ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II"

Transkrypt

1 Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę grupowego ubezpieczenia uczestników wyjazdów szkoleniowo-stażowych oraz szkoleniowych zwanych dalej Ubezpieczonymi w zakresie terytorium: 1) Europy (I część zamówienia): a) dla projektu systemowego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego dla 120 osób przy 8 tygodniowej długości pobytu, b) dla projektu systemowego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Top 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników, dla 110 osób przy 9 tygodniowej długości pobytu (z zastrzeżeniem, że liczba Ubezpieczonych może zmniejszyć się o35 osób. W takim przypadku liczba Ubezpieczonych w ramach powyższego Programu w II części zamówienia zwiększy się o 35 osób), c) dla projektu systemowego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, dla 240 osób przy 2 tygodniowej długości pobytu oraz dla 60 osób przy 3 tygodniowej długości pobytu. 2) cały świat (II część zamówienia): a) dla projektu systemowego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego dla 120 osób przy 8 tygodniowej długości pobytu, b) dla projektu systemowego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Top 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników dla 70 osób przy 9 tygodniowej długości pobytu (z zastrzeżeniem, że

2 liczba ubezpieczonych może zwiększyć się o 35 osób. W takim przypadku liczba ubezpieczonych w ramach powyższego Programu w I części zamówienia zmniejszy się o 35 osób), c) dla projektu systemowego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami dla 160 osób przy 2 tygodniowej długości pobytu oraz dla 40 osób przy 3 tygodniowej długości pobytu. 2. Ubezpieczenie obejmować będzie całodobowy zakres ubezpieczenia, w tym: a) koszty leczenia Ubezpieczonego, który w okresie podróży musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; b) niezbędne i udokumentowane koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; c) niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną ubezpieczeniową; d) koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego natychmiastowej pomocy assistance ; e) następstwa nieszczęśliwych wypadków. 3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, jego warunki i stawki zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stanowiących załącznik nr 3 do umowy z zastrzeżeniem, że warunki ubezpieczenia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w sprawach w nich uregulowanych, będą zawsze miały pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy (OWU). 4. Realizacja niniejszej umowy przebiegać będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, jak i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 5. W ramach niniejszej umowy Strony zobowiązują się dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy jej wykonywaniu Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia lipca 2015 roku do dnia 30 listopada 2015 roku. 2. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej na okresy wyjazdów Ubezpieczonych wskazane przez Zamawiającego we wniosku, o którym mowa w zdaniu następnym. Na co najmniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu Ubezpieczonych Zamawiający przekaże Wykonawcy z adresu wskazanego w 8 ust. 6 pkt 2 na adres wskazany w 8 ust. 6 pkt 2 wniosek zawierający listę Ubezpieczonych obejmującą: imiona i nazwiska, nr PESEL lub oraz okres ubezpieczenia tożsamy z okresem wyjazdu Ubezpieczonych. Strona 2 z 6

3 3. Wykonawca potwierdza ubezpieczenie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 poprzez wystawienie i doręczenie Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z tym wnioskiem na warunkach umowy; załącznikiem do polisy będzie każdorazowo lista Ubezpieczonych wskazana we wniosku, na podstawie którego polisa została wystawiona. 4. Wykonawca wraz z polisą wystawi i doręczy Zamawiającemu niespersonalizowane karty podróżne formatu zbliżonego do karty płatniczej, w których będą zawarte następujące informacje: okres ubezpieczenia, nr polisy, nr telefonu do Centrum Alarmowego Wykonawcy. Liczba kart będzie zgodna z liczbą Ubezpieczonych w danej polisie. Karty zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie umożliwiającym ich przekazanie Ubezpieczonym przed rozpoczęciem wyjazdu Wysokość składki ubezpieczeniowej określona została jako iloczyn stawki za osobodzień wskazanej w ofercie Wykonawcy oraz liczby dni ubezpieczenia objętych polisą. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie ustalone jako iloczyn osobodni i liczby Ubezpieczonych objętych polisą wystawioną zgodnie z wnioskiem Zamawiającego, o którym mowa w 2 ust Maksymalna wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy: 1) dla I części zamówienia wynosi (słownie:.) łącznie za osobodni według stawki wynoszącej zł (słownie złotych: ) za osobodzień, tj. łącznie brutto zł (słownie złotych:.) (z zastrzeżeniem, że liczba osobodni może zmniejszyć się do osobodni) w tym: a).w ramach projektu POKL Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego : łącznie za osobodni według stawki wynoszącej zł (słownie złotych: ) za osobodzień, tj. łącznie brutto. zł (słownie złotych:.); b).w ramach projektu POKL Top 500 Innovators Programy stażowoszkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników : łącznie za osobodni według stawki wynoszącej zł (słownie złotych:. ) za osobodzień, tj. łącznie brutto zł (słownie złotych:..) (z zastrzeżeniem, że liczba osobodni może zmniejszyć się do osobodni); c).w ramach projektu POIG Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami : łącznie za osobodni według stawki wynoszącej zł (słownie złotych: ) za osobodzień, tj. łącznie brutto zł (słownie złotych:.). 2) dla II części zamówienia wynosi (słownie:.) łącznie za łącznie osobodni według stawki wynoszącej zł (słownie złotych: ) za osobodzień, tj. łącznie brutto Strona 3 z 6

4 zł (słownie złotych:.) (z zastrzeżeniem, że liczba osobodni może zmniejszyć się do osobodni) w tym: a) w ramach projektu POKL Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego : łącznie za osobodni według stawki wynoszącej zł (słownie złotych: ) za osobodzień, tj. łącznie brutto zł (słownie złotych:.); b) w ramach projektu POKL Top 500 Innovators Programy stażowoszkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników : łącznie za osobodni według stawki wynoszącej zł (słownie złotych: ) za osobodzień, tj. łącznie brutto.zł (słownie złotych:.) (z zastrzeżeniem, że liczba osobodni może zmniejszyć się do do osobodni); c) w ramach projektu POIG Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami : łącznie za 3080 osobodni według stawki wynoszącej zł (słownie złotych: ) za osobodzień, tj. łącznie brutto zł (słownie złotych:.). 3) Płatność z tytułu wystawienia polisy zgodnej z wnioskiem, o którym mowa w 2 ust. 2 dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr:.., w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku. 4) Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji zlecenia płatności na rzecz Wykonawcy. 5) Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.; skutek w powyższym zakresie następuje z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy Wykonawca będzie się porozumiewać z Zamawiającym za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego: Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34a, Warszawa działającego na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 2. Broker ubezpieczeniowy wskazany w ust. 1 wynagradzany będzie prowizyjnie przez Wykonawcę według stawek ustalonych lub wynegocjowanych przez tego Brokera z Wykonawcą przez cały okres trwania niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Strona 4 z 6

5 2. Zamawiający może odstąpić od całości lub niezrealizowanej części umowy ze skutkiem natychmiastowym: 1) w przypadku trzykrotnego nieprawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę; 2) w przypadku rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę; 3) w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę; 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie. 6 Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 30% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonej w 3 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, w przypadku niewykonania umowy bądź odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do naprawienia powstałej w ten sposób szkody w pełnej wysokości W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Dopuszcza się możliwość zmian umowy w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, na zasadach określonych przepisami prawa. 4. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian OWU oraz z zastrzeżeniem ust. 7 oraz 3 ust. 5. Strona 5 z 6

6 5. Spory, które wynikną z tytułu realizowania umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Osobami upoważnionymi kontaktu w sprawach wykonywania umowy są: 1) ze strony Wykonawcy .. 2) ze strony Zamawiającego Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 9. Integralną część umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (kopia), Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia. (kopia), Załącznik nr 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo Brokera ubezpieczeniowego Wykonawca Zamawiający Strona 6 z 6

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy:

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. J. Uphagena 27, 80-237

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt

ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt ZAŁACZNIK 3OC / SIWZ 2013/ CZĘŚĆ I OC / SP ZOZ ŚWIDNICA ubezpieczenia na 2014/Warunki umowne z wykonawcą - projekt UMOWA o Świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Załącznik 3 OC /CZĘŚĆ I do SIWZ Warunki umowne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA Projekt umowy dla Wykonawców osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zawarta dnia.2015 r. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo