Działania wspierające inicjatywę Global Compact oraz Europejską Kampanię Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (CSR).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania wspierające inicjatywę Global Compact oraz Europejską Kampanię Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (CSR)."

Transkrypt

1 Raport z działań wspierających inicjatywę ONZ Global Compact oraz Europejską Kampanię Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (CSR), ogłoszoną przez Komisję Europejską, przeprowadzonych w ramach realizacji Programu Solidny Partner w 2008 roku Wprowadzenie Misją Programu "Solidny Partner" jest promocja nowoczesnych metod zarządzania oraz rzetelności i odpowiedzialności w biznesie, jako istotnych zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie, w szczególności poprzez upowszechnianie dobrych przykładów rzetelnego działania firm zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne. Do głównych celów Programu należy również upowszechnianie wiedzy ekonomicznej, prawnej i in. o rynku gospodarczym i nowoczesnych metodach zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Program Solidny Partner jest realizowany przez Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu oraz Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego (do końca 2004 r. funkcjonowało pod nazwą Centrum Promocji Biznesu), inicjatora Programu zapoczątkowanego w 1995 r. w Wielkopolsce (był to wówczas jedyny tego typu program funkcjonujący w Polsce). Jednym z głównych walorów nowej wersji Programu realizowanej od 1999 r., wyróżniającej ją spośród innych tego typu przedsięwzięć, jest wielostopniowy system weryfikacji firm połączony ze stałym monitorowaniem ich rzetelności. Weryfikacja jest przeprowadzana systematycznie, w okresach półrocznych, w oparciu o składane przez firmy wnioski weryfikacyjne i dokumenty oceniane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Programu. Badanie ma na celu sprawdzenie rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej, terminowości w regulowaniu zobowiązań, wypłacalności, przestrzegania przepisów prawnoadministracyjnych i zasad uczciwej konkurencji, przyjazności stosowanych metod działania wewnątrz i na zewnątrz firmy, jakości oferowanych towarów i usług, zaangażowania w sprawy środowiska społecznego i dbałości o środowisko naturalne oraz stopnia przygotowania firmy do funkcjonowania w UE. W omawianym okresie prowadzono systematyczne działania marketingowe związane z funkcjonowaniem Programu, przede wszystkim stałe monitorowanie i weryfikację (w okresach półrocznych) firm uczestniczących w Programie. Po zgromadzeniu i technicznym opracowaniu przez Biuro Licencyjne Programu Solidny Partner (prowadzone przez Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego) dokumentacji określonej w regulaminie Programu, przedstawianej przez firmy oraz Komisja Weryfikacyjna (w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia) dokonywała oceny firm ubiegających się o przyznanie bądź prolongowanie uprawnienia do posługiwania się w działaniach marketingowych znakiem i tytułem honorowym Solidny Partner.

2 Działania wspierające inicjatywę Global Compact oraz Europejską Kampanię Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (CSR). W 2008 roku kontynuowano systematyczne działania wspierające (materiały w mediach, zamieszczenie informacji w Internecie, akcje owe oraz przekazywanie informacji podczas konferencji i spotkań) mające na celu upowszechnianie wiedzy i pomoc we wdrażaniu zasad Europejskiej Kampanii Odpowiedzialności Społecznej Biznesu ( Corporate Social Responsibility Europe - CSR) ogłoszonej przez Komisję Europejską oraz podjętej przez ONZ inicjatywy Global Compact. Przedstawiciele organizatorów Programu Solidny Partner wzięli m.in. udział w następujących przedsięwzięciach: - maj - grudzień 2008: przeprowadzenie kampanii promocyjnej przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami przesłanie pocztą elektroniczną informacji o Programie Solidny Partner, Global Compact i CSR do ponad 20 tys. polskich firm oraz towarzyszące temu działania telemarketingowe. Ok. 100 firm zareagowało pozytywnie i potwierdziło swoje zainteresowanie przedstawionymi zagadnieniami października 2008 r. Poznań: Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu objęło patronatem honorowym I ogólnopolską konferencję "Poznańskie Euro 2012" (obok Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej). W konferencji udział wzięli reprezentanci instytucji i organizacji związanych z organizacją Euro 2012 w Poznaniu, a także studenci, kibice sportowi i przedstawiciele mediów. Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, pan Michał Wieczorek, w ramach swego wystąpienia Wielkopolska rzetelność atutem Euro 2012 w Poznaniu, podkreślił znaczenie rzetelnego działania w budowaniu wizerunku i marki przedsięwzięcia oraz poinformował zebranych o Programie Solidny Partner i firmach - laureatach, jako dobrych przykładach w tym zakresie. W czasie realizacji projektu funkcjonowała w ramach portalu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu specjalnie utworzona strona internetowa konferencji połączona linkami ze stronami internetowymi patronów honorowych, sponsorów, mediów i in.. Adres strony internetowej był promowany w materiałach informujących o projekcie zamieszczanych w mediach regionalnych. Przygotowano publikacje zawierające wystąpienia konferencyjne i in. materiały. W zamierzeniu organizatorów projekt ten ma mieć charakter cykliczny. W 2008 roku w Programie Solidny Partner wzięła udział następująca liczba firm: 12 firm (w tym 1 firma duża, 4 firmy średnie, 6 firm małych i 1 firma mikro). 2

3 W omawianym okresie udział kobiet w zarządzaniu firmą kształtował się w tych przedsiębiorstwach następująco: - w przedsiębiorstwach dużych 9% - 50% (w stosunku do 2007 r. bez zmian), - w przedsiębiorstwach średnich 11% - 65% (w stosunku do 2007 r. bez zmian), - w przedsiębiorstwach małych 0% - 50% (w stosunku do 2007 r. bez zmian), - w przedsiębiorstwach mikro 0% - 60% (w stosunku do 2007 r. bez zmian). Brak informacji o dyskryminujących praktykach w zakresie wynagradzania kobiet. Działania podejmowane przez firmy na rzecz środowiska naturalnego i środowiska społecznego. Środowisko naturalne. W 2008 r. firmy uczestniczące w Programie Solidny Partner podejmowały lub kontynuowały następujące działania proekologiczne: - uczestnictwo w lokalnych programach realizowanych w szkołach mających na celu uświadomienie dzieciom potrzeb ochrony środowiska naturalnego, - zbiórki opakowań, makulatury, zużytych baterii itp. (pomoc w zakresie organizacji, transport), - propagowanie zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych wśród klientów firmy; zamieszczanie artykułów proekologicznych w gazetce zakładowej itp., - audycje w radiowęźle zakładowym na temat ochrony środowiska, - zbieranie odpadów od klientów np. opakowań po środkach smarowych, - zbiórka odpadów poprodukcyjnych, - oczyszczalnia jonitowa odpadów pogalwanizacyjnych, - realizacja programu minimalizacji szkodliwych odpadów, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz natężenia hałasu, - wprowadzenie do produkcji surowców o charakterze ekologicznym, - odzysk freonu, - stosowanie paliw o niskich wskaźnikach emisji, - kontynuacja przedsięwzięć w zakresie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska: inwestycje o charakterze modernizacyjnym i przebudowa istniejącego majątku produkcyjnego, m.in. wymiana izolacji na sieciach cieplnych i montaż neutralizatorów skroplin w kotłowniach. Powyższe działania realizują od kilku lat firmy: Dalkia Poznań S.A., X-comp Sp. z o.o. - Szczecin, Petro-Oil WCS Sp. z o.o. - Przeźmierowo k. Poznania, AIRTECH Paweł Wierzowiecki - Poznań, ANDRE ABRASIVE ARTICLES - Koło, i in. W ponad 60% firm uczestniczących w Programie w 2008 r. wprowadzono nowoczesne systemy zarządzania zgodne z międzynarodowymi standardami (głównie ISO 9001, w kilku przypadkach ISO 14001, AQAP 2110 i HACCP). W tej grupie w ok. 12 % firm wprowadzono Zintegrowane Systemy Zarządzania (Jakość, Środowisko, BHP), m.in. w firmach: 3

4 - Dalkia Poznań S.A. (jako pierwsza firma ciepłownicza w Polsce spełniła wymagania norm: ISO 9001, ISO i PN-N 18001; tworzą one Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który rozszerzono o wymagania dokumentu standaryzacyjnego NATO AQAP 2110), - Stabilator Sp. z o.o. - Gdynia, - Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES - Koło, - funkcjonowanie rynku hurtowego w Poznaniu zgodnie z wprowadzonymi systemami zarządzania: ISO 9001 i HACCP ( Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań). Środowisko społeczne. W 2008 r. firmy uczestniczące w Programie Solidny Partner podejmowały lub kontynuowały następujące działania na rzecz środowiska społecznego: - darowizny rzeczowe (produkty) na rzecz szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej; darowizny przekazywane były także w postaci finansowej na rzecz osób fizycznych (m.in. na leczenie dzieci przewlekle chorych) i prawnych (fundacje, stowarzyszenia itp.) oraz kościoła, - pomoc w remontach prowadzonych w obiektach użyteczności publicznej, - prowadzenie młodzieżowych zespołów sportowych, - pomoc w wyposażaniu szkolnych pracowni komputerowych, - pomoc dla powodzian, wspieranie domów dziecka, domów pomocy społecznej, - zatrudnianie absolwentów i przyjmowanie studentów na praktyki, - tworzenie nowych miejsc pracy (także w regionach o dużym wskaźniku bezrobocia), - współpraca z odpowiednimi urzędami w zakresie szkolenia i praktyk dla osób bezrobotnych, - oddelegowanie pracowników firmy do działań na rzecz środowiska społecznego, - sponsorowanie różnych imprez dla dzieci, imprez kulturalnych, sportowych (np. cykliczne maratony szkolne - firma ZUI NOVUM Sp. z o.o. Łomża, szkolne turnieje szachowe - firma AIRTECH Paweł Wierzowiecki - Poznań); akcji charytatywnych (m.in. Zdążyć z pomocą firmy: STABILATOR Sp. z o.o.- Gdynia, ZUI NOVUM Sp. z o.o. Łomża) i społecznych (akcja Klaps przeciw przemocy w rodzinie firma Dalkia Poznań S.A.), - aktywizacja zawodowa kobiet (tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet - projektantek - firma AIRTECH Paweł Wierzowiecki Poznań), - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Pomocy Rodzinie - zatrudnienie osób niepełnosprawnych z utworzeniem dla nich stanowisk pracy (firma ANDRE ABRA- SIVE ARTICLES Koło), - uczestnictwo w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Politechniki Szczecińskiej oraz Prezydenta Miasta Szczecina, wspieranie Straży Pożarnej w Szczecinie oraz ośrodka dla dzieci z porażeniem mózgowym (firma X-comp Sp. z o.o. - Szczecin), 4

5 - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Krakowie (uczestnictwo w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego Szybki start pewny start ), program staży absolwenckich, Jagielloński Klub Biznesu udział w szkoleniach dla studentów z zakresu biznesu (firma AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. Kraków), - stale wspieranie Fundacji Dalkia, której głównym współzałożycielem jest Dalkia Poznań S.A.. Główne cele Fundacji to: wspieranie przedsiębiorczości w celu tworzenia nowych miejsc pracy, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia oraz pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw i tym samym przyczynianie się do zdynamizowania rynku pracy w regionach, w których spółki Grupy Dalkia prowadzą swoją działalność, współpraca z Fundacją Bezpieczniej Żyć i Fundacją Familijny Poznań (firma Dalkia Poznań S.A.), - wsparcie finansowe oraz pomoc w realizacji celów statutowych dla Fundacji Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz Stowarzyszenia Jazowa (firma Stabilator Sp. z o.o. Gdynia), - budowa sieci radiowęzła w szkole podstawowej w Poznaniu, wyposażenie sal dydaktycznych w domu parafialnym kościoła pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Poznaniu (Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor Biuro Zachodnie Sp. z o.o. Poznań), - finansowe i organizacyjne wsparcie Szkoły Podstawowej w Krosinku i młodzieży szkolnej z Mosiny: pomoc w zorganizowaniu festynu przyszkolnego i zbiórce pieniędzy na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Krosinku, sfinansowanie uporządkowania boiska szkolnego i wycieczki szkolnej młodzieży (firma Rozenblat Sp. z o.o. Mosina), Łączna wartość wsparcia finansowego związanego z powyższymi działaniami wyniosła w 2008 roku ponad 50 tys. zł. Tworzenie nowych miejsc pracy - w 2008 r. w firmach uczestniczących w Programie Solidny Partner powstało 48 miejsc pracy. Łączna frekwencja odwiedzin strony internetowej Programu (www.solidnypartner.pl) w 2008 roku wynosiła ok. 31 tys.. Należy podkreślić, że realizacja ww. działań związanych z Programem Solidny Partner oraz upowszechnianiem informacji o zasadach Global Compact i CSR została sfinansowana z bardzo ograniczonych środków pochodzących od uczestników Programu. Lista wyróżniających się firm uczestniczących w Programie Solidny Partner w 2008 r. i w latach poprzednich AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. Kraków, Dalkia S.A. - Poznań, WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA, S.A. - Poznań, 5

6 Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor Biuro Zachodnie Sp. z o.o. - Poznań, Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. Przeźmierowo k. Poznania, STABILATOR Sp. z o.o. - Gdynia, Rozenblat Sp. z o.o. - Mosina, SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. - Poznań, X-comp Sp. z o.o. - Szczecin, Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. - Łomża, AIRTECH Paweł Wierzowiecki - Poznań, Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES - Robert Andre - Koło, Opracował: Michał Wieczorek 6

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. promocji ekonomii społecznej

Zespół ds. promocji ekonomii społecznej Zespół ds. promocji ekonomii społecznej Opracował: lider zespołu Mariusz Andrukiewicz na podstawie materiałów wypracowanych przez członków Zespołu. Zespół w składzie: 1. Wiesława Bandurowska Jamróz 2.

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna

ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy STRATEGIA CSR ROK 2014 Robert Reinfuss SPIS TREŚCI Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9 Szanowni Czytelnicy! Warunkiem skutecznej polityki ekologicznej jest przede wszystkim respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 157 158 SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 1. Europejska kampania informacyjno-

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce mgr Agnieszka Szczygielska mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 Szanowni Czytelnicy! Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact 07/2009-07/2010

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact 07/2009-07/2010 I r system Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact 07/2009-07/2010 Communication on Progress Warszawa, lipiec 2010 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo