Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ DOROSŁYCH DZIECI Znak sprawy: BZ/02/10/11 1

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego : Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego : ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia, obejmująca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem: AKMA BROKERS Sp. z o.o. ul. Poleska Katowice nr KRS wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /U 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Nowelizacja ustawy Pzp z dnia r. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1.Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz dorosłych dzieci pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Pakiet podstawowy obowiązkowego ubezpieczenia Pakiet świadczenia dodatkowego Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 2 do SIWZ 3.4.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych usługi ubezpieczeń na życie, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczenia zdrowotnego Uwarunkowania techniczno-organizacyjne Wykonawca winien posiadać na terenie miast: Bytomia, Katowic, Gliwic lub miast sąsiadujących z nimi, wewnętrzną jednostkę organizacyjną, posiadającą potencjał techniczny i osobowy zdolny do pełnej obsługi grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia r. do r. 2

3 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego każdy z warunków określonych w pkt do winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek określony w pkt. 5.2 winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien posiadać zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienie wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. prowadzą działalność zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.124 poz z dnia 22 maja 2003) Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. a) posiada na dzień r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej w 100%, b) nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej) Wykonawcą może być wyłącznie jednostka organizacyjna zakładu ubezpieczeń upoważniona na podstawie posiadanych pełnomocnictw, ważnych i prawidłowo opłaconych, do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w przetargu Spełnienie warunków opisanych powyżej należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 SIWZ Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły : spełnia nie spełnia Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego. 3

4 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do druku OFERTA załącznik nr 1 należy załączyć: 1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt SIWZ - załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1-4 ustawy Pzp (pkt do SIWZ) składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. W przypadku udziału podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wykonaniu części zamówienia przez podwykonawcę.- załącznik nr 3 do druku OFERTA. 6. Wykonawca winien przedłożyć zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienie wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.124 poz z dnia 22 maja 2003) zgodnie z opisem w pkt SIWZ. B. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp - załącznik nr 4 do druku OFERTA. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3/trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 4

5 właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3/trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (dot. podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6B ppkt. 2), 3), 4), 5) i 6) SIWZ powyżej, składa dokumenty określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 6B ppkt. 5) SIWZ, dokument określony 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). Przedłożone dokumenty, o których mowa w pkt. 6B SIWZ muszą potwierdzać brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nie później niż dzień składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. C. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty : 1. Projekt umowy generalnej załącznik nr 5 do druku OFERTA. 2. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z opisem w pkt SIWZ załącznik nr 6 do druku OFERTA 3. Tekst ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących na czas wykonywania umowy ubezpieczenia 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5

6 7.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego Oferta wraz z załącznikami musi byś podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralna częścią oferty Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub w formie równoważnej tzn. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane jest przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać w szczególności: wskazanie (oznaczenia) pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienie pełnomocnika do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym albo upoważnienie pełnomocnika do składania oświadczeń woli, reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika, a do pełnomocnictwa winny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt SIWZ Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). 6

7 7.18. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207,... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i ich współmałżonków oraz dorosłych dzieci. Znak sprawy: BZ/02/10/11 NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają zidentyfikowanie wykonawcy oraz nazwy zadania przetargowego Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian ) z dopiskiem WYCOFANIE. 8. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie informację taką opublikuje na własnej stronie internetowej Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na 7

8 stronie internetowej. Dokonana zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.3 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. Przepis pkt. 8.4 stosuje się odpowiednio Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, zgodnie z przepisami art. 12a ustawy Pzp Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego Informacji na temat niniejszego postępowania udziela Ryszard Hulbój Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje faksem z zastrzeżeniem art. 27 ust. 3 ustawy Pzp. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający podaje nr faksu : 0-prefiks W przypadku pełnomocnictw i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki dokumenty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie wzywającym Wykonawcę do uzupełnienia. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru: 8

9 a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: GETIN BANK z dopiskiem : Znak sprawy BZ/02/10/11, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenia dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Znak sprawy: BZ/02/10/11Wadium na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i ich współmałżonków oraz dorosłych dzieci. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.3 b) e) muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą i być przedstawione w formie gwarancji nieodwołalnej i bezwarunkowej, zapewniającej na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie rozpatrywana Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. w druku OFERTA Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 9

10 i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat Spółki ( II piętro) Termin składania ofert upływa dnia rok o godz Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie podanym w pkt SIWZ oraz zwraca ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. 12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT - BADANIE OFERT Zamawiający otworzy oferty w dniu rok o godz w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z przepisami ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców do uzupełnienia w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, w przypadku których zachodzą przesłanki art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 ustawy Pzp. 10

11 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Wykonawca winien zaoferować cenę stanowiącą miesięczną ogólną wartość składki ubezpieczeniowej na jedną osobę, uwzględniającą pełen zakres usług ubezpieczeniowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Usługa grupowego ubezpieczenia jest zwolniona od podatku od towarów i usług (VAT) W cenie ubezpieczenia winien się mieścić całkowity koszt usługi ubezpieczeniowej stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia Cena ubezpieczenia winna być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Wymaga się, aby ceny były zaokrąglone do pełnych złotych W okresie trwania umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązany jest do nie podwyższania składki ubezpieczeniowej Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 14. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przyjmuje się następujące kryteria: 1.) Ocena oferty za pakiet podstawowy ubezpieczenia = 89% tj. 89 pkt Ocena ofert w zakresie ceny zostanie dokonana według wzoru: CENA = C N / C B * 89 % gdzie C N to najniższa zaoferowana cena, a C B to cena badana. 2. ) Ocena oferty za pakiet świadczenia dodatkowego = 11 % tj. 11 pkt. Ocena ofert w zakresie nieobowiązkowych świadczeń dodatkowych zostanie dokonana według tabeli: Świadczenia dodatkowe Opcja Punkty Bezgotówkowy odbiór leków 100 zł. 1 w aptece bądź bezgotówkowa 200 zł. 2 dostawa leków 300 zł. 3 Telefoniczny serwis medyczny/telefoniczna usługa informacyjna w określonych godzinach całodobowy wizyta 1 Pokrycie kosztów wizyty 2 wizyty 2 lekarskiej Pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki 3 wizyty 3 1 wizyta 1 2 wizyty 2 3 wizyty 3 Maksymalna ilość punktów do otrzymania w zakresie pakietu świadczeń dodatkowych to 11 punktów (w ramach danego zakresu należy dokonać wyboru w druku Oferta 1 opcji). 11

12 14.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny uzyska najwyższą liczbę punktów (cena oferowana za pakiet podstawowy ubezpieczenia + nieobowiązkowe świadczenia dodatkowe) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Ocena oferty = 89 pkt pkt. == 100 pkt. tj. 100% 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. (tz. informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z pkt ) SIWZ) na własnej stronie internetowej, oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo nie krótszym niż 15 dni jeżeli zostało przesłane pisemnie Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt. 15.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedna ofertę W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze Zamawiający niezwłocznie po zwarciu umowy przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszcza informację o udzielonym zamówieniu na swjej stronie internetowej oraz na Tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 12

13 a) imiennej listy osób ubezpieczonych wraz z ich ilością, a co za tym idzie wysokości składki ubezpieczeniowej, którą Zamawiający winien przekazywać Wykonawcy, z zastrzeżeniem 4 pkt.2 i 3 umowy stanowiącej Załącznik Nr.5 do niniejszej SIWZ. b) osób uczestniczących w realizacji zamówienia zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, c) zmian terminu przekazywania składki ubezpieczeniowej Wykonawcy. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. Środki ochrony prawnej (przepisy art g ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące odwołań i skarg) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. ODWOŁANIE Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Przepisy art ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio. SKARGA DO SĄDU Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 13

14 14

15 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pt.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Spółki Restrukturyzacji kopalń S.A. i ich współmałżonków oraz dorosłych dzieci. Nazwisko... zamieszkały... reprezentując firmę ( nazwa i adres firmy)... NIP... REGON... Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS*, do ewidencji działalności gospodarczej* Sąd/Organ rejestrowy*, - nr wpisu. w imieniu reprezentowanej przeze mnie/(nas) firmy oferuję/(my) wykonanie robót objętych zamówieniem i oświadczam/(y) że : 1. Za wykonanie usługi ubezpieczeniowej objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia proponuję/(my) cenę stanowiącą miesięczną ogólną wartość składki ubezpieczeniowej za 1 osobę: cena...zł (słownie: ) (usługa grupowego ubezpieczenia jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT)) 2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie dotyczącym akceptacji pakietu świadczeń dodatkowych Pakiet nieobowiązkowego świadczenia dodatkowe Zakres Akceptuję Odrzucam Opcja 1. Bezgotówkowy odbiór leków w aptece bądź 100 zł. * bezgotówkowa dostawa leków TAK* NIE* 200 zł. * Telefoniczny serwis medyczny/telefoniczna usługa informacyjna TAK* NIE* Pokrycie kosztów wizyty lekarskiej TAK* NIE* 4. Pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej TAK* NIE* 300 zł. * godzinowe* 24/h* 1 wizyta* 2wizyty* 3wizyty* 1wizyta* 2wizyty* 3wizyty* 15

16 *Akceptacja/odrzucenie pakietu następuje poprzez właściwe zakreślenie obwodem O wyrazów TAK lub NIE oraz zaoferowanej tylko jednej opcji w danym zakresie świadczenia zamieszczonej w ostatniej kolumnie tabeli. 3. Przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku 4. Termin płatności - składka od osoby płatna w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia. 7. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie Zwrotu wadium należy dokonać na konto: Akceptujemy projekt umowy generalnej i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy i Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w miejscu i terminie skazanym przez Zamawiającego. 10. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 11. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. 12.Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wykonawca informuje o numerze telefonu oraz faxu na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie informacje. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1. Oświadczenie Wykonawcy (art. 22 ust. 1 Pzp) - załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c,2d. 2. Oświadczenie Wykonawcy (podwykonawca) - załącznik nr 3 3. Oświadczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 1 Pzp) - załącznik nr 4 4. Projekt umowy generalnej - załącznik nr 5 5. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z opisem w pkt SIWZ - załącznik nr 6 6. Tekst ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących na czas wykonywania umowy ubezpieczenia - załącznik nr 7...dnia miejscowość... podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć) (pieczęć wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie pracowników, współmałżonków oraz dorosłych dzieci Zamawiającego, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczenia składki za ubezpieczenie Do programu ubezpieczenia może przystąpić każda osoba będąca pracownikiem zatrudniona na podstawie umowy o pracę a także innych umów cywilno-prawnych za wyjątkiem umowy o dzieło oraz współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci pracowników od 18 roku życia do 65 roku życia, dotyczy to zarówno zakresu podstawowego jak i świadczeń dodatkowych Maksymalna liczba osób, które mogą przystąpić do ubezpieczenie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia 959 osób Zamawiający informuje, że nie ma wpływu na ilość pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenie przez inną niż wskazana powyżej ilość pracowników będzie zobowiązywało Wykonawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach przedstawionych w ofercie i nie będzie mogło być podstawą do jakiegokolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy Obecna liczba zatrudnionych pracowników, w tym na umowę zlecenie 925 osób Aktualna liczba osób objętych ubezpieczeniem 852 osób w tym 20 członków rodzin (pracownicy obecnie zatrudnieni oraz osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zwolnione), przy czym Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy aktualnie ubezpieczeni pracownicy i ich współmałżonkowie skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. 2. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 2.1. Zamawiający jest przedsiębiorstwem górniczym w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa powołanym zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy do prowadzenia likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń, zbędnego majątku przedsiębiorstw górniczych, tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń Przedmiot działalności: 0990Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 1010A Wydobywanie węgla kamiennego 2.3. Podstawowym przedmiotem działalności Zamawiającego jest: - prowadzenie likwidacji kopalń, - zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, - zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń i zbędnego majątku spółek węglowych, tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń, - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pracownicy dołowi zatrudni są pod ziemią w charakterze, m.in.: 17

18 Elektromonter którzy wykonują pracę: obsługa konserwacja, prawidłowa eksploatacja obiektów i urządzeń elektrycznych zasilania i sterowania urządzeń sieci rozdzielczych wysokiego, średniego i niskiego napięcia Ślusarz-spawacz którzy wykonują pracę: obsługa, naprawa konserwacja, montaż i demontaż urządzeń i maszyn mechanicznych, pomp odwadniania itp Górnik którzy wykonują pracę: utrzymanie i konserwacja wyrobisk dołowych, budowa, przebudowa i kontrola tam izolacyjnych, bezpieczeństwa i regulacyjnych, prawidłowe przewietrzanie wyrobisk dołowych, transport materiałów Pracownicy Zamawiającego pracujący pod ziemią nie są górnikami wydobywczymi sensu stricte. Wykonywane przez nich prace nie są związane z wydobywaniem kopalin. Ich praca polega wyłącznie na wykonywaniu czynności m.in. związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. 2.6.Osoby związane z Zamawiającym umowami cywilnoprawnymi (umowa zlecenia) mają być traktowane jak pracownicy Zamawiającego i będą mogły przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego. Są to te osoby, których zakres świadczeń lub obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej jest zgodny z opisaną w SIWZ działalnością Zamawiającego Zamawiający wykonuje działalność w dziewięciu placówkach/rejonach tj. 1.) Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 127,207 - zatrudnienie ) Czeladź, ul. Kościuszki 9 - zatrudnienie ) Jaworzno, ul. Grunwaldzka zatrudnienie ) Chorzów, ul. Wiejska 5 - zatrudnienie ) Zabrze, ul. Szybowa 2 - zatrudnienie ) Czerwionka Leszczyny, ul.3-go Maja 44 - zatrudnienie ) Sosnowiec, ul. Kosynierów 44 - zatrudnienie ) Wałbrzych, ul. Wysockiego 28 - zatrudnienie ) Nowa Ruda, ul. Kłodzka zatrudnienie Informacja o zatrudnieniu dotyczy pracowników zatrudnionych w danej placówce. Jednakże w określonym czasie w tej placówce pracę może wykonywać inna liczba osób zatrudnionych oraz osób wykonujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, itp.) 2.9. Struktura wiekowa została przedstawiona w załączniku nr 2a do SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia i sumy ubezpieczeń oraz limity odpowiedzialności Podstawowy obowiązkowy pakiet ubezpieczenia. Ryzyka dotyczące ubezpieczonego Minimalna wymagana wysokość świadczenia Śmierć ubezpieczonego (naturalna lub wskutek choroby) ,00 Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ,00 Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym ,00 Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy ,00 Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego ,00 Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego w pracy ,00 18

19 Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego powstały w wyniku 550,00 nieszczęśliwego wypadku - za każdy 1 % uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego powstały w wyniku 550,00 zawału serca lub krwotoku śródmózgowego - za każdy 1 % uszczerbku Ryzyka dotyczące rodziny ubezpieczonego Śmierć małżonka ubezpieczonego ,00 Śmierć małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ,00 Śmierć rodzica albo rodzica małżonka 3 200,00 Śmierć dziecka ubezpieczonego (własnego, przysposobionego) do 25 roku 4 800,00 życia Osierocenie dziecka ubezpieczonego (świadczenie dla każdego dziecka 6 400,00 osieroconego) Urodzenie dziecka 1 800,00 Ochrona zdrowia ubezpieczonego Poważne zachorowanie ubezpieczonego 6 000,00 Świadczenia szpitalne Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowany: - nieszczęśliwym wypadkiem, 165,00 - zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym za pierwsze 14 dni Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowany - wypadkiem komunikacyjnym, 220,00 - wypadkiem przy pracy, za pierwsze 14 dni Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą oraz od 15 dnia pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, wypadkiem 60,00 komunikacyjnym lub wypadkiem w pracy Pobyt na OIT świadczenie jednorazowe 550,00 Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia 5 000,00 Indywidualna kontynuacja bez minimalnej wymaganej wysokości świadczenia TAK Pakiet świadczenia dodatkowego nieobowiązkowego realizowane na skutek zdarzeń objętych podstawowym zakresem ubezpieczenia. 1. Bezgotówkowy odbiór leków w aptece bądź bezgotówkowa dostawa leków możliwość zrealizowania leków w limicie kwoty 100, 200 bądź 300 zł. na skutek wypłaty świadczeń z tytułu pobytu w szpitalu. 2. Telefoniczny serwis medyczny/telefoniczna usługa informacyjna usługa realizowana przez telefon przez wyszkolony personel medyczny w razie i na temat wystąpienia jednostek chorobowych u ubezpieczonego. 3. Pokrycie kosztów wizyty lekarskiej przyjmuje się minimalny limit na wszystkie wizyty wobec jednego ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości zł. usługa świadczona całodobowo. 4. Pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki przyjmuje się minimalny limit na wszystkie wizyty wobec jednego ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 800 zł. usługa świadczona od godz do Wszystkie powyższe świadczenia dodatkowe będą realizowane w stosunku do każdego ubezpieczonego w okresie trwania każdych 12 miesięcy od zrealizowania się pierwszego ze zdarzeń 4. Minimalne wymagania Zamawiającego: 1. Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem, przy czym polisa ta (dokument) jest wystawiana jeden raz przy zawarciu 19

20 umowy. Każda osoba przystępująca do ubezpieczenia otrzyma od ubezpieczyciela imienny dokument potwierdzający zakres ochrony, wysokość świadczeń, wysokość składki ubezpieczeniowej, wskazanie ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia. 2. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę obejmującą wszystkie ryzyka (proponowane świadczenia) wyszczególnione w tabeli powyżej. Dopuszcza się złożenie oferty korzystniejszej niż opisana w SIWZ, co oznacza, iż warunki zawarte w niniejszej SIWZ należy traktować jako minimalne, o ile wprost nie jest stwierdzone inaczej. 3. Świadczenie za każdy przypadek zachorowania (ciężka choroba, poważne zachorowanie stosownie do tego jak dany wykonawca te przypadki nazywa) musi opiewać minimum na kwotę wskazaną w SIWZ. 4. Niedopuszczalne są ograniczenia wysokości świadczeń ze względu na liczbę świadczeń w odniesieniu do tego zachorowania ale występującego u różnych ubezpieczonych, lub innych objętych ochroną, jak również ze względu na jakiekolwiek inne przyczyny. Dopuszcza się jedynie ograniczenie polegające na wypłacie jednokrotnego świadczenia za dany przypadek zachorowania w odniesieniu do tego samego ubezpieczonego w tym samym rocznym okresie ubezpieczenia. 5. Ubezpieczyciel zapewni niezmienność warunków (m.in. wysokość składki, zakres i wysokość świadczeń, itp.) przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. 6. Strony ustalają, iż w trakcie realizacji umowy ubezpieczenia, lista ubezpieczonych będzie aktualizowana przez Ubezpieczającego bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy. 7. Brak okresu karencji dla pracowników, którzy przystąpią do programu w okresie przed upływem trzech miesięcy od daty początku okresu ubezpieczenia dla umowy podstawowej i wszystkich opcji dodatkowych, a także dla pracowników zatrudnionych w czasie trwania umowy ubezpieczenia w terminie przed upływem trzech miesięcy od daty zatrudnienia. 8. Brak karencji dla pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, urlopach macierzyńskich, urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych jeżeli przystąpią do umowy przed upływem trzech miesięcy od zawarcia umowy ubezpieczenia. 9. Brak karencji dla współmałżonków i dorosłych dzieci, którzy byli objęci dotychczasowymi polisami obowiązującymi u zamawiającego. 10. Dopuszcza się karencje dla tych współmałżonków i dorosłych dzieci, którzy nie byli objęci dotychczasowymi polisami obowiązującymi u zamawiającego. 11. Świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu będzie wypłacane już od 1 (pierwszego) % trwałego uszczerbku na zdrowiu. 12. Maksymalny okres, za który Wykonawca wypłaci w rocznym okresie ubezpieczenia świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu nie może być krótszy niż 90 dni pobytu. 13. Świadczenie z tytułu pobytu na OIT płatne od 1 dnia pobytu. 14. Zakres świadczeń z tytułu pobytu w szpitalu i operacji chirurgicznych będzie dotyczył: chorób (również zdiagnozowanych i leczonych wcześniej), nieszczęśliwego wypadku oraz zawału serca i krwotoku śródmózgowego. 15.Zakres świadczenia operacji chirurgicznych zgodny z maksymalnym do uzyskania zakresem obowiązującym w ogólnych warunkach ubezpieczenia u danego wykonawcy składającego ofertę. 16. Zakres świadczenia ciężkich chorób zgodny z maksymalnym do uzyskania zakresem obowiązującym w ogólnych warunkach ubezpieczenia u danego wykonawcy składającego ofertę. 17. Wypadek komunikacyjny będzie definiowany jako wypadek wywołany ruchem pojazdu, w którym ubezpieczony brał udział jako pieszy, pasażer, kierowca zgodnie z definicjami nadanymi przez prawo o ruchu drogowym. 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo