RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki"

Transkrypt

1

2

3 Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego przemys³u, która wkrótce mo e zast¹piæ kody kreskowe. Wykorzystuje ona fale radiowe o ró nej czêstotliwoœci do automatycznego odczytu zakodowanej informacji. Dziêki temu mo liwa jest identyfikacja zarówno ludzi jak i przedmiotów, mienia, pojazdów itp. Na podstawowe elementy systemu opartego na technologii RFID sk³adaj¹ siê transpondery (tagi), czytniki oraz baza danych. Tagi RFID to miniaturowe odbiorniki fal radiowych. Przybieraj¹ najczêœciej formê karty, etykiety b¹dÿ zawieszki o ró nych kszta³tach, z umieszczon¹ wewn¹trz anten¹. W zale noœci od potrzeb antena jest zatopiona w ywicy, plastiku, silikonie lub etykiecie samoprzylepnej. Zasada dzia³ania systemu RFID jest niezwykle prosta. Tagi pobieraj¹ energiê z pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez czytnik (nie potrzebuj¹ w³asnego Ÿród³a zasilania) i w odpowiedzi na jego sygna³ wprowadzaj¹ zak³ócenie tego pola odsy³aj¹c w ten sposób zakodowan¹ informacjê. Z kolei zadaniem czytnika jest odczyt i przes³anie danych do systemu komputerowego. W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znaczny rozwój technologii UHF RFID - ultrawysokoczêstotliwoœciowej o zasiêgu odczytu do 10 metrów. Zosta³a ona udoskonalona a wiêkszoœæ ograniczeñ, które utrudnia³y zastosowanie w niektórych bran ach zosta³a wyeliminowana. Dziêki swoim niew¹tpliwym zaletom, jak du y zasiêg odczytu, wiêksza iloœæ sczytywanych jednoczeœnie tagów oraz wiêksza szybkoœæ odczytu, sprawi³y, e RFID UHF zdominowa³ rynek RFID. Firma Innowacja Polska, w³aœciciel marki RFID Systems, jako jedyny na polskim rynku producent urz¹dzeñ i systemów opartych na bezbateryjnej technologii RFID dalekiego i bliskiego zasiêgu, wytycza standardy pod wzglêdem wdra anych innowacji. Potwierdzaj¹ to uzyskane patenty na nasze produkty, za którymi stoi zespó³ wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nasze systemy do zarz¹dzania kontrol¹ dostêpu oraz identyfikacji osób i mienia ³¹czy elastycznoœæ, innowacyjnoœæ oraz wysoka jakoœæ i konkurencyjne ceny. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu na coraz bardziej skuteczne rozwi¹zania, Innowacja Polska opracowa³a - innowacyjny i kompleksowy system wspomagaj¹cy procesy logistyczne przep³ywu towarów oraz zasobów przedsiêbiorstwa. to nowoczesne zarz¹dzanie magazynem oparte na technologii identyfikacji i œledzenia przep³ywu towaru w czasie rzeczywistym za pomoc¹ identyfikatorów RFID - tagów. Pozyskanie informacji odbywa siê poprzez odczyt unikalnego kodu znacznika radiowego EPC (taga) RFID pomiêdzy punktami: wy³adunku, przechowywania oraz za³adunku. skutecznie wspomaga systemy magazynowe, dziêki czemu ka da procedura magazynowa przesuniêcia, przyjêcia czy wydania jest rejestrowana w czasie rzeczywistym. to system skalowalny, oparty na modu³ach, z których ka dy mo e byæ wdro ony osobno lub razem. System mo na w ka dej chwili rozbudowaæ o kolejne modu³y, w tym rozwi¹zania autorskie, stworzone w odpowiedzi na konkretne potrzeby klienta. mo e wspó³pracowaæ z istniej¹cymi systemami opartymi np. na kodach kreskowych, dzia³aj¹c na istniej¹cym ju oprogramowaniu przy u yciu adapterów. System mo e wspó³pracowaæ z innymi systemami oferowanymi w ramach marki RFID Systems, systemami bezpieczeñstwa RFID AntyThief i kontroli pracowników RFID InOut+ (wiêcej o tych systemach w katalogu RFID InOut+). Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 3

4 Opis systemu Podstaw¹ systemu jest wykorzystanie transponderów (tagów) przypisanych do poszczególnych produktów jako noœników informacji o towarach. W sk³ad systemu wchodz¹ modu³y umo liwiaj¹ce kontrolê i zarz¹dzanie towarami oraz personelem. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu, system mo e byæ wdra any stopniowo, a ka dy modu³ rozbudowywany o dodatkowe funkcje i urz¹dzenia. System daje wiele mo liwoœci autorskich rozwi¹zañ, jak równie umo liwia wspó³pracê z istniej¹cymi systemami np. kodów kreskowych. Modu³y systemu : Modu³ DockReceiving - dostawy towarów, wprowadzanie towaru na stan Modu³ Storage - stany magazynowe, inwentaryzacja Modu³ DockShipping - punkty wysy³ki Modu³ StaffControl - kontrola i identyfikacja pracowników System dziêki do³¹czonemu SDK (Software Development Kit) umo liwia integracjê urz¹dzeñ z istniej¹cym oprogramowaniem lub opracowanie nowego dedykowanego programowania. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo liwoœæ idealnego dopasowania systemu do potrzeb oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i modu³y w przysz³oœci. RFID Systems jest w stanie zapewniæ rozwi¹zania indywidualne dotycz¹ce obs³ugi systemu. Elastycznoœæ systemu pozwala na ³¹czenie z innymi systemami np. kontroli dostêpu, kontroli przep³ywu mienia i ludzi oraz rejestracji czasu pracy. Zwiêksza siê w ten sposób zakres bezpieczeñstwa oraz minimalizuje ewentualne straty. System w odró nieniu od obecnie oferowanych rozwi¹zañ cechuje pe³na integracja: poszczególne modu³y wzajemnie wspó³dzia³aj¹ poprzez powi¹zania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze bazy danych. Ka da informacja jest tylko raz wprowadzana, a nastêpnie wykorzystywana równolegle przez wszystkie systemy, co gwarantuje spójnoœæ danych. Schemat systemu: STREFA DOSTAWY Strefa buforowa Czytnik RFID Mobilny czytnik RFID Tagi RFID Punkty kontroli Punkty kontroli MAGAZYN STREFA WYSY KI Punkt kontroli Strefa buforowa Mobilny czytnik RFID INWENTARYZACJA Przejœcie do sklepu lub innej strefy 4 Bramki RFID Bramki RFID Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

5 MODU DOCKRECEIVING Dziêki coraz szybciej rozwijaj¹cej siê technologii RFID, tagi mog¹ byæ umieszczone na towarze ju na etapie produkcji w fabryce / wytwórni. Kontrola dostawy przy oznakowanych tagami towarach odbywa siê niezwykle prosto i szybko, jednoczeœnie zminimalizowane jest ryzyko pope³nienia b³êdu. Dziêki zastosowaniu mobilnego czytnika RFID UHF RDL1000, punktu kontrolengo w postaci portalu (anteny pod³¹czonej do sterownika) lub bramek ustawionych w bramie wjazdowej, pracownik magazynu mo e skontrolowaæ dostawê z wykazami znajduj¹cymi siê na dokumentach przewozowych. Urz¹dzenia RFID UHF pozwalaj¹ na identyfikacjê jednoczeœnie wielu przedmiotów z odleg³oœci do 10m, nie musz¹ byæ one przyk³adane do ka dego towaru. W kilka sekund mo na otrzymaæ raport na temat nowej dostawy czy te wykryæ niezgodnoœci stanu magazynowego. W wydzielonej strefie buforowej wy³adunku weryfikowane s¹ dokumenty przewozowe oraz wydawane potwierdzenia w formie dokumentu PZ (przyjêcia towaru z zewn¹trz) dla dostawcy lub dokumentu PW (przyjêcie wewnêtrzne) reguluj¹ce np. zwroty. DOCK RECEIVING W przypadku, gdy towar nie jest oznaczony tagami, mo na utworzyæ w tzw. strefie buforowej stanowisko do oznaczania towaru. W punkcie tym po wy³adunku nastêpuje powi¹zanie unikalnego kodu EPC znacznika (taga) z iloœci¹ i rodzajem asortymentu palety. Powi¹zanie mo e odbywaæ siê albo na stanowisku z dostêpem do komputera z baz¹ zarz¹dzaj¹c¹ lub za pomoc¹ mobilnego czytnika RFID RDL1000 wyposa onego w tablet i odpowiednie oprogramowanie, które za poœrednictwem sieci bezprzewodowej WiFi wysy³a odpowiednie informacje o powi¹zaniu palety z asortymentem do systemu - serwera. Stanowisko z dostêpem do bazy asortymentu wyposa one mo e zostaæ w czytnik RDL100 do zapisu i kodowania tagów lub drukarkê etykiet z mo liwoœci¹ ich kodowania. Dziêki zdolnoœci drukarki do jednoczesnego kodowania i drukowania informacji na tagach, istnieje mo liwoœæ stopniowego zastêpowania technologii z kodami kreskowymi na technologiê RFID dalekiego zasiêgu. Zabezpieczenie Punkty kontroli przy bramach wjazdowych mog¹ pe³niæ równie funkcjê zabezpieczeñ przeciw kradzie om oraz niepowo³anemu wyniesieniu mienia z magazynu. Dziêki u yciu mobilnego czytnika RDL1000 mo liwe jest równie dok³adne przeszukanie samochodu dostawczego w celu sprawdzenia, czy nie pozosta³ w nim zagubiony towar. Punktem kontrolnym mo e byæ zarówno portal czyli anteny UHF pod³¹czone do kontrolera i zamocowane na np. bramie wjazdowej oraz bramki RFID UHF zbudowane z dwóch oddzielnych skrzyde³ z antenami UHF. Punkty kontrolne polecane s¹ do zastosowania w strefach dostawy oraz wysy³ki towarów, jak równie w przejœciach pomiêdzy strefami o zdefiniowanych uprawnieniach. STREFA DOSTAWY Punkty kontroli Czytnik RFID Strefa buforowa Mobilny czytnik RFID Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 5

6 Tagi - opis i zastosowanie Sk³ad:... Kraj pochodzenia: Sk³ad:... Kraj pochodzenia: Sk³ad:... Kraj pochodzenia: IDUHF2 to ma³y identyfikator RFID ogólnego zastosowania, w formie przezroczystej naklejki o wymiarach 73 x 13 mm z widoczn¹ anten¹. I D U H F 3 to ident yfik ator, którego konstrukcja pozwala na odczyt niezale nie od po³o enia. Przezroczysta naklejka z anten¹, w formie kwadratu o wymiarach 53 x 53 mm mo liwa do zamocowania na ró nych materia³ach. IDUHFE1 to tagi w postaci etykiet do drukarek z mo liwoœci¹ nadruku i kodowania tagów RFID. Dziêki mo liwoœci nadruku kodów kreskowych tagi mog¹ byæ stosowane w systemach ³¹cz¹cych technologiê kodów kreskowych oraz RFID UHF. W swojej ofercie posiadamy równie inne typy tagów, w tym tagi z przeznaczeniem na metal, w formie kart kredytowych, breloków i innych. Aby zapewniæ sukces dzia³ania systemu, RFID Systems dobiera w³aœciwy rodzaj tagów oraz wykonuje testy sprawdzaj¹ce dzia³anie tagów w konfiguracji z urz¹dzeniami. Urz¹dzenia - opis i zastosowanie Bramki UHF Bramki G01i oraz G02 jako punkty kontrolne s³u ¹ do kontroli dostaw i punktów wysy³ki, w szybki sposób weryfikuj¹ oznaczony towar a tak e sprzêt (wózki wid³owe) i pracowników. Bramki, oprócz identyfikacji i weryfikacji towaru pe³ni¹ funkcjê zabezpieczenia przeciw kradzie om. Obudowa bramek G01i w wersji przemys³owej zosta³a wykonana z tworzywa sztucznego, stopieñ ochrony IP67. Bramka G02 zosta³a specjalnie zaprojektowana do monta u podsufitowego. Obudowa jej wykonana jest z tworzywa sztucznego osadzonego w metalowej ramie, chroni¹cej antenê bramki. Budowa modu³u oparta jest na bramkach z wbudowanymi antenami ADL16 oraz kontrolerem RFID (RDL640 lub AP01). Do jednego kontrolera mo liwe jest pod³¹czenie do czterech anten. Przy zastosowaniu bramek po obu stronach przejœcia oraz kontrolera AP01, mog¹ one wykrywaæ kierunek przep³ywu towaru, osób lub sprzêtu. Jest to szczególnie przydatne jeœli punkt przyjêcia towaru jest równie punktem wysy³ki. G01i G02 Portale Na portal sk³adaj¹ siê anteny UHF mocowane do bramy magazynowej lub w korytarzu oraz kontrolery do obs³ugi i odczytu danych z identyfikatorów (tagów). Szczególnie polecane jako elementy systemu kontroli dostaw i wysy³ki ze wzglêdu na parametry zasiêgu odczytu (do 10 metrów) s¹ anteny ADL260 oraz ADL450. Mog¹ one tak e zabezpieczaæ wjazdy i wejœcia na tereny magazynowe. Wysoka jakoœæ wykonania oraz bardzo dobre parametry techniczne pozwalaj¹ na szybki odczyt tagów RFID UHF ze znacznych odleg³oœci. Obudowa anten wykonana jest z tworzywa ABS (IP67) w przypadku anteny ADL260 oraz z aluminium (IP54) w przypadku anteny ADL450. Drugim wa nym elementem portalu s¹ kontrolery UHF. W ramach systemu polecane s¹ wysoce wydajne kontrolery RDL640 oraz AP01. RDL640 jest uniwersalnym kontrolerem obs³uguj¹cym operacje szybkiego odczytu i zapisu identyfikatorów dalekiego zasiêgu. Wbudowany interfejs Ethernet pozwala na pod³¹czenie kontrolera do praktycznie dowolnego systemu komputerowego lub systemu automatyki przemys³owej. W po³¹czeniu z antenami UHF mo e byæ szeroko stosowany w wielu rozwi¹zaniach, takich jak logistyka magazynowa, kontrola dostêpu oraz zapobieganie kradzie om. Kontroler AP01 jest innowacyjnym, wielofunkcyjnym kontrolerem umo liwiaj¹cym zintegrowan¹ komunikacjê sieciow¹ w czasie rzeczywistym. G³ówn¹ funkcj¹ modu³u AP01 jest wykrywanie oraz identyfikacja towarów oraz osób, które przemieszczaj¹ siê pomiêdzy zdefiniowanymi strefami. Punkty kontrolne zbudowane w oparciu o kontroler AP01 maj¹ mo liwoœæ œledzenia przep³ywu kierunku ruchu tagów na towarach, sprzêcie oraz pracownikach. Urz¹dzenie mo e byæ wyposa one dodatkowo w czujniki parametrów œrodowiskowych a wbudowany switch Ethernetowy daje mo liwoœci podpiêcia wielu dodatkowych komponentów, jak kamery IP, telefoniê VOIP, przyciski awaryjne itp. ADL260 RDL640 AP01 ADL Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

7 Czytniki Punkt kontroli (portal) z wykorzystanie anten ADL450 RDL1000 jest uniwersalnym, moblinym czytnikiem do odczytywania oraz zapisywania tagów RFID UHF. Wyró nia siê wytrzyma³oœci¹, niezawodnoœci¹ oraz wygod¹ u ytkowania. Dziêki tym cechom czytnik mo na wykorzystaæ wszêdzie tam, gdzie zachodzi potrzeba sprawnej i szybkiej identyfikacji produktów i towarów. Maksymalny zasiêg czytnika to 8 metrów. RDL1000 RDL100 to podrêczny, biurkowy czytnik identyfikatorów RFID UHF. Pod³¹czony do komputera poprzez port USB wkleja zeskanowany numer taga do aktywnego edytora tekstu (lub bezpoœrednio do bazy danych). Jest przeznaczony do wprowadzania nowych identyfikatorów do systemów RFID Systems. W systemie RFID Logistics szczególnie polecany jako element stacjonarnego stanowiska wprowadzania towarów na stan magazynowy. RDL100 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 7

8 STORAGE MODU STORAGE Dziêki wykorzystaniu tagów RFID UHF mo liwe jest przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji stanów magazynowych. Identyfikacja towarów nastêpuje w podobny sposób co kontrola stanu magazynowego - wystarczy stan¹æ w pobli u towarów podlegaj¹cym inwentaryzacji z czytnikiem RFID UHF RDL1000, który jest w stanie zeskanowaæ przedmioty z odleg³oœci do 8 metrów. Czytnik jest w stanie sczytaæ nawet 750 tagów na sekundê, bez problemu mo na nim skanowaæ produkty poruszaj¹c siê wózkiem czy melexem wzd³u rega³ów magazynowych. Zdolny jest odczytaæ tagi nawet przy du ej prêdkoœci. W przypadku kiedy istnieje potrzeba znalezienia konkretnego przedmiotu wystarczy naciœniêcie klawisza - system wska e szukany przedmiot poprzez sygna³ dÿwiêkowy/wizualny œwiadcz¹cy o zbli eniu siê do poszukiwanego przedmiotu/œrodka trwa³ego. Tagi RFID Mobilny czytnik RFID INWENTARYZACJA Podczas projektowania czytnika RDL1000 zwrócono szczególn¹ uwagê na ergonomiê u ytkowania oraz skutecznoœæ wspó³pracy. Urz¹dzenie jest porêczne oraz ma uniwersalne wymiary pasuj¹ce do ró nych urz¹dzeñ mobilnych, takich jak smartfony, tablety (w ró nych wielkoœciach), netbooki czy laptopy. Maksymalny zasiêg skanera to 8 metrów i jest to najwiêkszy zasiêg na rynku dostêpny w tego typu urz¹dzeniach. W zale noœci od potrzeby, istnieje mo liwoœæ regulowania mocy wyjœciowej w zakresie 5-30 dbm. Bateria czytnika pozwala na 4 godziny ci¹g³ego skanowania. Tagi mog¹ byæ równie umieszczone na urz¹dzeniach i sprzêcie nale ¹cym do przedsiêbiorstwa. Dziêki temu mo na przeprowadziæ inwentaryzacjê nie tylko zatowarowania ale równie œrodków trwa³ych - urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, czy wyposa enia biur. Stock - stany magazynowe Dziêki wykorzystaniu bramek UHF lub punktów kontrolnych mo liwa jest równie kontrola przep³ywu towaru z jednej strefy do drugiej w czasie rzeczywistym. Ró ne algorytmy wykrywania kierunku poruszania siê monitorowanych obiektów pozwalaj¹ na dostosowanie ustawieñ punktów do ró nych topologii korytarzy czy stref. Wystarczy, e pracownik przejedzie pomiêdzy skrzyd³ami bramki (lub przez punkt kontrolny) wózkiem wype³nionym towarem a wszystkie tagi umieszczone na towarach i paletach zostan¹ sczytane w jednej chwili. Dziêki temu zawsze wiadomo czy towar znajduje siê w odpowiedniej strefie i z którego kierunku zosta³ przywieziony. Dziêki wykorzystaniu modu³u AP01 do sterowania antenami, mo liwe jest wyposa enie punktów kontrolnych w czujniki parametrów œrodowiskowych takich jak temperatura powietrza, wilgotnoœæ, czujniki dymu, dwutlenku wêgla czy metanu. Jest to szczególnie przydatne w magazynach specyficznych towarów, np. mro onek czy towarów niebezpiecznych. Bramki RFID Punkt kontroli STAN MAGAZYNOWY 8 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

9 MODU DOCKSHIPPING Czynnik ludzki to najczêstsza przyczyna b³êdów pope³nianych podczas wydawania przesy³ek. Spowodowane jest to ci¹g³ym obci¹ aniem magazyniera dodatkowymi czynnoœciami. Technologia RFID skutecznie je eliminuje oraz diametralnie przyspiesza wszelkie operacje na magazynie, zachowuj¹c w pamiêci ich kompletn¹ historiê. Analogicznie jak w przypadku dostawy, w strefie wysy³ki kontrola towaru mo e odbywaæ siê za pomoc¹ punktów kontrolnych w postaci anten pod³¹czonych do sterownika RFID UHF, bramek ustawionych po obu stronach bramy lub za pomoc¹ mobilnego, podrêcznego czytnika RDL1000. Operacja ta polega na przejeÿdzie wózka z towarem przez wyznaczony punkt kontrolny lub bramkê lub w pobli u pracuj¹cego czytnika. SHIPPING Pracownik magazynu mo e w szybki sposób skontrolowaæ wydanie towaru z wykazem znajduj¹cym siê na dokumencie WZ (wydanie na zewn¹trz) gdy kontrola przebiega w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, niektóre towary o wysokiej wartoœci jednostkowej mog¹ byæ wczeœniej prewencyjnie oznaczone tagami w celu zabezpieczenia przeciw kradzie om. Wykrycie takiego taga w przypadku ukrycia w innym asortymencie automatycznie wygeneruje alarm. Punkt kontroli z wykorzystaniem bramek G01i MODU STAFFCONTROL W ka dym wiêkszym magazynie konieczne jest zastosowanie przemyœlanego i niezawodnego systemu zarz¹dzania personelem aby mo liwe by³o jego poprawne funkcjonowanie. W takim systemie liczy siê nie tylko niezawodnoœæ ale i szybkoœæ dzia³ania oraz brak jakichkolwiek zak³óceñ. Wszystkie urz¹dzenia wykorzystywane przy identyfikacji towarów oraz zarz¹dzania stanami magazynowymi i dostawami mo na z powodzeniem u yæ w systemie StaffControl. Ca³y system oparty jest równie na technologii RFID bazuj¹cej na tagach w postaci identyfikatorów pracowniczych. W systemie mo na po³¹czyæ technologie identyfikacji radiowej RFID bliskiego (HF/LF) oraz dalekiego zasiêgu (UHF). Integracja obu technologii w systemie daje nowe mo liwoœci w zakresie kontroli i monitorowania w czasie rzeczywistym. STAFF CONTROL Dodatkowo, tagi mo na wykorzystaæ do oznaczenia pojazdów i urz¹dzeñ magazynowych w celu identyfikacji, œledzenia oraz okreœlenia ich po³o enia. System pozwala stworzyæ pe³ny obraz stanu w czasie rzeczywistym wraz z uwzglêdnieniem przebiegu historii i podzia³em na rodzaje urz¹dzeñ. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mo na dok³adnie przypisaæ który z pracowników korzysta³ z danego sprzêtu oraz w razie potrzeby okreœliæ gdzie w danej chwili znajduje siê konkretny pojazd. Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 9

10 Dziêki oferowanemu przez nas SDK (Software Development Kit) system RFID Logistics mo e wspó³pracowaæ z istniej¹cym oprogramowaniem takim jak systemy magazynowo - p³acowe, systemy kasowe, systemy kontroli dostêpu czy bezpieczeñstwa, a tak e pozwala na opracowanie nowego dedykowanego oprogramowania. G³ówn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo liwoœæ idealnego dopasowania systemu do potrzeb oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i modu³y w przysz³oœci. RFID Systems jest w stanie zapewniæ rozwi¹zania autorskie dotycz¹ce obs³ugi systemu. Zalety systemu FUNKCJONALNOŒÆ System dziêki zaprojektowanym innowacyjnym urz¹dzeniom daje nowe mo liwoœci w sprawnej obs³udze magazynu oraz zarz¹dzaniu towarami. MODU OWOŒÆ poszerzaæ o nowe funkcje. BEZPIECZEÑSTWO dzia³aj¹cych w technologii RFID UHF. System zbudowany jest z wielu modu³ów, które mo na dowolnie ze sob¹ ³¹czyæ, rozbudowywaæ oraz System zmniejsza ryzyko kradzie y towaru poprzez zainstalowanie bramek SKALOWALNOŒÆ System posiada rozbudowane mo liwoœci konfiguracyjne poszczególnych modu³ów, które mo na ze sob¹ dowolnie ³¹czyæ, rozbudowywaæ oraz poszerzaæ o nowe funkcje. UNIKATOWOŒÆ System to jedyny taki system na rynku wspomagaj¹cy logistykê, który mo na dostosowaæ zarówno do wielkich centrów logistycznych jak i do mniejszych magazynów zak³adów produkcyjnych i firm handlowych. 10 Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland

11 Porównanie z innymi systemami Funkcjonalnoœæ Identyfikacja towaru w oparciu o unikalny kod numeryczny Prosta integracja z istniej¹cym oprogramowaniem Mo liwoœæ wielokrotnego u ycia identyfikatora i zmiany unikalnego kodu U ycie systemu jako systemu antykradzie owego Dostêpne rozwi¹zania Systemy kodów kreskowych Szybki proces inwentaryzacji asortymentu nie wymagaj¹cy zbli enia czytnika do towaru Równoczesny odczyt danych z wszystkich tagów znajduj¹cych siê w polu czytnika (anteny) Bardzo wysoka odpornoœæ znaczników na warunki otoczenia Mo liwoœæ œledzenia przep³ywu towaru wewn¹trz pomiêdzy strefami magazynu Brak koniecznoœci umieszczenia taga w widocznym miejscu Mo liwoœæ definiowania dowolnych iloœci kategorii, cech indywidualnych towaru Wymiana danych pomiêdzy systemami nawet ró nych firm Mo liwoœæ zastosowania jednego systemu do zarz¹dzania towarami, kontroli dostêpu oraz rejestracji czasu pracy Mo liwoœæ identyfikacji pojedynczych sztuk towaru, nie tylko kategorii towarów Innowacja Polska sp. z o.o. Lublañska 34, Kraków, Poland 11

12 2013 (c) Innowacja Polska Sp. z o.o. ul. Lublañska 34, Kraków, Poland tel ,

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

MC5590 Mobilny asystent sprzeda y

MC5590 Mobilny asystent sprzeda y BROSZURA INFORMACYJNA MC5590 Mobilny asystent sprzeda y Rewolucja w obs³udze klienta dziêki optymalnemu wykorzystaniu mobilnoœci Niedu y i lekki MC5590 to wysokiej klasy ergonomiczne, solidne i stylowe

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo