Wykorzystanie technologii RFID w sektorze medycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie technologii RFID w sektorze medycznym"

Transkrypt

1 Paweł Chrobak Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wykorzystanie technologii RFID w sektorze medycznym Streszczenie Referat opisuje moŝliwości stosowanie technologii RFID w celu usprawnienia oraz optymalizacji procesów występujących w ośrodkach medycznych. Stosowanie tej technologii w połączeniu ze zintegrowanymi systemami informatycznymi zarządzania takimi ośrodkami (szpitale, przychodnie, etc) pozwala przenieść futurystyczną wizję nowoczesnych ośrodków XXI wieku, do rzeczywistego świata w okresie paru przyszłych lat. 1. Wprowadzenie Technologia RFID zyskuje coraz większa popularność w medycynie. Obecnie sektor ten jest drugim co do wielkości rynkiem wdroŝeń dla tej technologii. O zastosowaniach techniki identyfikacji radiowej w sektorze medycyny zrobiło się ostatnio głośno po czerwcowym raporcie Kalorama Information: RFID Opportunities in Healthcare in the US 1 ]. Raport prognozuje wydatki na rozwiązania RFID w branŝy medycznej Sta- 1

2 nów Zjednoczonych na 297 mln USD w 2007 roku. Kwoty te, według analityków raportu, wzrosną do 1 mld USD w 2010 roku i 3,1 mld USD w 2012 roku. Oznacza to ponad 10-cio krotny wzrost nakładów, przy czym warto wspomnieć, iŝ w ubiegłym roku korporacja IdTechEx oszacowała, iŝ wzrost rozwiązań RFID w światowym sektorze medycznym do kwotę 2,1 biliona USD w 2016 roku 2. Techniki RFID zostały ogłoszone przez raport za najbardziej efektywny, dostępny system dla medycyny, która z kolei jest najszybciej rozwijającym sie sektorem na świecie. (ok. 6 bilionów USD w 2005 roku. Raport RFID Opportunities in Healthcare in the US liczy sobie 240 stron i dostępny jest w cenie USD, na stronach korporacji. 2. Rozwinięcie Czym jest technologia RFID Technologia RFID (radio frequency identification) jest rozwinięciem doskonale sprawdzonej technologii kodów paskowych, przy czym do odczytu informacji wykorzystuje się fale radiową zamiast układów optycznych. Tak więc o ile w przypadku odczytu metki z kodem paskowym wymagane jest odpowiednie ustawienie czytnika aby umoŝliwić odczyt informacji z odpowiednio zadrukowanego paska, to w przypadku układów RFID nie jest juŝ wymagany kontakt optyczny między czytnikiem a Tagiem (układem przechowującym informacje o obiekcie). Sytuację tę podglądowo przedstawia rysunek 1. 2

3 Rysunek 1. Technologie kodów paskowych i RFID Źródło: opracowanie własne na podstawie: oraz Główną implikacją tej zmiany jest automatyzacja procesu identyfikowania danego obiektu. Wzrasta takŝe odległość z jakiej moŝna dany obiekt zidentyfikować. Obecna technologia umoŝliwia odczyty do jednego a nawet paru metrów. Odpowiednio więc zaprojektowana oraz wdro- Ŝona sieć czytników umoŝliwia pełne śledzenie, oraz zapisywanie pozycji w czasie, obiektów wyposaŝonych w odpowiednie tagi na zadanym terenie. Oczywiście obiektem moŝe być tu zarówno pacjent, wyposaŝenie ruchome szpitali czy opakowania z lekami. Technologia RFIF w medycynie Stosowanie technologii RFID w segmencie infrastruktury medycznej moŝe przynieść korzyści w trzech podstawowych obszarach 3 : 3

4 1. Poprawa zarządzania wyposaŝeniem Choć głównym celem medycyny jest zapewnienie zdrowia pacjentom, waŝna jest takŝe ekonomiczna gospodarka zasobami i minimalizacja kosztów zapewnienia tej opieki. Jednym z istotnych problemów gospodarowania jest kontrola inwentarza ruchomego. Według szacunków BlueBean Company 4 : Ośrodki medyczne zuŝywają 20-30% więcej swoich zasobów niŝ potrzebują Pielęgniarki spędzają 10-30% czasu na poszukując wyposa- Ŝenia, narzędzi i innych środków Serwisowanie sprzętu zajmuje około 8 godzin, gdzie 75% tego czasu zajmuje jego znalezienie Sprzęt nie jest uŝywany i serwisowany kiedy się tego wymaga NajwaŜniejsze środki i narzędzia nie mogą być zlokalizowane natychmiastowo Sprzęt jest gubiony i kradziony Choć podane tu wartości mogą wydawać sie duŝe firmy amerykańskie w swoich ofertach obiecują oszczędności rzędu miliona dolarów po pierwszym roku wdroŝenia dla przeciętnego szpitala posiadającego 500 łóŝek oraz około 3000 sztuk wyposaŝenia ruchomego. Na rysunku 2 pokazano przykładowe zdjęcie aplikacji firmy Hewlett-Packard, pokazujące poglądową historię śledzenia pozycji zadanego przedmiotu. 4

5 Rysunek 2. Śledzenie inwentarza ruchomego - Aplikacja Hewlett-Packard Źródło: 2. Opieka nad pacjentem Wykorzystanie technik radiowej identyfikacji i śledzenia daje nowe moŝliwości opieki nad pacjentem. Właściwie wykorzystane Tagi identyfikujące pacjenta nie tylko mogą skutecznie uniemoŝliwić pomyłki przy dawkowaniu lekarstw lecz choćby minimalizować czas poszukiwania zagubionego pacjenta w szpitalu. Do podstawowych procesów, które moŝna zoptymalizować wykorzystując techniki RFID naleŝą: czas i precyzja identyfikowania i zlokalizowania pacjenta kontrolowanie podawania właściwych leków właściwym pacjentom we właściwych dawkach automatyzacja zbierania danych o pacjencie (np. wyniki badań lekarskich)

6 przepływ danych o pacjencie między personelem bezpieczeństwo dzieci i pacjentów cierpiących na zaburzenia pamięci integracja wiedzy o pacjencie automatyzacja procesu zapisywania informacji o wynikach badań pacjenta eliminowanie błędu ludzkiego 3. Kontrola zaopatrzenia i dostaw Programy pilotaŝowe RFID w sektorze sprzedaŝy detalicznej pokazują, iŝ moŝliwa jest optymalizacja procesu logistycznego w zakresie dostarczania produktów oraz ich śledzenia. System informatyczny potrafi automatycznie odczytać produkty znajdujące się w magazynie i informować o ich braku, nadmiarze lub kończącym się okresie przydatności do uŝycia. Dalsza automatyzacja tego procesu moŝliwa będzie w sytuacji integracji systemu ze standardem EPC (Electronic Product Code). Standard EPC wykorzystuje ogólnoświatową sieć internetową do obrotu informacjami o produktach. Zakłada on istnienie serwerów ONS, przechowujących informacje o adresach baz danych poszczególnych grup produktów (pracujących na wzór serwerów DNS). Dzięki takim rozwiązaniom połączenie tej technologii z technologiami RFID i kodów paskowych umoŝliwia uzyskanie dokładnej informacji o danym produkcie (obiekcie) z odpowiedniej bazy danych na podstawie numeru identyfikacyjnego zapisanego w Tagu obiektu. W rezultacie moŝliwe jest uzyskanie np. dokładnej informacji o danym leku z bazy danych firmy farmaceutycznej, która go wyprodukowała (nr partii, termin waŝności, przeciw-

7 wskazania, datę produkcji, lub informację o uniewaŝnieniu danej partii wskutek wykrycia wad). Ciekawe rozwiązanie wdraŝa takŝe obecnie firma spedycyjna DHL, która rozwinęła pionierską technologię monitorowania transportu, przeznaczoną dla przemysłu farmakologicznego. Wykorzystuje ona tagi RFID z czujnikiem pozwalającym na kontrolowanie i dokumentowanie temperatury towarów podczas całego transportu. Obecnie jest ona z powodzeniem wprowadzana między innymi w transporcie morskim materiałów diagnostycznych i szczepionek. Integracja systemów informatycznych ośrodków medycznych Jednym z najistotniejszych czynników umoŝliwiających optymalizację procesów w ośrodkach medycznych, jest elektroniczne przechowywanie informacji o pacjentach, lekarstwach, wynikach badań, sprzęcie medycznym etc. Cyfrowy zapis danych umoŝliwia elastyczną obróbkę tych danych oraz szybki i wygodny dostęp do nich przez uprawnione osoby. Aby moŝliwe było realizowanie wizji nowoczesnych szpitali XXI wieku, gdzie lekarz ma szybki, sprawny dostęp do danych o pacjencie, gdzie nie dochodzi do pomyłek typu: do kogo naleŝą dane wyniki badań, albo gdzie one są?, niezbędna jest integracja poszczególnych systemów informatycznych danego ośrodka (oraz ośrodków pomiędzy sobą). Rysunek 3 przedstawia model zintegrowanego systemu szpitalnego firmy HP. System integruje podsystemy banku danych krwi, apteki szpitala, aparatury medycznej, pacjentów, komputerów przenośnych personelu oraz systemu czytników RFID. WyposaŜenie aparatury medycznej w czytniki RFID oraz pacjentów w tagi ich identyfikujące umoŝliwia m.in. automatyczny zapis wyników badania pacjenta do jego cyfrowej karty pacjen-

8 ta. Dzięki takiemu modelowi przepływu informacji o pacjencie, lekarz wyposaŝony w przenośny panel, uzyskuje dostęp do karty pacjenta w trybie on-line podczas badań lub obchodu. Taki model integracji optymalizuje takŝe wiele innych procesów: dawkowania lekarstw, kontroli nad aparaturą medyczną, wyszukiwania artykułów i urządzeń medycznych etc. Rysunek 3. Infrastruktura szpitala Źródło: opracowanie własne na podstawie Pewnym przykładem kierunku rozwoju systemów informatycznych w medycynie mogą być działania firm produkujących sprzęt informatyczny dla medycyny, które prowadzą własne badania w zakresie trendów

9 rozwoju, próbując zaprojektować swoje produkty tak aby zostały moŝliwie dobrze na tym rynku przyjęte. Przykładem takiego produktu jest osobisty asystent dla personelu medycznego Motion C5 5, zaprojektowany wspólnie przez firmy Intel oraz Motion Computing. Komputer ten standardowo wyposaŝony jest w aparat fotograficzny, czytnik kodów paskowych i RFID oraz odbiornik sieci WLAN. Rysunek 4. Przenośny komputer dla szpitali Motion C5 Źródło: 3. Zakończenie Konkurencja ośrodków medycznych w zakresie kosztów obsługi pacjenta a takŝe podnoszenie standardów tej opieki wymusza na ośrodkach z jednej strony konieczność sprawniejszego gospodarowania zasobami ośrodka zaś z drugiej sprawne zarządzanie informacją o pacjentach, personelu i zasobach sprzętowych. Kluczem do optymalizacji pracy tych ośrodków jest wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych, oraz wirtualizacja takich struktur jak: karty pacjenta, wyniki badań, recepty, etc. Jednym z najistotniejszych elementów sprawnie funkcjonu- 5

10 jącego systemu informacyjnego jest szybka i sprawna identyfikacja oraz lokalizacja obiektów w celu m.in. prawidłowego opisywania relacji miedzy nimi (np. który pacjent które badanie jaki lek). Prognozy i raporty wskazują, iŝ zadanie to będzie realizowane w przyszłości przez układy RFID, wspomagane odpowiednim oprogramowaniem RFID MiddleWare. Bibliografia RFID for dummies, Patrick J.Sweeney II, Wiley Publishing Inc. Indiana 2005 RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, [wyd.2], Klaus Finkenzeller, John Wiley & Sons, 2003 Materiały konferencyjne z Canada RFID Źródła internetowe Summary The aim of this article is o show the near future of healthcare area, using modern technology of identifications and tracking like RFID (radio frequency identification) technology. In the IdTechEx company opinion RFID in healthcare is growing rapidly to become a $2.1 billion global business in This article show s how it will be use.

Plan wykładu. Systemy identyfikacji - RFID. Plan wykładu. Literatura. Literatura. Literatura. Wstęp ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID

Plan wykładu. Systemy identyfikacji - RFID. Plan wykładu. Literatura. Literatura. Literatura. Wstęp ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID Plan wykładu ogólne zagadnienia dotyczące systemu RFID Systemy identyfikacji - RFID Rodzaje systemów RFID - kryteria podziału systemów RFID, - rodzaje readerów i transponderów, - zakresy częstotliwości

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE. Joanna Palonka WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID W LOGISTYCE Joanna Palonka Wprowadzenie Postęp techniczny i technologiczny powodujący elektronizację gospodarki są istotnymi czynnikami wpływającymi na rozwój firm i ich

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Bartosz Perkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej b.perkowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające proces podania leku w szpitalu wykorzystujące urządzenia mobilne i kody kreskowe

Oprogramowanie wspierające proces podania leku w szpitalu wykorzystujące urządzenia mobilne i kody kreskowe Oprogramowanie wspierające proces podania leku w szpitalu wykorzystujące... 239 Adrian Niedźwiadek, Piotr Kopniak Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Oprogramowanie wspierające

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne

Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl 2011 IT dla logistyki Systemy wspomagające zarządzanie typu WMS, SFA/CRM, SCM, AutoID rozwiązania mobilne Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Nowoczesny nadzór nad zakażeniami PTZS i KAMSOFT w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics Computer systems in logistics Tomasz Kanicki Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract The article presents three main computer systems which

Bardziej szczegółowo

Informatyka Medyczna

Informatyka Medyczna Informatyka Medyczna UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Informatyka Medyczna Ryszard Tadeusiewicz LUBLIN 2011 Instytut Informatyki UMCS

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... 207 Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz, Ryszard Mężyk Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE Joanna Palonka Wprowadzenie Na charakter współczesnej gospodarki i biznesu największy wpływ mają procesy globalizacyjne. Sformułowana

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI

GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska GLOBALNA SYNCHRONIZACJA DANYCH (GDS) I ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU (EPC) NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LOGISTYKI Artykuł zawiera krótkie charakterystyki dwóch nowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Marek KOKOT Streszczenie: W artykule przedstawiono korzyści i zagroŝenia płynące z zastosowania programów typu CRM w małych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch.

Dlaczego kupujemy. w branży medycznej. Odpowiedzialni za środowisko naturalne. certyfikowane produkty. Technologie przyszłości Comarch. Jakosc Magazyn 2/2014 ISSN 2299-6249 Technologie Technologie przyszłości Comarch w branży medycznej Bezpieczeństwo Dlaczego kupujemy certyfikowane produkty Środowisko Odpowiedzialni za środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo