Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych zmian regulacji na rynku polskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych zmian regulacji na rynku polskim"

Transkrypt

1 Piotr Pisarewicz * Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych zmian regulacji na rynku polskim Wstęp Niniejsze opracowanie koncentruje się na kluczowych zagadnieniach związanych z modelami bancassurance oraz doświadczeniami międzynarodowymi w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Biorąc pod uwagę zapowiadane nowelizacje aktów prawnych oraz rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, obecne modele współpracy banków i ubezpieczycieli w Polsce mogą ulec zmianie. Kierunek zmian w chwili obecnej jest trudny do przewidzenia, niemniej doświadczenia z innych krajów obejmujące kanały dystrybucji, kwestie własnościowe oraz modele współpracy instytucji finansowych, mogą w tym zakresie stanowić pewne wyznaczniki. W ostatnich latach na rodzimym rynku finansowym można zaobserwować coraz ściślejszą współpracę banków i ubezpieczycieli w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i ubezpieczeń na życie. Znacznie wyższy udział tego kanału dystrybucji obserwowany jest jednak w ubezpieczeniach na życie [Polski Rynek, 2012, s. 3]. Ostatnie dostępne dane wskazują, iż na koniec III kwartału 2012 roku składka przypisana brutto pozyskana w kanale bancassurance obejmowała blisko 14,8 miliardów złotych, co stanowiło niemal 55% przypisu zakładów ubezpieczeń na życie (rysunek 1). Ubezpieczenia majątkowe nie generowały tak znacznych przychodów (składka przypisana 1,08 miliarda złotych = około 7% przypisu rynkowego). Jak widać, na przestrzeni lat zakłady ubezpieczeń na życie zwiększały swoją dystrybucję w kanale bankowym w przeciwieństwie do ubezpieczycieli majątkowych, gdzie w ten sposób sprzedawanych jest mniej polis. Pokazuje to swoisty stopień uzależnienia ubezpieczycieli (zwłaszcza życiowych) od współpracy z bankami. Należy mieć także na wzglę- * Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot

2 158 Piotr Pisarewicz dzie częste przypadki uchybień i niskich standardów rynkowych w zakresie konstrukcji produktów, polityki informacyjnej oraz procesu akwizycji występujących w kanale bankowym. Rysunek 1. Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń w latach Legenda: wartości obejmują podmioty uczestniczące w badaniu reprezentujące odpowiednio: w Dziale I 98,9%, w Dziale II 76,5% składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Polski Rynek, 2012, s. 7, 17; Biuletyn, 2010; Biuletyn, 2011; Biuletyn, 2012]. Powodów tego zjawiska jest wiele. Jednym z nich jest fakt, iż w polskim prawie brak jest formalnej definicji oraz uregulowań dotyczących bancassurance. Rynek ten kształtują więc pośrednio wszystkie akty prawne regulujące oba sektory. Należą do nich w szczególności: 1) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej [ustawa, 2003 a], 2) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [ustawa, 2003 c], 3) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [ustawa, 1997], 4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, księga trzecia, tytuł XXVII umowa ubezpieczenia, art [ustawa, 1964], 5) ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

3 Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych 159 [ustawa, 2006]. 6) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych [ustawa, 2003 b]. W związku z tym, iż Rzecznik Ubezpieczonych, Komisja Nadzoru Finansowego oraz inne instytucje zgłaszały w ostatnich latach szereg zastrzeżeń do praktyk na polskim rynku bancassurance, rozważane są zmiany w aktach prawnych, które mogą zmienić dotychczasowy model współpracy banków i ubezpieczycieli [III rekomendacja, 2012]. Rozważane są m.in. nowelizacje Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym uwzględniające problematykę bancassurance. KNF wspólnie z Ministerstwem Finansów pracuje nad zapisami, które miałyby uregulować kwestię bancassurance w Polsce (nowelizacja dotychczasowych ustaw lub nowy akt prawny) [Ministerstwo Finansów, 2013, s. 14]. Ministerstwo Finansów zapowiedziało od 1 stycznia 2014 zmianę przepisów, które uniemożliwią tarczę podatkową realizowaną poprzez produkty ubezpieczeniowe [Opodatkowanie polisolokat, 2013, s. 21]. Będzie to miało negatywne przełożenie na sprzedaż produktów o tym profilu. Zmiany mogą spowodować także zakaz jednoczesnego występowania banku jako agenta oraz podmiotu ubezpieczającego ze względu na konflikt interesów [List Przewodniczącego, 2012a, s. 1]. Biorąc pod uwagę fakt, iż ani banki ani ubezpieczyciele najprawdopodobniej nie będą chciały rezygnować ze współpracy, jednym z możliwych scenariuszy jest wydzielanie działalności w zakresie bancassurance do innych podmiotów, które inkasowałyby prowizję. W kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania opisane zostaną modele współpracy banków i ubezpieczycieli w Polsce oraz międzynarodowe doświadczenia związane z tym kanałem dystrybucji, które mogą wskazać możliwe kierunki zmian i rozwiązań na rodzimym rynku. 1. Modele Bancassurance na rynku polskim Bancassurance na rynku polskim jest obecnie realizowany według trzech następujących modeli [Słomianowski, 2012]: 1) Model I umowa ubezpieczenia grupowego bank występuje jako ubezpieczający, 2) Model II umowa agencyjna bank działa jako agent ubezpieczeniowy,

4 160 Piotr Pisarewicz 3) Model III inne formy współpracy, do których można zaliczyć zwłaszcza porozumienia marketingowe następuje tutaj współpraca w zakresie promocji ubezpieczyciela (bannery, plakaty, standy w oddziałach, etc.) oraz porozumienia dystrybucyjne (agenci afiliowani) gdzie realizowana jest współpraca na poziomie oddziałów banku i agentów danego ubezpieczyciela [Messyasz-Handschke, 2002, s. 51; Gwizdała, 2010, s. 121; Szczepankowski, 2000, s ] W modelu I bank występuje jako ubezpieczający, zaś podstawą do zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia jest konstrukcja umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Regulacje dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawarte są w Kodeksie cywilnym [ustawa, 1964, art. 808]. Bank jako ubezpieczający w grupowej umowie ubezpieczenia: działa we własnym imieniu, zawiera z ubezpieczycielem grupową umowę ubezpieczenia, jest stroną grupowej umowy ubezpieczenia, jest obowiązany do zapłaty składki, ma wpływ na treść grupowej umowy ubezpieczenia. W modelu II tzw. umowy agencyjnej bank jako agent ubezpieczeniowy: musi spełniać wymogi Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (m.in. w zakresie szkoleń) [ustawa, 2003 c], zawiera z zakładem ubezpieczeń umowę agencyjną i uzyskuje wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, nie jest stroną umowy ubezpieczenia pośredniczy w zawieraniu umowy przez klienta banku z zakładem ubezpieczeń, nie jest zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej, otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń. Czynności, jakie może wykonywać bank jako agent ubezpieczeniowy są następujące [Surowiec, 2012; Świderska, 2012]: pozyskiwanie klientów, czynności przygotowawcze zmierzające do zawierania umów ubezpieczenia, zawieranie umów ubezpieczenia, uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych.

5 Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych 161 Jak wspomniano, zapowiadane zmiany prawne mogą doprowadzić do zakazu pobierania prowizji ubezpieczeniowej przez banki. To z kolei wywołać może m.in. falę wydzielania tego typu aktywności do podmiotów zewnętrznych (np. niezależnych pośredników agentów lub brokerów). Międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie wskazane są w dalszej części opracowania. 2. Dodatkowi pośrednicy na międzynarodowym rynku bancassurance Według doświadczeń międzynarodowych korzystanie z kanału, w którym dodatkowy pośrednik (agent lub broker) doradza klientowi i wybiera spośród szeregu produktów oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe, może być atrakcyjne dla niektórych banków. Nie jest to jednak powszechnie rozumiane jako klasyczny bancassurance (gdzie np. istnieje porozumienie formalne lub zależność banku od konkretnej firmy ubezpieczeniowej). Dla firmy ubezpieczeniowej, ten kanał (via agent lub broker) ma istotne wady. Główną jest konieczność zapłaty prowizji dodatkowemu pośrednikowi oraz bankowi jako głównemu kanałowi dystrybucji. M.in. z tego powodu w większości przypadków ubezpieczyciele nie sprzyjają kanałowi agencyjnemu oraz brokerskiemu jako dodatkowemu pośrednikowi. Niemniej jednak, docenianą zaletą rozwiązań agencyjnych i brokerskich w bancassurance jest dostępność specjalistów potrzebnych do rozwiązywania skomplikowanych kwestii ubezpieczeniowych. Jest to także okazja dla klientów banków (w szczególności zamożnych), aby otrzymywali możliwie najlepsze oferty nie tylko od jednego ubezpieczyciela, ale z różnych firm. Ten element w naszym kraju był wielokrotnie podnoszony zarówno przez Rzecznika Ubezpieczonych, jak i Komisję Nadzoru Finansowego. Rzecznik Ubezpieczonych opublikował kilka raportów dotyczących współpracy banków i ubezpieczycieli. Pierwszym z nich: Podstawowe problemy bancassurance w Polsce raport Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 13 grudnia 2007 r., wskazywał na podstawowe uchybienia prawne i ekonomiczne w zakresie tego kanału dystrybucji [Podstawowe problemy, 2007]. Jego uzupełnieniem był opublikowany roku Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 roku skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 roku [Aneks, 2012]. Krytyczne stanowisko organu nadzoru w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w sieciach bankowych wielokrotnie miało

6 162 Piotr Pisarewicz swój wyraz w korespondencji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowanej do instytucji finansowych. Przykładem jest List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Zakładów Ubezpieczeń z dnia , w którym krytyce poddano m.in. brak możliwości wyboru produktów ubezpieczeniowych przez klientów banków, którym narzucane są produkty wyłącznie z oferty jednego lub kilku podmiotów [List Przewodniczącego, 2012 b]. Najczęściej są one znacznie droższe niż analogiczne produkty dostępne na wolnym rynku. Rozwiązania stosowane na rynkach międzynarodowych mają w tym zakresie różne charakterystyki. W Stanach Zjednoczonych, bardzo wiele banków współpracuje z niezależnymi agencjami lub brokerami ubezpieczeniowymi, podczas gdy w Japonii i Korei Południowej banki stworzyły w wielu przypadkach własne agencje [Violaris, 2001]. Ameryka Łacińska jest obszarem, gdzie bancassurance jest na drodze do stania się głównym system dystrybucji. W Brazylii, prawo nakłada obowiązek na udział brokera w całej ścieżce sprzedaży ubezpieczeń. W rezultacie zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i banki często mają swoich brokerów. Jednakże na tamtym obszarze banki były aktywne na rynku ubezpieczeń już od 1970 roku. To wyjaśnia, dlaczego w ostatnich dekadach odgrywają dominującą rolę w dystrybucji ubezpieczeń z prawie jedną czwartą składki generowanej przez ten kanał (w tym ponad połowa składki produktów na życie). Równie duży potencjał istnieje w Tajlandii, gdzie tylko 16% ludności (62 miliony osób) miało ubezpieczenia na życie. Mimo, że na wspomnianym rynku sprzedaż jest głównie w rękach tradycyjnych agentów i brokerów, relatywnie duża liczba umów zawierana jest poprzez banki. Niemieckie banki detaliczne są bardzo rozproszone. Ich niewielki rozmiar jednostkowy jest istotną wadą w odniesieniu do dystrybucji produktów sektora ubezpieczeń. Dlatego niemieccy operatorzy bancassurance kontrolowali około 19% rynku w porównaniu z 51% dla agentów wyłącznych i około 20% dla brokerów. W świecie arabskim dystrybucja ubezpieczeń tradycyjnie pozostaje w rękach agentów lub niezależnych brokerów. Firmy ubezpieczeniowe niechętnie oddają się kontroli innych instytucji finansowych, w tym banków [Chevalier i inni, 2005].

7 Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych Dystrybucja ubezpieczeń na życie Ubezpieczenia na życie są produktami w których agent lub broker jest postrzegany jako podmiot mogący zaoferować najbardziej odpowiednie, długoterminowe rozwiązania inwestycje dla swoich klientów (w tym przypadku banków). W niektórych krajach odsetek transakcji na rynku ubezpieczeniowym w znacznym stopniu realizowany jest poprzez kanał bankowy. Zróżnicowanie geograficzne jest tutaj bardzo duże. Przykłady historyczne dla wybranych krajów (w tym rynku europejskiego) wskazane są w tablicy 1. Tablica 1. Dystrybucja ubezpieczeń na życie na wybranych rynkach w % Kraj Bancassurance Agenci Brokerzy Inne (w tym direct sales) US 2.0 NA NA NA Canada Brazil 55.0 NA 30.0 NA Mexico Chile Europa UK France Germany Italy Spain Belgium Portugal Poland Turkey Azja South Korea China Taiwan Malaysia Australia Źródło: [Teunissen, 2008, s ]. Na rynku obu Ameryk prym wiodła Brazylia gdzie 55% transakcji zawieranych było za pośrednictwem banków. W USA i Kanadzie odsetek ten był bardzo niewielki (odpowiednio 2% oraz 1%). W Stanach Zjednoczonych powodem były wskazane w dalszej części opracowania

8 164 Piotr Pisarewicz uwarunkowania prawne. W Kanadzie najprawdopodobniej z tego samego powodu większość transakcji realizowana była poprzez sieć agentów i brokerów. W Meksyku i Chile, bancassurance obejmował odpowiednio 10% i 13% rynku. W Europie kanał bankowy odgrywał znacznie większą rolę. Najwyższy odsetek ubezpieczeń na życie sprzedawany był w Portugalii (88%). Kolejne kraje w tej kategorii to Hiszpania i Francja (odpowiednio 72% i 64%). We Włoszech banki plasowały 59% przychodów ubezpieczycieli, a w Belgii 48%. Polska w tym rankingu zajmowała dalszą pozycję (14%), choć kolejne lata pokazały, iż nasz rynek zdecydowanie docenił kanał bankowy, w którym w roku 2012 sprzedano ponad połowę wartości polis życiowych. Niektóre kraje regionu Pacyfiku także wyróżniały się w tym zakresie. Przykładami może być Malezja (45%) oraz Australia (43%). Zróżnicowanie popularności kanału bancassurance było więc bardzo duże w zależności od poszczególnych regionów oraz krajów. Składało się na to wiele czynników, począwszy od uwarunkowań historycznych, poprzez uwarunkowania prawne, gospodarcze, strukturę rynku oraz indywidualne preferencje klientów. 4. Grupy bankowo-ubezpieczeniowe a bancassurance Międzynarodowe modele współpracy pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń mogą być różnorodne. Własność firm ubezpieczeniowych, w ramach grup bankowo-ubezpieczeniowych jest odmiennieregulowana i realizowana w praktyce na poszczególnych rynkach światowych. W przeciwieństwie do USA, w Unii Europejskiej nie ma większych barier w zakresie własności między bankami i ubezpieczycielami ani zakazów w zasadach własności zagranicznej wobec kapitału krajowego. Interesującym elementem może być tutaj relacja właścicielska pomiędzy bankiem a firmą ubezpieczeniową, które realizują sprzedaż produktów w ramach bancassurance. Badania rynku Europejskiego wskazane w tablicy 2 wskazały, iż połowa transakcji bancassurance realizowana była w ramach tych samych grup kapitałowych (pełna własność). Drugim pod względem popularności modelem współpracy w Europie był joint-venture obejmujący 34% rynku. Sprzedaż w ramach bancassurance realizowana być może także za pośrednictwem umów dystrybucyjnych z klauzulą wyłączności lub bez tej klauzuli (odpowiednio

9 Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych % oraz 5%). Statystyki historyczne pokazują więc, iż model pełnej własności oraz joint-venture zdecydowanie przeważał. Tablica 2. Modele współpracy banków i ubezpieczycieli w ramach bancassurance w Europie Model współpracy Odsetek grup Pełna własność 50% Joint-venture 34% Umowy dystrybucyjne z klauzulą wyłączności 11% Umowy dystrybucyjne bez klauzuli wyłączności 5% Źródło: [Ernest, 2006]. Odmiennie sytuacja kształtowała się w USA. Od 1999 roku według przepisów i regulacji (tzw. Gramm-Leach-Bliley), banki w USA nie mogły kupować pakietów większościowych akcji ubezpieczycieli. Wynikiem tej regulacji była fala przejęć agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Zestawienie transakcji zawiera tablica 3. Tablica 3. Fuzje i przejęcia agentów i brokerów ubezpieczeniowych w USA Rok Liczba Wartość (mln USD) , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Razem ,7 Źródło: [Davis, 2007].

10 166 Piotr Pisarewicz Na przestrzeni lat zawarto 2172 transakcje na kwotę 22,7 miliardów USD. Jednym z głównych problemów, z jakimi borykały się banki amerykańskie, które kupiły niezależnych agentów lub brokerów ubezpieczeniowych, były różnice w profilu docelowym klientów własnych i klientów pośrednika (ubezpieczycieli, z którymi współpracowali). W ten sposób proces bancassurance i cross-sellingu był ograniczany w czasie do momentu, kiedy obie grupy klientów zostały ujednolicone. W Stanach Zjednoczonych dostęp do relacji z klientami był ważnym czynnikiem stymulującym w setkach transakcji nabycia firm agencyjnych i brokerskich przez banki. Przykładem może być bank Wells Fargo (studium przypadku podkreślające wartość relacji z pośrednikami znajduje się w dalszej części opracowania). W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego w Europie banki bez przeszkód mogły i mogą nadal nabywać akcje ubezpieczycieli. Na tzw. rynkach brokerskich, takich jak Wielka Brytania i Holandia, niezależność agenta lub brokera była postrzegana jako jego główna przewaga konkurencyjna nawet pomimo faktu, że był on zazwyczaj opłacany przez dostawcę produktu. Na kilku europejskich rynkach, duże firmy agencyjne/brokerskie koncentrujące się na produktach inwestycyjnych, zdobyły istotne udziały w rynku dzięki takim cechom jak: relacje z klientami zamożnymi oraz niezależność i zdolność do świadczenia doradztwa finansowego w szerokim zakresie produktów finansowych. Przykładami sukcesu w tym zakresie mogą być następujące, europejskie instytucje finansowe, mające w swych strukturach również pośredników o takim profilu [Davis, 2007]: 1) St. James s Place Capital w Wielkiej Brytanii, 2) Acta w Norwegii, 3) Deutsche Vermögensberatung (DVAG), 4) Allgemeiner Wirtschaftsdienst (AWD) w Niemczech, 5) Fideuram we Włoszech. 5. Strategia Wells Fargo na rynku bancassurance Strategia bancassurance Wells Fargo została ukształtowana przez zarząd, który uważał, że bank powinien być obecny w głównych segmentach klientów w zakresie wszystkich głównych potrzeb finansowych: 1) usługi transakcyjne, 2) oszczędności,

11 Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych 167 3) krótko- i długoterminowe kredyty, 4) ochrona. W ten sposób bancasurance wpisywał się w produkty ochronne głównie non-life. Niemniej jednak, ubezpieczenia na życie i potrzeby inwestycyjne również zaspokajane były przez sprzedaż produktów rentowych (annuities). Około 1 miliard USD przychodów banku było (rok 2006) uzyskiwanych z produktów ubezpieczeniowych w tym rent. Aby zrealizować tą strategię, Wells Fargo postrzegało siebie jako dostawcę pośrednika, a nie producenta. Strategia zbudowana została poprzez przejęcia bardzo dużej liczby brokerów ubezpieczeniowych w całym USA. Dzięki Wells Fargo Insurance Services (dawniej Acordia) sieć ta była największą siecią należącą do banku i piątą największą w USA. Krajowa sieć stanowiło 150 biur i 4500 agentów ubezpieczeniowych. W pierwszej połowie 2006 roku, Wells Fargo zajęło drugie miejsce w USA (za Citigroup) w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dla klientów bankowych z 15% udziałem przychodów z ubezpieczeń zdobytych dzięki bancassurance. Jako ikona sukcesu cross-sellingu w USA, strategia Wells Fargo opierała się o umiejętnie rozwiązaną współpracę w zakresie cross-sellingu pomiędzy siecią bankową i brokerską w ramach Wells Fargo Insurance Services. Pracownicy banku mogli otrzymywać za pozyskiwanie składki ubezpieczeniowej około 15 20% prowizji. Spośród 23 milionów klientów Wells Fargo w całym USA około 1,6 milionów kupiło produkty ubezpieczeniowe w banku. Według analiz, jeśli penetracja byłaby zwiększona z 4% do 20% (zgodnie z najlepszymi Europejskimi praktykami), przyczynić się to mogło do 10% wzrostu przychodów całego banku [Davis, 2007]. Kolejnym istotnym i interesującym zarazem elementem w strategii banku Wells Fargo był fakt, iż brokerzy w większości nie sprzedawali produktów bankowych. Zakończenie Na podstawie analiz i obserwacji przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu można sformułować następujące, syntetyczne wnioski. Udział sprzedaży ubezpieczeń w kanale bancassurance jest zróżnicowany w zależności od specyfiki poszczególnych krajów. Jest on determinowany przez różne czynniki np: regulacje prawne (USA), układ sił na rynku finansowym (Niemcy) oraz historyczny model ukształtowany w przeszłości (Wielka Brytania, Brazylia itp.). Dodatkowi pośrednicy (agenci lub brokerzy) występowali częściej w początkowym okresie rynku bankassurance, gdy banki nie były przygotowane do sprzedaży

12 168 Piotr Pisarewicz ubezpieczeń. Agenci i brokerzy pozostali nadal w niektórych bankach zagranicznych do obsługi bogatych klientów, obsługi ubezpieczeń grupowych oraz trudnych ubezpieczeń majątkowych (korporacyjnych). W chwili obecnej w Polsce dla firm ubezpieczeniowych oraz banków, kanał agencyjny lub brokerski ma istotne wady. Główną jest konieczność zapłaty dodatkowemu pośrednikowi. Między innymi z tego powodu w większości przypadków ubezpieczyciele i banki nie sprzyjają kanałowi agencyjnemu i brokerskiemu jako dodatkowemu pośrednikowi w zakresie bancassurance. Na rodzimy rynek bancassurance oraz potencjalny udział agentów i brokerów ubezpieczeniowych wpływ będą miały czynniki formalnoprawne, które m.in. mogą wymusić na bankach konieczność outsourcingu przychodów (prowizji) z tytułu sprzedaży ubezpieczeń. Likwidacja tarczy podatkowej w zakresie m.in. polisolokat i innych produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych będzie miała negatywne przełożenie na sprzedaż produktów o tym profilu. Skala jest w tym momencie trudna do oszacowania, choć nieoficjalne pesymisty-czne prognozy mówią o spadku o około 7 8 miliardów złotych składki w Dziale I. Rekomendacja bancassurance KNF (zapowiadana do końca 2013 r.) może spowodować, iż banki jako podmioty ubezpieczające będą miały zakaz pobierania prowizji. To może to spowodować istotny spadek przychodów banków z tytułu bancassurance, na co nie mogą sobie one pozwolić. Z tego względu rodzime instytucje finansowe będą poszukiwały rozwiązań, które utrzymają ich status quo na rynku bancassurance oraz prowadzić będą do dalszego wzrostu przychodów i sprzedaży w tym kanale dystrybucji. Doświadczenia międzynarodowe opisane w niniejszym opracowaniu mogą stanowić wskazówkę i przyczynek do dyskusji odnośnie możliwych rozwiązań w tym zakresie. Literatura 1. III rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi (2012), Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa. 2. Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 roku skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 roku (2012), Warszawa, dostępny na stronie: o_bancassurance_2012.pdf, dostęp dnia

13 Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń nr 1/2010 (2010), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa. 4. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń nr 3/2011 (2011), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa. 5. Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń nr 3/2012 (2012), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa. 6. Chevalier M., Launay C., Mainguy B. (2005), Analysis of Bancassurance and its Status around The World, Focus a SCOR Group publication, October, Paris. 7. Davis S.I. (2007), Bancassurance: The Lessons of Global Experience in Banking and Insurance Collaboration, VRL Knowledge Bank Ltd., London. 8. Ernest P. (2006), Bancassurance in Europe: Trends and Developments, Milliman, Warszawa. 9. Gwizdała J. (2010), Rozwój bancassurance w Polsce w latach , Wiadomości Ubezpieczeniowe nr Kowalewski O. (1999), Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność, Materiał i Studia NBP nr 95, Warszawa. 11. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do podmiotów objętych nadzorem ws. sprzedaży produktów inwestycyjnych (2012a), Warszawa. 12. List Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Zakładów Ubezpieczeń (2012b), Warszawa. 13. Messyasz-Handschke A. (2002), Bancassurance współpraca czy konkurencja?, Bank i Kredyt, kwiecień. 14. Ministerstwo Finansów o bancassurance i missellingu (2013), Dziennik Ubezpieczeniowy nr 40 (3190). 15. Opodatkowanie polisolokat w projekcie ustawy (2013), Dziennik Ubezpieczeniowy nr 40 (3190). 16. Podstawowe problemy bancassurance w Polsce raport Rzecznika Ubezpieczonych (2007), Warszawa, dostępny na stronie: gov.pl/files/ Raport_bancassurance.pdf., dostęp dnia Polski Rynek Bancassurance III Q 2012 (2012), Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, dostępny na stronie: upload/ibrowser/polski%20 rynek%20bancassurance%20iii%20q% %20%2010gru2012.pdf, dostęp dnia

14 170 Piotr Pisarewicz 18. Słomianowski M. (2012), Produkty ochronne w bancassurance, Departament Detalicznych Produktów Inwestycyjnych i Bancassurance, ING BSK SA, Katowice. 19. Surowiec M. (2012), Współpraca banków i ubezpieczycieli wybrane zagadnienia prawne, HoganLovells, Warszawa. 20. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia, WN PWN, Warszawa. 21. Świderska E. (2012), Bancassurance zagadnienia prawne, CMS CameronMcKenna, Warszawa. 22. Teunissen M. (2008), Bancassurance: Tapping into The Banking Strength, The Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice No. 33, July. 23. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. Nr 157 poz z późn. zm. 24. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (a) o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm. 25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (b) o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz.U Nr 124 poz z późn.zm. 26. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (c) o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm. 27. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U Nr 140, poz. 939 z późn. zm. 29. Violaris Y. (2001), Bancassurance in Praktice, Munich Re Group, Munich. Streszczenie Niniejsze opracowanie koncentruje się na kluczowych zagadnieniach związanych z modelami bancassurance oraz doświadczeniami międzynarodowymi w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Biorąc pod uwagę zapowiadane nowelizacje aktów prawnych oraz rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, obecne modele współpracy banków i ubezpieczycieli w Polsce mogą ulec zmianie. Nowelizacje prawa mogą spowodować m.in. zakaz jednoczesnego występowania banku jako agenta oraz podmiotu ubezpieczającego ze względu na konflikt interesów. Banki ani ubezpieczyciele nie będą chciały rezygnować ze współpracy, jednym z możliwych scenariuszy jest wydzielanie działalności w zakresie bancassurance do zewnętrznych podmiotów (m.in. przyjmujących prowizje). W kolejnych rozdziałach opracowania opisane zostaną modele współpracy banków i ubezpieczycieli w Polsce oraz międzynarodowe doświadczenia zwią-

15 Międzynarodowe modele bancassurance w kontekście planowanych 171 zane z tym kanałem dystrybucji, które mogą wskazać możliwe kierunki zmian i rozwiązań na rodzimym rynku. Słowa kluczowe zakłady ubezpieczeń, banki, produkty inwestycyjne International Bancassurance Models versus Planned Regulatory Changes on The Polish Market (Summary) This paper focuses on the key issues related to bancassurance models and international experience in the distribution of insurance products. Given the announced amendments to the legislation and the Financial Supervisory Commission recommendation, the current models of cooperation between banks and insurance companies in Poland are subject to change. Amendments to the law may result in such non-simultaneous occurrence of the bank as an agent and insurer entity due to a conflict of interest. Banks or insurance companies will not want to give up the cooperation, one possible scenario is the evolution of bancassurance activities to external entities (such as receiving commissions). The following sections will describe the development of models of cooperation between banks and insurance companies in Poland and the international experience of the distribution channel, which may indicate possible trends and solutions for the domestic market. Keywords insurance companies, banks, investment products

16

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Marta Penczar * Monika Liszewska ** Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Wstęp W latach 2007 2011 były widoczne istotne zmiany w strukturze źródeł pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko organu nadzoru wobec problematyki ubezpieczeń grupowych

Stanowisko organu nadzoru wobec problematyki ubezpieczeń grupowych Stanowisko organu nadzoru wobec problematyki ubezpieczeń grupowych Paweł Sawicki Dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych UKNF Ubezpieczenia grupowe skala zjawiska Udział w rynku

Bardziej szczegółowo

Ochrona klientów kanału bancassurance w produktach ubezpieczeniowo-inwestycyjnych

Ochrona klientów kanału bancassurance w produktach ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Piotr Pisarewicz * Ochrona klientów kanału bancassurance w produktach ubezpieczeniowo-inwestycyjnych Wstęp Na polskim rynku finansowym współpraca banków i ubezpieczycieli w zakresie sprzedaży produktów

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

Architektura krajowego rynku bancassurance na tle przychodów sektora bankowego i ubezpieczeniowego

Architektura krajowego rynku bancassurance na tle przychodów sektora bankowego i ubezpieczeniowego Architektura krajowego rynku bancassurance Piotr Pisarewicz Architektura krajowego rynku bancassurance na tle przychodów sektora bankowego i ubezpieczeniowego Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 PIOTR PISAREWICZ STRUKTURA SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ NA KRAJOWYM RYNKU BANCASSURANCE Słowa kluczowe: bancassurance,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Dr Ewa Cichowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WYKLUCZENIE FINANSOWE Proces, w którym obywatele

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa 15 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami M y ln ja K ec N sp rt BA po Ra F Partner raportu Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Raport Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Powoli, ale do przodu

Bardziej szczegółowo

BANCASSURANCE - ALTERNATYWNY KANAŁ DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

BANCASSURANCE - ALTERNATYWNY KANAŁ DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXI, 2015. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku BANCASSURANCE - ALTERNATYWNY KANAŁ DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH Wstęp Transformacja systemu

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Warszawa, 25 październik 2012 r.

Rekomendacja. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Warszawa, 25 październik 2012 r. Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym Warszawa, 25 październik 2012 r. Małgorzata Knut Przewodnicząca zespołu ds. Bancassurance, Polska

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Generali Wchodzi na Rynek Direct

Generali Wchodzi na Rynek Direct Generali Wchodzi na Rynek Direct Zarząd Grupy Generali Polska Warszawa, 23 kwietnia 2008 r. AGENDA 2 Rynek Direct Rynek Direct w Polsce Doświadczenia Generali Model Dystrybucji Model Biznesowy Plany Sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Wiktorow. Warszawa, 17-09-2015. Pan Kazimierz Kleina Senator RP Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat RP

Aleksandra Wiktorow. Warszawa, 17-09-2015. Pan Kazimierz Kleina Senator RP Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat RP Aleksandra Wiktorow Warszawa, 17-09-2015 RU/209/15 Pan Kazimierz Kleina Senator RP Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senat RP W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa

Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Beata Balas-Noszczyk, radca prawny, Partner Zarządzający Sopot, 10 maja 2017 r. Agenda: Projekt ustawy o dystrybucji a obecny

Bardziej szczegółowo

Najlepsze w historii otwarcie roku

Najlepsze w historii otwarcie roku Warszawa, 17 maja 2017 roku Komunikat prasowy Najlepsze w historii otwarcie roku 5,768 mld zł składki brutto po raz pierwszy w historii Grupa PZU osiągnęła tak wysoki poziom składek za jeden kwartał. Przy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA Profil Absolwenta Oferta jest skierowana do osób zainteresowanych ścieżką rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2015 Warszawa, 15 września 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany struktury kanałów dystrybucji a poprawa warunków konkurencji w sektorze ubezpieczeń w Polsce w latach 2002-2009

Zmiany struktury kanałów dystrybucji a poprawa warunków konkurencji w sektorze ubezpieczeń w Polsce w latach 2002-2009 5 (54) 2011 Sylwester Kozak Zmiany struktury kanałów dystrybucji a poprawa warunków konkurencji w sektorze ubezpieczeń w Polsce w latach 2002-2009 Changes of distribution channels and improvements of the

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Anna Dąbrowska Warszawa, 8 października 2015 r. PROBLEMY odmowa spełnienia i zaniżanie wysokościświadczeń; problem zwrotu składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Dariusz Fuchs UKSW, Warszawa

Dariusz Fuchs UKSW, Warszawa Dariusz Fuchs UKSW, Warszawa W związku z pracami tzw. Sieci Europejskiego Prawa Prywatnego, która to powstała z dniem 1 maja 2005 roku na podstawie porozumienia zawartego z Komisją Europejską, zintensyfikowano

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Uczestnicy rynku ubezpieczeniowego w Polsce. 2. Zakłady ubezpieczeniowe w Polsce formy prawne i ich charakterystyka. 3. Pośrednicy ubezpieczeniowi. 2 1. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym 1 z 5 2017-01-19 01:29 Temat: Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym Nadawca: EDUCATION-FIRST Data: 2017-01-19 01:28 Adresat: educa(on-first@educa(on-first.pl

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 27 grudnia 2013 r. Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 27 grudnia 2013 r. Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewiatan@pkpplewiatan.pl www.pkpplewiatan.pl Warszawa, 17 luty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23

Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23 Food brokers w Kanadzie - pośrednicy w handlu żywnością 2015-11-18 21:11:23 2 Kim są food brokerzy, rola, zasady współpracy. Kim są food brokerzy? W Kanadzie, tzw. food brokers (pośrednicy w handlu żywnością)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.04.2010 DO 30.06.2010 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1. PRZYCHODY NETTO

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Warszawa, 15 marca 2017 roku Komunikat prasowy Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Wzrost składki przypisanej brutto Grupy PZU o 10,1% r/r do

Bardziej szczegółowo

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA

LEASING MOBILNOŚĆ BANK UBEZPIECZENIA LEASING MOBILNOŚĆ UBEZPIECZENIA BANK Volkswagen Financial Services dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen, na 51 rynkach świata. Bank. Leasing. Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Warszawa, 20 października 2011 r. Raport dostępny na stronie www.piu.org.pl Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane

Bardziej szczegółowo

Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję.

Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję. .expertise.innovation.partnership Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję. 1 Skończyły się zielone pola -

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń Siła tradycji IK1 Potęga nowoczesności Synergia obszarów IK4 Znaczący sektor na rynku finansowym IK2 IK3 Nieunikniona potrzeba wiedzy Slajd

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany strategii zarządzania dystrybucją w sektorze ubezpieczeń w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 2002 2008

Zmiany strategii zarządzania dystrybucją w sektorze ubezpieczeń w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 2002 2008 Sylwester Kozak Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zmiany strategii zarządzania dystrybucją w sektorze ubezpieczeń w Polsce

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q 2015 Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance I Q 2015 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Założenia merytoryczne dla spodziewanej rekomendacji bancassurance KNF

Założenia merytoryczne dla spodziewanej rekomendacji bancassurance KNF Założenia merytoryczne dla spodziewanej rekomendacji bancassurance KNF Wojciech Kwaśniak Z- ca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego V Kongres Bancassurance 24-25 października 2013 r. Definicja

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych

Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 15 listopada 2013 r. Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych ogółem

Bardziej szczegółowo