W ramach drugiego etapu badao wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleo.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ramach drugiego etapu badao wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleo."

Transkrypt

1 Zarządy spółek PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 sp. z o.o. pod kierownictwem Aleksandra Grada (zwane dalej spółkami jądrowymi ), powołanych w celu przygotowania projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przedstawiają raport z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku. Wszystkie zadania związane z Polskim Projektem Jądrowym, jednym z najpoważniejszych wyzwao technologicznych, organizacyjnych i społecznych przed jakimi stoi nasz kraj, są prowadzone zgodnie z założeniami. BADANIA LOKALIZACYJNE I ŚRODOWISKOWE Na początku 2013 r. PGE EJ 1 zakooczyło prowadzone w trybie zamówieo publicznych postępowanie na wybór wykonawcy badao lokalizacyjnych i środowiskowych. Umowa została podpisana z konsorcjum firm WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc, WorleyParsons Group Inc. Badania te mają na celu określenie odpowiedniej z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeostwa jądrowego lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także uzyskanie dla niej wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Są to przede wszystkim: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzja o ustaleniu lokalizacji obiektu jądrowego oraz uzgodnienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach pozwolenia na budowę. Wybrany wykonawca rozpoczął pierwszy etap prac, tzw. mobilizację do realizacji projektu. Wykonano również działania niezbędne do rozpoczęcia badao w terenie. PGE EJ 1 przeprowadziła przegląd oraz ocenę mobilizacji, obejmujące zagadnienia takie jak: harmonogram, mobilizację zasobów, aspekty BHP, zapewnienie jakości, audyt i nadzór, zarządzanie ryzykiem, realizację projektu, ochrona środowiska, podwykonawstwo i zakupy oraz zarządzanie interesariuszami. Warunkiem rozpoczęcia prac w terenie jest zaakceptowanie przez PGE EJ 1 wszystkich produktów mobilizacji projektu, a także uzyskanie zgód korporacyjnych niezbędnych do wydania kolejnych upoważnieo do wykonywania prac. Prace w terenie W ramach drugiego etapu badao wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleo. Pierwszym krokiem będzie określenie istniejących warunków środowiskowych i inwentaryzacja przyrodnicza. Rezultaty badao, które muszą trwad minimum 12 miesięcy, będą stanowiły podstawę opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz oceny występowania tzw. wad zasadniczych. Równolegle do badao terenowych będą prowadzone prace związane z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Początkiem analiz terenowych będzie instalacja wieży meteorologicznej, która jest jednym z kluczowych elementów obserwacji meteorologicznych i klimatycznych. Po postawieniu wież w dwóch badanych lokalizacjach wykonawca rozpocznie pierwsze 12 miesięcy monitoringu meteorologicznego. 1

2 Po przygotowaniu niezbędnej infrastruktury wykonawca przystąpi do trwającego 12 miesięcy monitoringu sejsmicznego oraz hydrologicznego. Rozpocznie również serię badao pozwalających określid, czy lokalizacje mają wady zasadnicze wykluczające umiejscowienie obiektu jądrowego, a także jaka jest przydatnośd lokalizacji do przygotowania dalszej, bardziej szczegółowej charakterystyki. Po pozyskaniu danych hydrogeologicznych oraz wyników pierwszych 6 miesięcy inwentaryzacji przyrodniczej, wykonawca przygotuje raport określający przydatnośd lokalizacji do przygotowania dalszej charakterystyki. Raport posłuży do podjęcia decyzji, w której lokalizacji lub lokalizacjach wykonawca przeprowadzi dalsze, szczegółowe badania. POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI PGE EJ 1 pozyskała prawa do nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia badao lokalizacyjnych i środowiskowych. Uzyskanie dostępu do nieruchomości leżących na terenie dwóch pierwszych potencjalnych lokalizacji, które będą poddawane badaniom ( Choczewo i Żarnowiec na terenie gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa) wymagało trwających wiele tygodni negocjacji i uzgodnieo z różnymi podmiotami, głównie prywatnymi. W efekcie zostało zawartych 19 umów obejmujących nieruchomości o łącznej powierzchni około 630 ha. Na terenie gmin Krokowa i Choczewo (lokalizacja Żarnowiec ) jest to obszar 128 ha, natomiast na terenie gminy Choczewo (lokalizacja Choczewo ) jest to obszar 500 ha. Wielkośd poszczególnych obszarów objętych umowami nie jest identyczna z wielkością działek pod przyszłą elektrownię. Po pierwsze, docelowo zostanie wybrana tylko jedna lokalizacja, po drugie, działki pod elektrownię będą dużo mniejsze, ograniczone do niezbędnych rozmiarów. Docelowy teren pod elektrownię zostanie wytyczony po wyborze ostatecznej lokalizacji, co nastąpi w wyniku przeprowadzenia badao lokalizacyjnych i środowiskowych. W razie konieczności inwestor wykupi konkretny teren pod inwestycję. Na tym etapie nie jest jeszcze przesądzone, w której lokalizacji powstanie elektrownia ani które konkretnie nieruchomości zostaną pod nią zajęte. POSTĘPOWANIE ZINTEGROWANE Spółki jądrowe opracowały Koncepcję postępowania pakietowego (zintegrowanego), w myśl której zostanie przeprowadzone jedno postępowanie obejmujące kluczowe aspekty projektu jądrowego: dostawę technologii reaktora (generacji III/III+), generalne wykonawstwo EPC, usługi wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania elektrowni jądrowej wraz z programem transferu kompetencji do PGE EJ1 (z ang. Operations and Maintenance O&M), 2

3 deklarację zapewnienia finansowania dłużnego od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych (na etapie postępowania w formie listów intencyjnych i proponowanych wstępnych warunków finansowania), zaangażowanie kapitałowe partnera strategicznego i/lub biznesowego i wynikające z niego prawo do części wyprodukowanej energii, długoterminowe dostawy paliwa. Podstawowym założeniem tego podejścia jest to, iż wszystkie elementy postępowania są równie ważne dla powodzenia projektu. Brak któregokolwiek z nich oznacza opóźnienia w harmonogramie realizacji inwestycji lub dodatkowe koszty. Postępowanie zintegrowane zwiększa również szanse na pozyskanie finansowania projektu, przy czym wymaga to gotowości rządu do stworzenia systemu wsparcia i regulacji umożliwiających ekonomiczną przewidywalnośd projektu i rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Przyjęte podejście zapewnia przejrzystośd i konkurencyjnośd postępowania, umożliwia inwestorowi i paostwu polskiemu kontrolę nad jego przebiegiem i realizacją projektu, a także zabezpiecza ich interesy polityczne i ekonomiczne. W oparciu o przyjęte założenia został opracowany specjalny regulamin, na mocy którego zostanie przeprowadzone postępowanie. Regulamin zawiera zasady postępowania, a także poszczególne etapy wyboru partnera: ogłoszenie, kwalifikację uczestników, dialog konkurencyjny, składanie ofert, wybór dostawcy lub dalsze negocjacje z jednym lub więcej dostawcami mające na celu poprawienie warunków realizacji projektu. Projekt regulaminu został zaprezentowany potencjalnym oferentom zaproszonym do udziału w tzw. dialogu wstępnym jako odpowiadający światowym standardom dla tego typu postępowao. Fazy postępowania zintegrowanego Postępowanie zostało podzielone na dwie fazy: tzw. dialog wstępny i dialog konkurencyjny. Dialog wstępny zakooczono w maju 2013 r. Jego celem było umożliwienie potencjalnym oferentom dobrego zrozumienia zamiarów spółki. W trakcie bezpośrednich spotkao oferenci mieli możliwośd zaprezentowania swojego spojrzenia na projekt i wskazania, co z ich strony jest możliwe do zaoferowania. Dzięki przeprowadzonemu rozpoznaniu rynku, spółka będzie mogła przygotowad zakres rzeczowy i określid kryteria, które oferenci będą zobowiązani spełnid, aby móc uczestniczyd w fazie dialogu konkurencyjnego. W ramach dialogu wstępnego przeprowadzono dwie tury negocjacji z potencjalnymi dostawcami technologii i innych niezbędnych dla wybudowania i eksploatacji elektrowni jądrowej elementów. W pierwszej rundzie rozmów (jesienią 2012 r.) uczestniczyło osiem konsorcjów, w drugiej rundzie (wiosną 2013 r.) - pięd. Spotkania w trakcie dialogu wstępnego potwierdziły wykonalnośd projektu w modelu postępowania zintegrowanego. Konieczne jest jednak dopracowanie warunków biznesowych przyszłej współpracy i omówienie ich z potencjalnymi inwestorami. Dlatego planowana jest kolejna runda negocjacji poświęcona tym razem wyłącznie kwestiom finansowym, udziałowi potencjalnych partnerów strategicznych w spółce projektowej, zakresowi ich inwestycji, analizie rynku i kwestii ewentualnego 3

4 wsparcia paostwa dla budowy elektrowni jądrowej. Spotkanie odbędzie się po opracowaniu przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA strategii w tym zakresie. Spółka prowadziła rozpoznanie rynku potencjalnych dostawców technologii i ich potencjalnego zaangażowania w projekt od października 2012 r. Do udziału w postępowaniu zostali zaproszeni oferenci, którzy są w stanie dostarczyd technologię generacji III/III+ oraz usługi EPC. Po pierwszej serii rozmów spółka zmieniła podejście do wyboru technologii i zdecydowała się na przeprowadzenie postępowania zintegrowanego. W efekcie katalog wymagao i usług, które potencjalni wykonawcy mieliby dostarczyd i spełnid, został znacznie rozszerzony. Zalety postępowania zintegrowanego podsumowanie: 1. Jedna wspólna procedura, pozwalająca na zapewnienie wszystkich kluczowych elementów projektu jądrowego jednocześnie. Potencjalny wykonawca zapewnia koordynację pomiędzy członkami konsorcjum oraz spójnośd i dopasowanie poszczególnych elementów pakietu usług. 2. Mniejsze ryzyko opóźnieo. W przypadku, gdyby wykonawcy poszczególnych elementów byli wybierani w osobnych postępowaniach, ewentualne odwołania mogłyby znacznie przedłużad procedury wyboru. Byłoby to zagrożeniem dla harmonogramu całej inwestycji. 3. Większa elastycznośd biznesowa podział ryzyk pomiędzy członkami zwycięskiego konsorcjum, okres obowiązywania umowy, itp. 4. Konsorcjum wykonawcze daje poszczególnym członkom możliwośd samodzielnego dopasowania świadczonych wzajemnie usług. Dzięki temu unikamy takich sytuacji, że wybrana w odrębnym postępowaniu technologia nie będzie akceptowana przez partnerów strategicznych lub że uprzednio wybrany partner strategiczny preferuje określoną technologię, albo też że spółka nie będzie w stanie zapewnid funkcji operatorskich dla wybranej technologii. 5. Dodatkowo, spójnośd interesów podmiotów skupionych w konsorcjum zwiększa szanse pozyskania bardziej konkurencyjnych ofert. 6. Wiarygodnośd podmiotów uczestniczących w postępowaniu zwiększa szanse na pozyskanie finansowania inwestycji. 7. Udział w projekcie krajowych partnerów biznesowych zwiększa zaangażowanie kapitałowe w projekt oraz gwarantuje związany z tym odbiór energii. 8. Inwestor otrzymuje informację o możliwości sfinansowania projektu już na etapie wyboru technologii. 9. Wcześniejsza i kompleksowa informacja o możliwym zaangażowaniu kapitałowym partnerów strategicznych oraz finansowaniu od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązao na niektóre elementy technologii o długim okresie realizacji. 10. Zwiększone szanse na zamknięcie finansowania projektu z uwagi na: 4

5 a. Wczesne zaangażowanie partnera strategicznego i/lub partnerów biznesowych do projektu, b. obniżenie ryzyka projektu z punktu widzenia instytucji finansowych dzięki pozyskaniu w/w partnerów oraz wsparcia O&M dla wybranej technologii. 11. Poprawa efektywności zarządzania ryzykiem projektu na styku obszarów wchodzących w skład postępowania zintegrowanego. WYBÓR DORADCY TECHNICZNEGO INWESTORA PGE EJ 1 prowadzi postępowanie na wybór doradcy technicznego inwestora. W ramach postępowania odbyły się cztery rundy negocjacyjne, których celem było określenie wymagao spółki, a także możliwości realizacji określonych zadao przez potencjalnych wykonawców. W trakcie trwających 8 miesięcy negocjacji dyskutowano o zakresie rzeczowym umowy, a także o sposobie i warunkach jej realizacji. W efekcie powstała ostateczna wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy, które 15 kwietnia 2013 r. wysłano do czterech zakwalifikowanych wykonawców wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych. Zaproponowana przez PGE EJ 1 formuła realizacji kontaktu daje inwestorowi możliwośd elastycznego decydowania o tempie i zasadności realizacji usług świadczonych przez doradcę. Przyjęty model zapewnia, iż realizowane będą wszystkie zadania niezbędne do wykonania przez spółkę dla utrzymania założonego harmonogramu projektu i przygotowania organizacji do realizacji umowy EPC. Zadania te będą realizowane do zawarcia umowy z wykonawcą EPC i wyboru partnera strategicznego, a jeżeli będzie taka potrzeba, to także na dalszym etapie projektu. Spółka będzie miała możliwośd, ale nie obowiązek, zlecania doradcy dalszych usług. Dzięki precyzyjnemu określeniu wymaganych usług, które mają byd świadczone do momentu wyboru dostawcy technologii, a także określeniu cen ryczałtowych dla wsparcia w trakcie postępowania zintegrowanego, wypracowany model współpracy z doradcą technicznym zapewnia spółce realizację niezbędnych zadao przy jednoczesnej kontroli ponoszonych wydatków. FINANSOWANIE INWESTYCJI Spółki jądrowe przeprowadziły prace, których celem było wypracowanie wstępnych wariantów struktury finansowania projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w oparciu o dotychczasowe założenia strategiczne PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W ramach tych prac odbyły się spotkania z przedstawicielami kilkunastu banków komercyjnych. Ich celem była ocena obecnej sytuacji na rynkach finansowych z punktu widzenia finansowania projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce, m.in. pod kątem dostępnych źródeł i instrumentów finansowania, kosztów i warunków pozyskania finansowania oraz oczekiwanych przez instytucje finansowe i możliwych do zastosowania form wsparcia projektu ze strony polskiego rządu. Przedmiotem analiz były również toczące się na świecie projekty jądrowe, badane także pod względem struktury finansowania oraz sposobu kontraktowania. W efekcie zostały zidentyfikowane kluczowe wady oraz czynniki sukcesu tych projektów. 5

6 Spółki przeanalizowały i określiły także wymogi związane z finansowaniem z punktu widzenia kluczowych decyzji oraz zgód regulacyjnych i administracyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac powstało kilka potencjalnych struktur finansowania inwestycji, określających udział PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i innych inwestorów w kapitałach własnych spółki projektowej oraz poziom długu zewnętrznego niezbędnego do zamknięcia finansowania, a także wady, ryzyka i zalety oraz kluczowe wskaźniki efektywności inwestycyjnej, z uwzględnieniem możliwych do zastosowania źródeł i instrumentów finansowania oraz obecnej sytuacji na rynkach finansowych. W ramach analiz związanych z finansowaniem inwestycji, spółki przeprowadziły rozpoznanie stosowanych oraz rozważanych w innych krajach mechanizmów wspierających rozwój energetyki jądrowej pod kątem ich możliwego zastosowania w Polsce. Potrzeba stosowania tego typu rozwiązao wynika z faktu, że inwestycja w budowę elektrowni jądrowej wymaga długiego czasu na jej przygotowanie i realizację oraz wysokich nakładów kapitałowych. Charakteryzuje się również wysokim ryzykiem politycznym, a jednocześnie ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne w skali całego kraju. Szczególne znaczenie dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce ma wsparcie rządu na różnych płaszczyznach oraz poprzez różne mechanizmy rynkowe: począwszy od jasno komunikowanego, silnego i stabilnego poparcia politycznego, przez tworzenie sprzyjającego i przejrzystego środowiska regulacyjnego, po wprowadzanie mechanizmów zapewniających ekonomiczną przewidywalnośd inwestycji. Wybrane dla Polski systemy wsparcia inwestycji w energetykę jądrową powinny mied charakter długoterminowy ze względu na specyfikę inwestycji w tym sektorze. Wdrożenie wspomnianych mechanizmów może mied zasadniczy wpływ na decyzje potencjalnych partnerów strategicznych bądź biznesowych o zaangażowaniu w inwestycję budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Podczas spotkao z bankami i agencjami kredytów eksportowych, będącymi potencjalnymi źródłami finansowania inwestycji, instytucje te zakomunikowały, iż z dużym prawdopodobieostwem mogą wymagad m.in. zapewnienia ekonomicznej przewidywalności inwestycji poprzez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających generowanie przez inwestycję stabilnych przepływów pieniężnych na określonym poziomie gwarantującym obsługę zobowiązao. Podobne stanowisko zaprezentowały konsorcja podczas spotkao w ramach dialogu wstępnego. Stąd spółki, biorąc pod uwagę oczekiwania inwestora (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) oraz dotychczasowe doświadczenie dla tego typu projektów na świecie, wypracowały propozycję możliwych do wdrożenia w Polsce systemów wsparcia dla energetyki jądrowej. UBEZPIECZENIE INWESTYCJI Ubezpieczenia są jednym z kluczowych zagadnieo projektu ze względu na jego złożonośd. Spółka przygotowała zarys programu ubezpieczeniowego dla inwestycji. Uwzględnia on wszystkie zidentyfikowane do tej pory kluczowe ryzyka na wszystkich etapach realizacji. 6

7 Koncepcja powstała we współpracy z międzynarodowym zespołem brokerów ubezpieczeniowych posiadających doświadczenie w branży energetycznej, w tym energetyki jądrowej. Wypracowane rozwiązania opierają się na doświadczeniach innych krajów oraz innych projektów jądrowych oraz uwzględniają aktualną sytuację na rynkach finansowych. Wstępny program ubezpieczeniowy zostanie uszczegółowiony po rozstrzygnięciu kwestii lokalizacyjnych i wyborze technologii. ANALIZA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ Na początku lipca 2013 r. PGE EJ 1 podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą Analizy wariantowej możliwości przyłączeniowych oraz wpływu na prace sieci zamkniętej w obszarze KSE planowanej elektrowni jądrowej. Analiza będzie kluczowym dokumentem przedstawiającym wymagania w zakresie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej. Dotychczasowe wstępne analizy potwierdziły możliwośd przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej w rozważanych przez PGE EJ 1 lokalizacjach, jednak wskazały na szereg wyzwao związanych z rozbudową sieci i wyprowadzeniem mocy w głąb kraju. Rozwój sieci może nastąpid jedynie po uwzględnieniu przyszłej elektrowni jądrowej w planach PSE SA. Obecnie w planie na lata elektrowni jądrowej nie ma, ponieważ zwykle uwzględnienie mocy wytwórczych w planach inwestycyjnych PSE S.A. następuje dopiero po złożeniu wniosku o przyłączenie źródła wytwórczego do sieci przesyłowej (a właściwie po wydaniu warunków przyłączenia). Zgodnie z obecnym harmonogramem uruchomienia elektrowni jądrowej w 2024 r., złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia w II kw r, wydanie warunków oraz podpisanie umowy przyłączeniowej planowane jest odpowiednio w IV kw r, II kw r. Oznacza to, iż zgodnie z obowiązującymi obecnie praktykami czas na rozbudowę sieci przesyłowej uwzględniający elektrownię jądrową zostałby skrócony do około 6-7 lat. Wydaje się to daleko niewystarczające na realizację inwestycji o tej skali. Przewidywane zakooczenie analizy w 2014 r. zwiększa czas na rozwój sieci elektroenergetycznych o około 3 lata. Łącznie daje to około 9-10 lat na realizację inwestycji sieciowych uwzględniających elektrownię jądrową. Dodatkowo, wyniki analizy posłużą PSE S.A. do wydania opinii o możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej, która jest niezbędna do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji (DUL). W przypadku braku takiej analizy istnieje znaczące ryzyko opóźnienia wydania tej opinii, chodby dlatego, iż istniejące przepisy nie określają terminu jej wydania. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI Spółki jądrowe nawiązały relacje z samorządami lokalnymi gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino, na terenie których planowane jest zbudowanie elektrowni jądrowej. Współpraca z samorządami opiera 7

8 się przede wszystkim na wzajemnym informowaniu o istotnych dla realizacji projektu działaniach i zdarzeniach. Spółki nie prowadzą na terenie gmin działao o charakterze marketingowym ani reklamowym i nie posiadają umów sponsorskich z gminami. Na potrzeby działao edukacyjno-informacyjnych zawierane są z gminami umowy umożliwiające prowadzenie tych działao. Jednym z obszarów takiej bieżącej współpracy są badania lokalizacyjne i środowiskowe. Od grudnia 2012 współpraca z gminami koncentrowała się na działaniach informacyjnych poprzedzających wejście w teren wykonawcy badao. EDUKACJA I INFORMACJA Lokalne Punkty Informacyjne 25 kwietnia 2013 r. zostały uruchomione Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) w Choczewie, Gniewinie i Krokowej. Zadaniem pracowników LPI, mieszkaoców poszczególnych gmin, jest udzielanie informacji, odpowiadanie na pytania związane z energetyką jądrową i inwestycją oraz przyjmowanie uwag i wniosków mieszkaoców. W Punktach organizowane będą spotkania z ekspertami i przedstawicielami PGE, wydarzenia edukacyjne na osób w różnym wieku, współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Pracownicy LPI biorą również udział w wydarzeniach lokalnych, w trakcie których służą informacją mieszkaocom również poza siedzibami Punktów. Wszystkie LPI zostały zunifikowane wizualnie oraz wyposażone w materiały informacyjne i multimedialne obejmujące tematykę związaną z przebiegiem inwestycji, energetyką jądrową na świecie, bezpieczeostwem, ekologią czy technologią działania reaktorów. Od otwarcia do kooca czerwca LPI odwiedziło około 600 osób, kolejne 1000 miało kontakt z punktami w trakcie wydarzeo zewnętrznych, a 230 osób wzięło udział w konkursach lub ankietach realizowanych przez pracowników LPI. Docelowo, po przeprowadzeniu badao lokalizacyjnych i środowiskowych, Lokalne Punkty Informacyjne zostaną przekształcone w Lokalne Centrum Informacyjne Elektrowni Jądrowej, zgodnie z wytycznymi międzynarodowych agencji atomowych. Warsztaty dla społeczności lokalnych Pomiędzy grudniem 2012 r. a marcem 2013 r. PGE EJ 1 przeprowadziła pięd warsztatów dla lokalnych społeczności, których tematyką były planowane badania lokalizacyjne i środowiskowe. W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób radnych, sołtysów, lokalnych liderów opinii, nauczycieli z trzech pomorskich gmin będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej. W trakcie warsztatów uczestnicy zgłosili blisko 400 pytao i sugestii dotyczących badao, inwestycji oraz energetyki jądrowej. Odpowiedzi na nie zostały zebrane w formie publikacji, którą pod rozesłano do liderów opinii oraz wszystkich gospodarstw domowych w gminach Choczewo, Krokowa i Gniewino. Dodatkowo w pomorskich mediach realizowany jest cykl artykułów na temat badao. Współpraca z uczelniami wyższymi 8

9 PGE EJ 1 zainaugurowała program informacyjno-edukacyjny skierowany do studentów i kadry naukowej uczelni wyższych, zarówno technicznych, jak i społecznych, medycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Celem programu jest: zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej, budowanie opartego na wiedzy poparcia dla budowy EJ w Polsce. Program obejmuje: wykłady ekspertów na wybranych uczelniach w Polsce, ujmujące tematykę energetyki jądrowej z szerokiej, nie tylko technicznej perspektywy, konkursy na najlepsze publikacje, prace naukowe, projekty kół naukowych, wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Partnerami projektu są: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badao Jądrowych, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Patronami medialnymi są: Forbes, Polityka, Radio Kampus. Współpraca z Narodowym Centrum Badao Jądrowych Współpraca z NCBJ jest realizowana od kwietnia 2012 r. i obejmuje: przygotowanie przez ekspertów NCBJ opracowao i analiz, wsparcie merytoryczne PGE EJ 1, przygotowanie prelekcji, wykładów, szkoleo, opracowanie publikacji edukacyjno-informacyjnych popularyzujących tematykę związaną ze zjawiskiem promieniowania oraz energetyką jądrową, bieżącą wymianę informacji o prowadzonej działalności i realizowanych projektach. Przykładowo, eksperci NCBJ uczestniczą w stoiskach informacyjnych w trakcie wydarzeo lokalnych w gminach będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej i prowadzą wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku na Pomorzu. NCBJ patronuje również realizowanemu przez PGE EJ 1 programowi współpracy z uczelniami wyższymi. Efektem współpracy są również publikacje, broszura popularno-naukowa Energetyka jądrowa: spotkanie pierwsze, a także będące w koocowej fazie przygotowao zeszyty edukacyjne opracowane przez prof. Andrzeja Strupczewskiego, pracownika NCBJ. Kadry dla energetyki jądrowej W wyniku współpracy spółek jądrowych ze środowiskiem akademickim, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdaoska, krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza i Narodowe Centrum Badao Jądrowych zawarły porozumienie dotyczące wspólnego kształcenia oraz badao w zakresie energetyki jądrowej we współpracy ze spółkami. 9

10 Porozumienie dotyczy edukacji oraz badao. W obszarze edukacji obejmuje zagadnienia takie jak: integrowanie programu nauczania, korzystanie z wzajemnych doświadczeo, wymiana studentów, organizacja zajęd praktycznych z wykorzystaniem reaktora MARIA, Centrum Informatycznego Świerk i Laboratorium Badao Materiałowych. W obszarze badao strony uzgodniły podział obszarów badawczych pomiędzy politechnikami a NCBJ, realizację wspólnego programu rozwoju badao w zakresie energetyki jądrowej, a także pozyskanie zewnętrznych środków finansowych (z Narodowego Centrum Badao i Rozwoju), w tym na budowę zaplecza zapewniającego bezpieczną eksploatację EJ. Dzięki współpracy z konsorcjum naukowym możliwe będzie tworzenie puli ekspertów i specjalistów wspomagających PGE w procesie przygotowawczym i wyboru oferty elektrowni jądrowej poprzez budowanie kompetencji w odpowiednich obszarach (od oceny ofert po skuteczne nadzorowanie konsorcjum). HARMONOGRAM Uwzględniając aktualny stan zaawansowania prac i dotychczasowe doświadczenia Spółki, urealniono harmonogram realizacji projektu. Kluczowe momenty oraz powiązane z nimi decyzje, które spółka będzie musiała uzyskad, wpisują się w etapy wynikające z harmonogramu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej: Etap I do opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej. Etap II ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię reaktorową pierwszej elektrowni jądrowej. Etap III wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieo. Etap IV pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. Etap V kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. Zmodyfikowany harmonogram uwzględnia przede wszystkim nowe przepisy prawa i związane z tym okresy niezbędne na uzyskiwanie zezwoleo oraz pozwoleo na poziomie administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie harmonogram ten uwzględnia przyjętą formułę prowadzenia postępowania zintegrowanego i terminy z tego wynikające. Aby zadania te mogły się wypełnid, niezbędne jest uzyskanie wielu decyzji, w tym następujących: 10

11 Decyzja środowiskowa, Decyzja o ustaleniu lokalizacji, Decyzja zasadnicza MG, Decyzja o warunkach środowiskowych, Zezwolenie na budowę (PAA), Ostateczna decyzja inwestycyjna. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Aby sprawniej realizowad prace, władze spółek zmieniły sposób zarządzania projektem jądrowym. Przede wszystkim zmieniono podejście do kontraktowania robót i usług poprzez wprowadzenie etapowania prac i uelastycznienie procesu realizacji zamawianych usług. Celem tej zmiany było zmiejszenie ryzyk oraz racjonalizacja kosztów realizacji projektu. Wiosną 2013 r. została uproszczona struktura jednostek realizujących projekt jądrowy. Wszystkie zadania niezbędne do przygotowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostały przejęte przez spółkę PGE EJ 1 Sp. z o.o. Natomiast spółka PGE Energia Jądrowa SA została zlikwidowana poprzez połączenie z PGE Polska Grupa Energetyczna SA. W wyniku restrukturyzacji i uporządkowania struktury spółek, w tym także zmniejszenie zatrudnienia (14 etatów, głównie w obszarach wsparcia), oszczędności roczne spółek wyniosły ok. 2,8 mln zł. W związku ze zmianami organizacyjnymi nastąpiła redukcja kosztów zaprogramowanych na 2012 r. w stosunku do zaakceptowanego budżetu na 2012 r. w ten sposób, że w PGE EJ S.A wydatki zostały zredukowane o kwotę 23,8 mln PLN tj. 49 %, a w PGE EJ 1 o kwotę 11,9 mln PLN, tj. 29%, czyli łącznie reedukacja wyniosła 35,7 mln PLN. WSPÓŁPRACA Z DORADCAMI I EKSPERTAMI Spółki nawiązały lub kontynuowany współpracę z doradcami i ekspertami, świadczących usługi niezbędne do realizacji projektu jądrowego. Współpraca obejmowała m.in.: doradztwo prawne przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce, planowanie działao przygotowawczych w projekcie takich jak: budowa infrastruktury, ocena technologii, wybór strategii przetargowej i kontraktowej, przygotowanie specyfikacji przetargowej i ocena ofert, zdobywanie pozwoleo i zezwoleo, opracowywanie kwartalnych raportów dotyczących rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii jądrowej, wsparcie eksperckie w obszarach technicznych w ramach prac nad projektami regulacji prawnych niezbędnych dla wdrożenia energetyki jądrowej, przygotowanie podejścia do zarządzania cyklem paliwowym w polskim projekcie jądrowym, wsparcie w przygotowaniu postępowania zintegrowanego w obszarze eksploatacji i utrzymania elektrowni jądrowej. 11

12 POZYTYWNA OCENA NIK I MAEA Ocena Najwyższej Izby Kontroli W ogłoszonym w marcu 2013 r. raporcie z kontroli przeprowadzonej w spółkach PGE Energia Jądrowa i PGE EJ1 Sp. z o.o. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła funkcjonowanie i dotychczasowe wyniki działalności obu powołanych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej firm. Ocenie kontrolerów NIK poddano m.in. takie zagadnienia jak: powody i procedura powołania obu spółek, sposób i zasadnośd wydatkowania środków w ramach dotychczas prowadzonych prac, działania związane ze wstępnym wyborem najlepszych potencjalnych lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowych, zasady i dotychczasowe efekty współpracy obu spółek z Paostwową Agencją Atomistyki, aktywnośd i metody działania spółek w zakresie działao informacyjnych i komunikacyjnych, zwłaszcza w potencjalnych lokalizacjach elektrowni jądrowej, współpraca z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w kontekście działao związanych z niezbędnym rozwojem sieci przesyłowej. Podkreślając złożonośd i pionierski charakter realizowanego projektu, kontrolerzy pozytywnie ocenili działalnośd powołanych przez PGE S.A. spółek we wszystkich powyższych obszarach, nie zgłaszając zastrzeżeo oraz nie formułując wniosków pokontrolnych. Zwrócono uwagę na budowę przez spółki własnych kompetencji oraz szerokie uwzględnianie przy planowaniu i realizacji poszczególnych działao najlepszych praktyk w tym zakresie, zarówno w Europie jak i na świecie, jak również posiłkowanie się wiedzą i doświadczeniem ekspertów z czołowych firm doradczych i organizacji międzynarodowych zaangażowanych w pokojowe wykorzystanie energii atomowej oraz formułujących zasady bezpiecznego korzystania z energetyki jądrowej. Ocena Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Działalnośd spółek jądrowych w zakresie przygotowao do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej została również pozytywnie oceniona przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W marcu 2013 r. gościła w Polsce misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Jej celem było przeprowadzenie Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (tzw. INIR) w pierwszej fazie realizacji programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Oceniając dotychczasowe (w I fazie przygotowao, według terminologii MAEA) działania PGE jako inwestora i przyszłego operatora elektrowni jądrowej, przedstawiciele Agencji nie sformułowali żadnych zaleceo czy rekomendacji. Natomiast spośród pięciu dobrych praktyk wskazanych w roboczej wersji raportu i podsumowania z misji, trzy odnosiły się do działao PGE: 12

13 podejście do wyboru lokalizacji oraz formułowania wymagao zgodnie z zaleceniami Agencji dla wyboru wykonawcy badao lokalizacyjnych, planowane podejście do wdrażania i oceny kultury bezpieczeostwa w organizacji, planowane podejście do wsparcia zewnętrznego w postaci panelu ekspertów w postępowaniu zintegrowanym. W trakcie misji MAEA prowadzi ocenę przygotowao do budowy elektrowni jądrowych w 19 obszarach, w obrębie których określone zostały zadania dla poszczególnych podmiotów biorących udział w tym procesie: rządu, dozoru jądrowego oraz inwestora i przyszłego operatora elektrowni. Efektem oceny jest raport zawierający opis kluczowych zagadnieo, rekomendacje i zalecenia, jak również pozytywna ocena dotychczasowych działao (tzw. dobre praktyki). LISTA OPRACOWAO I RAPORTÓW W ramach współpracy spółek jądrowych z doradcami i ekspertami powstało szereg opracowao i raportów, wśród których najistotniejsze to: raporty doradcy finansowego obejmujące m.in. wypracowanie wariantowych modeli finansowania projektu, analizę potencjalnych partnerów biznesowych, opracowanie możliwych do zastosowania opcji struktur partnerstwa i modeli biznesowych, sporządzenie krótkiej listy potencjalnych partnerów biznesowych, określenie możliwych do zastosowania rozwiązao w zakresie obrotu energią elektryczną oraz opracowanie planu działao w zakresie pozyskania partnerów biznesowych, raport pt. "Uzasadnienie dla wprowadzenia i potencjalnego kształtu systemu wsparcia dla budowy i eksploatacji niskoemisyjnego systemowego źródła mocy w polskim systemie elektro-energetycznym" raport pt. Analiza wybranych aspektów chłodzenia elektrowni jądrowej, dotyczący analizy zapasowych lokalizacji dla elektrowni jądrowej, raporty analityczne Sektor energii jądrowej ; memorandum kancelarii prawnej w sprawie możliwości realizacji projektu w modelu koncesyjnym, opracowanie pt. Analiza makroekonomicznych skutków budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce w latach , opracowanie pt. Odpowiedź na sto argumentów przeciwko energetyce jądrowej, opracowania w zakresie podejścia do zarządzania cyklem paliwowym w polskim projekcie jądrowym (kontraktacja i dostawy paliwa jądrowego), materiały dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania, materiały dotyczące postępowania zintegrowanego w obszarze eksploatacji i utrzymania elektrowni jądrowej. 13

14 raport z analizy prawnej propozycji zmian legislacyjnych przygotowanych przez PGE Energia Jądrowa SA Zarząd PGE EJ S.A. Zarząd PGE EJ 1 sp. z o.o. Aleksander Grad Marzena Piszczek Zdzisław Gawlik (do r.) 14

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku

3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku 3.2 Poznańska spalarnia w ppp studium przypadku Z uwagi na wymagania dyrektyw europejskich polskie miasta zobowiązane są do redukcji ilości odpadów biodegradowalnych, trafiających na składowiska. Stąd

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Listopad 2014 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. dla. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Raport z badania. dla. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Raport z badania Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeostwa ekologicznego w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Kraków, lipiec 2015 1 WPROWADZENIE 4 1.1 Kontekst 4 2 DEFINICJE 6 3 SKRÓCONY OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu ENERGIA dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

AKSES Koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej

AKSES Koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES Koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej Wersja koocowa (przed pilotażem) Autorzy: Marek Dwiklicki Łukasz Foltyn Maciej Frączek Adam Gałecki Hubert

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo