Podręcznik użytkownika ERV Expert Stan na Podręcznik użytkownika. ERV Expert. Wersja 2.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika ERV Expert Stan na 28.11.05. Podręcznik użytkownika. ERV Expert. Wersja 2.03"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika ERV Expert Stan na Podręcznik użytkownika ERV Expert Wersja 2.03 Wydano przez: ERV Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Gdańsku Chmielna 101/ Gdańsk

2 1.WSTĘP ERV EXPERT WARUNKI UŻYTKOWANIA PRAWA / COPYRIGHT ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTY UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIA ROCZNE PROCEDURA INKASA POBIERANIE PRZEZ AGENCJE OPERACJE (PRZEGLĄD) WYSTAWIENIE NOWEJ POLISY INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI ZAKOŃCZENIE PROCESU WYSTAWIENIA POLISY STORNOWANIE/CZĘŚCIOWA ANULACJA DRUKOWANIE POLISY / WYSYŁANIE POLISY EM Drukowanie polisy Wysyłanie polisy em WYSZUKIWANIE WYKAZ OPERACJI HISTORIA WIERSZ KOMUNIKATÓW WYSTAWIENIE KRÓTKOTERMINOWEGO/ ROCZNEGO UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIA ROCZNA POLISA UBEZPIECZENIOWA POLISA UBEZPIECZENIOWA DRUKOWANIE/WYSYŁANIE EM DRUKOWANIE POLISY UBEZPIECZENIOWEJ WYSYŁANIE POLISY EM STORNOWANIE I CZĘŚCIOWA ANULACJA PRZY KRÓTKOTERMINOWYM LUB ROCZNYM UBEZPIECZENIU W PODRÓŻY CAŁKOWITE STORNOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM OKRESU UBEZPIECZENIA (PODRÓŻY) STORNO CZĘŚCIOWE/ ANULACJA CZĘŚCIOWA Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych bez kosztów rezygnacji przed rozpoczęciem podróży Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych z ubezpieczeniem rezygnacji przed rozpoczęciem podróży STORNOWANIE, CZĘŚCIOWA ANULACJA PO ROZPOCZĘCIU PODRÓŻY OKRESU UBEZPIECZENIA (PODRÓŻY) WYKAZ SKRÓTÓW...11

3 1.WSTĘP ERV Expert to innowacja dla partnerów ERV. Expert to program on-line, który nie wymaga instalacji, składka jest wyrażana w polskich złotych a procedura zawarcia ubezpieczenia została maksymalnie uproszczona. 1.1 ERV Expert ERV Expert umożliwia zawieranie ubezpieczeń podróżnych przez Internet, podobnie do komputerowych systemów rezerwacji (CRS), jak np.: Amadeus Germany czy Sabre-merlin. Wprowadzając kod taryfy, wyszukany odpowiednio do potrzeb klienta w wykazie taryf, możesz szybko i łatwo wystawić polisę ubezpieczeniową. Polisę wystarczy już tylko wydrukować lub przesłać em do klienta. Fakt wystawienia polisy jest przekazywany bezpośrednio (online) do ERV i tam ewidencjonowany. W ERV Expert należy używać wyłącznie polskich liter. Jeśli masz pytania lub pomysły, to podziel się nimi, pisząc na 1.2 Warunki użytkowania Co potrzebujesz, aby móc korzystać z ERV Expert? 1. PC z podłączeniem do Internetu, 2. standardową drukarkę (atramentową, laserową), 3. oprogramowanie Acrobat Reader, które bezpłatnie ściągnąć możesz z 4. umowę agencyjną z ERV; otrzymasz numer agencji oraz hasło, które umożliwi użytkowanie ERV Expert. 1.3 Prawa / copyright Dostępne w procedurze ERV Expert oprogramowanie, dane, układ oraz treści użytkownik może wykorzystywać wyłącznie do opisanych w tym podręczniku celów i w opisanym czasie. Dotyczy to również treści tego podręcznika i wszystkich pozostałych udostępnionych środków pomocniczych w procedurze ERV Expert. Agencja nie może zwłaszcza powielać, rozpowszechniać, zmieniać, publikować czy udostępniać osobom trzecim udostępnionego oprogramowania, danych, treści i informacji, o ile wcześniej nie została do tego upoważniona na piśmie przez ERV. Agencja zobowiąże swoich współpracowników do przestrzegania tych reguł i będzie nadzorować ich realizację. W wypadku naruszenia ERV odwoła przyznane prawo użytkowania. 1.4 Odpowiedzialność Z przyczyn technicznych i eksploatacyjnych możliwe są przejściowe ograniczenia i przerwy w dostępie do ERV Expert, szczególnie na skutek działania siły wyższej, prac konserwacyjnych i naprawczych, zakłóceń występujących w sieciach komunikacyjnych. W tych przypadkach ERV jest uprawnione do przejściowego zupełnego zablokowania dostępu do ERV Expert, do czasu usunięcia awarii. Poza tym ERV ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa spowodowane zakłócenie będzie można przypisać ERV. W wypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność jest wykluczona, o ile nie zostaną naruszone żadne istotne obowiązki umowne, które prowadzą do odpowiedzialności z powodu typowych, przewidywalnych szkód. 2.PRODUKTY W ramach użytkowania ERV Ekspert istnieje możliwość zawierania ubezpieczeń wynikających z wykazu taryf tj. ubezpieczeń dla osób indywidualnych, rodzin, ubezpieczeń rocznych. 2.1 Ubezpieczenia krótkoterminowe Na masce Ubezpieczenia krótkoterminowe możliwe jest dokonywania następujących operacji: 1. zawieranie ubezpieczeń dla osób indywidualnych i rodzin, 2. rozszerzenie ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych lub uprawianie sportów wysokiego ryzyka, 3. korzystanie ze zniżki agencyjnej. Przy częściowej anulacji automatycznie nadawane są taryfy zastępcze. 2.2 Ubezpieczenia roczne Na masce Ubezpieczenia roczne zawierać można ubezpieczenia roczne na rzecz osób podróżujących w celach prywatnych. Strona 3 z 11

4 3.PROCEDURA INKASA pobieranie przez agencje Wszystkie produkty wystawione poprzez program ERV Expert powinny zostać opłacone przez Klienta bezpośrednio w biurze. Klient płaci bezpośrednio u ciebie, po zakończeniu księgowania. Korzyści są oczywiste: 1. pobierasz całą składkę; dopiero przy następnym rozliczeniu miesięcznym ERV wystawia rachunek za składkę, po potrąceniu twojej prowizji, 2. bezpieczeństwo dla klientów; tylko w wypadku zapłaconej składki klient może wykorzystać świadczenia ERV. 4.OPERACJE (PRZEGLĄD) 4.1 Wystawienie nowej polisy Wywoływana jest nowa pusta maska (patrz rys. powyżej), gdzie rozpoczynasz wystawianie nowej polisy zgodnej z wyborem rodzaju ubezpieczenia (krótkoterminowe, roczne, grupowe (aktualnie pole nieaktywne)). 4.2 Informacja o wysokości składki Klikając na przycisk oblicz składkę możesz przed zakończeniem wystawienia polisy wywołać do wglądu i kontroli indywidualne i ogólne składki dla wszystkich uczestników wycieczki i wybranych taryf. 4.3 Zakończenie procesu wystawienia polisy Zakończenie operacji wystawienia polisy jest możliwe bezpośrednio po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, zarówno przed jak i po uprzedniej prezentacji składki przynależnej do wybranej taryfy (zob. rozdz. 5). 4.4 Stornowanie/częściowa anulacja Wystawiona polisa może zostać całkowicie(storno) lub częściowo anulowana: 1. poprzez storno rozumiemy zarówno całkowitą anulację jak i usunięcie choćby jednej pozycji z polisy. 2. częściowa anulacja odbywa się w przypadku gdy zostało zawarte ubezpieczenie pakietowe z rezygnacją a wyjazd Klienta nie doszedł do skutku i nie mógł on w pełni wykorzystać zawartego ubezpieczenia. W tym celu poprzez funkcją Szukaj znajdujesz daną polisę (zob. pkt. 4.6) i dokonujesz częściowej anulacji, zostaje wystawiona polisa z tzw. taryfą zastępczą informująca o wysokości składki niezwracalnej. Pierwotny numer polisy pojawia się na nowej skorygowanej polisie w polu powyżej Numeru polisy po korekcie/anulacji. 4.5 Drukowanie polisy / wysyłanie polisy em Po zakończeniu i zatwierdzeniu wystawienia polisy przez ERV Expert możesz wydrukować polisę lub wysyłać ją klientowi em Drukowanie polisy W tym celu konieczny jest program Acrobat Reader. Przeczytaj rozdz Wysyłanie polisy em Polisę możesz wysłać klientowi także em. Przeczytaj rozdz Wyszukiwanie Po kliknięciu w pole Szukaj otwiera się pole pytań. W tym miejscu wyszukać możesz wystawione polisy, podając nazwisko ubezpieczającego / ubezpieczonego i / lub numer polisy albo nazwę grupy wycieczkowej (w wypadku grupowej ochrony ubezpieczeniowej). Jeśli znaleziona zostanie więcej niż jedna pozycja po kliknięciu w szukany numer polisy, w nowym oknie pojawią się szczegóły zawartego ubezpieczenia (wskazywane są jedynie polisy zawarte do daty zakończenia okresu ubezpieczenia włącznie) Jeśli zawarcie polisy ubezpieczeniowej zostało zatwierdzone przez ERV Expert, ale polisa ubezpieczeniowa nie została jeszcze wydrukowana albo wysłana em, to widnieje ze statusem B. Jest on zastępowany statusem OK zaraz po wydrukowaniu tej operacji. Jeśli operacja jest stornowana, to dokumentowane jest to statusem XX. Zawsze pokazywany jest tylko najbardziej aktualny status. 4.7 Wykaz operacji Historia Funkcja Historia umożliwia wyszukiwanie zawartych polis w wyselekcjonowanym przez ciebie czasie. Pokazywane jest maksymalnie 250 pozycji w tym tylko w pozycjach z polisami z otwartymi okresami ubezpieczenia jest możliwość po kliknięciu na numer polisy z zapoznaniem się z dostępnymi szczegółami. Dzięki skorzystaniu z tej funkcji możesz zobaczyć statusy poszczególnych polis: 1. status B (wystawiono, jeszcze nie wydrukowano), Strona 4 z 11

5 2. status OK (wystawiono i wydrukowano), 3. status XX (wystornowano). 4.8 Wiersz komunikatów Przykład na komunikat błędu w wierszu komunikatów Po wykonaniu operacji otrzymasz bezpośredni komunikat zwrotny, np.: Wystawienie polisy jest możliwe. W wypadku błędnych lub niepełnych danych w wierszu komunikatów pojawi się pomoc (zob. rysunek powyżej). 5.WYSTAWIENIE KRÓTKOTERMINOWEGO/ ROCZNEGO UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY 5.1 Krótkoterminowe ubezpieczenia Maska wystawienia krótkoterminowej polisy ubezpieczeniowej 1.Kod wystawiającego Wprowadź wybrany przez siebie kod (nazwę) wystawiającego, którym będzie można cię jednoznacznie zidentyfikować, np. 001, albo skrót nazwy np.: test (maksymalnie 30 pozycji). Ważne: zachowaj swój kod (nazwę) wystawiającego na przyszłe operacje, aby wystawione przez ciebie polisy były pokazywane pod twoim skrótem. 2.Pobieranie płatności Składka jest zawsze pobierana bezpośrednio przez agencję. Rozliczenie dokonuje się w twoim rozliczeniu miesięcznym. 3.Okres ubezpieczenia Wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia trwania ubezpieczenia, w formacie DDMMRR, w jednym ciągu bez kropek, np Jeśli nie podasz daty rozpoczęcia wycieczki, to automatycznie wprowadzona zostanie aktualna data. Zamiast daty zakończenia wycieczki alternatywnie wprowadzić możesz liczbę dni podróży, np Osoby ubezpieczone (nazwisko / imię) Wprowadź dane osób ubezpieczonych, w formacie Kowalski/Jan. W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji do wynajmowanych apartamentów lub domów letniskowych oraz pakietów rodzinnych podaj także dane współubezpieczonych osób. Jeśli nazwiska są identyczne, to wystarczy podanie imion w formacie /Imię. Ważne: na każdej polisie można wprowadzić tylko jedną taryfę rodzinną. Strona 5 z 11

6 W pozostałych przypadkach przy wprowadzeniu kolejnych taryf system automatycznie w polu osoba ubezpieczona wkleja nazwisko i imię pierwszej osoby ubezpieczonej, o ile nie wprowadzisz żadnych danych osobowych. 5.Taryfa W polu taryfy wprowadź odpowiedni kod taryfy z aktualnego wykazu taryf. Możesz również sprawdzić kod taryfy wciskając przycisk [PLN], gdzie znajdziesz taryfy wyjazdów krótkoterminowych. W przypadku wynajmowanych apartamentów lub pakietów rodzinnych po współubezpieczonych osobach w polu taryfy należy wprowadzić MIT. 6. Informacje dodatkowe Pole Informacje dodatkowe nie jest polem obowiązkowym. W tym miejscu możesz zapisać inne informacje o polisie (np. informacje dotyczące poprzednich polis). Wyszukiwanie taryfy za pomocą modułu Wyszukaj taryfę. Wystawianie polis za pomocą ERV Expert staje się jeszcze prostsze i wygodniejsze: taryfy nie musisz już wyszukiwać w wykazie taryf i wprowadzać w polu taryf, lecz klikając na Wyszukaj taryfę dostajesz się do modułu, który w kilku krokach znajdzie odpowiednią taryfę. Jednym kliknięciem możesz automatycznie przenieść wybraną taryfę do wystawianej polisy. Wysokość składki i drukowanie polisy Jeśli chcesz jedynie sprawdzić wysokość składki kliknij Oblicz składkę. Możesz też bezpośrednio wystawić polisę wciskając Wystaw. Następnie klikając pole Drukuj inicjujesz drukowanie polisy albo klikając w Wyślij polisę em wysyłasz polisę pocztą elektroniczną. Wiersz komunikatów pokazuje prawidłowe wystawienie, polisę można wydrukować lub wysłać em Po kliknięciu Drukuj gotowa polisa ukazuje się w osobnym oknie. Klikasz Drukuj na pasku menu Acrobat Reader i rozpoczyna się drukowanie polisy w trzech egzemplarzach. Jeden dla klienta, jeden dla biura i jeden dla ubezpieczyciela. Poprzez kliknięcie Wyślij polisę em istnieje możliwość wysłania klientowi dokumentów ubezpieczenia em (polisa oraz OWU). Nie zalecamy jednak takiego sposobu wystawiania polis, gdyż polskie uregulowania prawne wymagają do prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia podpisu Klienta. Oznacza to, że Klient musi odesłać dwa podpisane egzemplarze polisy, co w praktyce może okazać się niemożliwe do wyegzekwowania. Klient otrzymuje polisę wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą assistance. Prosimy o sprawdzenie czy Klient złożył podpis na wszystkich egzemplarzach polisy oraz że zapoznał się z OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Zniżka agencyjna Zniżki agencyjne można stosować dla partnerów ERV (pracownicy współpracujących biur podróży). W tym celu wprowadź odpowiednią taryfę z wykazu taryf i zaznacz pole Zniżka agencyjna. Zniżki agencyjnej nie można oferować klientom! Strona 6 z 11

7 5.2 Roczna polisa ubezpieczeniowa Maska wystawienia rocznej polisy ubezpieczeniowej Uwaga: Zawarcie rocznej polisy ubezpieczeniowej jest możliwe wyłącznie na rzecz osób będących obywatelami Unii Europejskiej lub mieszkających na jej terenie tj. posiadających kartę stałego pobytu. 1.Kod wystawiającego Wprowadź wybrany przez siebie kod (nazwę) wystawiającego, którym będzie można cię jednoznacznie zidentyfikować, np. 001, albo skrót nazwy np. test (maksymalnie 30 pozycji). Ważne: zachowaj swój kod (nazwę) wystawiającego na przyszłe operacje, aby wystawione przez ciebie polisy były pokazywane pod twoim skrótem. 2.Pobieranie płatności Składka jest zawsze pobierana bezpośrednio przez agencję. Rozliczenie dokonuje się w twoim rozliczeniu miesięcznym. 3.Rozpoczęcie okresu ubezpieczenia Wprowadź datę rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, w formacie DDMMRR, w jednym ciągu bez kropek, np.: Jeśli nie podasz daty rozpoczęcia wycieczki, to automatycznie wprowadzona zostanie aktualna data. Stosunek ubezpieczenia rozpoczyna się w pierwszym ubezpieczonym dniu o godz Informacje dodatkowe Pole Informacje dodatkowe nie jest polem obowiązkowym. W tym miejscu możesz zapisać inne informacje o polisie (np.: informacje dotyczące poprzednich polis). 5.Ubezpieczajacy W tym miejscu podaj dane osoby ubezpieczającej: nazwisko i imię, adres itd. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*). 6.Osoby ubezpieczone Wprowadź dane wszystkich osób ubezpieczonych, w formacie Nazwisko/Imię, z datą urodzenia (format DDMMRR lub DDMMRRRR), oraz przyporządkowaną taryfą. Strona 7 z 11

8 7.Taryfa W polu taryfy wprowadź odpowiedni kod taryfy z aktualnego wykazu taryf. Możesz również sprawdzić kod taryfy wciskając przycisk [PLN], gdzie znajdziesz taryfy wyjazdów rocznych. Wysokość składki i drukowanie polisy Jeśli chcesz jedynie sprawdzić wysokość składki kliknij Oblicz składkę. Możesz też bezpośrednio wystawić polisę wciskając Wystaw. Następnie klikając pole Drukuj inicjujesz drukowanie polisy albo klikając w Wyślij polisę em wysyłasz polisę pocztą elektroniczną. Wiersz komunikatów pokazuje prawidłowe wystawienie, polisę można wydrukować lub wysłać em Po kliknięciu Drukuj gotowa polisa ukazuje się w osobnym oknie. Klikasz Drukuj na pasku menu Acrobat Reader i rozpoczyna się drukowanie polisy w trzech egzemplarzach. Jeden dla klienta, jeden dla biura i jeden dla ubezpieczyciela. Poprzez kliknięcie Wyślij polisę em istnieje możliwość wysłania klientowi dokumentów ubezpieczenia mailem (polisa oraz OWU). Nie zalecamy jednak takiego sposobu wystawiania polis, gdyż polskie uregulowania prawne wymagają do prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia podpisu Klienta. Oznacza to, że Klient musi odesłać dwa podpisane egzemplarze polisy, co w praktyce może okazać się niemożliwe do wyegzekwowania. Klient otrzymuje polisę wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą assistance. Prosimy o sprawdzenie czy Klient złożył podpis na wszystkich egzemplarzach polisy oraz że zapoznał się z OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Zniżka agencyjna Zniżki agencyjne można stosować dla partnerów ERV (pracownicy współpracujących biur podróży). W tym celu wprowadź odpowiednią taryfę z wykazu taryf i zaznacz pole Zniżka agencyjna. Zniżki agencyjnej nie można oferować klientom 6. POLISA UBEZPIECZENIOWA drukowanie/wysyłanie em 6.1 Drukowanie polisy ubezpieczeniowej Polisę ubezpieczeniową drukuje się w trzech egzemplarzach po jednym dla Klienta, agenta i ubezpieczyciela. Wydruk polisy odbywa się w formacie PDF. Gwarantuje on jednolitą postać oraz prawidłowo sformatowany wydruk. Po wystawieniu polisy lub częściowej anulacji i po potwierdzeniu tego przez system możesz kliknąć w przycisk Drukuj polisę. Jeśli Acrobat Reader jest zainstalowany, to program ten pojawi się w nowym oknie. Pojawia się Strona 8 z 11

9 sformatowany druk polisy ubezpieczeniowej. (Jeśli nie masz w swoim komputerze tego programu, to możesz go bezpłatnie ściągnąć ze strony producenta pod adresem Następnie na pasku menu w Acrobat Reader kliknij w przycisk Drukuj. Drukarka zacznie na standardowym papierze w formacie A4 drukować w trzech egzemplarzach, tak jak na podanym przykładzie: Przykład na drukowania 3 egzemplarzy polisy 6.2 Wysyłanie polisy em Polisę możesz wysłać swojemu klientowi em.. Po kliknięciu w wyślij polisę em do klienta wysyłana jest polisa ubezpieczeniowa jako załącznik w formacie PDF. 7.STORNOWANIE I CZĘŚCIOWA ANULACJA PRZY KRÓTKOTERMINOWYM LUB ROCZNYM UBEZPIECZENIU W PODRÓŻY Zasadniczo ubezpieczenie w podróży stornować, częściowo anulować w ERV Expert może tylko agencja, która dokonała wystawienia polisy. Aby stornować lub częściowo anulować, najpierw wywołaj prezentację procedury (zob. rozdz. 4.6). Jeśli okres ubezpieczenia polisy już się zakończył, to nie można jej już pokazać. Po wykonaniu procedury storna lub częściowej anulacji agencja bezpośrednio zwraca część lub całość składki. 7.1 Całkowite stornowanie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (podróży) 1. Aby zainicjować stornowanie całkowite, po pojawieniu się wyszukiwanej operacji i wprowadzeniu swojego kodu (nazwy) wystawiającego kliknij w zaznacz wszystko (znajduje się pod ostatnim nazwiskiem i imieniem osoby ubezpieczonej). Aktywują się wszystkie pozycje stornowania. 2. Kliknij na Storno [stornowanie]. 3. Na pasku stanu system potwierdza skuteczne stornowanie. Pokazuje się komunikat Polisa została anulowana. Poza tym aktualizowana jest data operacji i osoba wprowadzającego dane, wskazywany jest także status XX. 4. Wypłacasz klientowi kwotę składki stornowanej polisy. 5. Odbierz od klienta stornowaną polisę. 7.2 Storno częściowe/ anulacja częściowa Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych bez kosztów rezygnacji przed rozpoczęciem podróży Stornowania częściowego dokonuje się wtedy, gdy anulowana ma zostać część pozycji wystawionej polisy. W wypadku ubezpieczeń rocznych stornowanie częściowe w zasadzie nie jest możliwe. Strona 9 z 11

10 1. Aby dokonać stornowania częściowego, najpierw wywołaj operację. 2. Po wywołaniu dotychczasowej polisy wprowadź swój kod (nazwę wystawiającego). 3. Zaznacz pozycję/pozycje, która/które ma/mają być anulowane. W tym celu kliknij na pola wyboru przed nazwiskami. Przed nazwiskiem pojawi się haczyk. Uaktywniłeś pozycję do stornowania. 4. Następnie kliknij w pole Storno [stornowanie]. Dotychczasowa polisa, a tym samym dotychczasowy jej numer zostaną anulowane, a pozostałe ważne pozycje zostaną na nowo zapisane, z nowym numerem polisy. 5. Na dotychczasowej masce wydrukuj nową polisę. Odbywa się drukowanie zastępczego numeru polisy z aktualną składkę. W tym celu nie musisz specjalnie przechodzić do wyszukania nowego numeru polisy. 6. Odbierz od klienta stornowaną polisę. 7. Wypłacasz klientowi kwotę różnicy wynikającą ze starej i nowej polisy. 8. Podaj Klientowi do podpisu wydrukowane egzemplarze skorygowanej polisy z numerem z zastępczym a następnie przekaż mu jeden egzemplarz oznaczony Polisa dla Klienta. Przykład anulacji częściowej: prezentacja stornowanego numeru polisy z numerem zastępczym Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych z ubezpieczeniem rezygnacji przed rozpoczęciem podróży Anulacja częściowa jest szczególną formą stornowania. Nie obejmuje ono ubezpieczenia rocznego. Operacja odbywa się w przypadku, gdy zostało zawarte ubezpieczenie pakietowe z rezygnacją a wyjazd Klienta nie doszedł do skutku i nie mógł on w pełni wykorzystać zawartego ubezpieczenia. Możesz w tym przypadku zwrócić część składki za niewykorzystany pozostały pakiet. System stornuje starą operację i sporządza nową polisę zależnie od ilości pozycji jeden lub dwa nowe numery polis. Sposób postępowania: 1. Aby dokonać częściowej anulacji, najpierw w ERV Expert wywołaj stosowną operację. Jeśli okres ubezpieczenia już się skończył to nie można go już pokazać (zob. 7.3). 2. Wprowadź swój kod (nazwę) wystawiającego. 3. W polu wyboru przed nazwiskiem zaznacz wszystkie pozycje, które zawierają stosowną taryfę pakietową z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji podróży. 4. Kliknij w pole Storno. 5. System całkowicie stornuje pierwotny numer polisy. 6. Dla wykorzystanego ubezpieczenia kosztów rezygnacji podróży tworzony jest jednocześnie nowy numer polisy. Jeśli istnieją kolejne pozycje na pierwotnym numerze polisy, które nie mają nic wspólnego z anulacją częściową, to wystawiona zostanie odrębnie nowa polisa. System wydaje, więc jeden lub dwa nowe numery polisy, a pierwotny (poprzedni) numer polisy jest pokazywany obok. 7. Następnie kliknij w pole Drukuj polisę. 8. Odbierz od Klienta stornowany druk polisy i wręcz mu nową polisę. 9. Wypłacasz klientowi kwotę różnicy wynikającą ze starej i nowej polisy. Strona 10 z 11

11 Przykład wystawienia nowego numeru polisy z taryfami zastępczymi 7.3 Stornowanie, częściowa anulacja po rozpoczęciu podróży okresu ubezpieczenia (podróży) W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności storna całkowitego lub częściowej anulacji polisy, gdy okres ubezpieczenia się już rozpoczął istnieje możliwość dokonania tej operacji jedynie poprzez kontakt agencji wystawiającej z ERV. 8. WYKAZ SKRÓTÓW AI B ERV K JOB OK XX Pobieranie składki przez agencję Wystawienie polisy zrealizowano. Polisy jeszcze nie wydrukowano. (Wskazanie statusu w wykazie operacji) Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce Ubezpieczenie krótkoterminowe Ubezpieczenie roczne Polisa wystawiona i wydrukowana Wystornowano polisę (wskazanie statusu w wykazie operacji) Strona 11 z 11

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v 0.1 01_06_2013 Strona 1 z 8 Spis treści 1. Przedmiot i cel instrukcji...3 2. Zakres stosowania...3

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal

Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal 1 Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal Warunki Zawarta umowa o akceptacji karty (umowa partnerska). Aktywacja uprawniająca

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH System agenta elektronicznego dostępny jest po zalogowaniu na stronę www.rez.pl System partnerski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

1. Pierwsze logowanie do Panelu Agenta

1. Pierwsze logowanie do Panelu Agenta Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie KRS 0000273211, NIP 1070006600, REGON 140857150 ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ

I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ Spis treści I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ...3 1. OPIS MASKI REZERWACYJNEJ...3 2. SPRAWDZANIE OFERTY...6 2.1. TRANSPORT...6 2.2. ZAKWATEROWANIE...7 2.3. DODATKOWE UBEZPIECZENIA I USŁUGI...7 3.

Bardziej szczegółowo

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000 Moja Polisa Podręcznik użytkownika Infolinia 801 120 000 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Wprowadzenie... 3 2 Serwis Moja Polisa... 3 2.1 Rejestracja użytkownika... 3 2.2 Logowanie... 5 2.3 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienia ZZU i ZZS

3. Zestawienia ZZU i ZZS 3. Zestawienia ZZU i ZZS Zestawienia ZZS i ZZU są zestawieniami, które Agent zobowiązany jest przedstawiać podczas rozliczania się z Gothaer TU z zawartych polis oraz zainkasowanych wpłat od Klientów.

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. INSTRUKCJA WYSTAWIANIA POLISY UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ (UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO) W SYSTEMIE POS Warszawa marzec 2011r. Instrukcja przedstawia sposób wystawienia

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO 1. Otwieramy stronę www.merigo.com.pl. Następnie w polu PRZEJDŹ DO SYSTEMU wybieramy usługę Bilety Lotnicze. 2. Po wybraniu

Bardziej szczegółowo

I UBEZPIECZENIA MENTOR

I UBEZPIECZENIA MENTOR Spis treści I UBEZPIECZENIA MENTOR...2 1. LOGOWANIE...2 2. OPIS WYSZUKIWARKI...2 3. WYSZUKIWANIE UBEZPIECZENIA ORAZ LISTA OFERT UBEZPIECZEŃ...4 4. DANE OSOBOWE...6 5. REZERWACJA...6 1 I UBEZPIECZENIA MENTOR

Bardziej szczegółowo

Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja

Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja Oferty wznowień dostępne już na 45 dni przed końcem okresu ubezpieczenia w Twoim CP! Co warto wiedzieć? - Moduł kontynuacji polis komunikacyjnych został rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

MOJE ŻYCIE, MÓJ KAPITAŁ

MOJE ŻYCIE, MÓJ KAPITAŁ Instrukcja obsługi aplikacji do składania wniosków do umowy Uniwersalnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MOJE ŻYCIE, MÓJ KAPITAŁ I) Logowanie... 1 II) Dodanie nowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4

Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4 Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4 Spis treści: I. Wymagania sprzętowe II. Procedura przyjmowania płatności i doładowań w Punkcie Obsługi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ubezpieczenie NNW

Obowiązkowe ubezpieczenie NNW Obowiązkowe ubezpieczenie NNW Instrukcja dotycząca obowiązkowego, wymaganego ustawowo ubezpieczenia zawodników Informacje podstawowe Jeżeli zawodnik nie jest objęty ochroną od Następstw Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS Praca z drukarką fiskalną: 1. Do pracy konieczny jest komputer z systemem Windows XP/ Vista/ 7 oraz z dostępem do internetu. 2. Należy pobrać aplikację, które jest dostępna pod adresem: http://ekobilet.pl/ekobiletpos.zip

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego wystawiania Wyciągów ze Świadectw Homologacji. www.homologacje.agcentrum.pl

System elektronicznego wystawiania Wyciągów ze Świadectw Homologacji. www.homologacje.agcentrum.pl System elektronicznego wystawiania Wyciągów ze Świadectw Homologacji www.homologacje.agcentrum.pl Radom, 14.11.2014 Szanowni Klienci, niniejszym miło nam poinformować o zakończeniu prac oraz testów nad

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Program służący do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych jest dostępny na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł sędziowski WEB) Strona 1 z 24 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka nadawcza

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Spis treści Wyszukiwanie proste w katalogu on-line 1 10 Wyszukiwanie poprzez indeksy Wyszukiwanie poprzez słowo w wybranym indeksie Wyszukiwanie poprzez słowo

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać rezerwację ze strony?

Jak dokonać rezerwację ze strony? Jak dokonać rezerwację ze strony? System Rezerwacyjny Funclub Sp. z o.o. Instrukcja dokonywania rezerwacji internetowych na serwisie Spis treści: 1. Wstęp 2. Strona internetowa i system rezerwacyjny 3.

Bardziej szczegółowo

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Logowanie na https://www.rainbowtours.pl/logowaniedotravelli WEJŚCIE DO SYSTEMU Uruchom swoja przeglądarkę (sugerowana

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Poniższy dokument jest dokumentem pomocniczym do wypełniania wniosku. Należy go stosować łącznie z Instrukcją wypełniania wniosku.

Uwaga! Poniższy dokument jest dokumentem pomocniczym do wypełniania wniosku. Należy go stosować łącznie z Instrukcją wypełniania wniosku. Uwaga! Poniższy dokument jest dokumentem pomocniczym do wypełniania wniosku. Należy go stosować łącznie z Instrukcją wypełniania wniosku. Sprawdź, czy wskazana data terminu złożenia wniosku odpowiada terminowi

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Realizacja zamówień przez stronę www.gshpolska.pl

Realizacja zamówień przez stronę www.gshpolska.pl Realizacja zamówień przez stronę www.gshpolska.pl Do zrealizowania zamówienia przez Internet potrzebny jest numer ID Konsultanta, który należy wpisać w Nazwie użytkownika i Hasło dostępu do strony gshpolska.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia

Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia 1. Rozpoczęcie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych ERV w systemie AMADEUS 2. Produkty ERV dostępne w systemie Amadeus 3. Sprzedaż ubezpieczenia ERV

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

on-line E AG L E E Y E manual

on-line E AG L E E Y E manual on-line E AG L E E Y E manual 1 Spis treści 1. Wyszukiwanie ofert 1.1 SEKCJA I 1.1.1 Miejsce wylotu: miasto, z którego ma rozpocząć się podróż 1.1.2 Kraj: kraj, do którego ma się odbyć podróż 1.1.3 Region:

Bardziej szczegółowo

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost 1. Instrukcja nadawania paczek zamawiając kuriera lub w paczkomacie. 2. Instrukcja nadawania listów zamawiając kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) W oknie przeglądarki podaj adres indywidualnego sklepu Twojej Osoby Polecającej: (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl WERSJA 2 10.01.2012 Formularz ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych 1) Kliknij zielony przycisk Sprawdź lub w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi zakładki Platforma druku CAD online. Zakładka umożliwia automatyczne składanie i śledzenie stanu realizacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel

Symfonia Start Handel Symfonia Start Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Portalu Personelu:

Instrukcja obsługi Portalu Personelu: Instrukcja obsługi Portalu Personelu: 1. Zakładanie konta..2 2. Logowanie.2 3. Zmiana hasła 3.1. Aktualne hasło jest znane...3 3.2. Aktualne hasło nie jest znane..3 4. Wprowadzenie/zmiana danych do odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania Awruk E-sklep

Instrukcja działania Awruk E-sklep Instrukcja działania Awruk E-sklep Niniejsza instrukcja opisuje sposób użytkowania aplikacji udostępnianej przez firmę Awruk. W niektórych przypadkach przedstawiony jest pewien schemat postępowania, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC Spis treści 1 OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA... 3 2 WZNOWIENIE POLISY... 3 2.1 POLISY ZAWIERAJĄCE TYLKO RYZYKO OC:... 3 2.2 POLISY ZAWIERAJĄCE TYLKO RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Portal Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczony jest dla lekarzy mających zawartą ważną umowę upoważniającą

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia zwrotu podatku z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii. Pomoc dla użytkowników

Jak prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia zwrotu podatku z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii. Pomoc dla użytkowników Jak prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia zwrotu podatku z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii Pomoc dla użytkowników Spis treści Wywołanie formularza rejestracji w przeglądarce internetowej...2 Etapy

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SYSTEMU:

LOGOWANIE DO SYSTEMU: LOGOWANIE DO SYSTEMU: II. Obecność Recenzenta w systemie: a. Recenzent posiada założony przez siebie login i hasło (wówczas bezpośrednio loguje się do systemu) b. Recenzent został zalogowany w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor:

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor: Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM esupport System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie... 4 3. Rejestracja Użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików do druku

Przygotowanie plików do druku Przygotowanie plików do druku Rekomendowanym formatem plików jest PDF oraz CDR. PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) 1. wszystkie fonty zamienione na krzywe, 2. jeśli w pracy znajdują się mapy

Bardziej szczegółowo