Regulamin Rachunku Lokacyjnego. Mixer Korzyści (RRL PL1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rachunku Lokacyjnego. Mixer Korzyści (RRL-150114-PL1)"

Transkrypt

1 Regulamin Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści (RRL PL1)

2 Drogi Kliencie! Rachunek Lokacyjny to dodatkowy rachunek oferowany po zawarciu przez Ciebie Umowy z UFK. Niniejszy Regulamin opisuje zasady funkcjonowania Rachunku Lokacyjnego oraz Twoje prawa i obowiązki wynikające z przystąpienia do tej szczególnej formy inwestowania środków, oferowanych przez nas dla obecnych Klientów. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 W załączniku do Regulaminu sprawdź, czy w ramach Twojej Umowy możesz skorzystać z Mixera Korzyści. 1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią element treści Umów, o których mowa w ust. 1, w zakresie określonym poniżej. DEFINICJE 2 Niektóre zwroty używane w Regulaminie są charakterystyczne dla działania Rachunku Lokacyjnego przedstawiamy je poniżej. Pozostałe definicje i sformułowania pochodzą z OWU oraz Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych czyli dokumentów, na podstawie których zawarłeś z nami Umowę. 1. W niniejszym Regulaminie, podanym poniżej terminom, nadano następujące znaczenie: Rachunek Lokacyjny 1) Rachunek Lokacyjny dodatkowy rejestr środków dla danej Umowy, niezależny od Rachunku Jednostek Funduszy, na którym zapisywane są w postaci Jednostek Funduszy lub gotówki, środki pochodzące ze Składek Lokacyjnych. 2) Składka Lokacyjna kwota wpłacana po aktywacji Rachunku Lokacyjnego, alokowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na Rachunku Lokacyjnym. 3) Przeniesienie Środków odpisanie środków z Rachunku Lokacyjnego i zapisanie ich na Części Wolnej Rachunku lub na innym Rachunku Lokacyjnym, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego. 4) Okres Wpłat - okres szczegółowo wskazany w Załączniku do Regulaminu, w trakcie którego Ubezpieczający może dokonywać wpłat Składek Lokacyjnych. 5) Dzień Zamknięcia Rachunku dzień zamknięcia Rachunku Lokacyjnego, wskazany w Załączniku do Regulaminu. 6) Wartość Rachunku Lokacyjnego wartość środków na Rachunku Lokacyjnym w danym dniu obliczona jako liczba Jednostek Funduszy pomnożona przez właściwe Ceny Jednostek Funduszy, powiększona o wartość gotówki. 7) Dzień Roboczy każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy. Portfel Lokacyjny Mixer Korzyści 8) Portfel Lokacyjny - zestaw Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych konstruowany na podstawie wskazania Ubezpieczyciela określającego skład procentowy Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w tym Portfelu. 9) Fundusz akcyjny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego akcji. 10) Fundusz dłużny - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego obligacji lub rynku pieniężnego. 11) Fundusz surowcowy - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego surowcowego. 12) Fundusz aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego 100% aktywów zgodnie z Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowią jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego aktywnej alokacji lub funduszu inwestycyjnego absolutnej stopy zwrotu. Część Wolna Rachunku w ramach Umowy 13) Część Wolna Rachunku część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych wpłacanych w trakcie trwania Umowy lub Składek Regularnych należnych i wpłacanych, po trzecim albo piątym Roku Polisy albo po Okresie Bazowym, w zależności od warunków dla danej Umowy; szczegółowo określona w Załączniku do niniejszego Regulaminu. 1

3 2. W pozostałym zakresie mają zastosowanie terminy zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń, na podstawie których została zawarta dana Umowa (OWU) oraz Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych). Aktywacja Rachunku Lokacyjnego 3 Możesz aktywować Rachunek Lokacyjny poprzez serwis Skandia Online albo wypełniając formularz papierowy, który znajdziesz m.in. na naszej stronie Forma potwierdzenia włączenia Rachunku Lokacyjnego zależy od formy jego aktywacji 1. Aktywacja Rachunku Lokacyjnego możliwa jest w trakcie trwania Umowy, pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu: 1) dokonanej w serwisie Skandia Online w takim przypadku Ubezpieczyciel dokona potwierdzenia aktywacji bezpośrednio na stronie serwisu wraz z podaniem właściwego rachunku bankowego do wpłat Składek Lokacyjnych, albo 2) poprzez złożenie przez Ubezpieczającego wniosku o aktywację na specjalnym formularzu Ubezpieczyciela w takim przypadku Ubezpieczyciel dokona potwierdzenia aktywacji drogą elektroniczną na adres (wskazany w formularzu), w którym wskazuje numer rachunku bankowego do wpłat Składki Lokacyjnej. Zasady działania Rachunku Lokacyjnego 4 Jedna Umowa = Jeden Rachunek Lokacyjny 1. W ramach Umowy możliwa jest aktywacja tylko jednego Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści. 2. Dyspozycje Ubezpieczającego składane w ramach Rachunku Lokacyjnego dotyczą tylko tego rachunku. Dyspozycje Ubezpieczającego dotyczące Rachunku Jednostek Funduszy w ramach Umowy nie mają zastosowania do Rachunku Lokacyjnego. 3. Rachunek Lokacyjny jest rachunkiem powiązanym z daną Umową, a środki zgromadzone na Rachunku Lokacyjnym powiększają kwoty świadczeń z tytułu Umowy, na zasadach wskazanych w 9. Zasady ustalenia opłaty za ryzyko w ramach Umowy 4. Środki zgromadzone w ramach Rachunku Lokacyjnego nie wchodzą w skład środków służących do wyliczania wysokości opłat z tytułu Umowy, z wyłączeniem opłaty za ryzyko. Opłata za ryzyko pobierana jest zgodnie z zasadami wskazanymi w OWU, z zastrzeżeniem, iż na potrzeby ustalenia wysokości tej opłaty uznaje się, iż: 1) wysokość Składki Lokacyjnej jest uwzględniana przy ustalaniu sumy składek wpłacanych z tytułu Umowy, 2) Wartość Rachunku Lokacyjnego jest uwzględniania przy ustalaniu Wartości Polisy/ Wartości Rachunku, 3) wartości wypłat z Rachunku Lokacyjnego są uwzględniane przy ustalaniu wartości wypłat częściowych z Umowy. Opłata za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego 5. Z tytułu prowadzenia Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczyciel pobiera opłatę w wysokości wskazanej w Załączniku do niniejszego Regulaminu. Opłata ta obliczana jest jako iloczyn Wartości Rachunku Lokacyjnego oraz 1/12 stawki opłaty wskazanej w Załączniku do niniejszego Regulaminu i pobierana jest ze środków zgromadzonych na tym rachunku miesięcznie z góry przez cały okres jego trwania. Możliwość nie pobrania opłaty administracyjnej w ramach Umowy 6. W trakcie trwania Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści Ubezpieczyciel w danym Miesiącu Polisy nie pobierze opłaty administracyjnej z Rachunku Jednostek Funduszy, określonej w OWU, o ile na dzień naliczenia tej opłaty różnica między sumą wpłat Składek Lokacyjnych na Rachunek Lokacyjny Mixer Korzyści a sumą wypłat z Umowy oraz Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści w tym również Przeniesień Środków, wyniesie co najmniej PLN. 7. Przy naliczaniu sumy wypłat wskazanej w ust. 6, Ubezpieczyciel bierze pod uwagę wypłaty oraz Przeniesienia Środków dokonane w okresie od 60 dnia poprzedzającego dzień aktywacji Rachunku Lokacyjnego, ale nie wcześniej niż od dnia 14 stycznia 2015 r. do Dnia Zamknięcia Rachunku. Wpłaty w ramach Rachunku Lokacyjnego 5 Okres wpłat oraz minimalną kwotę znajdziesz w Załączniku do Regulaminu 1. Ubezpieczający w Okresie Wpłat wskazanym w Załączniku do niniejszego Regulaminu ma prawo do dokonywania wpłat Składek Lokacyjnych, ale nie wcześniej niż po dokonaniu aktywacji Rachunku Lokacyjnego. Minimalna wysokość Składki Lokacyjnej została wskazana w Załączniku do niniejszego Regulaminu. 2

4 2. Składka Lokacyjna wpłacana jest na rachunek bankowy, właściwy dla danego Rachunku Lokacyjnego, wskazany przez Ubezpieczyciela. 3. Za dzień wpłaty uznaje się dzień, w którym Składka Lokacyjna wpłynęła na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia Okresu Wpłat i zmiany Dnia Zamknięcia Rachunku. Dowiesz się o tym w serwisie Skandia Online oraz mailowo. Dzięki wskazaniu przez Ciebie adresu w formularzu aktywacji będziemy mieć z Tobą bezpośredni kontakt 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Wpłat oraz związanego z tym Dnia Zamknięcia Rachunku. Informacja o zmianie zostanie opublikowana w serwisie Skandia Online oraz przekazana drogą elektroniczną na adres , wskazany w formularzu aktywacji Rachunku Lokacyjnego. Alokacja środków 6 Składki Lokacyjne zainwestujemy w Portfel Lokacyjny Mixer Korzyści pozycję specjalnie stworzoną na potrzeby tego Rachunku Lokacyjnego. 1. W ramach Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczyciel oferuje Portfel Lokacyjny Mixer Korzyści, którego charakterystyka określona jest w 7. Portfel ten oferowany jest wyłącznie w ramach Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści. 2. Składka Lokacyjna zapisywana jest na Rachunku Lokacyjnym jako odpowiednia liczba Jednostek Funduszy w Portfelu Lokacyjnym Mixer Korzyści oferowanym w ramach Rachunku Lokacyjnego, pod warunkiem, że polecenie wpłaty Składki Lokacyjnej zawiera wszystkie dane niezbędne do identyfikacji Ubezpieczającego, w szczególności imię i nazwisko. Do czasu zapisania Składki Lokacyjnej jako odpowiedniej liczby Jednostek Funduszy, środki te są zapisywane na Rachunku Lokacyjnym jako gotówka, która jest nieoprocentowana i którą Ubezpieczający nie może dysponować. 3. W następstwie zapłaty Składki Lokacyjnej, liczba i wartość Jednostek Funduszy zapisana na Rachunku Lokacyjnym, ustalana jest na podstawie Ceny Jednostek Funduszy z najbliższego Dnia Wyceny, następującego nie później niż w drugim Dniu Roboczym od zaksięgowania Składki Lokacyjnej na Rachunku Lokacyjnym. Charakterystyka Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści (kod: PL1) 7 1. Celem strategii inwestycyjnej Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści jest w długim terminie uzyskiwanie w okresach dekoniunktury na rynkach akcji wyników co najwyżej nieznacznie gorszych od strategii funduszy dłużnych, natomiast w okresach wzrostów cen akcji wyników istotnie lepszych od wspomnianej strategii, przy jednoczesnym wygładzaniu gwałtownych wahań zmian cen na rynkach kapitałowych. Dodatkowo, celem strategii inwestycyjnej Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści jest minimalizacja ekspozycji na ryzyko kredytowe (niewypłacalności, utraty płynności) emitentów instrumentów dłużnych. Limity klas aktywów w Portfelu Lokacyjnym 2. W skład Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści mogą wchodzić Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe znajdujące się w aktualnej ofercie Ubezpieczyciela, których Cena Jednostki ustalana jest w PLN, z uwzględnieniem następujących ograniczeń: Klasa funduszy Minimalny udział w Portfelu Maksymalny udział w Portfelu Fundusze akcyjne 0% 100% Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu 0% 100% Fundusze dłużne 0% 100% Fundusze surowcowe 0% 50% 3. Aktualna lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ofercie Ubezpieczyciela i oferowanych w ramach Portfela Lokacyjnego Mixer Korzyści jest dostępna w siedzibie Ubezpieczyciela oraz na jego stronie internetowej. 1. Rachunek Lokacyjny ulega rozwiązaniu w związku z: 1) Dniem Zamknięcia Rachunku, Rozwiązanie Rachunku Lokacyjnego 8 2) rozwiązaniem Umowy w przypadkach określonych w OWU z dniem jej rozwiązania. 3

5 9 Rozwiązanie Umowy powoduje również rozwiązanie Rachunku Lokacyjnego. 1. W przypadku rozwiązania Rachunku Lokacyjnego w związku z rozwiązaniem Umowy, środki zgromadzone na Rachunku Lokacyjnym powiększają kwoty świadczeń z tytułu Umowy na następujących zasadach: 1) W przypadku dożycia końca Okresu Ubezpieczenia (Daty Dożycia) oraz całkowitej wypłaty środków zgromadzonych w ramach Umowy kwota świadczenia, ustalonego zgodnie z warunkami Umowy, zostanie powiększona o kwotę równą Wartości Rachunku Lokacyjnego; 2) W przypadku śmierci Ubezpieczonego, jeżeli Umowa w zakresie wysokości świadczenia z tego tytułu przewiduje ustalenie wyższej z kwot, uznaje się, że: a) do kwoty stanowiącej Wartość Polisy/ Wartość Rachunku, powiększonej o określony procent Wartości Polisy/ Wartości Rachunku albo Wartości Części Bazowej Rachunku, w zależności od warunków Umowy, dodaje się kwotę równą Wartości Rachunku Lokacyjnego, b) w sumie składek uwzględnia się wysokość Składki Lokacyjnej, c) wypłaty z Rachunku Lokacyjnego zalicza się do wartości środków odpisywanych z Rachunku Jednostek Funduszy w związku z częściowymi wypłatami z Umowy. 2. Wysokość środków pochodzących z Rachunku Lokacyjnego zostanie obliczona według Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującego nie później niż w trzecim Dniu Roboczym od dnia rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem Kwota, o której mowa w ust. 1 powiększy kwotę świadczeń lub wypłat z tytułu rozwiązanej Umowy i zostanie wypłacona razem ze świadczeniem lub wypłatą w terminach wskazanych w OWU. Wypłaty w trakcie trwania Rachunku Lokacyjnego 10 Wypłata całości środków z Rachunku Lokacyjnego nie spowoduje jego zamknięcia. Za wypłatę z Rachunku Lokacyjnego uznaje się zarówno złożenie dyspozycji Przeniesienia Środków z Rachunku Lokacyjnego, jak również złożenie wniosku o wypłatę środków z Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczający ma prawo do złożenia dyspozycji częściowego lub całkowitego Przeniesienia Środków z Rachunku Lokacyjnego. 2. Z zastrzeżeniem 14, w związku ze złożeniem dyspozycji częściowego lub całkowitego Przeniesienia Środków z Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczyciel dokona odpisania z Rachunku Lokacyjnego Jednostek Funduszy w wysokości wnioskowanej przez Ubezpieczającego, przy zastosowaniu Cen Jednostek Funduszy obowiązujących w najbliższym Dniu Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującym nie później niż w drugim Dniu Roboczym od doręczenia Ubezpieczycielowi dyspozycji Przeniesienia Środków oraz zapisania Jednostek Funduszy, w zależności od wskazania Ubezpieczającego, na: a) Części Wolnej Rachunku zgodnie z aktualną dyspozycją inwestowania składek, przy zastosowaniu Cen Jednostek Funduszy obowiązujących w najbliższym Dniu Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującym nie później niż w drugim Dniu Roboczym od doręczenia Ubezpieczycielowi dyspozycji Przeniesienia Środków, b) innym Rachunku Lokacyjnym zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie tego Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczający ma prawo wystąpić o wypłatę części lub całości środków z Rachunku Lokacyjnego. Wypłata całości środków nie skutkuje rozwiązaniem Rachunku Lokacyjnego. 2. Wypłata z Rachunku Lokacyjnego jest dokonywana na podstawie wniosku o wypłatę części lub całości środków z Rachunku Lokacyjnego, podpisanego przez osobę uprawnioną do dokonywania wypłat z tytułu Umowy, do którego należy dołączyć kopię dokumentu poświadczającego jej tożsamość. 3. Wysokość kwoty do wypłaty obliczana jest według Cen Jednostek Funduszy z Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującego nie później niż w trzecim Dniu Roboczym od dnia złożenia wniosku o wypłatę, z zastrzeżeniem Zamiana Jednostek Funduszy na gotówkę następuje niezwłocznie po dniu, na który została obliczona wysokość kwoty do wypłaty całości środków, z zachowaniem terminu wypłaty, o którym mowa w ust Wypłata środków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela wszystkich dokumentów, lecz nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, którego jednostki zostały odpisane najpóźniej. Począwszy od dnia wskazanego w ust. 4 do dnia wypłaty, na Rachunku Lokacyjnym zapisywana jest gotówka w wysokości ustalonej w oparciu o zasady określone w ust. 3, która jest nieoprocentowana. 4

6 Zamknięcie Rachunku Lokacyjnego 13 Po zakończeniu Rachunku Lokacyjnego przeniesiemy środki na Część Wolną Rachunku i zaalokujemy w UFK OPT1 1. Ubezpieczyciel po Dniu Zamknięcia Rachunku dokona Przeniesienia Środków zgromadzonych na Rachunku Lokacyjnym na Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy (kod: OPT1) w ramach Części Wolnej Rachunku. 2. W przypadku, gdy na Dzień Zamknięcia Rachunku Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy nie byłby dostępny w ofercie Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel dokona Przeniesienia Środków na inny fundusz o podobnej charakterystyce aktywów, dostępny w ofercie na ten dzień. 3. Z zastrzeżeniem 14, przy dokonywaniu Przeniesienia Środków zgromadzone środki zostaną odpisane z Rachunku Lokacyjnego przy zastosowaniu Cen Jednostek Funduszy, obowiązujących w Dniu Zamknięcia Rachunku oraz zapisane na Części Wolnej Rachunku przy zastosowaniu Ceny Jednostki Funduszu obowiązującej w Dniu Wyceny następującym nie później niż w trzecim Dniu Roboczym od Dnia Zamknięcia Rachunku. 4. Jeżeli w Dniu Zamknięcia Rachunku środki zgromadzone w ramach Umowy zaalokowane są w usłudze dodatkowej, która uniemożliwia posiadanie innych Pozycji Inwestycyjnych, wówczas środki z Rachunku Lokacyjnego przenoszone są do tej usługi. Przeniesienie Środków następuje na warunkach i zgodnie z terminami określonymi odpowiednio w regulaminie danej usługi dodatkowej albo regulaminie Rachunku Lokacyjnego. Postanowienia końcowe 14 Terminy odnoszące się do zapisania, odpisania, wyceny Jednostek Funduszy, Dnia Zamknięcia Rachunku Lokacyjnego, dnia zamknięcia UFK oraz jakichkolwiek płatności na podstawie niniejszego Regulaminu, przyjęte zostały przy założeniu, że Ubezpieczyciel będzie w stanie dokonać stosownej transakcji dotyczącej aktywów wchodzących w skład UFK lub ich wiarygodnej wyceny, najpóźniej we wskazanym w niniejszym Regulaminie dniu. W przypadku braku możliwości dokonania czynności określonych w zdaniu poprzedzającym w terminach określonych w Regulaminie, spowodowanym przyczynami niezależnymi od Ubezpieczyciela, transakcje te lub wyceny zostaną dokonane niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. 15 Dyspozycje składaj w Skandia Online albo w formie papierowej przesyłając na nasz adres Za prawidłowo złożone wnioski lub dyspozycje dotyczące Rachunku Lokacyjnego uważa się zarówno wnioski lub dyspozycje podpisane przez Ubezpieczającego i dostarczone do siedziby Ubezpieczyciela, jak również złożone za pośrednictwem serwisu Skandia Online. 16 Charakterystyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Skandia Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy (kod: OPT1) określona jest w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. 17 Pamiętaj, że przy realizacji dyspozycji bierzemy pod uwagę kolejność ich zgłaszania. Realizację kolejnej dyspozycji rozpoczniemy dopiero po zrealizowaniu tej, która wpłynęła do nas wcześniej. 1. Każda dyspozycja Ubezpieczającego związana z zapisywaniem lub odpisywaniem Jednostek Funduszy na Rachunku Lokacyjnym jest przyjmowana do realizacji po wykonaniu wcześniejszych dyspozycji. 2. Wszystkie dyspozycje, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez Ubezpieczyciela w kolejności ustalonej według daty ich przyjęcia W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia OWU i Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. 2. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 18/2015 Zarządu Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 7 stycznia 2015 roku i wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2015 roku. Paweł Ziemba Prezes Zarzàdu Witold Czechowski Członek Zarzàdu 5

7 Załącznik do Regulaminu Rachunku Lokacyjnego Mixer Korzyści 1. Minimalna wysokość Składki Lokacyjnej: PLN 2. Minimalna suma wpłat Składki Lokacyjnej uprawniająca do nie pobrania przez Ubezpieczyciela opłaty administracyjnej w ramach Umowy: PLN (zgodnie z 4 ust. 6 Regulaminu w trakcie trwania Rachunku Lokacyjnego Ubezpieczyciel w danym Miesiącu Polisy nie pobierze opłaty administracyjnej z Rachunku Jednostek Funduszy, o ile na dzień naliczenia tej opłaty różnica między sumą wpłat Składek Lokacyjnych na Rachunek Lokacyjny a sumą wypłat dokonanych w ramach Umowy oraz Rachunku Lokacyjnego, w tym również Przeniesień Środków, wyniesie co najmniej PLN. Przy naliczaniu sumy wypłat brany jest pod uwagę okres rozpoczynający się od 60 dnia poprzedzającego dzień aktywacji Rachunku Lokacyjnego, ale nie wcześniej niż od dnia 14 stycznia 2015 r.) 3. Okres Wpłat: 14 stycznia 2015 r. 23 maja 2016 r. 4. Dzień Zamknięcia Rachunku: 30 maja 2016 r. 5. Lista Umów, w ramach których możliwa jest aktywacja Rachunku Lokacyjnego wraz ze wskazaniem ich Części Wolnej Rachunku: Nazwa Umowy Część Wolna Rachunku Umowy ze Składką Jednorazową, w ramach których Składka Początkowa została opłacona w PLN: Multiportfel J Multiportfel Komfort Multiportfel Prosper Multiportfel Komfort II Multiportfel Avans Multiportfel Protekt Skandia Invest Multiportfel Avans Plus Umowy ze Składką Regularną: Ubezpieczenie na Życie z Funduszami Inwestycyjnymi ze Składką Regularną Multiportfel R MBI Investment Zukunftsconto Multiportfel Horyzont Multiportfel Spektrum Multiportfel Misiek Multiportfel DOM Multiportfel Noble Multikapitał BISE / Multikapitał DnB NORD Multiportfel Spektrum Plus Multiportfel Misiek Plus Multiportfel Dom Plus Multiportfel Mix Multiportfel Złoty Wiek Multiportfel Dobry Plan Multiportfel Złoty Wiek VIP Skandia z torebką Skandia Future Skandia Future Plus Skandia Benefit Skandia Compact Idealny Start Skandia Comfort Spektrum Możliwości Skandia Smart Skandia Mix Vital 6. Opłata za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego: 1% (w skali roku) Część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych Część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych oraz Składek Regularnych po 3 Roku Polisy Część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych oraz Składek Regularnych po 5 Roku Polisy Część Rachunku Jednostek Funduszy, na której zapisywane są środki pochodzące ze Składek Dodatkowych oraz Składek Regularnych po Okresie Bazowym 6

8 Data publikacji: styczeń 2015

KOMUNIKAT O WYSOKOŚCIACH OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W 2017 R.

KOMUNIKAT O WYSOKOŚCIACH OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W 2017 R. - 1 - W dniu 1 stycznia 2017 r. w następstwie indeksacji opłat przewidzianej w postanowieniach OWU, zmianie ulegają opłaty pobierane przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z tytułu wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II (kod: 2015_EN2_03_v.01) Obramowane infromacje są szczególnie istotne, prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_03_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas Kod OWU: UB_OLIJ118 Kod Funduszu: FOLOB011 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_02_v.

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_02_v. Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ (kod: 2014_EKOP_02_v.02) Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod WU: UB_OGIJ138 Kod Funduszu: FOLSE001 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Kod OWU: UB_OLIJ131 Kod Funduszu: FOLWD003

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Kod warunków: UB_OLIJ125 Kod Funduszu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ147 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Kod OWU: UB_OLIJ111 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP41 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 1381_0116 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Trends Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. UNIQAtowe Strategie. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO EUROPA FUND GPX/2012/01

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO EUROPA FUND GPX/2012/01 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO EUROPA FUND GPX/2012/01 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND GPX/2012/01 (Regulamin), określa

Bardziej szczegółowo

MultiAsset Invest. Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Korzystaj z potencjału rynku

MultiAsset Invest. Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Korzystaj z potencjału rynku MultiAsset Invest Korzystaj z potencjału rynku Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową OW-J-MAI-161229 SPIS TREŚCI Karta Produktu MultiAsset Invest 1 Skorowidz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22 Tytuł Tytuł Lead Lead OGÓLNE WARUNKI UMOWY Ogólne DODATKOWEJ warunki ubezpieczenia na życie z funduszem PAKIET RODZINNY kapitałowym LWA strategia lwa OWU/FMR1/1/2009 OWU/FIR1/2/2011 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II (kod: 2016_RBOPII_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) regulamin funduszu Kod WU: UB_OGIJ142 Kod Funduszu UFK Open Life DR1 : FOLDR001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel. (kod: 2016_RBOP_02_v.

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel. (kod: 2016_RBOP_02_v. Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel (kod: 2016_RBOP_02_v.01) Tabela opłat i limitów do Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Total Invest. Wykorzystaj szansę na zysk OW-J-TIN

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Total Invest. Wykorzystaj szansę na zysk OW-J-TIN Total Invest Wykorzystaj szansę na zysk Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową OW-J-TIN-161223 SPIS TREŚCI Karta Produktu Total Invest 1 Skorowidz do OWU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Universe 2 Invest. Inwestycje nowej generacji OW-J-UNV

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Universe 2 Invest. Inwestycje nowej generacji OW-J-UNV Universe 2 Invest Inwestycje nowej generacji Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową OW-J-UNV2-170413 SPIS TREŚCI Karta Produktu Universe 2 Invest 1 Skorowidz

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: , (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: , (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2017_GI_06_v.01 Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-161021) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Programu Navigo" (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104)

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life QG 1 : FOLQG001 Kod Funduszu UFK Open Life QH 1 : FOLQH001 Kod Funduszu UFK Open Life QI 1 : FOLQI001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life QG 1 : FOLQG001 Kod Funduszu UFK Open Life QH 1 : FOLQH001 Kod Funduszu UFK Open Life QI 1 : FOLQI001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ108 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR. (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Liderzy CSR (kod: 2015_ANGLCSR_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK)

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych RUFK/InPlus/1/2009 Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK 1 Postanowienia ogólne. Wykaz ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki Funduszu. PKOBP/Regulamin_UFK/01-2016/D REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Vital (OW-R-VTL-141219)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Vital (OW-R-VTL-141219) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Vital (OW-R-VTL-141219) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH6

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH6 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ168 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa dodatkowa

Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa dodatkowa Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa dodatkowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Nasz Fundusz Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszych

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Limitów

Tabela Opłat i Limitów kod: 2013_BOP_02_v.03 Tabela Opłat i Limitów o Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FW OPTYALNY POTFEL przyjęta Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo