SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR PN 33/11 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS Bank Polska Kasa Opieki S.A. II O/Szczecin ; NIP: ; Regon: Nr telefonów: centrala: ; sekretariat, dyrektor naczelny: ; główny księgowy: ; zastępca dyr. ds. lecznictwa: ; zastępca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych: ; nr fax: ; adres adres www:

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ A INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Podstawa prawna postępowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia. 4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 5. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. 6. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. ROZDZIAŁ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacje wstępne. 2. Termin wykonania zamówienia. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków. 4. Wymagane oświadczenia i dokumenty. 5. Wykonawcy składający ofertę wspólną. 6. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień. 7. Termin związania ofertą. 8. Opis sposobu przygotowania oferty. 9. Składanie ofert. 10. Otwarcie ofert. 11. Opis sposobu obliczenia ceny. 12. Kryteria i ocena ofert. 13. Wykluczenie z postępowania. 14. Odrzucanie ofert. 15. Umowa. 16. Środki ochrony prawnej. ROZDZIAŁ C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO /I/ DANE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Nazwa i adres. 2. NIP, REGON. 3. KRS. 4. Forma prawna i zakres działania. 5. Liczba zatrudnionych osób. 6. Podstawowe wskaźniki pracy ZCO. 7. Szkodowość. 8. Certyfikaty. /II/ RODZAJE UBEZPIECZEŃ i Rzeczniku Praw Pacjenta ROZDZIAŁ D FORMULARZ OFERTY, ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY, WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 4 Oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej wykonawcy Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Specyfikacja zawiera 26 ponumerowanch stron. 2

3 ROZDZIAŁ A INFORMACJE OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska Szczecin. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta Kod wg CPV: Zamówienie powinno być realizowane wg wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale C Opis przedmiotu zamówienia wymagania Zamawiającego. 3. PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 1) Ilekroć niżej zastosowane jest pojęcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 2) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie Ustawa, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasad określonych Ustawą. 4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 4. INFORMACJA O BRAKU ZAMIARU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I USTANAWIANIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 5. INFORMACJA O UDZIALE BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO. Umowa ubezpieczenia, obejmująca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem: AKMA - BROKERS Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Szczecinie ul. Ku Słońcu 2/2; Szczecin nr KRS , wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /U. 6. INFORMACJA NA TEMAT WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM. Zamawiający zastrzega, iż ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamówienie może być powierzone podwykonawcom jedynie w zakresie nie wymagającym zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Do tego celu Wykonawca może wykorzystać Załącznik nr 6 do SIWZ. 3

4 ROZDZIAŁ B INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. INFORMACJE WSTĘPNE Numer postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PN- 33/11. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak Informacje dodatkowe. a) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty. b) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca bez względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. d) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. f) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. h) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. i) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. j) Zaleca się, aby wykonawca pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego, potwierdził pobranie specyfikacji, podając w sposób o którym mowa niżej w pkt 6, dane swojej siedziby oraz numer faksu lub adres poczty elektronicznej, umożliwiające przyszłą korespondencję w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin wykonania zamówienia (okres ubezpieczenia): r r. 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące: a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż: 1) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1. ppkt 2a) - posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z późn. zm.) w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia; 4

5 2) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1. ppkt 2d) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z późn. zm.): a) posiada na dzień r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, b) posiada na dzień r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego, c) posiada na dzień r. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami. Ocena spełniania powyższych wymagań nastąpi poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców, zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia. 4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowiązany jest do załączenia do oferty: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa - zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę wystawionym nie wcześniej niż dokumenty, o których mowa w pkt Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do załączenia do oferty: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie), 2) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony w/w dokument dla każdego z nich), 3) oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie w sprawie sytuacji majątkowej wykonawcy) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. (W przypadku 5

6 składania oferty wspólnej oświadczenie składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie), 4.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4.3., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt. 4.1 ppkt. od 1) do 2) W przypadku podmiotów wymienionych powyżej w pkt 4.4. przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSPÓLNĄ Od każdego z wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest ponadto przedstawienie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy) W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. Z umowy tej w szczególności powinno wynikać: a) ustalenie zasad współpracy pomiędzy wykonawcami występującymi wspólnie w przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum, c) wskazanie koasekuratora wiodącego w konsorcjum, d) uprawnienie koasekuratora wiodącego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji szkód do kwoty ,00 zł, e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie z art. 141 ustawy), f) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia, g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ Zamawiający i wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie pisemnej lub drogą elektroniczną bądź faksem w godz. od 7 30 do przy czym w przypadku użycia do ich przekazania drogi elektronicznej lub faksu, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania od nadawcy. Zamawiający posiada następujący adres poczty: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 6

7 warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wymagania dotyczące treści oferty: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 3) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 4) Do oferty dołączone powinny być załączniki (w tym oświadczenia i dokumenty) zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 5) Do oferty zaleca się dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u Wykonawcy dla ubezpieczenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia oraz szczególnych warunków ubezpieczenia, jeśli takie występują. Przez szczególne warunki ubezpieczenia zamawiający rozumnie także dodatkowe klauzule włączające, określające zakres ochrony nie ujęty w OWU. Nie jest wymagane dołączanie warunków ubezpieczenia wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem maszynowym, w sposób czytelny. 7) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone ich imiennymi pieczątkami. 8) W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę. 9) Zaleca się, aby nie podpisane strony oferty były parafowane, przy czym Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. 10) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były ponumerowane. 11) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. 12) Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 13) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część 7

8 powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje się nie dotyczy. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych drukach lub formularzach pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z drukami i formularzami załączonymi do SIWZ. 14) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 153, poz z późn. zm.), jeśli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyodrębnione (np. zamieszczone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty) Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty: 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy dodatkowo opatrzyć napisem: ZMIANA. 3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć napisem: WYCOFANIE. 4) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty. 1) Wykonawca winien umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które będą zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska Szczecin oraz będą posiadały oznaczenia: OFERTA PN 33/11 Nie otwierać przed 27 grudnia 2011 roku godz ) Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert. 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 9. SKŁADANIE OFERT Ofertę należy złożyć w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny I piętro, pok. 101 w terminie do dnia 27 grudnia 2011 roku, do godz Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie Zamawiającego do daty i godziny składania ofert Złożenie oferty zostanie potwierdzone oznaczeniem wpływu do Zamawiającego ze wskazaniem daty i godziny złożenia Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 8

9 10. OTWARCIE OFERT Otwarcie ofert i zmian do ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2011 roku o godzinie w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny I p pokój nr 102) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone: a) stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia), b) nazwy i adresy wykonawców, c) ceny oferty, d) terminy wykonania zamówienia, e) warunki płatności Oferty oznaczone wycofanie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4). 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Ceną oferty jest składka obliczona przez Wykonawcę Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich Ceny powinny być zaokrąglone do pełnych złotych, przy czym zaokrąglenia należy dokonać w sposób następujący: 1) w górę, gdy 0,5 zł do 1 zł; 2) w dół, gdy < 0,5 zł do 0 zł W cenie każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do wykonania zamówienia. Wymaga się, aby cena zawierała w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 12. KRYTERIA I OCENA OFERT Przy ocenie ofert zastosowane zostaną następujące kryteria: waga kryterium 100% - cena Wartość kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru: cena oferty najtańszej cena zaoferowana w badanej ofercie 10 pkt. x 100% W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i oceni oferty zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami Oceniane będą tylko oferty całkowicie zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w ustalonym w specyfikacji zakresie ubezpieczenia, w szczególności: a) zmiany treści klauzul obligatoryjnych, b) wprowadzanie dodatkowych ograniczeń odpowiedzialności, 9

10 c) ustalanie udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu innych niż przewidziane w specyfikacji W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 6) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która zgodnie z przewidzianym w SIWZ kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt a) także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94 Ustawy. 13. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w art. 24 Ustawy. 14. ODRZUCANIE OFERT Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w art. 89 Ustawy. 15. UMOWA Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jeżeli: 1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność wprowadzenia zmian odnośnie ubezpieczenia będącego przedmiotem umowy, 2) konieczność wprowadzenia zmian odnośnie ubezpieczenia będącego przedmiotem umowy będzie wynikała ze zobowiązań umownych Zamawiającego, 3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność wprowadzenia zmian odnośnie ubezpieczenia będącego przedmiotem umowy, 4) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego, 5) nastąpi obniżenie składki (za zgodą obu stron umowy) w związku z tendencjami występującymi na rynku. 16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 10

11 zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy (art g Ustawy) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 11

12 ROZDZIAŁ C OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta Kod wg CPV: /I/ DANE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22, Szczecin tel.: ; fax NIP: , REGON: KRS: Forma prawna i zakres działania: Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zakres działania: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie (zwane dalej ZCO ) posiada osobowość prawną. Obszarem działania ZCO jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym zadaniem ZCO jest diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych. Zadanie to jest realizowane w drodze badań laboratoryjnych, radiodiagnostycznych, histopatologicznych, endoskopowych oraz zabiegów radioterapeutycznych, chemioterapeutycznych i chirurgicznych. ZCO prowadzi rehabilitację osób hospitalizowanych, poddawanych zabiegom leczniczym, a także prowadzi rehabilitację psychospołeczną osób objętych opieką oraz działalność psychoterapeutyczną kierowaną do rodzin pacjentów. ZCO sprawuje opiekę paliatywną nad pacjentami w stanach terminalnych, w formie porad ambulatoryjnych oraz hospicjum domowego. ZCO prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Działalność naukowo-badawcza dotyczy w szczególności diagnostyki chorób nowotworowych, dziedzicznych predyspozycji do nowotworów oraz radioterapii. ZCO prowadzi działalność dydaktyczną w formie szkolenia przeddyplomowego studentów Pomorskiej Akademii Medycznej oraz zajęć praktycznych dla uczniów szkół medycznych. ZCO zobowiązane jest do prowadzenia działalności konsultacyjnej, profilaktycznej i oświatowej w dziedzinie schorzeń nowotworowych. ZCO prowadzi Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych. ZCO realizuje zadania w zakresie przygotowań obronnych i gotowości do działań w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń. W skład ZCO wchodzą: I. Kierownictwo, w tym: 1/ Dyrektor, 2/ Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, 3/ Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, 4/ Główny Księgowy, 5/ Naczelna Pielęgniarka, 6/ Pełnomocnik d/s Jakości, 7/ Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta. II. Pion działalności medycznej, w tym: 1/ Oddział Chirurgii Onkologicznej (kod 4540), w tym: a/ Izba Przyjęć (kod 4900), 12

13 b/ Blok Operacyjny (kod 4910), c/ Opieka Pooperacyjna, d/ Pododdział Chirurgii Jednego Dnia, e/ Pracownia Endoskopii (kod 7910). 2/ Oddział Kliniczny Radioterapii (kod 4244), w tym: a/ Izba Przyjęć (kod 4900), b/ Część Terapeutyczna c/ Pracownia Planowania Leczenia, Fizyki Medycznej i Dozymetrii, 3/ Oddział Onkologii Klinicznej (kod 4242), w tym: a/ Izba Przyjęć (kod 4900) b/ Pododdział Pobytu Dziennego 4/ Dział Anestezjologii (kod 4260), 5/ Przyszpitalna Przychodnia Onkologiczna (kod 1240), w tym: a/ Poradnia Chemioterapii (kod 1242), b/ Poradnia Chirurgii Onkologicznej (kod 1540), c/ Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chorób Wątroby (kod 1504), d/ Poradnia Dermatologii (kod 1200), e/ Poradnia Ginekologii (kod 1450), f/ Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi (kod 1458), g/ Poradnia Radioterapii (kod 1244), 6/ Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych (kod 2300), w tym: a/ Hospicjum Domowe (kod 2180), b/ Poradnia Leczenia Bólu (kod 1222), c/ Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod 1180), d/ Poradnia Rehabilitacyjna, (kod 1300), e/ Gabinet Fizjoterapii (kod 1310) 7/ Zakład Diagnostyki Obrazowej (kod 7240), w tym: a/ Pracownia Radiodiagnostyki Ogólnej (kod 7200), b/ Pracownia Rezonansu Magnetycznego (kod 7250), c/ Pracownia Tomografii Komputerowej (kod 7220), d/ Pracownia Mammografii (kod 7240), e/ Pracownia Mammotomii (kod 7230), f/ Pracownia USG (kod 7210), g/ Mammobus (kod 7240), 8/ Pracownia Histopatologii (kod 7100), 9/ Laboratorium (kod 7100), w tym: a/ Pracownia Analityki Ogólnej, b/ Pracownia Biochemii, c/ Pracownia Hematologii i Koagulologii, d/ Pracownia Immunochemii, e/ Pracownia Serologii i Bank Krwi, 10/ Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (kod 9210), 11/ Apteka (kod 4920), 12/ Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych, 13/ Dział Ewidencji Świadczeń Medycznych, w tym: a/ Sekcja Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Archiwum, b/ Sekcja Rozliczeń Kosztów i Kontraktowania Usług, c/ Sekcja Statystyki Medycznej i Sprzedaży Świadczeń. d/ Sekcja Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 14/ Samodzielne stanowiska pracy w tym: a/ dietetyk, 13

14 b/ kapelan, c/ lekarz mikrobiolog, d/ pielęgniarka epidemiologiczna, e/ ds. ochrony radiologicznej, 15/ Komitet ds Jakości, 16/ Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych, 17/ Zespoły: ds. Analizy Dokumentacji Medycznej ds. Analizy Przyczyn Zgonów, ds Bezpieczeństwa Żywności, ds. Kontroli Zakażeń Zakładowych, ds. Listy Oczekujących, ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn, ds Żywienia, Szpitalny Zespół Wsparcia, Zespół wielonarządowy rak piersi Breast Unit. III. Pion działalności administracyjno eksploatacyjnej, w tym: 1/ Dział Administracyjno-Gospodarczy, 2/ Dział Księgowości, 3/ Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, 4/ Dział Techniczny, 5/ Dział Żywienia, 6/ Samodzielne stanowiska pracy, w tym: a/ ds. bhp, b/ ds. kontroli wewnętrznej, c/ ds. ochrony ppoż. i obronnych, d/ ds. realizacji projektów Unii Europejskiej, e/ ds. zarządzania środowiskowego. W Ośrodku Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych realizowane są, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczenia w zakresie medycyny paliatywnej (poradnia i hospicjum domowe), rehabilitacji oraz leczenia bólu. 5. Liczba zatrudnionych osób: 473, w tym 393 na podstawie umowy o pracę, 54 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty), 26 osób na podstawie umów zlecenia (15 lekarzy, 7 pielęgniarek, 4 inne) - stan na dzień r. 6. Podstawowe wskaźniki pracy ZCO: Rok 2010 Liczba hospitalizacji (bez ruchu międzyoddziałowego) Liczba zabiegów ambulatoryjnych Liczba porad Liczba łóżek 235 (stan na r.): - Oddział Onkologii Klinicznej 40 - Oddział Chirurgii Onkologicznej 46 - Oddział Kliniczny Radioterapii 139 w tym: Radioterapia 24 Curieterapia 4 Hotel szpitalny 25 Łóżka obce w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 86 Łóżka dzienne - Oddział Onkologii Klinicznej 5 7. Szkodowość (w okresie ostatnich 5 lat): OC delikt- szkoda z 2009r. - odszkodowanie 627,09 zł OC delikt- 2 szkody z i r. - uszkodzenie pojazdu przez wózek widłowy - odszkodowanie 1.411,74 zł i 1.700,00 zł Roszczenia w tym toczące się sprawy sądowe ze szkód medycznych: Data zdarzenia 09/ r., pozew z r. Wysokość roszczenia zł + renta zł. m-cznie. Rozstrzygnięcie Przyczyna Specjalizacja Odmowa ubezpieczyciela z powodu przedawnienia wobec niego. Powikłanie po napromienianiu radioterapia 14

15 r., pozew z r r. pozew z r r. pozew z r zł (rezerwa ubezpieczyciela zł) zł odszkodowania zł odszkodowania (rezerwa ubezpieczyciela zł) Sprawa sądowa w toku, prawdopodobne oddalenie Sprawa sądowa w toku Wcześniej szkoda pokryta zł z polisy sprawcy fizyka medycznego. Odmowa ubezpieczyciela-brak odpowiedzialności ubezpieczonego. Sprawa przedawniona Rozstrzygająca będzie opinia biegłych, bowiem powód wcześniej poddany był zabiegowi chirurgicznemu w nzoz (także pozwanym). Roszczenie powoda jest wygórowane. Sprawa rokuje pozytywne zakończenie dla pozwanego. Wycięcie węzła szyi - dysfunkcja nerwu Uszkodzenia ciała wskutek podania zawyżonej dawki promieniowania Uszkodzenie nerwu udowego w czasie zabiegu. chirurgia radioterapia chirurgia 8. Certyfikaty. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, bezpieczeństwem żywności oraz bezpieczeństwem informacji (na zgodność z normami: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, ISO 22000:2005, oraz ISO/IEC 27001:2005). Zachodniopomorskie Centrum Onkologii posiada certyfikat akredytacyjny Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Certyfikat Szpital bez bólu Polskiego Towarzystwa Zwalczania Bólu. W rankingu Bezpieczny Szpital 2010 prowadzonym przez Rzeczypospolitą ZCO zajęło dziesiąte miejsce (podobnie jak w dwóch wcześniejszych edycjach rankingu). 15

16 /II/ RODZAJE UBEZPIECZEŃ Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta /A/ Okres ubezpieczenia: r r. /B/ Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie z Ustawą z dnia r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz Ustawą z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zmianami), a także aktami wykonawczymi do tych ustaw. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej (zgodnie z art.25 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności leczniczej). Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Zamawiającego zgodnie z zasadami i trybem określonymi w Rozdziale 13a Ustawy o prawach pacjenta /C/ Suma gwarancyjna: zgodnie z Ustawą z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zmianami) a także aktami wykonawczymi do ustawy, tj.: w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych zł, z tym że w przypadku: 1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta zł, 2. śmierci pacjenta zł - w odniesieniu do jednego pacjenta. /D/ Franszyza integralna / redukcyjna / udział własny: brak. /E/ Postanowienia dodatkowe 1) Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń (lub szczególne warunki ubezpieczenia) zawierają postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego niż określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 2) Składka za ubezpieczenie płatna będzie w czterech równych ratach w terminach: I rata do dnia r., II rata do , III rata do r., IV rata do r. 3) W przypadku płatności ratalnej ubezpieczyciel nie będzie wymagał zapłaty pozostałych rat składki (nie wymagalnych na dzień powstania szkody / wypłaty odszkodowania) w razie wystąpienia szkody (uznania roszczenia). 4) Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej z tytułu opłaty kolejnych rat. /F/ Klauzule dodatkowe: Obligatoryjne: AB08, AB13, AB21. /G/ Treść klauzul dodatkowych KLAUZULA AB 08 PRO RATA TEMPORIS Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. KLAUZULA AB 13 STEMPLA BANKOWEGO Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 16

17 KLAUZULA AB 21 KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 17

18 ROZDZIAŁ D FORMULARZ OFERTY, ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY, WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SYTUACJI FINANSOWEJ WYKONAWCY Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM 18

19 FORMULARZ OFERTY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1. OFERTA. Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy: Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta składamy niniejszą ofertę. 1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę w wysokości... (słownie) Składka za ubezpieczenie płatna będzie w czterech równych ratach w terminach: I rata do dnia r., II rata do , III rata do r., IV rata do r. 3. Usługę objętą zamówieniem zobowiązujemy się realizować w terminie: r r. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się spełnić wymienione w specyfikacji wszystkie wymagania i żądania Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Oświadczamy, że zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Ubezpieczenie będzie obsługiwać: (wskazanie placówki wykonawcy obsługującej ubezpieczenie) Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 9. Do ubezpieczenia będącego przedmiotem zamówienia zastosowanie będą miały wymienione ogólne warunki ubezpieczenia oraz szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli takie występują (należy wymienić warunki z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub numeru uchwały, którą zostały ustalone):... 19

20 10. Załącznikami do niniejszej oferty są*: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, 3) oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem, lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia), 6) ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli występują, (zaleca się także wymienienie warunków z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub numeru uchwały, którą zostały ustalone), 7) szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują (zaleca się także wymienienie warunków z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub numeru uchwały, którą zostały ustalone), 8) informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom -zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (w przypadku gdy wykonawca będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców), 9) w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów dokument potwierdzający, iż wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 10) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty, 11) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej, 12)... 13) *W razie potrzeby proszę odpowiednio o uzupełnienie lub wykreślenie. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy...,dnia r. 20

21 Załącznik nr 2. Pieczęć firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (wzór). Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oświadczamy, że: (nazwa Wykonawcy) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 7595, z późn. zm)...., dnia r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 21

22 Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (wzór). Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oświadczamy, że: (nazwa Wykonawcy) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej....,dnia r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 22

23 Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SYTUACJI FINANSOWEJ WYKONAWCY (wzór). Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oświadczamy, że: (nazwa Wykonawcy) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 (tekst jednolity) z późn. zm.): 1) posiada na dzień r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, 2) posiada na dzień r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego, 3) posiada na dzień r. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami....,dnia r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 23

24 Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA UMOWA NR PN-./11 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającym NIP , Regon , zwanym w treści umowy UBEZPIECZAJĄCYM, w imieniu którego działają : 1/ ; 2/ a zwanym dalej UBEZPIECZYCIELEM reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli: zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego w dniu... r. została zawarta umowa ubezpieczenia o następującej treści: Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy UBEZPIECZAJĄCYM i UBEZPIECZYCIELEM związane z realizacją ubezpieczeń objętych treścią niniejszej umowy. 2. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie z Ustawą z dnia r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz Ustawą z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zmianami), a także aktami wykonawczymi do tych ustaw. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej (zgodnie z art.25 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności leczniczej). Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Zamawiającego zgodnie z zasadami i trybem określonymi w Rozdziale 13a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 3. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, b) kompletna oferta UBEZPIECZYCIELA przyjęta przez UBEZPIECZAJĄCEGO, c) polisa ubezpieczenia lub inny dokument ubezpieczeniowy, d) ogólne warunki ubezpieczenia oraz szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują. 4. W razie wątpliwości stosuje się te zapisy umowy ubezpieczenia, które są korzystniejsze dla UBEZPIECZAJĄCEGO. 5. W ubezpieczeniach realizowanych w ramach niniejszej umowy będzie pośredniczył Broker ubezpieczeniowy Akma - Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2. 24

25 Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia r. a kończy się r UBEZPIECZYCIEL zobowiązuje się do potwierdzenia ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem ubezpieczeniowym Całkowita składka za ubezpieczenie objęte niniejszą umową wynosi... słownie.. 2. Składka za ubezpieczenie płatna będzie w czterech równych ratach w terminach: I rata do dnia r., II rata do , III rata do r., IV rata do r. 3. Składki płatne będą przelewem na rachunek bankowy podany przez UBEZPIECZYCIELA. 4. Dopuszczone jest obniżenie stawek / składek obowiązujących w umowie za zgodą obu stron umowy. 1. Umowa będzie obowiązywała do r W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, UBEZPIECZAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku UBEZPIECZYCIEL może żądać jedynie zapłaty składki należnej mu z tytułu wykonania części umowy UBEZPIECZYCIEL nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 2. Przelew wierzytelności wymaga zgody UBEZPIECZAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Istotne postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty, o której mowa w 1 ust. 3 pkt b, jeżeli: 1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność wprowadzenia zmian odnośnie ubezpieczenia będącego przedmiotem umowy, 2) konieczność wprowadzenia zmian odnośnie ubezpieczenia będącego przedmiotem umowy będzie wynikała ze zobowiązań umownych Zamawiającego, 3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność wprowadzenia zmian odnośnie ubezpieczenia będącego przedmiotem umowy, 4) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego, 5) nastąpi zmiana składki w sytuacjach określonych w 4 ust. 4 umowy. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz inne odpowiednie przepisy prawne. 25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Wrocław, dnia 02.01.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-07-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltorzym.pl ; na stronie pełnomocnika zamawiajacego: www.np.com.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/09/12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, woj. Strona 1 z 7 Warszawa: Ubezpieczenie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie Numer ogłoszenia: 263910-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl 1 z 6 2015-02-18 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Oborniki: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Sierpc: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. 1 z 6 2011-03-09 12:21 Oborniki: ZPU/04/11 Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji sprężonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 34 /P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Remont bieżący Izby Przyjęć w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Warszawa: Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i pracowników zamawiającego, znajdujących się w budynku położonym w Warszawie Numer ogłoszenia: 7994 2016; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (tekst jednolity wg stanu na dzień 15 marca 2011r.) Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskania najlepszych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Łapy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Tarnów: Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ze Specjalistycznego Szpitala im.e.szczeklika w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo