Część I Informacje podstawowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I Informacje podstawowe"

Transkrypt

1 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, Kraków, centrala tel , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem mienia i działalnością Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w tym OC zarządcy/ zarządu dróg oraz infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej) (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie sprawy: 6/I/2014 Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, to jest ,00 euro. Nazwa oraz adres siedziby Zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków NIP: REGON:

2 Uwaga! Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zamawiający udostępnia niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wyłącznie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w integralność Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym jej modyfikacja) oraz jej bezprawne wykorzystywanie (w tym kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, równieŝ w celu wykorzystania w tzw. dziełach zaleŝnych). Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia moŝe zostać wykorzystania w innym celu, niŝ określony powyŝej, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i/lub autora utworu na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94). 1. Opis przedmiotu zamówienia: Część I Informacje podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków w związku z posiadaniem mienia i działalnością Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w tym odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania funkcji zarządcy / zarządu dróg oraz infrastruktury torowej, drogowej i energetycznej, z wyłączeniem tzw. utrzymania zimowego dróg, placów i terenów otwartych Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Zamawiający informuje, Ŝe zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z Częścią IX SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ który stanowi istotne postanowienia umowy ubezpieczenia Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: usługi ubezpieczeniowe; Przedmiot dodatkowy: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 2. Termin wykonania zamówienia Okres 11 miesięcy, z mocą obowiązywania umowy ubezpieczenia od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 3. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeŝeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2

3 5. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp 50 % wartości zamówienia podstawowego. 6. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7. Powierzenie wykonania umowy ubezpieczenia innemu niŝ Wykonawca podmiotowi: JeŜeli Wykonawca zamierza część/części prac wymaganych w zakresie zamówienia podzlecić innemu podmiotowi zobowiązany jest on wskazać tę część/te części zamówienia w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Pośrednictwo w zawarciu umów ubezpieczenia: Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem Brokera, to jest: Konsorcjum Brokerów Ubezpieczeniowych: EIB S.A oraz PWS Konstanta S.A. Broker będzie równieŝ uczestniczyć w procesie wykonywania umów ubezpieczenia. 9. Termin związania ofertą: Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 10.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego drogą pisemną, elektroniczną lub faksem, z zastrzeŝeniem pkt i pkt Za formę równorzędną do formy faksowej, Zamawiający uzna równieŝ skan podpisanego uprzednio dokumentu przekazanego mu jako załącznik do wiadomości Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faksem lub drogą elektroniczną: oświadczeń i dokumentów określonych w Części IV pkt. 1 SIWZ; oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 Pzp, do którego uzupełnienia wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, do których uzupełnienia wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Pzp; wskazane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictw Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć Zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Uzupełnione pełnomocnictwa mogą być złoŝone wyłącznie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem oświadczenie Wykonawcy o przedłuŝenie okresu waŝności wadium (art. 85 ust. 4 Pzp) Zamawiający nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną następujących dokumentów: 3

4 wyjaśnień Wykonawcy dotyczących złoŝonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d Pzp (art. 26 ust. 4 Pzp); oświadczenia Wykonawcy o przedłuŝeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2 Pzp); wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złoŝonej oferty (art. 87 ust. 1 Pzp); oświadczenia Wykonawcy o wyraŝeniu zgody na poprawę innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ (art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp); wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest ceną raŝąco niską (art. 90 ust. 1 Pzp) Ofertę w postępowaniu moŝna złoŝyć wyłącznie w formie pisemnej W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Korespondencję pisemną naleŝy kierować na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków Korespondencję drogą elektroniczną naleŝy przesyłać na adres: 10.8 Korespondencję w formie faksowej naleŝy kierować na numer faksu: Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: W sprawach formalnoprawnych Miłosz Świda Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych - tel , mail: fax W kwestiach merytorycznych - Krzysztof Garduła - tel Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: SIWZ oraz dokumenty o których mowa w art. 38 Pzp, czyli treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SIWZ, informacje o przedłuŝeniu terminu składania ofert - Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem Część II Dokumentacja przetargowa 1. W skład dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej Wykonawcom wchodzi SIWZ wraz z następującymi załącznikami: 1.1. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 1), 1.2. Formularz oferty (Załącznik nr 2), 1.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3A), 1.4. Oświadczenie pełnomocnika reprezentującego Wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3B), 1.5. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie ubezpieczenia (Załącznik nr 4), 1.6. Wzór listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp i oświadczenia, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy (Załącznik nr 5) Wzór umowy (Załącznik nr 6) 2. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek 4

5 o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później, niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 Pzp. 3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w Części II pkt. 2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w Części II pkt. 2 SIWZ. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, o której mowa w Części I pkt W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, o której mowa w Części I pkt. 11. Część III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, w tym w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 950), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie toŝsamym z przedmiotem zamówienia, tj. co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części II pkt (art. 22 ust. 1 Pzp) zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w Części IV pkt oraz pkt SIWZ (wg zasady: spełnia nie spełnia), natomiast ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w Części II pkt (art. 24 ust. 1 Pzp) zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w Części IV pkt pkt SIWZ (wg zasady: spełnia nie spełnia). 3. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp: 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy lub umów z Zamawiającym Oprócz dokumentów wymienionych w Części IV pkt pkt i pkt SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złoŝenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego 5

6 pełnomocnika, o którym mowa w Części III pkt. 3.1 SIWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umów. Pełnomocnictwo moŝe być przedłoŝone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 4.1. kaŝdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w Części IV pkt oraz pkt SIWZ; 4.2. oświadczenie z Części IV pkt oraz pkt SIWZ złoŝone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o którym mowa w Części III pkt SIWZ), według treści stanowiącej Załącznik nr 3B do SIWZ; 4.3. dokumenty, o których mowa w Części IV pkt , pkt i pkt SIWZ. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Części IV pkt SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt i pkt warunki te musi spełniać kaŝdy z Wykonawców działających wspólnie. Część IV Wymagane oświadczenia i dokumenty 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć z ofertą w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć w ofercie: - w celu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 3A do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 3B do SIWZ), zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie toŝsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu 6

7 nadzoru, Ŝe wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie bądź zaświadczenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, Ŝe prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Części III pkt SIWZ, Uwaga! JeŜeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeŝeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iŝ notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, a jeŝeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy, iŝ notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, a jeŝeli na podstawie przepisów prawa taka notyfikacja nie jest wymagana oświadczenie Wykonawcy wraz z przytoczeniem podstawy prawnej zwolnienia z obowiązku notyfikacji. - w celu dokonania oceny, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 3A do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 3B do SIWZ), aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp składane zgodnie z Części IV pkt SIWZ, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7

8 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga! JeŜeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp albo oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; oraz inne dokumenty, tj.: Wypełniony i podpisany przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŝeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŝniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Ogólne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do oferty Wykonawcy; 1.3. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w Części IV pkt SIWZ, a podmioty te będą brały udział w wykonaniu części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć dokumenty dotyczące tych podmiotów wymienione w Części IV pkt , pkt Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w Części IV pkt , pkt , pkt , oraz pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8

9 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części IV pkt lub pkt SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złoŝone przed właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2. Forma dokumentów Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy na kaŝdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeŝeniem, Ŝe pełnomocnictwo moŝe być przedłoŝone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (nie moŝe jej zastąpić uwierzytelnienie pełnomocnictwa przez ustanowionego pełnomocnika) Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, moŝe on zaŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Część V Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu naleŝytego wykonania umowy. 1. Wymagania dotyczące wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. wymagane. Część VI Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wymagania i zalecenia ogólne. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŝszych zasad: 1.1. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Wymaga się, aby oferta była przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz trwałość Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi 9

10 w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy naleŝy składać w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego Poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy W Formularzu ofertowym wartości liczbowe naleŝy wpisywać wyłącznie cyframi, a w miejscach, gdzie jest to wyraźnie wskazane takŝe słownie (nie stosuje się wyraŝenia jw. i równowaŝnych) Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, naleŝy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ZastrzeŜona część oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) Wykonawca powinien ponumerować kaŝdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron w Formularzu oferty Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie) Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków oraz zawierać następujące informacje: nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć), znak sprawy: 6/I/2014, Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem mienia i działalnością Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w tym OC zarządcy/ zarządu dróg oraz infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej) Nie otwierać przed dniem r. godz. 12:00 2. Zmiany i wycofanie oferty: 2.1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta zgodnie z postanowieniami Części VI pkt. 1 stosowanymi odpowiednio. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE OFERTY. 10

11 Część VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków sekretariat w budynku B (pok. 118), nie później niŝ do dnia r. do godziny Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w sali konferencyjnej budynek b, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu kaŝdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące składników ceny. 4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Część VIII Opis sposobu obliczenia ceny 1. W ofercie Wykonawca podaje łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie na realizację zamówienia oraz ceny (składki ubezpieczeniowe) cząstkowe za poszczególne ubezpieczenia wchodzące w skład całości zamówienia, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena łączna podana w ofercie stanowi wyłącznie cenę do porównania ofert i Zamawiający wstawi ją do wzoru na obliczenie punktów, w kryterium cena 100%. UWAGA: Obowiązująca stawka podatku VAT - usługa zwolniona z podatku od towarów i usług. 2. Podane w ofercie ceny (stawki) muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Ceny w ofercie naleŝy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom ( ), (Dz. U r. Nr 68, poz. 360). 4. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 11

12 6. JeŜeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niŝ PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu. Część IX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 1.1. Oferty będą oceniane według kryterium: najniŝsza cena 100% przy czym cena oznacza łączną wartość wynagrodzenia (składka za okres 11 miesięcy) Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniŝszym wzorem: P = (Cmin /C bad) x 100 pkt, gdzie: Cmin najniŝsza cena spośród badanych ofert Cbad cena oferty badanej P liczba punktów badanej oferty, przy czym 1 pkt odpowiada 1% 1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeŝeniem Części VIII pkt.4 SIWZ. Część X Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego określa Załącznik nr 1 (istotne postanowienia umowy), z uwzględnieniem postanowień wynikających z Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz oferty). 2. Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2.4. terminie, określonym odpowiednio zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 3. Informacje, o których mowa w Części X pkt. 2 zostaną równieŝ zamieszczone na stronie internetowej, o której mowa w Części I pkt. 11 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (np. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego przy ul. Centralnej 53 w Krakowie). 4. W przypadku wyboru oferty złoŝonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego są oni zobowiązani przed zawarciem umowy z 12

13 Zamawiającym do przedłoŝenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy. 4. Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem niewaŝności pisemnego aneksu, z zastrzeŝeniem art. 144 Pzp. 5. Zamawiający przewiduje moŝliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty złoŝonej w postępowaniu oraz SIWZ, polegających na: 1) zmianie wartości, zakresu lub przedmiotu ubezpieczenia, 2) zmianie wysokości franszyz, sum gwarancyjnych lub udziałów własnych, 3) rezygnacji z ubezpieczenia ryzyka objętego ochroną na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. 6. Warunkiem dokonania zmian określonych w Części X pkt. 5 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, w szczególności zmiany zakresów ubezpieczenia, zmiany struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków lub zmianie regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Część XI Informacje dodatkowe 1. Dodatkowe informacje: 1.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców Zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp, Zamawiający w toku badania i oceny ofert moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 Pzp. Część XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp. Kraków, dnia r. Podpisy Członków Komisji: Kierownik Zamawiającego: 13

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: A.I.271 8/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego pod adresem http://www.kcr.pl. Specyfikacja udostępniana

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) znak postępowania: OR-12.3410-76/08 tel. 012 61 61 289, tel./fax. 012 61 61 217, 236 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym Gmina Miejska Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) znak postępowania: OR-12.3410-208/07 tel. (012) 61 61 289, tel./fax. (012) 61 61 217, 236 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 5 2014-02-05 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: Usługi transportowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę urządzeń klasy UTM, ochrony poczty, logowania i raportowania 1. Informacje o zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95249-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S 057-095249 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ZP/1/2014 Przystosowanie Żłobka nr 18 do celów ochrony ppoż. SIWZ

ZP/1/2014 Przystosowanie Żłobka nr 18 do celów ochrony ppoż. SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym. Żłobek Samorządowy nr 18, zwana w dalszej części Zamawiającym z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

www.kcr.pl. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.

www.kcr.pl. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie. Znak postępowania: A.I.271 24/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego pod adresem http://www.kcr.pl. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Siedlce: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Numer ogłoszenia: 281777-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak Sprawy: 54/PN/Adm/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php Nr postępowania 383.31.PN.2012 Busko-Zdrój: Wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Kultury w Lublinie Ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin www.ck.lublin.pl Lublin, dn. 14 lipca 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/BP/MA/212/10 Nazwa oraz adres Zamawiającego: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel / fax: 876432861 www.ace.pol.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kraszewskiego 37 33-380 Krynica-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Gminy w 2013 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo