Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja obciążeń administracyjnych w prawie gospodarczym Raport końcowy - identyfikacja OI 21 kwietnia 2009 r.

2 Celem zamówienia była identyfikacja i opisanie charakterystyki obowiązków informacyjnych zawartych w aktach prawnych wskazanych w załączniku nr 1 do szczegółowego opisu dzieła. Powyższa identyfikacja wraz z opisem została dokonana w oparciu o kryteria określone, w udostępnionym wykonawcy, narzędziu Wykrywacz OI. Opis charakterystyki zidentyfikowanych obowiązków informacyjnych (dzieło), w formie pliku bazy danych MS Access, stanowi załącznik do niniejszego raportu (zał. 1). Przekazany wykonawcy wykaz aktów prawnych zawierał aktów prawnych. Zidentyfikowane obowiązki informacyjne mają jednak swoje faktyczne źródło w 476 aktach prawnych. Liczba 476 aktów prawnych wynika, z tego, iż stwierdzono podwójnie wprowadzone pozycje (wykaz zdublowanych aktów prawnych stanowi zał. nr 2). Ponadto, dwa poniższe akty prawne (spoza listy) zostały dodane do zbioru aktów z uwagi na ich wysoką integralność z aktami będącymi źródłem dla mapowanych OI. Są to : fragment ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tytuł XXX umowa składu (Dz. U. z 2004 poz. 16 nr 93 ze zm.) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz. U. z 2005 r. poz. 219 nr 1870 ze zm.) Zidentyfikowano w nich łącznie 6288 obowiązków informacyjnych. W załączniku nr 3 przedstawiono liczbę obowiązków informacyjnych zidentyfikowanych w poszczególnych ustawach, (przy czym liczba ta obejmuje także obowiązki informacyjne zidentyfikowane w aktach wykonawczych do tych ustaw). 2 W załączniku nr 4 przedstawiono wykaz resortów wraz z informacją o całkowitej liczbie obowiązków informacyjnych wynikających z aktów prawnych przypisanych do danego resortu (łącznie w ustawach i rozporządzeniach). W toku realizacji projektu stwierdzono, iż zakres mapowania określony w umowie (wykaz aktów prawnych przekazanych do mapowania) nie objął wszystkich aktów prawnych, nakładających obowiązki informacyjne, które są merytorycznie związane z aktami prawnymi przekazanymi do mapowania 1 Wykaz aktów prawnych dołączonych do SIWZ zawierał 492 wiersze, przy czym w 6 przypadkach w jednym wierszu wskazano 2 akty prawne (poz. 54, 78, 130, 204, 314, 485) 2 UWAGA w przedłożonej bazie danych na potrzeby zamówienia zawarto 6187 OI zidentyfikowanych w 482 aktach prawnych.

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Zał. 1 Plik bazy danych MS Access zawierający opis charakterystyki zidentyfikowanych obowiązków informacyjnych (dzieło). Zał. 2 - Informacja dotycząca dublujących się aktów prawnych, przeznaczonych do zmapowania. Zał. 3 - Liczba obowiązków informacyjnych zidentyfikowanych w poszczególnych aktach prawnych (przy czym liczba ta obejmuje także obowiązki informacyjne zidentyfikowane w aktach wykonawczych do tych ustaw). Zał. 4 - Wykaz resortów wraz z informacją o całkowitej liczbie obowiązków informacyjnych wynikających z aktów prawnych przypisanych do danego resortu (łącznie w ustawach i rozporządzeniach).

4 Załącznik nr 2. Informacja dotycząca dublujących się aktów prawnych, przeznaczonych do zmapowania I. Liczba dwukrotnie powtarzających się aktów prawnych 1. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (poz. 106 oraz 226 w załączniku do umowy) 2. Ustawa o czasie pracy kierowców (poz. 327 oraz 469 w załączniku do umowy) 3. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (poz. 129 oraz 453 w załączniku do umowy) 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (poz. 132 oraz 133 w załączniku do umowy) 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (poz. 241 oraz 242 w załączniku do umowy) 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (poz. 266 oraz 267 w załączniku do umowy) 7. Rozporządzenie Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (poz. 364 oraz 369 w załączniku do umowy) 8. Ustawa o usługach detektywistycznych (poz. 372 oraz 473 w załączniku do umowy) 9. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (poz. 10 oraz 94 w załączniku do umowy) 10. Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym (poz. 115 oraz 293 w załączniku do umowy) 11. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (poz. 116 oraz 160 w załączniku do umowy) 12. Ustawa o spółdzielni europejskiej (poz. 184 oraz 458 w załączniku do umowy) 13. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (poz. 255 oraz 257 w załączniku do umowy) 14. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (poz. 273 oraz 475 w załączniku do umowy) 15. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (poz. 299 oraz 480 w załączniku do umowy)

5 16. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (poz. 302 oraz 341 w załączniku do umowy) 17. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (poz. 337 oraz 394 w załączniku do umowy) 18. Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin (poz. 378 oraz 474 w załączniku do umowy) 19. Ustawa o produktach biobójczych (poz. 399 oraz 455 w załączniku do umowy) 20. Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (poz. 437 oraz 490 w załączniku do umowy) 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec (poz. 33 oraz 37 w załączniku do umowy) 22. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (poz. 78 oraz 79 w załączniku do umowy) II. Liczba trzykrotnie powtarzających się aktów prawnych 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (poz. 212, 219 oraz 220 w załączniku do umowy)

6 Załącznik 3 - Liczba obowiązków informacyjnych zidentyfikowanych w poszczególnych aktach prawnych. Rodzaj aktu prawnego Numer AP Tytul Stan Obowiazywania 1 RM RM/05/129/1081 Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 2 RM RM/04/219/2220 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych 3 RM RM/03/89/828 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 4 RM RM/03/39/339 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich 5 RM RM/06/68/486 Rozp w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre osoby prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych 6 RM RM/07/220/1632 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego 7 RM RM/03/135/1269 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych 8 RM RM/02/4/43 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki 9 RM RM/05/212/1771 Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych 10 RM RM/03/158/1536 Rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 11 RM RM/05/37/330 Rozporządzenie w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych Nie obowiązuje 9 5 Liczba OI

7 12 RM RM/02/4/44 Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 13 RM RM/01/152/1730 Rozporządzenie w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 14 RM RM/02/156/1303 Rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków 0 15 RM RM/00/27/343 Rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji 16 RM RM/05/212/1770 Rozporządzenie w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia 17 RM RM/01/137/1539 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. 18 RM RM/02/199/1676 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej 19 RM RM/05/76/667 Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 20 RM RM/02/144/1216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 21 RM RM/99/75/846 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych 22 RM RM/99/80/912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

8 23 RM RM/05/62/553 i 554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, spsoobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji 6 24 RM RM/07/187/1333 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu si' organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 25 RM RM/04/141/1498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety - instrukcji stosowania środka ochrony roślin. 26 RM RM/05/233/1985 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasienniectwa 27 RM RM/08/46/272 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. 28 RM RM/03/137/1309 Rozporządzenie w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostęp. pojazdów trakcyjnych oraz wzoru licencji 29 RM RM/07/233/1715 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O`Donnell 30 RM RM/07/183/1308 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonywujących działalność kantorową obowiązku przekazywania NBP danych do bilansu płatniczego oraz pozycji inwestycyjnej 31 RM RM/02/187/1565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki 32 RM RM/03/48/407 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu produtku leczniczego 33 RM RM/03/105/996 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przedstawianie dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produtku homeopatycznego i produtku homeopatycznego weterynaryjnego Nie obowiązuje 2 2

9 34 RM RM/04/128/1348 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 5 35 RM RM/08/184/1143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania RM RM/07/60/407 Rozporządzenie w sprawie systemu zarzadzania bezpieczenstwem w transporcie kolejowym 37 RM RM/06/162/1150 Rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym 2 38 RM RM/07/219/1627 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmanisia Pers oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium RP lub przmieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec RM RM/06/40/275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów 40 RM RM/04/187/1934 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności katorowej 41 RM RM/03/21/178 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy 42 RM RM/04/148/1565 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych 43 RM RM/06/21/161 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie Nie obowiązuje 2 44 RM RM/06/5/34 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposobu ich przekazywania 45 RM RM/07/216/1610 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej

10 46 RM RM/07/216/1609 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 47 RM RM/07/23/140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczenia 48 RM RM/02/128/1097 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym 49 RM RM/04/158/1657 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt 50 RM RM/04/194/1989 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 51 RM RM/05/217/1834 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 52 RM RM/02/193/1618 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 53 RM RM/05/207/1733 Rozporządzenie MI oraz MSWiA z 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania 54 RM RM/08/76/454 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego 55 RM RM/02/117/1010 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia 56 RM RM/02/68/627 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do wydawania zezwoleń zagranicznych 8 2

11 57 RM RM/07/212/1566 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia 58 RM RM/98/130/859 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. 59 RM RM/04/103/1090 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego RM RM/06/127/886 Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie taryf, wzoru wniosku o 6 zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 61 RM RM/02/92/819 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dokumentacji mierniczogeologicznej 62 RM RM/98/69/457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 63 RM RM/98/69/458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania 64 RM RM/00/26/313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 65 RM RM/06/225/1641 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 66 RM RM/02/99/894 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży 67 RM RM/99/43/430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 7 2 Nie obowiązuje 1

12 68 RM RM/96/62/286 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 5 69 RM RM/05/256/2152 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków wydawania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu. 70 RM RM/06/209/1546 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznaczania partii materiału siewnego. 71 RM RM/07/133/928 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów sładania informacji o obrocie mateiałem siewnym. 72 RM RM/05/61/548 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz 73 RM RM/05/69/621 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych. 74 RM RM/05/32/283 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa 75 RM RM/05/60/526 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania. 2 Nie obowiązuje 76 RM RM/02/122/7924 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych. 77 RM RM/03/36/316 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz dokumentów uprawniających do ich przywozu 78 RM RM/98/148/973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 79 RM RM/03/163/1577 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. Bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych 0 2 9

13 80 RM RM/03/165/1603 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie licencjonowania personelu lotniczego 81 RM RM/03/21/181 Rozporządzenie w sprawie postępowania z produktami leczniczymi 5 podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R 82 RM RM/03/210/2042 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 13 listopada 2003 w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji 83 RM RM/03/227/2247 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych 84 RM RM/03/229/2283 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa 85 RM RM/03/143/1396 Rozporządzenie Ministra Infrastrukury w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 86 RM RM/03/36/315 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz szczegółowych warunków zgłaszania działalności 87 RM RM/03/107/1004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. Minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 88 RM RM/03/37/325 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych 89 RM RM/03/72/655 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

14 90 RM RM/03/89/830 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego. 91 RM RM/04/110/1168 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą 92 RM RM/04/118/1240 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego 93 RM RM/04/180/1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 94 RM RM/04/23/204 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych 95 RM RM/03/230/2291 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego 96 RM RM/02/109/962 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeńtwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite. 97 RM RM/00/3/36 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali 98 RM RM/00/3/38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu 99 RM RM/00/36/409 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna 100 RM RM/00/40/470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 101 RM RM/01/112/1202 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza 102 RM RM/01/64/651 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i i wyrobów z papieru

15 103 RM RM/01/73/770 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających 104 RM RM/03/146/1421 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym RM RM/02/109/961 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 44 prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. 106 RM RM/05/103/867 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład 107 RM RM/02/137/1160 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych 108 RM RM/02/188/1576 Rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 109 RM RM/02/219/1840 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego. 110 RM RM/02/237/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku oraz terminu jej sporządzenia. 111 RM RM/02/37/341 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej RM RM/02/69/643 Rozporządz. Min. Zdrowia w sprawie zakresu informacji i wniosków niezbędnych Nie obowiązuje 1 do ustalenia cen urzędowych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne, sposobu i terminów przedkładania informacji oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków i informacji. 113 RM RM/02/96/858 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specialistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe. 8

16 114 RM RM/01/92/1024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych 115 RM RM/07/53/356 Rozporządzenie w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 116 RM RM/05/69/615 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych 117 RM RM/05/73/645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 118 RM RM/06/141/1003 Rozporządzenie w sprawie trybu i warunkow wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji uslugi eksportowej swiadczonej przez pracodawce zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej 119 RM RM/06/156/1116 Rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemcow bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace 120 RM RM/07/179/1277 Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów 121 RM RM/07/189/1353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności Nie obowiązuje RM RM/07/194/1402 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania 123 RM RM/04/238/2393 Rozporządzenie w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego 124 RM RM/07/52/350 Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 125 RM RM/05/30/261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa 2 Nie obowiązuje 9

17 126 RM RM/07/76/510 Rozporządzenie w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót 6 publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 127 RM RM/07/93/625 Rozporządzenie w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń RM RM/08/179/1107 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku 3 postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii 129 RM RM/08/216/1372 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 130 RM RM/08/47/275 Rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec 131 RM RM/08/91/565 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 132 RM RM/06/247/1811 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu 133 RM RM/07/221/1647 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych 134 RM RM/05/182/1535 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego 8 Nie obowiązuje RM RM/97/129/844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 8 bezpieczeństwa i higieny pracy 136 RM RM/05/11/86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 7

18 137 RM RM/05/122/1029 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń 138 RM RM/05/125/1052 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 4 lipca 2005 w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków 139 RM RM/05/125/1053 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania 140 RM RM/05/128/1071 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych 141 RM RM/05/15/126 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych 142 RM RM/05/68/592 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych 143 RM RM/05/170/1427 Rozporządzenie ministra finansów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków 144 RM RM/05/33/295 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urz. rejestr. stos. w transp. drog. - tachografow samochodowych 145 RM RM/05/205/1698 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych. 146 RM RM/05/207/1736 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej 147 RM RM/05/209/1743 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w spr. Fin. i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emis. dla emitentów z siedzibą na terytorium RP, dla których właściwe są PL zasady rach Nie obowiązuje 3 2 7

19 148 RM RM/05/209/1744 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 93 przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 149 RM RM/05/21/176 Rozporządzenie w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia 150 RM RM/05/255/2140 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług 151 RM RM/05/261/2186 Rozp. Ministra Gospodarki ws. kwalif. wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratowictwa górniczego 152 RM RM/04/7/59 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu 153 RM RM/05/151/1265 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek 154 RM RM/04/219/2231 Rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia 155 RM RM/02/183/1531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych 156 RM RM/05/265/2218 Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą 157 RM RM/07/221/1640 Rozporządzenie Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych 158 RM RM/07/248/1848 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Nie obowiązuje

20 159 RM RM/08/80/475 Ropzorządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości 160 RM RM/01/50/529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 161 RM RM/04/101/1051 Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych 162 RM RM/04/187/1937 W sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług 163 RM RM/03/197/1922 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 164 RM RM/04/183/1896 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji 165 RM RM/06/239/1739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 166 RM RM/07/219/1631 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej Nie obowiązuje 9 Nie obowiązuje RM RM/06/141/1000 Udzielanie pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego 168 RM RM/05/219/1870 Rozporządzenie Ministra Kultury z dn w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii 169 RM RM/06/113/770 Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 170 RM RM/05/27/221 Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw RM RM/06/178/1321 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu 7

21 172 RM RM/07/193/1399 Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 173 RM RM/07/193/1398 Udzielanie pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 174 RM RM/03/232/2330 Rozpozradzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politryki Społecznej w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 175 RM RM/02/17/160 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów 176 RM RM/05/32/284 Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 177 RM RM/05/236/2002 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Nie obowiązuje 3 Nie obowiązuje RM RM/04/188/1945 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Opracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 179 RM RM/06/113/777 Szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych RM RM/07/120/830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydanie opinii o tych produk 181 RM RM/05/596/68 Rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców 182 RM RM/04/195/2010 Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 183 RM RM/06/190/1405 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób 4

22 184 RM RM/05/265/2217 Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą 185 RM RM/03/104/968 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej w sprawie 2 określenia wzoru informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania 186 RM RM/04/35/314 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych RM RM/04/35/312 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 188 RM RM/03/125/1161 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków PFRON 189 RM RM/04/120/1256 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych. 190 RM RM/04/80/742 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy RM RM/04/215/2186 Rozporządzenie Ministra Polityki Spłecznej w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczen i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu RM RM/04/97/966 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 193 RM RM/04/117/1223 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. 194 RM RM/05/210/1755 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wykonania próby strzepienia pojazdów wycofanych z eksploatacji 195 RM RM/04/184/1900 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

23 196 RM RM/04/35/313 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego RM RM/03/105/989 Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 7 ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wplat na ten Fundusz 198 RM RM/02/96/860 Rozp. Ministra Gospodarki w spr. wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń 199 RM RM/04/101/1031 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych 200 RM RM/08/08/475 rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami ora zarządcow nieruchomości 201 RM RM/05/23/198 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich 202 RM RM/04/65/598 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego 203 RM RM/08/31/189 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami RM RM/07/80/543 w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców. 205 RM RM/05/32/281 Rozporządzenie ministra finansów w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 206 RM RM/04/192/1968 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. 207 RM RM/03/192/1876 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 9

24 208 RRM RRM/02/165/1353 Rozporządzenie rady Ministrów w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd niektórych informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich. 209 RRM RRM/02/63/570 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych RRM RRM/04/95/953 Rozporządzenie w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 211 RRM RRM/07/210/1522 Udzielanie pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych 212 RRM RRM/07/211/1543 Udzielanie pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim 213 RRM RRM/06/142/1018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania Nie obowiązuje 1 funkcjonariuszom CBA niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy adm. rządowej i samorządu teryt., przedsiębiorców, jednostki org.,org.społ. oraz obywateli 214 RRM RRM/08/232/1558 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej 215 RRM RRM/08/232/1556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej 216 RRM RRM/08/232/1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej 217 RRM RRM/08/232/1552 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej 218 RRM RRM/07/76/479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych 219 RRM RRM/07/61/413 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy 220 RRM RRM/06/59/409 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego Nie obowiązuje

25 221 RRM RRM/08/232/1562 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej 222 RRM RRM/74/40/236 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie 223 RRM RRM/95/34/167 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. 224 RRM RRM/75/35/191 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu RRM RRM/97/109/704 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 5 pracy 226 RRM RRM/05/225/1491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i sposobu 1 przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne 227 RRM RRM/05/205/1693 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji 2 niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego 228 RRM RRM/05/187/1568 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego RRM RRM/05/114/962 Rozp. RM w spr. Okres. Sprawozdań oraz bież. Informacji dot. Działalności i sytuacji finansowej TFI i FI dostarcz. Przez te podmioty KPWiG 230 RRM RRM/04/99/1003 Rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych 231 RRM RRM/07/211/1542 Udzielanie pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim 232 RRM RRM/03/99/909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 233 RRM RRM/08/232/1559 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej 15 6

26 234 RRM RRM/01/128/1411 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegół. zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oproc. kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego. 235 RRM RRM/06/165/1171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 236 RRM RRM/07/158/1106 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie 237 RRM RRM/07/134/936 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 238 RRM RRM/03/38/329 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję 239 RRM RRM/07/230/1692 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalistycznych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję 240 RRM RRM/04/87/814 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych 241 RRM RRM/04/81/734 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych 242 RRM RRM/07/162/1147 w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców. 243 RRM RRM/97/64/408 w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. 244 RRM RRM/04/87/812 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu. 245 RRM RRM/08/147/932 Rozporzązenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2 Nie obowiązuje 1 2 Nie obowiązuje 6

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Przepisy związane z działalnością gospodarczą reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-149-09 Druk nr 2590 cz. 2 Warszawa, 14 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Przepisy związane z działalnością gospodarczą reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej Procedury rejestracji działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Tablica 2. Dochody budżetu państwa. 2013 2014 2015 Projekt. Wyszczególnienie

Tablica 2. Dochody budżetu państwa. 2013 2014 2015 Projekt. Wyszczególnienie Tablica 2. Dochody budżetu państwa Wyszczególnienie 2013 2014 2015 pw Projekt 1 2 3 4 DOCHODY OGÓŁEM 279.151.205 286.200.447 297.252.925 1. Dochody podatkowe, w tym: 241.650.924 257.963.401 269.820.001

Bardziej szczegółowo

RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013.

RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013. RAPORT UEPA Perspektywy elektronizacji administracji w Polsce na podstawie badań ankietowych 28.12.2012 do 30.04.2013 Marcin Kraska Poznań 2014 Przygotowanie metodyki badań: Marcin Kraska Jarosław Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia zarządza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo