OR /06 Golub-Dobrzyń,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OR.0062-5/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-21"

Transkrypt

1 OR /06 Golub-Dobrzyń, P R O T O K Ó Ł Nr 5/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 21 grudnia 2006 r. Ad posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Starosta Golubsko-Dobrzyński P. Wojciech Kwiatkowski. Ad. 2. Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu Przewodniczący Zarządu stwierdził, że uczestniczy w nim 100 % jego członków. Ad. 3. Przewodniczący Zarządu wniósł o wprowadzenie do porządku posiedzenia następujących tematów: - w pkt 6 ppkt b projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006, - w pkt 6 ppkt c projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołubiu-Dobrzyniu, - w pkt 7 ppkt c - zapoznanie się z wnioskami wysuniętymi podczas II sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pom., - w pkt 7 ppkt d zapoznanie się z pismem firmy Inter Broker, - w pkt 7 ppkt e zapoznanie się z pismem PCPR skierowanym do P. Daniela Brożek w spr. Aneksu do umowy dla WTZ, - w pkt 8 podjęcie decyzji w sprawie finansowego zakończenia likwidacji SP ZOZ, - w pkt. 9 podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Innych propozycji dotyczących zmian porządku posiedzenia nie zgłoszono. Porządek 5 posiedzenia Zarządu Powiatu, po wprowadzeniu zaproponowanych zmian przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie 5 posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu z 4 posiedzenia Zarządu Powiatu.

2 5. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącego prośby o dokonanie przesunięć między paragrafami w budżecie jednostki na rok 2006 ref. P. Skarbnik. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: a) powołania komisji drogowej, b) zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006, c) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołubiu- Dobrzyniu. 7. Zapoznanie się z : a) odpowiedzią Powiatowego Zarządu Dróg w Gołubiu-Dobrzyniu na wniosek dotyczący wycinki krzewów i podcięcia konarów drzew rosnących przy drogach powiatowych Sitno-Mazowsze i Działyń Klonowo, b) informacją dotyczącą wysokości stawek stosowanych przy naliczaniu opłat czynszowych w zasobach mieszkaniowych znajdujących się w gospodarowaniu powiatu ref. P. W. Wałaszewski, c) zapoznanie się z wnioskami wysuniętymi podczas II sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pom., d) zapoznanie się z pismem firmy Inter Broker, e) zapoznanie się z pismem PCPR skierowanych do P. Daniela Brożek w sprawie aneksu do umowy dla WTZ. 8. Podjęcie decyzji w sprawie finansowego zakończenia likwidacji SP ZOZ. 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na rok Wolne wnioski i sprawy różne. 11. Zakończenie. Ad. 4. P. Teresa Taborowska członek Zarządu Powiatu poinformowała, że zapoznała się z protokołem. Miała pewne uwagi, ale stosowne poprawki zostały naniesione i w związku z powyższym zgłosiła wniosek w sprawie przyjęcia protokołu z 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. Ad. 5. Skarbnik Powiatu P. Małgorzata Chojnacka poinformowała, że prośba Pana Dyrektora dotyczy w zasadzie dostosowania wydatków planowanych w jednostce do końca 2006 r. Przeniesienia zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu, który będzie szczegółowo omawiany podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Dyrektora Domu Pomocy Społecznej i wyraził zgodę na dokonanie przesunięć między paragrafami. Ad. 6 a. Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgodnie z prośbą członka Zarządu Powiatu P. Andrzeja Jaskólskiego, został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania komisji doraźnej drogowej. W skład komisji drogowej wejdą przedstawiciele komisji Rady Powiatu, poza Komisją Rewizyjną, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gołubiu-Dobrzyniu. Przekazał, że w ubiegły piątek odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami i ten problem

3 został już naświetlony. Wójtowie i Burmistrzowie będą zgłaszali swoje postulaty drogowe bezpośrednio do komisji drogowej. Oczywiście będzie się to odbywało pod kontrolą Zarządu Powiatu, który będzie miał decydujący głos w sprawie modernizacji dróg. Zaproponował, by Zarząd Powiatu w komisji drogowej reprezentowali Pan Wicestarosta i Pan Andrzej Jaskólski. Członkowie Zarządu oddelegowali do pracy w komisji drogowej Pana Wicestarostę oraz Pana Andrzeja Jaskólskiego. W skład komisji drogowej wejdzie również Pan Marcin Jabłoński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gołubiu-Dobrzyniu. Do Rady Powiatu należy oddelegowanie do komisji drogowej 4 radnych spośród komisji Rady. Ad. 6 b. Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z końcem roku rozpoczęła porządkowanie paragrafów, szczególnie w pozycji dochody. W związku z wpływem z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udało się nieco zmniejszyć wydatki. Zmniejszenie będzie dotyczyło również pozycji stypendiów uczniowskich, gdzie wpłynie od Marszałka Województwa aneks do zawartej umowy. 3 uczniów musiało zrezygnować ze stypendiów ponieważ otrzymują stypendia z innych źródeł. P. Andrzej Jaskólski stwierdził, że koniecznie należy przygotować listę rezerwową uczniów. Skarbnik Powiatu przekazała, że uczniowie zostali już dokładnie poinformowani, że jeżeli otrzymują stypendia z innych źródeł, to nie może występować o stypendium Marszałka. Problem polega na tym, że w Starostwie może być lista rezerwowa, ale po zgłoszeniu uczniów nie ma już czasu na podanie ewentualnej listy rezerwowej. Poinformowała, że pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia ze sprzedaży składników majątkowych, np. opakowań od tonerów. Jeżeli są jakieś oszczędności, to występują jedynie w Starostwie Powiatowym. Środki te przenosi się do oświaty, gdzie zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia. Jeżeli będzie podjęta decyzja o likwidacji, to planuje zmniejszenie planów wydatków przeznaczonych na likwidację w wys. ok. 260 tys. zł. Pozostały już do spłacenia jedynie niewielkie kwoty. W ten sposób zmniejszy się deficyt powiatu. P. Andrzej Jaskólski zapytał, czy przed sesją odbędzie się jeszcze posiedzenie Zarządu, aby podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego członkowie Zarządu mieli pełną orientację na temat ostatnich zmian do budżetu. Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że posiedzenie Zarządu odbędzie się w czwartek, a sesja jest w piątek. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Jednocześnie Pan Andrzej Jaskólski wniósł o przygotowanie listy rezerwowej uczniów, którzy mogliby otrzymać stypendium Marszałka.

4 Ad. 6 c. Przewodniczący Zarządu poinformował, że zmiana Regulaminu Organizacyjnego jest konieczna ze względu na powołanie etatowego członka Zarządu. Przy okazji dokonano drobnej zmiany polegającej na przeniesieniu części kompetencji Wydziału Geodezji do Wydziału Organizacyjnego. Chodzi tu o Pana Wałaszewskiego, który w Wydziale Organizacyjnym będzie zajmował się gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym powiatu. Dodał, że jest już opublikowana zmiana Statutu Powiatu obejmująca powołanie etatowego członka Zarządu Powiatu i z tego też względu nie chciałby opóźniać zmiany Regulaminu Organizacyjnego. Od 1 stycznia 2007 r. chciałby nawiązać stosunek pracy z etatowym członkiem Zarządu i dlatego też nie chciałby opóźnień w tym zakresie. P. Wicestarosta przekazał, że schemat organizacyjny Starostwa powinien obejmować nadzór nad gospodarstwem pomocniczym Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że w treści Regulaminu Organizacyjnego nie wymaga się zapisu, że Wicestarosta pełni nadzór nad PODGiK. Jeżeli jest zapis, że pełniony jest nadzór nad powiatowym zasobem, to wszystko jest w porządku. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że cały powiatowy zasób, to i Wydział Geodezji i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sekretarz Powiatu poinformowała, że zanim dokument trafi do Rady Powiatu powinien zostać dokładnie sprawdzony, aby nie znalazły się nim nieaktualne zapisy. Przewodniczący Zarządu przekazał, że opracowany został tekst jednolity ponieważ dokonano przesunięć całych paragrafów. W związku z tym przyjęcie jedynie zmian regulaminu, a nie całego dokumentu byłoby bardzo nieczytelne. P. Grażyna Litwin członek Zarządu Powiatu zapytała, czy w przypadku zmian przepisów nie należy automatycznie dokonywać zmian w Regulaminie. Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że zadania powiatu realizowane są na podstawie ustaw. Zmiany Regulaminu nie są dokonywane automatycznie, bo na każdej sesji musiałoby dochodzić do zmiany Regulaminu Organizacyjnego. Zmian dokonuje się okresowo. Członkowie Zarządu wnieśli o przygotowanie na kolejne posiedzenie Zarządu schematu organizacyjnego Starostwa z podziałem na ilość etatów. Zarząd wyraził ponadto pozytywną opinię w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wnosząc jednocześnie o sprawdzenie dokumentu przez radcę prawnego do kolejnego posiedzenia Zarządu. Ad. 7 a. Przewodniczący Zarządu przedstawił treść pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Gołubiu-Dobrzyniu, stanowiącego odpowiedź na wniosek dotyczący wycinki krzewów na poboczach dróg powiatowych. Poinformował, że rozmawiał z Panem Dyrektorem, który z ogromną przyjemnością powycinałby wszystkie drzewa z poboczy dróg, wyfrezował pnie i

5 posadził nowe drzewa poza rowem. Ograniczeniem jest zbyt małe zatrudnienie i brak frezarki. Wicestarosta poinformował, że jeżeli do wycinki drzew przeznaczone są w miarę dobre drzewa, to nie ma z tym żadnego problemu. Są firmy, które za pozyskane drewno dokonują wycinki. Jeżeli natomiast do wycięcia są stare lub chore drzewa, to nikt za darmo nie chce usunąć tych drzew, a Powiatowy Zarząd Dróg nie ma w budżecie na ten cel środków. Zarząd zapoznał się z treścią pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Gołubiu- Dobrzyniu. Ad. 7 b. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Wałaszewski przedłożył Zarządowi pisemną informację dotyczącą wysokości stawek stosowanych w tzw. mieszkaniówce. Stwierdził, że intencja Zarządu była nieco inna niż przedstawiona w informacji Pana Wałaszewskiego. Czym innym są stawki stosowane przez Gminę, a czym innym stawki stosowane na terenie Gminy. Na terenie Gminy są wyższe, ponieważ składają się na nie stawki stosowane i przez Gminę i przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przez tzw. prywaciarzy. W związku z powyższym zaproponował poproszenie Pana Wałaszewskiego o przybycie na posiedzenie Zarządu w celu wyjaśnienia tej kwestii. Stwierdził, że orientował się w Spółdzielni Mieszkaniowej i okazuje się, że stawka stosowana przez spółdzielnię jest niższa niż stosowana przez Gminę. Ponadto czym innym jest spółdzielca, a czym innym lokator. Spółdzielca ponosi większe nakłady związane ze swoim mieszkaniem. Zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu wszystkich umów najmu lokali mieszkalnych z końcem 2006 r. i zastosowaniu w czynszówce stawek bazowych ustalonych przez Miasto Golub-Dobrzyń. Ad. 7 c. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie skierował do Zarządu Powiatu wnioski wysunięte podczas sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Jeden z wniosków dotyczy zakończenia procedury dotyczącej remontu drogi Ostrowite Chełmoniec. Wicestarosta przekazał, że wniosek dotyczy ok. 300 m zdewastowanego bruku. Uważa, że tym wnioskiem powinna zająć się komisja drogowa przy okazji objazdu dróg. Przewodniczący Zarządu poinformował, że drugi wniosek dotyczy zaplanowania budowy chodnika do miejscowości Bielsk. Zarząd zajął stanowisko, że wnioski z sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim będą uwzględniane w miarę możliwości, po rozpatrzeniu przez komisję drogową.

6 Ad. 7 d. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Firma Inter Broker wystosowała dosyć ostre pismo w związku z wyborem firmy brokerskiej Maximus. Prawnicy z firmy Maximus twierdzą, że Inter Broker nie ma racji w swoim postępowaniu i przygotowują treść pisma, które stanowić będzie odpowiedź do firmy Inter Broker. P. Andrzej Jaskólski poinformował, że w tej kwestii członkowie Zarządu zupełnie zdają się na Pana Przewodniczącego Zarządu. Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią pisma firmy Inter Broker. Ad. 7 e. Przewodniczący Zarządu poinformował, że z treści pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie skierowanego do Pana Brożka wynika wiele zastrzeżeń, do których winien ustosunkować się adresat. Dodał, że jest zaskoczony zachowaniem Pana Brożka. Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie skierowanego do Pana Daniela Brożka. Ad. 8. Przewodniczący Zarządu zapytał Panią Skarbnik, czy sprawdzona została kwestia roszczeń pracowniczych. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że Pani Błaszczyk nie informowała Jej o tym. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w SP ZOZ jest zatrudniona księgowa Pani Tamara Buczyńska. Polecił Pani Błaszczyk sprawdzenie, czy Pani Buczyńska może przejść do pracy w Starostwie Powiatowym ponieważ w Wydziale Finansowym będzie wolne miejsce pracy. Gdyby udało się dokonać takiego przesunięcia, to uniknęłoby się wypłacania Pani Buczyńskiej odprawy. Sekretarz Powiatu poinformowała, że skoro jest wolne miejsce pracy, to sądzi, że musiałby być ogłoszony konkurs. Uważa, że nad tym problemem musieliby się zastanowić prawnicy. ZOZ. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że odprawa Pani Buczyńskiej obciążyłaby SP Skarbnik Powiatu poinformowała, że jest jeszcze problem z zaskarżeniem należności komorniczych. Sekretarz Powiatu poinformowała, że sprawa z komornikiem wygląda tak, że w zasadzie powinien zwrócić powiatowi kwotę 50 tys. zł. do końca br. Z tego też względu podejmuje próby przeciągnięcia sprawy.

7 P. Andrzej Jaskólski poinformował, że jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązania zatrudnienia Pani Buczyńskiej w Starostwie Powiatowym, to należy wypłacić Jej odprawę. Członkowie Zarządu podjęli decyzję o zakończeniu procesu likwidacji SP ZOZ zgodnie z uchwałą Rady Powiatu. Ponadto radca prawny został zobowiązany do sprawdzenia możliwości prawnych zatrudnienia Pani Buczyńskiej w Starostwie Powiatowym. Ad. 9. Skarbnik przedstawiła zmiany budżetu powiatu ujęte w projekcie uchwały Zarządu. Poinformowała, że wraz z końcem roku kierownicy jednostek składają wnioski o dokonanie przesunięć między paragrafami w budżetach swoich jednostek. Takich przesunięć dokonano również w budżecie Starostwa Powiatowego. Wynika to z bieżących potrzeb. Szczegółowe zmiany ujęte zostały w załącznikach do projektu uchwały. Zarząd podjął uchwałę nr 5/6/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Ad. 10. Nie zgłoszono. Ad. 11. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu podziękował zebranym za przybycie i zamknął 5 posiedzenie III kadencji Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Kwiatkowski -.. Wicestarosta - Jan Kuźmiński -.. Członkowie Zarządu: - Grażyna Litwin Teresa Tyborowska Andrzej Jaskólski -.. Protokołowała: Katarzyna Orłowska

8

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 P R O T O K Ó Ł nr 3/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 7 grudnia 2006 r. Ad. 1. 3 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Br.0012.2.2014 Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku.

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Or. 0002. 3. 2011 R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Protokół zawiera: 1. Uchwała Nr VI/23/2011w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia 2004-11-30 Numer aktu 25 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.)

W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.) Protokół Nr XIV/07 z Sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2007 r., o godz. 13:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206 W sesji udział

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo