90 ROCZNICA PLEBISCYTU NA POWIŚLU, WARMII I MAZURACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "90 ROCZNICA PLEBISCYTU NA POWIŚLU, WARMII I MAZURACH"

Transkrypt

1 90 ROCZNICA PLEBISCYTU NA POWIŚLU, WARMII I MAZURACH WPROWADZENIE Ziemie położone między dolną Wisłą a Niemnem były od zawsze miejscem rywalizacji i ścierania się interesów politycznych i narodowych Polski i Niemiec. Należy pamiętać o symbolicznym, wręcz magicznym dla Niemców, znaczeniu Prus Wschodnich. Prowincji, która dla nich znaczyła tyle, co dla Polaków znaczą Kresy Wschodnie. Związane to było i jest nadal, z tradycją podbojów Zakonu Krzyżackiego oraz powstaniem i rozwojem Królestwa Pruskiego, które stanie się kamieniem węgielnym zjednoczonych Niemiec II Rzeszy. Warto jednak wiedzieć, że Prusy Wschodnie nigdy nie stanowiły obszaru jednolitego pod względem kulturowym czy etnicznym. Było rzeczą oczywistą, że Kongres Wersalski kończący zmagania państw w Wielkiej Wojnie, oprócz wielu spraw światowych, którymi się zajmował, musiał podjąć decyzję co do losów Prus Wschodnich, dla nas Warmii, Mazur i Powiśla. Ziem znajdujących się po wschodniej stronie Wisły. Sprawę polską popierała tylko Francja. Powiśle w czasach I Rzeczypospolitej wchodziło w skład Prus Królewskich, a po I rozbiorze Polski trafiło do prowincji Prus Zachodnich. KONGRES WERSALSKI Interesy obu państw zderzyły się na konferencji pokojowej. Niemcy domagali się przyłączenia Powiśla do prowincji wschodniopruskiej, natomiast Polacy powrotu do odrodzonej Rzeczypospolitej. Argumentem na rzecz włączenia tego obszaru do Polski było przede wszystkim to, że według danych polskich, 80% jego ludności posługiwało się w życiu codziennym lokalnym wariantem języka polskiego a więc, zgodnie z przyjętą w traktacie wersalskim zasadą tworzenia państw narodowych, obszar ten powinien był znaleźć się w Polsce. Podnoszono też argument historyczny: przed 1772 rokiem część tych ziem (Warmia i Powiśle) wchodziło w skład Rzeczypospolitej. Wielkim orędownikiem przyłączenia Powiśla do Polski, na konferencji wersalskiej, był działacz narodowej demokracji Roman Dmowski. Innym spornym terenem był obszar Górnego Śląska. 88 artykuł Traktatu Wersalskiego wskazywał, że na tych właśnie spornych terenach ma odbyć się plebiscyt ludności, która wypowie się, czy chce przyłączenia do Polski, czy do Niemiec. Natomiast artykuły działu IX Traktatu mówiły o plebiscycie w Okręgu Kwidzyńskim i Okręgu Olsztyńskim. Łącznie był to obszar o powierzchni niemal 15 tys. km kw. zamieszkały przez 725 tys. ludności. Władysław Kozicki, korespondent Gazety Warszawskiej pisał o postanowieniu przeprowadzenia plebiscytu Chodzi o to, aby pod pozorem wymiaru bezwzględnej sprawiedliwości pewniej i bezpieczniej przyznać terytoria Niemcom. Jaki ma być wynik plebiscytu już z góry przesądzono w Paryżu i w gabinetach dyplomatycznych. Nie rokowało to optymistycznie na przyszłość. ORGANIZACJA PLEBISCYTU Traktat nakazywał opuszczenie z obszaru plebiscytowego wojsk niemieckich i oddanie terenu pod zarząd Komisji Międzysojuszniczej dla spraw Rządu i Administracji w okręgu plebiscytowym. Komisja złożona była z 5 członków dla każdego okręgu {Kwidzyn i Olsztyn} mianowanych przez Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone. Komisja posiadała całkowitą władzę decydowania o wszystkich sprawach dotyczących wykonywania postanowień traktatu o plebiscycie. Miała zorganizować głosowanie na warunkach, jak to określono: pełnej wolności, rzetelności i tajności. Czynne prawo przysługiwało wszystkim osobom, które ukończyły 20 lat w chwili wejścia w życie traktatu pokojowego i urodziły się, bądź zamieszkiwały teren plebiscytowy, lecz w okresie głosowania zamieszkiwały gdzie

2 indziej warto pamiętać, że ten postulat był wprowadzony na wyraźne żądanie strony polskiej {te osoby stanowiły 30% do 40% głosujących w mazurskich powiatach i w ponad 95% głosowały za pozostaniem w Prusach Wschodnich. Emigranci przyjechali głównie z Nadrenii, Westfalii i Berlina. Problem wystąpił w oszacowaniu liczby osób uprawnionych do oddania głosów, gdyż strona niemiecka znacznie zawyżała liczbę emigrantów 175 tys. w stosunku do 85 tys. jakie szacowała strona polska. Natomiast wielu emigrantów traktowało przyjazd na plebiscyt jako wspaniałą wycieczkę na koszt państwa niemieckiego}. Wyniki miały być ustalone w gminach większością głosów. A na podstawie głosowania Komisja miała zaproponować Mocarstwom Sprzymierzonym i Stowarzyszonym powzięcie decyzji w sprawie wytyczenia granicy. Przewodniczącym komisji Okręgu Kwidzyńskiego został włoski generał Angelo Pavia. Polską akcją wyborczą kierował Mazurski Komitet Plebiscytowy, Warmiński Komitet Plebiscytowy oraz Mazurski Związek Ludowy. Na Powiślu prace koordynował Warmiński Komitet Plebiscytowy, którego organem prasowym była Gazeta Polska dla Powiatów Nadwiślańskich. Władze Rzeczypospolitej mianowały Konsulem na Okręg Kwidzyński hrabiego Stanisława Sierakowskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że sam Kwidzyn w relacji przebywającego tam tuż przed plebiscytem Żeromskiego jawił się jako zupełnie zniemczone miasto tylko z trzema oazami polskości: hotelem Cassino, domem polskiego komitetu plebiscytowego i domem polskiego konsulatu. Obszar plebiscytowy obejmował na Powiślu teren dawnych powiatów: sztumskiego i suskiego oraz prawobrzeżnych części powiatów: malborskiego i kwidzyńskiego. W sumie 10 miast i 592 wsie. Na Warmii obszar plebiscytowy obejmował 3 powiaty, a na Mazurach 8 powiatów. SYTUACJA NA POWIŚLU Nie muszę Państwu mówić, że na obszarze Powiśla zamieszkiwała ludność w dużej części mówiąca po polsku, a Polacy na tym terenie zachowywali największą niezależność od wpływów niemieckich. Ogromną rolę odgrywało polskie ziemiaństwo, które pielęgnowało kulturę i tradycje polskie na tych terenach. Najwięcej polskich majątków ziemiańskich znajdowało się w powiecie sztumskim{o wiele mniej w kwidzyńskim i prawie wcale w malborskim i suskim}. Dwory i pałace Sierakowskich, Donimirskich i Kowalskich odgrywały znaczącą rolę w okresie plebiscytu będąc swoistymi centrami kultury polskiej. To w ich dworach gościli: Stefan Żeromski, Jan Kasprowicz, Władysław Kozicki członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, Feliks Nowowiejski oraz bardzo wielu innych działaczy plebiscytowych. PRZED PLEBISCYTEM Plebiscyt został poprzedzony szeroko zakrojonymi akcjami propagandowymi jednej i drugiej strony. Organizowano dni polskie i dni niemieckie. W czasie ich trwania starano się przekonywać mieszkańców do opowiedzenia sie po jednej lub drugiej stronie. Organizowano pochody, dekorowano miasta flagami. Urządzano przedstawienia, w których starano się pokazać przeciwnika w fatalnym świetle. A. Propaganda Niemiecka: eksponowano niski poziom gospodarki i kultury w Polsce, analfabetyzm, uprawiano propagandę szeptaną, posiadanie wojska na obszarze plebiscytowym, 60 tys. {ewakuacja nastąpiła dopiero od 3 lutego 1920 roku, dowództwo mieściło się w Iławie} groźba dla ludności sądu wojennego za działalność antyniemiecką, zastraszanie i szykany, szowinistyczne przedstawienia,

3 wyolbrzymianie klęsk Polski w wojnie z bolszewikami, przedstawianie Polski jako kraju będącego źródłem zamętu w Europie, bardzo agresywne w treści a zarazem przemawiające do ludności gazetki, ulotki, podnoszono problem braku reformy rolnej w Polsce chęć pozyskania rolników, starano się nastawiać ludność polską przeciw polskiemu ziemiaństwu, stworzono Straż Bezpieczeństwa uzbrojoną formację mającą strzec bezpieczeństwa na terenie plebiscytowym, 16 maja 1920 przeprowadzono wielką demonstrację w Sztumie, na którą sprowadzano Niemców z innych miast, rozbijano polskie demonstracje 16 maja 1920 w Kwidzynie bierność Komisji Międzysojuszniczej, był to najbardziej dramatyczny incydent na Powiślu w okresie przed plebiscytowym, pobicia przez nieznanych sprawców, napady na polskie instytucje, nauczycieli zestaw argumentów antypolskich zamieszczony w broszurze propagandowej, agitacja biskupa warmińskiego Bludau a wśród kleru katolickiego. W tym głównie celowali Niemcy, ale wymienione wyżej metody stanowiły ledwie część ogromnej machiny propagandowej. Bezprawie i terror niemiecki były tu pod wieloma względami jaskrawsze niż na Śląsku. Ponadto stwierdzono umieszczanie na listach osób już nieżyjących, czy też umieszczania na listach osób, które z różnych powodów nie powinny się na nich znaleźć. Jako groteskowy przykład niemieckiej zaradności należy przywołać akcję zbierania podpisów popierających Niemcy wśród pacjentów szpitala dla obłąkanych w Kortowie. B. Propaganda Polska: koncert plebiscytowy 9 maja w Sztumie gdzie wystąpił Feliks Nowowiejski, okazał się wielką narodową manifestacją, działalność bibliotek, czytelni, zakładanie prywatnych szkół, ochronek, zakładanie kółek rolniczych, ogromna rola kleru, słabe poparcie Polaków z Polski, ruch solidarności zaczyna rodzić się dopiero na wiosnę 1920 roku, hasło Ratować dla polski to, co się ratować da hasło Polaków, gdy zaczęto zdawać sobie sprawę, że o zwycięstwo będzie bardzo trudno, domaganie się utworzenia mieszanej policji plebiscytowej - nastąpi to dopiero 27 kwietnia 1920 roku, spore ożywienie w ostatnich dniach przed plebiscytem. Niekorzystne dla Polaków z punktu widzenia przynależności spornego terytorium było określenia zastosowane na karcie wyborczej w stosunku do spornej prowincji użyto określenia Prusy Wschodnie, co mogło sugerować walkę o usamodzielnienie się prowincji, a należy pamiętać, że na terenie prowincji były bardzo silne tendencje separatystyczne. Ostatnie dni przed plebiscytem były bardzo gorące, uaktywniły się niemieckie bojówki a na wielu polskich działaczy wyznaczano nagrody za ich zabicie {Tadeusz Odrowski 200 zł}. Po stronie polskiej rozważano nawet bojkot plebiscytu. Domagano się przede wszystkim przesunięcia jego daty, na co nie zgodziła się Ententa. Niemcy w dniu plebiscytu rozklejali ulotki Bolszewicy pod Warszawą sugerujące, że kres istnienia Polski jest blisko.

4 PLEBISCYT Plebiscyt odbył się 11 lipca 1920 roku. Za Polska opowiedziało się ogółem 3,5% głosujących: 2,2 % na terenie Warmii i Mazur i 7,6% na terenie Powiśla. A ponieważ głosowano gminami Polsce przyznano ostatecznie 3 gminy na Mazurach i 5 na Warmii, a wschodni brzeg Wisły stał się w tym rejonie granicą między Polską a Niemcami. Wyniki plebiscytu były dla Polski druzgocącą klęską. W okręgu olsztyńskim za Niemcami opowiedziało się osób, za Polską 7 980, w okręgu kwidzyńskim za Niemcami , za Polską Najwięcej głosów za Polską padło w powiatach sztumskim (19,07%, czyli głosy przeciwko głosom za Niemcami) i olsztyńskim (13,47%), najmniej zaś w okręgach mazurskich (np. w powiecie Olecko tylko 2 głosy na prawie 30 tys. biorących udział w plebiscycie}. W powiecie kwidzyńskim za Polską oddano głosów 6,5 % wszystkich ważnie oddanych głosów {za Niemcami }. Bezwzględną większość Polacy uzyskali w 5 wsiach: Bursztych, Kramrowo Dwór, Janowo, Małe Pólko, Nowe Lignowy. Wszystkie wsie włączono do Polski. Nazwano je potem Małą Polską. Należały one do powiatu tczewskiego. Pozostałe gminy z przewagą głosów polskich tworzyły całkowicie odciętą od Polski enklawę w powiecie sztumskim i kwidzyńskim m.in. Tychnowy {59,09% głosów za Polską}, Trzciano {64,36%}, Straszewo {60,63%}, Pułkowice {67,27%}, Mątki {50,00%}, Szadowo {77,78%}, Dubiel {72,00%} Postolin, Stary Targ. Toteż pomimo większości głosów, które padły tam za Polską Komisja Kwidzyńska nie widziała możliwości przyłączenia tego terenu do Polski. Najsłabiej głosowanie wypadło w powiecie suskim {1 073 głosy przeciw głosom} i malborskim {191 głosów za Polską przeciw głosom za Niemcami} Dla porządku należy dodać, że w miastach za Polską głosowano następująco: Malbork 165 osób, Iława 235 osób, Prabuty 50 osób, Kisielice 35 osób, Susz 8 osób, Laskowice 41 osób, Gdakowo 21 osób. Spośród miast najwięcej głosów za Polską oddano w Biskupcu Pomorskim 277 {15% głosujących}. Generalnie plebiscyt przebiegał spokojnie, na czym głównie zależało Niemcom. Jednak w wielu miejscach stwierdzono fałszerstwa wyborcze po stronie niemieckiej, jak np. w Iławie czy Biskupcu, gdzie dwukrotnie wpisano na listy grupy 112 osób. Innymi nadużyciami było sprawdzanie przez komisje, kto głosuje za Polską, czy po prostu brak kart polskich. Często, wbrew wcześniejszym ustaleniom, Niemcy prowadzili agitację przed lokalami wyborczymi, a nawet w lokalach. Karty do głosowania układano w lokalu w taki sposób, aby widzieć, kto wybierał kartę polską. Wyniki plebiscytu na Powiślu były dla strony polskiej tylko nieco lepsze niż na Warmii i Mazurach. Wynik plebiscytu zaskoczył samych Niemców, którzy obawiali się, aby nie został zakwestionowany przez mocarstwa. Strona polska składała do Komisji Sojuszniczych protesty, kładąc nacisk na ogromne nadużycia niemieckie w okresie poprzedzającym plebiscyt. Strona polska również starała się przekonać Radę Ambasadorów względami geograficznymi, historycznymi, etnograficznymi, administracyjnymi, gospodarczymi czy strategicznymi. PO PLEBISCYCIE Po plebiscycie rozpoczęły się represje w stosunku do Polaków, gdyż pomimo tajności głosowania Niemcy doskonale wiedzieli kto głosuje za Polską. Dodatkowo Niemcy rozpoczęli wiele manifestacji, które częstokroć przemieniały się w awantury i burdy wymierzone w Polaków. Terror przybierał niespotykane dotąd rozmiary. W 1921 roku polsko niemiecka komisja graniczna zdecydowała ostatecznie o przebiegu granicy między państwami w Prusach Wschodnich. Wytyczono ją 20 m od wschodniego brzegu Wisły przyznając Polsce oprócz wspomnianych wyżej 5 wsi również: port rzeczny w Korzeniewie {bez wsi}, dworzec w Gardei, przyczółek mostowy na Wiśle pod

5 Opaleniem oraz 6 nadwiślańskich łąk. Teren przyznany Polsce miał kształt elipsy o długości 14 kilometrów. Wytyczona granica nie zadowalała ani Polaków, ani Niemców. A. Przyczyny porażki Polski: długi okres oderwania tych terenów od Polski, jego germanizacja, wyznaczenie bardzo dużego obszaru plebiscytowego {im dalej an północ i wschód tym żywioł polski jest coraz mniej liczny, rozproszony i po prostu słabiej zorganizowany, niekorzystny termin plebiscytu zbliżanie się do wrót Warszawy armii bolszewickiej, wrażenie, że klęska Polski jest nieuchronna, agresywna propaganda niemiecka Polska jako kraj sezonowy, trafność niemieckich ulotek, słabość polskiej propagandy nie eksponowano kryzysu gospodarczego, w którym się pogrążali Niemcy, bezrobocia, wzrostu nastrojów rewolucyjnych, zbyt duży optymizm, co do wyniku plebiscytu po stronie polskiej, słaba pomoc finansowa z Polski, ogromna przewaga strony niemieckiej pod względem materiałowym i organizacyjnym, działalność terrorystyczna niemieckich bojówek, stronniczość Komisji Międzysojuszniczej, na kartach wyborczych zamiast słowa Niemcy było wydrukowane Prusy Wschodnie, co dodatkowo wprowadzało zamęt wśród głosujących, możliwość głosowania osób urodzonych na obszarze plebiscytowym, a nie mieszkających tu na stałe, strach mieszkańców przed włączeniem tych ziem do obszaru objętego działaniami wojennymi {podatki, wcielenie do wojska}, zbyt słaba praca Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego i organizacji polskich, jeden z członków KM, Anglik Henry Beaumont pisał o plebiscycie: Od samego początku naszego pobytu narzuca się nam przeświadczenie, że wyznaczenie plebiscytu i takie właśnie rozwiązanie kwestii polskiej w Paryżu, musiało być świadomie zamierzone w celu pozostawienia między Polską a Niemcami otwartej rany, którą czas pewnie rozjątrzy a nie zaleczy. PODSUMOWANIE Warto w tym miejscu zadać sobie pytania podobne do tych, które zadawano sobie w czasach powstań narodowych w XIX wieku. Po pierwsze: czy były szanse na zwycięstwo w plebiscycie? i po drugie; czy był sens podejmowania trudu? W tej sytuacji politycznej szanse na zwycięstwo były nikłe, prawie żadne. Nie zmienia to jednak faktu, że sens podejmowanych działań był oczywisty. Po przegranym plebiscycie Polacy na Powiślu podejmowali, znany im doskonale, codzienny trud bycia Polskiem. Świadczenie o tym, że się jest Polskiem. Nikomu wtedy nie przyszłoby do głowy, aby zrezygnować z polskości, języka, wiary, czy miłości i pragnienia przyłączenia tych ziem w przyszłości do Polski. Nikomu wtedy nie przyszłoby do głowy, aby pominąć na swoich sztandarach słowa, które dla Polaków stanowią swoista świętość i sens ich życia: Bóg Honor Ojczyzna. Walka o polskość była dziełem bardzo licznej rzeszy działaczy, których zasług nie sposób jest pominąć i zapomnieć. Wielcy patrioci, oddani sprawie polskiej do samego końca. Nie szczędzili swoich sił, zdrowia, pieniędzy. Mieli często bardzo wiele do stracenia. Wybierali jednak służbę Polsce. Pracowali dla Niej z narażeniem życia. Wielu z nich zapłaci za to najwyższa cenę w 1939 roku. Dziś należy im się za to od nas wieczna pamięć. Żyją przecież nadal ich potomkowie. Jednak owa pamięć nie może tylko mieć charakteru rocznicowego, takiego raz na dziesięć lat. Musi być codzienna. Na ulicach, skwerach, rondach, placach.

6 Ogromną rolę w kultywowaniu polskości odegrały również polskie banki spółdzielcze działające na tym terenie. Przypomnę tylko, banki, które są tu równo od 100 lat. Są one doskonałym przykładem samorządności i gospodarności Polaków. Mam nadzieję, że 90 rocznica plebiscytu skłoni nas do głębszej refleksji nad minionymi wydarzeniami, a przede wszystkim nad losami i dziejami ludzi tamtych czasów, bo to oni w całej tej historii są najważniejsi.

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota

Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny Polak, Ślązak, patriota Konstanty Wolny (1877 1940) zapisał się w historii jako adwokat, notariusz, społecznik, polityk i marszałek Sejmu Śląskiego, a przede wszystkim przeszedł do pamięci

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY S i e m i a n o w i c e Ś l ą s k i e 2 0 1 0 Książka została wydana pod patronatem Prezydenta Miasta SiemianowicE ŚląskiE Jacka Guzego Projekt dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923

Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923 Miłosz J. Zieliński Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923 Kłajpeda przez całe dwudziestolecie międzywojenne znajdowała się na uboczu wielkiej polityki europejskiej. Opinię publiczną

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic Przemysław Mieloch Joanna Nowaczyk współpraca Zygmunt Pohl Jacek Szeszuła Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Równocześnie wyrażam zgodę na to, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.

Równocześnie wyrażam zgodę na to, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Jakub Wojczyński Eksterminacja Ormian w Turcji na przełomie XIX i XX wieku przyczyny, przebieg, oddźwięk międzynarodowy Armenian extermination

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA UTRACONA

RZECZPOSPOLITA UTRACONA OB 1945 RZECZPOSPOLITA UTRACONA 9 maja 2010 nr 19 Kraków DODATEK SPECJALNY TYGODNIKA POWSZECHNEGO Redakcja: Wojciech Pięciak Patrycja Bukalska Ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki przed

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WIELKOPOLSKA. Dodatek: płyta DVD z filmami Bunt majowy My z Cegielskiego INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

BIULETYN WIELKOPOLSKA. Dodatek: płyta DVD z filmami Bunt majowy My z Cegielskiego INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ NR 5 6 (126 127) maj czerwiec 2011 cena 11 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1641-9561 numer indeksu 374431 nakład 9500 egz. Dodatek: płyta DVD z filmami Bunt majowy My z Cegielskiego BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

La Seconde guerre mondiale et la Pologne

La Seconde guerre mondiale et la Pologne La Seconde guerre mondiale et la Pologne 1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939 2. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939 3. Uzupełnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do

Bardziej szczegółowo

Czarnków i Trzcianka wobec nowej rzeczywistości w 1945 roku. Dywagacje retrospektywne nad uwarunkowaniami uruchomienia życia gospodarczego

Czarnków i Trzcianka wobec nowej rzeczywistości w 1945 roku. Dywagacje retrospektywne nad uwarunkowaniami uruchomienia życia gospodarczego dr hab. Maciej Szczurowski prof. AŚ Piotrków Trybunalski Czarnków i Trzcianka wobec nowej rzeczywistości w 1945 roku. Dywagacje retrospektywne nad uwarunkowaniami uruchomienia życia gospodarczego Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Prof. Maciej Giertych. Z nadzieją w przyszłość!

Prof. Maciej Giertych. Z nadzieją w przyszłość! Prof. Maciej Giertych Z nadzieją w przyszłość! AD 2005 Prof. Maciej Giertych Z nadzieją w przyszłość! Wydanie pierwsze Opracowanie techniczne: Szymon Pawłowski Projekt okładki: Jakub Szymczuk Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Grzegorz Węgrzyn Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wprowadzenie Obecnie w Polsce można zauważyć brak społecznego zaufania do polityków oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich

Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich W 1937 r. Łódź była drugim co do wielkości miastem Rzeczypospolitej. Z ludnością szacowaną na 653 tys. osób ustępowała tylko Warszawie

Bardziej szczegółowo

Hołd obrońcom wolności

Hołd obrońcom wolności ISSN 1392-2513 TYGODNIK ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE 15-21 STYCZNIA 2015 R., NR 2 (1143) WWW.ZPL.LT fot. Paweł Stefanowicz Hołd obrońcom wolności Litwa po raz kolejny uczciła Dzień Obrońców Wolności. Przed

Bardziej szczegółowo

Religia, polityka i równość płci w Polsce

Religia, polityka i równość płci w Polsce Religia, polityka i równość płci w Polsce Końcowy raport badawczy podsumowujący projekt Religion, Politics and Gender Equality Jacqueline Heinen Université Versailles St Quentin-en-Yvelines, Francja (Emerita)

Bardziej szczegółowo

Razem dla Błonia i Polski

Razem dla Błonia i Polski Twoje Pismo grudzień 2011 o s i e d l e w i e ś m i a s t o p o w i a t P I S M O K O M I T E T U T E R E N O W E G O P R A W A I S P R A W I E D L I W O Ś C I W B Ł O N I U NR 1 Razem dla Błonia i Polski

Bardziej szczegółowo

Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w.

Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. Wojciech Skóra Akademia Pomorska w Słupsku Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. W olne Miasto Gdańsk (dalej: WMG) było w latach 1920

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec

Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec WSTĘP Bywają momenty szczególne i przełomowe w historii każdego narodu. Dzieje Polski przepełnione są heroizmem, poświęceniem i tragedią. Jednak na losy narodu nie składa się tylko krew bohaterów. Jest

Bardziej szczegółowo

KURDYJSKI RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY W TURCJI W XX WIEKU

KURDYJSKI RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY W TURCJI W XX WIEKU Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Krzysztof Belczyński Nr albumu 00575 KURDYJSKI RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY W TURCJI W XX WIEKU Praca dyplomowa napisana pod

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt współfinansowany przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja narodowościowa ludności rodzimej i rehabilitacja tzw. volksdeutschów w latach 1945-1949

Weryfikacja narodowościowa ludności rodzimej i rehabilitacja tzw. volksdeutschów w latach 1945-1949 CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE Tom LXIII 2011 Zeszyt 2 Paweł Kacprzak (Głogów) Weryfikacja narodowościowa ludności rodzimej i rehabilitacja tzw. volksdeutschów w latach 1945-1949 Wobec ustanowienia w 1945

Bardziej szczegółowo

Zero tolerancji dla układu Kaczyńscy- Giertych

Zero tolerancji dla układu Kaczyńscy- Giertych Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Listopad 2006 Nr 91 (143) Cena: 2 zł W numerze: * Dmowski musi runąć * Wybory samorządowe - tworzy się alternatywa * Szkoła bez Giertycha

Bardziej szczegółowo

GAZETA SYMPOZJALNA - - PRZYSZLOSC EUROPYnr 20 KIM SA POLACY? -

GAZETA SYMPOZJALNA - - PRZYSZLOSC EUROPYnr 20 KIM SA POLACY? - XXXVI Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Zawiercie, 18 20 stycznia 2013 r. GAZETA SYMPOZJALNA PRZYSZLOSC EUROPYnr 20 KIM SA POLACY?? O rga nizato r zy Sp ons o r G łów ny S p o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

KOLEJNE WYDANIE JUŻ 11 CZERWCA. CZWARTEK, 28 maja 2015, Nr 11 (57) www.nmketrzyn.pl

KOLEJNE WYDANIE JUŻ 11 CZERWCA. CZWARTEK, 28 maja 2015, Nr 11 (57) www.nmketrzyn.pl VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych Konfrontacje Ruszył już nabór zespołów chętnych do udziału w kolejnej edycji popularnych rockowych Konfrontacji. Impreza odbędzie się 20 czerwca w kętrzyńskim

Bardziej szczegółowo

Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów

Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów 16(2014), s. 396 418 Ks. Antoni Poniński Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów Jak bardzo można zakłamać normalne znaczenie

Bardziej szczegółowo