Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja obciążeń administracyjnych w prawie gospodarczym Raport końcowy - identyfikacja OI 21 kwietnia 2009 r.

2 Celem zamówienia była identyfikacja i opisanie charakterystyki obowiązków informacyjnych zawartych w aktach prawnych wskazanych w załączniku nr 1 do szczegółowego opisu dzieła. Powyższa identyfikacja wraz z opisem została dokonana w oparciu o kryteria określone, w udostępnionym wykonawcy, narzędziu Wykrywacz OI. Opis charakterystyki zidentyfikowanych obowiązków informacyjnych (dzieło), w formie pliku bazy danych MS Access, stanowi załącznik do niniejszego raportu (zał. 1). Przekazany wykonawcy wykaz aktów prawnych zawierał aktów prawnych. Zidentyfikowane obowiązki informacyjne mają jednak swoje faktyczne źródło w 476 aktach prawnych. Liczba 476 aktów prawnych wynika, z tego, iż stwierdzono podwójnie wprowadzone pozycje (wykaz zdublowanych aktów prawnych stanowi zał. nr 2). Ponadto, dwa poniższe akty prawne (spoza listy) zostały dodane do zbioru aktów z uwagi na ich wysoką integralność z aktami będącymi źródłem dla mapowanych OI. Są to : fragment ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tytuł XXX umowa składu (Dz. U. z 2004 poz. 16 nr 93 ze zm.) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz. U. z 2005 r. poz. 219 nr 1870 ze zm.) Zidentyfikowano w nich łącznie 6288 obowiązków informacyjnych. W załączniku nr 3 przedstawiono liczbę obowiązków informacyjnych zidentyfikowanych w poszczególnych ustawach, (przy czym liczba ta obejmuje także obowiązki informacyjne zidentyfikowane w aktach wykonawczych do tych ustaw). 2 W załączniku nr 4 przedstawiono wykaz resortów wraz z informacją o całkowitej liczbie obowiązków informacyjnych wynikających z aktów prawnych przypisanych do danego resortu (łącznie w ustawach i rozporządzeniach). W toku realizacji projektu stwierdzono, iż zakres mapowania określony w umowie (wykaz aktów prawnych przekazanych do mapowania) nie objął wszystkich aktów prawnych, nakładających obowiązki informacyjne, które są merytorycznie związane z aktami prawnymi przekazanymi do mapowania 1 Wykaz aktów prawnych dołączonych do SIWZ zawierał 492 wiersze, przy czym w 6 przypadkach w jednym wierszu wskazano 2 akty prawne (poz. 54, 78, 130, 204, 314, 485) 2 UWAGA w przedłożonej bazie danych na potrzeby zamówienia zawarto 6187 OI zidentyfikowanych w 482 aktach prawnych.

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Zał. 1 Plik bazy danych MS Access zawierający opis charakterystyki zidentyfikowanych obowiązków informacyjnych (dzieło). Zał. 2 - Informacja dotycząca dublujących się aktów prawnych, przeznaczonych do zmapowania. Zał. 3 - Liczba obowiązków informacyjnych zidentyfikowanych w poszczególnych aktach prawnych (przy czym liczba ta obejmuje także obowiązki informacyjne zidentyfikowane w aktach wykonawczych do tych ustaw). Zał. 4 - Wykaz resortów wraz z informacją o całkowitej liczbie obowiązków informacyjnych wynikających z aktów prawnych przypisanych do danego resortu (łącznie w ustawach i rozporządzeniach).

4 Załącznik nr 2. Informacja dotycząca dublujących się aktów prawnych, przeznaczonych do zmapowania I. Liczba dwukrotnie powtarzających się aktów prawnych 1. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (poz. 106 oraz 226 w załączniku do umowy) 2. Ustawa o czasie pracy kierowców (poz. 327 oraz 469 w załączniku do umowy) 3. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (poz. 129 oraz 453 w załączniku do umowy) 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (poz. 132 oraz 133 w załączniku do umowy) 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (poz. 241 oraz 242 w załączniku do umowy) 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (poz. 266 oraz 267 w załączniku do umowy) 7. Rozporządzenie Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (poz. 364 oraz 369 w załączniku do umowy) 8. Ustawa o usługach detektywistycznych (poz. 372 oraz 473 w załączniku do umowy) 9. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (poz. 10 oraz 94 w załączniku do umowy) 10. Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym (poz. 115 oraz 293 w załączniku do umowy) 11. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (poz. 116 oraz 160 w załączniku do umowy) 12. Ustawa o spółdzielni europejskiej (poz. 184 oraz 458 w załączniku do umowy) 13. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (poz. 255 oraz 257 w załączniku do umowy) 14. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (poz. 273 oraz 475 w załączniku do umowy) 15. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (poz. 299 oraz 480 w załączniku do umowy)

5 16. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (poz. 302 oraz 341 w załączniku do umowy) 17. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (poz. 337 oraz 394 w załączniku do umowy) 18. Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin (poz. 378 oraz 474 w załączniku do umowy) 19. Ustawa o produktach biobójczych (poz. 399 oraz 455 w załączniku do umowy) 20. Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (poz. 437 oraz 490 w załączniku do umowy) 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec (poz. 33 oraz 37 w załączniku do umowy) 22. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (poz. 78 oraz 79 w załączniku do umowy) II. Liczba trzykrotnie powtarzających się aktów prawnych 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (poz. 212, 219 oraz 220 w załączniku do umowy)

6 Załącznik 3 - Liczba obowiązków informacyjnych zidentyfikowanych w poszczególnych aktach prawnych. Rodzaj aktu prawnego Numer AP Tytul Stan Obowiazywania 1 RM RM/05/129/1081 Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 2 RM RM/04/219/2220 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych 3 RM RM/03/89/828 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 4 RM RM/03/39/339 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich 5 RM RM/06/68/486 Rozp w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre osoby prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych 6 RM RM/07/220/1632 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego 7 RM RM/03/135/1269 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych 8 RM RM/02/4/43 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki 9 RM RM/05/212/1771 Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych 10 RM RM/03/158/1536 Rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 11 RM RM/05/37/330 Rozporządzenie w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych Nie obowiązuje 9 5 Liczba OI

7 12 RM RM/02/4/44 Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 13 RM RM/01/152/1730 Rozporządzenie w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 14 RM RM/02/156/1303 Rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków 0 15 RM RM/00/27/343 Rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji 16 RM RM/05/212/1770 Rozporządzenie w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia 17 RM RM/01/137/1539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. 18 RM RM/02/199/1676 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej 19 RM RM/05/76/667 Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 20 RM RM/02/144/1216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 21 RM RM/99/75/846 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych 22 RM RM/99/80/912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

8 23 RM RM/05/62/553 i 554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, spsoobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji 6 24 RM RM/07/187/1333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu si' organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 25 RM RM/04/141/1498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety - instrukcji stosowania środka ochrony roślin. 26 RM RM/05/233/1985 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasienniectwa 27 RM RM/08/46/272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. 28 RM RM/03/137/1309 Rozporządzenie w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostęp. pojazdów trakcyjnych oraz wzoru licencji 29 RM RM/07/233/1715 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O`Donnell 30 RM RM/07/183/1308 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonywujących działalność kantorową obowiązku przekazywania NBP danych do bilansu płatniczego oraz pozycji inwestycyjnej 31 RM RM/02/187/1565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki 32 RM RM/03/48/407 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu produtku leczniczego 33 RM RM/03/105/996 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przedstawianie dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produtku homeopatycznego i produtku homeopatycznego weterynaryjnego Nie obowiązuje 2 2

9 34 RM RM/04/128/1348 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 5 35 RM RM/08/184/1143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania RM RM/07/60/407 Rozporządzenie w sprawie systemu zarzadzania bezpieczenstwem w transporcie kolejowym 37 RM RM/06/162/1150 Rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym 2 38 RM RM/07/219/1627 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmanisia Pers oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium RP lub przmieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec RM RM/06/40/275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów 40 RM RM/04/187/1934 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności katorowej 41 RM RM/03/21/178 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy 42 RM RM/04/148/1565 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych 43 RM RM/06/21/161 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie Nie obowiązuje 2 44 RM RM/06/5/34 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposobu ich przekazywania 45 RM RM/07/216/1610 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej

10 46 RM RM/07/216/1609 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 47 RM RM/07/23/140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczenia 48 RM RM/02/128/1097 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym 49 RM RM/04/158/1657 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt 50 RM RM/04/194/1989 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 51 RM RM/05/217/1834 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 52 RM RM/02/193/1618 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 53 RM RM/05/207/1733 Rozporządzenie MI oraz MSWiA z 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania 54 RM RM/08/76/454 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego 55 RM RM/02/117/1010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia 56 RM RM/02/68/627 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych 8 2

11 57 RM RM/07/212/1566 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia 58 RM RM/98/130/859 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. 59 RM RM/04/103/1090 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego RM RM/06/127/886 Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie taryf, wzoru wniosku o 6 zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 61 RM RM/02/92/819 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dokumentacji mierniczogeologicznej 62 RM RM/98/69/457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 63 RM RM/98/69/458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania 64 RM RM/00/26/313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 65 RM RM/06/225/1641 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 66 RM RM/02/99/894 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży 67 RM RM/99/43/430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 7 2 Nie obowiązuje 1

12 68 RM RM/96/62/286 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 5 69 RM RM/05/256/2152 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków wydawania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu. 70 RM RM/06/209/1546 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego. 71 RM RM/07/133/928 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów sładania informacji o obrocie mateiałem siewnym. 72 RM RM/05/61/548 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz 73 RM RM/05/69/621 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych. 74 RM RM/05/32/283 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa 75 RM RM/05/60/526 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania. 2 Nie obowiązuje 76 RM RM/02/122/7924 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych. 77 RM RM/03/36/316 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz dokumentów uprawniających do ich przywozu 78 RM RM/98/148/973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 79 RM RM/03/163/1577 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. Bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych 0 2 9

13 80 RM RM/03/165/1603 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie licencjonowania personelu lotniczego 81 RM RM/03/21/181 Rozporządzenie w sprawie postępowania z produktami leczniczymi 5 podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R 82 RM RM/03/210/2042 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 13 listopada 2003 w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji 83 RM RM/03/227/2247 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych 84 RM RM/03/229/2283 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa 85 RM RM/03/143/1396 Rozporządzenie Ministra Infrastrukury w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 86 RM RM/03/36/315 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz szczegółowych warunków zgłaszania działalności 87 RM RM/03/107/1004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. Minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 88 RM RM/03/37/325 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych 89 RM RM/03/72/655 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

14 90 RM RM/03/89/830 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego. 91 RM RM/04/110/1168 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą 92 RM RM/04/118/1240 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego 93 RM RM/04/180/1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 94 RM RM/04/23/204 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych 95 RM RM/03/230/2291 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego 96 RM RM/02/109/962 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeńtwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite. 97 RM RM/00/3/36 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali 98 RM RM/00/3/38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu 99 RM RM/00/36/409 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna 100 RM RM/00/40/470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 101 RM RM/01/112/1202 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza 102 RM RM/01/64/651 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i i wyrobów z papieru

15 103 RM RM/01/73/770 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających 104 RM RM/03/146/1421 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym RM RM/02/109/961 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 44 prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. 106 RM RM/05/103/867 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład 107 RM RM/02/137/1160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych 108 RM RM/02/188/1576 Rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 109 RM RM/02/219/1840 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego. 110 RM RM/02/237/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku oraz terminu jej sporządzenia. 111 RM RM/02/37/341 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej RM RM/02/69/643 Rozporządz. Min. Zdrowia w sprawie zakresu informacji i wniosków niezbędnych Nie obowiązuje 1 do ustalenia cen urzędowych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne, sposobu i terminów przedkładania informacji oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków i informacji. 113 RM RM/02/96/858 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specialistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe. 8

16 114 RM RM/01/92/1024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych 115 RM RM/07/53/356 Rozporządzenie w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 116 RM RM/05/69/615 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych 117 RM RM/05/73/645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 118 RM RM/06/141/1003 Rozporządzenie w sprawie trybu i warunkow wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji uslugi eksportowej swiadczonej przez pracodawce zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej 119 RM RM/06/156/1116 Rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemcow bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace 120 RM RM/07/179/1277 Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów 121 RM RM/07/189/1353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności Nie obowiązuje RM RM/07/194/1402 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania 123 RM RM/04/238/2393 Rozporządzenie w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego 124 RM RM/07/52/350 Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 125 RM RM/05/30/261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa 2 Nie obowiązuje 9

17 126 RM RM/07/76/510 Rozporządzenie w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót 6 publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 127 RM RM/07/93/625 Rozporządzenie w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń RM RM/08/179/1107 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku 3 postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii 129 RM RM/08/216/1372 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 130 RM RM/08/47/275 Rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec 131 RM RM/08/91/565 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 132 RM RM/06/247/1811 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu 133 RM RM/07/221/1647 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych 134 RM RM/05/182/1535 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego 8 Nie obowiązuje RM RM/97/129/844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 8 bezpieczeństwa i higieny pracy 136 RM RM/05/11/86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 7

18 137 RM RM/05/122/1029 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń 138 RM RM/05/125/1052 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 4 lipca 2005 w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków 139 RM RM/05/125/1053 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania 140 RM RM/05/128/1071 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych 141 RM RM/05/15/126 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych 142 RM RM/05/68/592 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych 143 RM RM/05/170/1427 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków 144 RM RM/05/33/295 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urz. rejestr. stos. w transp. drog. - tachografow samochodowych 145 RM RM/05/205/1698 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych. 146 RM RM/05/207/1736 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej 147 RM RM/05/209/1743 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w spr. Fin. i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emis. dla emitentów z siedzibą na terytorium RP, dla których właściwe są PL zasady rach Nie obowiązuje 3 2 7

19 148 RM RM/05/209/1744 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 93 przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 149 RM RM/05/21/176 Rozporządzenie w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia 150 RM RM/05/255/2140 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług 151 RM RM/05/261/2186 Rozp. Ministra Gospodarki ws. kwalif. wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratowictwa górniczego 152 RM RM/04/7/59 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu 153 RM RM/05/151/1265 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek 154 RM RM/04/219/2231 Rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia 155 RM RM/02/183/1531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych 156 RM RM/05/265/2218 Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą 157 RM RM/07/221/1640 Rozporządzenie Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych 158 RM RM/07/248/1848 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Nie obowiązuje

20 159 RM RM/08/80/475 Ropzorządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości 160 RM RM/01/50/529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 161 RM RM/04/101/1051 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych 162 RM RM/04/187/1937 W sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług 163 RM RM/03/197/1922 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 164 RM RM/04/183/1896 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji 165 RM RM/06/239/1739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 166 RM RM/07/219/1631 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej Nie obowiązuje 9 Nie obowiązuje RM RM/06/141/1000 Udzielanie pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego 168 RM RM/05/219/1870 Rozporządzenie Ministra Kultury z dn w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii 169 RM RM/06/113/770 Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 170 RM RM/05/27/221 Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw RM RM/06/178/1321 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu 7

21 172 RM RM/07/193/1399 Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 173 RM RM/07/193/1398 Udzielanie pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 174 RM RM/03/232/2330 Rozpozradzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politryki Społecznej w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 175 RM RM/02/17/160 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów 176 RM RM/05/32/284 Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 177 RM RM/05/236/2002 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Nie obowiązuje 3 Nie obowiązuje RM RM/04/188/1945 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Opracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 179 RM RM/06/113/777 Szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych RM RM/07/120/830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydanie opinii o tych produk 181 RM RM/05/596/68 Rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców 182 RM RM/04/195/2010 Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 183 RM RM/06/190/1405 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób 4

22 184 RM RM/05/265/2217 Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą 185 RM RM/03/104/968 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej w sprawie 2 określenia wzoru informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania 186 RM RM/04/35/314 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych RM RM/04/35/312 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 188 RM RM/03/125/1161 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków PFRON 189 RM RM/04/120/1256 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych. 190 RM RM/04/80/742 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy RM RM/04/215/2186 Rozporządzenie Ministra Polityki Spłecznej w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczen i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu RM RM/04/97/966 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 193 RM RM/04/117/1223 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. 194 RM RM/05/210/1755 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wykonania próby strzepienia pojazdów wycofanych z eksploatacji 195 RM RM/04/184/1900 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

23 196 RM RM/04/35/313 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego RM RM/03/105/989 Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 7 ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wplat na ten Fundusz 198 RM RM/02/96/860 Rozp. Ministra Gospodarki w spr. wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń 199 RM RM/04/101/1031 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych 200 RM RM/08/08/475 rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami ora zarządcow nieruchomości 201 RM RM/05/23/198 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich 202 RM RM/04/65/598 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego 203 RM RM/08/31/189 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami RM RM/07/80/543 w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców. 205 RM RM/05/32/281 Rozporządzenie ministra finansów w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 206 RM RM/04/192/1968 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. 207 RM RM/03/192/1876 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 9

24 208 RRM RRM/02/165/1353 Rozporządzenie rady Ministrów w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd niektórych informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich. 209 RRM RRM/02/63/570 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych RRM RRM/04/95/953 Rozporządzenie w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 211 RRM RRM/07/210/1522 Udzielanie pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych 212 RRM RRM/07/211/1543 Udzielanie pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim 213 RRM RRM/06/142/1018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania Nie obowiązuje 1 funkcjonariuszom CBA niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy adm. rządowej i samorządu teryt., przedsiębiorców, jednostki org.,org.społ. oraz obywateli 214 RRM RRM/08/232/1558 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej 215 RRM RRM/08/232/1556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej 216 RRM RRM/08/232/1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej 217 RRM RRM/08/232/1552 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej 218 RRM RRM/07/76/479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych 219 RRM RRM/07/61/413 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy 220 RRM RRM/06/59/409 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego Nie obowiązuje

25 221 RRM RRM/08/232/1562 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej 222 RRM RRM/74/40/236 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie 223 RRM RRM/95/34/167 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. 224 RRM RRM/75/35/191 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu RRM RRM/97/109/704 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 5 pracy 226 RRM RRM/05/225/1491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i sposobu 1 przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne 227 RRM RRM/05/205/1693 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji 2 niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego 228 RRM RRM/05/187/1568 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego RRM RRM/05/114/962 Rozp. RM w spr. Okres. Sprawozdań oraz bież. Informacji dot. Działalności i sytuacji finansowej TFI i FI dostarcz. Przez te podmioty KPWiG 230 RRM RRM/04/99/1003 Rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych 231 RRM RRM/07/211/1542 Udzielanie pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim 232 RRM RRM/03/99/909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 233 RRM RRM/08/232/1559 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej 15 6

26 234 RRM RRM/01/128/1411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegół. zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oproc. kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego. 235 RRM RRM/06/165/1171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 236 RRM RRM/07/158/1106 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie 237 RRM RRM/07/134/936 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 238 RRM RRM/03/38/329 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję 239 RRM RRM/07/230/1692 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalistycznych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję 240 RRM RRM/04/87/814 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych 241 RRM RRM/04/81/734 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych 242 RRM RRM/07/162/1147 w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców. 243 RRM RRM/97/64/408 w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. 244 RRM RRM/04/87/812 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu. 245 RRM RRM/08/147/932 Rozporzązenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2 Nie obowiązuje 1 2 Nie obowiązuje 6

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr. zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Lp. Nazwa uprawnienia / ograniczenia Symbol w CEIDG rdr. zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej)

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 23.02-01.03.2015 r. Projekty załoŝeń projektów ustaw Lp. Projekt odawca 1 MSiT Projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Spis projektów aktów prawnych, objętych analizą w ramach badania

Załącznik 1. Spis projektów aktów prawnych, objętych analizą w ramach badania Załącznik 1. Spis projektów aktów prawnych, objętych analizą w ramach badania 1 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt założeń do projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych 1 Projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 8 kwietnia 2015 roku Alert prawny Zmiany w wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. poz. 376) Z dniem 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sposób i tryb przyznawania środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do przeznaczonych do użytku cywilnego Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE

Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA Kategoria regulowanej pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy o swobodzie. Za taką działalność uznano m.in. niektóre z rodzajów wymagające dotychczas zezwoleń. Definicja regulowanej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1)

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) U S T AWA Projekt z dnia 12 lipca 2013 r. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez

Bardziej szczegółowo

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru działalności regulowanej?

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru działalności regulowanej? Kiedy potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru działalności regulowanej, licencje i uprawnienia zawodowe Wskazane poniżej akty prawne określają zasady uzyskania (również utraty) koncesji, zezwoleń,

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny. Rozwój PPP

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny. Rozwój PPP stan prawny: 07 maja 2015 roku Alert prawny Rozwój PPP Polska w rankingach znajduje się na ostatnim miejscu listy państw unijnych, gdzie wykorzystuje się do realizacji inwestycji PPP. Takie podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Regulamin finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1)

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Materialne prawo administracyjne Część II pod redakcją Jerzego Stelmasiaka Piotra Ruczkowskiego

Spis treści. Materialne prawo administracyjne Część II pod redakcją Jerzego Stelmasiaka Piotra Ruczkowskiego Spis treści Rozdział I. Prawo geodezyjne i kartograficzne 9 1. Kwestie ogólne 9 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna 10 3. Prace geodezyjne i kartograficzne 11 4. Ewidencja gruntów i budynków 12 5. Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2013 poz.217 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie 1. Cel. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące

Bardziej szczegółowo

w gorzowie wielkopolskim KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

w gorzowie wielkopolskim KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w gorzowie wielkopolskim KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - finansowanie kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 1984 USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

U S T A W A. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia 9 Leszek Bielecki

Rozdział I. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia 9 Leszek Bielecki Spis treści Rozdział I. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia 9 1. Zagadnienia wstępne. Kwestie podstawowych pojęć 9 2. Zagadnienia zasadnicze. Ograniczenia zasady wolności gospodarczej 16 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XIII XV Wprowadzenie... 1 1. Badania lekarskie pracowników... 3 1.1. Zasady kierowania na badania... 3 1.2. Badania wstępne... 7 1.3. Badania okresowe... 8 1.4. Badania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ... Międzychód, dn.... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na zasadach określonych w art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Tematyka dzisiejszych zajęć. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja

Tematyka dzisiejszych zajęć. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja Tematyka dzisiejszych zajęć Podstawy Funkcjonowania Przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo przedsiębiorca działalność gospodarcza swoboda działalności gospodarczej ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Z A S A D Y Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna : 1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu Projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego

3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-05 14:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: zakup i dostawy pieczywa oraz wyrobów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Władysław W. Mogilski. Zestawienie ubezpieczeń obowiązkowych sensu stricto. Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce

Rozdział II. Władysław W. Mogilski. Zestawienie ubezpieczeń obowiązkowych sensu stricto. Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce Rozdział II Władysław W. Mogilski Zestawienie ubezpieczeń obowiązkowych sensu stricto [podlegających ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 08 sierpnia 2014 r. Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo