WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)"

Transkrypt

1 ! Wszystkich obecnych i przyszłych komputerowej wersji WKP zachęcamy do zapoznania się z tabelą zamieszczoną poniŝej. Informacje zawarte w tabeli dotyczą przede wszystkim najnowszej wersji programu WKP (ver lub ). Wszelkie informacje odnoszące się do programu są wyróŝnione za pomocą niebieskiej czcionki. Słowa kluczowe: Problem 2 Problem 3 A B Problem 4 dla Problem 5 Słowa kluczowe dla dot. klientów, którzy posiadają starą wersję programu WKP i chcą go zaktualizować do nowej wersji komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) HASŁO hasło, dostęp, "nie działa" hasło, nieprawidłowe hasło, zapomniałem hasła, zmiana hasła, Jak moŝna odzyskać hasło? Problem z hasłem, plik z hasłem, hp.kp3 Hasło domyślne Praca z programem WKP i WKP - obliczenia wymaga znajomości hasła. Po zainstalowaniu programów obowiązuje uniwersalne hasło domyślne - ADMIN (wielkość znaków nie jest rozróŝniana przez program). Hasło to powinno być jak najszybciej zmienione przez uprawnionego uŝytkownika. Zmiana hasła Zmiana hasła, zarówno domyślnego, uniwersalnego hasła ADMIN, jak i nowego hasła uŝytkownika, wymaga podania hasła dotychczasowego umoŝliwiającego dojście do menu zawierającego pozycję Zmiana hasła Nieprawidłowe hasło. Co zrobić, gdy uŝytkownik zapomni hasła? Zapomnianego hasła nie da się samodzielnie odtworzyć. Jedynym rozwiązaniem jest wysłanie pliku hp.kp3 (lub pliku hp.kpa w przypadku starszych niŝ v wersji programu WKP) do Pracowni. Pracownia, po zweryfikowania legalności, odzyska z pliku kod i odeśle go do uŝytkownika. Po odzyskaniu hasła plik zostanie zniszczony. Narzędzie do odzyskiwania haseł nie odzyskuje, ani nie przetwarza Ŝadnych innych danych uŝytkownika. Reinstalacja programu polegająca na odinstalowaniu programu, usunięciu wszystkich plików utworzonych przez program i ponowna instalacja. : To rozwiązanie moŝe być stosowane wyłącznie w sytuacji, w której nie zostały jeszcze zamówione jakiekolwiek kody KL. W przypadku wcześniejszego zamówienia lub posiadania kodu KL naleŝy zastosować rozwiązanie 1. Gdzie moŝna znaleźć plik hp.kp3 (lub hp.kpa)? Fragment ścieŝki dostępu do pliku hp.kp3 to: PTP\WKP\v_2011 Folder ten znajduje się w folderze Danych aplikacji, który moŝe się róŝnie nazywać i znajdować w róŝnych lokalizacjach w zaleŝności od wersji i konfiguracji systemu operacyjnego). Plik hp.kpa uŝywany w starszych niŝ wersjach programu WKP znajduje się w katalogu dat, umieszczonym w folderze, w którym zainstalowano program (np. c:\wkp\dat\hp.kpa) Posiadam dwa programy WKP i WKP - Obliczenia. Czy kaŝdy z nich musi mieć inne hasło dostępu? Nie, nie musi, choć oba hasła są niezaleŝne (a więc, w szczególności, moŝna ustawić identyczne hasło w obu programach). : Zmiana hasła w jednym programie nie wpływa na hasło w drugim programie! INSTALACJA PROGRAMU instalacja, lokalizacja domyślna, zmiana lokalizacji, instalowanie programu Czy program moŝna zainstalować wyłącznie w proponowanej przez instalator lokalizacji? Instalator umoŝliwia dowolne lokalizacje programu, ale lokalizacja sugerowana przez instalator jest optymalna w kontekście poprawnego działania programu WKP. Dlatego zaleca się instalowanie programu w proponowanej przez instalator lokalizacji, w trybie administratora. W przypadku starszej niŝ v wersji WKP domyślną lokalizację dla instalowanego programu, sugerowaną przez program moŝna, a w przypadku instalacji na komputerze z ograniczonym dostępem (ograniczone uprawnienia, blokada dostępu do wybranych zasobów i lokalizacji), naleŝy zmienić na inną (w przypadku ograniczonego dostępu instalację taką naleŝy uzgodnić z administratorem komputera). Programu nie naleŝy instalować na dyskach wymiennych, ani w napędach zmieniających kolejność! W przypadku aktualizacji programu WKP do nowej wersji v instalator aktualizacji sprawdza obecność programu WKP na komputerze i próbuje zlokalizować starą bazę na dysku twardym (ścieŝka: c:\wkp). JeŜeli baza była do tej pory zapisywana w tej lokalizacji (uŝytkownik korzystał z lokalizacji proponowanej przez stary program WKP), wówczas instalator znajduje bazę i korzysta z niej takŝe po aktualizacji. JeŜeli uŝytkownik, podczas instalacji starej wersji programu WKP, zlokalizował bazę danych w innym miejscu, wówczas program aktualizujący WKP nie znajdzie bazy w typowej lokalizacji (c:\wkp). W takiej sytuacji uŝytkownik powinien jeszcze przed rozpoczęciem aktualizacji programu WKP przenieść cały folder dat do nowej lokalizacji (WKP v proponuje lokalizację c:\program files\wkp), tzn. skopiować folder dat i wkleić do folderu c:\program

2 Słowa kluczowe Podkategoria Podkategoria files\wkp. KOD IKP IKP, kod, problem z kodem IKP, generowanie kodu RóŜne kody IKP (inna postać kodu IKP) na tym samym komputerze Po ponownym wygenerowaniu kodu IKP (np. w wyniku reinstalacji programu) porównano dwa kody: pierwotny i wygenerowany ponownie i stwierdzono róŝnice. Czy to jest poprawne działanie programu? Tak, KaŜde generowanie kodu jest niezaleŝną procedurą i kody IKP mogą, a nawet powinny, być inne. W szczególnych przypadkach dwa kody IKP wygenerowane w tym samym komputerze mogą być identyczne. Podawanie kodu IKP Czy wszystkie znaki kodu IKP naleŝy podawać zamawiając jednostki badaniowe? Tak, wszystkie znaki kodu są znaczące. Czy podając kod IKP naleŝy przestrzegać podziału na grupy znaków (spacje w określonych miejscach kodu)? Nie, nie naleŝy. Procedura weryfikacji kodu ignoruje spacje. KOD KL Czy po zainstalowaniu kodu KL mogę przenieść instalację programu na inny komputer? Nie, nie moŝna. Zarówno kod IKP, jak i KL identyfikują komputer, na którym został wygenerowany IKP. Czy moŝna zainstalować mniej niŝ 100 jednostek badaniowych? Nie, nie moŝna. Czyli minimalna liczba badań, które moŝna jednorazowo zainstalować wynosi 100. KaŜde zamówienie musi dotyczyć wielokrotności tej liczby. Pytanie 3 Czy moŝna kod KL zainstalować na innym komputerze niŝ ten, na którym wygenerowano kod IKP? Nie, nie moŝna. Kod KL jest skorelowany z kodem IKP, a więc i z komputerem, na którym kod IKP wygenerowano. Problem 4 Nie działa kod KL, nie moŝna przeprowadzić badań. A Po wysłaniu kodu IKP dokonano reinstalacji programu B Po wysłaniu kodu IKP dokonano zmiany systemu operacyjnego C Po wysłaniu kodu IKP usunięto plik hp.kp3 lub, w przypadku wersji WKP starszej niŝ v usunięto plik hp.kpa D Dokonano instalacji w systemie operacyjnym niespełniającym wymagań systemowych np. zainstalowano starszą niŝ v wersję programu WKP na komputerze z systemem operacyjnym Win 7. E Zmieniono kolejność, wartość lub wielkość znaków tworzących kod. F Dokonano aktualizacji starej wersji WKP do nowej i nie poinformowano Księgarni o związanej z dot. aktualizacją zmianie kodu IKP (nie wysłano do Działu Handlowego maila z nowym kodem IKP). klientów, którzy Księgarnia, nie mając nowego kodu IKP, nie mogła zmienić numeru IKP w swojej bazie, dlatego kod posiadają starą KL jest skorelowany ze starym kodem IKP i nie współpracuje z nowym kodem. wersję programu WKP i chcą go Inna moŝliwość uŝytkownik zakupił i otrzymał kod KL, ale nie wgrał tego kodu przed zaktualizować do aktualizacją programu WKP. Kod KL zakupiony i niewczytany przed aktualizacją nie działa po nowej wersji aktualizacji programu (patrz: Informacje dla klientów, którzy mają zainstalowany na komputerze test wkp i kupują nową wersję programu (v ) celem dokonania aktualizacji). UWAGA! Utrata jednostek badaniowych spowodowana błędami popełnionymi przez uŝytkownika podczas procesu aktualizacji programu WKP (np. uŝytkownik nie dokonał archiwizacji bazy danych, nie wczytał starych kodów KL przed aktualizacją, nie przesłał do Księgarni informacji o zmianie kodu IKP po aktualizacji, itp.) nie zobowiązuje Pracowni Testów Psychologicznych do bezpłatnego odtwarzania kodu KL. Klient, który chce ponownie uzyskać moŝliwość przeprowadzania badań, jest wtedy zobowiązany do podania księgarni kodu IKP i zakupienia nowego kodu KL (czyli nowej licencji na minimum 100 badań). Pytanie 4 Czy reinstalacja programu WKP uprawnia do nowego kodu KL Utrata licencji na wszystkie lub część badań powstała w wyniku reinstalacji programu WKP nie zobowiązuje Pracowni Testów Psychologicznych do bezpłatnego odtwarzania kodu KL. Klient, który chce ponownie uzyskać moŝliwość przeprowadzania badań, jest wtedy zobowiązany do zakupienia nowego kodu KL (czyli nowej licencji na minimum 100 badań). Pytanie 5 Wpisywanie kodu KL. Czy w kodzie KL naleŝy przestrzegać podziału na grupy znaków (spacje w określonych miejscach kodu)? Niekoniecznie. Procedura weryfikacji kodu ignoruje spacje. Pytanie 6 Czy moŝna zamówić licencje zanim skończą się poprzednie? Tak. MoŜna zamówić i moŝna je dołączyć do puli juŝ posiadanych badań, korzystając ze standardowej procedury wczytywania kodu KL. Pytanie 7 Co się dzieje (jak zachowuje się program), gdy kończą się licencje? Program uprzedza o kończących się jednostkach badaniowych (liczba jednostek mniejsza od 3). Po wyczerpaniu jednostek badaniowych nie moŝna przeprowadzić badania (program przełącza się w tryb

3 Problem 8 dla wcześniejsza niŝ A B oczekiwania na wczytanie kodu KL). Po wpisaniu kodu KL i uruchomieniu procedury weryfikacji kodu przyciskiem START pojawia się komunikat błędu: "Access violation at address..." Dokonano instalacji programu WKP w wersji starszej niŝ w systemie operacyjnym Win Vista. Zainstalować WKP na komputerze spełniającym wymagania systemowe dla tej wersji programu WKP Sprawdzić dostępność wersji WKP działającej w Win Vista. INSTALACJA NA KOMPUTERACH PRACUJĄCYCH W SIECI LUB Z OGRANICZONYM DOSTĘPEM Czy program pracuje w sieci? Nie, program przeznaczony jest do pracy na komputerze, na którym został zainstalowany, na którym został wygenerowany IKP i dla którego przydzielono kod KL. Czy moŝna wykorzystywać program na komputerach z ograniczonymi uprawnieniami? Zaleca się instalowanie oraz uŝytkowanie programu w trybie administracyjnym. Istnieje moŝliwość korzystania z programu z poziomu konta z ograniczonymi uprawnieniami, jeśli jest to konto uŝywające domyślnych ustawień systemu operacyjnego. Pracownia Testów Psychologicznych nie odpowiada za błędy i zakłócenia w pracy programu wynikające zarówno z instalowania, jak i korzystania z programu WKP w trybie ograniczonych uprawnień, szczególnie w wypadku korzystania z konta nie uŝywającego domyślnych ustawień systemu operacyjnego (np. konto o ustawieniach nietypowych, zaopatrzone w niesystemowe nakładki, itp.) Ewentualne problemy z pracą programu w trybie ograniczonych uprawnień związane są z plikami konfiguracyjnymi i bazodanowymi tworzonymi, otwieranymi i zapisywanymi automatycznie przez program podczas generowania kodu IKP, weryfikacji kodu KL, "ładowania" jednostek badaniowych i dodawania wyników badania. Dlatego praca programu powinna odbywać się w trybie administracyjnym lub z poziomu konta z ograniczonymi uprawnieniami uŝywającego domyślnych ustawień systemu operacyjnego. 1. Instalację programu przeprowadzić w trybie administracyjnym; 2. UmoŜliwić doradcy uŝytkowanie programu WKP w trybie administracyjnym. LUB 1. Instalację programu przeprowadzić w trybie administracyjnym; 2. UŜytkować program WKP korzystając z konta z ograniczonymi uprawnieniami uŝywającego domyślnych ustawień systemu operacyjnego. Pracownia nie odpowiada za błędy i zakłócenia w pracy programu wynikające z uŝytkowania programu z poziomu konta z ograniczonymi uprawnieniami nie uŝywającego domyślnych ustawień systemu operacyjnego, a takŝe za błędy i zakłócenia w pracy programu WKP związane z wprowadzonymi po instalacji programu WKP zmianami rodzaju i zakresu ograniczeń w kontach z ograniczonymi uprawnieniami. dla Tak, moŝna pod warunkiem, Ŝe program będzie mógł zapisywać swoje pliki w folderze dat. dla A dla. B dla Ewentualne problemy z pracą programu w trybie ograniczonych uprawnień związane są z plikami konfiguracyjnymi i bazodanowymi tworzonymi, otwieranymi i zapisywanymi automatycznie przez program podczas generowania kodu IKP, weryfikacji kodu KL, "ładowania" jednostek badaniowych i dodawania wyników badania. Wszystkie te pliki znajdują się w folderze dat umieszczonym w lokalizacji, w której zainstalowano program. Instalację programu naleŝy przeprowadzić w trybie administracyjnym w lokalizacji umoŝliwiającej uŝytkownikowi z ograniczonymi uprawnieniami moŝliwość zapisywania plików w folderze dat (folder ten znajduje się w lokalizacji, w której zainstalowano program). 1. Instalację programu w wybranej lokalizacji naleŝy przeprowadzić w trybie administracyjnym. 2. W trybie administracyjnym naleŝy równieŝ udostępnić uŝytkownikowi z ograniczonymi uprawnieniami moŝliwość zapisywania plików w folderze dat (folder ten znajduje się w lokalizacji, w której zainstalowano program). WYMAGANIA SYSTEMOWE

4 Słowa kluczowe Pytanie 3 Problem 4 dla Słowa kluczowe: dla Słowa kluczowe: Opis problemu A Wymagania systemowe, system operacyjny, działanie w Vista, Linux, MacOS Jakie są wymagania systemowe programu? Komputer klasy IBM PC z systemem Win XP; Vista, Win 7 (wersja 32-bitowa) z dyskiem twardym, na którym jest co najmniej 10 MB wolnego miejsca. Jakie są wymagania sprzętowe programu? Program WKP ma bardzo niskie wymagania sprzętowe - pracuje na kaŝdym komputerze, na którym moŝna uruchomić akceptowany przez program system operacyjny. PRACA Z PROGRAMEM Czy do pracy WKP potrzebne są jakieś inne programy? Nie, instalator WKP instaluje na dysku wszystko, co jest potrzebne do pracy. Czy moŝna dane z WKP przenieść do innego programu? Tak, za pośrednictwem formatu xls - arkusz wyników pozwala zapisać dane (Eksport danych) w formacie Microsoft Excel(R). Wyeksportowany arkusz moŝe zostać wczytany przez dowolny program obsługujący format xls. Czy moŝna zaimportować bazę danych do WKP? Nie, import danych nie jest moŝliwy. WKP pozwala jedynie wyeksportować swoją bazę. Jak zabezpieczyć wyniki badań przed utratą? Baza wyników jest przechowywana w pliku users.kp3. Fragment ścieŝki dostępu do pliku users.kp3 to: PTP\WKP\v_2011 Folder ten znajduje się w folderze Danych aplikacji, który moŝe się róŝnie nazywać i znajdować w róŝnych lokalizacjach w zaleŝności od wersji i konfiguracji systemu operacyjnego). Co pewien czas naleŝy wykonać kopię tego pliku. Aby wczytać zarchiwizowaną bazę naleŝy: - zmienić nazwę bazy aktualnej users.kp3 znajdującej się folderze v_ skopiować zarchiwizowaną bazę do folderu v_ zmienić nazwę tego pliku na users.kp3 Baza wyników jest przechowywana w pliku users.kp1znajdującym się w folderze dat. Co pewien czas naleŝy wykonać kopię tego pliku. Aby wczytać zarchiwizowaną bazę naleŝy: - zmienić nazwę bazy aktualnej users.kp1 znajdującej się w folderze dat - skopiować zarchiwizowaną bazę do folderu dat - zmienić nazwę tego pliku na users.kp1 Pewną formą archiwizacji jest równieŝ eksportowanie wyników do formatu xls, takich danych nie moŝna jednak wczytać z powrotem do bazy WKP. Wersja programu WKP wersja programu, aktualizacja Jak ustalić wersję programu? Kompletna informacja o wersji programu znajduje się w oknie licencyjnym, w jego lewym dolnym rogu. Aby ustalić wersję programu naleŝy znaleźć plik wykonywalny programu. Dla programu WKP jest to plik: wkp.exe, dla programu WKP - Obliczenia plik: wkp_obl.exe. Plik programu znajduje się w folderze, w którym został zainstalowany program (domyślnie: c:\wkp). Po znalezieniu pliku naleŝy kliknąć na jego nazwie prawym klawiszem myszy i wskazać pozycję właściwości, a następnie kliknąć zakładkę wersja. Dotyczy wersji programu starszych niŝ PROGRAM DO OBLICZANIA WYNIKÓW WKP - OBLICZENIA Problem z drukowaniem Błąd wydruku w programie: Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP), Program do obliczania wyników, Nie działa funkcja drukuj. Po zainstalowaniu program umoŝliwia przeprowadzenie badania, wylicza i interpretuje wyniki, ale ich nie drukuje. Po kliknięciu polecenia"drukuj" program wyświetla komunikat, Ŝe brak ścieŝki - "Cannot file: C/wkp/dat/tmp1.bmp. System nie moŝe odnaleźć określonej ścieŝki". Opisana sytuacja ma miejsce przy instalacji programu WKP - Obliczenia bez programu WKP i dotyczy wersji programu starszych niŝ Program drukujący szuka folderu dat i go nie znajduje (stąd komunikat błędu). W katalogu, w którym został zainstalowany program (najczęściej c:\wkp) naleŝy "ręcznie" utworzyć katalog o nazwie dat. W tym celu najlepiej otworzyć katalog z instalacją (np. c:\wkp) wykorzystując do tego skrót Mój komputer lub systemowy eksplorator i kliknąć prawym klawiszem myszy w obrębie okna. Z wyświetlonego menu naleŝy wybrać pozycję NOWY i polecenie FOLDER (nowy folder) a następnie

5 B C Problem1 nadać nazwę dat. W efekcie, w katalogu instalacyjnym programu do obliczania, powinny się znajdować dwa katalogi (foldery): dat_ob i dat. Zmodyfikowanie programu za pomocą aktualizatora typu patch. Patch szuka starej wersji ( ) i jeśli ja znajdzie to zmodyfikuje plik do wersji nowszej ( ). Zainstalowanie nowszej wersji programu Inne Co zrobić, gdy Ŝadna z powyŝszych wskazówek nie pomogła? NaleŜy skontaktować się z Pracownią przesyłając szczegółowy opis problemu wraz z niezbędnymi informacjami. /w dalszej części przez PROGRAM naleŝy rozumieć program Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, w skrócie WKP lub Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji - Obliczenia, w skrócie WKP - Obliczenia/ Niezbędne informacje, które musi podać uŝytkownik WKP/WKP - Obliczenia chcący uzyskać pomoc: NAZWA PROGRAMU, którego dotyczy problem: c WKP c WKP - Obliczenia WERSJA PROGRAMU:... LOKALIZACJA ZAINSTALOWANEGO PROGRAMU:... /np. dysk D - d: narzędzia\wkp lub Pulpit, domyślny folder proponowany przez instalator/ SYSTEM OPERACYJNY:... /np. Win Xp Service Pack 2 lub Vista lub Win 7 (wersja 32-bitowa) Czy uŝytkownik zapoznał się z informacją WKP - FAQ? c Tak c Nie Czy po zainstalowaniu programu był zmieniany system operacyjny? c Tak c Nie Czy program był instalowany więcej niŝ jeden raz? c Tak c Nie Czy uŝytkownik zgłaszający problem instalował program samodzielnie? c Tak c Nie Czy uŝytkownik posiada pełne uprawnienia administracyjne w systemie? c Tak c Nie Jeśli NIE, to jakie posiada... Czy występowały juŝ wcześniej problemy z programem? c Tak c Nie jeśli Tak, to jakie?... KOMUNIKATY BŁĘDÓW:... /proszę podać treść i numer komunikatu, np.: Nie moŝna otworzyć pliku (#13A)/ (c) 2008, 2011 Premiere Multimedia Sp. z o.o.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów.

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Do obsługi produkcji i obiegu materiałów słuŝą trzy programy. Są to: Ikona Plik Opis ET_Mag.exe ET_Mag_Def.exe M_Stawki.exe Główny program obsługi

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple I. Wygląd strony. Elementy stałe. CMSimple jest prostym systemem zarządzania zawartością stron internetowych. Dostarcza łatwy w obsłudze edytor

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/)

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) 9 listopada 2014 Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo