ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W GOSPODARCE ODPADAMI OD POMYSŁU DO EKSPLOATACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W GOSPODARCE ODPADAMI OD POMYSŁU DO EKSPLOATACJI"

Transkrypt

1 WARSZTATY SZKOLENIOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W GOSPODARCE ODPADAMI OD POMYSŁU DO EKSPLOATACJI marca 2012 r., Jabłoń/k. Pisza WARSZTATY POPROWADZĄ: Piotr Szewczyk Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW Sabina Kowalska Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Alicja Bożek Audyt i Konsulting Inwestycyjny/Środowiskowy WSPÓŁPRACA:

2 PROGRAM WARSZTATÓW* 28 marca 2012 r. (środa) 09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA 10:00 Otwarcie warsztatów UWARUNKOWANIA PRAWNE I FORMALNE PROCESU INWESTYCYJNEGO Prowadzący: Piotr Szewczyk, ZUOK "ORLI STAW" 10:10 Ramy prawne regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w aktualnym stanie prawnym Zadania RIPOK i jej elementy składowe Wymagania stawiane RIPOK 10:40 Pytania i odpowiedzi 10:50 Uczestnicy procesu inwestycyjnego Forma i struktura organizacyjna inwestora Strony, uczestnicy i interesariusze procesu inwestycyjnego biorący udział w planowaniu, realizacji i nadzorze procesu powstawania obiektów ZZO Formy prawne inwestora instalacji w różnych układach właścicielskich Organizacja i struktura zespołu realizującego zadanie planowania i realizacji instalacji 11:20 Pytania i odpowiedzi 11:30 PRZERWA NA KAWĘ POZYSKANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ REGIONALNYCH INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Prowadzący: Sabina Kowalska, Konsulting inwestycyjny i środowiskowy, Wejherowo 11:50 Omówienie zasad ubiegania się o środki inwestycyjne w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przetarg Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja 12:30 Pytania i odpowiedzi 12:40 Szanse i zagrożenia wynikające z nowych zasad wyboru partnera do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Jakie formy współpracy z partnerem zewnętrznym są najlepsze dla danej sytuacji prawnej i gospodarczej zamawiającego? 13:20 Pytania i odpowiedzi 13:30 OBIAD PRZYGOTOWANIE I PLANOWANIE INWESTYCJI 14:30 Planowanie i koncepcja technologiczna inwestycji Opracowanie studium wykonalności, założeń technicznych i ekonomicznych oraz ocena czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na realizację inwestycji Uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji w aspekcie prawnym, społecznym, ekonomicznym i eksploatacyjnym Założenia przyjmowane w trakcie opracowywania koncepcji technologicznej inwestycji Uwarunkowania prawne, techniczne, technologiczne i ekonomiczne 15:10 Pytania i odpowiedzi 15:20 Program funkcjonalno-użytkowy/przetargi Opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego w aspekcie prawnym i technicznym Formułowanie zapisów zawartych w dokumentacji przetargowej Prowadzenie postępowania przetargowego wg Prawa zamówień publicznych 15:50 Pytania i odpowiedzi 16:00 PRZERWA NA KAWĘ

3 REALIZACJA INWESTYCJI 16:20 Realizacja inwestycji Organizacja placu budowy Organizacja współpracy uczestników procesu inwestycyjnego działających na placu budowy Newralgiczne punkty realizacji inwestycji 16:50 Dyskusja, podsumowanie dnia 19:00 KOLACJA BIESIADA MAZURSKA 29 marca 2012 r. (czwartek) ROZRUCH I EKSPLOATACJA INWESTYCJI CD. 10:00 Rozruch i próby technologiczne Próby wydajnościowe i odbiór instalacji Organizacja rozruchu instalacji oraz prób technologicznych dokumentujących sprawność techniczną instalacji Dokumentowanie procesu rozruchu i prób Przeprowadzanie prób wydajnościowych instalacji z produktem będących podstawą dokonania przejęcia instalacji do eksploatacji przez zamawiającego Elementy procedury odbiorowej 10:30 Pytania i odpowiedzi 10:40 Eksploatacja instalacji Organizacja techniczna pracy instalacji i tryby jej pracy Organizacja struktury organizacyjnej zakładu Zapobieganie powstawaniu problemów w trakcie eksploatacji 11:10 Pytania i odpowiedzi 11:20 PRZERWA NA KAWĘ SYSTEM KONTROLI ROZLICZEŃ PROJEKTÓW Z PUNKTU WIDZENIA AUDYTORA Prowadzący: Alicja Bożek, Audyt i Konsulting Inwestycyjny/Środowiskowy 11:40 Prawidłowe rozliczenie i kontrola projektu finansowego ze środków UE Nadużycia finansowe przeciw interesom finansowym WE a nieprawidłowości Rodzaje kontroli Częstotliwość kontroli w projekcie a analiza ryzyka 12:20 Pytania i odpowiedzi 12:30 Najważniejsze elementy związane z kontrolą z punktu widzenia kontrolującego. Najczęstsze nieprawidłowości w realizacji projektów i ich konsekwencje 13:10 Pytania i odpowiedzi 13:20 OBIAD SPRZĘT EKSPLOATACYJNY 14:20 Sprzęt i wyposażenie technologiczne sortowni Przykładowe wyposażenie technologiczne sortowni Sprzęt ruchomy i transportowy niezbędny do prawidłowej eksploatacji sortowni 14:50 Pytania i odpowiedzi 15:00 Sprzęt i wyposażenie technologiczne kompostowni Przykładowe wyposażenie technologiczne kompostowni Sprzęt transportowy i ruchomy mający zastosowanie w kompostowni 15:30 Pytania i odpowiedzi 15:40 PRZERWA NA KAWĘ 16:00 Sprzęt transportowy i pomocniczy Omówienie na przykładach sprzętu transportowego i pomocniczego niezbędnego w eksploatacji ZZO 16:30 Dyskusja, podsumowanie warsztatów 19:00 KOLACJA

4 30 marca 2012 r. (piątek) WYJAZD TECHNICZNY** 09:00 Wykwaterowanie z hotelu 09:30 Wyjazd do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. (Siedliska 77, Ełk) 11:00 Zwiedzanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/ełku został wybudowany w ramach realizacji Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku, celem doprowadzenia systemu gospodarki odpadami na terenie wschodniej ściany Województwa Warmińsko-Mazurskiego do stanu zgodnego z wymogami przepisów Polski i Unii Europejskiej. W chwili obecnej Zakład funkcjonuje na pełnym strumieniu odpadów w ramach prób końcowych. Oficjalne oddanie do użytku nastąpi w kwietniu tego roku. Beneficjentem projektu oraz właścicielem Zakładu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o., które zostało powołane do życia przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna. Wartość Projektu wynosi ponad 86 mln PLN netto (42 mln PLN dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 32 mln PLN - środki własne Beneficjenta - wpłaty gmin członkowskich Związku, 15 mln PLN - pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). Zakład o przepustowości Mg/rok odpadów w ciągu 1 zmiany, stanowi zaplecze technologiczne dla kompleksowego systemu gospodarki odpadami na obszarze o powierzchni 3 tys. km². Sposób unieszkodliwiania odpadów zastosowany w Zakładzie oparto na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i zebranych selektywnie. Zakład obsługuje 158 tyś. mieszkańców z terenu 12 gmin Związku tj.: Miasto Ełk, gminy miejsko - wiejskie: Olecko, Gołdap, Biała Piska, gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, Prostki, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Dubeninki. Elementy Zakładu Głównego w Siedliskach K/Ełku: segment przyjmowania i ewidencjonowania odpadów budynek wagowy wraz z dwoma wagami samochodowymi platformowymi Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów hala sortowania odpadów komunalnych automatyczna linia segregacji odpadów wyposażona w kabiny sortownicze, sito bębnowe, zespół separatorów magnetycznych i optopneumatycznych o przepustowości Mg/rok hala intensywnej stabilizacji tlenowej wraz z biofiltrem i placem waloryzacji kompostu o przepustowości Mg/rok segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego o przepustowości 500 Mg/rok segment kruszenia odpadów budowlanych o przepustowości Mg/rok segment do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 750 Mg/rok boksy na surowce wtórne i na paliwo alternatywne (RDF) z frakcji energetycznej garaże dla pojazdów kołowych i kompaktora infrastruktura towarzysząca W ramach Projektu powstała również kwatera składowania odpadów balastowych o pow. 5,1 ha i objętości całkowitej m³, której eksploatacja przewidziana jest na 30 lat. Uzupełnieniem systemu są trzy stacje przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, zlokalizowane w Olecku (przepustowość Mg/rok), Kośmidrach Gmina Gołdap (przepustowość Mg/rok) oraz Białej Piskiej (przepustowość Mg/rok). Zakład doskonale wpisuje się w Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instalacja Regionalna. ZUO w Siedliskach jest najnowocześniejszą instalacją tego typu w Polsce. 14:00 Powrót do Hotelu Jabłoń** 14:20 OBIAD *Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie **Organizatorzy nie odpowiadają za punktualny powrót Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli: Magdalena Chlasta T.: lub M.:

5 INFORMACJE ORGANIZACYJNE 1. Termin konferencji: marca 2012 r. 2. Miejsce konferencji: Hotel Jabłoń, Jabłoń/k. Pisza Pisz, T , 3. Biuro konferencji czynne będzie w Hotelu Jabłoń od godz. 9:00 dnia 28 marca 2012 r. do zakończenia konferencji. 4. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale w konferencji wydawane będą na Państwa prośbę. 5. Opłata za udział w konferencji wynosi 1390 zł netto + 23% VAT (1709,7 zł brutto)* i obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych, udział w imprezach towarzyszących i wyjeździe technicznym, pakiet Wydawnictw Komunalnych (Przegląd Komunalny, Recykling, Czysta Energia, Ecomanager), wyżywienie w dniach r. oraz koszty organizacyjne. 6. Dla osób, które zgłoszą swój udział do dnia r., koszt udziału jest niższy i wynosi 1190 zł netto + 23% VAT (1463,7 zł brutto)*. 7. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT. 8. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto: ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/poznań do 7 marca 2012 r. lub 19 marca 2012 r. z dopiskiem: KONFERENCJA 20/12 9. Warunkiem zgłoszenia do udziału jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu na numer faksu: lub na adres O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani em. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. 10. Zakwaterowanie: Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Hotelu Jabłoń ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji. Abrys Sp. z o. o. dokonuje tylko rezerwacji miejsc hotelowych. Każdy z uczestników uiszcza opłatę za noclegi we własnym zakresie. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. W cenę noclegu wliczony jest podatek VAT, śniadanie oraz parking. Koszt noclegu za jedną osobę za dobę wynosi: w pokoju 1-osobowym zł w pokoju obowym zł w pokoju 1-osobowym de lux zł w pokoju obowym de lux zł Przy hotelu znajduje się bezpłatny parking. 11. Prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszenia znakiem X daty noclegu i rodzaju pokoju. 12. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub em do dnia r. Uwaga: rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w konferencji oraz za zarezerwowane noclegi. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. 13. Uwaga! W przypadku nieskorzystania z zarezerwowanej usługi hotelowej uczestnik obciążony zostanie przez Abrys ustalonymi przez hotel kosztami rezygnacji z zarezerwowanego noclegu. 14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy zgodnie z "Warunkami organizowania imprez przez Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu", dostępnymi na stronie w zakładce Szkolenia i Konferencje. 16. Warunki organizacyjne określone w zaproszeniu nie mają zastosowania dla kart zgłoszeń przesyłanych po terminie r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem. 17. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli: Magdalena Chlasta T.: M.: * Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.

6 KARTA ZGŁOSZENIA Warsztaty Szkoleniowe ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W GOSPODARCE ODPADMI - OD POMYSŁU DO EKSPLOATACJI marca 2012 r., Jabłoń/k. Pisza Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na nr faxu: lub na adres JEDNOSTKA ZGŁASZAJĄCA:. ADRES:... NIP:... OSOBA DO KONTAKTU... TELEFON...FAX OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONFERENCJI (IMIĘ, NAZWISKO): Koszt udziału w konferencji: do r zł netto + 23% VAT (1463,7 zł brutto)* do r zł netto + 23% VAT (1709,7 zł brutto)*. *Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT Oświadczamy, że udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych Opłatę wynoszącą razem... przekażemy na konto: ABRYS Sp. z o. o. Bank PKO BP I o/poznań do dnia 07 marca lub 19 marca 2012 r. z dopiskiem: KONFERENCJA 20/12 Proszę o zarezerwowanie noclegu w HOTELU JABŁOŃ w dniu: 27/ / / Proszę o zarezerwowanie noclegu w HOTELU JABŁOŃ ( de lux) w dniu: 27/ / / UDZIAŁ W WYJEŹDZIE TECHNICZNYM: TAK NIE Abrys Sp. z o.o. dokonuje tylko rezerwacji miejsc hotelowych. Każdy z uczestników uiszcza opłatę za noclegi we własnym zakresie. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty. W razie niewykorzystania wcześniej zarezerwowanego noclegu zobowiązujemy się do zapłaty za zarezerwowany nocleg Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz innych informacji handlowych od Abrys Sp. z o.o. Dyrektor/Prezes/Starosta/Wójt/Burmistrz.. Główny Księgowy/Skarbnik

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI Organizator: Współorganizatorzy: XIX KONFERENCJA KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI Plany inwestycyjne potrzeba czy konieczność? 2 4 września 2015 r., Bydgoszcz CYKL KONFERENCJI ZWIAZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAPROSZENIE. XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW ZAPROSZENIE XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW Składowiska odpadów element technologiczny zintegrowanych systemów gospodarki odpadami Rada

Bardziej szczegółowo

PSZOK - punkt selektywnego

PSZOK - punkt selektywnego 3. Ogólnopolska Konferencja PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nowy obowiązek gmin 13 listopada 2013 Stalowa Wola PATRONAT: Andrzej Szlęzak Prezydent Miasta Stalowa Wola prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje

Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje Międzynarodowa Konferencja Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje KOSZTY UTRZYMANIA I EKSPOLATACJI A PRZYCHODY 18-20 stycznia 2012 Szklarska Poręba - Praga - Liberec Odpowiednie

Bardziej szczegółowo

System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi

System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI System regionalnych rozwiązań w gospodarce komunalnymi Komunalny zakład gospodarki w nowych uregulowaniach prawnych Leszek Wołowiec członek Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania Projekt: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania od planów do realizacji Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urząd Miasta Poznania 25 lipca 2013 r. 1 Plan wystąpienia Informacje

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223818 NIP:

REGON: 670223818 NIP: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 207.000 euro, przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wlkp. tel. +48 61 6431720, fax +48 61 6229121 NIP 786-16-50-016, REGON 300525532 sadowski@codex.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 6 2. STARY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI... 8 2.1. EUROPA, KRAJ, REGION, GMINA... 8 2.2. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. k0,033 2013 D e Deklaracja k l a r a c j a Ś r o Środowiskowa d o w i s k o w a Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. 0 Spis treści Słowo wstępne... 2 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Szkolenie: koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień.

Szkolenie: Szkolenie: koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 Szkolenie: DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6/8 dni koszt inwestycji ~ od 2 150,00 PLN brutto/os Termin:26-27.11,3-4,10-11,17-18.12.2010r. WROCŁAW lub szkolenie

Bardziej szczegółowo