W ramach drugiego etapu badao wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ramach drugiego etapu badao wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleo."

Transkrypt

1 Zarządy spółek PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 sp. z o.o. pod kierownictwem Aleksandra Grada (zwane dalej spółkami jądrowymi ), powołanych w celu przygotowania projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przedstawiają raport z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku. Wszystkie zadania związane z Polskim Projektem Jądrowym, jednym z najpoważniejszych wyzwao technologicznych, organizacyjnych i społecznych przed jakimi stoi nasz kraj, są prowadzone zgodnie z założeniami. BADANIA LOKALIZACYJNE I ŚRODOWISKOWE Na początku 2013 r. PGE EJ 1 zakooczyło prowadzone w trybie zamówieo publicznych postępowanie na wybór wykonawcy badao lokalizacyjnych i środowiskowych. Umowa została podpisana z konsorcjum firm WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc, WorleyParsons Group Inc. Badania te mają na celu określenie odpowiedniej z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeostwa jądrowego lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także uzyskanie dla niej wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Są to przede wszystkim: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzja o ustaleniu lokalizacji obiektu jądrowego oraz uzgodnienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach pozwolenia na budowę. Wybrany wykonawca rozpoczął pierwszy etap prac, tzw. mobilizację do realizacji projektu. Wykonano również działania niezbędne do rozpoczęcia badao w terenie. PGE EJ 1 przeprowadziła przegląd oraz ocenę mobilizacji, obejmujące zagadnienia takie jak: harmonogram, mobilizację zasobów, aspekty BHP, zapewnienie jakości, audyt i nadzór, zarządzanie ryzykiem, realizację projektu, ochrona środowiska, podwykonawstwo i zakupy oraz zarządzanie interesariuszami. Warunkiem rozpoczęcia prac w terenie jest zaakceptowanie przez PGE EJ 1 wszystkich produktów mobilizacji projektu, a także uzyskanie zgód korporacyjnych niezbędnych do wydania kolejnych upoważnieo do wykonywania prac. Prace w terenie W ramach drugiego etapu badao wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleo. Pierwszym krokiem będzie określenie istniejących warunków środowiskowych i inwentaryzacja przyrodnicza. Rezultaty badao, które muszą trwad minimum 12 miesięcy, będą stanowiły podstawę opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz oceny występowania tzw. wad zasadniczych. Równolegle do badao terenowych będą prowadzone prace związane z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Początkiem analiz terenowych będzie instalacja wieży meteorologicznej, która jest jednym z kluczowych elementów obserwacji meteorologicznych i klimatycznych. Po postawieniu wież w dwóch badanych lokalizacjach wykonawca rozpocznie pierwsze 12 miesięcy monitoringu meteorologicznego. 1

2 Po przygotowaniu niezbędnej infrastruktury wykonawca przystąpi do trwającego 12 miesięcy monitoringu sejsmicznego oraz hydrologicznego. Rozpocznie również serię badao pozwalających określid, czy lokalizacje mają wady zasadnicze wykluczające umiejscowienie obiektu jądrowego, a także jaka jest przydatnośd lokalizacji do przygotowania dalszej, bardziej szczegółowej charakterystyki. Po pozyskaniu danych hydrogeologicznych oraz wyników pierwszych 6 miesięcy inwentaryzacji przyrodniczej, wykonawca przygotuje raport określający przydatnośd lokalizacji do przygotowania dalszej charakterystyki. Raport posłuży do podjęcia decyzji, w której lokalizacji lub lokalizacjach wykonawca przeprowadzi dalsze, szczegółowe badania. POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI PGE EJ 1 pozyskała prawa do nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia badao lokalizacyjnych i środowiskowych. Uzyskanie dostępu do nieruchomości leżących na terenie dwóch pierwszych potencjalnych lokalizacji, które będą poddawane badaniom ( Choczewo i Żarnowiec na terenie gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa) wymagało trwających wiele tygodni negocjacji i uzgodnieo z różnymi podmiotami, głównie prywatnymi. W efekcie zostało zawartych 19 umów obejmujących nieruchomości o łącznej powierzchni około 630 ha. Na terenie gmin Krokowa i Choczewo (lokalizacja Żarnowiec ) jest to obszar 128 ha, natomiast na terenie gminy Choczewo (lokalizacja Choczewo ) jest to obszar 500 ha. Wielkośd poszczególnych obszarów objętych umowami nie jest identyczna z wielkością działek pod przyszłą elektrownię. Po pierwsze, docelowo zostanie wybrana tylko jedna lokalizacja, po drugie, działki pod elektrownię będą dużo mniejsze, ograniczone do niezbędnych rozmiarów. Docelowy teren pod elektrownię zostanie wytyczony po wyborze ostatecznej lokalizacji, co nastąpi w wyniku przeprowadzenia badao lokalizacyjnych i środowiskowych. W razie konieczności inwestor wykupi konkretny teren pod inwestycję. Na tym etapie nie jest jeszcze przesądzone, w której lokalizacji powstanie elektrownia ani które konkretnie nieruchomości zostaną pod nią zajęte. POSTĘPOWANIE ZINTEGROWANE Spółki jądrowe opracowały Koncepcję postępowania pakietowego (zintegrowanego), w myśl której zostanie przeprowadzone jedno postępowanie obejmujące kluczowe aspekty projektu jądrowego: dostawę technologii reaktora (generacji III/III+), generalne wykonawstwo EPC, usługi wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania elektrowni jądrowej wraz z programem transferu kompetencji do PGE EJ1 (z ang. Operations and Maintenance O&M), 2

3 deklarację zapewnienia finansowania dłużnego od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych (na etapie postępowania w formie listów intencyjnych i proponowanych wstępnych warunków finansowania), zaangażowanie kapitałowe partnera strategicznego i/lub biznesowego i wynikające z niego prawo do części wyprodukowanej energii, długoterminowe dostawy paliwa. Podstawowym założeniem tego podejścia jest to, iż wszystkie elementy postępowania są równie ważne dla powodzenia projektu. Brak któregokolwiek z nich oznacza opóźnienia w harmonogramie realizacji inwestycji lub dodatkowe koszty. Postępowanie zintegrowane zwiększa również szanse na pozyskanie finansowania projektu, przy czym wymaga to gotowości rządu do stworzenia systemu wsparcia i regulacji umożliwiających ekonomiczną przewidywalnośd projektu i rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Przyjęte podejście zapewnia przejrzystośd i konkurencyjnośd postępowania, umożliwia inwestorowi i paostwu polskiemu kontrolę nad jego przebiegiem i realizacją projektu, a także zabezpiecza ich interesy polityczne i ekonomiczne. W oparciu o przyjęte założenia został opracowany specjalny regulamin, na mocy którego zostanie przeprowadzone postępowanie. Regulamin zawiera zasady postępowania, a także poszczególne etapy wyboru partnera: ogłoszenie, kwalifikację uczestników, dialog konkurencyjny, składanie ofert, wybór dostawcy lub dalsze negocjacje z jednym lub więcej dostawcami mające na celu poprawienie warunków realizacji projektu. Projekt regulaminu został zaprezentowany potencjalnym oferentom zaproszonym do udziału w tzw. dialogu wstępnym jako odpowiadający światowym standardom dla tego typu postępowao. Fazy postępowania zintegrowanego Postępowanie zostało podzielone na dwie fazy: tzw. dialog wstępny i dialog konkurencyjny. Dialog wstępny zakooczono w maju 2013 r. Jego celem było umożliwienie potencjalnym oferentom dobrego zrozumienia zamiarów spółki. W trakcie bezpośrednich spotkao oferenci mieli możliwośd zaprezentowania swojego spojrzenia na projekt i wskazania, co z ich strony jest możliwe do zaoferowania. Dzięki przeprowadzonemu rozpoznaniu rynku, spółka będzie mogła przygotowad zakres rzeczowy i określid kryteria, które oferenci będą zobowiązani spełnid, aby móc uczestniczyd w fazie dialogu konkurencyjnego. W ramach dialogu wstępnego przeprowadzono dwie tury negocjacji z potencjalnymi dostawcami technologii i innych niezbędnych dla wybudowania i eksploatacji elektrowni jądrowej elementów. W pierwszej rundzie rozmów (jesienią 2012 r.) uczestniczyło osiem konsorcjów, w drugiej rundzie (wiosną 2013 r.) - pięd. Spotkania w trakcie dialogu wstępnego potwierdziły wykonalnośd projektu w modelu postępowania zintegrowanego. Konieczne jest jednak dopracowanie warunków biznesowych przyszłej współpracy i omówienie ich z potencjalnymi inwestorami. Dlatego planowana jest kolejna runda negocjacji poświęcona tym razem wyłącznie kwestiom finansowym, udziałowi potencjalnych partnerów strategicznych w spółce projektowej, zakresowi ich inwestycji, analizie rynku i kwestii ewentualnego 3

4 wsparcia paostwa dla budowy elektrowni jądrowej. Spotkanie odbędzie się po opracowaniu przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA strategii w tym zakresie. Spółka prowadziła rozpoznanie rynku potencjalnych dostawców technologii i ich potencjalnego zaangażowania w projekt od października 2012 r. Do udziału w postępowaniu zostali zaproszeni oferenci, którzy są w stanie dostarczyd technologię generacji III/III+ oraz usługi EPC. Po pierwszej serii rozmów spółka zmieniła podejście do wyboru technologii i zdecydowała się na przeprowadzenie postępowania zintegrowanego. W efekcie katalog wymagao i usług, które potencjalni wykonawcy mieliby dostarczyd i spełnid, został znacznie rozszerzony. Zalety postępowania zintegrowanego podsumowanie: 1. Jedna wspólna procedura, pozwalająca na zapewnienie wszystkich kluczowych elementów projektu jądrowego jednocześnie. Potencjalny wykonawca zapewnia koordynację pomiędzy członkami konsorcjum oraz spójnośd i dopasowanie poszczególnych elementów pakietu usług. 2. Mniejsze ryzyko opóźnieo. W przypadku, gdyby wykonawcy poszczególnych elementów byli wybierani w osobnych postępowaniach, ewentualne odwołania mogłyby znacznie przedłużad procedury wyboru. Byłoby to zagrożeniem dla harmonogramu całej inwestycji. 3. Większa elastycznośd biznesowa podział ryzyk pomiędzy członkami zwycięskiego konsorcjum, okres obowiązywania umowy, itp. 4. Konsorcjum wykonawcze daje poszczególnym członkom możliwośd samodzielnego dopasowania świadczonych wzajemnie usług. Dzięki temu unikamy takich sytuacji, że wybrana w odrębnym postępowaniu technologia nie będzie akceptowana przez partnerów strategicznych lub że uprzednio wybrany partner strategiczny preferuje określoną technologię, albo też że spółka nie będzie w stanie zapewnid funkcji operatorskich dla wybranej technologii. 5. Dodatkowo, spójnośd interesów podmiotów skupionych w konsorcjum zwiększa szanse pozyskania bardziej konkurencyjnych ofert. 6. Wiarygodnośd podmiotów uczestniczących w postępowaniu zwiększa szanse na pozyskanie finansowania inwestycji. 7. Udział w projekcie krajowych partnerów biznesowych zwiększa zaangażowanie kapitałowe w projekt oraz gwarantuje związany z tym odbiór energii. 8. Inwestor otrzymuje informację o możliwości sfinansowania projektu już na etapie wyboru technologii. 9. Wcześniejsza i kompleksowa informacja o możliwym zaangażowaniu kapitałowym partnerów strategicznych oraz finansowaniu od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązao na niektóre elementy technologii o długim okresie realizacji. 10. Zwiększone szanse na zamknięcie finansowania projektu z uwagi na: 4

5 a. Wczesne zaangażowanie partnera strategicznego i/lub partnerów biznesowych do projektu, b. obniżenie ryzyka projektu z punktu widzenia instytucji finansowych dzięki pozyskaniu w/w partnerów oraz wsparcia O&M dla wybranej technologii. 11. Poprawa efektywności zarządzania ryzykiem projektu na styku obszarów wchodzących w skład postępowania zintegrowanego. WYBÓR DORADCY TECHNICZNEGO INWESTORA PGE EJ 1 prowadzi postępowanie na wybór doradcy technicznego inwestora. W ramach postępowania odbyły się cztery rundy negocjacyjne, których celem było określenie wymagao spółki, a także możliwości realizacji określonych zadao przez potencjalnych wykonawców. W trakcie trwających 8 miesięcy negocjacji dyskutowano o zakresie rzeczowym umowy, a także o sposobie i warunkach jej realizacji. W efekcie powstała ostateczna wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy, które 15 kwietnia 2013 r. wysłano do czterech zakwalifikowanych wykonawców wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych. Zaproponowana przez PGE EJ 1 formuła realizacji kontaktu daje inwestorowi możliwośd elastycznego decydowania o tempie i zasadności realizacji usług świadczonych przez doradcę. Przyjęty model zapewnia, iż realizowane będą wszystkie zadania niezbędne do wykonania przez spółkę dla utrzymania założonego harmonogramu projektu i przygotowania organizacji do realizacji umowy EPC. Zadania te będą realizowane do zawarcia umowy z wykonawcą EPC i wyboru partnera strategicznego, a jeżeli będzie taka potrzeba, to także na dalszym etapie projektu. Spółka będzie miała możliwośd, ale nie obowiązek, zlecania doradcy dalszych usług. Dzięki precyzyjnemu określeniu wymaganych usług, które mają byd świadczone do momentu wyboru dostawcy technologii, a także określeniu cen ryczałtowych dla wsparcia w trakcie postępowania zintegrowanego, wypracowany model współpracy z doradcą technicznym zapewnia spółce realizację niezbędnych zadao przy jednoczesnej kontroli ponoszonych wydatków. FINANSOWANIE INWESTYCJI Spółki jądrowe przeprowadziły prace, których celem było wypracowanie wstępnych wariantów struktury finansowania projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w oparciu o dotychczasowe założenia strategiczne PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W ramach tych prac odbyły się spotkania z przedstawicielami kilkunastu banków komercyjnych. Ich celem była ocena obecnej sytuacji na rynkach finansowych z punktu widzenia finansowania projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce, m.in. pod kątem dostępnych źródeł i instrumentów finansowania, kosztów i warunków pozyskania finansowania oraz oczekiwanych przez instytucje finansowe i możliwych do zastosowania form wsparcia projektu ze strony polskiego rządu. Przedmiotem analiz były również toczące się na świecie projekty jądrowe, badane także pod względem struktury finansowania oraz sposobu kontraktowania. W efekcie zostały zidentyfikowane kluczowe wady oraz czynniki sukcesu tych projektów. 5

6 Spółki przeanalizowały i określiły także wymogi związane z finansowaniem z punktu widzenia kluczowych decyzji oraz zgód regulacyjnych i administracyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac powstało kilka potencjalnych struktur finansowania inwestycji, określających udział PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i innych inwestorów w kapitałach własnych spółki projektowej oraz poziom długu zewnętrznego niezbędnego do zamknięcia finansowania, a także wady, ryzyka i zalety oraz kluczowe wskaźniki efektywności inwestycyjnej, z uwzględnieniem możliwych do zastosowania źródeł i instrumentów finansowania oraz obecnej sytuacji na rynkach finansowych. W ramach analiz związanych z finansowaniem inwestycji, spółki przeprowadziły rozpoznanie stosowanych oraz rozważanych w innych krajach mechanizmów wspierających rozwój energetyki jądrowej pod kątem ich możliwego zastosowania w Polsce. Potrzeba stosowania tego typu rozwiązao wynika z faktu, że inwestycja w budowę elektrowni jądrowej wymaga długiego czasu na jej przygotowanie i realizację oraz wysokich nakładów kapitałowych. Charakteryzuje się również wysokim ryzykiem politycznym, a jednocześnie ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne w skali całego kraju. Szczególne znaczenie dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce ma wsparcie rządu na różnych płaszczyznach oraz poprzez różne mechanizmy rynkowe: począwszy od jasno komunikowanego, silnego i stabilnego poparcia politycznego, przez tworzenie sprzyjającego i przejrzystego środowiska regulacyjnego, po wprowadzanie mechanizmów zapewniających ekonomiczną przewidywalnośd inwestycji. Wybrane dla Polski systemy wsparcia inwestycji w energetykę jądrową powinny mied charakter długoterminowy ze względu na specyfikę inwestycji w tym sektorze. Wdrożenie wspomnianych mechanizmów może mied zasadniczy wpływ na decyzje potencjalnych partnerów strategicznych bądź biznesowych o zaangażowaniu w inwestycję budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Podczas spotkao z bankami i agencjami kredytów eksportowych, będącymi potencjalnymi źródłami finansowania inwestycji, instytucje te zakomunikowały, iż z dużym prawdopodobieostwem mogą wymagad m.in. zapewnienia ekonomicznej przewidywalności inwestycji poprzez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających generowanie przez inwestycję stabilnych przepływów pieniężnych na określonym poziomie gwarantującym obsługę zobowiązao. Podobne stanowisko zaprezentowały konsorcja podczas spotkao w ramach dialogu wstępnego. Stąd spółki, biorąc pod uwagę oczekiwania inwestora (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) oraz dotychczasowe doświadczenie dla tego typu projektów na świecie, wypracowały propozycję możliwych do wdrożenia w Polsce systemów wsparcia dla energetyki jądrowej. UBEZPIECZENIE INWESTYCJI Ubezpieczenia są jednym z kluczowych zagadnieo projektu ze względu na jego złożonośd. Spółka przygotowała zarys programu ubezpieczeniowego dla inwestycji. Uwzględnia on wszystkie zidentyfikowane do tej pory kluczowe ryzyka na wszystkich etapach realizacji. 6

7 Koncepcja powstała we współpracy z międzynarodowym zespołem brokerów ubezpieczeniowych posiadających doświadczenie w branży energetycznej, w tym energetyki jądrowej. Wypracowane rozwiązania opierają się na doświadczeniach innych krajów oraz innych projektów jądrowych oraz uwzględniają aktualną sytuację na rynkach finansowych. Wstępny program ubezpieczeniowy zostanie uszczegółowiony po rozstrzygnięciu kwestii lokalizacyjnych i wyborze technologii. ANALIZA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ Na początku lipca 2013 r. PGE EJ 1 podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą Analizy wariantowej możliwości przyłączeniowych oraz wpływu na prace sieci zamkniętej w obszarze KSE planowanej elektrowni jądrowej. Analiza będzie kluczowym dokumentem przedstawiającym wymagania w zakresie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej. Dotychczasowe wstępne analizy potwierdziły możliwośd przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej w rozważanych przez PGE EJ 1 lokalizacjach, jednak wskazały na szereg wyzwao związanych z rozbudową sieci i wyprowadzeniem mocy w głąb kraju. Rozwój sieci może nastąpid jedynie po uwzględnieniu przyszłej elektrowni jądrowej w planach PSE SA. Obecnie w planie na lata elektrowni jądrowej nie ma, ponieważ zwykle uwzględnienie mocy wytwórczych w planach inwestycyjnych PSE S.A. następuje dopiero po złożeniu wniosku o przyłączenie źródła wytwórczego do sieci przesyłowej (a właściwie po wydaniu warunków przyłączenia). Zgodnie z obecnym harmonogramem uruchomienia elektrowni jądrowej w 2024 r., złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia w II kw r, wydanie warunków oraz podpisanie umowy przyłączeniowej planowane jest odpowiednio w IV kw r, II kw r. Oznacza to, iż zgodnie z obowiązującymi obecnie praktykami czas na rozbudowę sieci przesyłowej uwzględniający elektrownię jądrową zostałby skrócony do około 6-7 lat. Wydaje się to daleko niewystarczające na realizację inwestycji o tej skali. Przewidywane zakooczenie analizy w 2014 r. zwiększa czas na rozwój sieci elektroenergetycznych o około 3 lata. Łącznie daje to około 9-10 lat na realizację inwestycji sieciowych uwzględniających elektrownię jądrową. Dodatkowo, wyniki analizy posłużą PSE S.A. do wydania opinii o możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej, która jest niezbędna do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji (DUL). W przypadku braku takiej analizy istnieje znaczące ryzyko opóźnienia wydania tej opinii, chodby dlatego, iż istniejące przepisy nie określają terminu jej wydania. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI Spółki jądrowe nawiązały relacje z samorządami lokalnymi gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino, na terenie których planowane jest zbudowanie elektrowni jądrowej. Współpraca z samorządami opiera 7

8 się przede wszystkim na wzajemnym informowaniu o istotnych dla realizacji projektu działaniach i zdarzeniach. Spółki nie prowadzą na terenie gmin działao o charakterze marketingowym ani reklamowym i nie posiadają umów sponsorskich z gminami. Na potrzeby działao edukacyjno-informacyjnych zawierane są z gminami umowy umożliwiające prowadzenie tych działao. Jednym z obszarów takiej bieżącej współpracy są badania lokalizacyjne i środowiskowe. Od grudnia 2012 współpraca z gminami koncentrowała się na działaniach informacyjnych poprzedzających wejście w teren wykonawcy badao. EDUKACJA I INFORMACJA Lokalne Punkty Informacyjne 25 kwietnia 2013 r. zostały uruchomione Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) w Choczewie, Gniewinie i Krokowej. Zadaniem pracowników LPI, mieszkaoców poszczególnych gmin, jest udzielanie informacji, odpowiadanie na pytania związane z energetyką jądrową i inwestycją oraz przyjmowanie uwag i wniosków mieszkaoców. W Punktach organizowane będą spotkania z ekspertami i przedstawicielami PGE, wydarzenia edukacyjne na osób w różnym wieku, współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Pracownicy LPI biorą również udział w wydarzeniach lokalnych, w trakcie których służą informacją mieszkaocom również poza siedzibami Punktów. Wszystkie LPI zostały zunifikowane wizualnie oraz wyposażone w materiały informacyjne i multimedialne obejmujące tematykę związaną z przebiegiem inwestycji, energetyką jądrową na świecie, bezpieczeostwem, ekologią czy technologią działania reaktorów. Od otwarcia do kooca czerwca LPI odwiedziło około 600 osób, kolejne 1000 miało kontakt z punktami w trakcie wydarzeo zewnętrznych, a 230 osób wzięło udział w konkursach lub ankietach realizowanych przez pracowników LPI. Docelowo, po przeprowadzeniu badao lokalizacyjnych i środowiskowych, Lokalne Punkty Informacyjne zostaną przekształcone w Lokalne Centrum Informacyjne Elektrowni Jądrowej, zgodnie z wytycznymi międzynarodowych agencji atomowych. Warsztaty dla społeczności lokalnych Pomiędzy grudniem 2012 r. a marcem 2013 r. PGE EJ 1 przeprowadziła pięd warsztatów dla lokalnych społeczności, których tematyką były planowane badania lokalizacyjne i środowiskowe. W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób radnych, sołtysów, lokalnych liderów opinii, nauczycieli z trzech pomorskich gmin będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej. W trakcie warsztatów uczestnicy zgłosili blisko 400 pytao i sugestii dotyczących badao, inwestycji oraz energetyki jądrowej. Odpowiedzi na nie zostały zebrane w formie publikacji, którą pod rozesłano do liderów opinii oraz wszystkich gospodarstw domowych w gminach Choczewo, Krokowa i Gniewino. Dodatkowo w pomorskich mediach realizowany jest cykl artykułów na temat badao. Współpraca z uczelniami wyższymi 8

9 PGE EJ 1 zainaugurowała program informacyjno-edukacyjny skierowany do studentów i kadry naukowej uczelni wyższych, zarówno technicznych, jak i społecznych, medycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Celem programu jest: zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej, budowanie opartego na wiedzy poparcia dla budowy EJ w Polsce. Program obejmuje: wykłady ekspertów na wybranych uczelniach w Polsce, ujmujące tematykę energetyki jądrowej z szerokiej, nie tylko technicznej perspektywy, konkursy na najlepsze publikacje, prace naukowe, projekty kół naukowych, wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Partnerami projektu są: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badao Jądrowych, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Patronami medialnymi są: Forbes, Polityka, Radio Kampus. Współpraca z Narodowym Centrum Badao Jądrowych Współpraca z NCBJ jest realizowana od kwietnia 2012 r. i obejmuje: przygotowanie przez ekspertów NCBJ opracowao i analiz, wsparcie merytoryczne PGE EJ 1, przygotowanie prelekcji, wykładów, szkoleo, opracowanie publikacji edukacyjno-informacyjnych popularyzujących tematykę związaną ze zjawiskiem promieniowania oraz energetyką jądrową, bieżącą wymianę informacji o prowadzonej działalności i realizowanych projektach. Przykładowo, eksperci NCBJ uczestniczą w stoiskach informacyjnych w trakcie wydarzeo lokalnych w gminach będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej i prowadzą wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku na Pomorzu. NCBJ patronuje również realizowanemu przez PGE EJ 1 programowi współpracy z uczelniami wyższymi. Efektem współpracy są również publikacje, broszura popularno-naukowa Energetyka jądrowa: spotkanie pierwsze, a także będące w koocowej fazie przygotowao zeszyty edukacyjne opracowane przez prof. Andrzeja Strupczewskiego, pracownika NCBJ. Kadry dla energetyki jądrowej W wyniku współpracy spółek jądrowych ze środowiskiem akademickim, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdaoska, krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza i Narodowe Centrum Badao Jądrowych zawarły porozumienie dotyczące wspólnego kształcenia oraz badao w zakresie energetyki jądrowej we współpracy ze spółkami. 9

10 Porozumienie dotyczy edukacji oraz badao. W obszarze edukacji obejmuje zagadnienia takie jak: integrowanie programu nauczania, korzystanie z wzajemnych doświadczeo, wymiana studentów, organizacja zajęd praktycznych z wykorzystaniem reaktora MARIA, Centrum Informatycznego Świerk i Laboratorium Badao Materiałowych. W obszarze badao strony uzgodniły podział obszarów badawczych pomiędzy politechnikami a NCBJ, realizację wspólnego programu rozwoju badao w zakresie energetyki jądrowej, a także pozyskanie zewnętrznych środków finansowych (z Narodowego Centrum Badao i Rozwoju), w tym na budowę zaplecza zapewniającego bezpieczną eksploatację EJ. Dzięki współpracy z konsorcjum naukowym możliwe będzie tworzenie puli ekspertów i specjalistów wspomagających PGE w procesie przygotowawczym i wyboru oferty elektrowni jądrowej poprzez budowanie kompetencji w odpowiednich obszarach (od oceny ofert po skuteczne nadzorowanie konsorcjum). HARMONOGRAM Uwzględniając aktualny stan zaawansowania prac i dotychczasowe doświadczenia Spółki, urealniono harmonogram realizacji projektu. Kluczowe momenty oraz powiązane z nimi decyzje, które spółka będzie musiała uzyskad, wpisują się w etapy wynikające z harmonogramu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej: Etap I do opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej. Etap II ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię reaktorową pierwszej elektrowni jądrowej. Etap III wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieo. Etap IV pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. Etap V kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. Zmodyfikowany harmonogram uwzględnia przede wszystkim nowe przepisy prawa i związane z tym okresy niezbędne na uzyskiwanie zezwoleo oraz pozwoleo na poziomie administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie harmonogram ten uwzględnia przyjętą formułę prowadzenia postępowania zintegrowanego i terminy z tego wynikające. Aby zadania te mogły się wypełnid, niezbędne jest uzyskanie wielu decyzji, w tym następujących: 10

11 Decyzja środowiskowa, Decyzja o ustaleniu lokalizacji, Decyzja zasadnicza MG, Decyzja o warunkach środowiskowych, Zezwolenie na budowę (PAA), Ostateczna decyzja inwestycyjna. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Aby sprawniej realizowad prace, władze spółek zmieniły sposób zarządzania projektem jądrowym. Przede wszystkim zmieniono podejście do kontraktowania robót i usług poprzez wprowadzenie etapowania prac i uelastycznienie procesu realizacji zamawianych usług. Celem tej zmiany było zmiejszenie ryzyk oraz racjonalizacja kosztów realizacji projektu. Wiosną 2013 r. została uproszczona struktura jednostek realizujących projekt jądrowy. Wszystkie zadania niezbędne do przygotowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostały przejęte przez spółkę PGE EJ 1 Sp. z o.o. Natomiast spółka PGE Energia Jądrowa SA została zlikwidowana poprzez połączenie z PGE Polska Grupa Energetyczna SA. W wyniku restrukturyzacji i uporządkowania struktury spółek, w tym także zmniejszenie zatrudnienia (14 etatów, głównie w obszarach wsparcia), oszczędności roczne spółek wyniosły ok. 2,8 mln zł. W związku ze zmianami organizacyjnymi nastąpiła redukcja kosztów zaprogramowanych na 2012 r. w stosunku do zaakceptowanego budżetu na 2012 r. w ten sposób, że w PGE EJ S.A wydatki zostały zredukowane o kwotę 23,8 mln PLN tj. 49 %, a w PGE EJ 1 o kwotę 11,9 mln PLN, tj. 29%, czyli łącznie reedukacja wyniosła 35,7 mln PLN. WSPÓŁPRACA Z DORADCAMI I EKSPERTAMI Spółki nawiązały lub kontynuowany współpracę z doradcami i ekspertami, świadczących usługi niezbędne do realizacji projektu jądrowego. Współpraca obejmowała m.in.: doradztwo prawne przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce, planowanie działao przygotowawczych w projekcie takich jak: budowa infrastruktury, ocena technologii, wybór strategii przetargowej i kontraktowej, przygotowanie specyfikacji przetargowej i ocena ofert, zdobywanie pozwoleo i zezwoleo, opracowywanie kwartalnych raportów dotyczących rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii jądrowej, wsparcie eksperckie w obszarach technicznych w ramach prac nad projektami regulacji prawnych niezbędnych dla wdrożenia energetyki jądrowej, przygotowanie podejścia do zarządzania cyklem paliwowym w polskim projekcie jądrowym, wsparcie w przygotowaniu postępowania zintegrowanego w obszarze eksploatacji i utrzymania elektrowni jądrowej. 11

12 POZYTYWNA OCENA NIK I MAEA Ocena Najwyższej Izby Kontroli W ogłoszonym w marcu 2013 r. raporcie z kontroli przeprowadzonej w spółkach PGE Energia Jądrowa i PGE EJ1 Sp. z o.o. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła funkcjonowanie i dotychczasowe wyniki działalności obu powołanych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej firm. Ocenie kontrolerów NIK poddano m.in. takie zagadnienia jak: powody i procedura powołania obu spółek, sposób i zasadnośd wydatkowania środków w ramach dotychczas prowadzonych prac, działania związane ze wstępnym wyborem najlepszych potencjalnych lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowych, zasady i dotychczasowe efekty współpracy obu spółek z Paostwową Agencją Atomistyki, aktywnośd i metody działania spółek w zakresie działao informacyjnych i komunikacyjnych, zwłaszcza w potencjalnych lokalizacjach elektrowni jądrowej, współpraca z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w kontekście działao związanych z niezbędnym rozwojem sieci przesyłowej. Podkreślając złożonośd i pionierski charakter realizowanego projektu, kontrolerzy pozytywnie ocenili działalnośd powołanych przez PGE S.A. spółek we wszystkich powyższych obszarach, nie zgłaszając zastrzeżeo oraz nie formułując wniosków pokontrolnych. Zwrócono uwagę na budowę przez spółki własnych kompetencji oraz szerokie uwzględnianie przy planowaniu i realizacji poszczególnych działao najlepszych praktyk w tym zakresie, zarówno w Europie jak i na świecie, jak również posiłkowanie się wiedzą i doświadczeniem ekspertów z czołowych firm doradczych i organizacji międzynarodowych zaangażowanych w pokojowe wykorzystanie energii atomowej oraz formułujących zasady bezpiecznego korzystania z energetyki jądrowej. Ocena Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Działalnośd spółek jądrowych w zakresie przygotowao do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej została również pozytywnie oceniona przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W marcu 2013 r. gościła w Polsce misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Jej celem było przeprowadzenie Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (tzw. INIR) w pierwszej fazie realizacji programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Oceniając dotychczasowe (w I fazie przygotowao, według terminologii MAEA) działania PGE jako inwestora i przyszłego operatora elektrowni jądrowej, przedstawiciele Agencji nie sformułowali żadnych zaleceo czy rekomendacji. Natomiast spośród pięciu dobrych praktyk wskazanych w roboczej wersji raportu i podsumowania z misji, trzy odnosiły się do działao PGE: 12

13 podejście do wyboru lokalizacji oraz formułowania wymagao zgodnie z zaleceniami Agencji dla wyboru wykonawcy badao lokalizacyjnych, planowane podejście do wdrażania i oceny kultury bezpieczeostwa w organizacji, planowane podejście do wsparcia zewnętrznego w postaci panelu ekspertów w postępowaniu zintegrowanym. W trakcie misji MAEA prowadzi ocenę przygotowao do budowy elektrowni jądrowych w 19 obszarach, w obrębie których określone zostały zadania dla poszczególnych podmiotów biorących udział w tym procesie: rządu, dozoru jądrowego oraz inwestora i przyszłego operatora elektrowni. Efektem oceny jest raport zawierający opis kluczowych zagadnieo, rekomendacje i zalecenia, jak również pozytywna ocena dotychczasowych działao (tzw. dobre praktyki). LISTA OPRACOWAO I RAPORTÓW W ramach współpracy spółek jądrowych z doradcami i ekspertami powstało szereg opracowao i raportów, wśród których najistotniejsze to: raporty doradcy finansowego obejmujące m.in. wypracowanie wariantowych modeli finansowania projektu, analizę potencjalnych partnerów biznesowych, opracowanie możliwych do zastosowania opcji struktur partnerstwa i modeli biznesowych, sporządzenie krótkiej listy potencjalnych partnerów biznesowych, określenie możliwych do zastosowania rozwiązao w zakresie obrotu energią elektryczną oraz opracowanie planu działao w zakresie pozyskania partnerów biznesowych, raport pt. "Uzasadnienie dla wprowadzenia i potencjalnego kształtu systemu wsparcia dla budowy i eksploatacji niskoemisyjnego systemowego źródła mocy w polskim systemie elektro-energetycznym" raport pt. Analiza wybranych aspektów chłodzenia elektrowni jądrowej, dotyczący analizy zapasowych lokalizacji dla elektrowni jądrowej, raporty analityczne Sektor energii jądrowej ; memorandum kancelarii prawnej w sprawie możliwości realizacji projektu w modelu koncesyjnym, opracowanie pt. Analiza makroekonomicznych skutków budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce w latach , opracowanie pt. Odpowiedź na sto argumentów przeciwko energetyce jądrowej, opracowania w zakresie podejścia do zarządzania cyklem paliwowym w polskim projekcie jądrowym (kontraktacja i dostawy paliwa jądrowego), materiały dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania, materiały dotyczące postępowania zintegrowanego w obszarze eksploatacji i utrzymania elektrowni jądrowej. 13

14 raport z analizy prawnej propozycji zmian legislacyjnych przygotowanych przez PGE Energia Jądrowa SA Zarząd PGE EJ S.A. Zarząd PGE EJ 1 sp. z o.o. Aleksander Grad Marzena Piszczek Zdzisław Gawlik (do r.) 14

Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku

Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku http://www.pgeej1.pl/aktualnosci/raport-zarzadu-pge-energia-jadrowa-sa-pge-ej-1-sp-z-o-o-z-pracwykonanych-w-ciagu-ostatniego-roku Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy elektrowni jądrowej

Projekt budowy elektrowni jądrowej Projekt budowy elektrowni jądrowej KONFERENCJA MĄDRALIN 2013 NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ Warszawa, 13 luty 2013 Informacje ogólne o inwestorze PGE Polska Grupa Energetyczna

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STANU ZAAWANSOWANIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I LOKALIZACYJNYCH PIERWSZEJ POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ

PODSUMOWANIE STANU ZAAWANSOWANIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I LOKALIZACYJNYCH PIERWSZEJ POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ PGE EJ 1 Sp. z o.o. 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2 tel. 22 340 10 53, fax 22 340 10 41 PODSUMOWANIE STANU ZAAWANSOWANIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I LOKALIZACYJNYCH PIERWSZEJ POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ Stan:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej Inwestycje w energetykę jądrową

Program polskiej energetyki jądrowej Inwestycje w energetykę jądrową Program polskiej energetyki jądrowej Inwestycje w energetykę jądrową potencjalne efekty dla innych sektorów gospodarki Zbigniew Kubacki Dyrektor Departament Energii Jądrowej 13/10/2014 Kongres Nowego Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY UMOWY W ENERGETYCE Termin: 29-30 marca 2011 Miejsce: Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa www.onpromotion.pl GRUPA DOCELOWA WARSZTATÓW: Warsztaty są

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce perspektywa inwestora

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce perspektywa inwestora Rozwój energetyki jądrowej w Polsce perspektywa inwestora XXIV Kongresu Techników Polskich Konferencja naukowo-techniczna Elektrownia jądrowa w Województwie Pomorskim Gdaosk, 19 maja 2011 r. Dlaczego PGE?

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Doświadczenia ze współpracy z inwestorem na rynku rosyjskim (case study) Marcin Dudarski Attorney-at-Law, Managing Partner Warszawa, 26.11.2009 Wspieranie osób podejmujących

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans - Partner Projektu Stowarzyszenia Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) został przyjęty 8 września 2015 r. Limit Programu wynosi

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu

Rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu Rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Nasze usługi 3. Nasi Klienci 4. Propozycja współpracy 5. Działania uzupełniające 6. Korzyści naszego Klienta 7. Kontakt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych

Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena bezpieczeostwa obiektów jądrowych jako element przygotowao do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce

Ocena bezpieczeostwa obiektów jądrowych jako element przygotowao do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce Ocena bezpieczeostwa obiektów jądrowych jako element przygotowao do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce J. Malesa, K. Różycki Instytut Problemów Jądrowych Gdaosk, 19 V 2011 1 Bezpieczeostwo EJ Znaczna

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP

Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP Energetyka odnawialna w gminie innowacyjne projekty PPP M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa Zespół PPP i Energetyki ZALETY PPP W OBSZARZE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE dr inż. Krzysztof W. Fornalski PGE EJ 1 Sp. z o.o. Plan wystąpienia Dlaczego bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna? Polskie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT:

ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT: ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT: SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE: Termin: 7-10 maja 2012 roku Miejsce: Warszawa (wykłady) oraz Świerk (warsztaty) Limit miejsc: Warsztaty + wykłady 100 osób

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE GŁÓWNE PRZESŁANKI Projektu górniczego w Orzeszu Teza - z korzyścią dla otoczenia można wybudowad kopalnię węgla INNOWACYJNA I NOWOCZESNA Koncepcja nowej kopalni Planowany

Bardziej szczegółowo

Public Consulting Group Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce wyzwania i propozycje rozwiązao

Public Consulting Group Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce wyzwania i propozycje rozwiązao Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce wyzwania i propozycje rozwiązao Prezentacja przedstawiona na VI Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO, UJ, 21-23.09.2011 www.oskko.edu.pl/kongres/ Łukasz Nowak, wrzesieo,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul.

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. INFORMACJA nr 1 Data 17.09.2015 Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. Jodłowa 1 Ponadto otrzymują ZGM Centrum Sp. z o.o. Capital Inc. Sp. z

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej

Program polskiej energetyki jądrowej 2 Podstawa prawna do przygotowania Programu PEJ Ustawa z dnia 29 lipca 2000 r. Prawo atomowe art. 108a pkt 1 Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje projekty planów i strategii w zakresie rozwoju

Bardziej szczegółowo

w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką. kontynuuje ideę, zapoczątkowaną w Instytucie Energii Atomowej POLATOM, organizacji Szkoły Energetyki Jądrowej, która stała się już trwałym elementem działań edukacyjnych w zakresie energetyki jądrowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT określenie obszaru problemowego konieczność oderwania się od granic administracyjnych zasada opracowania Strategii ZIT - identyfikacja głównych problemów

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym

Bardziej szczegółowo

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 216 235 Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A. Konstancin-Jeziorna, 2 maja 216 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS

Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS R/S R1 Rekomendacja/Sugestia Rząd powinien przyjąć jeden czytelny dokument określający politykę i strategię bezpieczeństwa. Działania OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego:

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności

Bardziej szczegółowo

Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej

Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej Energetyka Specyfika rozproszona działania Energetyka rozproszona to przede wszystkim produkcja energii elektrycznej blisko potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

system publicznego zamawiania - teoria

system publicznego zamawiania - teoria Warszawa 10.12.2015 Rafał Sebastian Bałdys (PZPB/ZPBUI) system publicznego zamawiania - teoria PRAKTYKA: standardy; orzecznictwo; dobre praktyki PRAWO jest tak: PRAKTYKA: brak standardów; sprzeczne orzecznictwo;

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lucjan Goczoł Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu LOKALNE GRUPY WSPARCIA POLSKICH PROJEKTÓW URBACT Seminarium

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE WSTĘP W dokumencie opisano modelową zawartośd strategii komunikacyjnej, jaką należy wdrożyd przy realizacji liniowych

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań. www.innowacyjna-wielkopolska.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań. www.innowacyjna-wielkopolska.pl Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań MODELOWE INICJATYWY SUBREGIONALNE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII 24-25 luty 2009 r. --- ROKOSOWO 01 Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Odpowiedzi na pytania zadane w okresie od 30.04.2016 do 13.05.2016 r. Pytanie 48 (instytucja pełniąca funkcję nadzoru

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej PLAN PREZENTACJI 1. Polski program energetyki

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie strategii zarządzania KSZR

Wdrażanie strategii zarządzania KSZR Wdrażanie strategii zarządzania KSZR Działania projektów wdrożeniowych KSZR Działania Warszawa, 20 listopada 2013 r. Andrzej Kobuszewski Kierownik Naczelnik Wydziału Systemów Zarządzania Ruchem w Departamencie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - DLACZEGO WAŻNY TEMAT DLA POLSKI

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - DLACZEGO WAŻNY TEMAT DLA POLSKI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - DLACZEGO WAŻNY TEMAT DLA POLSKI Ocena sytuacji z punktu widzenia Koalicji Klimatycznej Cele Koalicji i przydatne narzędzia KRAJOWY PLAN DZIAŁAO DOT. EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014 Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych Grudzień 2014 Proces inwestycyjny: zasady i kluczowe etapy Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego Cel i podejście rynkowe Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo