RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki"

Transkrypt

1

2

3 Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego przemys³u, która wkrótce mo e zast¹piæ kody kreskowe. Wykorzystuje ona fale radiowe o ró nej czêstotliwoœci do automatycznego odczytu zakodowanej informacji. Dziêki temu mo liwa jest identyfikacja zarówno ludzi jak i przedmiotów, mienia, pojazdów itp. Na podstawowe elementy systemu opartego na technologii RFID sk³adaj¹ siê transpondery (tagi), czytniki oraz baza danych. Tagi RFID to miniaturowe odbiorniki fal radiowych. Przybieraj¹ najczêœciej formê karty, etykiety b¹dÿ zawieszki o ró nych kszta³tach, z umieszczon¹ wewn¹trz anten¹. W zale noœci od potrzeb antena jest zatopiona w ywicy, plastiku, silikonie lub etykiecie samoprzylepnej. Zasada dzia³ania systemu RFID jest niezwykle prosta. Tagi pobieraj¹ energiê z pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez czytnik (nie potrzebuj¹ w³asnego Ÿród³a zasilania) i w odpowiedzi na jego sygna³ wprowadzaj¹ zak³ócenie tego pola odsy³aj¹c w ten sposób zakodowan¹ informacjê. Z kolei zadaniem czytnika jest odczyt i przes³anie danych do systemu komputerowego. W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znaczny rozwój technologii UHF RFID - ultrawysokoczêstotliwoœciowej o zasiêgu odczytu do 10 metrów. Zosta³a ona udoskonalona a wiêkszoœæ ograniczeñ, które utrudnia³y zastosowanie w niektórych bran ach zosta³a wyeliminowana. Dziêki swoim niew¹tpliwym zaletom, jak du y zasiêg odczytu, wiêksza iloœæ sczytywanych jednoczeœnie tagów oraz wiêksza szybkoœæ odczytu, sprawi³y, e RFID UHF zdominowa³ rynek RFID. Firma Innowacja Polska, w³aœciciel marki RFID Systems, jako jedyny na polskim rynku producent urz¹dzeñ i systemów opartych na bezbateryjnej technologii RFID dalekiego i bliskiego zasiêgu, wytycza standardy pod wzglêdem wdra anych innowacji. Potwierdzaj¹ to uzyskane patenty na nasze produkty, za którymi stoi zespó³ wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasze systemy do zarz¹dzania kontrol¹ dostêpu oraz identyfikacji osób i mienia ³¹czy elastycznoœæ, innowacyjnoœæ oraz wysoka jakoœæ i konkurencyjne ceny. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu na coraz bardziej skuteczne rozwi¹zania, Innowacja Polska opracowa³a - innowacyjny i kompleksowy system wspomagaj¹cy procesy logistyczne przep³ywu towarów oraz zasobów przedsiêbiorstwa. to nowoczesne zarz¹dzanie magazynem oparte na technologii identyfikacji i œledzenia przep³ywu towaru w czasie rzeczywistym za pomoc¹ identyfikatorów RFID - tagów. Pozyskanie informacji odbywa siê poprzez odczyt unikalnego kodu znacznika radiowego EPC (taga) RFID pomiêdzy punktami: wy³adunku, przechowywania oraz za³adunku. skutecznie wspomaga systemy magazynowe, dziêki czemu ka da procedura magazynowa przesuniêcia, przyjêcia czy wydania jest rejestrowana w czasie rzeczywistym. to system skalowalny, oparty na modu³ach, z których ka dy mo e byæ wdro ony osobno lub razem. System mo na w ka dej chwili rozbudowaæ o kolejne modu³y, w tym rozwi¹zania autorskie, stworzone w odpowiedzi na konkretne potrzeby klienta. mo e wspó³pracowaæ z istniej¹cymi systemami opartymi np. na kodach kreskowych, dzia³aj¹c na istniej¹cym ju oprogramowaniu przy u yciu adapterów. System mo e wspó³pracowaæ z innymi systemami oferowanymi w ramach marki RFID Systems, systemami bezpieczeñstwa RFID AntyThief i kontroli pracowników RFID InOut+ (wiêcej o tych systemach w katalogu RFID InOut+). Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 3

4 Opis systemu Podstaw¹ systemu jest wykorzystanie transponderów (tagów) przypisanych do poszczególnych produktów jako noœników informacji o towarach. W sk³ad systemu wchodz¹ modu³y umo liwiaj¹ce kontrolê i zarz¹dzanie towarami oraz personelem. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu, system mo e byæ wdra any stopniowo, a ka dy modu³ rozbudowywany o dodatkowe funkcje i urz¹dzenia. System daje wiele mo liwoœci autorskich rozwi¹zañ, jak równie umo liwia wspó³pracê z istniej¹cymi systemami np. kodów kreskowych. Modu³y systemu : Modu³ DockReceiving - dostawy towarów, wprowadzanie towaru na stan Modu³ Storage - stany magazynowe, inwentaryzacja Modu³ DockShipping - punkty wysy³ki Modu³ StaffControl - kontrola i identyfikacja pracowników System dziêki do³¹czonemu SDK (Software Development Kit) umo liwia integracjê urz¹dzeñ z istniej¹cym oprogramowaniem lub opracowanie nowego dedykowanego programowania. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo liwoœæ idealnego dopasowania systemu do potrzeb oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i modu³y w przysz³oœci. RFID Systems jest w stanie zapewniæ rozwi¹zania indywidualne dotycz¹ce obs³ugi systemu. Elastycznoœæ systemu pozwala na ³¹czenie z innymi systemami np. kontroli dostêpu, kontroli przep³ywu mienia i ludzi oraz rejestracji czasu pracy. Zwiêksza siê w ten sposób zakres bezpieczeñstwa oraz minimalizuje ewentualne straty. System w odró nieniu od obecnie oferowanych rozwi¹zañ cechuje pe³na integracja: poszczególne modu³y wzajemnie wspó³dzia³aj¹ poprzez powi¹zania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych. Ka da informacja jest tylko raz wprowadzana, a nastêpnie wykorzystywana równolegle przez wszystkie systemy, co gwarantuje spójnoœæ danych. Schemat systemu: STREFA DOSTAWY Strefa buforowa Czytnik RFID Mobilny czytnik RFID Tagi RFID Punkty kontroli Punkty kontroli MAGAZYN STREFA WYSY KI Punkt kontroli Strefa buforowa Mobilny czytnik RFID INWENTARYZACJA Przejœcie do sklepu lub innej strefy 4 Bramki RFID Bramki RFID Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

5 MODU DOCKRECEIVING Dziêki coraz szybciej rozwijaj¹cej siê technologii RFID, tagi mog¹ byæ umieszczone na towarze ju na etapie produkcji w fabryce / wytwórni. Kontrola dostawy przy oznakowanych tagami towarach odbywa siê niezwykle prosto i szybko, jednoczeœnie zminimalizowane jest ryzyko pope³nienia b³êdu. Dziêki zastosowaniu mobilnego czytnika RFID UHF RDL1000, punktu kontrolengo w postaci portalu (anteny pod³¹czonej do sterownika) lub bramek ustawionych w bramie wjazdowej, pracownik magazynu mo e skontrolowaæ dostawê z wykazami znajduj¹cymi siê na dokumentach przewozowych. Urz¹dzenia RFID UHF pozwalaj¹ na identyfikacjê jednoczeœnie wielu przedmiotów z odleg³oœci do 10m, nie musz¹ byæ one przyk³adane do ka dego towaru. W kilka sekund mo na otrzymaæ raport na temat nowej dostawy czy te wykryæ niezgodnoœci stanu magazynowego. W wydzielonej strefie buforowej wy³adunku weryfikowane s¹ dokumenty przewozowe oraz wydawane potwierdzenia w formie dokumentu PZ (przyjêcia towaru z zewn¹trz) dla dostawcy lub dokumentu PW (przyjêcie wewnêtrzne) reguluj¹ce np. zwroty. DOCK RECEIVING W przypadku, gdy towar nie jest oznaczony tagami, mo na utworzyæ w tzw. strefie buforowej stanowisko do oznaczania towaru. W punkcie tym po wy³adunku nastêpuje powi¹zanie unikalnego kodu EPC znacznika (taga) z iloœci¹ i rodzajem asortymentu palety. Powi¹zanie mo e odbywaæ siê albo na stanowisku z dostêpem do komputera z baz¹ zarz¹dzaj¹c¹ lub za pomoc¹ mobilnego czytnika RFID RDL1000 wyposa onego w tablet i odpowiednie oprogramowanie, które za poœrednictwem sieci bezprzewodowej WiFi wysy³a odpowiednie informacje o powi¹zaniu palety z asortymentem do systemu - serwera. Stanowisko z dostêpem do bazy asortymentu wyposa one mo e zostaæ w czytnik RDL100 do zapisu i kodowania tagów lub drukarkê etykiet z mo liwoœci¹ ich kodowania. Dziêki zdolnoœci drukarki do jednoczesnego kodowania i drukowania informacji na tagach, istnieje mo liwoœæ stopniowego zastêpowania technologii z kodami kreskowymi na technologiê RFID dalekiego zasiêgu. Zabezpieczenie Punkty kontroli przy bramach wjazdowych mog¹ pe³niæ równie funkcjê zabezpieczeñ przeciw kradzie om oraz niepowo³anemu wyniesieniu mienia z magazynu. Dziêki u yciu mobilnego czytnika RDL1000 mo liwe jest równie dok³adne przeszukanie samochodu dostawczego w celu sprawdzenia, czy nie pozosta³ w nim zagubiony towar. Punktem kontrolnym mo e byæ zarówno portal czyli anteny UHF pod³¹czone do kontrolera i zamocowane na np. bramie wjazdowej oraz bramki RFID UHF zbudowane z dwóch oddzielnych skrzyde³ z antenami UHF. Punkty kontrolne polecane s¹ do zastosowania w strefach dostawy oraz wysy³ki towarów, jak równie w przejœciach pomiêdzy strefami o zdefiniowanych uprawnieniach. STREFA DOSTAWY Punkty kontroli Czytnik RFID Strefa buforowa Mobilny czytnik RFID Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 5

6 Tagi - opis i zastosowanie Sk³ad:... Kraj pochodzenia: Sk³ad:... Kraj pochodzenia: Sk³ad:... Kraj pochodzenia: IDUHF2 to ma³y identyfikator RFID ogólnego zastosowania, w formie przezroczystej naklejki o wymiarach 73 x 13 mm z widoczn¹ anten¹. I D U H F 3 to ident yfik ator, którego konstrukcja pozwala na odczyt niezale nie od po³o enia. Przezroczysta naklejka z anten¹, w formie kwadratu o wymiarach 53 x 53 mm mo liwa do zamocowania na ró nych materia³ach. IDUHFE1 to tagi w postaci etykiet do drukarek z mo liwoœci¹ nadruku i kodowania tagów RFID. Dziêki mo liwoœci nadruku kodów kreskowych tagi mog¹ byæ stosowane w systemach ³¹cz¹cych technologiê kodów kreskowych oraz RFID UHF. W swojej ofercie posiadamy równie inne typy tagów, w tym tagi z przeznaczeniem na metal, w formie kart kredytowych, breloków i innych. Aby zapewniæ sukces dzia³ania systemu, RFID Systems dobiera w³aœciwy rodzaj tagów oraz wykonuje testy sprawdzaj¹ce dzia³anie tagów w konfiguracji z urz¹dzeniami. Urz¹dzenia - opis i zastosowanie Bramki UHF Bramki G01i oraz G02 jako punkty kontrolne s³u ¹ do kontroli dostaw i punktów wysy³ki, w szybki sposób weryfikuj¹ oznaczony towar a tak e sprzêt (wózki wid³owe) i pracowników. Bramki, oprócz identyfikacji i weryfikacji towaru pe³ni¹ funkcjê zabezpieczenia przeciw kradzie om. Obudowa bramek G01i w wersji przemys³owej zosta³a wykonana z tworzywa sztucznego, stopieñ ochrony IP67. Bramka G02 zosta³a specjalnie zaprojektowana do monta u podsufitowego. Obudowa jej wykonana jest z tworzywa sztucznego osadzonego w metalowej ramie, chroni¹cej antenê bramki. Budowa modu³u oparta jest na bramkach z wbudowanymi antenami ADL16 oraz kontrolerem RFID (RDL640 lub AP01). Do jednego kontrolera mo liwe jest pod³¹czenie do czterech anten. Przy zastosowaniu bramek po obu stronach przejœcia oraz kontrolera AP01, mog¹ one wykrywaæ kierunek przep³ywu towaru, osób lub sprzêtu. Jest to szczególnie przydatne jeœli punkt przyjêcia towaru jest równie punktem wysy³ki. G01i G02 Portale Na portal sk³adaj¹ siê anteny UHF mocowane do bramy magazynowej lub w korytarzu oraz kontrolery do obs³ugi i odczytu danych z identyfikatorów (tagów). Szczególnie polecane jako elementy systemu kontroli dostaw i wysy³ki ze wzglêdu na parametry zasiêgu odczytu (do 10 metrów) s¹ anteny ADL260 oraz ADL450. Mog¹ one tak e zabezpieczaæ wjazdy i wejœcia na tereny magazynowe. Wysoka jakoœæ wykonania oraz bardzo dobre parametry techniczne pozwalaj¹ na szybki odczyt tagów RFID UHF ze znacznych odleg³oœci. Obudowa anten wykonana jest z tworzywa ABS (IP67) w przypadku anteny ADL260 oraz z aluminium (IP54) w przypadku anteny ADL450. Drugim wa nym elementem portalu s¹ kontrolery UHF. W ramach systemu polecane s¹ wysoce wydajne kontrolery RDL640 oraz AP01. RDL640 jest uniwersalnym kontrolerem obs³uguj¹cym operacje szybkiego odczytu i zapisu identyfikatorów dalekiego zasiêgu. Wbudowany interfejs Ethernet pozwala na pod³¹czenie kontrolera do praktycznie dowolnego systemu komputerowego lub systemu automatyki przemys³owej. W po³¹czeniu z antenami UHF mo e byæ szeroko stosowany w wielu rozwi¹zaniach, takich jak logistyka magazynowa, kontrola dostêpu oraz zapobieganie kradzie om. Kontroler AP01 jest innowacyjnym, wielofunkcyjnym kontrolerem umo liwiaj¹cym zintegrowan¹ komunikacjê sieciow¹ w czasie rzeczywistym. G³ówn¹ funkcj¹ modu³u AP01 jest wykrywanie oraz identyfikacja towarów oraz osób, które przemieszczaj¹ siê pomiêdzy zdefiniowanymi strefami. Punkty kontrolne zbudowane w oparciu o kontroler AP01 maj¹ mo liwoœæ œledzenia przep³ywu kierunku ruchu tagów na towarach, sprzêcie oraz pracownikach. Urz¹dzenie mo e byæ wyposa one dodatkowo w czujniki parametrów œrodowiskowych a wbudowany switch Ethernetowy daje mo liwoœci podpiêcia wielu dodatkowych komponentów, jak kamery IP, telefoniê VOIP, przyciski awaryjne itp. ADL260 RDL640 AP01 ADL Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

7 Czytniki Punkt kontroli (portal) z wykorzystanie anten ADL450 RDL1000 jest uniwersalnym, moblinym czytnikiem do odczytywania oraz zapisywania tagów RFID UHF. Wyró nia siê wytrzyma³oœci¹, niezawodnoœci¹ oraz wygod¹ u ytkowania. Dziêki tym cechom czytnik mo na wykorzystaæ wszêdzie tam, gdzie zachodzi potrzeba sprawnej i szybkiej identyfikacji produktów i towarów. Maksymalny zasiêg czytnika to 8 metrów. RDL1000 RDL100 to podrêczny, biurkowy czytnik identyfikatorów RFID UHF. Pod³¹czony do komputera poprzez port USB wkleja zeskanowany numer taga do aktywnego edytora tekstu (lub bezpoœrednio do bazy danych). Jest przeznaczony do wprowadzania nowych identyfikatorów do systemów RFID Systems. W systemie RFID Logistics szczególnie polecany jako element stacjonarnego stanowiska wprowadzania towarów na stan magazynowy. RDL100 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 7

8 STORAGE MODU STORAGE Dziêki wykorzystaniu tagów RFID UHF mo liwe jest przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji stanów magazynowych. Identyfikacja towarów nastêpuje w podobny sposób co kontrola stanu magazynowego - wystarczy stan¹æ w pobli u towarów podlegaj¹cym inwentaryzacji z czytnikiem RFID UHF RDL1000, który jest w stanie zeskanowaæ przedmioty z odleg³oœci do 8 metrów. Czytnik jest w stanie sczytaæ nawet 750 tagów na sekundê, bez problemu mo na nim skanowaæ produkty poruszaj¹c siê wózkiem czy melexem wzd³u rega³ów magazynowych. Zdolny jest odczytaæ tagi nawet przy du ej prêdkoœci. W przypadku kiedy istnieje potrzeba znalezienia konkretnego przedmiotu wystarczy naciœniêcie klawisza - system wska e szukany przedmiot poprzez sygna³ dÿwiêkowy/wizualny œwiadcz¹cy o zbli eniu siê do poszukiwanego przedmiotu/œrodka trwa³ego. Tagi RFID Mobilny czytnik RFID INWENTARYZACJA Podczas projektowania czytnika RDL1000 zwrócono szczególn¹ uwagê na ergonomiê u ytkowania oraz skutecznoœæ wspó³pracy. Urz¹dzenie jest porêczne oraz ma uniwersalne wymiary pasuj¹ce do ró nych urz¹dzeñ mobilnych, takich jak smartfony, tablety (w ró nych wielkoœciach), netbooki czy laptopy. Maksymalny zasiêg skanera to 8 metrów i jest to najwiêkszy zasiêg na rynku dostêpny w tego typu urz¹dzeniach. W zale noœci od potrzeby, istnieje mo liwoœæ regulowania mocy wyjœciowej w zakresie 5-30 dbm. Bateria czytnika pozwala na 4 godziny ci¹g³ego skanowania. Tagi mog¹ byæ równie umieszczone na urz¹dzeniach i sprzêcie nale ¹cym do przedsiêbiorstwa. Dziêki temu mo na przeprowadziæ inwentaryzacjê nie tylko zatowarowania ale równie œrodków trwa³ych - urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, czy wyposa enia biur. Stock - stany magazynowe Dziêki wykorzystaniu bramek UHF lub punktów kontrolnych mo liwa jest równie kontrola przep³ywu towaru z jednej strefy do drugiej w czasie rzeczywistym. Ró ne algorytmy wykrywania kierunku poruszania siê monitorowanych obiektów pozwalaj¹ na dostosowanie ustawieñ punktów do ró nych topologii korytarzy czy stref. Wystarczy, e pracownik przejedzie pomiêdzy skrzyd³ami bramki (lub przez punkt kontrolny) wózkiem wype³nionym towarem a wszystkie tagi umieszczone na towarach i paletach zostan¹ sczytane w jednej chwili. Dziêki temu zawsze wiadomo czy towar znajduje siê w odpowiedniej strefie i z którego kierunku zosta³ przywieziony. Dziêki wykorzystaniu modu³u AP01 do sterowania antenami, mo liwe jest wyposa enie punktów kontrolnych w czujniki parametrów œrodowiskowych takich jak temperatura powietrza, wilgotnoœæ, czujniki dymu, dwutlenku wêgla czy metanu. Jest to szczególnie przydatne w magazynach specyficznych towarów, np. mro onek czy towarów niebezpiecznych. Bramki RFID Punkt kontroli STAN MAGAZYNOWY 8 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

9 MODU DOCKSHIPPING Czynnik ludzki to najczêstsza przyczyna b³êdów pope³nianych podczas wydawania przesy³ek. Spowodowane jest to ci¹g³ym obci¹ aniem magazyniera dodatkowymi czynnoœciami. Technologia RFID skutecznie je eliminuje oraz diametralnie przyspiesza wszelkie operacje na magazynie, zachowuj¹c w pamiêci ich kompletn¹ historiê. Analogicznie jak w przypadku dostawy, w strefie wysy³ki kontrola towaru mo e odbywaæ siê za pomoc¹ punktów kontrolnych w postaci anten pod³¹czonych do sterownika RFID UHF, bramek ustawionych po obu stronach bramy lub za pomoc¹ mobilnego, podrêcznego czytnika RDL1000. Operacja ta polega na przejeÿdzie wózka z towarem przez wyznaczony punkt kontrolny lub bramkê lub w pobli u pracuj¹cego czytnika. SHIPPING Pracownik magazynu mo e w szybki sposób skontrolowaæ wydanie towaru z wykazem znajduj¹cym siê na dokumencie WZ (wydanie na zewn¹trz) gdy kontrola przebiega w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, niektóre towary o wysokiej wartoœci jednostkowej mog¹ byæ wczeœniej prewencyjnie oznaczone tagami w celu zabezpieczenia przeciw kradzie om. Wykrycie takiego taga w przypadku ukrycia w innym asortymencie automatycznie wygeneruje alarm. Punkt kontroli z wykorzystaniem bramek G01i MODU STAFFCONTROL W ka dym wiêkszym magazynie konieczne jest zastosowanie przemyœlanego i niezawodnego systemu zarz¹dzania personelem aby mo liwe by³o jego poprawne funkcjonowanie. W takim systemie liczy siê nie tylko niezawodnoœæ ale i szybkoœæ dzia³ania oraz brak jakichkolwiek zak³óceñ. Wszystkie urz¹dzenia wykorzystywane przy identyfikacji towarów oraz zarz¹dzania stanami magazynowymi i dostawami mo na z powodzeniem u yæ w systemie StaffControl. Ca³y system oparty jest równie na technologii RFID bazuj¹cej na tagach w postaci identyfikatorów pracowniczych. W systemie mo na po³¹czyæ technologie identyfikacji radiowej RFID bliskiego (HF/LF) oraz dalekiego zasiêgu (UHF). Integracja obu technologii w systemie daje nowe mo liwoœci w zakresie kontroli i monitorowania w czasie rzeczywistym. STAFF CONTROL Dodatkowo, tagi mo na wykorzystaæ do oznaczenia pojazdów i urz¹dzeñ magazynowych w celu identyfikacji, œledzenia oraz okreœlenia ich po³o enia. System pozwala stworzyæ pe³ny obraz stanu w czasie rzeczywistym wraz z uwzglêdnieniem przebiegu historii i podzia³em na rodzaje urz¹dzeñ. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mo na dok³adnie przypisaæ który z pracowników korzysta³ z danego sprzêtu oraz w razie potrzeby okreœliæ gdzie w danej chwili znajduje siê konkretny pojazd. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 9

10 Dziêki oferowanemu przez nas SDK (Software Development Kit) system RFID Logistics mo e wspó³pracowaæ z istniej¹cym oprogramowaniem takim jak systemy magazynowo - p³acowe, systemy kasowe, systemy kontroli dostêpu czy bezpieczeñstwa, a tak e pozwala na opracowanie nowego dedykowanego oprogramowania. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo liwoœæ idealnego dopasowania systemu do potrzeb oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i modu³y w przysz³oœci. RFID Systems jest w stanie zapewniæ rozwi¹zania autorskie dotycz¹ce obs³ugi systemu. Zalety systemu FUNKCJONALNOŒÆ System dziêki zaprojektowanym innowacyjnym urz¹dzeniom daje nowe mo liwoœci w sprawnej obs³udze magazynu oraz zarz¹dzaniu towarami. MODU OWOŒÆ poszerzaæ o nowe funkcje. BEZPIECZEÑSTWO dzia³aj¹cych w technologii RFID UHF. System zbudowany jest z wielu modu³ów, które mo na dowolnie ze sob¹ ³¹czyæ, rozbudowywaæ oraz System zmniejsza ryzyko kradzie y towaru poprzez zainstalowanie bramek SKALOWALNOŒÆ System posiada rozbudowane mo liwoœci konfiguracyjne poszczególnych modu³ów, które mo na ze sob¹ dowolnie ³¹czyæ, rozbudowywaæ oraz poszerzaæ o nowe funkcje. UNIKATOWOŒÆ System to jedyny taki system na rynku wspomagaj¹cy logistykê, który mo na dostosowaæ zarówno do wielkich centrów logistycznych jak i do mniejszych magazynów zak³adów produkcyjnych i firm handlowych. 10 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

11 Porównanie z innymi systemami Funkcjonalnoœæ Identyfikacja towaru w oparciu o unikalny kod numeryczny Prosta integracja z istniej¹cym oprogramowaniem Mo liwoœæ wielokrotnego u ycia identyfikatora i zmiany unikalnego kodu U ycie systemu jako systemu antykradzie owego Dostêpne rozwi¹zania Systemy kodów kreskowych Szybki proces inwentaryzacji asortymentu nie wymagaj¹cy zbli enia czytnika do towaru Równoczesny odczyt danych z wszystkich tagów znajduj¹cych siê w polu czytnika (anteny) Bardzo wysoka odpornoœæ znaczników na warunki otoczenia Mo liwoœæ œledzenia przep³ywu towaru wewn¹trz pomiêdzy strefami magazynu Brak koniecznoœci umieszczenia taga w widocznym miejscu Mo liwoœæ definiowania dowolnych iloœci kategorii, cech indywidualnych towaru Wymiana danych pomiêdzy systemami nawet ró nych firm Mo liwoœæ zastosowania jednego systemu do zarz¹dzania towarami, kontroli dostêpu oraz rejestracji czasu pracy Mo liwoœæ identyfikacji pojedynczych sztuk towaru, nie tylko kategorii towarów Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 11

12 2013 (c) Innowacja Polska Sp. z o.o. ul. Lublañska 34, Kraków, Poland tel ,

RFID Inventory. Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji

RFID Inventory. Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji TM Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji TM Wprowadzenie Œrodki trwa³e stanowi¹ce maj¹tek firmy bardzo czêsto zmieniaj¹ swoje po³o enie i nie zawsze wracaj¹ w miejsce, z którego zosta³y zabrane.

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z:

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z: CO TO JEST RFID? RFID (ang. Radio-frequency identification) jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Marta Wójtowicz-Kowalska marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

RFiD InOut+ innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu

RFiD InOut+ innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu TM innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu SYSTEM Wprowadzenie O systemie System to innowacyjny, wielofunkcyjny system kontroli dostępu do pomieszczeń, budynków, hal produkcyjnych z możliwością

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

RFiD InOut. innowacyjny, kompleksowy system zarządzania wjazdem i wyjazdem

RFiD InOut. innowacyjny, kompleksowy system zarządzania wjazdem i wyjazdem TM RFiD InOut innowacyjny, kompleksowy system zarządzania wjazdem i wyjazdem Wprowadzenie RFiD - InOut to innowacyjny, kompleksowy system zarządzania wjazdem i wyjazdem. Oferowany system cechuje nowoczesne

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z:

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z: CO TO JEST RFID? RFID (ang. Radio-frequency identification) jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI KATALOG Armatura SPIS firmy TREŒCI TECNOMETAL 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólny schemat instalacji produktów firmy TECNOMETAL... 4 3. W³az... 5 4. Zawór oddechowy sekwencyjny...... 6 5. Zawór oddechowy...

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz 2016-01-05 zamek hotelowy on-line Komputer zainstalowany

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl POJAZDY MEBLE KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO www.petitforestier.pl WŁAŚCIWE SKŁADOWANIE Z ZAC HOWANIEM ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO KONSERWACJA, DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWA,

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo