Regulamin Rachunku Lokacyjnego. Mixer Korzyści (RRL PL1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rachunku Lokacyjnego. Mixer Korzyści (RRL-150114-PL1)"

Transkrypt

1 Regulamin Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści (RRL PL1)

2 Drogi Kliencie! Rachunek Lokacyjny to dodatkowy rachunek oferowany po zawarciu przez Ciebie Umowy z UFK. Niniejszy Regulamin opisuje zasady funkcjonowania Rachunku Lokacyjnego oraz Twoje prawa i obowiązki wynikające z przystąpienia do tej szczególnej formy inwestowania środków, oferowanych przez nas dla obecnych Klientów. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 W załączniku do Regulaminu sprawdź, czy w ramach Twojej Umowy możesz skorzystać z Mixera Korzyści. 1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią element treści Umów, o których mowa w ust. 1, w zakresie określonym poniżej. DEFINICJE 2 Niektóre zwroty używane w Regulaminie są charakterystyczne dla działania Rachunku Lokacyjnego przedstawiamy je poniżej. Pozostałe definicje i sformułowania pochodzą z OWU oraz Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych czyli dokumentów, na podstawie których zawarłeś z nami Umowę. 1. W niniejszym Regulaminie, podanym poniżej terminom, nadano następujące znaczenie: Rachunek Lokacyjny 1) Rachunek Lokacyjny dodatkowy rejestr środków dla danej Umowy, niezależny od Rachunku Jednostek Funduszy, na którym zapisywane są w postaci Jednostek Funduszy lub gotówki, środki pochodzące ze Składek Lokacyjnych. 2) Składka Lokacyjna kwota wpłacana po aktywacji Rachunku Lokacyjnego, alokowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na Rachunku Lokacyjnym. 3) Przeniesienie Środków odpisanie środków z Rachunku Lokacyjnego i zapisanie ich na Części Wolnej Rachunku lub na innym Rachunku Lokacyjnym, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego. 4) Okres Wpłat - okres szczegółowo wskazany w Załączniku do Regulaminu, w trakcie którego Ubezpieczający może dokonywać wpłat Składek Lokacyjnych. 5) Dzień Zamknięcia Rachunku dzień zamknięcia Rachunku Lokacyjnego, wskazany w Załączniku do Regulaminu. 6) Wartość Rachunku Lokacyjnego wartość środków na Rachunku Lokacyjnym w danym dniu obliczona jako liczba Jednostek Funduszy pomnożona przez właściwe Ceny Jednostek Funduszy, powiększona o wartość gotówki. 7) Dzień Roboczy każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy. Portfel Lokacyjny Mixer Korzyści 8) Portfel Lokacyjny - zestaw Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych konstruowany na podstawie wskazania Ubezpieczyciela określającego skład procentowy Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w tym Portfelu. 9) Fundusz akcyjny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego akcji. 10) Fundusz dłużny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego obligacji lub rynku pieniężnego. 11) Fundusz surowcowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego surowcowego. 12) Fundusz aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego aktywnej alokacji lub funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu. Część Wolna Rachunku w ramach Umowy 13) Część Wolna Rachunku część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych wpłacanych w trakcie trwania Umowy lub Składek Regularnych należnych i wpłacanych, po trzecim albo piątym Roku Polisy albo po Okresie Bazowym, w zależności od warunków dla danej Umowy; szczegółowo określona w Załączniku do niniejszego Regulaminu. 1

3 2. W pozostałym zakresie mają zastosowanie terminy zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń, na podstawie których została zawarta dana Umowa (OWU) oraz Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych). Aktywacja Rachunku Lokacyjnego 3 Możesz aktywować Rachunek Lokacyjny poprzez serwis Skandia Online albo wypełniając formularz papierowy, który znajdziesz m.in. na naszej stronie Forma potwierdzenia włączenia Rachunku Lokacyjnego zależy od formy jego aktywacji 1. Aktywacja Rachunku Lokacyjnego możliwa jest w trakcie trwania Umowy, pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu: 1) dokonanej w serwisie Skandia Online w takim przypadku Ubezpieczyciel dokona potwierdzenia aktywacji bezpośrednio na stronie serwisu wraz z podaniem właściwego rachunku bankowego do wpłat Składek Lokacyjnych, albo 2) poprzez złożenie przez Ubezpieczającego wniosku o aktywację na specjalnym formularzu Ubezpieczyciela w takim przypadku Ubezpieczyciel dokona potwierdzenia aktywacji drogą elektroniczną na adres (wskazany w formularzu), w którym wskazuje numer rachunku bankowego do wpłat Składki Lokacyjnej. Zasady działania Rachunku Lokacyjnego 4 Jedna Umowa = Jeden Rachunek Lokacyjny 1. W ramach Umowy możliwa jest aktywacja tylko jednego Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści. 2. Dyspozycje Ubezpieczającego składane w ramach Rachunku Lokacyjnego dotyczą tylko tego rachunku. Dyspozycje Ubezpieczającego dotyczące Rachunku Jednostek Funduszy w ramach Umowy nie mają zastosowania do Rachunku Lokacyjnego. 3. Rachunek Lokacyjny jest rachunkiem powiązanym z daną Umową, a środki zgromadzone na Rachunku Lokacyjnym powiększają kwoty świadczeń z tytułu Umowy, na zasadach wskazanych w 9. Zasady ustalenia opłaty za ryzyko w ramach Umowy 4. Środki zgromadzone w ramach Rachunku Lokacyjnego nie wchodzą w skład środków służących do wyliczania wysokości opłat z tytułu Umowy, z wyłączeniem opłaty za ryzyko. Opłata za ryzyko pobierana jest zgodnie z zasadami wskazanymi w OWU, z zastrzeżeniem, iż na potrzeby ustalenia wysokości tej opłaty uznaje się, iż: 1) wysokość Składki Lokacyjnej jest uwzględniana przy ustalaniu sumy składek wpłacanych z tytułu Umowy, 2) Wartość Rachunku Lokacyjnego jest uwzględniania przy ustalaniu Wartości Polisy/ Wartości Rachunku, 3) wartości wypłat z Rachunku Lokacyjnego są uwzględniane przy ustalaniu wartości wypłat częściowych z Umowy. Opłata za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego 5. Z tytułu prowadzenia Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczyciel pobiera opłatę w wysokości wskazanej w Załączniku do niniejszego Regulaminu. Opłata ta obliczana jest jako iloczyn Wartości Rachunku Lokacyjnego oraz 1/12 stawki opłaty wskazanej w Załączniku do niniejszego Regulaminu i pobierana jest ze środków zgromadzonych na tym rachunku miesięcznie z góry przez cały okres jego trwania. Możliwość nie pobrania opłaty administracyjnej w ramach Umowy 6. W trakcie trwania Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści Ubezpieczyciel w danym Miesiącu Polisy nie pobierze opłaty administracyjnej z Rachunku Jednostek Funduszy, określonej w OWU, o ile na dzień naliczenia tej opłaty różnica między sumą wpłat Składek Lokacyjnych na Rachunek Lokacyjny Mixer Korzyści a sumą wypłat z Umowy oraz Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści w tym również Przeniesień Środków, wyniesie co najmniej PLN. 7. Przy naliczaniu sumy wypłat wskazanej w ust. 6, Ubezpieczyciel bierze pod uwagę wypłaty oraz Przeniesienia Środków dokonane w okresie od 60 dnia poprzedzającego dzień aktywacji Rachunku Lokacyjnego, ale nie wcześniej niż od dnia 14 stycznia 2015 r. do Dnia Zamknięcia Rachunku. Wpłaty w ramach Rachunku Lokacyjnego 5 Okres wpłat oraz minimalną kwotę znajdziesz w Załączniku do Regulaminu 1. Ubezpieczający w Okresie Wpłat wskazanym w Załączniku do niniejszego Regulaminu ma prawo do dokonywania wpłat Składek Lokacyjnych, ale nie wcześniej niż po dokonaniu aktywacji Rachunku Lokacyjnego. Minimalna wysokość Składki Lokacyjnej została wskazana w Załączniku do niniejszego Regulaminu. 2

4 2. Składka Lokacyjna wpłacana jest na rachunek bankowy, właściwy dla danego Rachunku Lokacyjnego, wskazany przez Ubezpieczyciela. 3. Za dzień wpłaty uznaje się dzień, w którym Składka Lokacyjna wpłynęła na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia Okresu Wpłat i zmiany Dnia Zamknięcia Rachunku. Dowiesz się o tym w serwisie Skandia Online oraz mailowo. Dzięki wskazaniu przez Ciebie adresu w formularzu aktywacji będziemy mieć z Tobą bezpośredni kontakt 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Wpłat oraz związanego z tym Dnia Zamknięcia Rachunku. Informacja o zmianie zostanie opublikowana w serwisie Skandia Online oraz przekazana drogą elektroniczną na adres , wskazany w formularzu aktywacji Rachunku Lokacyjnego. Alokacja środków 6 Składki Lokacyjne zainwestujemy w Portfel Lokacyjny Mixer Korzyści pozycję specjalnie stworzoną na potrzeby tego Rachunku Lokacyjnego. 1. W ramach Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczyciel oferuje Portfel Lokacyjny Mixer Korzyści, którego charakterystyka określona jest w 7. Portfel ten oferowany jest wyłącznie w ramach Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści. 2. Składka Lokacyjna zapisywana jest na Rachunku Lokacyjnym jako odpowiednia liczba Jednostek Funduszy w Portfelu Lokacyjnym Mixer Korzyści oferowanym w ramach Rachunku Lokacyjnego, pod warunkiem, że polecenie wpłaty Składki Lokacyjnej zawiera wszystkie dane niezbędne do identyfikacji Ubezpieczającego, w szczególności imię i nazwisko. Do czasu zapisania Składki Lokacyjnej jako odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy, środki te są zapisywane na Rachunku Lokacyjnym jako gotówka, która jest nieoprocentowana i którą Ubezpieczający nie może dysponować. 3. W następstwie zapłaty Składki Lokacyjnej, liczba i wartość Jednostek Funduszy zapisana na Rachunku Lokacyjnym, ustalana jest na podstawie Ceny Jednostek Funduszy z najbliższego Dnia Wyceny, następującego nie później niż w drugim Dniu Roboczym od zaksięgowania Składki Lokacyjnej na Rachunku Lokacyjnym. Charakterystyka Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści (kod: PL1) 7 1. Celem strategii inwestycyjnej Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści jest w długim terminie uzyskiwanie w okresach dekoniunktury na rynkach akcji wyników co najwyżej nieznacznie gorszych od strategii funduszy dłużnych, natomiast w okresach wzrostów cen akcji wyników istotnie lepszych od wspomnianej strategii, przy jednoczesnym wygładzaniu gwałtownych wahań zmian cen na rynkach kapitałowych. Dodatkowo, celem strategii inwestycyjnej Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści jest minimalizacja ekspozycji na ryzyko kredytowe (niewypłacalności, utraty płynności) emitentów instrumentów dłużnych. Limity klas aktywów w Portfelu Lokacyjnym 2. W skład Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści mogą wchodzić Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe znajdujące się w aktualnej ofercie Ubezpieczyciela, których Cena Jednostki ustalana jest w PLN, z uwzględnieniem następujących ograniczeń: Klasa funduszy Minimalny udział w Portfelu Maksymalny udział w Portfelu Fundusze akcyjne 0% 100% Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu 0% 100% Fundusze dłużne 0% 100% Fundusze surowcowe 0% 50% 3. Aktualna lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ofercie Ubezpieczyciela i oferowanych w ramach Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści jest dostępna w siedzibie Ubezpieczyciela oraz na jego stronie internetowej. 1. Rachunek Lokacyjny ulega rozwiązaniu w związku z: 1) Dniem Zamknięcia Rachunku, Rozwiązanie Rachunku Lokacyjnego 8 2) rozwiązaniem Umowy w przypadkach określonych w OWU z dniem jej rozwiązania. 3

5 9 Rozwiązanie Umowy powoduje również rozwiązanie Rachunku Lokacyjnego. 1. W przypadku rozwiązania Rachunku Lokacyjnego w związku z rozwiązaniem Umowy, środki zgromadzone na Rachunku Lokacyjnym powiększają kwoty świadczeń z tytułu Umowy na następujących zasadach: 1) W przypadku dożycia końca Okresu Ubezpieczenia (Daty Dożycia) oraz całkowitej wypłaty środków zgromadzonych w ramach Umowy kwota świadczenia, ustalonego zgodnie z warunkami Umowy, zostanie powiększona o kwotę równą Wartości Rachunku Lokacyjnego; 2) W przypadku śmierci Ubezpieczonego, jeżeli Umowa w zakresie wysokości świadczenia z tego tytułu przewiduje ustalenie wyższej z kwot, uznaje się, że: a) do kwoty stanowiącej Wartość Polisy/ Wartość Rachunku, powiększonej o określony procent Wartości Polisy/ Wartości Rachunku albo Wartości Części Bazowej Rachunku, w zależności od warunków Umowy, dodaje się kwotę równą Wartości Rachunku Lokacyjnego, b) w sumie składek uwzględnia się wysokość Składki Lokacyjnej, c) wypłaty z Rachunku Lokacyjnego zalicza się do wartości środków odpisywanych z Rachunku Jednostek Funduszy w związku z częściowymi wypłatami z Umowy. 2. Wysokość środków pochodzących z Rachunku Lokacyjnego zostanie obliczona według Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującego nie później niż w trzecim Dniu Roboczym od dnia rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem Kwota, o której mowa w ust. 1 powiększy kwotę świadczeń lub wypłat z tytułu rozwiązanej Umowy i zostanie wypłacona razem ze świadczeniem lub wypłatą w terminach wskazanych w OWU. Wypłaty w trakcie trwania Rachunku Lokacyjnego 10 Wypłata całości środków z Rachunku Lokacyjnego nie spowoduje jego zamknięcia. Za wypłatę z Rachunku Lokacyjnego uznaje się zarówno złożenie dyspozycji Przeniesienia Środków z Rachunku Lokacyjnego, jak również złożenie wniosku o wypłatę środków z Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczający ma prawo do złożenia dyspozycji częściowego lub całkowitego Przeniesienia Środków z Rachunku Lokacyjnego. 2. Z zastrzeżeniem 14, w związku ze złożeniem dyspozycji częściowego lub całkowitego Przeniesienia Środków z Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczyciel dokona odpisania z Rachunku Lokacyjnego Jednostek Funduszy w wysokości wnioskowanej przez Ubezpieczającego, przy zastosowaniu Cen Jednostek Funduszy obowiązujących w najbliższym Dniu Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującym nie później niż w drugim Dniu Roboczym od doręczenia Ubezpieczycielowi dyspozycji Przeniesienia Środków oraz zapisania Jednostek Funduszy, w zależności od wskazania Ubezpieczającego, na: a) Części Wolnej Rachunku zgodnie z aktualną dyspozycją inwestowania składek, przy zastosowaniu Cen Jednostek Funduszy obowiązujących w najbliższym Dniu Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującym nie później niż w drugim Dniu Roboczym od doręczenia Ubezpieczycielowi dyspozycji Przeniesienia Środków, b) innym Rachunku Lokacyjnym zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie tego Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczający ma prawo wystąpić o wypłatę części lub całości środków z Rachunku Lokacyjnego. Wypłata całości środków nie skutkuje rozwiązaniem Rachunku Lokacyjnego. 2. Wypłata z Rachunku Lokacyjnego jest dokonywana na podstawie wniosku o wypłatę części lub całości środków z Rachunku Lokacyjnego, podpisanego przez osobę uprawnioną do dokonywania wypłat z tytułu Umowy, do którego należy dołączyć kopię dokumentu poświadczającego jej tożsamość. 3. Wysokość kwoty do wypłaty obliczana jest według Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującego nie później niż w trzecim Dniu Roboczym od dnia złożenia wniosku o wypłatę, z zastrzeżeniem Zamiana Jednostek Funduszy na gotówkę następuje niezwłocznie po dniu, na który została obliczona wysokość kwoty do wypłaty całości środków, z zachowaniem terminu wypłaty, o którym mowa w ust Wypłata środków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela wszystkich dokumentów, lecz nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, którego jednostki zostały odpisane najpóźniej. Począwszy od dnia wskazanego w ust. 4 do dnia wypłaty, na Rachunku Lokacyjnym zapisywana jest gotówka w wysokości ustalonej w oparciu o zasady określone w ust. 3, która jest nieoprocentowana. 4

6 Zamknięcie Rachunku Lokacyjnego 13 Po zakończeniu Rachunku Lokacyjnego przeniesiemy środki na Część Wolną Rachunku i zaalokujemy w UFK OPT1 1. Ubezpieczyciel po Dniu Zamknięcia Rachunku dokona Przeniesienia Środków zgromadzonych na Rachunku Lokacyjnym na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy (kod: OPT1) w ramach Części Wolnej Rachunku. 2. W przypadku, gdy na Dzień Zamknięcia Rachunku Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy nie byłby dostępny w ofercie Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel dokona Przeniesienia Środków na inny fundusz o podobnej charakterystyce aktywów, dostępny w ofercie na ten dzień. 3. Z zastrzeżeniem 14, przy dokonywaniu Przeniesienia Środków zgromadzone środki zostaną odpisane z Rachunku Lokacyjnego przy zastosowaniu Cen Jednostek Funduszy, obowiązujących w Dniu Zamknięcia Rachunku oraz zapisane na Części Wolnej Rachunku przy zastosowaniu Ceny Jednostki Funduszu obowiązującej w Dniu Wyceny następującym nie później niż w trzecim Dniu Roboczym od Dnia Zamknięcia Rachunku. 4. Jeżeli w Dniu Zamknięcia Rachunku środki zgromadzone w ramach Umowy zaalokowane są w usłudze dodatkowej, która uniemożliwia posiadanie innych Pozycji Inwestycyjnych, wówczas środki z Rachunku Lokacyjnego przenoszone są do tej usługi. Przeniesienie Środków następuje na warunkach i zgodnie z terminami określonymi odpowiednio w regulaminie danej usługi dodatkowej albo regulaminie Rachunku Lokacyjnego. Postanowienia końcowe 14 Terminy odnoszące się do zapisania, odpisania, wyceny Jednostek Funduszy, Dnia Zamknięcia Rachunku Lokacyjnego, dnia zamknięcia UFK oraz jakichkolwiek płatności na podstawie niniejszego Regulaminu, przyjęte zostały przy założeniu, że Ubezpieczyciel będzie w stanie dokonać stosownej transakcji dotyczącej aktywów wchodzących w skład UFK lub ich wiarygodnej wyceny, najpóźniej we wskazanym w niniejszym Regulaminie dniu. W przypadku braku możliwości dokonania czynności określonych w zdaniu poprzedzającym w terminach określonych w Regulaminie, spowodowanym przyczynami niezależnymi od Ubezpieczyciela, transakcje te lub wyceny zostaną dokonane niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. 15 Dyspozycje składaj w Skandia Online albo w formie papierowej przesyłając na nasz adres Za prawidłowo złożone wnioski lub dyspozycje dotyczące Rachunku Lokacyjnego uważa się zarówno wnioski lub dyspozycje podpisane przez Ubezpieczającego i dostarczone do siedziby Ubezpieczyciela, jak również złożone za pośrednictwem serwisu Skandia Online. 16 Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy (kod: OPT1) określona jest w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. 17 Pamiętaj, że przy realizacji dyspozycji bierzemy pod uwagę kolejność ich zgłaszania. Realizację kolejnej dyspozycji rozpoczniemy dopiero po zrealizowaniu tej, która wpłynęła do nas wcześniej. 1. Każda dyspozycja Ubezpieczającego związana z zapisywaniem lub odpisywaniem Jednostek Funduszy na Rachunku Lokacyjnym jest przyjmowana do realizacji po wykonaniu wcześniejszych dyspozycji. 2. Wszystkie dyspozycje, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez Ubezpieczyciela w kolejności ustalonej według daty ich przyjęcia W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia OWU i Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. 2. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 18/2015 Zarządu Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 7 stycznia 2015 roku i wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2015 roku. Paweł Ziemba Prezes Zarzàdu Witold Czechowski Członek Zarzàdu 5

7 Załącznik do Regulaminu Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści 1. Minimalna wysokość Składki Lokacyjnej: PLN 2. Minimalna suma wpłat Składki Lokacyjnej uprawniająca do nie pobrania przez Ubezpieczyciela opłaty administracyjnej w ramach Umowy: PLN (zgodnie z 4 ust. 6 Regulaminu w trakcie trwania Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczyciel w danym Miesiącu Polisy nie pobierze opłaty administracyjnej z Rachunku Jednostek Funduszy, o ile na dzień naliczenia tej opłaty różnica między sumą wpłat Składek Lokacyjnych na Rachunek Lokacyjny a sumą wypłat dokonanych w ramach Umowy oraz Rachunku Lokacyjnego, w tym również Przeniesień Środków, wyniesie co najmniej PLN. Przy naliczaniu sumy wypłat brany jest pod uwagę okres rozpoczynający się od 60 dnia poprzedzającego dzień aktywacji Rachunku Lokacyjnego, ale nie wcześniej niż od dnia 14 stycznia 2015 r.) 3. Okres Wpłat: 14 stycznia 2015 r. 23 maja 2016 r. 4. Dzień Zamknięcia Rachunku: 30 maja 2016 r. 5. Lista Umów, w ramach których możliwa jest aktywacja Rachunku Lokacyjnego wraz ze wskazaniem ich Części Wolnej Rachunku: Nazwa Umowy Część Wolna Rachunku Umowy ze Składką Jednorazową, w ramach których Składka Początkowa została opłacona w PLN: Multiportfel J Multiportfel Komfort Multiportfel Prosper Multiportfel Komfort II Multiportfel Avans Multiportfel Protekt Skandia Invest Multiportfel Avans Plus Umowy ze Składką Regularną: Ubezpieczenie na Życie z Funduszami Inwestycyjnymi ze Składką Regularną Multiportfel R MBI Investment Zukunftsconto Multiportfel Horyzont Multiportfel Spektrum Multiportfel Misiek Multiportfel DOM Multiportfel Noble Multikapitał BISE / Multikapitał DnB NORD Multiportfel Spektrum Plus Multiportfel Misiek Plus Multiportfel Dom Plus Multiportfel Mix Multiportfel Złoty Wiek Multiportfel Dobry Plan Multiportfel Złoty Wiek VIP Skandia z torebką Skandia Future Skandia Future Plus Skandia Benefit Skandia Compact Idealny Start Skandia Comfort Spektrum Możliwości Skandia Smart Skandia Mix Vital 6. Opłata za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego: 1% (w skali roku) Część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych Część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych oraz Składek Regularnych po 3 Roku Polisy Część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych oraz Składek Regularnych po 5 Roku Polisy Część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych oraz Składek Regularnych po Okresie Bazowym 6

8 Data publikacji: styczeń 2015

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ubezpieczenie Inwestycyjne z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu Duo Invest i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: DIN 01/12 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. my BEST INVEST. Ubezpieczenie inwestycyjne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. my BEST INVEST. Ubezpieczenie inwestycyjne Ogólne Warunki Ubezpieczenia my BEST INVEST Ubezpieczenie inwestycyjne Spis treści Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne my BEST INVEST w skrócie Informacje praktyczne Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie (kod produktu:

Bardziej szczegółowo

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE Publikacja zawiera: 1. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IndywIdualne Konto emerytalne. 2. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 02)

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 02) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Związanego z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF 02) 03 05 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo