WYKORZYSTANIE REGENEROWANYCH WĘGLI AKTYWNYCH DO OGRANICZENIA MIGRACJI METALI CIĘŻKICH W GLEBIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE REGENEROWANYCH WĘGLI AKTYWNYCH DO OGRANICZENIA MIGRACJI METALI CIĘŻKICH W GLEBIE"

Transkrypt

1 Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ELŻBIETA BEZAK-MAZUR Politechnika Świętokrzyska, Zakład Ochrony Środowiska ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce WYKORZYSTANIE REGENEROWANYCH WĘGLI AKTYWNYCH DO OGRANICZENIA MIGRACJI METALI CIĘŻKICH W GLEBIE Węgle aktywne dzięki swym właściwościom znajdują liczne zastosowania, między innymi są wykorzystywane w procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wód. Po użyciu węgle stają się odpadem, który musi być właściwie zagospodarowany. Jedną z możliwych dróg wykorzystania zużytych węgli aktywnych jest ich regeneracja. W procesie regeneracji parametry decydujące o zdolnościach sorpcyjnych mogą się zmienić, uniemożliwiając wykorzystanie regenerowanego węgla w tym samym procesie. Należy wówczas znaleźć dla nich nowe zastosowanie. W niniejszej pracy dla sorbentów węglowych regenerowanych metodami chemicznymi podjęto próbę znalezienia nowego obszaru zastosowań, jakim jest ograniczenie migracji metali ciężkich w środowisku. Stwierdzono, że regenerowane węgle mogą być wykorzystane do ograniczenia migracji chromu, ołowiu i niklu. SŁOWA KLUCZOWE: regenerowane węgle aktywne, chrom, ołów, nikiel, migracja WSTĘP Węgiel aktywny ze względu na swoje właściwości znajduje liczne zastosowania, między innymi do oczyszczania ścieków i uzdatniania wód [1-3]. Po użyciu węgiel staje się odpadem, który musi być odpowiednio zagospodarowany [4]. Jedną z możliwości zagospodarowania zużytych węgli aktywnych jest ich regeneracja, a po niej ponowne wykorzystanie. Regenerowane węgle aktywne znajdują zastosowanie w tym samym obszarze, w jakim były użyte lub, uwzględniając ich niższe parametry sorpcyjne, w innym obszarze. W niniejszej pracy podjęto próbę znalezienia nowego obszaru zastosowań regenerowanych węgli aktywnych, jakim może stać się ograniczanie migracji metali ciężkich w środowisku wodnym i gruntowo- -wodnym. Powszechnie znanym faktem jest zagrożenie dla ekosystemów, jakie stwarzają zanieczyszczenia w postaci związków metali ciężkich wprowadzane z różnych źródeł, np. jako wody odciekowe do środowiska wodnego i gruntowo-wodnego [5, 6]. Skala tego zagrożenia zależy od różnych czynników fizykochemicznych, takich jak: rozpuszczalność, ph, ilość rozpuszczonego tlenu, obecność potencjalnych ligandów kompleksujących wśród zanieczyszczeń [7-9]. Czynniki powyższe wpływają

2 Wykorzystanie regenerowanych węgli aktywnych do ograniczenia migracji metali ciężkich w glebie 115 na obecność form specjacyjnych, od których zależy toksyczność metali i ich zdolność do migracji oraz podział między fazę wodną i osady [9, 10]. Zdaniem autorki, zastosowanie regenerowanych węgli aktywnych, których właściwości nie pozwalają na ich ponowne użycie w pierwotnym procesie, a jednocześnie zdolności sorpcyjne są znaczne, mogłoby pomóc w związaniu jonów metali i tym samym ograniczeniu ich migracji w środowisku. W niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania takich węgli do ograniczenia migracji wybranych metali ciężkich, takich jak chrom, ołów i nikiel. 1. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 1.1. Wybór obiektu badań Badania ograniczania migracji metali wykonano na zużytych sorbentach węglowych impregnowanych związkami metali, które zostały usunięte w wyniku regeneracji czynnikami kompleksotwórczymi, takimi jak 3,5-dimetylopirydyna, 4-(2- piry-dylozo)rezorcynol, pirydyloditiokarbaminian [11-13] Określanie zdolności sorpcyjnych gruntu Bo badań użyto próbek gruntów otrzymanych poprzez uśrednienie i powietrzne wysuszenie gruntów klasy IV. Naważki gruntu (5,00 0,01 g) zalano 50 cm 3 roztworu azotanu(v) ołowiu, siarczanu(vi) niklu i chlorku(iii) chromu o stężeniach od 0,01 do 0,14 M. Próbki wytrząsano przez jedną godzinę, pozostawiono na 4 godziny i po tym czasie rozdzielono fazy. W fazie wodnej oznaczano stężenie ołowiu, niklu i chromu metodą AAS [14] Wpływ ph na zdolności sorpcyjne gruntu Naważki gruntu (5,00 0,01 g) zalano 50 cm 3 0,01 M roztworami odpowiednich soli metali, których ph w przypadku roztworu soli ołowiu zmieniano od 1,93 do 5,23, zaś w przypadku soli chromu od 1,19 do 5,07, a dla soli niklu od 1,5 do 6,5. Następnie postąpiono jak w punkcie Określenie zdolności sorpcyjnych gruntu z dodatkiem regenerowanego węgla aktywnego Przygotowano naważki mieszanek gruntowo-węglowych zawierające od 4 do 20% lub 28% regenerowanego sorbentu węglowego. Próbki mieszanek zalano 50 cm 3 0,01 M roztworu soli metali o ph wynoszącym dla soli chromu 4,00, w przypadku soli niklu 3,11, a dla soli ołowiu 3,40. Następnie postąpiono jak w punkcie 1.2.

3 116 E. Bezak-Mazur 1.5. Obliczenia Zdolności sorpcyjne badanych sorbentów oceniono poprzez obliczenie absorpcji właściwej A A = V(C 0 C k ) / m, g/g gdzie: C 0 - stężenie początkowe soli metalu, C k - końcowe stężenie soli metalu, V - objętość roztworu soli metali, m - naważka sorbentu węglowego. 2. WYNIKI I ICH DYSKUSJA Składowanie odpadów zawierających związki metali w niewłaściwych warunkach staje się przyczyną zanieczyszczeń środowiska wodami odciekowymi. W ich składzie obecne są wysokie stężenia rozpuszczalnych form chemicznych metali ciężkich [15]. Związki te w środowisku wodnym i wodno-gruntowym, zwłaszcza przy kwaśnym odczynie, mogą bardzo łatwo migrować [9, 10], przyczyniając się do rozprzestrzeniania zanieczyszczenia. W niniejszej pracy podjęto próbę ograniczenia migracji metali poprzez ich sorpcję i unieruchomienie w mieszankach gruntowo-węglowych. Do ich sporządzania wybrano regenerowane węgle aktywne, których zdolności sorpcyjne były niższe niż przed regeneracją, co utrudniało ich ponowne zastosowanie w pierwotnym procesie. W pierwszym etapie badań określono zdolności sorpcyjne próbek gruntu, a następnie zbadano wpływ na nie dodatku regenerowanego sorbentu węglowego. Wyniki sorpcji metali przez próbki gleby przytoczono na rysunku 1. Adsorpcja właściwa A dla soli ołowiu wykreślona w funkcji stężenia soli metalu zmienia się od 0,0062 do 0,1468 g/g. Dla soli chromu adsorpcja właściwa w tych samych warunkach wynosi od 0,0051 do 0,1410 g/g, a dla niklu - od 0,0047 do 0,1920 g/g. Są to dosyć niskie wartości wskazujące na słabe zdolności sorpcyjne gleby. W kolejnym etapie badań przeanalizowano wpływ ph na zdolności sorpcyjne. Ze względu na możliwość wytrącania produktów hydrolizy [15] zakres zmian ph był ograniczony do środowiska kwaśnego. W badanym przedziale ph od około 1,0 do 5,0 zdolności sorpcyjne zmieniały się w niewielkim stopniu. Do dalszych badań wybrano wartości ph równe 3,40 dla ołowiu, 3,11 dla niklu i 4,00 dla chromu jako te, przy których sorpcja była najwyższa. Niskie zdolności sorpcyjne badanych próbek gleby zdecydowano się podwyższyć poprzez dodatek regenerowanego węgla aktywnego. W tym celu użyto regenerowanych różnymi czynnikami kompleksującymi sorbentów węglowych [11-13]. W procesie regeneracji czynnikami kompleksującymi usunięto depozyt metali z powierzchni sorbentu, a następnie oceniono zdolności sorpcyjne odzyskanego węgla (tab. 1).

4 Wykorzystanie regenerowanych węgli aktywnych do ograniczenia migracji metali ciężkich w glebie 117 0,25 0,2 A[g/g] 0,15 0,1 Serie1 Serie2 Serie3 0, ,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 C[M] Rys. 1. Izotermy sorpcji metali dla próbek gleby. Seria 1 - nikiel, seria 2 - chrom, seria 3 - ołów TABELA 1. Parametry struktury porowatej sorbentów węglowych Czynnik regeneracyjny Powierzchnia BET m 2 /g Powierzchnia mikroporów, m 2 /g przed regeneracją po regeneracji Oznaczenia: 3,5-Dpir 3,5-dimetylopirydyna PAR 4-(2-pirydyloazo)rezorcynol PDTK pirydyloditiokarbaminian 3,5-DPir PAR PDTK Zdolności sorpcyjne węgli, wyrażone poprzez wielkość powierzchni właściwej i udział powierzchni mikroporów, po procesie regeneracji były nadal dosyć wysokie. Tym niemniej wartości powierzchni właściwej w przedziale od 439 do 538 g/m 2 w zależności od zastosowanego czynnika kompleksującego i warunków regeneracji [11-13] mogą utrudnić użycie odzyskanych węgli w pierwotnym procesie. Zdecydowano się wykorzystać zregenerowane sorbenty do poprawienia zdolności sorpcyjnych gleb. W tym celu sporządzono mieszanki glebowo-węglowe o składzie od 4 do 20 lub 28% wagowych regenerowanych węgli, a następnie zbadano ich zdolności sorpcyjne w odniesieniu do roztworów soli metali. Sorpcja prowadzona w warunkach analogicznych jak bez dodatku zregenerowanego węgla przebiegała znacznie efektywniej (rys. 2). Adsorpcja właściwa dla 0,01M roztworu soli ołowiu wynosząca dla gruntu 0,0062 g/g wzrosła do 0,035 g/g w przypadku mieszanki zawierającej 28% regenerowanego węgla. W przypadku soli chromu w tych samych warunkach adsorpcja właściwa wzrosła z 0,0052 do 0,0300 g/g dla mieszanki

5 118 E. Bezak-Mazur zawierającej 20% sorbentu regenerowanego. Adsorpcja niklu zwiększyła się z 0,0047 do 0,0200 g/g. Ponieważ mieszanka glebowo-węglowa była luźną mieszaniną obu składników, które w warunkach środowiskowych mogłyby być wywiewane, podjęto próby jej zestalenia. W tym celu zastosowano kilkuprocentowy dodatek szkła wodnego. Jego obecność spowodowała utworzenie plastycznej łatwo twardniejącej masy. Dla zestalonych w powyższy sposób próbek przeprowadzono testy wymywania metali. Zastosowano test TCLP [17] używany do oceny zagrożenia środowiskowego odpadów, tj. wymywanie wodą destylowaną. W przypadku niklu wymyto 2,4%, ołowiu 1,6%, zaś dla chromu 1,9% zaadsorbowanych metali. Następnie zbadano możliwości wymywania metali w warunkach symulowanych kwaśnych opadów, tj. poprzez ługowanie roztworem kwasu octowego o ph równym 4,5. W tych warunkach wyługowano 2,2% chromu, 3,9% niklu i 2,8% ołowiu. 0,04 0,035 0,03 0,025 A[g/g] 0,02 Serie1 Serie2 Serie3 0,015 0,01 0, Zawartość sorbentu [%] Rys. 2. Izotermy sorpcji metali przez mieszanki gruntowo-węglowe. Seria 1 - nikiel, seria 2 - chrom, seria 3 - ołów Reasumując, należy stwierdzić, że zaprezentowane w pracy wyniki wskazują na możliwości wykorzystania regenerowanych węgli aktywnych do ograniczania migracji metali z materiałów odpadowych, a tym samym przyczyniają się do ograniczania skażenia środowiska i jego ochrony. LITERATURA [1] Jankowska H., Świątkowski A., Adsorpcja jonów na węglu aktywnym, PWN, Warszawa [2] Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, WN PWN, Warszawa [3] Lach J., Dębowski Z., Mat. Konf. Węgiel aktywny w ochronie środowiska, Hajnówka 1998,

6 Wykorzystanie regenerowanych węgli aktywnych do ograniczenia migracji metali ciężkich w glebie 119 [4] Ustawa o odpadach z dnia , DzU 62, 628. [5] Lee J.S., Chon H.T., Kim K.W., Migration and dispersion of trace elements in the rock-soilplant system in areas underlain by black shales and slates of the Okchon Zone, Korea, J. Geochem. Explor. 1998, 65, [6] Sirinawin W., Turner D.T., Westerlund S., Kanatharana P., Trace metals study in the Outer Songkla Lake, Mar. Chem. 1998, 62, [7] Einax J.W., Kampe O., Truckenbrodt D., Assesing the deposition and remobilisation behaviour of metals between river water and river sediment using partial least square regression, Fresenius J. Anal. Chem. 1998, 361, [8] Gabler H.E., Mobility of heavy metals as a function of ph of samples from an overbank sediment profile contaminated by mining activities, J. Geochem. Explor. 1997, 58, 185. [9] Bezak-Mazur E., Geochemia środowiska, (w:) A. Kowalkowski (red.), Planowanie, kształtowanie i ochrona środowiska, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999, [10] Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, WN PWN, Warszawa [11] Bezak-Mazur E., Dąbek L., Repelewicz M., Świątkowski A., Guzy J., Usuwanie metali z impregnatów węglowych na drodze ługowania, Chem. Inż. Ekol. 2001, 8, [12] Bezak-Mazur E., Dąbek L., Repelewicz M., Światkowski A., The use of extraction methods for recovering metals and carriers from used carbon sorbents and catalysts, Ads. Sci. Technol. 2002, 20, [13] Bezak-Mazur E., Guzy J., Wykorzystanie reakcji kompleksowania w regeneracji węgli aktywnych, Mat. Konf. Węgiel aktywny w ochronie środowiska, Częstochowa-Ustroń 2004, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, [14] Pinta M., Absorpcyjna spektrometria atomowa, PWN, Warszawa [15] Dojlido J., Chemia wody, WN PWN, Warszawa [16] Guzy J., Utylizacja zużytych sorbentów węglowych, rozprawa doktorska, Politechnika Świętokrzyska, Kielce [17] Stefanowicz T., Napieralska-Zagozda S., Testy wymywalności zanieczyszczeń jako kryterium szkodliwości składowanych odpadów, Arch. Ochr. Środ. 1994, UTILIZATION OF REGENERATED ACTIVATED CARBON TO RESTRICT THE MIGRATION OF HEAVY METALS IN SOIL Owing to its properties, activated carbons find numerous applications. After its utilization carbon waste material must be properly menaged. One of the possible ways of management of the used activated carbon is its regeneration, and afterwards its recycling. In the process of regeneration the parameters determining the sorptive properties may change, so the recovered sorbents must find new areas of application. After an analysis of properties of carbon sorbents regenerated by chemical methods new areas of their application have been indicated in the paper. The regenerated sorbents has been proposed in order to limit the mitigation of heavy metals, such as: lead and chromium in the water and soil environment. KEYWORDS: regenerated activated carbon, chromium, lead, nickel, mitigation

Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska

Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 3 Magdalena Jabłońska, Maciej Kostecki, Sebastian Szopa, Aleksandra Łyko, Rajmund Michalski Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych

Bardziej szczegółowo

Marlena Szumska (Wilk)*, Barbara Gworek** METODY OZNACZANIA FRAKCJI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH

Marlena Szumska (Wilk)*, Barbara Gworek** METODY OZNACZANIA FRAKCJI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Marlena Szumska (Wilk)*, Barbara Gworek** METODY OZNACZANIA FRAKCJI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH METHODS OF SEARCHING HEAVY METALS IN SEWAGE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZIELONA GÓRA 2013 REDAKCJA ZESZYTU NAUKOWEGO: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. nadzw. (Redaktor Naczelny) Redaktorzy tematyczni:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WYZNACZANIE PARAMETRÓW RÓWNAŃ IZOTERM ADSORPCJI

KOMPUTEROWE WYZNACZANIE PARAMETRÓW RÓWNAŃ IZOTERM ADSORPCJI Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (008) JACEK PIEKARSKI Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, ul. Śniadeckich 75-543 Koszalin, e-mail: jacek@wbiis.tu.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

THE CHANGE OF CHEMICAL COMPOSITION OF SLAG FURNANCES IN AN ISOLATED FROM ENVIRONMENT STORAGE

THE CHANGE OF CHEMICAL COMPOSITION OF SLAG FURNANCES IN AN ISOLATED FROM ENVIRONMENT STORAGE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 zeszyt 2 Zdzisław ADAMCZYK, Jacek NOWAK Instytut Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska ZMIANA SKŁADU CHEMICZNEGO ŻUŻLI PALENISKOWYCH W SKŁADOWISKU IZOLOWANYM OD ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH ISSN 1425-7343 Grażyna Zakrzewska-Trznadel pl0601833 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/2006 PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ WARSZAWA 2006 Grażyna Zakrzewska-Trznadel

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM rtęć, fitoremediacja, ewaporacja Dorota CISZEK, Bartosz NOWAK, Marta POGRZEBA* ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników badań ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z placu magazynowego i hali suszarniczej

Porównanie wyników badań ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z placu magazynowego i hali suszarniczej Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 3, s. 473-481 Elżbieta WŁODARCZYK, Marta PRÓBA, Lidia WOLNY Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE USE INCINERATION ASH FOR BINDING HEAVY

Bardziej szczegółowo

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej 1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej Komisja Analitycznej Spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53 Ochrona Środowiska i zasobów naturalnych nr 53 Warszawa 2012 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 53 Warszawa 2012 Komitet Wydawniczy Instytutu Ochrony

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE I WZBOGACANIE BIOGAZU W ZAWIESINIE POPIOŁOWO-WODNEJ

OCZYSZCZANIE I WZBOGACANIE BIOGAZU W ZAWIESINIE POPIOŁOWO-WODNEJ Andrzej Brudniak 1, Marcin Dębowski 1, Marcin Zieliński 1 OCZYSZCZANIE I WZBOGACANIE BIOGAZU W ZAWIESINIE POPIOŁOWO-WODNEJ Streszczenie. Otrzymywany w procesie fermentacji metanowej biogaz jest mieszaniną

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 12, 2014. Karolina Rosiak. 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, 168011@edu.p.lodz.pl.

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 12, 2014. Karolina Rosiak. 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, 168011@edu.p.lodz.pl. Andrzej Żarczyński Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, andrzej.zarczynski@p.lodz.pl Karolina Rosiak Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania

Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania Tereny zdegradowane i rekultywowane możliwości ich zagospodarowania Szczecin 2009 Recenzenci Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska dr hab. Marek Bury dr hab. Marzena Gibczyńska prof. ZUT Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski REDAKCJA: REDAKTOR NACZELNY: Mateusz Gortat ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Dariusz Wolski REDAKTOR TECHNICZNY: Kamil Korzeniowski RADA NAUKOWA: prof. dr hab. Bogusław Makarski (UP Lublin) dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania węzła suszenia osadów ściekowych pochodzących z GOŚ-ŁAM w Łodzi

Analiza funkcjonowania węzła suszenia osadów ściekowych pochodzących z GOŚ-ŁAM w Łodzi Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 3, s. 459-471 Grzegorz WIELGOSIŃSKI 1, Jacek WIŚNIEWSKI 2 Agata TARGASZEWSKA 1, Patrycja ŁECHTAŃSKA 1 1 Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r.

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Chemii Analitycznej PAN ZAPRASZAJĄ NA KONWERSATORIUM XXII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z c y k l u NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ

EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 1, str. 104-116 Ilona Kiszkiel, Marta Hryniewicka EKSTRAKCJA MICELARNA JAKO ALTERNATYWNA TECHNIKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHEMICZNEJ Zakład Chemii Ogólnej i

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU BYDGOSKIEGO TRACE ELEMENTS IN BYDGOSZCZ CANAL SEDIMENTS

PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU BYDGOSKIEGO TRACE ELEMENTS IN BYDGOSZCZ CANAL SEDIMENTS GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 4 Izabela BOJAKOWSKA, Przemysław DOBEK, Stanisław WOŁKOWICZ Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa PIERWIASTKI ŚLADOWE W OSADACH KANAŁU

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNYCH GLEB W CENTRALNEJ CZĘŚCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH. Rafał Kozłowski, Edyta Adwent

PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNYCH GLEB W CENTRALNEJ CZĘŚCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH. Rafał Kozłowski, Edyta Adwent PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNYCH GLEB W CENTRALNEJ CZĘŚCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH Rafał Kozłowski, Edyta Adwent Kozłowski R., Adwent E., 2011: Przestrzenna zmienność wybranych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA XXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM im. BOLESŁAWA KRZYSZTOFIKA AQUA

Bardziej szczegółowo

Obecność farmaceutyków i środków kosmetycznych w środowisku wodnym jako nowy problem zdrowia środowiskowego

Obecność farmaceutyków i środków kosmetycznych w środowisku wodnym jako nowy problem zdrowia środowiskowego Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2015, Vol. 18, No. 1, 62-69 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Obecność farmaceutyków i środków kosmetycznych w środowisku

Bardziej szczegółowo

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej Rozprawa doktorska NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH W MIODACH PSZCZELICH Maciej Wojciech Kujawski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Part B Objectives and expected results

Part B Objectives and expected results LIFE + Environment Policy and Governance TECHNICAL APPLICATION FORMS Part B Objectives and expected results All forms in this section may be lengthened, so as to include all essential information. LIFE+

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SCIENTIFIC ISSUES Jan Długosz University in Częstochowa TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (Wcześniej EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA)

Bardziej szczegółowo