BILBLIOGRAFIA DOC. DR HAB. KRYSTYNY KENIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BILBLIOGRAFIA DOC. DR HAB. KRYSTYNY KENIG"

Transkrypt

1 BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 438: 7 18, 2010 R. BILBLIOGRAFIA DOC. DR HAB. KRYSTYNY KENIG BIBLIOGRAPHY OF PROFESSOR KRYSTYNA KENIG PUBLIKACJE PUBLICATIONS 1966 RYWOCKA-KENIG K. Kemy okolic Boñczy nad Pilic¹ na tle budowy geologicznej tego obszaru. Acta Geol. Pol., 16, 3: BER A., RYWOCKA-KENIG K. Czwartorzêd Kotliny Chodelskiej. Kwart. Geol., 12, 1: RYWOCKA-KENIG K. Zmiennoœæ petrograficzna frakcji wirowej glin zwa³owych w Polsce wschodniej i œrodkowej. Kwart. Geol., 12, 2: RYWOCKA-KENIG K. Próba zastosowania statystyki matematycznej przy okreœlaniu sk³adu petrograficznego glin zwa³owych. W: LXIII Sesja Naukowa Litostratygraficzne badania czwartorzêdu w Polsce wschodniej i œrodkowej : KENIG K. G³ówne problemy sedymentologii czwartorzêdu na VIII Miêdzynarodowym Kongresie INQUA. Geologia za granic¹, 2, 42: GRONKOWSKA B., KENIG K. Profil glin zwa³owych w Szwajcarii ko³o Suwa³k. Zesz. Nauk. UAM Geogr., 10: KENIG K. Main lithological properties till layers in bore- holes from the Lower Vistula areas. W: Symposium on the research methods of morainic deposits. Guide-book of field conference: wrzeœnia, Warszawa.

2 8 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig 1976 KENIG K., RZECHOWSKI J., SOBCZUK B. G³ówne cechy litologiczno-facjalne wspó³czesnych osadów rzecznych doliny Pilicy. Kwart. Geol., 20, 4: KENIG K. Main lithological properties till layers in bore-holes from the Lower Vistula areas. Zesz. Nauk. UAM Geogr., 12: RYWOCKA-KENIG K. Konferencja Naukowa na temat aluwiów rzek Karpackich. Prz. Geol., 11: KENIG K., RZECHOWSKI J., SOBCZUK B. Charakterystyka litologiczna osadów plejstocenu w wybranych profilach Pojezierza Mazurskiego. Kwart. Geol., 21, 2: KENIG K. Some lithological-petrographic properties of tills from drillings made in Central Poland. X Congress: 1 3. Birmingham KENIG K. SEM studies of quartz sand surface textures from the Gås Glaciers. Spitsbergen. Symposium on moraines and varves. INQUA. Abstracts: 53. ETH, Zurych. KENIG K., MOJSKI J.E., RZECHOWSKI J. Postêpy w badaniach czwartorzêdu w œwietle X Kongresu INQUA. Kwart. Geol., 22, 4: KENIG K., MOJSKI J.E., RZECHOWSKI J. Zagadnienie stratygrafii plejstocenu Anglii w œwietle X Kongresu INQUA. Kwart. Geol., 22, 4: KENIG K. Skùad mineralny osadów moreny czoùowej lodowca Gås (Spitsbergen) z uwzglædnieniem analizy powierzchni ziarn kwarcu w SEM. Kwart. Geol., 24, 3: KENIG K. Osady interglacja³u eemskiego na tle rozwoju sedymentacji plejstoceñskiej w profilu Lisówek (ko³o Grodziska Mazowieckiego). Prz. Geol., 33, 2: KENIG K. Profil glin morenowych w Wólce Pietkowskiej (Nizina Podlaska) w œwietle analiz litologicznych i mikroskopii elektronowej. Prz. Geol., 33, 11: KENIG K. Charakterystyka litologiczna osadów plejstoceñskich w wybranych profilach Pojezierza Suwalskiego. Kwart. Geol., 31, 2/3: KENIG K. Microstructures of surfaces of quartz grains from loess and underlying till from the area of Sandomierz (Southern Poland). XII Congress INQUA 87. Abstracts: 199. Kanada KENIG K. Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzêdowych. Seminarium w 10 rocznicê œmierci profesora Bogumi³a Krygowskiego. Prz. Geol., 36, 6: KENIG K. Cechy urzeÿbienia powierzchni ziarn kwarcu z glin morenowych profilu Wólka Pietkowska (miêdzyrzecze Bugu i Narwi) próba iloœciowego oszacowania. W: Geneza osadów i gleb w œwietle badañ w mikroskopie elektronowym (red. E. Mycielska-Dowgia³³o): Wyd. UW, Warszawa. KENIG K. Litostratygrafia poziomów glin morenowych w profilach wiertniczych Pojezierza Suwalskiego. W: Seminarium w 10 rocznicê œmierci profesora Bogumi³a Krygowskiego: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzêdowych : UAM, Poznañ.

3 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig KENIG K. Profil lessów w Sandomierzu: cechy litologiczne z uwzglêdnieniem wyników analizy powierzchni ziarn kwarcu za pomoc¹ SEM. W: Podstawowe profile lessów w Polsce (red. H. Maruszczak): Lublin. KENIG K. Litostratygrafia poziomów glin morenowych w profilach wiertniczych Pojezierza Suwalskiego. Zesz. Nauk. UAM Geogr., 50: KENIG K., GRONKOWSKA-KRYSTEK B. Korelacja litostratygraficzna osadów plejstoceñskich z profilów wiertniczych rejonu owicza. Kwart. Geol., 35, 2: KENIG K. Mikromorfologia powierzchni ziarn kwarcu w SEM z profilu lessowego w Sandomierzu. W: II Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzêdowych : KENIG K. Badania mikropowierzchni ziarn kwarcu w SEM jako wskaÿnik warunków sedymentacji lessów. Pos. Nauk. Pañstw. Inst. Geol., 50: KENIG K. Less w profilu Nieledew w œwietle badañ litologicznych i mikroskopii elektronowej. Ann. UMCS Sect.B, 48: KENIG K. Mikromorfologia powierzchni ziarn kwarcu z lessów jako wskaÿnik warunków ich sedymentacji. Sympozjum Litologia i stratygrafia czwartorzêdowych utworów py³owych : Sosnowiec. KENIG K. Mikromorfologia powierzchni ziarn kwarcu z lessów jako podstawa o wnioskowaniu o cechach œrodowisk alimentacyjnych, transportu i sedymentacji tych osadów. Pos. Nauk. Pañstw. Inst. Geol., 50: KENIG K. MikrorzeŸba powierzchni ziarn kwarcu z osadów morskich i l¹dowych. W: Atlas geologiczny po³udniowego Ba³tyku: 38 41, tablica XXII. Pañstw. Inst. Geol., PAE, Warszawa. KENIG K. Marine and land deposits of the Southern Baltic on the light SEM analyses. The Baltic The Fourth Marine Geological Conference. Abstract Volume: paÿdziernika, Uppsala KENIG K. Cechy œrodowiska morskiego i l¹dowego w mikrorzeÿbie powierzchni ziarn kwarcu z wybranych profili rejonu po³udniowego Ba³tyku. W: III Konferencja Geologia i geomorfologia pobrze a i po³udniowego Ba³tyku : wrzeœnia, S³upsk. KENIG K. MikrorzeŸba powierzchni ziarn kwarcu z osadów morskich i l¹dowych po³udniowego Ba³tyku. W: III Konferencja Geologia i geomorfologia pobrze a i po³udniowego Ba³tyku : 70. S³upsk. KENIG K., WYSOCKA A. Cechy sedymentacji mioceñskich piasków ze Œwiniar. W: Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia. V Krajowe Spotkanie Sedymentologów. Materia³y pokonferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów: czerwca, Warszawa. KENIG K., WYSOCKA A. Sands and calcite cement-bodies from Œwiniary, the eastern margin of the Holy Cross Mts. Geol. Quart., 40, 2: RYWOCKA-KENIG K. Mikromorfologia powierzchni ziarn kwarcu z lessów. Pr. Pañstw. Inst. Geol., 155.

4 10 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig KENIG K. Badania litologiczne profili wiertniczych Mapy Geologicznej Polski 1: Prz. Geol., 45, 11: KENIG K. Warunki sedymentacji LSg1 i LMg+s w Orzechowcach na podstawie badañ litologicznych i mikroskopii elektronowej. W: Seminarium terenowe Glacja³ i peryglacja³ Kotliny Sandomierskiej i Przedgórza Karpat w okolicy Przemyœla : wrzeœnia, UMCS, Lublin. KENIG K. Features of marine and land environment in the light of quartz microtextures (SEM) from deposits of the southern Baltic. W: Procceding of the Fourth Marine Geological Conference the Baltic (red. Cato I., Klinberg F.): Sveriges Geologiska Undersokning, Uppsala KENIG K. Petrograficzne podstawy stratygrafii glin morenowych Polski pó³nocno-wschodniej. Biul. Pañstw. Inst. Geol., 380. [Rozpr. habilitacyjna] KENIG K. Petrographical bases of the stratigraphy of the Vistulian till in NE Poland. W: Field Symposium on Glacial Processes and Quaternary Environment in Latvia. Abstracts: maja, University of Latvia, Riga. KENIG K. Petrograficzne kryterium podzia³u glin morenowych zawartych miêdzy interglacja³em augustowskim a ferdynandowskim na obszarze Polski pó³nocno-wschodniej. W: III Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzêdowych : Poznañ. KENIG K. Nowe ujêcie petrograficznych podstaw stratygrafii glin morenowych w Polsce pó³nocno-wschodniej. W: V Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski : wrzeœnia, Iznota. MORAWSKI W., KENIG K. Analiza porównawcza piaszczystych osadów tarasów sandrowych i ostañców wysoczyzny w rejonie Muszaków (Pojezierze Mazurskie). W: V Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski : wrzeœnia, Iznota. ZABIELSKI R., LISICKI S., KENIG K., GRONKOWSKA-KRYSTEK B. Istota badañ litologiczno-petrograficznych i ich rola w litostratygrafii dyskusja. Prz. Geol., 46, 12: KENIG K. Petrographical reason for extent of Warta ice-sheet in the Poland. W: Symposium on Pleistocene stratigraphy: 20. Tartu. KENIG K. Litologiczne podstawy stratygrafii glin morenowych wybranych obszarów Ni u Polskiego. Pos. Nauk. Pañstw. Inst. Geol., 55: KENIG K. Nowa ocena wartoœci interpretacyjnej wspó³czynnika obtoczenia ziaren kwarcu. W: II Warsztaty Metodologiczne Metody petrograficzne i mineralogiczne w stratygrafii czwartorzêdu : kwietnia, Warszawa. KENIG K. Islandia wspó³czesne formy i procesy glacjalne. W: II Warsztaty Metodologiczne Metody petrograficzne i mineralogiczne w stratygrafii czwartorzêdu : kwietnia, Warszawa. KENIG K., MORAWSKI W. Zró nicowanie facjalne osadów zandrowych w rejonie Nidzicy (po³udniowo-zachodnie Mazury). W: II Warsztaty Metodologiczne Metody petrograficzne i mineralogiczne w stratygrafii czwartorzêdu : kwietnia, Warszawa. K. KENIG Nowy profil m³odszego plejstocenu w wierceniu badawczym na Ornaku Tatry Zachodnie (wyniki badañ litologicznych komunikat). W: VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski. 31 sierpnia 4 wrzeœnia, Czudec. MORAWSKI W., KENIG K. Lithology of the Late Pleistocene sands for stratigraphic and palaeographic correlation in Muszaki area, southwestern Mazury Lakeland. Geol. Quart., 43, 1: KENIG K. Analiza minera³ów ciê kich. W: Metodyka opracowania Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1: (red. L. Marks, A. Ber): Pañstw. Inst. Geol., Warszawa.

5 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig 11 KENIG K. Analiza sk³adu mineralno-petrograficznego frakcji piaszczystej. W: Metodyka opracowania Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1: (red. L. Marks, A. Ber): 60. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa. KENIG K. Analiza obtoczenia ziarn kwarcu. W: Metodyka opracowania Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1: (red. L. Marks, A. Ber): Pañstw. Inst. Geol., Warszawa KENIG K. Islandia jako przyk³ad wspó³czesnych form i procesów glacjalnych. Pos. Nauk. Pañstw. Inst. Geol., 56: KENIG K. Islandia teraÿniejszoœæ kluczem do przesz³oœci. Pos. Nauk. Pañstw. Inst. Geol., 56: KENIG K. Ocena wartoœci interpretacyjnej wspó³czynnika obtoczenia ziarn kwarcu z osadów czwartorzêdowych (metoda fotograficzna). Prz. Geol., 48, 4: KENIG K. Sk³ad petrograficzny frakcji wirowej gliny morenowej w Koczerach ko³o Drohiczyna (metodyka PIG). W: Warsztaty terenowe Osady, struktury i formy warciañskiej strefy glacjomarginalnej na Nizinie Podlaskiej : wrzeœnia, Lublin Mielnik KENIG K., MARKS L. Znaczenie kryteriów litologicznych dla stratygrafii osadów czwartorzêdowych. W: Eolizacja osadów jako wskaÿnik stratygraficzny czwartorzêdu (red. E. Mycielska-Dowgia³³o): Wyd. UW, Warszawa. KENIG K., LINDNER L. Profile wiertnicze osadów czwartorzêdowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich. Prz. Geol., 49, 12: KENIG K. Warsztaty Geomorfologiczne w Egipcie, 5 22 kwietnia Prz. Geol., 50, 7: KENIG K. Wybrane procesy wietrzeniowe i sedymentacyjne na przyk³adzie Pustyni Zachodniej w Egipcie relacja z udzia³u w Warsztatach Geomorfologicznych. Sprawozd. Pos. Pañstw. Inst. Geol. KENIG K. Litopetrografia glin morenowych rejonu Pi³y. W: IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski : Borne Sulinowo. KENIG K. Pustynia Zachodnia w Egipcie procesy eoliczne. W: IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski : wrzeœnia, Borne Sulinowo KENIG K. Badania sk³adu petrograficznego frakcji wirowej (5 10 mm) glin lodowcowych. W: Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych (red. S. Terpi³owski, M. Harasimiuk): Wyd. UMCS, Lublin. KENIG K. Petrographic features of tills from western and eastern part (lobes) Scandinavian ice-sheet in the Polish Lowland (Poland). W: International Symposium on Human impact and geological heritage. Abstracts: Talin. KENIG K. Surface microtextures of quartz grains from Vistulian loesses of Poland and some other countries. W: Loess and paleoenvironment. Abstracts: maja 1 czerwca, Moskwa. KENIG K. Zró nicowanie petrograficzno-mineralne równowiekowych glin morenowych na Ni u Polskim (wybrane przyk³ady). W: Konferencja Cechy litologiczne plejstoceñskich glin morenowych Ÿród³em informacji stratygraficznych i paleogeograficznych : listopada. KENIG K. Petrographic features of tills from western and eastern part (lobes) Scandinavian ice-sheet in the Polish Lowland (Poland). W: International Symposium on Human impact and geological heritage. Abstracts: Talin.

6 12 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig 2004 KENIG K. Mineralogical-petrographical diversity of contemporaneously deposited tills in the Polish Lowland. W: International field Symposium on Quaternary geology and modern terrestrial processes. Abstracts: Ryga. KENIG K. Zró nicowanie petrograficzne i mineralne równowiekowych glin morenowych z wybranych obszarów Ni u Polskiego. Prz. Geol., 52, 4: KENIG K., JOCHEMCZYK L., TRZEPLA M. Charakterystyka litogenetyczna piaszczystych osadów miêdzymorenowych w centralnej czêœci pojezierza Che³miñskiego. W: IX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski: Supraœl. KENIG K. Mineralogical-petrographical diversity of contemporaneously deposited tills in the Polish Lowland. W: International field Symposium on Quaternary geology and modern terrestrial processes. Abstracts: Ryga KENIG K. Zastosowanie badañ petrologicznych i mineralogicznych w okreœleniu litostratygrafii i litogenezy osadów plejstoceñskich. Prz. Geol., 53, 3: 256. KENIG K. Intertills sandy deposits in the Che³mno Lakeland (Poland). W: Miêdzynarodowe Sympozjum Terenowe Geologia czwartorzêdu i procesy geomorfologiczne : Apatyty KENIG K. Cechy teksturalne osadów w profilu Sandomierz z wykorzystaniem badañ w SEM. W: Seminarium terenowe Studia interdyscyplinarne nad lessami problemy metodyczne : wrzeœnia, Sandomierz. KENIG K. Znaczenie badañ mineralogicznych piaszczystych osadów miêdzymorenowych rejonu DŸwierzut (Warmia). W: XIII Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski : wrzeœnia, Maróz. KENIG K. Surface microtextures of quartz grains from Vistulian loesses from selected profiles of Poland and some other countries. Quatern. Internat., 152/153: KENIG K. Piaszczyste osady miêdzymorenowe i ich znaczenie w badaniach plejstocenu Ni u Polskiego. W: Konferencja Piaszczyste osady miêdzymorenowe na Ni u Polskim jako Ÿród³o informacji o œrodowiskach depozycji i paleogeografii : listopada, Warszawa. KENIG K. Kopalne osady rzeczne i fluwioglacjalne w nowych profilach wiertniczych w rejonie Radzymina ko³o Warszawy. W: Konferencja Piaszczyste osady miêdzymorenowe na Ni u Polskim jako Ÿród³o informacji o œrodowiskach depozycji i paleogeografii : listopada, Warszawa. KENIG K., ARSKI M. Miêdzynarodowe Sympozjum Terenowe Geologia czwartorzêdu i procesy geomorfologiczne. Apatyty, Pó³wysep Kola. Rosja Prz. Geol., 54, 3: KENIG K., JOCHEMCZYK L., TRZEPLA M. Litogeneza piaszczystych osadów miêdzymorenowych w œrodkowej czêœci Pojezierza Che³miñskiego. Prz. Geol., 54, 9: KENIG K. Konferencja Piaszczyste osady miêdzymorenowe na Ni u Polskim jako Ÿród³o informacji o œrodowiskach depozycji i paleogeografii. Warszawa, r. Prz. Geol., 55, 3: 193 KENIG K. Znaczenie piaszczystych osadów miêdzymorenowych dla plejstocenu Ni u Polskiego. Prz. Geol., 55, 3: 194. KENIG K. Osady sedymentacji rzecznej i fluwioglacjalnej w profilach wiertniczych w rejonie Radzymina (œrodkowe Mazowsze). Prz. Geol., 55, 3: 204.

7 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig 13 KENIG K. Marine end land deposits of the southern Baltic and Or³owo cliff (Gdañsk Bay) in the light quartz grains SEM studies. W: International Field Symposium Quaternary of Western Lithuania:from the Pleistocene glaciations to evolution of the Baltic Sea : maja 2 czerwca, Wilno. KENIG K. Periglacial environment and its deposits on example of loess from selected region European Lowland and Pakistan. W: International Workshop on Environmental Changes and Sustainable Development in Arid and Semi-arid Regions. Program and Abstracts: wrzeœnia, Mongolia, Chiny KENIG K. Depositional environments of loesses from the Sandomierz site, SE Poland, based on lithologic and SEM studies. Geol. Quart., 52, 2: KENIG K., R CZKOWSKI W. Osady najm³odszego zlodowacenia w profilach wiertniczych na Ornaku (Tatry Zachodnie) na tle geologii tego obszaru. W: Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski : wrzeœnia, Zakopane. KENIG K. Lithological properties of tills on Polish Lowland. W: International Field Symposium of INQUA Peribaltic Group Quaternary of the Gulf of Gdañsk and lower Vistula Region in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and paleogeography : wrzeœnia, Frombork. KENIG K. Some problems of aeolian activity in an arid and semi arid region of the Alashan Plateau, Inner Mongolia, China. W: V Seminarium lessowe XV seminarium polsko-ukraiñskie Zapis zmian œrodowiskowych w póÿnoplejstoceñskich sekwencjach lessowo-glebowych : wrzeœnia, Wroc³aw Srebrna Góra. KENIG K. Cechy litologiczne glin morenowych na Ni u Polskim. W: V Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzêdowych. Abstrakty: listopada, Poznañ. GO DZIK J., KENIG K., SKÓRZAK A. Wybrane cechy litologiczne osadów piaszczystych miocenu, pliocenu i starszego czwartorzêdu w KWB Be³chatów. W: Konferencja Osady z pogranicza czwartorzêdu i neogenu, paleogenu Ÿród³em informacji o wp³ywie pod³o a na litologiê osadów na Ni u Polskim : grudnia, Pañstw. Inst. Geol., Warszawa. KENIG K. Przebieg sedymentacji osadów paleogenu, neogenu i plejstocenu w profilu Suchostruga (k. Mszczonowa). W: Konferencja Osady z pogranicza czwartorzêdu i neogenu, paleogenu Ÿród³em informacji o wp³ywie pod³o a na litologiê osadów na Ni u Polskim : grudnia, Pañstw. Inst. Geol., Warszawa. KENIG K. Cechy mineralne osadów neogenu i paleogenu z bezpoœredniego pod³o a plejstocenu i ich odzwierciedlenie w osadach plejstocenu z wybranych rejonów Ni u Polskiego. W: Konferencja Osady z pogranicza czwartorzêdu i neogenu, paleogenu Ÿród³em informacji o wp³ywie pod³o a na litologiê osadów na Ni u Polskim : grudnia, Pañstw. Inst. Geol., Warszawa KENIG K. Litologia glin morenowych na Ni u Polskim podstawowe metody badawcze. Biul. Pañstw. Inst. Geol., 437: KENIG K. Niektóre cechy mineralne osadów z profili Kêpa. W: XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna l¹dolodu zlodowacenia wary i pojezierza plejstoceñskie na po³udniowym Podlasiu: sierpnia 4wrzeœnia, Zimna Woda k. ukowa. KENIG K., ARSKI M. Zastosowanie metod litologicznych w badaniach osadów jaskiniowych na przyk³adzie jaskini Komarowej i Stajnia (Wy yna Czêstochowska). W: Konferencja Geomorfologów Polskich Metody badañ w geomorfologii : wrzeœnia, Kielce.

8 14 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig 2010 GO DZIK J., KENIG K., SKÓRZAK A. Zmiany kszta³tu ziaren kwarcowych oraz sk³adu mineralnego oraz z piaszczystych osadów miocenu, pliocenu i starszego czwartorzêdu w rowie Kleszczowa. Biul. Pañstw. Inst. Geol., 438: KENIG K. Alimentary, transport and sedimentary environment of loesses from some regions of the European Lowlands and Pakistan in the light of lithological and SEM analyses. Quatern. Res. [W druku] KENIG K. Osady eoliczne w suchym i pó³suchym rejonie Pustyni Alashan, Mongolia Wewnêtrzna, Chiny. Wyd. UW, Warszawa. [W druku] PRACE NIEPUBLIKOWANE UNPUBLISHED WORKS 1963 KENIG K. Czwartorzêd okolic Palczewa nad Pilic¹. [Praca magisterska] Arch. Wydz. Geologii UW, Warszawa RZECHOWSKI J., GRONKOWSKA B., KENIG K. Petrografia glin zwa³owych Podlasia i Mazowsza KENIG K. Gliny zwa³owe zlodowacenia pó³nocnopolskiego na obszarze Polski pó³nocno-wschodniej RZECHOWSKI J., GRONKOWSKA B., KENIG K., SOBCZUK B. Studium porównawcze wspó³czesnych i kopalnych osadów rzecznych. RZECHOWSKI J., GRONKOWSKA B., KENIG K., SOBCZUK B. Litostratygrafia osadów glacjalnych z profilów wiertniczych na Pojezierzu Mazurskim. Centr. Arch. Geol. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa KENIG K. Litologia glin zwa³owych w profilach wiertniczych miêdzyrzecza dolnego Bugu i Narwi KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów plejstoceñskich. Opracowanie specjalne dla ark. Ostrów Wielkopolski Szczegó³owej mapy geologicznej Polski 1: Centr. Arch. Geol. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Choczewo.

9 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig KENIG K. Litogeneza osadów plejstoceñskich na obszarze Wysoczyzny Lêborskiej i Pojezierza Kaszubskiego KENIG K., SOBCZUK B. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1:50000 ark. Grodzisk Mazowiecki KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Warka KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Suwa³ki KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Krasnopol KENIG K., KRYSTEK B. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP ark. owicz. KENIG K., KRYSTEK B. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Ryn. RZECHOWSKI J., KENIG K., KRYSTEK B. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Ster³awki Wielkie KENIG K., KRYSTEK B. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Mi³ki. KENIG K. Regionalne profile reperowe osadów interglacjalnych i glacjalnych W: (red. M.D. Baraniecka). KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Sejny Kenig K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark yrardów KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Gniewkowo. KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Aleksandrów Kujawski. KENIG K. Skaningowe zdjêcie lessów z wybranych arkuszy SMGP 1: Centr. Arch. Geol. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa.

10 16 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig 1993 KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Olsztyn. Kenig K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych. SMGP 1: ark. Œlesin KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Elbl¹g Po³udnie. KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Lubaczów. KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Muszaki KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Nidzica. KENIG K., MARCINKOWSKI B. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1:50000 ark. Augustów Stacja. KENIG K., MORAWSKI W. XIV INQUA Congress, Berlin, Lithology of the sandy moraines and terraces. Excursion. Quaternary field trips in Central Europe. Stop 7. Zimna Woda. Centr. Arch. Geol. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Barczewo. KENIG K., ZABIELSKI R. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: ark. Mszczonów KENIG K. Litologiczne podstawy stratygrafii glin morenowych wybranych obszarów Ni u Polskiego KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz Dobre Miasto. RZECHOWSKI J., KENIG K., KOTARBIÑSKI J. Atlas litofacjalny. Centr. Arch. Geol. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz Miñsk Mazowiecki KENIG K. Analiza powierzchni ziarn kwarcu w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) z profilu osadów tarasowych Jaskini Komarowej.

11 Bibliografia doc. dr hab. Krystyny Kenig 17 KENIG K., JANKOWSKA B. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz elechów KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz Kañczuga. KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz Ka³uszyn KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz Ceg³ów. KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz StaroŸreby KENIG K. Gliny morenowe na Ni u Polskim z wykorzystaniem badañ litologicznych wykonywanych do SMGP w skali 1: KENIG K. Synteza wyników badañ litologicznych wykonywanych przy realizacji SMGP w skali 1: na obszarze Ni u Polskiego. Arch. Geol. MŒ, Warszawa. KENIG K. Litologiczna charakterystyka osadów na granicy trzeciorzêd-czwartorzêd z uwzglêdnieniem nowych, reperowych profili w ujêciu regionalnym. Arch. Geol. MŒ, Warszawa KENIG K. Litologiczna charakterystyka piaszczystych osadów miêdzymorenowych w syntetycznym ujêciu regionalnym i litostratygraficznym. Arch. Geol. MŒ, Warszawa KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz DŸwierzuty. KENIG K. Badania litologiczno-petrograficzne osadów czwartorzêdowych SMGP 1: arkusz Radzymin KENIG K. Litologia glin morenowych na Ni u Polskim KENIG K. Analizy ekspertyzowe osadów piaszczystych z arkusza Zwoleñ SMGP 1: Centr. Arch. Geol. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa. KENIG K. Litologia osadów jaskini Stajnia. W: Stratygrafia osadów plejstoceñskich stanowiska archeologicznego jaskini Stajnia k.mirowa na Wy ynie Krakowsko-Czêstochowskiej. Centr. Arch. Geol. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa. Zestawi³a Joanna PRZASNYSKA

12

Geologia kenozoiku. 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Geologia kenozoiku. 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Geologia kenozoiku 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Geology of Cainozoic 3. Jednostka prowadząca przedmiot WNZKŚ, Instytut Nauk Geologicznych,

Bardziej szczegółowo

Geomorfologia z elementami sedymentologii

Geomorfologia z elementami sedymentologii Geomorfologia z elementami sedymentologii Badania w Zakładzie Geomorfologii koncentrują się na zagadnieniu Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych, jej zapis w rzeźbie i osadach

Bardziej szczegółowo

REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO

REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 454: 121 132, 2013 R. REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO VERIFICATION OF THE HYDROGEOLOGICAL MAP OF POLAND (HMP), 1:50 000 EXEMPLIFIED

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE BIULETYN UNIEJOWSKI Tom 1 2012 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Danuta Dzieduszyńska, Piotr Kittel * BASEN UNIEJOWSKI HISTORIA I STAN BADAŃ PALEOGEOGRAFICZNYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM WSTĘP Obszar określony w tytule

Bardziej szczegółowo

Pleistocene glacial limits in the territory of Poland

Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Leszek Marks* Abstract.Thelimitsoffourmajoricesheets can be traced in the present landscape of Poland. Glacial deposits and ice-dammed lakes indicate

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk o Ziemi. mgr Karol Tylmann

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk o Ziemi. mgr Karol Tylmann Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Ziemi mgr Karol Tylmann Dynamika procesów glacjalnych na obszarze Garbu Lubawskiego podczas ostatniego zlodowacenia Rozprawa doktorska wykonana w

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE PETROGRAFICZNE OSADÓW GLACJALNYCH W REJONIE GARDNIEŃSKIEJ STREFY MARGINALNEJ

ZRÓŻNICOWANIE PETROGRAFICZNE OSADÓW GLACJALNYCH W REJONIE GARDNIEŃSKIEJ STREFY MARGINALNEJ PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 120 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2008 Natalia Nowacka, Marta Neumann ZRÓŻNICOWANIE PETROGRAFICZNE OSADÓW GLACJALNYCH W REJONIE GARDNIEŃSKIEJ STREFY

Bardziej szczegółowo

Osady dna doliny nidzicy

Osady dna doliny nidzicy VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Osady dna doliny nidzicy w rejonie kazimierzy wielkiej 1. Wstęp Obszary lessowe charakteryzują się specyficzną rzeźbą, która uwarunkowana jest między innymi

Bardziej szczegółowo

Wpływ podłoża czwartorzędu na rzeźbę okolic

Wpływ podłoża czwartorzędu na rzeźbę okolic VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Wpływ podłoża czwartorzędu na rzeźbę okolic gostynina w kotlinie płockiej Położenie okolic Gostynina w strefie marginalnej maksymalnego zasięgu lądolodu zlodowacenia

Bardziej szczegółowo

Studia interdyscyplinarne nad lessami - problemy metodyczne

Studia interdyscyplinarne nad lessami - problemy metodyczne III KOMUNIKAT Ramowy Program Seminarium Terenowego Studia interdyscyplinarne nad lessami - problemy metodyczne Sandomierz, 14-16 września 2006 r. Biuro Seminarium i rejestracja uczestników: Rektorat Studium

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. dr Magdalena Ratajczak Zakład Geomorfologii UAM Poznań

Dorobek naukowy. dr Magdalena Ratajczak Zakład Geomorfologii UAM Poznań dr Magdalena Ratajczak Zakład Geomorfologii UAM Poznań Dorobek naukowy Ratajczak M. 2001, Osady powierzchniowe wzgórza czołowomorenowego i jego sąsiedztwa koło Miasteczka Krajeńskiego w świetle badań litologicznych,

Bardziej szczegółowo

Klastyczne systemy depozycyjne

Klastyczne systemy depozycyjne seuqcaj.net Klastyczne systemy depozycyjne Anna Wysocka Zakład ad Geologii Dynamicznej IGP Sposób b zaliczenia: Sprawdzian testowy na myślenie!!! Literatura zalecana: Terrigenous Clastic Depositional Systems,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2016 ETD ETS SEDYMENTACJA. Erozja Transport Depozycja. Diageneza

WYKŁAD 2016 ETD ETS SEDYMENTACJA. Erozja Transport Depozycja. Diageneza ETD ETS SEDYMENTACJA Erozja Transport Depozycja Diageneza ETD ETS SEDYMENTACJA Erozja Transport Depozycja Diageneza ćwiczenia terenowe grupa I: 4 9 lipca grupa II: 11-16 lipca miejsce zakwaterowania: Radków

Bardziej szczegółowo

Skarpa lessowa w Białym Kościele

Skarpa lessowa w Białym Kościele OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 81 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Skarpa lessowa w Białym Kościele Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.0248

Bardziej szczegółowo

Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. Zaproszenie do realizacji u nas pracy licencjackiej

Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. Zaproszenie do realizacji u nas pracy licencjackiej Zaproszenie do realizacji u nas pracy licencjackiej Początki naszej jednostki sięgają 1959. Od tego czasu wypromowaliśmy ponad 600 absolwentów. Obecnie nasz zespół tworzy 9 pracowników i 4 doktorantów.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

dr Joanna Petera-Zganiacz Załącznik nr 3

dr Joanna Petera-Zganiacz Załącznik nr 3 WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH LUB TWÓRCZYCH PRAC ZAWODOWYCH ORAZ INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH DYDAKTYCZNYCH, WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I POPULARYZACJI NAUKI I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe,

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA Informacje ogólne Numer KDG: 2316 1. Nazwa obiektu: Wąwóz lessowy Jedliczny Dół w Turzyńcu 2. Typ obiektu geostanowiska: elementy rzeźby - formy denudacyjne 3. Współrzędne (WGS84): Długość: 50 38' 09,180

Bardziej szczegółowo

Stratygrafia i litologia mineralnych osadów występujących w klifach środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku

Stratygrafia i litologia mineralnych osadów występujących w klifach środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku Landform Analysis, Vol. 7: 113 118 (2008) Stratygrafia i litologia mineralnych osadów występujących w klifach środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku Stratigraphy and lithology of minerogenic deposits

Bardziej szczegółowo

Badania polarne i peryglacjalne prof. dr hab. Kazimierza Pękali

Badania polarne i peryglacjalne prof. dr hab. Kazimierza Pękali XX lat badań polarnych Instytutu Nauk o Ziemi UMCS na Spitsbergenie Józef SUPERSON Badania polarne i peryglacjalne prof. dr hab. Kazimierza Pękali Prof. dr hab. Kazimierz Pękala urodził się 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

i Kształtowania Środowiska

i Kształtowania Środowiska Geomorfologia Tomasz Kalicki tomaszkalicki@ymail.com http://www.ujk.edu.pl/zgks/ Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego Zakład Geomorfologii i Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Marek Ewertowski Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland Institute of Geoecology and Geoinformation

Marek Ewertowski Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland Institute of Geoecology and Geoinformation Marek Ewertowski Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland Institute of Geoecology and Geoinformation Journal papers: Szuman I., Ewertowski M., Kasprzak L., 2013 - Thermo-mechanical facies representative

Bardziej szczegółowo

OSTATNI LĄDOLÓD SKANDYNAWSKI W LOBIE WISŁY KONTROWERSJE I NOWE SPOJRZENIE

OSTATNI LĄDOLÓD SKANDYNAWSKI W LOBIE WISŁY KONTROWERSJE I NOWE SPOJRZENIE PLEJSTOCEN KUJAW I DYNAMIKA LOBU WISŁY W CZASIE OSTATNIEGO ZLODOWACENIA Ciechocinek, 3 7 września 2007 r. Wojciech Wysota, Paweł Molewski Instytut Geografii, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ OSTATNI

Bardziej szczegółowo

numer 49 Zał.Nr: 2.1 Miejscowość: Kolonia Dzielna : GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzędna: 203.90 m n.p.m. Holocen 0.40 gleba, brunatna Gb IXa Piasek średni, jasny brązowy, z domieszką piasku gliniastego

Bardziej szczegółowo

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

Wtoctawka. Wyr6zniono dotychczas warstw~ zwalowej pochodzl!c4 przypoludniowopolskiego. WST~P. Ge()log;iCZIlY t. 26, nr -441

Wtoctawka. Wyr6zniono dotychczas warstw~ zwalowej pochodzl!c4 przypoludniowopolskiego. WST~P. Ge()log;iCZIlY t. 26, nr -441 Ge()log;iCZIlY t. 26, nr -441 191 piejst()cens:/j~ich w kraw~dzi Wtoctawka. Wyr6zniono dotychczas warstw~ zwalowej pochodzl!c4 przypoludniowopolskiego. Postulowano opracowanie profilu podluznego WST~P

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych. w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze.

Wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych. w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze. dr Piotr Czubla Łódź, dnia 27 lipca 2015 r. Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych ul. Narutowicza 88 90-139 Łódź Wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Państwowy Instytut Geologiczny Oddz. Dolnoślaski, ul. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław, e-mail: Janusz.Badura@pgi.gov.pl 2

Państwowy Instytut Geologiczny Oddz. Dolnoślaski, ul. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław, e-mail: Janusz.Badura@pgi.gov.pl 2 PROBLEMY ZE STRATYGRAFIĄ UTWORÓW PLEJSTOCEŃU W ZACHODNIEJ CZĘŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA Few problems with stratigraphy of plejstocene deposits on western part of Lower Silesia Janusz Badura 1, Adam Szynkiewicz

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN

Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN W ciągu 25 lat eksploatacji Oceania: odbyła 337 rejsów ( w tym 24 rejsy arktyczne AREX) spędziła w morzu 4488 dni przepłynęła około 300 000 mil zabrała na pokład

Bardziej szczegółowo

Kierownik 6 projektów badawczych, współwykonawca 6 projektów badawczych, w tym 3 międzynarodowych. Opiekun 2 grantów promotorskich

Kierownik 6 projektów badawczych, współwykonawca 6 projektów badawczych, w tym 3 międzynarodowych. Opiekun 2 grantów promotorskich Dariusz Krzyszkowski Prof.dr hab. w dziedzinie nauki o Ziemi, specjalność: geologia czwartorzędu Stanowisko profesor nadzwyczajny naukowy Zakład Paleobotaniki Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Stacja Terenowa Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Czołpinie Smołdziński Las 33 76-204 SMołdZino

Stacja Terenowa Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Czołpinie Smołdziński Las 33 76-204 SMołdZino POLSKIE TERENOWE STACJE GEOGRAFICZNE Nazwa stacji i jej adres Stacja Terenowa Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Czołpinie Smołdziński Las 33 76-204 SMołdZino

Bardziej szczegółowo

LITOLOGIA GLIN MORENOWYCH NA NI U POLSKIM PODSTAWOWE METODY BADAWCZE

LITOLOGIA GLIN MORENOWYCH NA NI U POLSKIM PODSTAWOWE METODY BADAWCZE BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 437: 1 58, 2009 R. LITOLOGIA GLIN MORENOWYCH NA NI U POLSKIM PODSTAWOWE METODY BADAWCZE LITHOLOGY OF TILLS IN THE POLISH LOWLAND BASIC INVESTIGATIVE METHODS

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013 NOTATKI NAUKOWE. Małgorzata Frydrych

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013 NOTATKI NAUKOWE. Małgorzata Frydrych A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013 NOTATKI NAUKOWE Małgorzata Frydrych Magistrantka geografii, specjalności geoekologia z ekofizjografią Katedra Geografii

Bardziej szczegółowo

BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA POWIERZCHNI OKOLIC KUŹNICY

BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA POWIERZCHNI OKOLIC KUŹNICY Maciej Dąbski 1, Piotr Szwarczewski 1 BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA POWIERZCHNI OKOLIC KUŹNICY GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY OF KUŹNICA REGION Abstrakt Podłoże krystaliczne na obszarze badań występuje na głębokości

Bardziej szczegółowo

Kartografia - wykład

Kartografia - wykład prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz KATEDRA ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH, KARTOGRAFII I GEOLOGII GOSPODARCZEJ Kartografia - wykład Mapy topograficzne i geologiczne Część 2 MAPY TOPOGRAFICZNE UŻYTKOWANE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Polish road development plan in clash with Natura 2000

Polish road development plan in clash with Natura 2000 Programming the EU funds for 200-201 Polish road development plan in clash with Natura 2000 Robert Cyglicki Krakow, Poland November 2-26, 200 1 21 1 Road infrastructure development plans until 201 Ko³baskowo

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S74 planowanie, lokalizacja i warianty budowy.

Droga ekspresowa S74 planowanie, lokalizacja i warianty budowy. Droga ekspresowa S74 planowanie, lokalizacja i warianty budowy. Sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce zaczyna nabierać realny kształt. Wraz z ich budową poprawia się prędkość przepływu towarów oraz

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŒÆ INFILTRACYJNA ZWIETRZELIN UTWORÓW KARBOÑSKICH, PERMSKICH ORAZ CZWARTORZÊDOWYCH REJONU BOGUSZOWA-GORCÓW (SUDETY ŒRODKOWE)

ZDOLNOŒÆ INFILTRACYJNA ZWIETRZELIN UTWORÓW KARBOÑSKICH, PERMSKICH ORAZ CZWARTORZÊDOWYCH REJONU BOGUSZOWA-GORCÓW (SUDETY ŒRODKOWE) BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 445: 51 58, 2011 R. ZDOLNOŒÆ INFILTRACYJNA ZWIETRZELIN UTWORÓW KARBOÑSKICH, PERMSKICH ORAZ CZWARTORZÊDOWYCH REJONU BOGUSZOWA-GORCÓW (SUDETY ŒRODKOWE) INFILTRATION

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METOD GEOELEKTRYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU BUDOWY PODŁOŻA CZWARTORZĘDOWEGO.

ZASTOSOWANIE METOD GEOELEKTRYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU BUDOWY PODŁOŻA CZWARTORZĘDOWEGO. ZASTOSOWANIE METOD GEOELEKTRYCZNYCH W ROZPOZNAWANIU BUDOWY PODŁOŻA CZWARTORZĘDOWEGO. Arkadiusz Piechota Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje podstawy fizyczne metod elektrooporowych, opartych na prawie

Bardziej szczegółowo

Doc. dr hab. Franciszek, Józef LIS

Doc. dr hab. Franciszek, Józef LIS Doc. dr hab. Franciszek, Józef LIS Zakład Geologii Środowiskowej tel. 849 53 51 w. 590 e-mail: jozef.lis@pgi.gov.pl Kwalfikacje: 1951 1957 studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1957 magister

Bardziej szczegółowo

Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego

Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego NR 163 Józef Lewandowski Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2015 Redaktor serii: Nauki o Ziemi Andrzej T. Jankowski Recenzenci

Bardziej szczegółowo

WÊGLANOWOŒÆ, OBTOCZENIE ZIAREN I MINERA Y CIÊ KIE W FORMACJACH PALEOGENU I NEOGENU ŒRODKOWOZACHODNIEJ POLSKI

WÊGLANOWOŒÆ, OBTOCZENIE ZIAREN I MINERA Y CIÊ KIE W FORMACJACH PALEOGENU I NEOGENU ŒRODKOWOZACHODNIEJ POLSKI BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 438: 123 136, 2010 R. WÊGLANOWOŒÆ, OBTOCZENIE ZIAREN I MINERA Y CIÊ KIE W FORMACJACH PALEOGENU I NEOGENU ŒRODKOWOZACHODNIEJ POLSKI CARBONATE CONTENT, GRAIN

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 -1/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Blokdiagramy A-D (załącznik 1) ilustrują budowę geologiczną czterech regionów Polski. Uzupełnij tabelę: w kolumnie 1:

Bardziej szczegółowo

Ostatni rozdział 7 to syntetyczne podsumowanie wszystkich wyników.

Ostatni rozdział 7 to syntetyczne podsumowanie wszystkich wyników. dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. nadzw. ING PAN Warszawa, 2015/04/19 Instytut Nauk Geologicznych PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa Email: piotr.krzywiec@twarda.pan.pl Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Piaskownia w Żeleźniku

Piaskownia w Żeleźniku OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 97 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Piaskownia w Żeleźniku Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.1753 E Szerokość:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wykaz opublikowanych prac naukowych

Załącznik 2. Wykaz opublikowanych prac naukowych Załącznik 2. Wykaz opublikowanych prac naukowych Przed doktoratem 1 artykuł w bazie Web of Science (lista ISI) (współautorstwo) 1 monografia (współautorstwo) 5 artykułów recenzowanych, w tym 4 indywidualne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SEJSMOSTRATYGRAFICZNE MIERZEI DZIWNOWSKIEJ

JEDNOSTKI SEJSMOSTRATYGRAFICZNE MIERZEI DZIWNOWSKIEJ JEDNOSTKI SEJSMOSTRATYGRAFICZNE MIERZEI DZIWNOWSKIEJ Dr Leszek Józef Kaszubowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury Wstęp Badania geologiczne

Bardziej szczegółowo

Litostratygrafia plejstoceńskich

Litostratygrafia plejstoceńskich VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Litostratygrafia plejstoceńskich teras nadzalewowych dolin rzek belnianki i łagowicy w górach świętokrzyskich Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami paleogeografii

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu budowy świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 25 wraz z kanalizacją kablową na terenie Portu Lotniczego Łódź Lokalizacja: Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 071 351 38 83, 0601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA podłoża gruntowego Temat: CIESZKÓW (pow. Milicz), ul. Garncarska budowa parkingu i

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA Informacje ogólne Numer KDG: 2209 1. Nazwa obiektu: Odsłonięcie utworów piaszczystych miocenu w Lipowcu 2. Typ obiektu geostanowiska: odsłonięcie geologiczne sztuczne 3. Współrzędne (WGS84): Długość: 50

Bardziej szczegółowo

Słupskie Prace Geograficzne

Słupskie Prace Geograficzne Słupskie Prace Geograficzne 4 2007 Ireneusz J. Olszak Instytut Geografii Akademia Pomorska Słupsk RZEŹBA POWIERZCHNI I OSADY CZWARTORZĘDOWE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI POJEZIERZA STAROGARDZKIEGO LAND RELIEF

Bardziej szczegółowo

IV Zjazd Geomorfologów Polskich Główne kierunki badań geomorfologicznych... s. 185-190

IV Zjazd Geomorfologów Polskich Główne kierunki badań geomorfologicznych... s. 185-190 Jacek Szmańda Pracownia Sedymentologii i Datowania TL Instytut Geografii UMK ul. Fredry 6/8 87-100 Toruń ALUWIA WYBRANYCH OBSZARÓW RÓWNIN ZALEWOWYCH DRWĘCY I TĄŻYNY W ŚWIETLE ANALIZ TEKSTURALNYCH ALUVIAL

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

WIEK OSADÓW WIELEWSKIEJ WYSPY MORENOWEJ NA OBSZARZE SANDRU KOŚCIERSKIEGO AGE OF SEDIMENTS OF WIELE MORAINIC ISLAND ON KOŚCIERZYNA OUTWASH PLAIN

WIEK OSADÓW WIELEWSKIEJ WYSPY MORENOWEJ NA OBSZARZE SANDRU KOŚCIERSKIEGO AGE OF SEDIMENTS OF WIELE MORAINIC ISLAND ON KOŚCIERZYNA OUTWASH PLAIN Słupskie Prace Geograficzne 3 2007 Krzysztof Petelski Akademia Pomorska Słupsk Ireneusz J. Olszak Akademia Pomorska Słupsk WIEK OSADÓW WIELEWSKIEJ WYSPY MORENOWEJ NA OBSZARZE SANDRU KOŚCIERSKIEGO AGE OF

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

Analiza petrograficzna osadów glacjalnych zarys problematyki

Analiza petrograficzna osadów glacjalnych zarys problematyki Landform Analysis, Vol. 12: 49-70 (2010) Analiza petrograficzna osadów glacjalnych zarys problematyki Petrographic study of glacial sediments an outline of the problem Maria Górska-Zabielska * Instytut

Bardziej szczegółowo

Halina Pomianowska PETROGRAFICZNE BADANIA NEOLITYCZNYCH NARZĘDZI KA- MIENNYCH Z OKOLIC BOCIENIA (POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE)

Halina Pomianowska PETROGRAFICZNE BADANIA NEOLITYCZNYCH NARZĘDZI KA- MIENNYCH Z OKOLIC BOCIENIA (POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE) ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI ARCHEOLOGIA XXXII, TORUŃ 2012 Instytut Geografi i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Halina Pomianowska PETROGRAFICZNE BADANIA NEOLITYCZNYCH NARZĘDZI KA- MIENNYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU UL. FIRMOWEJ W PASŁĘKU gm. Pasłęk, powiat elbląski

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU UL. FIRMOWEJ W PASŁĘKU gm. Pasłęk, powiat elbląski Wykonawca: ZAKŁAD PRAC GEOLOGICZNYCH KLIWAŻ 14 300 MORĄG, MARKOWO 28/2 ZLECENIODAWCA: DAN-TOR Sp. z o.o. UL. KOPERNIKA 4c/22, 14-200 IŁAWA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO

Bardziej szczegółowo

Żywiec 16-19.05.2013. V Polska Konferencja Sedymentologiczna UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! pokos.pgi.gov.pl. Głębokomorska sedymentacja fliszowa

Żywiec 16-19.05.2013. V Polska Konferencja Sedymentologiczna UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! pokos.pgi.gov.pl. Głębokomorska sedymentacja fliszowa komunikat2 UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! Żywiec 16-19.05.2013 V Polska Konferencja Sedymentologiczna Głębokomorska sedymentacja fliszowa Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w:

Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w: Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Ministerstwie Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne

Zróżnicowanie przestrzenne VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Zróżnicowanie przestrzenne osadów wypełniających zagłębienia bezodpływowe (pomorze zachodnie, górna parsęta) 1. Wprowadzenie Celem pracy było rozpoznanie cech

Bardziej szczegółowo

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Pytania z geografii Polski Вопросы с географии Польши 1. Powierzchnia Polski? Площадь Польши? Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie.

Bardziej szczegółowo

Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016

Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 INŻYNIERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Lp. Kierunek Specjalność

Bardziej szczegółowo

WARUNKI AKUMULACJI PIASZCZYSTYCH OSADÓW PREGLACJALNYCH ZE STANOWISKA JANUSZNO K. PIONEK NA PODSTAWIE ICH CECH STRUKTURALNYCH I TEKSTURALNYCH

WARUNKI AKUMULACJI PIASZCZYSTYCH OSADÓW PREGLACJALNYCH ZE STANOWISKA JANUSZNO K. PIONEK NA PODSTAWIE ICH CECH STRUKTURALNYCH I TEKSTURALNYCH Zeszyty geograficzne 9 seria 5:zeszyty naukowe 2.qxd 2014-06-08 14:24 Page 69 69 Łu kasz Bu jak 1 WARUNKI AKUMULACJI PIASZCZYSTYCH OSADÓW PREGLACJALNYCH ZE STANOWISKA JANUSZNO K. PIONEK NA PODSTAWIE ICH

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 1 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1045/2015 Nr egz. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Podłoże czwartorzędu i morfogeneza sieci dolinnej Wysoczyzny Puckiej

Podłoże czwartorzędu i morfogeneza sieci dolinnej Wysoczyzny Puckiej Landform Analysis, Vol. 9: 236 240 (2008) Podłoże czwartorzędu i morfogeneza sieci dolinnej Wysoczyzny Puckiej Katarzyna Jereczek-Korzeniewska* Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, ul. Dmowskiego 16a,

Bardziej szczegółowo

Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. wyd. 3. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowy do wydania trzeciego i drugiego 11 1. Ziemia a nauki geologiczne 13 Geologia a nauki przyrodnicze 13 Materia Ziemi

Bardziej szczegółowo

Kartografia - wykład

Kartografia - wykład Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz KATEDRA ANALIZ ŚRODOWISKA, KARTOGRAFII I GEOLOGII GOSPODARCZEJ Kartografia - wykład Neotektonika i jej analiza na mapach geologicznych FAZA TEKTONICZNA okres wzmożonej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Słupskie Prace Geograficzne

Słupskie Prace Geograficzne Słupskie Prace Geograficzne 4 2007 Krzysztof Petelski Instytut Geografii Akademia Pomorska Słupsk RZEŹBA I BUDOWA GEOLOGICZNA RYNIEN POLODOWCOWYCH OKOLIC SKARSZEW THE RELIEF AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH USŁUGI GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Tadeusz Mazur PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu nr 4 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości STARY WIEC Miejscowość: STARY

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18.

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18. Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Alior Bank S.A. 50 2490 0005 0000 4500 5213 6493 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

DOLINA RZEKI CZARNA W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ JAKO PRZYKŁAD PLEJSTOCEŃSKIEJ DOLINY WYTOPISKOWEJ

DOLINA RZEKI CZARNA W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ JAKO PRZYKŁAD PLEJSTOCEŃSKIEJ DOLINY WYTOPISKOWEJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2014 (I III). T. 14. Z. 1 (45) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 53 66 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI

Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa zakładu ślusarsko-kowalskiego w miejscowości Celestynów, gm. Borek Wlkp. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia... 2 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk

Załącznik 2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk Załącznik 2 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork - Gdańsk Warszawa, luty 2009 MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA Projektowana droga ekspresowa przebiega

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEO ECHNIKA ŁÓDŹ Grzegorz ROMAN 9 1-4 3 3 Ł ÓDŹ, u l. F r an ciszkańska 1 7 / 2 5 w ww.ge o te ch nika -l od z.p l Ge ologia i nżynier ska i ś rodowisk ow a Te l/fa x 4 2 65 5-50 - 9 8 e -m ai l: r o ma

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY KULTUROWE

KRAJOBRAZY KULTUROWE Urszula Myga Piątek KRAJOBRAZY KULTUROWE ASPEKTY EWOLUCYJNE I TYPOLOGICZNE Cultural landscape Evolutionary and typological aspects Uniwersytet Śląski Katowice 2012 KRAJOBRAZY KULTUROWE ASPEKTY EWOLUCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb wstępnego rozpoznania warunków gruntowo wodnych w Olsztynie Track na dz. nr 13618/2 gmina: Olsztyn powiat: olsztyński województwo: warmińsko sko mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Magdalena Ratajczak Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań

Magdalena Ratajczak Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań Geologia glin lodowcowych i ich interpretacja genetyczna- wskaźnikowe cechy osadów determinowane miejscem sedymentacji w lądolodzie; glacidynamiczne deformacje osadów(stanowisko Wysoka) Magdalena Ratajczak

Bardziej szczegółowo

Charakter powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej budujących wydmy regionu Coude du Dra

Charakter powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej budujących wydmy regionu Coude du Dra Charakter powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej budujących wydmy regionu Coude du Dra Barbara Woronko Instytut Nauk Fizycznogeograficznych Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

River valleys of the Eemian Interglacial in central Poland

River valleys of the Eemian Interglacial in central Poland Geological Quarterly, 1999,43 (2): 163-168 J River valleys of the Eemian Interglacial in central Poland Leszek MARKS, Katarzyna POCHOCKA Marks L., Pochocka K. (1999) - River valleys of the Eemian Interglacial

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo