Część I Informacje podstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I Informacje podstawowe"

Transkrypt

1 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, Kraków, centrala tel , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem mienia i działalnością Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w tym OC zarządcy/ zarządu dróg oraz infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej) (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie sprawy: 6/I/2014 Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, to jest ,00 euro. Nazwa oraz adres siedziby Zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków NIP: REGON:

2 Uwaga! Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zamawiający udostępnia niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wyłącznie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w integralność Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym jej modyfikacja) oraz jej bezprawne wykorzystywanie (w tym kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, równieŝ w celu wykorzystania w tzw. dziełach zaleŝnych). Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia moŝe zostać wykorzystania w innym celu, niŝ określony powyŝej, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i/lub autora utworu na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94). 1. Opis przedmiotu zamówienia: Część I Informacje podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków w związku z posiadaniem mienia i działalnością Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w tym odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania funkcji zarządcy / zarządu dróg oraz infrastruktury torowej, drogowej i energetycznej, z wyłączeniem tzw. utrzymania zimowego dróg, placów i terenów otwartych Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Zamawiający informuje, Ŝe zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z Częścią IX SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ który stanowi istotne postanowienia umowy ubezpieczenia Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: usługi ubezpieczeniowe; Przedmiot dodatkowy: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 2. Termin wykonania zamówienia Okres 11 miesięcy, z mocą obowiązywania umowy ubezpieczenia od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 3. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeŝeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2

3 5. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp 50 % wartości zamówienia podstawowego. 6. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7. Powierzenie wykonania umowy ubezpieczenia innemu niŝ Wykonawca podmiotowi: JeŜeli Wykonawca zamierza część/części prac wymaganych w zakresie zamówienia podzlecić innemu podmiotowi zobowiązany jest on wskazać tę część/te części zamówienia w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Pośrednictwo w zawarciu umów ubezpieczenia: Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem Brokera, to jest: Konsorcjum Brokerów Ubezpieczeniowych: EIB S.A oraz PWS Konstanta S.A. Broker będzie równieŝ uczestniczyć w procesie wykonywania umów ubezpieczenia. 9. Termin związania ofertą: Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 10.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego drogą pisemną, elektroniczną lub faksem, z zastrzeŝeniem pkt i pkt Za formę równorzędną do formy faksowej, Zamawiający uzna równieŝ skan podpisanego uprzednio dokumentu przekazanego mu jako załącznik do wiadomości Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faksem lub drogą elektroniczną: oświadczeń i dokumentów określonych w Części IV pkt. 1 SIWZ; oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 Pzp, do którego uzupełnienia wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, do których uzupełnienia wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Pzp; wskazane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictw Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć Zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Uzupełnione pełnomocnictwa mogą być złoŝone wyłącznie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem oświadczenie Wykonawcy o przedłuŝenie okresu waŝności wadium (art. 85 ust. 4 Pzp) Zamawiający nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną następujących dokumentów: 3

4 wyjaśnień Wykonawcy dotyczących złoŝonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d Pzp (art. 26 ust. 4 Pzp); oświadczenia Wykonawcy o przedłuŝeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2 Pzp); wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złoŝonej oferty (art. 87 ust. 1 Pzp); oświadczenia Wykonawcy o wyraŝeniu zgody na poprawę innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ (art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp); wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest ceną raŝąco niską (art. 90 ust. 1 Pzp) Ofertę w postępowaniu moŝna złoŝyć wyłącznie w formie pisemnej W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Korespondencję pisemną naleŝy kierować na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków Korespondencję drogą elektroniczną naleŝy przesyłać na adres: 10.8 Korespondencję w formie faksowej naleŝy kierować na numer faksu: Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: W sprawach formalnoprawnych Miłosz Świda Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych - tel , mail: fax W kwestiach merytorycznych - Krzysztof Garduła - tel Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: SIWZ oraz dokumenty o których mowa w art. 38 Pzp, czyli treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SIWZ, informacje o przedłuŝeniu terminu składania ofert - Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem Część II Dokumentacja przetargowa 1. W skład dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej Wykonawcom wchodzi SIWZ wraz z następującymi załącznikami: 1.1. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 1), 1.2. Formularz oferty (Załącznik nr 2), 1.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3A), 1.4. Oświadczenie pełnomocnika reprezentującego Wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3B), 1.5. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie ubezpieczenia (Załącznik nr 4), 1.6. Wzór listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp i oświadczenia, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy (Załącznik nr 5) Wzór umowy (Załącznik nr 6) 2. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek 4

5 o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później, niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 Pzp. 3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w Części II pkt. 2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w Części II pkt. 2 SIWZ. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, o której mowa w Części I pkt W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, o której mowa w Części I pkt. 11. Część III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, w tym w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 950), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie toŝsamym z przedmiotem zamówienia, tj. co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części II pkt (art. 22 ust. 1 Pzp) zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w Części IV pkt oraz pkt SIWZ (wg zasady: spełnia nie spełnia), natomiast ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w Części II pkt (art. 24 ust. 1 Pzp) zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w Części IV pkt pkt SIWZ (wg zasady: spełnia nie spełnia). 3. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp: 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy lub umów z Zamawiającym Oprócz dokumentów wymienionych w Części IV pkt pkt i pkt SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŝenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego 5

6 pełnomocnika, o którym mowa w Części III pkt. 3.1 SIWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umów. Pełnomocnictwo moŝe być przedłoŝone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 4.1. kaŝdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w Części IV pkt oraz pkt SIWZ; 4.2. oświadczenie z Części IV pkt oraz pkt SIWZ złoŝone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o którym mowa w Części III pkt SIWZ), według treści stanowiącej Załącznik nr 3B do SIWZ; 4.3. dokumenty, o których mowa w Części IV pkt , pkt i pkt SIWZ. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Części IV pkt SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt i pkt warunki te musi spełniać kaŝdy z Wykonawców działających wspólnie. Część IV Wymagane oświadczenia i dokumenty 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć z ofertą w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć w ofercie: - w celu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 3A do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 3B do SIWZ), zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie toŝsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu 6

7 nadzoru, Ŝe wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie bądź zaświadczenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, Ŝe prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części III pkt SIWZ, Uwaga! JeŜeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeŝeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iŝ notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, a jeŝeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy, iŝ notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, a jeŝeli na podstawie przepisów prawa taka notyfikacja nie jest wymagana oświadczenie Wykonawcy wraz z przytoczeniem podstawy prawnej zwolnienia z obowiązku notyfikacji. - w celu dokonania oceny, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 3A do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 3B do SIWZ), aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp składane zgodnie z Części IV pkt SIWZ, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7

8 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga! JeŜeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp albo oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; oraz inne dokumenty, tj.: Wypełniony i podpisany przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŝeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŝniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Ogólne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do oferty Wykonawcy; 1.3. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w Części IV pkt SIWZ, a podmioty te będą brały udział w wykonaniu części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć dokumenty dotyczące tych podmiotów wymienione w Części IV pkt , pkt Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w Części IV pkt , pkt , pkt , oraz pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8

9 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części IV pkt lub pkt SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złoŝone przed właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2. Forma dokumentów Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy na kaŝdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeŝeniem, Ŝe pełnomocnictwo moŝe być przedłoŝone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (nie moŝe jej zastąpić uwierzytelnienie pełnomocnictwa przez ustanowionego pełnomocnika) Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, moŝe on zaŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Część V Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu naleŝytego wykonania umowy. 1. Wymagania dotyczące wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. wymagane. Część VI Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wymagania i zalecenia ogólne. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŝszych zasad: 1.1. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Wymaga się, aby oferta była przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz trwałość Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi 9

10 w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy naleŝy składać w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego Poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy W Formularzu ofertowym wartości liczbowe naleŝy wpisywać wyłącznie cyframi, a w miejscach, gdzie jest to wyraźnie wskazane takŝe słownie (nie stosuje się wyraŝenia jw. i równowaŝnych) Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, naleŝy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ZastrzeŜona część oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) Wykonawca powinien ponumerować kaŝdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron w Formularzu oferty Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie) Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków oraz zawierać następujące informacje: nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć), znak sprawy: 6/I/2014, Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem mienia i działalnością Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w tym OC zarządcy/ zarządu dróg oraz infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej) Nie otwierać przed dniem r. godz. 12:00 2. Zmiany i wycofanie oferty: 2.1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta zgodnie z postanowieniami Części VI pkt. 1 stosowanymi odpowiednio. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE OFERTY. 10

11 Część VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków sekretariat w budynku B (pok. 118), nie później niŝ do dnia r. do godziny Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w sali konferencyjnej budynek b, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu kaŝdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące składników ceny. 4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Część VIII Opis sposobu obliczenia ceny 1. W ofercie Wykonawca podaje łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie na realizację zamówienia oraz ceny (składki ubezpieczeniowe) cząstkowe za poszczególne ubezpieczenia wchodzące w skład całości zamówienia, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena łączna podana w ofercie stanowi wyłącznie cenę do porównania ofert i Zamawiający wstawi ją do wzoru na obliczenie punktów, w kryterium cena 100%. UWAGA: Obowiązująca stawka podatku VAT - usługa zwolniona z podatku od towarów i usług. 2. Podane w ofercie ceny (stawki) muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Ceny w ofercie naleŝy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom ( ), (Dz. U r. Nr 68, poz. 360). 4. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 11

12 6. JeŜeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niŝ PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu. Część IX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 1.1. Oferty będą oceniane według kryterium: najniŝsza cena 100% przy czym cena oznacza łączną wartość wynagrodzenia (składka za okres 11 miesięcy) Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniŝszym wzorem: P = (Cmin /C bad) x 100 pkt, gdzie: Cmin najniŝsza cena spośród badanych ofert Cbad cena oferty badanej P liczba punktów badanej oferty, przy czym 1 pkt odpowiada 1% 1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeŝeniem Części VIII pkt.4 SIWZ. Część X Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa Załącznik nr 1 (istotne postanowienia umowy), z uwzględnieniem postanowień wynikających z Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz oferty). 2. Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2.4. terminie, określonym odpowiednio zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 3. Informacje, o których mowa w Części X pkt. 2 zostaną równieŝ zamieszczone na stronie internetowej, o której mowa w Części I pkt. 11 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (np. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego przy ul. Centralnej 53 w Krakowie). 4. W przypadku wyboru oferty złoŝonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego są oni zobowiązani przed zawarciem umowy z 12

13 Zamawiającym do przedłoŝenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy. 4. Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem niewaŝności pisemnego aneksu, z zastrzeŝeniem art. 144 Pzp. 5. Zamawiający przewiduje moŝliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty złoŝonej w postępowaniu oraz SIWZ, polegających na: 1) zmianie wartości, zakresu lub przedmiotu ubezpieczenia, 2) zmianie wysokości franszyz, sum gwarancyjnych lub udziałów własnych, 3) rezygnacji z ubezpieczenia ryzyka objętego ochroną na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. 6. Warunkiem dokonania zmian określonych w Części X pkt. 5 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, w szczególności zmiany zakresów ubezpieczenia, zmiany struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków lub zmianie regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Część XI Informacje dodatkowe 1. Dodatkowe informacje: 1.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców Zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp, Zamawiający w toku badania i oceny ofert moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 Pzp. Część XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp. Kraków, dnia r. Podpisy Członków Komisji: Kierownik Zamawiającego: 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Numer sprawy: ZP/6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO (DALEJ ZWANA SIWZ) Komisja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, Regon 015817985-00032,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-30, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ ZESTAWÓW IZOTOPOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji oraz członków ich rodzin Znak: A.I.271-22/11 Zatwierdził: Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo