Sprawozdanie z konferencji promującej Projekt Systemowy. Pierwsza część konferencji I ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z konferencji promującej Projekt Systemowy. Pierwsza część konferencji I ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sprawozdanie z konferencji promującej Projekt Systemowy Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn 2008 realizowany w Klubie Integracji Społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Pierwsza część konferencji I ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA W dniu 30 października 2008 r, odbyła się konferencja promująca Projekt Systemowy Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn 2008 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Na konferencję zostało zaproszonych 39 gości oraz 48 beneficjentów. W konferencji wzięło udział: 42 beneficjentów Projektu Systemowego i 28 zaproszonych gości: (przedstawiciele władz Gminy Kętrzyn: Wójt Gminy Kętrzyn: Sławomir Jarosik, Sekretarz Urzędu Gminy Kętrzyn: Marek Olszewski, Kierownik GOPS w Kętrzynie: Andrzej Sobczak, Radni, Sołtysi i Dyrektorzy szkól gminnych, Liderzy lokalni.) Prelegenci wystąpień podczas konferencji według harmonogramu: 1. Kierownik GOPS: Andrzej Sobczak. 2. Wójt Gminy Kętrzyn: Sławomir Jarosik. 3. Sekretarz Gminy Kętrzyn: Marek Olszewski. 4. Zastępca Dyrektora PUP w Kętrzynie: Krystyna Mikulska. 5. Dyrektor ZSLiZ w Karolewie: Ryszard Kawczyński. 6. Pedagog, terapeuta, kinezjolog: Renata Chodyko. 7. Koordynator Projektu Systemowego Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn: Grażyna Niedźwiedzka Bień 8. Psycholog kliniczny: Izabela Malinowska. 1

2 II WYSTĄPIENIE KIEROWNIKA GOPS KĘTRZYN: ANDRZEJA SOBCZAKA Pierwszy zabrał głos Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Sobczak, który przywitał przybyłych na konferencję gości. III WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY KĘTRZYN: SŁAWOMIRA JAROSIKA Wójt Gminy Kętrzyn: Sławomir Jarosik przedstawił krótki zarys funkcjonowania Gminy Kętrzyn oraz jej piękne położenie geograficzne w regionie. Sławomir Jarosik dziękując za zaproszenie życzył tegorocznym beneficjentom projektu owocnych działań na rynku pracy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie Systemowym. Jak podkreślał jego głównym marzeniem będzie to aby ludzie ci podjęli zatrudnienie na terenie Gminy Kętrzyn. Faktem jak mówił: jest duże bezrobocie w tym regionie ale są także zakłady, które mają otwarty rynek pracy. IV WYSTĄPIENIE SEKRETARZA GMINY KĘTRZYN: MARKA OLSZEWSKIEGO NA TEMAT: PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE GMINY KĘTRZYN W LATACH Sekretarz Gminy Kętrzyn: Marek Olszewski, przedstawił informację o realizowanych projektach na terenie Gminy Kętrzyn w r. Jak podkreślił do najważniejszych z nich należały: Wioska internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Głównym założeniem projektu było wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Powstanie Centrum było możliwe dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A a Gminą Kętrzyn. Projekt był finansowany ze środków 2

3 Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Kształcenia na odległość jest placówką o charakterze kulturalno - oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny - 10 stanowisk komputerowych + 1 stanowisko serwerowe dla pracownika z dostępem do Internetu oraz tzw. biblioteczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy). Z usług uruchomionego Centrum Kształcenia może korzystać każda osoba zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji. Sekretarz Gminy wspomniał także o projekcie: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program Integracji Społecznej zakłada, iż proces wypracowywania gminnych strategii będzie procesem uspołecznionym czyli takim, który polega na organizowaniu warsztatów dla dużej grupy mieszkańców (w tym przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji).zastosowane metody umożliwiają udział wielu osób w procesach decyzyjnych, pomagają uwzględniać ich opinie, uzdalniają do twórczej pracy w dużej grupie i umożliwiają wdrażanie wspólne zidentyfikowanych priorytetów. Uruchomienie takiego procesu wymagało przygotowania, czyli między innymi wypromowania przedsięwzięcia, pozyskania lokalnych liderów, przygotowania do pracy w grupie i powołania zespołu lokalnego. Po ukończeniu etapu przygotowawczego rozpoczął się cykl warsztatów z udziałem mieszkańców, w tym przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji. Ostatnim Projektem, o którym wspomniał Marek Olszewski jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wrota Warmii i Mazur. Celem tego projektu jest sieciowe połączenie Urzędów Gmin sąsiadujących ze sobą. V WYSTĄPIENIE ZASTĘPCY DYREKTORA PUP W KĘTRZYNIE: KRYSTYNY MIKULSKIEJ NA TEMAT: DZIAŁANIA PUP W KĘTRZYNIE Krystyna Mikulska tak jak jej poprzedni rozmówca zaprezentowała projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie. Do najważniejszych z nich należały: Projekt Aktywni skierowany do osób zamieszkujących teren powiatu kętrzyńskiego i 3

4 pozostających w ewidencji PUP w Kętrzynie jako osoby bezrobotne, w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy z dnia r o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Projekt ten zakładał jak wspomniała: pomoc w poszukiwaniu pracy, organizowanie staży, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego. Projekt Nowe kwalifikacje nowa praca skierowany do: osób bezrobotnych, którzy nie posiadali kwalifikacji lub ich dotychczasowe kwalifikacje zawodowe nie odpowiadają wymogom rynku pracy. Ostatni z projektów: Osoby 50+ skierowany do osób bezrobotnych w wieku niemobilnym, mający pomóc w powrocie na rynek pracy VI WYSTĄPIENIE DYREKTORA ZSLiZ W KAROLEWIE: RYSZARDA KAWCZYŃSKIEGO NA TEMAT: KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA TERENIE GMINY KĘTRZYN. Dyrektor ZSLiZ w Karolewie Ryszard Kawczyński zaprezentował kierunki kształcenia w największej szkole rolniczej w naszym regionie. Podkreślił on,: że największym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych jest kierunek technik żywienia i gospodarstwa domowego. Tuż za nim są popularne wśród młodzieży następujące kierunki kształcenia: Technik architektury krajobrazu. Technik mechanizacji rolnictwa. Technik agrobiznesu. Technik rolnik. Technik organizacji usług gastronomicznych. Jak podkreślił Ryszard Kwaczyński od niedawna ZSLiZ w Karolewie wznowił kształcenie w najstarszym zawodzie: rolnik i najbardziej pożądanym w naszym regionie warmińsko mazurskim. 4

5 VII PRZERWA KAWOWA (15 MINUT) Poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, owoce, woda, napoje) został przygotowany przez zespół projektowy przy pomocy uczestników projektu. IX WYSTĄPIENIE PEDAGOGA TERAPEUTY, KINEZJOLOGA: RENATY CHODYKO NA TEMAT: ZASADNOŚĆ ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH MAJACYCH NA CELU AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW GMINY KĘTRZYN. Renata Chodyko podsumowała pracę z grupą beneficjentów. Wyraziła swoje spostrzeżenia na temat uczestników biorących udział w projekcie. Stwierdziła, że takie działania są rzeczywiście potrzebne i jest szczęśliwa, iż są osoby, które potrafią o nie zadbać. Podkreśliła bardzo mocno funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej przy GOPS w Kętrzynie. Mówiła, że jest zaskoczona tym,: że zwykły pracownik GOPS u, który ma swoje obowiązki w pracy ma czas także na to aby pomóc człowiekowi napisać CV, co tak naprawdę jest niespotykanym faktem, gdyż nie leży to w obowiązkach pracownika. (.) To między innymi jego dobrowolna wola ale przede wszystkim chęć powoduje to, iż wskaźnik marginalizacji osób wykluczonych społecznie spada. Dzieje się to tak ze względu na tych ludzi, którzy pracują w KiS przy GOPS Kętrzyn. Dodała także, że miło była wzruszona, kiedy jedną z beneficjentek, dotknęło ogromne nieszczęście w jej życiu. Jak podkreśliła: Odzew grupy i solidarność z tą osobą był naprawdę na wysokim poziomie. Zdaniem Pani kinezjolog grupa podczas zajęć umiejętności społecznych przerosła jej oczekiwania. Ludzie ci wielokrotnie podchodzili do zaplanowanych przez nią czynności. Takie zadania do wykonania jak zbudowanie piramidy za pomocą krótkofalówki jako głównego narzędzia komunikacji z grupą, a także spacer po desce mimo wielokrotnych trudności nie zniechęcił uczestników do dalszego działania. Rzekłabym, że uczestnicy projektu przeszli bardzo ciężką pracę nad sobą i są w profesjonalny sposób przygotowani do pracy. Jestem przekonana, że ich przyszły pracodawca doceni ich zaangażowanie, a także nowe umiejętności, o których oni sami nie wiedzieli, że takie posiadają. 5

6 Druga część konferencji VIII WYSTĄPIENIE KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: GRAŻYNY NIEDŹWIEDZKIEJ BIEŃ NA TEMAT: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY KĘTRZYN. W drugiej części konferencji głos zabrała, Grażyna Niedźwiedzka Bień koordynator Projektu Systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn 2008 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani koordynator przedstawiła prezentację projektu, cel główny i cele szczegółowe projektu systemowego realizowanego przez GOPS Kętrzyn. Grażyna Niedźwiedzka Bień opowiedziała o zrealizowanych zadaniach w ramach projektu między innymi o odbytej dwudniowej wizycie studyjnej w wioskach tematycznych, w Wiosce Hobbbitów w Sierakowie Sławieńskim i Wiosce Bajkowo Rowerowej w Podgórkach. Mówiła również o swoich odczuciach z obserwacji uczestników projektu. X WYSTĄPIENIE PSYCHOLOGA KLINICZNEGO: IZABELI MALINOWSKIEJ NA TEMAT: DIAGNOZA I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Konferencję zakończyły wypowiedzi Izabeli Malinowskiej psychologa klinicznego, która podsumowała diagnozę beneficjentów. Wyraziła swoje zdanie na temat tworzenia takich działań dla społeczności wykluczonej, której głównym powodem jest brak odpowiednich: umiejętności, kompetencji, posiadanego wykształcenia, brak odpowiedniej wiedzy radzenia sobie z problemem alkoholowym w rodzinie oraz niska samoocena. Te wszystkie czynniki jak podkreśliła Izabela Malinowska: mają wpływ na późniejsze zachowanie jednostki. Osoba, która przez dłuższy czas jest bezrobotna, jest osobą zamknięta w sobie, bez jakichkolwiek bodźców do działania. A jej styl na życie opiera się na korzystaniu z pomocy społecznej, gdyż mając w swoim życiu powyższe doświadczenia związane z brakiem zatrudnienia nie widzi dalszej chęci poszukiwania pracy. W parze za tym idą też liczne 6

7 choroby somatyczne, które w jakiś sposób także mają wpływ na jej życie w społeczeństwie. Jak dodała : Każdy z nas powinien najpierw zastanowić się nad przyczyną bezrobocia tych osób a dopiero później ich oceniać. Nie można marginalizować kogoś za jego stan, dopóki nie pozna się prawdziwych przyczyn tego stanu. W jej odczuciu byli to różni ludzi: matki, kochające swoje dzieci i ze względu na ich wychowanie poświęciły swoje życie zawodowe i społeczne; ludzie uzależnieni od alkoholu, którzy szukają wyjścia z uzależnienia, osoby z bardzo niską samooceną. Wszystkie te osoby wykazują chęć do pracy i taki projekt, który realizuje GOPS w Kętrzynie powinien przynieść bardzo wysokie rezultaty. XI ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI Konferencja zakończyła się o godzinie większym poczęstunkiem (ciasta, owoce, słodycze) przygotowanym przez realizatorów Projektu Systemowego i przy pomocy uczestników projektu Wykonał: Krzysztof Szlejter 7

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008 Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Spis treści Wstęp... 2 Równość w priorytetach... 3

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

RAPORT dotyczy realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie projektu pt.: Odrodzony potencjał

RAPORT dotyczy realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie projektu pt.: Odrodzony potencjał RAPORT dotyczy realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie projektu pt.: Odrodzony potencjał Projekt był realizowany w ramach: Priorytetu1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy 1 sierpień 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 4 (18) 2007 Rok IV Radomski biznes na finiszu str. 18 EURES w pierwszym półroczu 2007 str. 5

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Czas na aktywność T Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 KAPITAŁ LUDZKI HASOOC HA -''.'.'i.

Bardziej szczegółowo

zastanych Desk Research, badań ilościowych wśród 600 osób (300 osób 15+ oraz 300 pracowników i

zastanych Desk Research, badań ilościowych wśród 600 osób (300 osób 15+ oraz 300 pracowników i STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO I. UZASADNIENIE Czy uzasadnienie realizacji projektu zostało poparte wynikami analiz i badań, zrealizowanych w I etapie? Czy wyniki analiz i badań, zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany...

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADKACH Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Toruń Instytucja Regionalny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo