Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE..3 ROZDZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM...3 ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...4 ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA...4 ROZDZIAŁ V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIENIA TYCH WARUNKÓW...5 ROZDZIAŁ VI - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU...6 ROZDZIAŁ VII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...8 ROZDZIAŁ VIII- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY...8 ROZDZIAŁ IX - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI...9 ROZDZIAŁ X - OPIS SPOSOBU OBLICZANA CENY...11 ROZDZIAŁ XI - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT...11 ROZDZIAŁ XII - OPIS KRYTERIÓW WYBORU I OCENY OFERT...12 ROZDZIAŁ XIII- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE...17 ROZDZIAŁ XIV- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA...17 ROZDZIAŁ XV - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO...20 ROZDZIAŁ XVI - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH...21 ROZDZIAŁ XVII-POSTANOWIENIA KOŃCOWE...22 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.. 22 ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 23 SEKCJA A INFORMACJE O UBEZPIECZAJĄCYM I UBEZPIECZONYCH.23 SEKCJA B POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UBEZPIECZENIA 24 SEKCJA C POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE UMOWY UBEZPIECZENIA WARUNKI WYMAGANE OBLIGATORYJNY ZAKRES UBEZPIECZENIA I MINIMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DEFINICJE OBLIGATORYJNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE W UMOWIE UBEZPIECZENIA 30 3.OBLIGATORYJNE WARUNKI SZCZEGÓLNE UMOWY UBEZPIECZENIA 33 SEKCJA D POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE UMOWY UBEZPIECZENIA WARUNKI PREFEROWANE ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTA 46 ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZE OŚWIADCZEŃ ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 67 Strona 2 z 70

3 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art ustawy. 3. Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) została opracowana zgodnie z art. 36 ustawy oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych (Dz.u. Nr 224, poz. 1796). 5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. ROZDZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Nazwa Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2. Adres Zamawiającego : ul. Bankowa 18, Jelenia Góra Strona 3 z 70

4 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci 3. Adres strony internetowej do umieszczania ogłoszeń i informacji dla Wykonawców: jednostki=7 4. Telefon: , faks , Forma prawna Zamawiającego sąd powszechny 6. Pełnomocnik Zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego : Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych ADVISOR Sp. z o.o. z siedzibą Jeleniej Górze (58-500) ul. Klonowica 13, tel , fax , który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (usługi ubezpieczenia na życie), (usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), (usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), (usługi ubezpieczenia medycznego). 3. Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informacje niezbędne do oceny ryzyka, definicje, klauzule fakultatywne i inne postanowienia szczególne, z podziałem na warunki wymagane oraz warunki preferowane przedstawiają następujące załączniki do siwz : Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany okres realizacji zamówienia 48 miesięcy od daty zawarcia umowy bez możliwości automatycznego wznowienia umowy, gdzie okres podstawowy realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące z możliwością przedłużenia tego okresu o maksymalnie dwa okresy 12 miesięczne. 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą, z możliwością : 2.1. odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2.2. przedłużenia umowy o maksymalnie dwa okresy 12 miesięczne na pisemny wniosek Zamawiającego. Wykonawca przedłuży umowę o wnioskowany przez Zamawiającego okres bez zmiany jej warunków. Strona 4 z 70

5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci ROZDZIAŁ V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawcy prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i wykażą się posiadaniem aktualnego zezwolenia organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenia właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawcy w okresie trzech ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali lub wykonywali minimum 3 usługi grupowego ubezpieczenia na życie o liczebności grupy ubezpieczonych nie mniej niż 200 osób dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawcy wykażą że, posiadają potencjał techniczny do pełnej obsługi grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie oraz dysponują odpowiednią kadrą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawcy wykażą się posiadaniem na dzień r: wskaźnika pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami powyżej 100% oraz wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, wyliczonych Strona 5 z 70

6 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci zgodnie z z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060) 2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia wymagany warunek, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VI siwz. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 3.1 winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 3.2.ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. ROZDZIAŁ VI - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do siwz; 1.2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3a do siwz; 1.3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3b siwz; 1.4. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3c do siwz; 1.5. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenia właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia, 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Strona 6 z 70

7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3d do siwz Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokument, o którym mowa w punkcie 3 lit. a) i b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.1. stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt.1.1., 1.5., 2.1. i 2.2., a wspólnie oświadczenia wymienione w pkt. 1.2., 1.3., 1.4. niniejszego rozdziału. Przepisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Strona 7 z 70

8 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci ROZDZIAŁ VII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznazony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. ROZDZIAŁ VIII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 4. Ofertę należy opracować wg zawartych w siwz formularzy i załączników, zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami określonymi w siwz. 5. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w treści siwz. Dokumenty winny zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być ponumerowane i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, a we wskazanych miejscach w Załącznikach nr 2, 3,3a, 3b,3c,3d do siwz dodatkowo opatrzone pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę. Uwaga: za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby uprawnionej. 8. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: za zgodność z oryginałem i podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy. 12. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania jej zawartości. 13. Do oferty muszą zostać dołączone ogólne warunki ubezpieczenia stanowiące podstawę umowy ubezpieczenia. 14. W ofercie Wykonawca może zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępnione. Załączniki zawierające Strona 8 z 70

9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: Załączniki zastrzeżone. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze ul. Bankowa Jelenia Góra Opakowanie oferty należy oznakować następująco: Oferta przetargowa na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci nie otwierać do dnia r. do godz. 14:00. Nr sprawy: OG/ZP-15/ Wszelkie konsekwencje wynikające z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. ROZDZIAŁ IX - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać sobie w formie pisemnej, elektronicznej ( ) lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia lub informacje w formie elektronicznej ( ) lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 3. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. 4. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji do Zamawiającego nie Strona 9 z 70

10 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści siwz, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 9. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych ADVISOR Sp. z o.o. ul. Klonowica 13, Jelenia Góra (58-500), faks nr W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. 11. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP. 12. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio. 13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału. 14. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Andrzej Kamiński Pełnomocnik Kancelarii Brokerów Ubezpieczeniowych ADVISOR Sp. z o.o. ul. Klonowica 13, Jelenia Góra (58-500), faks nr Kontakt z wymienioną osobą jest możliwy w dni pracy: poniedziałek piątek: 9:00 16:00 ROZDZIAŁ X - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 1. Wykonawca podaje jedną cenę na formularzu ofertowym ( Załącznik nr 2 do siwz) w następujący sposób: 2.1 Wykonawca w tabelach 3.1., 3.2., 3.3. Załącznika nr 2 do siwz w kolumnie B tabeli podaje cenę jednostkową wyrażoną kwotą składki miesięcznej za osobę dla danej grupy o wartości równej bądź mniejszej od podanej przez Zamawiającego maksymalnej wartości składki dla danej grupy (kolumna A ). Strona 10 z 70

11 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci Uzupełniająco w Tabeli 4 Załącznika nr 2 do siwz Wykonawca podaje łączną cenę oferty wyliczoną jako sumę oferowanych cen jednostkowych dla GRUPY I, GRUPY II, GRUPY III i GRUPY IV. 2.2 W Tabelach 1.1.,1.2.,1.3. Załącznika nr 2 do siwz w przypadku, gdy Wykonawca nie podwyższa wysokości świadczenia w stosunku do minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia wpisuje w kolumnie C tabeli podaną przez Zamawiającego w kolumnie B minimalną obligatoryjną wysokości świadczenia. 2.3 W przypadku, gdy Wykonawca podwyższa wysokość świadczenia w stosunku do minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia wpisuje w kolumnie C tabeli kwotę świadczenia podwyższoną o wielokrotność podaną w kolumnie D. 2.4 W Tabeli 3 Załącznika nr 2 do siwz w kolumnie C wpisuje NIE jeśli nie będzie oferował dodatkowego zakresu ubezpieczenia lub odpowiednio TAK jeśli będzie oferował dodatkowy zakres ubezpieczenia. 2.5 Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy. 2.6 Cenę oferty należy podać w walucie polskiej w postaci cyfrowej i słownej. 2.7 Cenę oferty oraz inne wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U nr 212 poz. 1337). 2.8 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. ROZDZIAŁ XI SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Bankowej 18, sekretariat pok. 101 I piętro Termin składania ofert upływa dnia r o godz. 13:45. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Stosowne oświadczenie Wykonawcy winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją na kopercie: ZMIANA lub WYCOFANIE. Strona 11 z 70

12 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci 2. Miejsce i termin otwarcia ofert 2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz.14:00 w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Bankowej 18 ( sala konferencyjna p. 309 III piętro ) 2.2. Otwarcie ofert jest jawne Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w pkt. 2.4 i 2.5 niniejszej części zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ XII - OPIS KRYTERIÓW WYBORU I OCENY OFERT: 1. Kryteria wyboru ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: [C] - cena ubezpieczenia 35 % [Z] - wysokość świadczeń 35 % [K] - dodatkowy zakres ubezpieczenia 30 % *Zamawiający w poniższych wzorach wykorzystał zasadę 1 punktu obliczeniowego celem uzyskania poprawnego działania matematycznego. 1.1 Cena ubezpieczenia GRUPY I - C1 Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że maksymalna wartość składki w wysokości 50,00 zł stanowi 1 punkt obliczeniowy*. Za każde 0,5 zł obniżenia składki w stosunku do składki określonej jako maksymalna w Tabeli 3.1. Załącznika nr 1 do siwz Zamawiający przyzna 1 punkt dodatkowy. Wzór do obliczenia C1 1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej C1 = ,35 x najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych 1.2 Cena ubezpieczenia GRUPY II - C2 Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że maksymalna wartość składki w wysokości 60,00 zł stanowi 1 punkt obliczeniowy. Za każdy 0,5 zł obniżenia składki w stosunku do składki określonej jako maksymalna w Tabeli 3.2. Załącznika nr 1 do siwz Zamawiający przyzna 1 punkt dodatkowy. Wzór do obliczenia C2 Strona 12 z 70

13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci 1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej C2 = ,35 x najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych 1.3 Cena ubezpieczenia GRUPY III - C3 Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że maksymalna wartość składki w wysokości 70,00 zł stanowi 1 punkt obliczeniowy. Za każdy 0,5 zł obniżenia składki w stosunku do składki określonej jako maksymalna w Tabeli 3.3. Załącznika nr 1 do siwz Zamawiający przyzna 1 punkt dodatkowy. Wzór do obliczenia C3 1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej C3 = ,35 x najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych 1.4 Wysokość świadczeń dla GRUPY I - Z1 Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia (podanej przez Zamawiającego w kolumnie B Tabeli 1.1. Załącznika nr 1 do siwz) poprzez wpisanie jej w kolumnie C Tabeli 1.1. Załącznika nr 1 do siwz stanowi razem 1 punkt obliczeniowy. Za każde podwyższone przez Wykonawcę świadczenie o wielokrotność określoną w komórkach kolumny D Tabeli 1.1. Załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyzna punkty dodatkowe określone w komórkach kolumny D Tabeli 1.1. Załącznika nr 1 do siwz. Wzór do obliczenia Z1 1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej Z1 = ,35 x najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych 1.5 Wysokość świadczeń dla GRUPY II - Z2 Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia (podanej przez Zamawiającego w kolumnie B Tabeli 1.2. Załącznika nr 1 do siwz) poprzez wpisanie jej w kolumnie C Tabeli 1.2. Załącznika nr 1 do siwz stanowi razem 1 punkt obliczeniowy. Za każde podwyższone przez Wykonawcę świadczenie o wielokrotność określoną w komórkach kolumny D Tabeli 1.2. Załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyzna punkty dodatkowe określone w komórkach kolumny Strona 13 z 70

14 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci D Tabeli 1.2. Załącznika nr 1 do siwz. Wzór do obliczenia Z2 1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej Z2 = ,35 x najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych 1.6 Wysokość świadczeń dla GRUPY III - Z3 Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej obligatoryjnej wysokości świadczenia (podanej przez Zamawiającego w kolumnie B Tabeli 1.3. Załącznika nr 1 do siwz) poprzez wpisanie jej w kolumnie C Tabeli 1.3. Załącznika nr 1 do siwz stanowi razem 1 punkt obliczeniowy. Za każde podwyższone przez Wykonawcę świadczenie o wielokrotność określoną w komórkach kolumny D Tabeli 1.3. Załącznika nr 1 do siwz, Zamawiający przyzna punkty dodatkowe określone w komórkach kolumny D Tabeli 1.3. Załącznika nr 1 do siwz. Wzór do obliczenia Z3 1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej Z3 = ,35 x najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych 1.7 Dodatkowy zakres ubezpieczenia dla GRUPY I, GRUPY II, GRUPY III - K Sposób wyliczenia: Przyjmuje się, że wpisanie przez Wykonawcę NIE we wszystkich pozycjach kolumny C w Tabeli 2. Załącznika nr 1 do siwz stanowi razem 1 punkt obliczeniowy. Za wprowadzenie do umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę dodatkowych klauzul fakultatywnych rozszerzających zakres ubezpieczenia poprzez wpisanie w kolumnie C w Tabeli 2 Załącznika nr 2 do siwz TAK, Zamawiający przyzna punkty dodatkowe określone w komórkach kolumny D w Tabeli 2. Załącznika nr 1 do siwz. Wzór do obliczenia K 1+ ilość pkt. dodatkowych w ofercie badanej K = ,30 x najwyższa ilość pkt. dodatkowych spośród ofert ważnych 2. Opis oceny ofert 2.1. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami siwz Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów Strona 14 z 70

15 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci oceny ofert określonych w siwz Łączna ilość punktów oferty [P] stanowi sumę ilości punktów przyznanych za kryterium cena [C], wysokość świadczeń [Z] oraz dodatkowy zakres ubezpieczenia [K] 2.4. Wzór do obliczenia łącznej ilości punktów [P] przyznawanych każdej z ofert P n = C n + Z n + K n gdzie: [Pn] łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie (1 n) [Cn] suma punktów [ C1 + C2 + C3 ]n za kryterium cena badanej oferty (1 n) [Zn ] suma punktów [ Z1 + Z2 + Z3] n za kryterium wysokość świadczeń badanej oferty (1 n) [Kn ] suma punktów za kryterium dodatkowy zakres ubezpieczenia badanej oferty (1 n) 2.5. Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów [P] Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy. 3. Wynik oceny ofert 3.1. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający poprawia w następujący sposób jeżeli łączna cena podana w ofercie jest obarczona błędem w wyliczeniu łącznej ceny jako iloczynu przewidywanej ilości pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci, okresu ubezpieczenia oraz składki miesięcznej dla jednej osoby, przyjmuje się, że prawidłowa jest wysokość składki miesięcznej za jedną ubezpieczoną osobę podaną w ofercie Zamawiający wykluczy Wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Strona 15 z 70

16 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci 3.4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający wzywa Wykonawców do uzupełnienia niezłożonych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, złożenia dokumentów lub oświadczeń prawidłowych albo do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, w wyznaczonym przez siebie terminie, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem dopuszczalnych na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy poprawek, dokonywania jakichkolwiek zmiany jej treści Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty c) wystąpiła istotna zmian okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 3.9. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. ROZDZIAŁ XIII - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ XIV - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu Strona 16 z 70

17 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wartość zamówienia poniżej euro, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie w niniejszym postępowaniu W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Na czynności, o których mowa w pkt. 2.6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem przepisu pkt Odwołanie wnosi się w terminach i od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego określonych w art. 182 ustawy. 4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem Strona 17 z 70

18 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci 4.1. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa wyżej. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia W sprawie wniosku, o którym mowa wyżej, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Od postanowienia Izby nie przysługuje skarga. 5. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycje uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniami zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 6 powyżej nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie Strona 18 z 70

19 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 6. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 7. Odwołanie podlega rozpoznaniu zgodnie z art ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądowym. Przepis art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest zobowiązana dołączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności. 9. Na orzeczenie Izby stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej Wniesienie skargi i jej rozpatrzenie określają art. 198b 198f ustawy. 10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. ROZDZIAŁ XV - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Strona 19 z 70

20 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1 ppkt a) powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane pisemnie. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jeżeli: a) w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, b) w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca. 5. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym między stronami. 8. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w ciągu 14 dni od otrzymania wniosków i złożenia deklaracji przystąpienia. 9. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. ROZDZIAŁ XVI - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH Strona 20 z 70

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: Zp 272.34.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo