Podręcznik użytkownika ERV Expert Stan na Podręcznik użytkownika. ERV Expert. Wersja 2.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika ERV Expert Stan na 28.11.05. Podręcznik użytkownika. ERV Expert. Wersja 2.03"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika ERV Expert Stan na Podręcznik użytkownika ERV Expert Wersja 2.03 Wydano przez: ERV Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Gdańsku Chmielna 101/ Gdańsk

2 1.WSTĘP ERV EXPERT WARUNKI UŻYTKOWANIA PRAWA / COPYRIGHT ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTY UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIA ROCZNE PROCEDURA INKASA POBIERANIE PRZEZ AGENCJE OPERACJE (PRZEGLĄD) WYSTAWIENIE NOWEJ POLISY INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI ZAKOŃCZENIE PROCESU WYSTAWIENIA POLISY STORNOWANIE/CZĘŚCIOWA ANULACJA DRUKOWANIE POLISY / WYSYŁANIE POLISY EM Drukowanie polisy Wysyłanie polisy em WYSZUKIWANIE WYKAZ OPERACJI HISTORIA WIERSZ KOMUNIKATÓW WYSTAWIENIE KRÓTKOTERMINOWEGO/ ROCZNEGO UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIA ROCZNA POLISA UBEZPIECZENIOWA POLISA UBEZPIECZENIOWA DRUKOWANIE/WYSYŁANIE EM DRUKOWANIE POLISY UBEZPIECZENIOWEJ WYSYŁANIE POLISY EM STORNOWANIE I CZĘŚCIOWA ANULACJA PRZY KRÓTKOTERMINOWYM LUB ROCZNYM UBEZPIECZENIU W PODRÓŻY CAŁKOWITE STORNOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM OKRESU UBEZPIECZENIA (PODRÓŻY) STORNO CZĘŚCIOWE/ ANULACJA CZĘŚCIOWA Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych bez kosztów rezygnacji przed rozpoczęciem podróży Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych z ubezpieczeniem rezygnacji przed rozpoczęciem podróży STORNOWANIE, CZĘŚCIOWA ANULACJA PO ROZPOCZĘCIU PODRÓŻY OKRESU UBEZPIECZENIA (PODRÓŻY) WYKAZ SKRÓTÓW...11

3 1.WSTĘP ERV Expert to innowacja dla partnerów ERV. Expert to program on-line, który nie wymaga instalacji, składka jest wyrażana w polskich złotych a procedura zawarcia ubezpieczenia została maksymalnie uproszczona. 1.1 ERV Expert ERV Expert umożliwia zawieranie ubezpieczeń podróżnych przez Internet, podobnie do komputerowych systemów rezerwacji (CRS), jak np.: Amadeus Germany czy Sabre-merlin. Wprowadzając kod taryfy, wyszukany odpowiednio do potrzeb klienta w wykazie taryf, możesz szybko i łatwo wystawić polisę ubezpieczeniową. Polisę wystarczy już tylko wydrukować lub przesłać em do klienta. Fakt wystawienia polisy jest przekazywany bezpośrednio (online) do ERV i tam ewidencjonowany. W ERV Expert należy używać wyłącznie polskich liter. Jeśli masz pytania lub pomysły, to podziel się nimi, pisząc na 1.2 Warunki użytkowania Co potrzebujesz, aby móc korzystać z ERV Expert? 1. PC z podłączeniem do Internetu, 2. standardową drukarkę (atramentową, laserową), 3. oprogramowanie Acrobat Reader, które bezpłatnie ściągnąć możesz z 4. umowę agencyjną z ERV; otrzymasz numer agencji oraz hasło, które umożliwi użytkowanie ERV Expert. 1.3 Prawa / copyright Dostępne w procedurze ERV Expert oprogramowanie, dane, układ oraz treści użytkownik może wykorzystywać wyłącznie do opisanych w tym podręczniku celów i w opisanym czasie. Dotyczy to również treści tego podręcznika i wszystkich pozostałych udostępnionych środków pomocniczych w procedurze ERV Expert. Agencja nie może zwłaszcza powielać, rozpowszechniać, zmieniać, publikować czy udostępniać osobom trzecim udostępnionego oprogramowania, danych, treści i informacji, o ile wcześniej nie została do tego upoważniona na piśmie przez ERV. Agencja zobowiąże swoich współpracowników do przestrzegania tych reguł i będzie nadzorować ich realizację. W wypadku naruszenia ERV odwoła przyznane prawo użytkowania. 1.4 Odpowiedzialność Z przyczyn technicznych i eksploatacyjnych możliwe są przejściowe ograniczenia i przerwy w dostępie do ERV Expert, szczególnie na skutek działania siły wyższej, prac konserwacyjnych i naprawczych, zakłóceń występujących w sieciach komunikacyjnych. W tych przypadkach ERV jest uprawnione do przejściowego zupełnego zablokowania dostępu do ERV Expert, do czasu usunięcia awarii. Poza tym ERV ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa spowodowane zakłócenie będzie można przypisać ERV. W wypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność jest wykluczona, o ile nie zostaną naruszone żadne istotne obowiązki umowne, które prowadzą do odpowiedzialności z powodu typowych, przewidywalnych szkód. 2.PRODUKTY W ramach użytkowania ERV Ekspert istnieje możliwość zawierania ubezpieczeń wynikających z wykazu taryf tj. ubezpieczeń dla osób indywidualnych, rodzin, ubezpieczeń rocznych. 2.1 Ubezpieczenia krótkoterminowe Na masce Ubezpieczenia krótkoterminowe możliwe jest dokonywania następujących operacji: 1. zawieranie ubezpieczeń dla osób indywidualnych i rodzin, 2. rozszerzenie ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych lub uprawianie sportów wysokiego ryzyka, 3. korzystanie ze zniżki agencyjnej. Przy częściowej anulacji automatycznie nadawane są taryfy zastępcze. 2.2 Ubezpieczenia roczne Na masce Ubezpieczenia roczne zawierać można ubezpieczenia roczne na rzecz osób podróżujących w celach prywatnych. Strona 3 z 11

4 3.PROCEDURA INKASA pobieranie przez agencje Wszystkie produkty wystawione poprzez program ERV Expert powinny zostać opłacone przez Klienta bezpośrednio w biurze. Klient płaci bezpośrednio u ciebie, po zakończeniu księgowania. Korzyści są oczywiste: 1. pobierasz całą składkę; dopiero przy następnym rozliczeniu miesięcznym ERV wystawia rachunek za składkę, po potrąceniu twojej prowizji, 2. bezpieczeństwo dla klientów; tylko w wypadku zapłaconej składki klient może wykorzystać świadczenia ERV. 4.OPERACJE (PRZEGLĄD) 4.1 Wystawienie nowej polisy Wywoływana jest nowa pusta maska (patrz rys. powyżej), gdzie rozpoczynasz wystawianie nowej polisy zgodnej z wyborem rodzaju ubezpieczenia (krótkoterminowe, roczne, grupowe (aktualnie pole nieaktywne)). 4.2 Informacja o wysokości składki Klikając na przycisk oblicz składkę możesz przed zakończeniem wystawienia polisy wywołać do wglądu i kontroli indywidualne i ogólne składki dla wszystkich uczestników wycieczki i wybranych taryf. 4.3 Zakończenie procesu wystawienia polisy Zakończenie operacji wystawienia polisy jest możliwe bezpośrednio po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, zarówno przed jak i po uprzedniej prezentacji składki przynależnej do wybranej taryfy (zob. rozdz. 5). 4.4 Stornowanie/częściowa anulacja Wystawiona polisa może zostać całkowicie(storno) lub częściowo anulowana: 1. poprzez storno rozumiemy zarówno całkowitą anulację jak i usunięcie choćby jednej pozycji z polisy. 2. częściowa anulacja odbywa się w przypadku gdy zostało zawarte ubezpieczenie pakietowe z rezygnacją a wyjazd Klienta nie doszedł do skutku i nie mógł on w pełni wykorzystać zawartego ubezpieczenia. W tym celu poprzez funkcją Szukaj znajdujesz daną polisę (zob. pkt. 4.6) i dokonujesz częściowej anulacji, zostaje wystawiona polisa z tzw. taryfą zastępczą informująca o wysokości składki niezwracalnej. Pierwotny numer polisy pojawia się na nowej skorygowanej polisie w polu powyżej Numeru polisy po korekcie/anulacji. 4.5 Drukowanie polisy / wysyłanie polisy em Po zakończeniu i zatwierdzeniu wystawienia polisy przez ERV Expert możesz wydrukować polisę lub wysyłać ją klientowi em Drukowanie polisy W tym celu konieczny jest program Acrobat Reader. Przeczytaj rozdz Wysyłanie polisy em Polisę możesz wysłać klientowi także em. Przeczytaj rozdz Wyszukiwanie Po kliknięciu w pole Szukaj otwiera się pole pytań. W tym miejscu wyszukać możesz wystawione polisy, podając nazwisko ubezpieczającego / ubezpieczonego i / lub numer polisy albo nazwę grupy wycieczkowej (w wypadku grupowej ochrony ubezpieczeniowej). Jeśli znaleziona zostanie więcej niż jedna pozycja po kliknięciu w szukany numer polisy, w nowym oknie pojawią się szczegóły zawartego ubezpieczenia (wskazywane są jedynie polisy zawarte do daty zakończenia okresu ubezpieczenia włącznie) Jeśli zawarcie polisy ubezpieczeniowej zostało zatwierdzone przez ERV Expert, ale polisa ubezpieczeniowa nie została jeszcze wydrukowana albo wysłana em, to widnieje ze statusem B. Jest on zastępowany statusem OK zaraz po wydrukowaniu tej operacji. Jeśli operacja jest stornowana, to dokumentowane jest to statusem XX. Zawsze pokazywany jest tylko najbardziej aktualny status. 4.7 Wykaz operacji Historia Funkcja Historia umożliwia wyszukiwanie zawartych polis w wyselekcjonowanym przez ciebie czasie. Pokazywane jest maksymalnie 250 pozycji w tym tylko w pozycjach z polisami z otwartymi okresami ubezpieczenia jest możliwość po kliknięciu na numer polisy z zapoznaniem się z dostępnymi szczegółami. Dzięki skorzystaniu z tej funkcji możesz zobaczyć statusy poszczególnych polis: 1. status B (wystawiono, jeszcze nie wydrukowano), Strona 4 z 11

5 2. status OK (wystawiono i wydrukowano), 3. status XX (wystornowano). 4.8 Wiersz komunikatów Przykład na komunikat błędu w wierszu komunikatów Po wykonaniu operacji otrzymasz bezpośredni komunikat zwrotny, np.: Wystawienie polisy jest możliwe. W wypadku błędnych lub niepełnych danych w wierszu komunikatów pojawi się pomoc (zob. rysunek powyżej). 5.WYSTAWIENIE KRÓTKOTERMINOWEGO/ ROCZNEGO UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY 5.1 Krótkoterminowe ubezpieczenia Maska wystawienia krótkoterminowej polisy ubezpieczeniowej 1.Kod wystawiającego Wprowadź wybrany przez siebie kod (nazwę) wystawiającego, którym będzie można cię jednoznacznie zidentyfikować, np. 001, albo skrót nazwy np.: test (maksymalnie 30 pozycji). Ważne: zachowaj swój kod (nazwę) wystawiającego na przyszłe operacje, aby wystawione przez ciebie polisy były pokazywane pod twoim skrótem. 2.Pobieranie płatności Składka jest zawsze pobierana bezpośrednio przez agencję. Rozliczenie dokonuje się w twoim rozliczeniu miesięcznym. 3.Okres ubezpieczenia Wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia trwania ubezpieczenia, w formacie DDMMRR, w jednym ciągu bez kropek, np Jeśli nie podasz daty rozpoczęcia wycieczki, to automatycznie wprowadzona zostanie aktualna data. Zamiast daty zakończenia wycieczki alternatywnie wprowadzić możesz liczbę dni podróży, np Osoby ubezpieczone (nazwisko / imię) Wprowadź dane osób ubezpieczonych, w formacie Kowalski/Jan. W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji do wynajmowanych apartamentów lub domów letniskowych oraz pakietów rodzinnych podaj także dane współubezpieczonych osób. Jeśli nazwiska są identyczne, to wystarczy podanie imion w formacie /Imię. Ważne: na każdej polisie można wprowadzić tylko jedną taryfę rodzinną. Strona 5 z 11

6 W pozostałych przypadkach przy wprowadzeniu kolejnych taryf system automatycznie w polu osoba ubezpieczona wkleja nazwisko i imię pierwszej osoby ubezpieczonej, o ile nie wprowadzisz żadnych danych osobowych. 5.Taryfa W polu taryfy wprowadź odpowiedni kod taryfy z aktualnego wykazu taryf. Możesz również sprawdzić kod taryfy wciskając przycisk [PLN], gdzie znajdziesz taryfy wyjazdów krótkoterminowych. W przypadku wynajmowanych apartamentów lub pakietów rodzinnych po współubezpieczonych osobach w polu taryfy należy wprowadzić MIT. 6. Informacje dodatkowe Pole Informacje dodatkowe nie jest polem obowiązkowym. W tym miejscu możesz zapisać inne informacje o polisie (np. informacje dotyczące poprzednich polis). Wyszukiwanie taryfy za pomocą modułu Wyszukaj taryfę. Wystawianie polis za pomocą ERV Expert staje się jeszcze prostsze i wygodniejsze: taryfy nie musisz już wyszukiwać w wykazie taryf i wprowadzać w polu taryf, lecz klikając na Wyszukaj taryfę dostajesz się do modułu, który w kilku krokach znajdzie odpowiednią taryfę. Jednym kliknięciem możesz automatycznie przenieść wybraną taryfę do wystawianej polisy. Wysokość składki i drukowanie polisy Jeśli chcesz jedynie sprawdzić wysokość składki kliknij Oblicz składkę. Możesz też bezpośrednio wystawić polisę wciskając Wystaw. Następnie klikając pole Drukuj inicjujesz drukowanie polisy albo klikając w Wyślij polisę em wysyłasz polisę pocztą elektroniczną. Wiersz komunikatów pokazuje prawidłowe wystawienie, polisę można wydrukować lub wysłać em Po kliknięciu Drukuj gotowa polisa ukazuje się w osobnym oknie. Klikasz Drukuj na pasku menu Acrobat Reader i rozpoczyna się drukowanie polisy w trzech egzemplarzach. Jeden dla klienta, jeden dla biura i jeden dla ubezpieczyciela. Poprzez kliknięcie Wyślij polisę em istnieje możliwość wysłania klientowi dokumentów ubezpieczenia em (polisa oraz OWU). Nie zalecamy jednak takiego sposobu wystawiania polis, gdyż polskie uregulowania prawne wymagają do prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia podpisu Klienta. Oznacza to, że Klient musi odesłać dwa podpisane egzemplarze polisy, co w praktyce może okazać się niemożliwe do wyegzekwowania. Klient otrzymuje polisę wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą assistance. Prosimy o sprawdzenie czy Klient złożył podpis na wszystkich egzemplarzach polisy oraz że zapoznał się z OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Zniżka agencyjna Zniżki agencyjne można stosować dla partnerów ERV (pracownicy współpracujących biur podróży). W tym celu wprowadź odpowiednią taryfę z wykazu taryf i zaznacz pole Zniżka agencyjna. Zniżki agencyjnej nie można oferować klientom! Strona 6 z 11

7 5.2 Roczna polisa ubezpieczeniowa Maska wystawienia rocznej polisy ubezpieczeniowej Uwaga: Zawarcie rocznej polisy ubezpieczeniowej jest możliwe wyłącznie na rzecz osób będących obywatelami Unii Europejskiej lub mieszkających na jej terenie tj. posiadających kartę stałego pobytu. 1.Kod wystawiającego Wprowadź wybrany przez siebie kod (nazwę) wystawiającego, którym będzie można cię jednoznacznie zidentyfikować, np. 001, albo skrót nazwy np. test (maksymalnie 30 pozycji). Ważne: zachowaj swój kod (nazwę) wystawiającego na przyszłe operacje, aby wystawione przez ciebie polisy były pokazywane pod twoim skrótem. 2.Pobieranie płatności Składka jest zawsze pobierana bezpośrednio przez agencję. Rozliczenie dokonuje się w twoim rozliczeniu miesięcznym. 3.Rozpoczęcie okresu ubezpieczenia Wprowadź datę rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, w formacie DDMMRR, w jednym ciągu bez kropek, np.: Jeśli nie podasz daty rozpoczęcia wycieczki, to automatycznie wprowadzona zostanie aktualna data. Stosunek ubezpieczenia rozpoczyna się w pierwszym ubezpieczonym dniu o godz Informacje dodatkowe Pole Informacje dodatkowe nie jest polem obowiązkowym. W tym miejscu możesz zapisać inne informacje o polisie (np.: informacje dotyczące poprzednich polis). 5.Ubezpieczajacy W tym miejscu podaj dane osoby ubezpieczającej: nazwisko i imię, adres itd. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*). 6.Osoby ubezpieczone Wprowadź dane wszystkich osób ubezpieczonych, w formacie Nazwisko/Imię, z datą urodzenia (format DDMMRR lub DDMMRRRR), oraz przyporządkowaną taryfą. Strona 7 z 11

8 7.Taryfa W polu taryfy wprowadź odpowiedni kod taryfy z aktualnego wykazu taryf. Możesz również sprawdzić kod taryfy wciskając przycisk [PLN], gdzie znajdziesz taryfy wyjazdów rocznych. Wysokość składki i drukowanie polisy Jeśli chcesz jedynie sprawdzić wysokość składki kliknij Oblicz składkę. Możesz też bezpośrednio wystawić polisę wciskając Wystaw. Następnie klikając pole Drukuj inicjujesz drukowanie polisy albo klikając w Wyślij polisę em wysyłasz polisę pocztą elektroniczną. Wiersz komunikatów pokazuje prawidłowe wystawienie, polisę można wydrukować lub wysłać em Po kliknięciu Drukuj gotowa polisa ukazuje się w osobnym oknie. Klikasz Drukuj na pasku menu Acrobat Reader i rozpoczyna się drukowanie polisy w trzech egzemplarzach. Jeden dla klienta, jeden dla biura i jeden dla ubezpieczyciela. Poprzez kliknięcie Wyślij polisę em istnieje możliwość wysłania klientowi dokumentów ubezpieczenia mailem (polisa oraz OWU). Nie zalecamy jednak takiego sposobu wystawiania polis, gdyż polskie uregulowania prawne wymagają do prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia podpisu Klienta. Oznacza to, że Klient musi odesłać dwa podpisane egzemplarze polisy, co w praktyce może okazać się niemożliwe do wyegzekwowania. Klient otrzymuje polisę wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą assistance. Prosimy o sprawdzenie czy Klient złożył podpis na wszystkich egzemplarzach polisy oraz że zapoznał się z OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Zniżka agencyjna Zniżki agencyjne można stosować dla partnerów ERV (pracownicy współpracujących biur podróży). W tym celu wprowadź odpowiednią taryfę z wykazu taryf i zaznacz pole Zniżka agencyjna. Zniżki agencyjnej nie można oferować klientom 6. POLISA UBEZPIECZENIOWA drukowanie/wysyłanie em 6.1 Drukowanie polisy ubezpieczeniowej Polisę ubezpieczeniową drukuje się w trzech egzemplarzach po jednym dla Klienta, agenta i ubezpieczyciela. Wydruk polisy odbywa się w formacie PDF. Gwarantuje on jednolitą postać oraz prawidłowo sformatowany wydruk. Po wystawieniu polisy lub częściowej anulacji i po potwierdzeniu tego przez system możesz kliknąć w przycisk Drukuj polisę. Jeśli Acrobat Reader jest zainstalowany, to program ten pojawi się w nowym oknie. Pojawia się Strona 8 z 11

9 sformatowany druk polisy ubezpieczeniowej. (Jeśli nie masz w swoim komputerze tego programu, to możesz go bezpłatnie ściągnąć ze strony producenta pod adresem Następnie na pasku menu w Acrobat Reader kliknij w przycisk Drukuj. Drukarka zacznie na standardowym papierze w formacie A4 drukować w trzech egzemplarzach, tak jak na podanym przykładzie: Przykład na drukowania 3 egzemplarzy polisy 6.2 Wysyłanie polisy em Polisę możesz wysłać swojemu klientowi em.. Po kliknięciu w wyślij polisę em do klienta wysyłana jest polisa ubezpieczeniowa jako załącznik w formacie PDF. 7.STORNOWANIE I CZĘŚCIOWA ANULACJA PRZY KRÓTKOTERMINOWYM LUB ROCZNYM UBEZPIECZENIU W PODRÓŻY Zasadniczo ubezpieczenie w podróży stornować, częściowo anulować w ERV Expert może tylko agencja, która dokonała wystawienia polisy. Aby stornować lub częściowo anulować, najpierw wywołaj prezentację procedury (zob. rozdz. 4.6). Jeśli okres ubezpieczenia polisy już się zakończył, to nie można jej już pokazać. Po wykonaniu procedury storna lub częściowej anulacji agencja bezpośrednio zwraca część lub całość składki. 7.1 Całkowite stornowanie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (podróży) 1. Aby zainicjować stornowanie całkowite, po pojawieniu się wyszukiwanej operacji i wprowadzeniu swojego kodu (nazwy) wystawiającego kliknij w zaznacz wszystko (znajduje się pod ostatnim nazwiskiem i imieniem osoby ubezpieczonej). Aktywują się wszystkie pozycje stornowania. 2. Kliknij na Storno [stornowanie]. 3. Na pasku stanu system potwierdza skuteczne stornowanie. Pokazuje się komunikat Polisa została anulowana. Poza tym aktualizowana jest data operacji i osoba wprowadzającego dane, wskazywany jest także status XX. 4. Wypłacasz klientowi kwotę składki stornowanej polisy. 5. Odbierz od klienta stornowaną polisę. 7.2 Storno częściowe/ anulacja częściowa Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych bez kosztów rezygnacji przed rozpoczęciem podróży Stornowania częściowego dokonuje się wtedy, gdy anulowana ma zostać część pozycji wystawionej polisy. W wypadku ubezpieczeń rocznych stornowanie częściowe w zasadzie nie jest możliwe. Strona 9 z 11

10 1. Aby dokonać stornowania częściowego, najpierw wywołaj operację. 2. Po wywołaniu dotychczasowej polisy wprowadź swój kod (nazwę wystawiającego). 3. Zaznacz pozycję/pozycje, która/które ma/mają być anulowane. W tym celu kliknij na pola wyboru przed nazwiskami. Przed nazwiskiem pojawi się haczyk. Uaktywniłeś pozycję do stornowania. 4. Następnie kliknij w pole Storno [stornowanie]. Dotychczasowa polisa, a tym samym dotychczasowy jej numer zostaną anulowane, a pozostałe ważne pozycje zostaną na nowo zapisane, z nowym numerem polisy. 5. Na dotychczasowej masce wydrukuj nową polisę. Odbywa się drukowanie zastępczego numeru polisy z aktualną składkę. W tym celu nie musisz specjalnie przechodzić do wyszukania nowego numeru polisy. 6. Odbierz od klienta stornowaną polisę. 7. Wypłacasz klientowi kwotę różnicy wynikającą ze starej i nowej polisy. 8. Podaj Klientowi do podpisu wydrukowane egzemplarze skorygowanej polisy z numerem z zastępczym a następnie przekaż mu jeden egzemplarz oznaczony Polisa dla Klienta. Przykład anulacji częściowej: prezentacja stornowanego numeru polisy z numerem zastępczym Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych z ubezpieczeniem rezygnacji przed rozpoczęciem podróży Anulacja częściowa jest szczególną formą stornowania. Nie obejmuje ono ubezpieczenia rocznego. Operacja odbywa się w przypadku, gdy zostało zawarte ubezpieczenie pakietowe z rezygnacją a wyjazd Klienta nie doszedł do skutku i nie mógł on w pełni wykorzystać zawartego ubezpieczenia. Możesz w tym przypadku zwrócić część składki za niewykorzystany pozostały pakiet. System stornuje starą operację i sporządza nową polisę zależnie od ilości pozycji jeden lub dwa nowe numery polis. Sposób postępowania: 1. Aby dokonać częściowej anulacji, najpierw w ERV Expert wywołaj stosowną operację. Jeśli okres ubezpieczenia już się skończył to nie można go już pokazać (zob. 7.3). 2. Wprowadź swój kod (nazwę) wystawiającego. 3. W polu wyboru przed nazwiskiem zaznacz wszystkie pozycje, które zawierają stosowną taryfę pakietową z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji podróży. 4. Kliknij w pole Storno. 5. System całkowicie stornuje pierwotny numer polisy. 6. Dla wykorzystanego ubezpieczenia kosztów rezygnacji podróży tworzony jest jednocześnie nowy numer polisy. Jeśli istnieją kolejne pozycje na pierwotnym numerze polisy, które nie mają nic wspólnego z anulacją częściową, to wystawiona zostanie odrębnie nowa polisa. System wydaje, więc jeden lub dwa nowe numery polisy, a pierwotny (poprzedni) numer polisy jest pokazywany obok. 7. Następnie kliknij w pole Drukuj polisę. 8. Odbierz od Klienta stornowany druk polisy i wręcz mu nową polisę. 9. Wypłacasz klientowi kwotę różnicy wynikającą ze starej i nowej polisy. Strona 10 z 11

11 Przykład wystawienia nowego numeru polisy z taryfami zastępczymi 7.3 Stornowanie, częściowa anulacja po rozpoczęciu podróży okresu ubezpieczenia (podróży) W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności storna całkowitego lub częściowej anulacji polisy, gdy okres ubezpieczenia się już rozpoczął istnieje możliwość dokonania tej operacji jedynie poprzez kontakt agencji wystawiającej z ERV. 8. WYKAZ SKRÓTÓW AI B ERV K JOB OK XX Pobieranie składki przez agencję Wystawienie polisy zrealizowano. Polisy jeszcze nie wydrukowano. (Wskazanie statusu w wykazie operacji) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce Ubezpieczenie krótkoterminowe Ubezpieczenie roczne Polisa wystawiona i wydrukowana Wystornowano polisę (wskazanie statusu w wykazie operacji) Strona 11 z 11

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu AS

Instrukcja obsługi programu AS Instrukcja obsługi programu AS Wsparcie techniczne i użytkowe świadczone jest przez producenta programu firmę m6 software za pośrednictwem: e-maila: tuw@m6.pl strony internetowej: www.tuw.m6.pl oraz numerów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści...2 Przedmowa...55 Informacje o podręczniku...66 1. Bezpieczeństwo...77

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ System obsługi ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LogosTour

Regulamin Serwisu LogosTour Regulamin Serwisu LogosTour 1 Informacje ogólne Właścicielem Serwisu jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379),

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel

ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel Spis treści Wstęp...5 Pierwsze uruchomienie programu...5 1. Rezerwacja...6 1.1 Grafik pokoi...6

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo