Skreślić pkt 1. Art. 1 pkt 2 lit. e projektu ustawy, dotyczący dodawanych sut. 5a-5e ustawy Prawo budowlane:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skreślić pkt 1. Art. 1 pkt 2 lit. e projektu ustawy, dotyczący dodawanych sut. 5a-5e ustawy Prawo budowlane:"

Transkrypt

1 1. Art.1 - Prawo budowlane) Konsekwencja KIU do art. 5 (dot. zachowania obecnych regulacji dot. zawodu urbanisty) Krajowa Rada Polskiej Izby Urbanistów Skreślić pkt 1 2. Art.1 pkt 2 lit. e - Prawo budowlane) Proponuje się ok. dwukrotne zmniejszenie projektowanych opłat egzaminacyjnych pobieranych w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie uprawnień budowlanych. Poseł Przemysław Wipler Art. 1 pkt 2 lit. e projektu ustawy, dotyczący dodawanych sut. 5a-5e ustawy Prawo budowlane: a) użyty w ust. 5a pkt 1 i 2 zwrot "22%" poprawia się na "10%", b) użyty w ust. 5a pkt 3 zwrot "13%" poprawia się na "5%", c) użyty w ust. 5b pkt 1 i 2 zwrot "33%" poprawia się na "15%", d) użyty w ust. 5b pkt 3 zwrot "19%" poprawia się na "10%". 3. Art. 1 pkt 4 lit b - Prawo budowlane) Uproszczenie i wprowadzenie większej przejrzystości dostępu do zawodów architekta i inżyniera budownictwa: 1) wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności winno być wystarczającą przesłanką do uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń stąd proponowane brzmienie art. 3 ust. 1 lit. a oraz art. 3 ust. 3 lit. a; Poseł Przemysław Wipler "b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Uzyskanie uprawnień budowlanych, w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga: 1) do projektowania bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub b) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, odbycia rocznej praktyki

2 2) wykształcenie wyższe I stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności winno być wystarczającą przesłanką do uzyskania ograniczonych uprawnień budowlanych stąd proponowane brzmienie art. 3 ust. 2 lit. a oraz art. 3 ust. 2 lit. a; 3) praktyka powinna pozostać elementem, który pozwala na zwiększenie uprawnień osób, które odebrały wykształcenie niższego stopnia w odpowiedniej specjalności lub wykształcenie wyższego stopnia specjalności pokrewnej; przy tym, należy spełnić uzasadniony postulat inżynierów budownictwa, by poprzez wydłużoną praktykę mogli oni uzyskać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stąd proponowane brzmienie art. 3 ust. 1 lit. c. przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie; lub c) studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz dwuletniej praktyki na budowie 2) do projektowania w ograniczonym zakresie: a) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub b) studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie 3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub b) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności oraz odbycia trzyletniej praktyki na budowie 4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

3 a) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub b) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności oraz odbycia półtorarocznej praktyki na budowie, lub c) studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności oraz odbycia trzyletniej praktyki na budowie, lub d) posiadania tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodach związanych z budownictwem, w zakresie odpowiednim dla tej specjalności, oraz odbycia czteroletniej praktyki na budowie. 5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

4 b) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności," 4. Art. 1 pkt 4 lit b - Prawo budowlane) Celem jest skrócenie okresu wymaganej praktyki w przypadku osób starających się o uzyskanie ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Wnioskodawca proponuje, by osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności uzyskiwały ograniczone uprawnienia budowlane już po odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej, zaś dla osób posiadających tytuł technika zawodowego czas wymaganej praktyki wynosił 3 lata. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku przyjęcia proponowanych zmian okres praktyki jaką muszą odbyć te osoby, wciąż będzie dłuższy niż 1,5 roczny czas praktyki wymagany od w tych, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności oraz osób, które ukończyły studia I Poseł Łukasz Gibała Art. 1 pkt 4 lit. b projektu otrzymuje brzmienie: ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga: 1) do projektowania bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 2) do projektowania w ograniczonym zakresie: a) ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub dwuletniej praktyki na budowie; 4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukończenia:

5 stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub b) posiadania tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności, c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze: półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, dwóch lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie, trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b; 5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w

6 5. Art.1 pkt 4 lit b - Prawo budowlane) Celem jest zapewnienie takiego wymiaru praktyki projektowej niezbędnej dla uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, który daje większą gwarancję weryfikacji wiedzy teoretycznej kandydata poprzez sprawdzenie umiejętności praktycznego jej zastosowania. Poseł Brygida Kolenda- Łabuś ograniczonym zakresie: a) ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie., b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Uzyskanie uprawnień budowlanych, w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga: 1) do projektowania bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

7 a) ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie; 4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukończenia: studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej

8 specjalności lub studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub b) posiadania tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodach związanych z budownictwem, w zakresie odpowiednim dla tej specjalności, c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze: półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit a tiret pierwsze i drugie, trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie, czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b; 5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

9 b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności. b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.", 6. Art. 1 pkt 4 lit b - Prawo budowlane) Propozycja przyznania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie także osobom posiadającym dyplom mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym Związek Rzemiosła Polskiego Art.1 zmiana 4 pkt.b projektu ustawy: b) posiadanie tytułu zawodowego technika, bądź mistrza zgodnie z przepisami o rzemiośle albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach związanych z

10 budownictwem, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności 7. Art. 1pkt 4 lit. B - Prawo budowlane) Polska Izba Inżynierów Budownictwa 3. Uzyskanie uprawnień budowlanych, w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga: 1)do projektowania bez ograniczeń: a)ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b)odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c)odbycia rocznej praktyki na budowie; 2)do projektowania w ograniczonym zakresie: a)ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, b)odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c)odbycia rocznej praktyki na budowie; 3)do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a)ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b)odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie; 4)do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym

11 zakresie: a)ukończenia: studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub b)posiadania tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodach związanych z budownictwem, w zakresie odpowiednim dla tej specjalności, c)odbycia praktyki na budowie w wymiarze: półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie, czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b; 5)do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a)ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b)odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c)odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 6)do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a)ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla

12 danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, b)odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c)odbycia półtorarocznej praktyki na budowie., 8. Art. 1 zm.4 lit.b - Prawo budowlane) 9. Art.1 pkt 4 lit c - Prawo budowlane) Konsekwencja wcześniej złożonej propozycji do art. 1 pkt 4) lit. b) w/w ustawy. (Celem poprzedniej jest zapewnienie właściwego wymiaru praktyki projektowej) Izba Architektów RP Art. 1 zm. 4 lit b) dotyczący nowelizacji art. 14 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane powinien otrzymać brzmienie: 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a)ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b)odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; Poseł Brygida Kolenda- Art. 1 pkt 4 lit. c) powinien otrzymać następujące brzmienie: Łabuś c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a 4d w brzmieniu: 4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, jeżeli została odbyta oraz udokumentowana zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyki studenckiej, w przypadku gdy odbywała się na studiach o profilu praktycznym w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi

13 w umowie, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego. 4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się półtoraroczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej patronem. 4c. Patron może zdecydować o skróceniu praktyki, o której mowa w ust. 4b, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy. 4d. Patron ponosi odpowiedzialność zawodową za projekty architektoniczno- -budowlane sporządzane przez osobę, która odbyła skróconą praktykę oraz jest obowiązany do sprawdzania tych projektów zgodnie z art. 20 ust. 2 i 4, przez okres odpowiadający skróceniu praktyki, liczony od dnia uzyskania wpisu na listę właściwej izby samorządu zawodowego przez tę osobę., 10. Art. 1 pkt 4 lit.c Polska Izba Inżynierów 4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki

14 - Prawo budowlane) Budownictwa zawodowej w zakresie projektowania, o której mowa w ust. 4, jeżeli została odbyta oraz udokumentowana zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyki studenckiej pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i praktyczne doświadczenie zawodowe oraz będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.,,4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, można uznać półtoraroczną praktykę przy sporządzaniu projektów, odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej patronem. Funkcję patrona może pełnić osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych i będąca czynnym członkiem

15 samorządu zawodowego. 11. Art. 1 pkt 4 lit c - Prawo budowlane) Konsekwencja do Art. 1 pkt 4 lit b Poseł Przemysław Wipler Art. 1 pkt 4 lit c projektu ustawy, dotyczący dodania art. 14 ust. 4a-4d ustawy Prawo budowlane skreśla się. 12. Art. 1 pkt 4 lit d - Prawo budowlane) Konsekwencja do Art. 1 pkt 4 lit b Poseł Przemysław Wipler Art. 1 pkt 4 lid. d projektu ustawy, dotyczący art. 14 ust. 5 ustawy Prawo budowlane otrzymuje brzmienie: "d) ust. 5 skreśla się. 13. Art. 1 pkt 6 Celem jest usunięcie wady techniczno-legislacyjnej, która znalazła się w zaproponowanym przez rząd projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Poseł Łukasz Gibała Art. 1 pkt 6 projektu ustawy otrzymuje brzmienie: 6) art. 16 otrzymuje brzmienie: Art. 16. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: a) kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,

16 b) wykaz zawodów technicznych w budownictwie, c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, 2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób: a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania, b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz sposób jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji technicznobudowlanej, c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki, d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, 3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych 4) wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem

17 uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych ; 14. Art. 1 - Prawo budowlane) Po odbyciu praktyki zawodowej praktykant powinien posiadać zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną gwarantujące bezpiecznie świadczenie usług dla swoich klientów. Egzamin powinien sprawdzać poziom nabytej wiedzy i umiejętność jej praktycznego zastosowania. Zapis o przeprowadzaniu części pisemnej egzaminu tylko w formie testowej, jaki proponowany jest w ustawie, ogranicza formę sprawdzenia wiedzy jedynie do wyboru poprawnych odpowiedzi. Nie daje możliwości sprawdzenia umiejętności rozwiązywania problemów np. projektowych w odniesieniu do umiejętności czytania przepisów i poprawności ich stosowania (np. w formie Izba Architektów RP W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 2) w art. 12: c)po ust. 4 dodaje się ust. 4a 4h w brzmieniu: 4a. Egzamin składa się z części pisemnej, oraz z części ustnej..

18 rysunków). Wykreślenie zapisu, że część pisemna przeprowadzana jest jedynie w formie testu nie wyklucza tej formy a równocześnie czyni możliwość sprawdzenia wiedzy w innych formach (rysunki, wypisy warunków wynikających z dokumentów itp.). Prowadzący praktykę jest osobą o określonych kompetencjach zawodowych, pod której kontrolą praktykant uzyskuje praktyczną wiedzę zawodową podczas praktyki zawodowej. Okres praktyki zawodowej powinien być nadzorowany przez uprawnionego projektanta, którego kwalifikacje potwierdzone są przez kompetentne władze (samorząd zawodowy) 4) w art. 14: b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga: 1) do projektowania bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia półrocznej praktyki na budowie; 2) do projektowania w ograniczonym zakresie: a) ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

19 posiadającego co najmniej 5 letni staż w wykonywaniu zawodu (osoba legitymująca się min. 5 letnią przynależnością do samorządu, która nie została skazana w tym okresie prawomocnym wyrokiem sądu (należy bowiem pamiętać, że praktyka zawodowa ma na celu nie tylko przekazanie technicznej wiedzy wykonywania zawodu ale również np. etyki). Prowadzący musi posiadać kontrolę i szczegółową wiedzę nad przebiegiem praktyki zawodowej odbywanej przez praktykanta. W większości przypadków prowadzącym praktykę jest pracodawca praktykanta. We wszystkich krajach Unii Europejskiej określone są wysokie wymagania wobec osoby b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia półrocznej praktyki na budowie; 5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia półtorarocznej przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, b) odbycia półtorarocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie., c)po ust. 4 dodaje się ust. 4a 4d w brzmieniu: ( ) 4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, można uznać roczną praktykę przy sporządzaniu projektów, odbytą pod patronatem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz

20 prowadzącej praktykę. będącej członkiem samorządu zawodowego przez okres co najmniej 5 lat, zwanej dalej patronem. Konsekwentnie: Art. 14 ust. 4 ustawy Prawo budowlane otrzymuje brzmienie: Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz będącej członkiem samorządu zawodowego przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia budowlane odpowiednie w danym kraju. W procesie rozwoju projektanta c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a 4e w brzmieniu:

21 wykształcenie akademickie prowadzi do kwalifikacji, jakie powinny zapoczątkować pracę zawodową. Dodatkowa praktyka zawodowa jest potrzebna, aby wiedzę teoretyczną przełożyć na profesjonalne postępowanie projektanta mogącego w pełni reprezentować i przejąć odpowiedzialność za interes klienta, użytkowników budynków i interes społeczny podczas wykonywania wolnego zawodu. Doświadczenie zawodowe pozwala z kolei na wprowadzenie wiedzy akademickiej w działania praktyczne. Praktyka zawodowa prowadzi do rozwoju specjalistycznych umiejętności na różnorodnych polach wykonywania zawodu projektanta jako rezultat ( ) 4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się półtoraroczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej patronem. ( )

22 umiejętności i zainteresowań lub jako rezultat konkretnych zleceń. (często decyduje o przyszłym kierunku działań zawodowych). Projektowane budynków jest czymś innym niż ich wznoszenie. Proces projektowania zawiera w sobie wiele innych niż technicznowykonawcze aspektów wykonywania zawodu (np. umiejętność uzgadniania projektu, umiejętność czytania uwarunkowań zawartych w przepisach prawa lub miejscowych planach, umiejętność koordynacji wszystkich branż i elementów występujących w budynku). Wznoszenie budynku budowanie, jest związane z umiejętnością czytania dokumentacji projektowej i odtworzenia jej zapisów w rzeczywistości. Dlatego też w przypadku uprawnień

23 projektowych niezbędne jest poznanie całego procesu projektowego, a jedyne jako uzupełnienie - zrozumienie na budowie w jaki sposób dokumentacja jest odczytywana i realizowania. Zamknięcie całości praktyki zawodowej do 2 lat przyjmuje się za słuszne rozwiązanie i jest ono rozwiązaniem standardowym w krajach Unii Europejskiej. W krajach, w których wymagana jest praktyka zawodowa do uzyskania uprawnień projektowych czas odbywania praktyki projektowej jest dłuższy (z reguły półtoraroczny) od czasu praktyki na budowie. Mając na uwadze bezpieczeństwo projektowanych budynków, oraz bezpieczeństwo klientów użytkujących budynki, dla

24 wykonania prawidłowego projektu wydaje się sensownym w odniesieniu do uprawnień do projektowania w danej specjalności, zmiana proporcji przyjętych w projekcie ustawy z podziałów: z roku na pół roku odbywania praktyki na budowie i z roku na półtora roku praktyki przy sporządzaniu projektów. Sprawdzający projekt jest osobą o określonych kompetencjach zawodowych, gwarantującą, że wykonany projekt po realizacji będzie bezpieczny dla społeczeństwa przyszłych jego użytkowników. Osoba sprawdzającego powinna posiadać kwalifikacje potwierdzone są przez kompetentne władze 7) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności i są członkami samorządu zawodowego przez okres co najmniej 5 lat. ;

25 (samorząd zawodowy) i powinna posiadać co najmniej 5 letni staż w wykonywaniu zawodu (osoba legitymująca się min. 5 letnią przynależnością do samorządu, która nie została skazana w tym okresie prawomocnym wyrokiem sądu We wszystkich krajach Unii Europejskiej określone są wyższe wymagania wobec osoby sprawdzającej niż projektanta. 15. Art.3 pkt 1 lit.b o doradztwie podatkowym) Poprawka ma na celu określenie zakresu czynności zawodowych doradcy podatkowego Krajowa Rada Doradców Podatkowych Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1,3 i 4 zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy 16. Art.3 pkt 1 lit b Poseł Tadeusz Dziuba ust. 2 otrzymuje brzmienie: '2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust.

26 o doradztwie podatkowym) 17. Art. 3 pkt 2 o doradztwie podatkowym) Poseł Tadeusz Dziuba 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.'. art. 3 otrzymuje brzmienie: 'Art. 3. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 i 4, są: 1) osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych; 2) adwokaci i radcowie prawni.'. 18. Art.3 pkt 3 o doradztwie podatkowym) 19. Art.3 pkt 5 o doradztwie podatkowym) Poseł Tadeusz Dziuba w art. 4: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 'Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, są również:' ; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: '2. Podmioty wymienione w ust. 1 wykonują czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, wyłącznie przez doradców podatkowych lub radców prawnych zatrudnionych w tych podmiotach.'. Poseł Tadeusz Dziuba w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: '1. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, nabywa prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz posługiwania się oznaczeniem spółka doradztwa podatkowego.'.

27 20. Art.3 pkt 2, 3, 5 o doradztwie podatkowym) Zmiany techniczne które są konsekwencją dla projektu w razie przyjęcia powyższej (Art.3 pkt 1 lit.b) Krajowa Rada Doradców Podatkowych art. 3 otrzymuje brzmienie: "Art. 3. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, są: 1) osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych; 2) adwokaci i radcowie prawni; 3) biegli rewidenci z wyłączeniem czynności o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4." w art. 4: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, są również:", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Podmioty wymienione w ust. 1 wykonują czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, są również:", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

28 "2. Podmioty wymienione w ust. 1 wykonują czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wyłącznie przez doradców podatkowych lub radców prawnych zatrudnionych w tych podmiotach."; w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, nabywa prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz posługiwania się oznaczeniem "spółka doradztwa podatkowego"."; 21. Art.3 o doradztwie podatkowym) Dotychczasowa opłata za egzamin na doradcę podatkowego (900 zł oraz 600 zł za egzamin ponowny) jest zbyt wysoka. Z tych względów proponuje się jej niewielkie, choć odczuwalne zmniejszenie - o 1/3. Poprawka usuwa podstawę prawną do rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (Dz.U. Nr 228, poz. 1493). Bezpośrednią konsekwencją dla tekstu Poseł Przemysław Wipler pomiędzy punkt 8 i punkt 9, umieszcza się punkt kolejny, odnoszący się do art. 25 ustawy o doradztwie podatkowym, o brzmieniu: 9) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosi 600 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu na doradcę podatkowego opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 400 zł.

29 projektu jest konieczność zmiany numeracji kolejnych punktów w art. 3, począwszy od art. 3 pkt 9, poprzez podwyższenie jej o Art. 3 pkt 9 i 10 o doradztwie podatkowym) Pozostawienie dotychczasowej regulacji (czyli aby zawód doradcy podatkowego mogła nadal wykonywać osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej a także jako osoba pozostająca z tymi podmiotami w stosunku pracy) Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreślić 23. Art.3 pkt 14 o doradztwie podatkowym) Zmiany techniczne które są konsekwencją dla projektu w razie przyjęcia powyższej zaproponowanej przez KRDP (Art.3 pkt 1 lit.b) Krajowa Rada Doradców Podatkowych "1. Kto nie będąc uprawnionym, posługuje się tytułem doradcy podatkowego lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3, i 4, zastrzeżone dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy, podlega grzywnie do zł. 2. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która nie będąc uprawnioną posługuje się oznaczeniem "spółka doradztwa podatkowego" lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2

30 ust 1 pkt 1, 3 i 4, nie będąc podmiotem uprawnionym". 24. Art. 5 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) Cel to utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego dot. Istnienia zawodu urbanisty i obligatoryjnego samorządu. Krajowa Rada Polskiej Izby Urbanistów a) skreślenie punktów 1 do 4, b) w punkcie 5 skreślenie litery c, c) skreślenie punktów 6 do 8 oraz 10 do 12, d) nadanie nowego brzmienia punktowi 13: 13) w art. 20a ust. 1, 4 i 8 otrzymują brzmienie: 1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej świadczeniem usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. 4. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach, przedkłada oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, ponownie raz w roku. 8. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista świadczący usługi transgraniczne podlega przepisom regulującym wykonywanie zawodu odpowiednio architekta, inżyniera

31 budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są bezpośrednio powiązane z kwalifikacjami zawodowymi, ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, w tym przepisom odnoszącym się do definicji zawodu, używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień zawodowych, a także przepisom dyscyplinarnym. e) skreślenie punktów 14 do 18 oraz 20 do 24, 25. Art.5 pkt 5 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) Ma na celu uporządkowanie systemu w zakresie przynależności osób posiadających uprawnienia budowlane do odpowiednich Izb. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej będą zrzeszone w Izbie Architektów, a osoby posiadające uprawnienia budowlane w pozostałych specjalnościach (konstrukcyjno- budowlanej, inżynieryjnej oraz instalacyjnej) będą zrzeszone w Izbie Inżynierów Budownictwa. Poseł Józef Lassota a)w ust. 1 - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane ; 2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w pkt 1, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane;, - dodaje się pkt 2a w brzmieniu, 2a) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie

32 odpowiadającym zakresowi specjalności, o której mowa w pkt 1, uzyskane przez dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane;, b)w ust. 2: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-4, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;, - dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w pkt 1, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane;, - uchyla się pkt 2, - pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa w pkt 1, uzyskane przez dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane; 4) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli

33 kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 3 oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. ; 26. Art.5 pkt 7 lit b o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) Usunięcie osobnej funkcji rzeczoznawcy budowlanego (było przewidziane w pierwszej wersji projektu ustawy). W zakresie przepisów przejściowych proponuje się, by do wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany przed dniem wejścia w życie ustawy, stosowało się przepisy dotychczasowe. Poseł Przemysław Wipler Art. 5 pkt 7 lit. b projektu ustawy, dotyczący zmiany art. 7 ust. 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów otrzymuje brzmienie: "b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Izby mogą prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego lub konstrukcyjno-budowlanego, oraz robót budowlanych.";" 27. Art.5 pkt 8 o samorządach zawodowych Cel: usunięcie zadania samorządów zawodowych dotyczącego opiniowania minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów lub Minister Sprawiedliwości I. W pkt 8) dodaje się lit. aa) w brzmieniu: aa) uchyla się pkt 5,

34 architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach. II. W pkt 8) lit. b) otrzymuje brzmienie: b)pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8)współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów lub inżynierów budownictwa,, 28. Art.5 pkt 8 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) (art.5 pkt 7 lit b) Usunięcie osobnej funkcji rzeczoznawcy budowlanego (było przewidziane w pierwszej wersji projektu ustawy). W zakresie przepisów przejściowych proponuje się, by do wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany przed dniem wejścia w życie ustawy, stosowało się przepisy dotychczasowe. Poseł Przemysław Wipler W art. 5 pkt 8 projektu ustawy, dotyczącym zmiany art. 8 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów dodaje się literę d o brzmieniu: "d) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) nadawania i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo budowlane, zwanych dalej "uprawnieniami budowlanymi", oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych;"" 29. Art.5 pkt 9 o samorządach Usunięcie osobnej funkcji rzeczoznawcy budowlanego (było przewidziane w pierwszej wersji Poseł Przemysław Wipler Art. 5 pkt 9 projektu ustawy, dotyczący dodania art. 8b i art. 8c ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów skreśla się.

35 zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) projektu ustawy). W zakresie przepisów przejściowych proponuje się, by do wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany przed dniem wejścia w życie ustawy, stosowało się przepisy dotychczasowe. 30. Art. 5 pkt 15 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) Usunięcie osobnej funkcji rzeczoznawcy budowlanego (było przewidziane w pierwszej wersji projektu ustawy). W zakresie przepisów przejściowych proponuje się, by do wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany przed dniem wejścia w życie ustawy, stosowało się przepisy dotychczasowe. Poseł Przemysław Wipler W art. 5 pkt 15 projektu ustawy, dotyczącym zmiany art. 33 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów dodaje się literę c o brzmieniu: "c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6 "uchwala regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych;"".

36 31. Art.5 pkt 17 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) Zapis ma na celu zapewnienie stosowania art. 8 Dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Ponadto przepis ten w wyraźny sposób daje podstawę do uzyskania informacji przez organ państwa członkowskiego dotyczących osoby posiadającej uprawnienia budowlane i wykonującej samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w innym państwie członkowskim. Poseł Józef Lassota - w pkt 17 dodaje się lit c) w brzmieniu: c)po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 3a. Właściwa okręgowa rada izby, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, udostępnia informacje potwierdzające, że architekt lub inżynier budownictwa wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty, oraz, że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności, a także informacje niezbędne przy rozpatrywaniu skargi złożonej na architekta lub inżyniera budownictwa przez usługobiorcę. 32. Art. 5 pkt 19 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) Usunięcie osobnej funkcji rzeczoznawcy budowlanego (było przewidziane w pierwszej wersji projektu ustawy). W zakresie przepisów przejściowych proponuje się, by do wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz osób Poseł Przemysław Wipler Art. 5 pkt 19 projektu ustaw, dotyczący zmiany art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów otrzymuje brzmienie: "19) w art. 36: a) ust. 1 pkt 3 uchyla się; b) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) dokonuje, co najmniej

37 posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany przed dniem wejścia w życie ustawy, stosowało się przepisy dotychczasowe. 33. Art. 6, 8, 29, 30 Zachowanie zawodu urbanisty jako zawodu regulowanego Grażyna Grajek (Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów) raz do roku, analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych;"" skreślić 34. Art. 6,8,13,16,17,20,27-30 Konsekwencja KIU do art. 5 (zachowania zawodu urbanisty) Krajowa Rada Polskiej Izby Urbanistów skreślić 35. Art.8 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Przywrócenie uprawnień urbanistycznych i wprowadzenie odpowiedzialności zawodowej urbanistów. Krajowa Rada Polskiej Izby Urbanistów Wprowadzić nowy rozdział 5a Rozdział 5a Uprawnienia urbanistyczne i odpowiedzialność zawodowa urbanisty Art. 67a 1. Do wykonywania czynności polegających na samodzielnym projektowaniu przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowaniu zespołem prowadzącym takie projektowanie wymagane jest posiadanie uprawnień urbanistycznych. 2. Warunkiem uzyskania uprawnień urbanistycznych jest: 1) ukończenie studiów magisterskich w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku architektura i urbanistyka oraz wykazanie się dwuletnią praktyką

38 zawodową przez którą rozumie się pracę w zakresie planowania przestrzennego u przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, lub w jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej, w czasie której należy wykonać, pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia urbanistyczne, co najmniej następujące opracowania: a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 2) ukończenie studiów magisterskich w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku gospodarka przestrzenna oraz wykazanie się trzyletnią praktyką zawodową przez którą rozumie się pracę w zakresie planowania przestrzennego u przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, lub w jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej, w czasie której należy wykonać, pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia urbanistyczne, co najmniej następujące opracowania: a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 3) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów

39 o szkolnictwie wyższym, innych niż określone w punktach 1 i 2, uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, których program obejmuje nie mniej niż 300 godzin oraz wykazanie się czteroletnią praktyką zawodową przez którą rozumie się pracę w zakresie planowania przestrzennego u przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, lub w jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej, w czasie której należy wykonać, pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia urbanistyczne, co najmniej następujące opracowania: a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz złożenie egzaminu z przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej i praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie urbanistyki Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 2, jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych udokumentowana w dzienniku praktyki potwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne, pod kierunkiem której tę pracę wykonywano.

40 4. Postępowanie kwalifikacyjne, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1-3, przeprowadza właściwy organ samorządu zawodowego. 5. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez właściwy organ samorządu zawodowego. 6. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień urbanistycznych. 7. Właściwy organ samorządu zawodowego w sprawie nadania lub odmowy nadania uprawnień urbanistycznych orzeka w drodze decyzji. 8. Właściwy organ samorządu zawodowego prowadzi rejestr osób posiadających uprawnienia urbanistyczne. 9. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy: 1) posiadały uprawnienia urbanistyczne, uzyskane na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) oraz uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym uzyskane na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.) i były członkami izby urbanistów przez okres co najmniej 3 lat bezpośrednio poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy; 2) były członkami izby urbanistów przez okres co najmniej 5

41 lat bezpośrednio poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy otrzymują uprawnienia urbanistyczne bez konieczności przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 4 i bez konieczności zdawania egzaminu. Art. 67b 1. Właściwy organ samorządu zawodowego prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry: 1) osób posiadających uprawnienia urbanistyczne; 2) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej, o której mowa w ust. 67c. 2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące dane: 1) imiona i nazwisko; 2) adres; 3) numer PESEL w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w stosunku do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego; 4) informację o wykształceniu i tytułach naukowych; 5) numer, datę i miejsce wydania decyzji; 6) organ wydający decyzję; 7) podstawę prawną wydania decyzji; 8) numer uprawnień urbanistycznych;

42 9) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego; 10) informację o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej urbanisty w rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej; 11) numer kancelaryjny; 12) pozycję rejestru; 13) datę wpisu do rejestru. 3. Zakres informacji o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej obejmuje dane identyfikujące decyzję o nałożeniu kary oraz dane dotyczące nałożonej kary. 4. Zakres, o którym mowa w ust. 3, obejmuje następujące dane: 1) numer decyzji o nadaniu uprawnień; 2) datę i miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary; 3) wskazanie organu wydającego decyzję; 4) podstawę prawną; 5) funkcję uczestnika; 6) datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu; 7) rodzaj kary; 8) terminy egzaminów; 9) datę upływu kary; 10) status kary; 11) inne uwagi dotyczące kary.

43 5. Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8 10 i w ust. 4 pkt 2, 3, 5 7, 9 i Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestrów, stanowiące podstawę dokonania wpisu, uwzględniając dane i informacje podlegające wpisowi do rejestru. Art. 67c 1. Odpowiedzialności zawodowej urbanisty podlegają osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne, które przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 67a ust. 1: 1) naruszają przepisy ustawy lub przepisy szczególne; 2) naruszają zasady etyki zawodowej urbanisty. 2. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową urbanisty jest zagrożone następującymi karami: 1) upomnieniem; 2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 67a ust. 2; 3) zakazem wykonywania czynności, o których mowa w art.

44 67a ust. 1, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 67a ust Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej urbanisty. 4. Z wnioskiem o orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2, może wystąpić właściwy wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, inny zainteresowany organ administracji publicznej, a także właściwy organ samorządu zawodowego. 5. Zakaz wykonywania czynności, o których mowa w art. 67a ust. 1, może być orzeczony również w stosunku do osoby, która: 1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność zawodową; 2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu. 6. Zakaz wykonywania czynności, o których mowa w art. 67a ust. 1, określa się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna. 7. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin dodatkowy, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym,

45 36. Art. 10 pkt 2 lit. A o pośrednictwie ubezpieczeniowym) Celem jest krócenie z trzech do dwóch lat okres doświadczenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń wymaganego do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej i jednocześnie wydłużyć z 5 do 8 lat okres, w którym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie odpowiedniego zezwolenia wspomniane doświadczenie powinno być nabywane. Poseł Łukasz Gibała stwierdza się utratę uprawnień urbanistycznych. 8. W sprawach odpowiedzialności zawodowej urbanisty orzekają w drodze decyzji organy samorządu zawodowego. 9. Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej urbanisty regulują odrębne przepisy. 10. Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej urbanisty, przesyła się do wiadomości: 1) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną; 2) właściwym organom samorządu zawodowego. 11. Informacja o karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych. W art. 10 pkt 2 lit. a projektu ustawy między pierwszym a drugim tiretem dodaje się tiret w brzmieniu: - w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: f. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej,

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/101 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213. Art. 1. Ustawa określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia zawodowe dla elektryków

Uprawnienia zawodowe dla elektryków Uprawnienia zawodowe dla elektryków Jan Strzałka Oddział Krakowski SEP 1. Rodzaje uprawnień zawodowych dla elektryków Elektrycy, jako grupa zawodowa mogą ubiegać się o uzyskanie następujących uprawnień

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/101 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego Dz.U.05.164.1365 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 176 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/75 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo