprawiedliwy i trwa³y pokój. Walczymy o wycofanie rosyjskich wojsk okupacyjnych z Czeczenii. [ ] Wszêdzie gdzie jesteœmy, podejmiemy inicjatywy na rzecz Europy zbudowanej na indywidualnych i grupowych prawach socjalnych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych i ekologicznych, prawach równych kobiet i mê czyzn. Musimy krok po kroku budowaæ proces takiego zaanga owania, który pozwoli³by w³¹czyæ siê wszystkim ludom kontynentu. Bêdziemy uczestnikami wszelkich dzia³añ ruchów spo³ecznych, szczególnie europejskich zwi¹zków zawodowych. [ ] Wydzia³ Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdañskiego, ul. Wita Stwosza 55. Organizatorzy: Komitet Organizacyjny PSFE, Gdañskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej, Akademickie Centrum Kultury przy Uniwersytecie Gdañskim. - Wzrost gospodarczy co naprawdê oznaczaj¹ wskaÿniki w rodzaju PKB? Przekszta³cenia w³asnoœciowe próba bilansu polskiej transformacji ycie na kredyt rezultaty rosn¹cego zad³u enia Globalizacja a s³u ba zdrowia Polska wieœ w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Sprawiedliwy Handel jak œwiadome konsumenckie wybory mog¹ wywrzeæ korzystny wp³yw na los,,trzeciego Œwiata... i naszych lokalnych gospodarek Alternatywy dla neoliberalizmu: lokalnoœæ? pañstwo? alterglobalizm?... i wiele innych zagadnieñ Wysoki poziom merytoryczny. Bez oklepanych frazesów i wyœwiechtanych sloganów. Kilkudziesiêciu prelegentów, w tym wielu znanych z ³amów,,Zielonych Brygad. Szczegó³owych informacji udzielaj¹: w sprawach organizacyjnych Tomasz Dziemianczuk ( tel ), w sprawach programowych Wiktor Sad³owski ( tel ). DZIEÑ I Globalizacja próba definicji. Rynki finansowe czy yjemy w gospodarce wirtualnej? D³ug i ycie na kredyt. Bezrobocie, przenoszenie miejsc pracy, obni anie standardów socjalnych, protesty pracownicze. Filozoficzne i kulturowe konteksty globalizacji. DZIEÑ II Przekszta³cenia gospodarcze w Polsce bilans. Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe alternatyw¹ dla skomercjalizowanej bankowoœci. Co pomo e s³u bie zdrowia? Alternatywy dla neoliberalizmu: lokalnoœæ? pañstwo? alterglobalizm? Panel dyskusyjny. DZIEÑ III DZIEÑ IV Sprawiedliwy handel, etyczne inwestycje. GMO. Nowoczesne rolnictwo a polska wieœ w perspektywie CAP. Zdrowa ywnoœæ siê op³aca! Czy wzrost gospodarczy jest nam potrzebny? Globalizacja a ekologia inwestycje szkodliwe dla œrodowiska i spo³ecznoœci lokalnych. Autostrady drogie drogi do nik¹d. Jaka kolej? Walory i problemy polskiego transportu kolejowego. Hipermarkety a lokalne rynki. Warsztaty z LETS. zielone brygady - pismo ekologów 35

4 INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ ORAZ STOWARZYSZENIE,,EKOPSYCHOLOGIA ZAPRASZAJ NA EKOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZN, MIÊDZYNARODOW KONFERENCJÊ NAUKOW : KARPATY I INNE EUROREGIONY POSTAWY PSYCHOLOGICZNE WOBEC OCHRONY ŒRODOWISKA Program Konferencji: ŒRODA SESJA ŒRODOWISKOWA prof. dr hab. Zygmunt Wnuk,,Zielone Karpaty jako obiekt funkcjonalny prof. dr hab. Stefan Koz³owski,,Karpacki obszar funkcjonalny w œwiadomoœci samorz¹dów terytorialnych dr Zbigniew Ha³at,,Jak trujemy siebie truj¹c œrodowisko zarys zniszczeñ Doc. PhDr. Milan Rymes, CSc.,,Kultura organizacyjna jako znacz¹cy czynnik œrodowiska naturalnego Krakowska Grupa LETS przedstawienie programu,,local Exchange Trade System jako proekologicznego instrumentu walki z bezrobociem Dyrektor Instytutu Ekologii Karpat Akademii Nauk Ukrainy, prof. dr hab. Micha³ Holubiec,,Transformacje antropiczne szaty roœlinnej Karpat Ukraiñskich i problem racjonalnego wykorzystania ich potencja³u ekologicznego SESJA TURYSTYCZNO-KULTUROWA Polska Agencja Rozwoju Turystyki,,Turystyka przyjazna œrodowisku perspektywy rozwoju prof. dr hab. Zygmunt Wnuk,,Ochrona przyrody a turystyka Honorowy Konsul Danii, Prezes Nordic House Janusz Kahl,,Aktywna Ma³opolska promocja turystyki w krajach nordyckich Seminaria,,Pozyskiwanie funduszy na dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska z polskich oraz zagranicznych instytucji finansuj¹cych Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,,Pozwolenia zintegrowane ograniczenie negatywnego wp³ywu na œrodowisko w przedsiêbiorstwach dr hab. in. Janusz Miku³a,,Jak trujemy siebie truj¹c œrodowisko zarys zniszczeñ dr Zbigniew Ha³at,,Trening antystresowy równowaga umys³u dr Anna Trzciniecka-Green; cz. I,,Edukacja ekologiczna standardy europejskie w nauczaniu dr Ma³gorzata Grodziñska-Jurczak, Zespó³ Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Jagielloñskiego,,Psychologiczne podstawy negocjowania zagadnieñ ekologicznych dr Zbigniew arczyñski, Instytut Psychologii Stosowanej UJ CZWARTEK SESJA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr hab. Micha³ du Vall, prof. UJ Urz¹d Miasta Krakowa Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,,Nowe formy wspó³pracy w ramach Euroregionu Karpackiego dyrektor Stowarzyszenia,,Eurokarpaty, Dawid Lasek SESJA TECHNOLOGICZNO-ENERGETYCZNA Krótkoterminowi eksperci projektu,,zrównowa- ona polityka energetyczna w Polsce realizowanego w ramach programu PHARE: Projekty w obszarze efektywnoœci energetycznej i odnawialnych Ÿróde³ energii sfinansowane z funduszy strukturalnych,,w jaki sposób fundusze strukturalne powinny wspieraæ lokalny rozwój ekonomiczny oraz ochronê œrodowiska?,,wspólnotowe doœwiadczenia w dziedzinie efektywnoœci energetycznej oraz odnawialnych Ÿróde³ energii w Danii i Niemczech Burmistrz Miechowa, W³odzimierz Mielus,,Biomasa w terenach rolniczych Honorowy Konsul Danii, Janusz Kahl,,Doœwiadczenia duñskie w dziedzinie zastosowania energii odnawialnych Lecce PEN Polska Signalko Ltd Sp. z o.o Seminaria,,Zielona Firma magia ISO i HACAAP Adrian Cierpia³, konsultant w zakresie ISO 9001: 2000, ISO 14001, HACCP, TÜV Consulting,,Pozyskiwanie funduszy UE na dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska Szymon Tumielewicz, Departament Integracji Europejskiej; Ministerstwo Œrodowiska,,Konwencja karpacka perspektywy miêdzynarodowej wspó³pracy? Jacek Mizak, z-ca Dyrektora Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹; Ministerstwo Œrodowiska,,Trening antystresowy równowaga umys³u dr Anna Trzciniecka-Green; cz. II,,Ekoturystyka kultura ekologiczna turysty Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska 36 zielone brygady - pismo ekologów

5

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Regulamin konkursu krajowego pod tytułem: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 1 Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego.

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. 1 Celem ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .. Imię i nazwisko Bałtów,... data.. Adres FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Integracja i rozwój poprzez tradycję Projekt skierowany jest do: 30 osób z terenu gminy Bałtów w wieku 35 65 lat

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 990/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 28 lipca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 990/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 28 lipca 2015 r. UCHWAŁA Nr 990/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr LVI/889/14

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły. 2. Adres szkoły.. Tel. kontaktowy:..., e-mail:

1. Nazwa szkoły. 2. Adres szkoły.. Tel. kontaktowy:..., e-mail: Pieczątka szkoły Załącznik nr 2 uczniów klas IV VI Ekologia dla Deklaracja udziału szkoły w projekcie grupowym w II edycji uczniów klas IV VI Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org.

^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org. ^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org.pl Łukta, dnia 10.05.2016 r. R A R R. A Z - RS/2016 i a Z a d G M iin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo