WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W INWESTYCJACH EUROPEJSKICH TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W INWESTYCJACH EUROPEJSKICH TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W INWESTYCJACH EUROPEJSKICH TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Rafał Wolski 1 Streszczenie Rynek finansowy i rynek ubezpieczeń w coraz szerszym zakresie przenikają się, sprawiając, że ubezpieczyciele coraz częściej postrzegani są jako znaczący inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym. Rynek kapitałowy niesie ze sobą szereg nowych możliwości, nie jest jednak pozbawiony wad, co szczególnie obnażają kolejne załamania giełdowe. Czy zatem zakłady ubezpieczeniowe wykorzystują narzędzia rynku kapitałowego? W jakim stopniu to robią? Przeprowadzona analiza wskazał na coraz większe zaangażowanie ubezpieczycieli w aktywa kapitałowe. To zaangażowanie jest jednak bardzo różne w poszczególnych państwach europejskich, choć badania wskazują, że przeciętnie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Klasyfikacja JEL: G11, G22, O16 Słowa kluczowe: ubezpieczenia, rynek kapitałowy, inwestycje Nadesłany: Zaakceptowany: Wprowadzenie Zakłady ubezpieczeń są coraz aktywniejszymi inwestorami na rynkach kapitałowych zaliczanymi niejednokrotnie do grona najważniejszych inwestorów instytucjonalnych (Wierzbicka, 1998, s. 97). Wynika to z kilku przesłanek, lecz chyba podstawowym powodem jest fakt, że rynek kapitałowy rozwija się, dając coraz szersze możliwości inwestycyjne (Butt, 2007, s. 42). Na przeszkodzie w daleko idącym rozwoju inwestycji na rynku kapitałowym stoją jednak zasady, które powinny być przestrzegane przez ubezpieczycieli. Inwestycje mają być pewne, płynne i rentowne (ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU z 2003 r., nr 124, poz z późn. zm., art. 223 zz, 1, punkt 1; Bernat, 2004, s. 21; Wolski i Załęczna, 2011, s. 74). O ile płynność na rynku kapitałowym z reguły jest osiągana podobnie jak rentowność, o tyle bezpieczeństwo inwestycyjne związane z kategorią pewnych inwestycji może już podlegać dyskusji. Poziom ryzyka nie jest jednak identyczny dla wszystkich instrumentów rynku kapitałowego. Ryzyko nie tylko zmienia się w zależności od typu inwestycji, ale także jest zmienne w czasie (Ferson, Kandel i Stambaugh, 1987, s. 201; Cooper i Priestley, 2009, s. 2602). Problem ryzyka jest na tyle istotny, że poświęcono mu część specjalnej dyrektywy Komisji Europejskiej. Zarządzanie ryzykiem w zakładach ubezpieczeń ma być w przyszłości regulowane przez zespół przepisów określanych jako Solvency II (Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance 1 Dr Rafał Wolski, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, Łódź, 97

2 (Solvency II), Official Journal of the European Union, L 335/1). Przepisy te mogą wpłynąć na dalsze przenikanie się rynków ubezpieczeń i kapitałowego przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu ostrożności. Ekspansja zakładów ubezpieczeń na rynku kapitałowym jest zjawiskiem interesującym i wartym głębszej analizy, dlatego też autor niniejszego artykułu sformułował cel pracy: rozpoznanie kierunków inwestycji europejskich zakładów ubezpieczeń, stawiając przy tym hipotezę, że udział inwestycji na rynku kapitałowym wzrasta, przy czym wzrost ten dotyczy głównie towarzystw ubezpieczeń majątkowych i innych (z wyłączeniem ubezpieczeń na życie). Inwestycje zakładów ubezpieczeń Problematyka inwestycji podejmowanych przez ubezpieczycieli jest w literaturze szeroko reprezentowana. Na pierwszym miejscu należy chyba podkreślić konflikt, jaki zachodzi pomiędzy interesem właścicieli a osobami ubezpieczonymi. Konflikt ten zdecydowanie wpływa na procesy inwestycyjne czy dobór instrumentów finansowych. Z jednej strony, właściciel wymaga rentowności i z jego punktu widzenia najważniejsza jest maksymalizacja zysku. Z drugiej strony, osoby ubezpieczone oczekują przede wszystkim bezpieczeństwa. Z ich punktu widzenia najważniejsza jest wypłata godziwego odszkodowania w przypadku zaistnienia strat. Liczy się nie tylko sama wypłata, ale także pewność co do tego, czy ona nastąpi. Aby pogodzić te interesy, wydaje się konieczne istnienie nadzoru państwowego. Zapewnia to gromadzenie przez zakłady ubezpieczeń odpowiednich rezerw i wyważone inwestowanie. Tylko odpowiednie kapitały zgromadzone w zakładach ubezpieczeń pozwolą na wypłatę ewentualnych odszkodowań. Pogodzenie ze sobą rezerw i zysków mogą zapewnić odpowiednio wysokie marże i przemyślane inwestycje (Borch, 1974, s. 397). Podobne podejście można znaleźć w polskich regulacjach prawnych. Wśród czynności ubezpieczeniowych, a zatem aktywności umożliwiających realizację celów zakładów, jakimi są ochrona osób ubezpieczeniowych i maksymalizacja zysku, wymienia się lokowanie środków zakładów ubezpieczeniowych (ustawa o działalności ubezpieczeniowej, art. 3, 4, punkt 6). Literatura wskazuje na rynek kapitałowy jako miejsce lokowania środków. To naturalny kierunek, tym bardziej atrakcyjny, że charakteryzujący się większą płynnością niż sam rynek ubezpieczeniowy (Dorr, 2007, s. 50). Transfer środków, ale i ryzyka na rynek kapitałowy może się odbywać różnymi kanałami. Jednym z nich jest sekurytyzacja (De Mey, 2007, s. 36). Z sekurytyzacji na rynku kapitałowym płyną dwa wymiary korzyści. Pierwszy wymiar, finansowy, znajduje swoje odzwierciedlenie w zmianie struktury kapitału. Można tego dokonać przy pomocy odpowiednich narzędzi, takich jak na przykład wzrost zasobów kapitałowych, co skutkuje podwyższeniem bezpieczeństwa ubezpieczonych. Drugi wymiar to wymiar ściśle związany z charakterystyką ubezpieczycieli. Poprzez sekurytyzację można doprowadzić do transferu ryzyka, ograniczając je. Tym samym pośrednio zmniejsza się obciążenie kapitału, a co za tym idzie przy stałym poziomie rezerwy zwiększa się bezpieczeństwo ubezpieczonych (De Mey, 2007, s. 35). Innym sposobem inwestycji na rynku kapitałowym są bezpośrednie transfery kapitału. Zakłady ubezpieczeń inwestują kapitał powierzony przez osoby ubezpieczone. Ubezpieczeni nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych obciążeń. Ich wynagrodzeniem jest przeniesienie ryzyka i obarczenie nim samych ubezpieczycieli (Quirin i Waters, 1975, s. 427; Jajuga, 2000, s. 35), uważa się jednak, że bezpośrednie inwestycje na rynku kapitałowym podejmują głównie ubezpieczyciele z kategorii ubezpieczeń majątkowych i innych. Ubezpieczyciele 98

3 działający w sektorze ubezpieczeń na życie wolą wybierać bardziej stabilne i długoterminowe inwestycje (Hart, 1965, s. 358). Europejski system ubezpieczeń Unia Europejska daje przedsiębiorstwom niespotykaną dotąd możliwość transgranicznego rozwoju. Zgodnie z zasadą wolnego przepływu kapitału wydaje się, że rynek ubezpieczeń powinien się rozwijać w kierunku unifikacji tak od strony podażowej, jak i popytowej, ujednolicając się na terenie Europy. Kierując się takimi przesłankami, Unia Europejska od lat prowadzi konsekwentną politykę deregulacji. Przejawem tej polityki jest wprowadzenie jednego paszportu, co pozwala towarzystwom ubezpieczeniowym z licencją jednego z państw Wspólnoty prowadzić działalność na terenie całej Unii (Fenn i in., 2008, s. 87). Regulacje te mają doprowadzić do stworzenia jednolitego europejskiego rynku ubezpieczeń. Konsekwencją powstawania tegoż rynku jest powołanie do życia ogólnoeuropejskiego organu nadzorczego. W tym celu pod koniec 2010 r. utworzono Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), (Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC, Official Journal of the European Union, L 331/48, ). Powstanie tego urzędu jest poniekąd wynikiem kryzysu finansowego z 2007 i 2008 r. Komisja Europejska zadecydowała się ograniczyć ryzyko i ewentualne negatywne skutki przyszłych kryzysów, wzmacniając nadzór ubezpieczeniowy na poziomie ogólnoeuropejskim, nie oznacza to jednak całkowitego przejęcia kompetencji narodowych urzędów nadzorujących. Na poziomie krajowym nadal ma być prowadzony nadzór ubezpieczeniowy, jednak wszelkie dane i informacje przekazywane dalej do EIOPA mają być integrowane i przetwarzane na poziomie europejskim. To w zamierzeniach autorów reformy doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa sektora i wzmocnienia jego struktur. Według oficjalnego serwisu internetowego EIOPA (Pozyskano z: https://eiopa.europa.eu/, stan na dzień ) do głównych zadań urzędu należy: 1) zwiększona ochrona konsumentów połączona z odbudową zaufania do sektora finansowego, 2) zapewnienie silnego, skutecznego i konsekwentnego nadzoru i poziomu regulacji w sektorze tak, by interesy narodowe państw członkowskich i instytucji finansowych mogły zostać zintegrowane, 3) ujednolicenie przepisów i ich wykładni dla instytucji finansowych oraz rynków w całej Unii Europejskiej, 4) wzmocnienie nadzoru nad korporacjami ponadnarodowymi, 5) promowanie ujednoliconych wykładni instytucji nadzoru w Unii Europejskiej. Aby zadania postawione przed EIOPA mogły zostać zrealizowane, urząd w zamierzeniach ustawodawcy ma wspierać stabilność systemu finansowego, przejrzystość rynków i produktów finansowych. Od strony ubezpieczonych urząd winien zadbać o ochronę ubezpieczonych, członków funduszy emerytalnych i beneficjentów. Dzięki swym kompetencjom EIOPA ma być zdolny identyfikować ponadnarodowe zagrożenia. Analiza danych dostarczony przez OECD wskazuje wyraźnie, że usprawnienie działania rynku jest potrzebne. W prezentowanych tabelach 1 i 2 danych uwagę zwracają ogromne 99

4 dysproporcje w rozwoju rynku ubezpieczeń w obecnych i przyszłych państwach Unii. Analizując dane z roku 2009, zwraca uwagę fakt niskiego poziomu składki ubezpieczeniowej w nowych państwach Unii. Składka brutto na jednego mieszkańca Węgier wyniosła wówczas 405,62 USD. W tym samym roku w Luksemburgu składka ta wynosiła 46688,45 USD. To oczywiście ekstremum ukazujące jednak wyraźnie przewagę rozwiniętych gospodarek. Tabela 1: Średnie wydatki na ubezpieczenia na jednego mieszkańca, wartość składki brutto w USD, zakłady ubezpieczeń na życie i majątkowych Węgry 190,07 246,13 292,49 341,21 384,58 502,16 508,62 405,62 Polska 143,64 165,16 195,02 247,44 313,44 410,1 640,18 427,28 Czechy 270,15 366,66 426,45 475,49 525,01 631,27 780,36 713,82 Islandia 930, , ,17 b.d. 1540, , ,64 860,13 Finlandia 1071, , , , , ,1 1670, ,01 Portugalia 752,91 998,6 1209,1 1564, ,4 1724, ,3 1802,41 Hiszpania 1097, , , , , , , ,12 Szwecja bd 2638, , , , , , ,64 Włochy 1460, , , , , , , ,74 Norwegia , , ,5 3471,7 4197, , ,47 Francja 2065, , , , , , , ,13 Szwajcaria 5127, , , , , , , ,62 Irlandia bd 6106, , , , , , ,7 Luksemburg 12904, , , , , , , ,45 Austria 1456, , , ,5 2162, , ,99 b.d. Belgia 2000, , , ,1 4003,37 b.d. b.d. Dania 2513, ,2 3173, , , , ,53 b.d. Grecja 247,68 331,21 406,59 432,78 530,44 626,88 678,17 b.d. Holandia 2540, ,9 3712, , , , ,73 b.d. Niemcy 1675, , , , , , ,19 b.d. Słowacja 150,29 b.d. 277,75 b.d. 335,3 430,61 551,42 b.d. Turcja 34,83 47,15 65,26 73,1 76,91 119,13 b.d. b.d. Wielka Brytania 3955, , , , , , ,23 b.d. Źródło: Insurance activity indicators, Pozyskano z: OECD Insurance Statistics Database, doi: / table 3, stan na dzień 20 grudnia 2010 r. Podobne tendencje można zauważyć, analizując udział składek ubezpieczeniowych brutto w PKB kraju, jednak tym razem najniższy udział zanotowała Islandia. To ciekawy przypadek, bowiem Islandia uważana była za bogaty kraj, tymczasem nawet przed kryzysem finansowym, który doprowadził ją na skraj bankructwa, udział składki w PKB plasował się w najniższych wartościach w Europie. W przypadku tak zagregowanych danych nie zmienia się lider. Luksemburg nadal pozostaje krajem o najwyższych zebranych składkach ubezpieczeniowych. Udział składek brutto w przychodzie krajowym brutto wyniósł aż 44,06%. 100

5 Tabela 2: Procentowy udział składek ubezpieczeniowych brutto w PKB kraju, ubezpieczenia na życie i majątkowe Islandia 3,05 3,32 2,98 b.d. 2,82 2,88 2,73 2,26 Węgry 2,89 2,95 2,89 3,12 3,43 3,65 3,31 3,15 Słowacja 3,3 b.d. 3,56 b.d. 3,28 3,1 3,15 3,26 Polska 2,77 2,91 2,95 3,12 3,5 3,68 4,62 3,79 Finlandia 4,11 3,77 3,76 3,95 3,65 3,3 3,28 3,9 Czechy 3,66 4,1 4,02 3,92 3,76 3,75 3,77 3,94 Norwegia 5,33 5,62 5,84 5,68 4,81 5,09 5,35 5,56 Hiszpania 6,61 5,34 5,45 5,42 5,42 5,19 5,44 5,72 Szwecja b.d. 7,77 8,11 8,31 7,39 6,42 5,99 5,76 Austria 5,67 5,75 5,76 5,69 5,54 5,32 5,68 5,96 Włochy 6,88 7,33 7,46 7,98 7,54 6,71 6,07 7,75 Holandia 9,37 9,55 9,9 9,58 8,54 8,32 8,07 8,18 Portugalia 6,13 6,67 7,09 8,92 8,2 8,19 8,69 8,23 Belgia 8,21 9,16 9,71 11,26 9,17 9,28 8,3 8,25 Szwajcaria 13,52 12,35 11,74 11,07 10,15 9,84 10,63 10,04 Francja 8,47 8,81 9,54 10,27 12,41 11,35 9,31 10,42 Irlandia b.d. 15,49 17,94 19,14 20,68 23,86 19,52 20,32 Luksemburg 25,41 25,85 29,93 34,67 34,52 30,88 27,49 44,06 Dania 7,77 6,96 7,04 8,04 8,43 9,12 9,5 b.d. Grecja 2,02 2,08 2,16 2,14 2,2 2,25 2,18 b.d. Niemcy 6,85 7,07 7,19 7,3 6,94 6,71 6,58 b.d. Turcja 1,31 1,38 1,54 1,45 1,39 1,28 b.d. b.d. Wielka Brytania 14,93 15,31 14,6 14,93 14,93 19,16 14,54 b.d. Źródło: Insurance activity indicators, Pozyskano z: OECD Insurance Statistics Database, doi: / table4, stan na dzień 20 grudnia 2010 r. Zaprezentowane dane pozwalają zobaczyć, jak bardzo zróżnicowany jest rynek ubezpieczeń w Europie. Należy przypuszczać, że ta różnorodność będzie miała swoje odbicie w inwestycjach poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym. Inwestycje zakładów ubezpieczeń na rynku kapitałowym Rozwój rynku kapitałowego, ale i rynku ubezpieczeń bezsprzecznie sprzyja przenikaniu się obu rynków. Ten kierunek wydaje się bardzo naturalny, tym bardziej, że zakłady ubezpieczeń zalicza się do instytucji finansowych. Do badania skali inwestycji na rynku kapitałowym wykorzystano dane pozyskane z EIOPA. Rynek kapitałowy nie jest w tych danych wyodrębniony sensu stricto, dlatego też autor zdecydował się wyodrębnić dane według następujących typów inwestycji: 1) inwestycje w spółki zależne oraz inne udziały kapitałowe (Investments in affiliated enterprises and participating interests) wraz z podkategoriami, 2) akcje i inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu, jednostki w funduszach powierniczych (Shares and other variable-yield securities and units in unit trusts), 3) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej stopie zwrotu (Debt securities and other fixed income securities), 101

6 4) udziały w funduszach inwestycyjnych (Participation in investment pools). Inwestycje podano w milionach euro. Wszystkie pozycje zostały zsumowane, a następnie wyliczono ich udział w inwestycjach ogółem danego typu zakładów. Analizę przeprowadzono dla zakładów ubezpieczeń majątkowych i innych oraz zakładów ubezpieczeń na życie. Pominięto w analizie zakłady ubezpieczeń o charakterze mieszanym. Okres badawczy obejmował lata Na podstawie obliczonych udziałów inwestycji na rynku kapitałowym w aktywach ogółem wyliczono medianę. Mediana została skalkulowana zarówno dla konkretnych państw, poszczególnych lat, jak i dla wszystkich lat i państw. Tabela 3: Udział inwestycji na rynku kapitałowym w aktywach ogółem Na życie Mediana Nie na Na Nie na Na Nie na Na Nie na Na Nie na Na Nie na życie życie życie życie życie życie życie życie życie życie życie Austria 71,72% 59,08% 72,38% 64,95% 72,50% 66,12% 69,80% 64,04% 67,23% 64,52% 71,72% 64,52% Belgia 78,09% 75,94% 81,42% 75,95% 81,17% 76,67% 76,03% 78,31% 75,87% 74,10% 78,09% 75,95% Bułgaria 48,16% 36,17% 39,66% 34,76% 37,69% 32,74% 44,80% 27,39% 53,38% 24,06% 44,80% 32,74% Cypr 29,17% 20,16% 28,18% 21,09% 35,41% 19,78% 31,00% 11,62% 29,86% 11,76% 29,86% 19,78% Czechy 69,52% 58,71% 65,47% 57,18% 60,70% 54,75% 58,16% 55,38% 55,38% 48,91% 60,70% 55,38% Niemcy 78,53% 86,16% 58,62% 64,68% 58,47% 64,55% 58,25% 63,48% 58,71% 64,16% 58,62% 64,55% Dania 85,68% 82,13% 86,50% 83,87% 86,31% 89,22% 81,04% 78,83% 79,55% 76,87% 85,68% 82,13% Estonia 54,85% 76,21% b.d. b.d. 38,03% 68,25% 32,91% 56,68% 60,05% 51,46% 46,44% 62,47% Hiszpania 73,70% 58,22% 73,17% 57,17% 72,74% 54,83% 73,83% 57,29% 75,24% 56,18% 73,70% 57,17% Finlandia 75,55% 77,29% 70,88% 77,97% 68,67% 75,68% 69,53% 75,81% 65,33% 77,01% 69,53% 77,01% Francja 79,62% 71,06% 77,80% 74,28% b.d. b.d. 80,98% 71,34% 79,14% 74,62% 79,38% 72,81% Grecja b.d. b.d. b.d. b.d. 53,50% 31,85% 53,54% 27,46% 54,90% 22,47% 53,54% 27,46% Węgry 61,59% 84,76% 53,35% 82,31% 47,67% 81,20% 49,68% 79,39% 43,51% 78,64% 49,68% 81,20% Islandia 53,06% 73,80% 57,51% 78,89% 40,28% 78,56% 24,66% 65,58% 52,46% 64,99% 52,46% 73,80% Irlandia 13,88% 54,87% 11,28% 52,60% 8,79% 49,86% 8,93% 48,50% 8,09% 63,26% 8,93% 52,60% Włochy 57,24% 69,91% 58,49% 71,92% 57,94% 70,71% 58,89% 69,69% 63,62% 70,21% 58,49% 70,21% Lichtenstein 4,17% 32,83% 2,88% 39,12% 2,03% 26,17% 2,30% 21,19% 3,10% 18,84% 2,88% 26,17% Litwa 64,75% 57,28% b.d. b.d. 46,49% 55,66% 56,25% 56,01% 47,42% 62,71% 51,83% 56,64% Luksemburg 15,40% 59,54% 13,72% 59,15% 12,89% 58,44% 15,72% 38,05% 14,33% 67,99% 14,33% 59,15% Łotwa 47,86% 29,44% 42,42% 29,51% 25,13% 24,64% 30,19% 35,59% 26,52% 43,48% 30,19% 29,51% Malta 65,35% 43,94% 56,26% 50,45% 55,72% 60,74% 53,37% 43,05% 55,54% 51,04% 55,72% 50,45% Holandia 39,84% 70,13% 43,06% 55,94% 45,56% 54,32% 44,45% 49,12% 43,66% 53,79% 43,66% 54,32% Norwegia 76,42% 78,64% 78,28% 78,95% 81,96% 76,97% 85,63% 76,65% 87,00% 78,23% 81,96% 78,23% Polska 55,96% 74,55% 45,74% 73,97% 42,72% 77,95% 40,96% 76,49% 42,48% 77,49% 42,72% 76,49% Portugalia 54,35% 60,59% 51,01% 66,32% 53,29% 63,60% 76,00% 55,84% 72,74% 59,48% 54,35% 60,59% Rumunia b.d. b.d. 35,94% 9,16% 46,29% 15,86% 43,45% 11,66% 42,73% 15,59% 43,09% 13,63% Szwecja 73,32% 77,37% 71,20% 79,67% 71,20% 79,67% 71,93% 76,78% 68,78% 80,76% 71,20% 79,67% Słowenia 76,62% 62,41% 73,61% 66,29% 65,38% 64,23% 65,11% 55,95% 57,37% 56,03% 65,38% 62,41% Słowacja 54,23% 4,27% b.d. b.d. 42,34% 12,46% 5,73% 0,00% 5,08% 0,00% 24,03% 2,13% Wielka Brytania 41,25% b.d. 47,09% 60,63% 44,49% 64,60% 36,25% 61,71% 34,15% 69,72% 41,25% 63,16% Mediana 59,42% 62,41% 56,88% 64,82% 47,67% 63,60% 53,46% 56,34% 55,14% 62,99% 53,00% 61,50% Źródło: Opracowanie własne 102

7 Przeprowadzone badanie pozwoliło na pozytywną weryfikację hipotezy badawczej. Wszystko wskazuje na to, że zakłady ubezpieczeń na życie mniej inwestują na rynku kapitałowym niż zakłady ubezpieczeń majątkowych i innych. Przy okazji badanie pokazało, że inwestycje te na rynku europejskim są na relatywnie wysokim poziomie. Mediana z 2009 r. dla zakładów ubezpieczeń majątkowych i innych wynosi 62,99%, co oznacza, że inwestycje na rynku kapitałowym osiągnęły wartość niemal 2/3 aktywów zakładów. Co ciekawe, inwestycje te utrzymują się na stosunkowo wyrównanym poziomie. Odchylenia można zaobserwować w latach 2007 i 2008, czyli podczas ostatniego kryzysu finansowego. To nie dziwi, bo nawet jeśli inwestycje nie uległy ograniczeniu w kategoriach nominalnych, to ich wartość zapewne spadała przez wzgląd na duże przeceny na rynkach giełdowych. Konkluzje Rynki ubezpieczeń i finansowy koegzystują obok siebie, coraz bardziej przenikając się wzajemnie. Zakłady ubezpieczeń, z jednej strony, stały się znaczącymi inwestorami instytucjonalnymi, a z drugiej strony, poprzez charakter oferowanych produktów same stają się elementem rynku finansowego. To przenikanie się wpływów, produktów, kapitałów, widać na co dzień. W procesie konsolidacji instytucje bankowe wchodzą w sojusze strategiczne z instytucjami ubezpieczeniowymi czy wręcz łączą się w jeden podmiot. Na rynku kapitałowym poszukują kapitału na rozwój swojej działalności, inwestując, dążą do maksymalizacji zysku, dywersyfikacji ryzyka, a wreszcie do pogodzenia interesów akcjonariusz-właścicieli zakładów ubezpieczeń z osobami ubezpieczonymi w tychże zakładach. Inwestycje na rynku kapitałowym wydają się naturalnym kierunkiem. Zjednoczona Europa, wspólny rynek zdają się działać na korzyć tego wzajemnego przenikania się wpływów. Dokładna analiza zagadnienia pozwoliła na wykazanie wagi, jaką ma dla zakładów ubezpieczeń rynek kapitałowy. Jednocześnie zweryfikowano pozytywnie postawioną we wstępie hipotezę badawczą, wykazując, że więcej aktywów na rynkach kapitałowych lokują zakłady ubezpieczeń majątkowych i innych. Zakłady ubezpieczeń na życie również inwestują na rynkach kapitałowych, jednak są to inwestycje na mniejszą skalę. Prawdopodobnie zarządy tych zakładów częściej wybierają stabilne pod względem oczekiwanego poziomu ryzyka inwestycje, np. w nieruchomości czy lokaty bankowe. Ważnym wnioskiem wydaje się również stwierdzenie, że to stosunkowo wysokie zaangażowanie ubezpieczycieli na rynkach kapitałowych jest potwierdzeniem silnego przenikania się rynków finansowych. Literatura Bernat, T. (2004). Rynek ubezpieczeń a lokaty na rynku kapitałowym sprzężenie zwrotne. W: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską (ss ). Szczecin: PTE. Borch, K. (1974). Capital Markets and the Supervision of Insurance Companies. Journal of Risk & Insurance, 41 (3), Butt, M. (2007). Insurance, Finance, Solvency II and Financial Market Interaction. Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice, 32 (1), Cooper, I., Priestley, R. (2009). Time-Varying Risk Premiums and the Output Gap. Review of Financial Studies, 22 (7), De Mey, J. (2007). Insurance and the Capital Markets, Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice, 32 (1),

8 Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the Taking-Up and Pursuit of the Business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Official Journal of the European Union, L 335/1. Dorr, D. C. (2007). Longevity Trading: Bridging the Gap Between the Insurance Markets and the Capital Markets. Journal of Structured Finance, 13 (2), Fenn, P., Vencappa, D., Diacon, S., Klumpes, P., O'Brien, C. (2008). Market Structure and the Efficiency of European Insurance Companies: A Stochastic Frontier Analysis. Journal of Banking & Finance, 32 (1), Dynamics of Insurance Markets: Structure, Conduct, and Performance in the 21st Century, January, DOI: /j.jbankfin Ferson, W., Kandel, S., Stambaugh, R. (1987). Tests of Asset Pricing with Time-Varying Expected Risk Premiums and Market Betas. Journal of Finance, 42 (2), Hart, O. H. (1965). Life Insurance Companies and the Equity Capital Markets. Journal of Finance, 20 (2), Insurance Activity Indicators, OECD Insurance Statistics (database), doi: / table3, stan na dzień 20 grudnia 2010 r. Insurance Activity Indicators, OECD Insurance Statistics (database), doi: / table4, stan na dzień 20 grudnia 2010 r. Jajuga, K. (2000). Rynek finansowy i rynek ubezpieczeń niektóre współczesne tendencje. W: K. Jajuga, W. Ronka Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczeniowe tendencje światowe a polski rynek (ss ). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego. Quirin, G., Waters, W. (1975). Market Efficiency and the Cost of Capital: The Strange Case of Fire and Casualty Insurance Companies. Journal of Finance, 30 (2), Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC, Official Journal of the European Union, L 331/48, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U nr 124 poz. 1151, z późniejszymi zmianami. Wierzbicka, E. (1998). Rola sektora ubezpieczeń w systemie finansowym Polski. W: A. Wernik (red.), Polityka Finansowa, Budżet, Stopa Procentowa, Ubezpieczenia (ss ). Warszawa: Instytut Finansów. Wolski, R., Załęczna, M. (2011). The Real Estate Investment of Insurance Companies in Poland. Journal of Property Investment & Finance, 29 (1), Summary The Use of Capital Market Instruments in Investment of European Insurance Companies The financial and the insurance markets are increasingly penetrating each other, accounting for the fact that insurers are more and more often seen as major institutional investors of capital markets. The capital market offers a range of new opportunities, although it is not devoid of faults, mercilessly exposed by consecutive stock market collapses. Do insurance companies use the capital market instruments? And if so, to what extent? The conducted analysis has pointed at growing involvement of insurers in capital assets. This involvement varies significantly in particular European countries, although research shows that on average it maintains a relatively high level. JEL classification: G11, G22, O16 Keywords: insurance, capital market, investment 104

Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013

Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013 Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym Agnieszka Parlińska Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013 W niniejszym artykule autorka dokonała oceny roli i aktywności zakładów

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym?

Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym? Management and Business Administration. Central Europe Vol. 22, No. 3(126): p. 85 101, ISSN 2084 3356, Copyright by Kozminski University Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2015 Nr 2 (74) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Piotr Misztal Integracja finansowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Ewelina Bucior Nr albumu: 05/2015 Wpływ unii bankowej na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym

Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym GOSPODARKA NARODOWA 9 (253) Rok LXXX/XXI wrzesień 2012 s. 39-59 Bernadeta BARAN * Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym Streszczenie: Celem artykułu jest analiza znaczenia

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych z obszaru UE oraz Czech i Węgier

Poziom rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych z obszaru UE oraz Czech i Węgier A.Wieczorkiewicz, K.Dąbrowska, Rozwój sektora ubezpieczeniowego w Polsce... Andrzej Wieczorkiewicz, Katarzyna Dąbrowska * Poziom rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Spis treści Wstęp....7 Część I Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Magdalena Mulawa, Marta Mulawa Dostosowywanie regulacji prawnych rynku ubezpieczeniowego w Polsce do zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wpływ firm ubezpieczeniowych na rynek kapitałowy

Wpływ firm ubezpieczeniowych na rynek kapitałowy Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXVI) 2010 Andrzej Sopoćko * Wpływ firm ubezpieczeniowych na rynek kapitałowy Wydatki na ubezpieczenia na całym świecie rosną szybciej niż PKB. Jest to zgodne

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

OeconomiA copernicana. Marek Popielas Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

OeconomiA copernicana. Marek Popielas Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OeconomiA copernicana 2012 Nr 1 ISSN 2083-1277 Marek Popielas Szkoła Główna Handlowa w Warszawie HARMONIZACJA RYNKU USŁUG INWESTYCYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej

Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym Wyniki ankiety badawczej K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo finansowe

Bezpieczeństwo finansowe K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014, ss. 299 324. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. nadzw. ROZDZIAŁ 14 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW. - dyrektor Departamentu Finansów GUS

Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW. - dyrektor Departamentu Finansów GUS Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT FINANSÓW Preparation of the publication CENTRAL STATISTICAL OFFICE FINANCE DIVISION kierujący supervisor: zespół team: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY I RYNKU KAPITAŁOWYM NAJWAŻNIEJSZE TENDENCJE W DOBIE POKRYZYSOWEJ

PRZEMIANY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY I RYNKU KAPITAŁOWYM NAJWAŻNIEJSZE TENDENCJE W DOBIE POKRYZYSOWEJ Anna Barwińska-Małajowicz Katarzyna Puchalska Uniwersytet Rzeszowski PRZEMIANY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY I RYNKU KAPITAŁOWYM NAJWAŻNIEJSZE TENDENCJE W DOBIE POKRYZYSOWEJ Wstęp Podstawą współczesnych załamań

Bardziej szczegółowo

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Anna Gierusz * Beata Jackowska ** Mirosław Szreder *** Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH

WYTYCZNE W ZAKRESIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH Małgorzata Mikita WYTYCZNE W ZAKRESIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH Wprowadzenie Systemy finansowe działające w poszczególnych krajach świata różnią się istotnie między sobą. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictwo.ue.wroc.pl

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictwo.ue.wroc.pl EKONOMIA ECONOMICS Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Justyna Mroczkowska Łamanie:

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Marta Penczar * Monika Liszewska ** Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Wstęp W latach 2007 2011 były widoczne istotne zmiany w strukturze źródeł pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii europejskiej

sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii europejskiej nr 1/2010(13) Ws p ó ł c z e s n a e k o n o m i a Marek Stefański* sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii europejskiej Nadesłany: 30 grudnia 2009 r. Zaakceptowany: 25 lutego 2010 r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo