SPRAWOZDANIE Z XIX KONFERENCJI NAUKOWO - SZKOLENIOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO. RZESZÓW, 2-4 CZERWCA 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z XIX KONFERENCJI NAUKOWO - SZKOLENIOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO. RZESZÓW, 2-4 CZERWCA 2011 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z XIX KONFERENCJI NAUKOWO - SZKOLENIOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO. RZESZÓW, 2-4 CZERWCA 2011 r. (NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 45-49) REPORT ON XIXth SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CONFERENCE OF THE POLISH SOCIETY OF NEPHROLOGY. RZESZÓW, JUNE 2-4, (NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 45-49) HISTORIA MEDYCYNY Janusz OSTROWSKI 1,3 Boles³aw RUTKOWSKI 2,3 1 III Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych i Nefrologii, Szpital Wojewódzki we W³oc³awku Ordynator: dr n. med. Janusz Ostrowski 2 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych, Gdañski Uniwersytet Medyczny Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Boles³aw Rutkowski 3 Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Przewodnicz¹cy Sekcji: prof. dr hab. med. Boles³aw Rutkowski Równo rok po X Jubileuszowym ZjeŸdzie Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN), który odbywa³ siê w maju ubieg³ego roku w Bydgoszczy i wyborze nowego Prezesa oraz Zarz¹du PTN, w Rzeszowie w dniach 2-4 czerwca 2011 roku odby³a siê XIX Konferencja Naukowo - Szkoleniowa PTN [1]. Konferencja by³a pierwsz¹ o tak du ym znaczeniu konferencj¹ nefrologiczn¹ na terenie Podkarpacia, co niew¹tpliwie nale y przyj¹æ jako dowód uznania dla oœrodka rzeszowskiego, kolejnego poza uniwersyteckiego oœrodka, oczywiœcie jeœli chodzi o medycynê. Istotn¹ okazj¹ do tego by³a 40 rocznica powstania pierwszego oœrodka dializ w Rzeszowie zorganizowanego przez dr Andrzeja Ma³eskiego [2]. XIX Konferencja PTN odbywa³a siê w salach Filharmonii Podkarpackiej. Organizatorami Konferencji byli: PTN, Oddzia³ Nefrologii i Dializoterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie oraz Centrum Medyczne ME- DYK ze Stacj¹ Dializ. Patronat honorowy nad Konferencj¹ obj¹³ Pan Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa. Na czele Komitetu Organizacyjnego sk³adaj¹cego siê z pracowników Oddzia³u Nefrologii i Dializoterapii oraz NZOZ Centrum Medyczne ME- DYK sta³ dr Wac³aw Bentkowski, obecny Ordynator Oddzia³u, dr Stanis³aw Mazur by³ V-ce Przewodnicz¹cym, a dr Dominika K³os Sekretarzem. Prof. W³adys³aw Su³owicz by³ Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego, w którym pracowa³a tak e 16 osobowa grupa samodzielnych pracowników nauki z wielu uniwersyteckich oœrodków nefrologicznych kraju. G³ównymi tematami Konferencji by³y: postêpy w leczeniu nerkozastêpczym, nadciœnienie nerkopochodne, nerki w chorobach cywilizacyjnych oraz miscellanea (Ryc. 1, 2). W pierwszym dniu Konferencji, jeszcze przed uroczystoœci¹ otwarcia, odby³y siê cztery sesje satelitarne. Pierwsz¹ z nich by³a sesja zorganizowana przez firmê SANDOZ i by³a zatytu³owana "Binocrit - status quo czy nowe perspektywy". Przewodnicz¹cym sesji by³ prof. Boles³aw Rutkowski, moderatorem prof. Ryszard Gellert, a wyk³adowcami prof. Pawe³ Grieb, prof. Walter Höerl (Wie- S³owa kluczowe: historia nefrologii aktywnoœæ PTN Key words: history of nephrology PTN activity Rycina 1 Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie, miejsce obrad XIX Konferencji PTN.(fot. Maria Ostrowska). The Rzeszów Concert hall, the venue of the XIXth Conference of the Polish Society of Nephrology. Adres do korespondencji: Dr n. med. Janusz Ostrowski Szpital Wojewódzki III Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych i Nefrologii W³oc³awek, ul. Wieniecka 49 Tel ; Fax:

2 Rycina 3 Sesja firmy SANDOZ. Prof. Tomasz Stompór w czasie wyk³adu (fot. Janusz Ostrowski). Session by Sandoz company. Prof. Tomasz Stompór during the lecture. Rycina 2 Strona tytu³owa programu XIX Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Title page of the Programme of the XIXth Conference of Polish Society of Nephrology. Rycina 4 Panel ekspertów sesji satelitarnej Janssen - Cilag. Od lewej: prof. B. Rutkowski, dr med. Marek Œwitalski, prof. A. Ksi¹ ek, prof. A. Dêbska - Œlizieñ, prof. M. Nowicki, prof. A. Wiêcek, prof. K. Ciechanowski, prof. J. Ma³yszko (fot. Janusz Ostrowski). Janssen - Cilag satellite session expert panel. From left: prof. B. Rutkowski, dr M. Œwitalski, prof. A. Ksi¹- ek, prof. A. Dêbska-Œlizieñ, prof. M. Nowicki, prof. A. Wiêcek, prof. K. Ciechanowski, prof. J. Ma³yszko. Ryc. 5. Prof. W³adys³aw Su³owicz w czasie uroczystoœci otwarcia (fot. Janusz Ostrowski). Fig. 5. Prof. W³adys³aw Su³owicz during opening ceremony. deñ), prof. Andrzej Wiêcek, prof. Tomasz Stompór (Ryc. 3). Kolejn¹ sesjê satelitarn¹ firmy Janssen - Cilag "ESA (czynniki stymuluj¹ce erytropoezê). Komu? Kiedy? Czy w ogóle" prowadzili prof. B. Rutkowski i prof. Andrzej Ksi¹ ek, wyk³ad wprowadzaj¹cy wyg³osi³ prof. Andrzej Wiêcek, a w panelu ekspertów uczestniczyli jeszcze: prof. Alicja Dêbska - Œlizieñ, prof. Jolanta Ma³yszko, prof. Kazimierz Ciechanowski i dr med. Marek Œwitalski (Ryc. 4). Pozosta³e dwie sesje to: "Plasauto E oraz TauroSept (Geistlich Pharma) nowoœci w ofercie firmy Color Trading" organizowana przez firmê Color Trading oraz "Jeœli nie przetoka - to co?" firmy Service Pharma, której przewodnicz¹cym by³ prof. R. Gellert. 2 czerwca 2011 roku w godzinach wieczornych mia³o miejsce uroczyste otwarcie Konferencji. Uczestniczy³o w niej ponad szeœæset osób, co dobrze œwiadczy o zwartoœci œrodowiska nefrologicznego, szczególnie jeœli weÿmie siê pod uwagê spore odleg³oœci Rzeszowa od wielu miejsc w kraju (3). Po wstêpnych wyst¹pieniach Gospodarzy, dr W. Bentkowskiego i prof. W. Su³owicza, prof. Jacek Manitius, Prezes Zarz¹du PTN otworzy³ oficjalnie XIX Konferencjê Nauko- 46 J. Ostrowski i wsp.

3 Rycina 6 Nowi Cz³onkowie Honorowi PTN. Od lewej: prof. Stanis³aw Czekalski, prof. Christopher Wanner. Z prawej prof. Jacek Manitius Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (fot. Maria Ostrowska). New Honorary Members of the Polish Society of Nephrology. First left: prof. Stanis³aw Czekalski, prof. Christopher Wanner. First right: prof. Jacek Manitius, President of the Polish Society of Nephrology. Rycina 7 Koncert fortepianowy dra Antoniego Sydora (fot. Janusz Ostrowski). Piano koncert by dr Antoni Sydor. Rycina 8 Wyk³ad inauguracyjny prof. Franciszka Kokota (fot. Janusz Ostrowski). Prof. Franciszek Kokot during the opening lecture. Rycina 9 Prowadz¹cy sesjê 2. Od lewej: prof. Zbigniew Hruby, prof. W³adys³aw Su³owicz, prof. Witold Chrzanowski (fot. Janusz Ostrowski). Chairmen heading the 2nd Session. From left: prof. Zbigniew Hruby, Prof. W³adys³aw Su³owicz, prof. Witold Chrzanowski. wo - Szkoleniow¹ PTN. Nastêpnie z r¹k Prezesa dwóch wybitnych uczonych zas³u onych dla PTN otrzyma³o dyplomy Honorowego Cz³onka PTN. Byli nimi: prof. Christopher Wanner (Würzburg, Niemcy ) oraz prof. Stanis³aw Czekalski (Ryc. 5, 6). Potem kilkoro cz³onków PTN otrzyma³o dyplomy "Zas³u ony dla polskiej nefrologii". Wœród nich byli: dr med. Jadwiga Listopad z Wroc³awia, dr Anna Bi³yk z Rzeszowa, dr med. Henryk Perkowski z om y, dr Irena Roszkowska - uba z ap, dr Walentyna Jakubowska z Sokó³ki, dr med. Wirginia Tomczak-Watras z Bydgoszczy oraz mgr Danuta Rudzka - Cesarz i dr hab. med. Antoni Wystrychowski z Katowic. W tej czêœci zabra³ tak e g³os prof. B. Rutkowski, który zakomunikowa³ zebranym i otrzyma³ informacjê o odwo³aniu z funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii. Czêœæ oficjaln¹ otwarcia zakoñczy³o wyst¹pienie dr Iwony Mazur z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych oraz mini recital najlepszego pianisty wœród polskich nefrologów, dr med. Antoniego Sydora. Po tym legenda polskiej nefrologii, prof. Franciszek Kokot wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny "Moja przygoda z nefrologi¹" (Ryc. 7, 8). Pierwszy dzieñ Konferencji zakoñczy³ siê koncertem Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej i koktajlem powitalnym. Drugi dzieñ Konferencji rozpocz¹³ siê Sesj¹ I. Przewodniczyli jej prof. Franciszek Kokot, prof. Krzysztof Marczewski i prof. Zofia Wañkowicz. Wyk³adowcami byli natomiast: prof. B. Rutkowski ("Jakoœæ leczenia a jakoœæ ycia (QC-QL) 2005 vs. 2010"), prof. Christopher Wanner (" Can we prevent an early death in dialysis patient?"), prof. Stanis³aw Czekalski ("Wspó³czesne pogl¹dy na cukrzycow¹ chorobê nerek"). Z kolei Sesji II przewodniczyli prof. Zbigniew Hruby, prof. W. Su³owicz i prof. Witold Chrzanowski, a wyk³ady przedstawiali: prof. J. Manitius ("Nerki w chorobach cywilizacyjnych - co nas jeszcze czeka?"), prof. A. Wiêcek ("Kontrowersje wokó³ diagnostyki i leczenia nadciœnienia têtniczego naczynio- 47

4 Rycina 10 Sesja plakatowa (fot. Janusz Ostrowski). Poster session. Rycina 11 Prof. Magdalena Durlik i prof. Ryszard Grenda w czasie sesji (fot. Janusz Ostrowski). Prof. Magdalena Durlik and prof. Ryszard Grenda during the session. Rycina 12 Prof. Boles³aw Rutkowski i prof. Jacek Pietrzyk w czasie dyskusji (fot. Janusz Ostrowski). Prof. Boles³aw Rutkowski and prof. Jacek Pietrzyk during discussion. wo-nerkowego") oraz prof. Marian Klinger ("Nefropatia niedokrwienna w wieku podesz³ym-rosn¹cy problem kliniczny"). Program dopo³udniowy zakoñczy³a Sesja plakatowa. W sumie zaprezentowano 79 plakatów, które oceniane by³y przez trzy komisje: I - prof. Alicja Grzegorzewska i prof. Jolanta Ma³yszko, II - prof. A. Dêbska - Œlizieñ i doc. Teresa Nieszporek oraz III - doc. Stanis³aw Niemczyk i prof. T. Stompór (Ryc. 9, 10). Popo³udniowa czêœæ Konferencji rozpoczê³a siê Walnym Zgromadzeniem Cz³onków PTN. Najbardziej istotnymi punktami Zgromadzenia by³y g³osowania o nadanie tytu³ów Cz³onka Honorowego PTN profesorom Edmundowi Nartowiczowi, Jörgenowi Floege (Aachen, Niemcy) i Peterowi Stenvinkelowi (Sztokholm, Szwecja), nad zmianami w Statucie PTN oraz nad propozycjami nastêpnych miejsc Konferencji w Ko³obrzegu w 2014 i Lublinie w 2015 roku oraz Zjazdu w odzi w 2016 roku. Jak wiadomo Konferencja PTN w 2012 roku odbêdzie siê w Rynie, a najbli szy Zjazd w 2013 roku we Wroc³awiu. Wszystkie propozycje uzyska- ³y odpowiednie liczby g³osów w czasie g³osowañ. Nastêpnie, po Walnym Zgromadzeniu, rozpoczê³a siê Sesja III, któr¹ prowadzili prof. Jerzy Chudek, prof. Marek Grzywa oraz prof. Wojciech Za³uska. Wyk³ady wyg³osili: prof. Micha³ Myœliwiec ("Jatrogenne choroby nerek"), prof. Kazimierz Ciechanowski ("Nerki w d³ugotrwa³ym wysi³ku fizycznym") oraz prof. Micha³ Nowicki ("Zespó³ metaboliczny a PChN"). W kolejnej, Sesji IV, któr¹ prowadzili prof. Andrzej Oko, dr hab. K. Kiliœ-Pstrusiñska wyk³ady wyg³osili: prof. Andrzej Ksi¹ ek ("Wspó³czesne koncepcje ustalania dawki dializy"), prof. Leszek P¹czek ("Dawstwo rodzinne - nastêpstwa jednostronnej nefrektomii") oraz prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowiñska (" Dializa otrzewnowa na œwiecie: problemy, trendy i perspektywy"). Ten dzieñ zakoñczy³o spotkanie integracyjne w Dworze Ostoya w Jasionce pod Rzeszowem. Ostatni dzieñ konferencyjny rozpocz¹³ siê Sesj¹ V, któr¹ prowadzili prof. Ryszard Grenda, prof. Andrzej Rydzewski i dr S. Mazur. Wyk³adowcami byli natomiast: prof. Magdalena Durlik ("Jak mo emy zwiêkszyæ liczbê transplantacji nerek?"), prof. Jan Du- ³awa (" Wspó³czesne metody leczenia ONN") i dr W. Bentkowski: ("ONN w przebiegu zaka enia Hanta Virusem") (Ryc. 11). W nastêpnej kolejnoœci odby³a siê sesja prezentacji ustnych najwy ej ocenionych przez Komitet Naukowy nades³anych streszczeñ. W imieniu zespo³ów badawczych prace prezentowali: dr med. Aureliusz Kolonko z Katowic, dr med. Rafa³ Donderski z Bydgoszczy, dr Ilona Kurnatowska z odzi, dr Marcin Krzanowski i doc. Marek KuŸniewski z Krakowa oraz dr Anna Steæ z Lublina. Naukow¹ czêœæ Konferencji zakoñczy³a Sesja VI - Konferencja Okr¹g³ego Sto³u "Co nowego w dializoterapii". Sesji przewodniczyli prof. B. Rutkowski i prof. R. Gellert, a w dyskusji uczestniczyli: prof. M. Klinger, prof. A. Ksi¹ ek, prof. J. Manitius, prof. M. Myœliwiec, prof. Jacek Pietrzyk, prof. Olgierd Smoleñski i prof. A. Wiêcek (Ryc. 12). Po krótkim podsumowaniu Konferencja zosta³a zamkniêta. 48 J. Ostrowski i wsp.

5 Rycina 13 G³ówni Organizatorzy. Od lewej: dr Stanis³aw Mazur, dr W³adys³aw Bentkowski (fot. Wit Hadlo). Chief Organisers. First left: dr Stanis³aw Mazur, dr W³adys³aw Bentkowski. W podsumowaniu nale y podkreœliæ bardzo dobre przygotowanie Konferencji zarówno pod wzglêdem organizacyjnym jak i naukowym. W czasie obrad omawiane by³y najbardziej aktualne problemy nefrologii. Przedstawiali je wybitni specjaliœci nie tylko z Polski, ale tak e z innych krajów. Odby³o siê tak e bardzo istotne dla Towarzystwa Walne Zgromadzenie Cz³onków PTN. Podczas Konferencji panowa³a tak e bardzo przyjazna atmosfera sprzyjaj¹ca wymianie pogl¹dów poza oficjalnym programem. Dodatkowo wspania³a pogoda sprzyja³a mi³emu spêdzaniu czasu wolnego. To wszystko sprawia, e Organizatorzy jak i wszyscy uczestnicy mog¹ byæ bardzo zadowoleni z przebiegu Konferencji co potwierdza poni - sze zdjêcie (Ryc. 13) [3]. W czerwcu 2012 roku w Rynie odbêdzie siê Jubileuszowa XX Konferencja Naukowo - Szkoleniowa PTN organizowana przez niezwykle aktywny oœrodek nefrologiczny w Olsztynie pod kierunkiem prof. Tomasza Stompora. Mo na wiêc spodziewaæ siê kolejnej udanej konferencji nefrologicznej naszego Towarzystwa. Piœmiennictwo 1. Ostrowski J., Rutkowski B.: X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Bydgoszcz, maja 2010 r. Nefrol. Dial. Pol. 2010, 4, Ostrowski J., Rutkowski B.: Pocz¹tki dializoterapii w Polsce. Via Medica. Gdañsk Moraniec A.: 630 œwiatowej s³awy lekarzy w Rzeszowie. Super Nowoœci. 2011, 107, 1. 49

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora

FaktyUMPNr 3. Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce. Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora FaktyUMPNr 3 (81) maj czerwiec 2008 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Foniatrzy na medal Medykalia Sprawozdanie rektora Hemodializoterapia od 50 lat w Polsce PRZEDMIOT NUMERU Lekoatletycznepuchary

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (210-211) Czerwiec-Lipiec 2011 Punktacja:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA

Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA Politechnika Wroc³awska KSIÊGA PAMI TKOWA ZJAZDU W 2010 ROKU ABSOLWENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ Z OKAZJI 65-LECIA POLITECHNIKI WROC AWSKIEJ I 100-LECIA UCZELNI TECHNICZNYCH WE WROC

Bardziej szczegółowo

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 od Redakcji Drodzy Czytelnicy, Kiedy w czerwcu, w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej, w sesji poœwiêconej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (63 64) ISSN 1427 7506 wrzesieñ paÿdziernik 2005 Cena 3 z³ 4 paÿdziernika br. nad dawn¹ fos¹ przy Collegium Minus ods³oniêto rzeÿbê œw. Krzysztofa. W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. G³os Akademicki nr 04/2005 1 MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. G³os Akademicki nr 04/2005 1 MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 4 (112) KWIECIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 04/2005 1 JAN PAWE II 1920-2005 M³odzi, nie dajcie siê

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO Z ycia Uczelni Rok akademicki 2001/2002 rozpocz¹³ siê uroczyst¹ inauguracj¹. Tradycyjnie jej miejscem jest aula im. Prof. Oswalda Matei znajduj¹ca siê w budynku Wydzia³u

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta (121-122) Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Pierwszy zagraniczny doktor honoris causa - s. 3 Nowy symulator lotu w OKL - s. 9 1-2 styczeñ-luty

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br.

Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br. kwartalnik nr 3 (23) wrzesieñ 2008 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Zapraszamy na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEÑ W LATACH 1990-2000 DOTYCZ CYCH YCIA I DZIA ALNOŒCI PROFESORA JANA CZOCHRALSKIEGO

KALENDARIUM WYDARZEÑ W LATACH 1990-2000 DOTYCZ CYCH YCIA I DZIA ALNOŒCI PROFESORA JANA CZOCHRALSKIEGO KALENDARIUM WYDARZEÑ W LATACH 1990-2000 DOTYCZ CYCH YCIA I DZIA ALNOŒCI PROFESORA JANA CZOCHRALSKIEGO Nazwisko Jana Czochralskiego jest szeroko znane w krêgach osób zajmuj¹cych siê wzrostem kryszta³ów

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 15-17

O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 15-17 Poznan, wrzesien - pazdziernik 2012 nr 5/166 O konferencji SGB-Bank S.A. str. 3-4 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 15-17 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w P³ocku str. 20 Z wizyt¹ u... Bank

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2005 rok 2 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy relacja w³asna Nasz RAPORT o stanie ratownictwa medycznego w Krakowie O nieporozumieniach wokó³ czasu pracy lekarzy i nale nych wynagrodzeniach

Bardziej szczegółowo