STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity)"

Transkrypt

1 STATUT Stowarzyszenia ProMotorsports (tekst jednolity) Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ProMotorsports i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie jest organizacją społeczną powołaną w celu wspierania polskich zawodników sportowych, popularyzowania sportów i turystyki, podnoszenia wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach, oraz niniejszym Statutem. 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie i posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić działalność poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych. 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego Członków, którym może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych z tytułu wykonywania tej pracy. 4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników (w tym swoich Członków), lub zlecać określone czynności innym podmiotom. 5. Stowarzyszenie może wspierać finansowo i materialnie swoich Członków, jeżeli takie działania będą zgodne z celami Stowarzyszenia wymienionymi w 6 niniejszego Statutu Stowarzyszenie ma prawo używania sztandaru, znaku, odznak, pieczęci według obowiązujących przepisów. 2. Stowarzyszenie może używać w celach reklamowych oraz wizerunkowych nazwy skróconej: ProMotorsports. --- Rozdział II - Cele i środki działania Celem Stowarzyszenia jest: 1. Popularyzacja i rozwój sportów w Polsce. 2. Pomoc polskim zawodnikom sportowym. 3. Popularyzacja turystyki rowerowej, samochodowej i motocyklowej. 4. Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5. Szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej. 6

2 6. Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych. 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 2) prowadzenie działalności doradczej oraz informacyjnej związanej z motoryzacją, a w szczególności ze sportami motorowymi; 3) organizowanie zawodów wszystkich dyscyplin sportowych, zlotów, konferencji, oraz innych imprez promujących sporty; 4) prowadzenie szkoleń dla kierowców oraz zawodników motorsportowych, m. in. w zakresie doskonalenia techniki jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz podnoszenia kultury motoryzacyjnej; 5) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz podczas kibicowania na zawodach motorsportowych; 6) podejmowanie działań na rzecz zmotoryzowanych, w szczególności zawodników motorsportowych; 7) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zawodach oraz imprezach; 8) udzielanie wsparcia finansowego, materialnego, oraz medialnego polskim zawodnikom sportowym; 9) budowę i eksploatację obiektów i urządzeń służących popularyzacji sportów, oraz prowadzenie szkoleń w zakresie motoryzacji; 10) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi podmiotami w zakresie promocji sportów, podnoszenia kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również kierowanie do nich postulatów; 11) prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej; 12) prowadzenie działalności charytatywnej; 13) organizowanie imprez turystyki rowerowej, samochodowej, motocyklowej, oraz związanej ze sportami; 14) podejmowanie i prowadzenie innych nie wymienionych tutaj działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. --- Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) Członków Zwyczajnych; b) Członków Wspierających; c) Członków Honorowych Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, mogąca gwarantować swoje pełne zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia, oraz której osobiste interesy nie będą w kolizji z działaniami i decyzjami podejmowanymi przez Stowarzyszenie. Osoba małoletnia poniżej 16-go roku życia może zostać Członkiem Zwyczajnym za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 2. Członkowie Zwyczajni mają prawo do: a) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym (z zastrzeżeniem 12 pkt. 3 niniejszego Statutu);

3 b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia; c) uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; d) bycia wybranym do władz Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem 12 pkt. 3 niniejszego Statutu) Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera cele Stowarzyszenia i zapewni pomoc finansową lub rzeczową na ich realizację. Przyjęcie do Stowarzyszenia Członka Wspierającego następuje w zamian za okazaną pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, po złożeniu oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. Osoby niepełnoletnie mogą być Członkami Wspierającymi za zgodą swych przedstawicieli ustawowych. 2. Członkowie Wspierający: a) opłacają składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości lub/oraz wywiązują się z zadeklarowanego wsparcia rzeczowego; b) mają prawo uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; c) nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego; d) mają prawo uczestniczyć bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia, lecz wyłącznie z głosem doradczym; e) mają prawo zgłaszania do Zarządu propozycji dotyczących Stowarzyszenia Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, niekoniecznie będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym, wyróżniająca się szczególnymi zasługami dla Stowarzyszenia. Członek Honorowy zwolniony jest od płacenia składek członkowskich. 2. Członkowie Honorowi: a) mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; b) nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego; c) mają prawo uczestniczyć bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia, lecz wyłącznie z głosem doradczym; d) mają prawo zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia. 3. Nadanie Członkowi Zwyczajnemu lub Członkowi Wspierającemu godności Członka Honorowego, nie powoduje utraty przez niego dotychczasowych praw i obowiązków jako Członka Zwyczajnego lub Wspierającego Nabycie praw Członka Zwyczajnego i Członka Wspierającego następuje uchwałą Zarządu, po spełnieniu warunków określonych w 9 i 10 niniejszego Statutu. 2. Tytuł Członka Honorowego nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. 3. Członkom Zwyczajnym będącym osobami małoletnimi poniżej 16-go roku życia nie przysługuje prawo udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Członków, oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. 4. Od decyzji odmownej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1-go miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu, na ręce Zarządu. 13 Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani: 1) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 2) do końca stycznia każdego roku opłacać składki członkowskie za bieżący rok, lub w

4 przypadku Członków Wspierających udzielać zadeklarowanego wsparcia Stowarzyszeniu; 3) promować pozytywny wizerunek sportów; 4) krzewić kulturę motoryzacyjną; 5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i strzec godności Członka Stowarzyszenia; 6) chronić własność Stowarzyszenia jako własne dobro; 7) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 1) pochwałę na piśmie; 2) nagrodę rzeczową; 3) dyplom; 4) odznakę honorową Stowarzyszenia ProMotorsports; 5) odznakę lub plakietę Za Zasługi dla Stowarzyszenia ProMotorsports. Powyższe wyróżnienia przyznaje Zarząd. 2. Za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków może przyznać tytuł Prezesa Honorowego Stowarzyszenia osobie sprawującej wcześniej tę funkcję z wyboru. W tym samym czasie tytuł ten może posiadać nie więcej niż jedna osoba. 3. Poza wyróżnieniami wymienionymi w ust. 1 i 2 Zarząd Stowarzyszenia może wystąpić do odpowiednich władz państwowych lub samorządowych, oraz władz innych organizacji, o nadanie swoim Członkom odznaczeń i tytułów honorowych Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, oraz działalność uwłaczającą dobremu imieniu Stowarzyszenia, na Członków Stowarzyszenia mogą być nakładane następujące kary: a) upomnienie; b) nagana; c) zakaz czasowego brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, oraz reprezentowania Stowarzyszenia w innych imprezach; d) czasowe zawieszenie praw członkowskich, do 12 miesięcy; e) wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia. 2. O zastosowaniu kar wymienionych w pkt. 1 orzeka Zarząd. 3. Od decyzji o wykluczeniu z grona Członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: a) pisemnej rezygnacji z członkostwa; b) śmierci Członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych; c) likwidacji Członka będącego osobą prawną; d) wykluczenia. 2. Wykluczenie Członka następuje w przypadku: a) zalegania przez Członka Zwyczajnego z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy; b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem; c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako Członka Stowarzyszenia, lub godzi w jego dobre imię; d) działania na szkodę Stowarzyszenia; e) niewywiązywania się przez Członka Wspierającego z podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

5 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego. 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1-go miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. --- Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zgromadzenie Członków. b) Zarząd Stowarzyszenia. c) Komisja Rewizyjna. 2. Wybór władz, oraz inne uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, następują w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków. 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze (zwyczajne) zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na rok kalendarzowy. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia: a) z własnej inicjatywy; b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; c) na wniosek 1/2 ogółu członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż w terminie 40 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały, i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 4. Zarząd zawiadamia Członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przynajmniej na miesiąc przed jego terminem, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia, oraz poprzez pocztę elektroniczną. 5. Do wniosku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: a) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu; d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; e) ustalenie wysokości składek członkowskich;

6 f) uchwalanie zmian Statutu; g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy Członków, bądź nieprzyjęcia w poczet Członków; h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania Stowarzyszenia, oraz przeznaczenia majątku likwidacyjnego Stowarzyszenia; i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. 2. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu, i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział: a) z prawem głosu oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym Członkowie Zwyczajni mający na bieżąco opłacone składki członkowskie; b) z głosem doradczym Członkowie Honorowi i Wspierający; c) z zastrzeżeniem 12 pkt. 3 małoletni Członkowie Zwyczajni poniżej 16-tu lat. 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd. 5. Walne Zgromadzenie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być zmieniony lub rozszerzony podczas ich trwania. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 6. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, oraz Protokolanta, którzy dalej prowadzą obrady. 7. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków i Protokolant. Protokół mogą przeglądać wszyscy Członkowie Stowarzyszenia w siedzibie lub na stronie internetowej Stowarzyszenia Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia. 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję, do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandaty Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają po pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 3. Mandat Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: a) ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, b) jego pisemnej rezygnacji, c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością 3/4 głosów. 4. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych Członków spośród Członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-ech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, którzy spośród siebie niezwłocznie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany Członek Zarządu. 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 4. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność na jego zebraniu co najmniej 1/2

7 liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 5. Członek Zarządu może być jednocześnie etatowym pracownikiem Stowarzyszenia. 6. Członek Zarządu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny, umyślny sposób zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia. 7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 8. Odwołany lub zawieszony Członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 9. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem określoną działalnością Stowarzyszenia, a także do dokonywania innych określonych czynności. 10. Dla ważności oświadczeń w zakresie woli, praw, oraz podejmowania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia; b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia; c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem; d) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia Członków i ustania członkostwa; e) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; g) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia; h) zatrudnianie pracowników, zlecanie określonych czynności innym podmiotom. 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania. 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu. 5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 4. Do ważności uchwał oraz decyzji Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność na jej zebraniu co najmniej 1/2 liczby jej Członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej. 6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: a) będące członkami Zarządu; b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 8. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia. 9. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy

8 uprawnionych do glosowania. 10. Odwołany lub zawieszony Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 24 Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Zarządu, i poszczególnych Członków Zarządu wyjaśnień odnoszących się do ich działalności, przeglądania ksiąg i dokumentów, oraz sprawdzania bezpośrednio stanu majątku Stowarzyszenia. 25 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie okresowych (przynajmniej raz w roku kalendarzowym) kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia; b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia; c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi; d) składanie zastrzeżeń w stosunku do uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia; e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu. --- Rozdział V - Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: a) wpisowego od Członków; b) składek członkowskich; c) funduszy pozyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie; d) funduszy i pomocy rzeczowej, pozyskanych od Członków Wspierających, Sponsorów, oraz Partnerów Stowarzyszenia; e) wszelkich darowizn, zapisów, i spadków; f) ofiarności publicznej; g) dochodów z majątku Stowarzyszenia; h) dotacji. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Dla uzyskania środków finansowych na realizację swoich celów statutowych

9 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie, lub poprzez udział w innych podmiotach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej, lub udziale Stowarzyszenia w innych podmiotach gospodarczych, decyduje Zarząd w formie uchwały. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie we własnym zakresie może być (wg PKD 2007): Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Z - Wydawanie książek; Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Z - Pozostała działalność wydawnicza; Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Z - Działalność związana z projekcją filmów; Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Z - Działalność portali internetowych; Z - Działalność agencji informacyjnych; Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Z - Działalność agencji reklamowych; A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Z - Badanie rynku i opinii publicznej; Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Z - Działalność fotograficzna; Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; A - Działalność agentów turystycznych; Z - Działalność organizatorów turystyki; C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

10 Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa; Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; Z - Działalność obiektów sportowych; Z - Działalność klubów sportowych; Z - Pozostała działalność związana ze sportem; Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców; Z - Działalność organizacji profesjonalnych; Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ; Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 3. Jako podstawową działalność gospodarczą Stowarzyszenia (z wymienionych w 27 pkt. 2) przyjmuje się: Z - Pozostała działalność związana ze sportem. 4. Przedmiot działalności innych podmiotów gospodarczych, w których Stowarzyszenie może mieć udział, jest dowolny, lecz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa Stowarzyszenie może inwestować swoje środki pieniężne na rynku finansowym (również w instrumenty wysokiego ryzyka), lecz w ilości nie większej niż 20% wszystkich swoich przychodów, liczonych w skali roku kalendarzowego. 2. Stowarzyszenie może inwestować w nieruchomości. --- Rozdział VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w myśl Projekt zmian Statutu należy składać do Zarządu Stowarzyszenia, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Członków Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzeniem Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony pozostały majątek Stowarzyszenia. 3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów. Niniejszy Statut zatwierdzono w dniu 22 lipca 2013 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia ProMotorsports.

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów 1. Stowarzyszenie pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU WEHIKUŁ 4X4 ŁASK

STATUT KLUBU WEHIKUŁ 4X4 ŁASK STATUT KLUBU WEHIKUŁ 4X4 ŁASK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wehikuł 4x4 Łask zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. 2 1. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Polska Akademia Stomatologii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w dniu 27 maja 2013 roku 1 PREAMBUŁA My, członkowie Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Związku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dział I Po sta no wie nia ogól ne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny w Polsce zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo