STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity)"

Transkrypt

1 STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ProMotorsports i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie jest organizacją społeczną powołaną w celu wspierania polskich zawodników sportowych, popularyzowania sportów i turystyki, podnoszenia wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach, oraz niniejszym Statutem. 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie i posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić działalność poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych. 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego Członków, którym może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych z tytułu wykonywania tej pracy. 4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników (w tym swoich Członków), lub zlecać określone czynności innym podmiotom. 5. Stowarzyszenie może wspierać finansowo i materialnie swoich Członków, jeżeli takie działania będą zgodne z celami Stowarzyszenia wymienionymi w 6 niniejszego Statutu Stowarzyszenie ma prawo używania sztandaru, znaku, odznak, pieczęci według obowiązujących przepisów. 2. Stowarzyszenie może używać w celach reklamowych oraz wizerunkowych nazwy skróconej: ProMotorsports. --- Rozdział II - Cele i środki działania Celem Stowarzyszenia jest: 1. Popularyzacja i rozwój sportów w Polsce. 2. Pomoc polskim zawodnikom sportowym. 3. Popularyzacja turystyki rowerowej, samochodowej i motocyklowej. 4. Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5. Szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej. 6

2 6. Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych. 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 2) prowadzenie działalności doradczej oraz informacyjnej związanej z motoryzacją, a w szczególności ze sportami motorowymi; 3) organizowanie zawodów wszystkich dyscyplin sportowych, zlotów, konferencji, oraz innych imprez promujących sporty; 4) prowadzenie szkoleń dla kierowców oraz zawodników motorsportowych, m. in. w zakresie doskonalenia techniki jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz podnoszenia kultury motoryzacyjnej; 5) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz podczas kibicowania na zawodach motorsportowych; 6) podejmowanie działań na rzecz zmotoryzowanych, w szczególności zawodników motorsportowych; 7) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach oraz imprezach; 8) udzielanie wsparcia finansowego, materialnego, oraz medialnego polskim zawodnikom sportowym; 9) budowę i eksploatację obiektów i urządzeń służących popularyzacji sportów, oraz prowadzenie szkoleń w zakresie motoryzacji; 10) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi podmiotami w zakresie promocji sportów, podnoszenia kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również kierowanie do nich postulatów; 11) prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej; 12) prowadzenie działalności charytatywnej; 13) organizowanie imprez turystyki rowerowej, samochodowej, motocyklowej, oraz związanej ze sportami; 14) podejmowanie i prowadzenie innych nie wymienionych tutaj działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. --- Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) Członków Zwyczajnych; b) Członków Wspierających; c) Członków Honorowych Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, mogąca gwarantować swoje pełne zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia, oraz której osobiste interesy nie będą w kolizji z działaniami i decyzjami podejmowanymi przez Stowarzyszenie. Osoba małoletnia poniżej 16-go roku życia może zostać Członkiem Zwyczajnym za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 2. Członkowie Zwyczajni mają prawo do: a) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym (z zastrzeżeniem 12 pkt. 3 niniejszego Statutu);

3 b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia; c) uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; d) bycia wybranym do władz Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem 12 pkt. 3 niniejszego Statutu) Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera cele Stowarzyszenia i zapewni pomoc finansową lub rzeczową na ich realizację. Przyjęcie do Stowarzyszenia Członka Wspierającego następuje w zamian za okazaną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, po złożeniu oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. Osoby niepełnoletnie mogą być Członkami Wspierającymi za zgodą swych przedstawicieli ustawowych. 2. Członkowie Wspierający: a) opłacają składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości lub/oraz wywiązują się z zadeklarowanego wsparcia rzeczowego; b) mają prawo uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; c) nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego; d) mają prawo uczestniczyć bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia, lecz wyłącznie z głosem doradczym; e) mają prawo zgłaszania do Zarządu propozycji dotyczących Stowarzyszenia Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, niekoniecznie będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym, wyróżniająca się szczególnymi zasługami dla Stowarzyszenia. Członek Honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich. 2. Członkowie Honorowi: a) mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; b) nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego; c) mają prawo uczestniczyć bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia, lecz wyłącznie z głosem doradczym; d) mają prawo zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia. 3. Nadanie Członkowi Zwyczajnemu lub Członkowi Wspierającemu godności Członka Honorowego, nie powoduje utraty przez niego dotychczasowych praw i obowiązków jako Członka Zwyczajnego lub Wspierającego Nabycie praw Członka Zwyczajnego i Członka Wspierającego następuje uchwałą Zarządu, po spełnieniu warunków określonych w 9 i 10 niniejszego Statutu. 2. Tytuł Członka Honorowego nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. 3. Członkom Zwyczajnym będącym osobami małoletnimi poniżej 16-go roku życia nie przysługuje prawo udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Członków, oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. 4. Od decyzji odmownej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1-go miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu, na ręce Zarządu. 13 Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani: 1) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 2) do końca stycznia każdego roku opłacać składki członkowskie za bieżący rok, lub w

4 przypadku Członków Wspierających udzielać zadeklarowanego wsparcia Stowarzyszeniu; 3) promować pozytywny wizerunek sportów; 4) krzewić kulturę motoryzacyjną; 5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i strzec godności Członka Stowarzyszenia; 6) chronić własność Stowarzyszenia jako własne dobro; 7) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 1) pochwałę na piśmie; 2) nagrodę rzeczową; 3) dyplom; 4) odznakę honorową Stowarzyszenia ProMotorsports; 5) odznakę lub plakietę Za Zasługi dla Stowarzyszenia ProMotorsports. Powyższe wyróżnienia przyznaje Zarząd. 2. Za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków może przyznać tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia osobie sprawującej wcześniej tę funkcję z wyboru. W tym samym czasie tytuł ten może posiadać nie więcej niż jedna osoba. 3. Poza wyróżnieniami wymienionymi w ust. 1 i 2 Zarząd Stowarzyszenia może wystąpić do odpowiednich władz państwowych lub samorządowych, oraz władz innych organizacji, o nadanie swoim Członkom odznaczeń i tytułów honorowych Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, oraz działalność uwłaczającą dobremu imieniu Stowarzyszenia, na Członków Stowarzyszenia mogą być nakładane następujące kary: a) upomnienie; b) nagana; c) zakaz czasowego brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, oraz reprezentowania Stowarzyszenia w innych imprezach; d) czasowe zawieszenie praw członkowskich, do 12 miesięcy; e) wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia. 2. O zastosowaniu kar wymienionych w pkt. 1 orzeka Zarząd. 3. Od decyzji o wykluczeniu z grona Członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: a) pisemnej rezygnacji z członkostwa; b) śmierci Członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych; c) likwidacji Członka będącego osobą prawną; d) wykluczenia. 2. Wykluczenie Członka następuje w przypadku: a) zalegania przez Członka Zwyczajnego z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy; b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem; c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako Członka Stowarzyszenia, lub godzi w jego dobre imię; d) działania na szkodę Stowarzyszenia; e) niewywiązywania się przez Członka Wspierającego z podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

5 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego. 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1-go miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. --- Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zgromadzenie Członków. b) Zarząd Stowarzyszenia. c) Komisja Rewizyjna. 2. Wybór władz, oraz inne uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, następują w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków. 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze (zwyczajne) zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na rok kalendarzowy. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia: a) z własnej inicjatywy; b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; c) na wniosek 1/2 ogółu członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż w terminie 40 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały, i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 4. Zarząd zawiadamia Członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przynajmniej na miesiąc przed jego terminem, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia, oraz poprzez pocztę elektroniczną. 5. Do wniosku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: a) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu; d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; e) ustalenie wysokości składek członkowskich;

6 f) uchwalanie zmian Statutu; g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy Członków, bądź nieprzyjęcia w poczet Członków; h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania Stowarzyszenia, oraz przeznaczenia majątku likwidacyjnego Stowarzyszenia; i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. 2. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu, i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział: a) z prawem głosu oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym Członkowie Zwyczajni mający na bieżąco opłacone składki członkowskie; b) z głosem doradczym Członkowie Honorowi i Wspierający; c) z zastrzeżeniem 12 pkt. 3 małoletni Członkowie Zwyczajni poniżej 16-tu lat. 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd. 5. Walne Zgromadzenie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być zmieniony lub rozszerzony podczas ich trwania. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 6. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, oraz Protokolanta, którzy dalej prowadzą obrady. 7. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków i Protokolant. Protokół mogą przeglądać wszyscy Członkowie Stowarzyszenia w siedzibie lub na stronie internetowej Stowarzyszenia Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia. 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję, do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandaty Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają po pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 3. Mandat Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: a) ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, b) jego pisemnej rezygnacji, c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością 3/4 głosów. 4. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych Członków spośród Członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-ech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, którzy spośród siebie niezwłocznie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany Członek Zarządu. 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 4. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność na jego zebraniu co najmniej 1/2

7 liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 5. Członek Zarządu może być jednocześnie etatowym pracownikiem Stowarzyszenia. 6. Członek Zarządu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny, umyślny sposób zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia. 7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 8. Odwołany lub zawieszony Członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 9. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem określoną działalnością Stowarzyszenia, a także do dokonywania innych określonych czynności. 10. Dla ważności oświadczeń w zakresie woli, praw, oraz podejmowania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia; b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia; c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem; d) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia Członków i ustania członkostwa; e) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; g) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia; h) zatrudnianie pracowników, zlecanie określonych czynności innym podmiotom. 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania. 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu. 5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 4. Do ważności uchwał oraz decyzji Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność na jej zebraniu co najmniej 1/2 liczby jej Członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej. 6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: a) będące członkami Zarządu; b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 8. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia. 9. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy

8 uprawnionych do glosowania. 10. Odwołany lub zawieszony Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 24 Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Zarządu, i poszczególnych Członków Zarządu wyjaśnień odnoszących się do ich działalności, przeglądania ksiąg i dokumentów, oraz sprawdzania bezpośrednio stanu majątku Stowarzyszenia. 25 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie okresowych (przynajmniej raz w roku kalendarzowym) kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia; b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia; c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi; d) składanie zastrzeżeń w stosunku do uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia; e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu. --- Rozdział V - Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: a) wpisowego od Członków; b) składek członkowskich; c) funduszy pozyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie; d) funduszy i pomocy rzeczowej, pozyskanych od Członków Wspierających, Sponsorów, oraz Partnerów Stowarzyszenia; e) wszelkich darowizn, zapisów, i spadków; f) ofiarności publicznej; g) dochodów z majątku Stowarzyszenia; h) dotacji. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Dla uzyskania środków finansowych na realizację swoich celów statutowych

9 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie, lub poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej, lub udziale Stowarzyszenia w innych podmiotach gospodarczych, decyduje Zarząd w formie uchwały. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie we własnym zakresie może być (wg PKD 2007): Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Z - Wydawanie książek; Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Z - Pozostała działalność wydawnicza; Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Z - Działalność związana z projekcją filmów; Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Z - Działalność portali internetowych; Z - Działalność agencji informacyjnych; Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Z - Działalność agencji reklamowych; A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Z - Badanie rynku i opinii publicznej; Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Z - Działalność fotograficzna; Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; A - Działalność agentów turystycznych; Z - Działalność organizatorów turystyki; C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

10 Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa; Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; Z - Działalność obiektów sportowych; Z - Działalność klubów sportowych; Z - Pozostała działalność związana ze sportem; Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców; Z - Działalność organizacji profesjonalnych; Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ; Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 3. Jako podstawową działalność gospodarczą Stowarzyszenia (z wymienionych w 27 pkt. 2) przyjmuje się: Z - Pozostała działalność związana ze sportem. 4. Przedmiot działalności innych podmiotów gospodarczych, w których Stowarzyszenie może mieć udział, jest dowolny, lecz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa Stowarzyszenie może inwestować swoje środki pieniężne na rynku finansowym (również w instrumenty wysokiego ryzyka), lecz w ilości nie większej niż 20% wszystkich swoich przychodów, liczonych w skali roku kalendarzowego. 2. Stowarzyszenie może inwestować w nieruchomości. --- Rozdział VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w myśl Projekt zmian Statutu należy składać do Zarządu Stowarzyszenia, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Członków Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzeniem Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony pozostały majątek Stowarzyszenia. 3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów. Niniejszy Statut zatwierdzono w dniu 22 lipca 2013 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia ProMotorsports.

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (źródło: opracowanie własne) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy... zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy MKS Chełmiec zwany dalej Klubem". 1 Klub Sportowy Chełmiec

Bardziej szczegółowo

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: Gostyński Klub Rowerowy Cyklista, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK SKORZEWO (aktualizacja 10.03.2011 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK Skorzewo, w

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ASTORIA SZCZERCÓW SZCZERCÓW / SIERPIEŃ 2011 1 R O Z D Z I A Ł I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. Ludowy Klub Sportowy ASTORIA Szczerców zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ul. Wysockiego 11a Wałbrzych

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ul. Wysockiego 11a Wałbrzych STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA i CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmiec, w skrócie MKS Chełmiec zwany

Bardziej szczegółowo

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy... zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Otwock

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Otwock Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Otwock Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Otwock, zwany dalej "Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie

STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA OPORÓW z siedzibą w Oporowie Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Oporów zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Jastrząb Knyszyn

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Jastrząb Knyszyn STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Jastrząb Knyszyn Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Jastrząb Knyszyn zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VICTORIA Nowe Miasto przy Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VICTORIA Nowe Miasto przy Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VICTORIA Nowe Miasto przy Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście Nowe Miasto, 2015 1 Spis treści 1. Rozdział 1.... 3 Nazwa, teren działania, siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO SŁUPIA ROK ZAŁOŻENIA 1991r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA, zwany dalej KLUBEM jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SKALAR przy Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Uczniowski Klub Sportowy SKALAR

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T! UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN! PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU!

S T A T U T! UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN! PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU! S T A T U T UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU R O Z D Z I A Ł 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy HURAGAN zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA (zwany dalej Statutem ) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Rada

Bardziej szczegółowo

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK w Wólce Rokickiej (Tekst jednolity)

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK w Wólce Rokickiej (Tekst jednolity) Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK w Wólce Rokickiej (Tekst jednolity) I. ROZDZIAŁ Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Artykuł 1 Uczniowski Klub Sportowy Orlik w Wólce Rokickiej,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Klub Szachowy "GENIUSZ" Statut. ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

Klub Szachowy GENIUSZ Statut. ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Klub Szachowy "GENIUSZ" Statut ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Klub Szachowy "GENIUSZ", zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zainteresowane

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Statut stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Statut stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Klub Turystyki Motocyklowej Husaria" - Piła zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1 Uczniowski Klub Sportowy SZAFIR ul. Dr Sokołowskiego 75 58-309 Wałbrzych, zwany dalej Klubem jest

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Naukowe Centrum Prawno Informatyczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW ROZDZIAL I Nazwa, teren działania, siedziba. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW i zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND

STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND STATUT STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA POLAND ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT UKS ŻABIANKA GDAŃSK

STATUT UKS ŻABIANKA GDAŃSK STATUT UKS ŻABIANKA GDAŃSK UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 22 ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Statut Lodz Rugby League Football Club

Statut Lodz Rugby League Football Club Statut Lodz Rugby League Football Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lodz Rugby League Football Club co w języku polskim oznacza Łódzki Klub

Bardziej szczegółowo

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań

STATUT. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA Lubań STATUT UKS ORKA LUBAŃ przy MOSiR Lubań ul. Różnana 2 ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 1. Uczniowski Klub Sportowy,,ORKA Lubań

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Szkolny Klub Brydża Sportowego ATUŚ Rozdział I Postanowienia ogólne Szkolny Klub Brydża Sportowego Atuś, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym członków. 1 2 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU TAŃCA SPORTOWEGO DESTINATION W ELBLĄGU

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU TAŃCA SPORTOWEGO DESTINATION W ELBLĄGU STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU TAŃCA SPORTOWEGO DESTINATION W ELBLĄGU Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION, zwany dalej Klubem" jest

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO. Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Karate Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Karate Grodzisk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTROBRAMSKA WARSZAWA 2010. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTROBRAMSKA WARSZAWA 2010. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTROBRAMSKA WARSZAWA 2010 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska zwany dalej "Klubem, jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA KULTURALNO OŚWIATOWEGO KORNEL W BORKACH WYRKACH

STATUT REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA KULTURALNO OŚWIATOWEGO KORNEL W BORKACH WYRKACH STATUT REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA KULTURALNO OŚWIATOWEGO KORNEL W BORKACH WYRKACH ROZDZIAŁ 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Regionalne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Wielkopolski i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

STATUT. 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Klubu jest miasto Biała Podlaska.

STATUT. 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Klubu jest miasto Biała Podlaska. STATUT Klubu Biegacza BIAŁA BIEGA z siedzibą w Białej Podlaskiej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Klub sportowy nosi nazwę: Klub Biegacza BIAŁA BIEGA z siedzibą w Białej

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Uczniowski Klub Sportowy Ósemka przy Zespole Szkół Nr 8 w Toruniu STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Ósemka Zespołu Szkół Nr 8 w Toruniu Zmian dokonano na Walnym Zebraniu w dniu 15 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Federacja Zmotoryzowanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Zmotoryzowanych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy UKS 49, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

Uczniowski Klub Sportowy UKS 49, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. STATUT UKS 49 Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1. Uczniowski Klub Sportowy UKS 49, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

STATUT. HRmax Żory. Rozdział 1. Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT. HRmax Żory. Rozdział 1. Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT HRmax Żory Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 HRmax Żory zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności gospodarczej, zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS JUDO KRAKÓW Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo Kraków zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Słoneczko zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów,

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPRTOWEGO AKADEMIA DWÓJKI OLSZTYN. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPRTOWEGO AKADEMIA DWÓJKI OLSZTYN. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPRTOWEGO AKADEMIA DWÓJKI OLSZTYN Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Dwójki Olsztyn, zwany dalej,,klubem, jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji Statut Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Wichowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Wichowo STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Wichowo Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Wichowo zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów,

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque. w Bydgoszczy

STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque. w Bydgoszczy STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque w Bydgoszczy Rozdział I Nazwa, teren działania, charakter prawny 1 Klub Sportowy Bydgoski Klub Petanque zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO G4 Świdnica

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO G4 Świdnica STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO G4 Świdnica Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy G4 Świdnica zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sportowo - Kulturalnego Klubu Szachowego w Przemyślu

S T A T U T Sportowo - Kulturalnego Klubu Szachowego w Przemyślu S T A T U T Sportowo - Kulturalnego Klubu Szachowego w Przemyślu Sportowo - Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu - Statut 2 ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania,siedziba,charakter prawny, 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Chrzanów, 19.07.2010 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Rozdział I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

STATUT. KATOWICE ul. Grabowa 3a/23. marzec, 2016 r.

STATUT. KATOWICE ul. Grabowa 3a/23. marzec, 2016 r. KATOWICE ul. Grabowa 3a/23 marzec, 2016 r. 1 Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego KATOWICE w Katowicach Rozdział 1 Nazwa, teren działanie, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP 149 Łódź " w Łodzi

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego SP 149 Łódź  w Łodzi Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP 149 Łódź " w Łodzi Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy "SP 149

Bardziej szczegółowo

STATUT. Grupy Biegowej HRmax Żory. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT. Grupy Biegowej HRmax Żory. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT Grupy Biegowej HRmax Żory Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny Grupa Biegowa HRmax Żory zwana dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej nie prowadzącym działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Tekst jednolity Stan na dzień 4 września 2008 r. 1 STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Drukarz, zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTOJA. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTOJA. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OSTOJA Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Ostoja zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie Statut Stowarzyszenia Chociszewo Wspólna Przyszłość w Chociszewie I. Postanowienia ogólne. II. Cele i środki działania. III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. IV. Władze Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Stróży

Statut Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Stróży Statut Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Stróży Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter pracy 1 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Stróży,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROWEROWEGO CYKLISTA KLUCZBORK

STATUT STOWARZYSZENIA ROWEROWEGO CYKLISTA KLUCZBORK STATUT STOWARZYSZENIA ROWEROWEGO CYKLISTA KLUCZBORK Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Stowarzyszenie Rowerowe Cyklista Kluczbork, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo