IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM TEMATY I STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM TEMATY I STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ"

Transkrypt

1 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM POSZUKIWANIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY ZABURZENIAMI CZYNNOŚCIOWYMI NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH A NARZĄDEM RUCHU TEMATY I STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ FIZJOLOGIA CIERPIENIA Robert Knaś lekarz medycyny, psychiatra cierpienie, emocje, świadomość, szczęście, bodźce środowiskowe, nawyki emocjonalno-myślowe, autostymulacja. Cierpienie jest nieodłącznym aspektem Ŝycia kaŝdej istoty. A więc wpisuje się takŝe w Ŝycie kaŝdego człowieka. Gdybyśmy chcieli zdefiniować cierpienie, moglibyśmy powiedzieć, Ŝe jest to subiektywnie odbierany przez nas, negatywny stan odczuwania, obejmujący wszystkie sfery naszego Ja. Egzystuje ono w nas w postaci negatywnej informacji (myśli), zmian w sferze chemii układu nerwowego (neurohormonalnej) oraz zmian w ciele. Najprościej byłoby nam przyjąć, Ŝe cierpienie lokalizuje się wszędzie: w kaŝdej części, w kaŝdej tkance, w kaŝdej komórce naszego ciała. Ale ono jest takŝe jeszcze gdzieś: w naszych myślach, w nadawanych przez nas informacjach, w naszym środowisku zewnętrznym, w naszej rodzinie, w bliŝszym i dalszym otoczeniu, w naszych dziełach i dokonaniach. Przyczyny cierpienia mogą mieć charakter fizyczny lub psychiczny. KaŜde z nich moŝemy podzielić z kolei na te, które pochodzą z zewnątrz np.: wysoka lub niska temperatura otoczenia, wywołująca oparzenia lub odmroŝenia; oraz te, które powstają w naszym organizmie: napięcie ścian jelita lub zwiększenie wydzielania kwasu solnego w Ŝołądku. Jedno i drugie wywołuje ból i dyskomfort ze strony układu pokarmowego w postaci kolki jelitowej lub zgagi. Podobnie ma się sprawa z psychicznymi przyczynami cierpienia. MoŜe nią być negatywna informacja w postaci straty kogoś bliskiego lub wspomnienie negatywnego wydarzenia przywołane z zasobów naszej pamięci. W przypadku cierpienia psychicznego problem jest jeszcze bardziej skomplikowany niŝ w przypadku cierpienia fizycznego. Wielkie znaczenie na napływ informacji do naszej świadomości i wywołane tym zmiany, ma nasze nastawienie i stosunek do samej informacji. Oczywiście, nasze ciało równieŝ moŝemy poddawać treningowi, ale świadomość jest znacznie bardziej plastyczna. Cecha ta moŝe stanowić dla niej zarówno obciąŝenie, jak i szansę dla jej pozytywnego rozwoju. W zasadzie wszystko, co napisałem wcześniej o cierpieniu, moŝna odnieść takŝe do szczęścia, które jest swoistym alter-ego cierpienia. Człowiek nie moŝe cierpieć i jednocześnie być szczęśliwy. Stany te mogą bardzo szybko następować po sobie, ale nigdy nie występują jednocześnie. śycie człowieka to ciąg chwil, z których jedne są chwilami szczęścia inne chwilami cierpienia. Kiedy kończy się szczęście, nadchodzi cierpienie. Kiedy kończy się cierpienie, powraca szczęście. Tak więc, moŝna powiedzieć, Ŝe cierpienie kończy się, gdy pojawia się poczucie szczęścia. śeby zmienić (zakończyć) stan cierpienia, musimy wpłynąć na jedną z dwóch sfer naszego Ja: sferę ciała lub sferę świadomości. Do sfery emocji mamy jedynie dostęp pośredni poprzez którąś z wcześniej wymienionych sfer. Na nasze ciało i świadomość moŝemy takŝe oddziaływać poprzez zmianę środowiska zewnętrznego, ale tylko wówczas, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na nasze ciało lub świadomość. Przykładem moŝe być zmiana opatrunku wpływająca na nasze ciało lub zmiana miejsca pracy wpływająca na naszą świadomość. Niekiedy zmiany środowiskowe wpływają na obie sfery; ciało i świadomość są wtedy stymulowane jednocześnie. Ciało jest ściśle powiązane ze sferą emocjonalną. Ich związek jest nierozerwalny i stały. W praktyce, wszystko to, co dociera do emocji, natychmiast przekazywane jest do ciała. Ten związek jest tak mocny, Ŝe mówiąc o emocjach, opisujemy je poprzez reakcje ciała np.: rozszerzenie źrenic, przyspieszenie oddechu, wzrost lub zmniejszenie napięcia mięśniowego. Z antropologicznego punktu widzenia, świadomość jest dla układu ciało emocje strukturą stosunkowo obcą. Ma ona jednak pewną niezwykłą cechę moŝliwość autostymulacji. To dzięki niej moŝemy zarówno modelować wpływ czynników zewnętrznych, jak i zmieniać sposoby reakcji na bodźce płynące z zasobów naszej pamięci. Umiejętność ta moŝe stać się waŝnym sprzymierzeńcem w procesie terapeutycznym i procesie rozwoju naszego Ja.

2 CZŁOWIEK BIOMASZYNA ROZPATRYWANY Z PUNKTU WIDZENIA TEORII TENSEGRITY W OPARCIU O MATEMATYKĘ I GEOMETRIĘ FRAKTALNĄ Mariusz Posłuszny Kręg Clinic, Poznań W niniejszym artykule ukazane zostały powiązania pomiędzy systemami tensegrity a matematyką i geometrią fraktalną. Szczególną uwagę zwrócona na zasadę samopodobieństwa charakteryzującą geometrię fraktalną i znajdująca swe odniesienie w systemach tensegrity. Zaznaczono fakt, iŝ ustrój człowieka moŝna postrzegać jako konstrukcję tensegrity i sporą część opracowania poświęcono na zdefiniowaniu jego cech charakterystycznych. Wykazano, Ŝe pewne cechy występujące w strukturach charakteryzujących geometrię fraktalną pojawiają się takŝe w ustroju człowieka juŝ na poziomie komórkowym. Podany został najbardziej czytelny przykład na konstrukcję tensegrity i przewijające się w niej struktury geometryczne jaką niewątpliwie jest sieć pajęcza. Następnie opisano matematyczne powiązania struktur tensegrity z istnieniem struktur tkanych oraz wskazano obecność właściwości tensegrity nie tylko w strukturach tworzonych na podstawach matematyki, ale równieŝ we wszystkich organizmach Ŝywych i na wszystkich poziomach, tak samo jak pewne powtarzające się elementy geometryczne. W tym, istotnym dla chiropraktyków, opracowaniu podkreślono, Ŝe koncepcja tensegrity ujmuje w całość więzadła, ścięgna, powięź i mięśnie, i określa je jako the living matrix ciągłość struktur tkankowych i tylko całościowe postrzeganie ustroju człowieka dać moŝe właściwy efekt terapeutyczny. W podsumowaniu zaznaczono wszechobecność tensegrity oraz fakt, iŝ opisywanie ich za pomocą języka matematyki niesie ze sobą wiele korzyści, zwłaszcza dla chiropraktyków. OCENA PRZYDATNOŚCI SYSTEMU PBE W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDU RUCHU Tadeusz Mazur Centrum Rehabilitacji Zdrowie, Kraków ZaleŜność dolegliwości bólowych narządu ruchu od zmian strukturalnych nie przekracza 30%. Brak korelacji pomiędzy dolegliwościami, a wynikami badań dodatkowych jest problemem wielu specjalności medycznych. Stąd duŝe znaczenie badań nad związkiem pomiędzy zespołami bólowymi i innymi objawami chorobowymi, a zaburzeniami czynnościowymi poszczególnych narządów. Choroba czynnościowa charakteryzuje się występowaniem zmian czynności narządów lub tkanek, bez występowania zmian organicznych. Choroba ta określana jest takŝe mianem choroby psychosomatycznej. Z kolei, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia choroby psychosomatyczne to:"choroby przebiegające albo pod postacią zaburzeń funkcji, albo zmian organicznych dotyczących poszczególnych narządów czy układów, w przebiegu których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę w występowaniu objawów chorobowych, ich zaostrzeniu i zejściu choroby. W tym przypadku czynniki psychologiczne oznaczają głównie czynniki emocjonalne. Emocje zaś, są stworzonymi przez ewolucję złoŝonymi, w znacznym stopniu zautomatyzowanymi programami działań. Działania te obejmują wyraz twarzy, postawę ciała oraz zmiany w trzewiach i środowisku wewnętrznym. W powszechnej opinii emocje mają negatywną ocenę, gdy tymczasem są mechanizmami którym zawdzięczamy nasze istnienie. Tylko w określonych warunkach mają negatywne oddziaływanie. W obrębie narządu ruchu zaburzenia czynności to nie tylko emocje. Człowiek rodzi się z wrodzoną zdolnością mówienia, stania, chodzenia. Uczymy nasze dzieci mówić w domu i szkole. Stania i chodzenia kaŝdy uczy się sam. Dlatego nie dziwi fakt, Ŝe dobrze stać, a następnie chodzić nauczyło się tylko 5 15% populacji. Kolejnym winowajcą powodującym zaburzenia czynności narządu ruchu jest wielogodzinne przebywanie w pozycji przymusowej (np komputer). KaŜda choroba poprzez reakcje reflektoryczne równieŝ zaburza ruch. Przyczyna ustępuje, ale często bywa, Ŝe zaburzony ruch pozostaje. Najnowsze badania związane z neuroobrazowaniem móŝgu wykazują, Ŝe za pojęciem,,emocja kryje się wiele róŝnorodnych ośrodków zawiadujących róŝnymi mechanizmami. TakŜe świadome odczuwanie emocji jest czymś innym niŝ zjawiska je wywołujące. Kolejne czynniki mające wpływ na zaburzenia czynności narządu ruchu równieŝ wymagają bardziej precyzyjnego określenia. I to jest jedna strona zagadnienia. Drugą jest sam ruch. Badanie przebiegu ruchu, czyli zmiany połoŝenia badanego punktu w czasie, wobec punktu odniesienia, jest dobrą metodą w sporcie, bo pozwala określić kto wygrał, ale nic nie mówi dlaczego. W medycynie pytanie,,dlaczego jest znacznie waŝniejsze niŝ,,kto. Stąd konieczność badania ruchu jako skutku oddziaływań siły, masy, przyspieszenia. Następnym problemem jest określenie do

3 którego ruchu odnosi się zaburzenie czynnościowe. Nie koniec na tym zastrzeŝeń, jeŝeli mówimy o zaburzeniu to pojawia się temat wzorca, do którego to zaburzenie będziemy odnosić. Wieloletnie doświadczenie autora z fotogrametrycznym systemem pozycjonowania PBE pozwala stwierdzić, Ŝe poszukiwanym ruchem jest ruch utrzymania pionowej postawy ciała (ruppc). Badanie PBE umoŝliwia zdefiniowanie warunków w których ruppc jest wzorcowy. Konfrontacja warunków strukturalnych w których odbywa się ruppc z wynikami badania PBE pozwala prognozować który z ww czynników ma znaczenie w powstaniu dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta. Zaburzenia czynnościowe są bardzo złoŝonym zjawiskiem. Są objawem zaburzeń systemowych, stąd mechanistyczne, proste zaleŝności przyczynowo-skutkowe nie mają zastosowania. Badanie tego zjawiska wymaga takŝe zmian, w naszym dotychczasowym sposobie myślenia. Czy ruppc okaŝe się istotnym elementem na drodze powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu, konieczne są dalsze interdyscyplinarne badania. METODYCZNE ASPEKTY DIAGNOSTYKI NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ W PRZYPADKU DYSFUNKCJI MIĘŚNI DNA MIEDNICY. neurofizjologia kliniczna, diagnostyka, mięśnie dna miednicy, nietrzymanie moczu Juliusz Huber 1, Agnieszka Lipiec 2, Aleksandra Kulczyk 1 1 Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 2 Katedra i Klinika Rehabilitacji Pedagogiki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Metoda neurofizjologii klinicznej ruchowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym (MEP), moŝe być wykorzystana do diagnostyki przewodnictwa eferentnego impulsów nerwowych od ośrodków ruchowych S1-S3 do mięśni dna miednicy u kobiet z zaburzeniami mikcji. Analiza parametrów amplitudy i latencji potencjałów ruchowych rejestrowanych w warunkach prawidłowych (800 µ V oraz 3,5 ms), pozwoliła na diagnostykę róŝnicową chorych na dwie grupy z pierwotnym uszkodzeniem na poziomie ośrodka rdzeniowego oraz zmianami wtórnymi w obrębie mięśni. Stopień dysfunkcji jednostek ruchowych mięśni dna miednicy moŝna diagnozować za pomocą rejestracji EMG elektrodą dopochwową w trakcie testów wysiłkowych trwających 5 sekund, podczas skurczu mięśnia dźwigacza odbytu, próby parcia, próby kaszlowej, przejścia z pozycji leŝącej do siadu wyprostowanego. U większości chorych z zaburzeniami mikcji, objaw zwiększonego napięcia moŝe być potwierdzony za pomocą rejestracji EMG w warunkach relaksacji z mięśni dna miednicy. W przypadkach wymienionych chorych, w diagnostyce neuroobrazowania wysokiej rozdzielczości, strukturalne zmiany patologiczne nie zawsze są wyraźnie rozpoznawane, stąd obiektywna diagnostyka funkcjonalna moŝe wspomóc wybór leczenia zachowawczego lub wspomóc decyzję o leczeniu chirurgicznym. Powtarzalne, nieinwazyjne badania MEP i EMG pozwalają równieŝ na obiektywną ocenę postępów leczenia AGENEZJA KOŚCI KRZYśOWEJ agenezja kości krzyŝowej, wady kręgosłupa, skolioza, pęcherz neurogenny Jan W. Raczkowski, Agnieszka Przedborska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Agenezja kości krzyŝowej (aplazja, hypoplazja) jest wadą rozwojową kręgosłupa powstającą pomiędzy 3 a 8 tygodniem Ŝycia płodowego. Towarzyszą jej zaburzenia układu ruchu, m. in. niedowłady kończyn dolnych, deformacje miednicy, skrzywienia boczne kręgosłupa oraz zaburzenia układu moczowo-płciowego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak m. in. pęcherz neurogenny, moszna dwudzielna, przewlekłe zapalenia cewki i pęcherza moczowego i in. Postępowanie terapeutyczne obejmuje korekcję chirurgiczną, a następnie leczenie usprawniające obejmujące zarówno układ ruchu jak i układ moczowy i dno miednicy. WaŜnym elementem terapii jest opieka psychologiczna nad dzieckiem i jego rodziną.

4 WPŁYW TERAPII MANUALNEJ NA ZMIANĘ JAKOŚCI śycia ZWIĄZANEJ ZE STANEM ZDROWIA PACJENTÓW Z BÓLAMI MIGRENOWYMI Słowa klucze migrena, terapia manualna, jakość Ŝycia związana ze stanem zdrowia; Chmielewski Bartosz Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Koninie Bóle migrenowe naleŝą do schorzeń, których przyczyn do końca nie poznano (Prusiński 1999). Mimo postępu nauk medycznych, stosowania róŝnych zabiegów, rozwoju farmakologii ciągle nie wiemy, jaka jest ich geneza. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy moŝna mówić o jednym, czy wielu patomechanizmach ich powstawania. Jako czynniki etiologiczne najczęściej wymienia się czynniki genetyczne i biochemiczne (Prusiński 1999), jak równieŝ biomechaniczne i psychologiczne (Bishop 2000). Choć omawiane schorzenie nie jest groźne dla Ŝycia, to w znaczny sposób je utrudnia i działa niekorzystnie na wiele jego aspektów: ogranicza aktywność Ŝyciową, zwiększa lęki pomiędzy kolejnymi zaostrzeniami choroby, drastycznie zmniejsza efektywność pracy, dezorganizuje funkcjonowanie rodziny (A. Stępień i wsp. 2003, D.L. Stronks i wsp. 2004). Badania wykazują u pacjentów migrenowych takŝe bardzo niski poziom jakości Ŝycia w zakresie odczuwanego bólu, funkcjonowania w społeczeństwie, zdrowia psychicznego, czy fizycznego, na tle innych chorób o charakterze chronicznym (J. Osterhaus i wsp. 1994). W tej sytuacji kaŝda metoda leczenia, która moŝe nie tylko zlikwidować bóle, ale równieŝ przynieść ulgę chorym powinna być rozwaŝona. Na uwagę zasługuje terapia manualna. Od lat prowadzone są takŝe badania dotyczące roli manipulacji kręgosłupa, czy innych technik manualnych w postępowaniu leczniczym migrenowych bólów głowy (A. Keays i wsp. 2008, H. Vernon 2002). Moje badania miały na celu włączenie się w dyskusję na temat miejsca terapii manualnej w obecnym i przyszłym systemie leczenia. Wyniki moich badań potwierdziły, iŝ terapia manualna jest skuteczna w poprawie jakości Ŝycia związanej ze stanem zdrowia u osób cierpiących na migrenę i wysoki poziom jakości Ŝycia związanej ze stanem zdrowia uzyskany za pomocą terapii manualnej utrzymuje się takŝe 3 miesiące po zakończeniu terapii. DYSFUNKCJA DNA MIEDNICY W UJĘCIU ŁAŃCUCHÓW MIĘŚNIOWO-STAWOWYCH GDS Jarosław Ciechomski Klinika Osteopatii i Rehabilitacji Aktiv Metoda łańcuchów mięśniowo-stawowych GDS jest formą holistycznej terapii manualnej stworzonej przez terapeutkę panią Godelive Denenys Struyf na przełomie lat 60- tych i 70-tych. Koncept opracowany przez Struyf łączy aspekt psychologicznego zachowania się człowieka z narządem ruchu i narządami wewnętrznymi. Obserwacje prowadzone przez Struyf jako portrecistki i terapeutki zarazem opracowała indywidualne podejście do ludzkiej biomechaniki w leczeniu bólowych dolegliwości całego ciała. Celem wystąpienia jest przedstawienie przyczyn zaburzeń rejonu dna miednicy wraz z narządami miednicy mniejszej w ujęciu tego konceptu. Przedstawiane będą główne typy dysfunkcji powiązane z typologią łańcuchów charakterystyczną dla metody GDS. Przedstawiona będzie równieŝ strategia leczenia ze szczególnym uwzględnieniem powiązań między narządami wewnętrznymi a układem mięśniowo-stawowym. CZYNNOŚCIOWE DOLEGLIWOŚCI CHORYCH ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W GABINECIE UROLOGICZNYM. analiza, bóle, dyzuria, punkty spustowe, badania obiektywne Mirosław Dokurno chirurg specjalista urolog wystąpienia Poddano analizie 351 chorych, którzy zgłosili się do prywatnego gabinetu urologicznego w okresie od marca 2010 roku do stycznia 2012 roku. W grupie tej stwierdzono 84 chorych, u których jedyną obiektywnie moŝliwą do przyjęcia przyczyną zgłaszanych

5 dolegliwości były zaburzenia czynnościowe (co stanowi 24% ogółu przyjętych chorych). U 61 chorych w grupie ze stwierdzonymi dolegliwościami czynnościowymi dominowały dolegliwości bólowe (co stanowi ok.73% zbioru), u 23 chorych (ok.27%) dolegliwości dyzuryczne; przewaŝnie dominującym dolegliwościom bólowym towarzyszyły dolegliwości dyzuryczne i odwrotnie, dyzurii jako głównej dolegliwości towarzyszyły najczęściej bóle; w pojedynczych przypadkach występowały tylko bóle lub dyzuria. Czas od wystąpienia po raz pierwszy dolegliwości bólowych mieścił się w przedziale od kilku dni do kilkunastu lat, dolegliwości dyzurycznych od tygodnia do 8-miu lat. Wszyscy chorzy z dłuŝej utrzymującymi się dolegliwościami byli wcześniej leczeni bez poprawy lekami przeciwbólowymi i rozkurczowymi, antybiotykami, lekami p-zapalnymi oraz alfa-blokerami, ze stawianymi najczęściej rozpoznaniami: kamicy nerkowej, zapalenia pęcherza moczowego, zapalenia stercza, przerostu stercza, chlamydiowego zapalenia cewki moczowej; rzadziej: zapalenia Ŝołądka i dwunastnicy, zapalenia wątroby, nerwicy, zespołu jelita draŝliwego, zrostów otrzewnowych po operacjach. W pojedynczych przypadkach chorzy byli operowani z powodu utrzymujących się od wielu lat dolegliwości bólowych. Zgłaszane przez chorych dolegliwości bólowe były najczęściej lokalizowane w okolicy lędźwiowej, biodrowej i podŝebrowej, w pachwinach, kroczu i podbrzuszu, rzadziej w klatce piersiowej i całym brzuchu, sporadycznie w pochwie, mosznie i prąciu. Autor przedstawia metodykę przeprowadzanych badań diagnostycznych i dalsze postępowanie z chorymi oraz wnioski wypływające z doświadczenia w leczeniu tych chorych. Według dostępnych informacji, jedynie nieliczni spośród chorych kierowanych na leczenie fizjoterapeutyczne podejmują to leczenie. PoniewaŜ zdecydowana większość tych chorych nie zgłasza się równieŝ na kontrolną wizytę w gabinecie, ustalenie przyczyny niepodejmowania przez chorych zaleconego leczenia moŝe być jedynie spekulatywne. Jakie działania naleŝy zatem podjąć, aby móc leczyć chorego przyczynowo, skutecznie i bez szkody dla jego organizmu? Z wieloletniego doświadczenia lekarskiego autora wynika przekonanie, Ŝe przygniatająca większość lekarzy oceniając dolegliwości chorego z reguły poszukuje tylko i wyłącznie ich organicznej przyczyny (najczęściej choroby o zapalnej lub metabolicznej etiopatogenezie, rzadziej choroby nowotworowej). Całkowicie niedocenianym przyczynowo zagadnieniem są zaburzenia czynnościowe organizmu człowieka. Opisana postawa świata lekarskiego wynika, zdaniem autora, ze ślepej wiary w wynik badania laboratoryjnego lub obrazowego jako jedynego czynnika mogącego potwierdzić rozpoznanie choroby, bez uwzględniania w procesie diagnostycznym innych objawów i przesłanek wynikających z wywiadu i badania przedmiotowego. Wobec przedstawionych powyŝej faktów, niecelowym wydaje się być dąŝenie do zmiany świadomości i zwyczajów obecnego pokolenia lekarskiego. Zamiast tego, naleŝy podjąć działania w celu wprowadzenia w edukacji młodych kadr lekarskich przynajmniej podstaw widzenia i diagnozowania choroby jako zjawiska zawsze czynnościowego w swoich początkach (a często tylko czynnościowego w swojej istocie). STRUKTURY DNA MIEDNICY A NARZĄD RUCHU I NARZĄDY WEWNĘTRZNE DOŚWIADCZENIA WŁASNE, DANE Z LITERATURY Andrzej Rakowski, Grzegorz Boczkowski Centrum Terapii Manualnej, Sierosław Integracja czynnościowa, związki zaburzeń czynności struktur dna miednicy, staw krzyŝowo-biodrowy, staw biodrowy, czynnościowe przejście piersiowo-lędźwiowe, narządy wewnętrzne, prostata, obraz krwi, psychogenność. Czynności całego organizmu są ze sobą ściśle zintegrowane. Stopień komplikacji tych procesów jest bardzo wysoki. W związku z tym w praktyce terapeutycznej konieczne jest odnajdywanie tych zaleŝności raczej na zasadzie syntezy aniŝeli analizy. Wzajemne interakcje struktur dna miednicy z narządem ruchu oraz narządami wewnętrznymi mogą być jednym z przykładów takich rozwiązań. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną i częściowo udokumentowane badaniami własnymi związki zaburzeń czynności struktur dna miednicy z dysfunkcjami stawów krzyŝowo-biodrowych, stawów biodrowych, czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego i innych. W następstwie tych związków mogą pojawić się róŝne reakcje chorobowe w postaci chorób czynnościowych narządów wewnętrznych, w tym prostaty u męŝczyzn, gdzie w medycznych badaniach obiektywnych nie stwierdza się przyczyn organicznych. Poprzez w/w związki dysfunkcje dna miednicy mogą uruchamiać czynnościowe przyczyny zmieniające obraz krwi. Przedstawimy tu fragment badań własnych. Struktury dna miednicy są integralną częścią brzusznego mechanizmu wspomagania stabilizacji i prostowania tułowia. Biorą więc udział w czynnościach statycznych oraz dynamicznych, które moŝna wytłumaczyć biomechanicznie. Jednocześnie struktury te posiadają niezwykłą wraŝliwość reagowania zmianami czynności na bodźce psychogenne. Na ich przykładzie moŝna zatem zobaczyć wzajemne związki pomiędzy biomechaniką a psychogennością.

6 FIZJOTERAPIA CHORYCH Z OBRZĘKIEM LIMFATYCZNYM KOŃCZYN. Janusz Doś Akademia Wychowania Fizycznego,Poznań Obrzęk limfatyczny (lymphoedema), definiowany jest jako choroba przewlekła i dotychczas nieuleczalna, rzutuje głęboko na sprawność fizyczną i na psychikę dotkniętych nim pacjentów. UwaŜany jest za schorzenie o charakterze postępującym, jeśli jest pozostawione bez leczenia. UciąŜliwości przewlekłego obrzęku chłonnego w postaci dyskomfortu, bólu, nawrotowych zapaleń tkanki łącznej lub wtórnych zniekształceń w układzie kostno-stawowym i zaników mięśniowych powodujących niesprawność fizyczną sprawiają, Ŝe chorzy stale poszukują pomocy u róŝnych specjalistów. Niewiele osób ma świadomość, Ŝe przewlekły obrzęk chłonny moŝe być przyczyną zaburzeń emocjonalnych, depresji a nawet prób samobójczych, szczególnie wśród młodocianych. Obrzęk moŝe być równieŝ przyczyną powstania mięsaka naczyń chłonnych (lymphangiosarcoma) groźnego nowotworu o bardzo niekorzystnym rokowaniu. W leczeniu przewlekłych obrzęków chłonnych kluczowe miejsce zajmuje fizjoterapia. Podkreśla się jej duŝą skuteczność i bezpieczeństwo. Łatwość stosowania oraz relatywnie niskie koszty sprawiają, Ŝe zabiegi fizjoterapeutyczne są najczęściej uwzględniane zarówno w przypadku obrzęków pierwotnych, jak i wtórnych. Przez niektórych autorów fizjoterapia uznawana jest za najskuteczniejsze działanie terapeutyczne w zachowawczym leczeniu obrzęków chłonnych. Standardem kompleksowego przeciwobrzękowego postępowania fizjoterapeutycznego (KPE / Komplexe Physikalische Entstaungstherapie; MLT-CPT / manual lymphedema treatment complex physical therapy), proponowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Limfologiczne, który przyjęto w wielu krajach na świecie jest łączenie manualnego drenaŝu limfatycznego z róŝnymi formami kompresji. Jako uzupełnienie leczenia zaleca się prowadzenie ćwiczeń i pedantycznej pielęgnacji skóry. WPŁYW ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH NA NARZĄD RUCHU Z PUNKTU WIDZENIA MIKROKINEZYTERAPII embriologia, listki zarodkowe, etiologia. Władysław Batkiewicz Prywatny gabinet mikrokinezyterapii, Zabrze Celem wykładu jest praktyczna prezentacja wpływu mięśniówki gładkiej (pochodzącej z mezodermy), układu nerwowego (pochodzącego z ektodermy) i błon śluzowych (pochodzących z endodermy narządów wewnętrznych na narząd ruchu. Mikrokinezyterapia badając określoną patologię, poszukuje etiologii pierwotnego czynnika zaburzającego równowagę organizmu. Następnie na podstawie badania palpacyjnego, wykorzystując bazujący na embriologii podział na określone grupy mięśniowe wraz z przyporządkowanymi do nich narządami wewnętrznymi, ustala drogi rozchodzenia się urazu na poziomie tkanek organizmu. Zaprezentowany zostanie wpływ czynników zewnętrznych uraz fizyczny, wysoka i niska temperatura, światło lasera, metal, toksyny, radiacja, silna emocja na określone narządy wewnętrzne, a w konsekwencji na narząd ruchu. Dodatkowo przedstawione zostaną badania mikrokinezyterapii nad niedroŝnością jelita grubego wykonane w warunkach klinicznych. POPRZEZ NERKI DO WITALNOŚCI NERKI A DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU Wojciech Garwoliński 1, Anna Słobodzian 2 1 praktyka prywatna w Bolesławcu 2 NZOZ Provita w Bolesławcu Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na zagadnienie dotyczące nerek - ich struktury w odniesieniu do funkcji, znaczenia w systemie powięziowym, relacji z innymi narządami wewnętrznymi, roli w niektórych dysfunkcjach narządu ruchu. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: - Ŝywotność narządu ruchu a Ŝywotność nerki

7 - nerka wędrująca a pozycja wyprostna ciała - JingQi - nerki w koncepcji chińskiej medycyny - funkcja nerki - struktura ciała - lęk w nerce - układ limbiczny - nerka w łuku odruchowym - przejście piersiowo-lędźwiowe a nerka - nerka a przepona oddechowa oraz krętarz mniejszy. Prezentowane przez nas podejście do relacji między narządami wewnętrznymi a narządem ruchu koresponduje z Terapią Cranio- Sacralną, Terapią Manualną Holistyczną, systemem pracy wewnętrznej Qi-Gong oraz neurorehabilitacją. Jest oparte na doświadczeniach wyŝej wymienionych systemów, a takŝe obserwacjach własnych, wykorzystywanych i stale systematyzowanych, w oparciu o pracę praktyczną zarówno z pacjentem, jak i osobistą. PRZEPONA - DIAGNOSTYKA I TERAPIA OSTEOPATYCZNA osteopatia, tensegrity, układ powięziowy Piotr Godek ortopeda, osteopata Sutherland Medical Center, Warszawa Prezentacja omawia zasady diagnostyki manualnej dysfunkcji przepony w ujęciu osteopatycznym oraz ich wpływ na zaburzenie równowagi w układzie tensegrity systemu powięziowego ciała. Przedstawia równieŝ moŝliwości terapii osteopatycznej dla przepony oraz zasady profilaktyki. WPŁYW PRZEśYĆ EMOCJONALNYCH W HIPOTETYCZNEJ FUNKCJI MÓZGU BRZUSZNEGO, NA PRZYKŁADZIE ROZWOJU SKOLIOZY U 16- LETNIEGO PACJENTA skolioza, mózg brzuszny, terapia manualna w korekcji postawy ciała. Stanisław Legocki 1, Michalina Jantos 2 1 PT/ OMT/Fachlehrer MT IFK.e.V 2 MT I Głębsze poznanie czynności takiego obszaru jakim jest system neuronów w jamie brzusznej, wniesie w najbliŝszej przyszłości wiele zrozumienia odnośnie dysfunkcji somatycznych pacjenta. Ich pierwotną przyczyną mogą być głębokie przeŝycia emocjonalne (obciąŝenia psychosocjalne), które w sposób indywidualny i nieprzewidywalny zmieniają oraz zahamowują funkcje narządów wewnętrznych. Ponadto mogą manifestować się zmianami w rejonie systemu mięśniowo-powięziowego i aparatu stawowego. Na przykładzie młodego pacjenta przedstawimy wpływ czynników psychosocjalnych w badaniu manualnym hipotetycznych skutków somatycznych. ZABURZENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO OKOLICY BRZUSZNEJ A OBJAWY KAMICY DRÓG śółciowych STUDIUM PRZYPADKU ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH Małgorzata Chochowska 1,2, Marcin WytrąŜek 3, Jerzy T. Marcinkowski 1 1 Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Medycyny Społecznej 2 WyŜsza Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu 3 WyŜsza Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, Pracownia Terapii Manualnej i MasaŜu kolka Ŝółciowa, układ mięśniowo-powięziowy, integracja strukturalna

8 Silny ból w okolicy prawego podŝebrza, lub powyŝej pępka, z towarzyszącymi mu nudnościami i wymiotami (które jednak nie przynoszą choremu ulgi), zwany jest kolką Ŝółciową i jest najczęstszym objawem kamicy Ŝółciowej. Pomiędzy kolejnymi epizodami bólu kolkowego, chory najczęściej nie odczuwa Ŝadnych dolegliwości. Ból kolkowy charakteryzuje się nagłym początkiem, występuje zazwyczaj po tzw. błędach dietetycznych (spoŝycie pokarmów tłustych, smaŝonych), a wywołany jest przemieszczeniem się złogu z pęcherzyka Ŝółciowego do szyjki pęcherzyka lub przewodu pęcherzykowego. Integracja strukturalna (structural integration; SI) to określenie metody pracy z ciałem, autorstwa dr Idy Rolf, polegającej na wykonywaniu manipulacji w obrębie tkanki łącznej, w celu zmiany wzorca postawy ciała. Stosuje się tu szereg technik, mających na celu: zmobilizowanie, rozciągnięcie i zwiększenie przesuwalności tkanek w układzie mięśniowo-powięziowym - mającym na celu poprawę równowagi całego organizmu. Objawy występujące u danego pacjenta traktuje się jako wynikające z braku równowagi w całym układzie mięśniowo-powięziowym, a rejon ich występowania (np. bark, staw kolanowy) jako najsłabsze ogniwo systemu, w którym doszło do załamania się moŝliwości kompensacyjnych organizmu. W opracowaniu przedstawiono przypadek 31-letniej kobiety, o prawidłowej masie ciała (BMI: 22,3 kg/m 2 ), która w dniu zgłosiła się do lekarza z powodu silnych dolegliwości bólowych w okolicy prawego podŝebrza, połączonych z wymiotami, zawrotami głowy i okresową gorączką, głównie w porze nocnej. Styl Ŝycia pacjentki (zachowania Ŝywieniowe, uŝywki, wypoczynek i rekreacja) nie wykazywał znaczących odchyleń od stanu prawidłowego. W wywiadzie nie zanotowano objawów wskazujących na zły stan zdrowia, wywiad w kierunku innych chorób układu pokarmowego i ewentualnego dziedzicznego obciąŝenia był ujemny. Podejrzewając kolkę Ŝółciową, wywołaną kamicą drobnozłogową pęcherzyka Ŝółciowego, pacjentkę skierowano na badanie USG jamy brzusznej ( ) oraz badanie krwi. Wyniki obu badań były prawidłowe. Zalecono stosowanie odpowiedniej (lekkostrawnej) diety, oraz prowadzenie dzienniczka bólu. Epizody bólu pojawiały się nadal (kilka razy w miesiącu). Począwszy od dnia r.,u pacjentki wykonano serię zabiegów wg załoŝeń metody SI. Znormalizowano napięcie w obrębie następujących taśm mięśniowo-powięziowych: tylnej, przedniej, bocznej oraz spiralnej. Dla podtrzymania osiągniętego efektu zalecono autoterapię. Od czasu zakończenia serii zabiegów do chwili obecnej ( ) nie zanotowano pojawienia się bólu. Zdaniem autorów ustąpienie bólu imitującego kolkę Ŝółciową po zastosowaniu serii zabiegów oddziaływujących na tkanki miękkie, moŝe wskazywać na zaleŝność pomiędzy zaburzeniami w układzie ruchu a zaburzeniami narządów wewnętrznych. ZESPÓŁ JELITA NADWRAśLIWEGO A OBJAWY W OBRĘBIE NARZĄDU RUCHU Mirosława Gałęcka Miralex Sp. z o.o., Poznań Zespół jelita nadwraŝliwego (irritable bowel syndrom-ibs), to jednostka chorobowa stwierdzana coraz częściej u osób w roŝnym przedziale wiekowym. U pacjentów tych stwierdza się przede wszystkim ból, dyskomfort w obrębie brzucha, wzdęcia, biegunki. Nie znaleziono dotychczas pojedynczego czynnika etiologicznego. DuŜo uwagi poświęca się uwarunkowaniom infekcyjnym, środowiskowym, genetycznym, diecie, nietolerancjom pokarmowym oraz zaburzeniom motoryki, czucia trzewnego, dystrybucji gazów jelitowych. Aktualnie zalecane leczenie zespołu jelita nadwraŝliwego jest często nieskuteczne. Oprócz dolegliwości ze strony układu pokarmowego pacjenci z IBS zgłaszają często niespecyficzne objawy ze strony układu ruchu, np. bóle pleców, okolicy krzyŝowej, bóle przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, bóle mięsni. Z doświadczeń własnych wynika, Ŝe zastosowanie u pacjentów specjalistycznych zabiegów fizykalnych jednocześnie z leczeniem standardowym, dietą, terapią probiotykami znacznie przyspiesza i ułatwia proces leczenia. SCHORZENIA JAMY BRZUSZNEJ LECZONE CHIRURGICZNIE W ŚWIETLE WIEDZY O ZESPOŁACH KRĘGOSŁUPOWO-TRZEWNYCH Andrzej Sadowski Ośrodek Leczniczo-Szkoleniowy REMEDICA Warszawa Po latach pracy w dziedzinie chirurgii i z perspektywy doświadczenia na polu rehabilitacji z uwzględnieniem terapii manualnej, autor potwierdza konieczność nie tyle konfrontacji, co wykorzystania nawzajem wiedzy prezentowanej przez przedstawicieli wymienionych kierunków medycyny. Brak akceptacji takiego stanowiska skutkuje błędnymi nieraz kwalifikacjami do leczenia operacyjnego, z drugiej

9 zaś strony zbyt późnym skierowaniem chorego do oddziału chirurgicznego. Pierwsze opracowania ksiąŝkowe wiedzy chirurgicznej zawierały trafne spostrzeŝenia - niezaleŝnie od tego- ujawniane i podnoszone takŝe przez środowisko fizjoterapeutów. KaŜde z tych środowisk dochodziło jak gdyby z róŝnych kierunków do tych samych ustaleń. Pytanie o granice kompetencji i rodzaj wzajemnej współpracy w sensie diagnostyki i wyboru terapii jest nadal otwarte. Odpowiedź przynoszą wspólne spotkania i wymiana doświadczeń. DYNAMICZNE PLASTROWANIE A FUNKCJA KOŃCZYNY GÓRNEJ U KOBIET PO MASTEKTOMII. Anna Lipińska 1,2, Anna Opuchlik 2,3, Magdalena Lipińska-Stańczak 1 1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach -Instytut Fizjoterapii 2 Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach Zakład Rehabilitacji 3 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach obrzęk limfatyczny, mastektomia, dynamiczne plastrowanie, Kinesiology Taping Method. Proces leczenia raka piersi sprzyja powstawaniu obrzęków chłonnych kończyny górnej i kwadrantu tułowia po stronie operowanej. Jedną z metod leczenia lymphoedemy jest dynamiczne plastrowanie inaczej kinesiology taping. Materiał i metody: Praca została wykonana w Zakładzie Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Do eksperymentu badawczego zaproszono 103 kobiety z obrzękiem limfatycznym kończyny górnej po mastektomii typu Madenna. W celu zmniejszenia obwodów kończyny górnej po stronie amputowanej piersi wykonano aplikacje limfatyczne Kinesiology Taping Method. W trakcie terapii poziom obrzęku chłonnego był mierzony czterokrotnie. Wyniki: Po zakończeniu terapii analiza wyników wykazała poprawę wszystkich badanych parametrów: obrzęk limfatyczny, zakresy ruchu. Obrzęk limfatyczny na kończynie górnej w grupie badanej średnio zmniejszył się o 476,58 ml. Analiza przeprowadzona testem Kruskala-Wallisa pozwoliła stwierdzić istotne zróŝnicowanie objętości kończyny górnejw kolejnych badaniach na poziomie p<0,0001. Stwierdzono równieŝ istotne statystycznie róŝnice pomiędzy pierwszym i ostatnim pomiarem zakresów ruchu w badanych stawach. Wnioski: W oparciu o przeprowadzoną analizę wyników stwierdzono, Ŝe Metoda Kinesiology Taping jest skuteczna w procesie usprawniania kobiet po mastektomii. Stosowane aplikacje limfatyczne KT są efektywne w redukcji obrzęków limfatycznych oraz w likwidacji ograniczeń ruchowych w stawach kończyny górnej u kobiet po mastektomii. PATOLOGIE NARZĄDU RUCHU W PRZEBIEGU CHORÓB NOWOTWOROWYCH ZESPOŁY PARANOWOTWOROWE Krzysztof RoŜnowski Specjalista Onkologii Kliniczneji Chemioterapii Nowotworów Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nowotwory złośliwe, zespoły paranowotworowe, narząd ruchu Zespoły paranowotworowe (ZPN) to odległe manifestacje toczącego się procesu nowotworowego. Nie są one bezpośrednio związane z pierwotną lokalizacją guza czy jego przerzutów. Są one jednak bezpośrednio wywołane przez tkankę nowotworową na drodze mechanizmów autoimmunologicznych lub endokrynnych. Zespoły paranowotworowe mogą dotyczyć praktycznie wszystkich tkanek, organów i narządów w organizmie w tym narządu ruchu. Spośród licznych ZPN związanych z zajęciem struktur układu kostno-stawowego oraz tkanki łącznej w przebiegu nowotworów złośliwych obserwuje się najczęściej reumatoidalne zapalnie stawów, często współistniejące z nim zapalenie powięzi dłoni (Palmar Fascitis and Polyarthritis Syndrome PFPAS), róŝne postaci tocznia układowego oraz sklerodermii a takŝe zapalenia drobnych naczyń krwionośnych. Częstym zespołem indukowanym przez inne guzy lite (np. rak płuca) jest osteoartropatia przerostowa czy dna moczanowa. Zespoły paranowotworowe wymagają szczególnej czujności diagnostycznej, jako Ŝe mogą wystąpić w stadium przedklinicznym nowotworu. Prawidłowo postawiona diagnoza pozwala wówczas na poszukiwanie indukującego ZPN nowotworu - jego wczesne wykrycie a przez to skuteczniejsze leczenie. W terapii ZPN podstawowe znaczenie ma skuteczne leczenie nowotworu. Po uzyskaniu stanu wolnego od aktywnej choroby nowotworowej objawy zespołu paranowotworowego zazwyczaj ustępują. JednakŜe ze względu na dolegliwości oraz znacznego stopnia ograniczenie sprawności ruchowej ZPN narządu ruchu wymagają stosownego dla rozpoznania leczenia o charakterze immunosupresyjnym, immunomodulującym oraz objawowym. Konieczna jest teŝ w przypadkach przetrwałych zaburzeń sprawności narządu ruchu skuteczna rehabilitacja chorego.

10 ZESPÓŁ NIEWYDOLNOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ W PRZEBIEGU SKOLIOZY niewydolność klatki piersiowej, skolioza, ruchomość klatki piersiowej Jan W. Raczkowski, Barbara Daniszewska, Agnieszka Leszczyńska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zespół niewydolność klatki piersiowej (ThoracicInsuffitiecy Syndrom TIS) określany jest jako niezdolność klatki piersiowej do uczestniczenia w normalnej wymianie gazowej w płucach i/lub prawidłowego rozwoju płuc. Na obraz zespołu składają się równieŝ przesunięcie narządów wewnętrznych klatki piersiowej z róŝnego stopnia upośledzeniem ich funkcji. W zespole TIS charakterystyczną cechą są deformacje całej klatki piersiowej, Ŝeber i kręgosłupa. Klatka piersiowa wraz ze znajdującymi się w jej wnętrzu narządami stanowi złoŝony układ fizjologicznych powiązań. Zaburzenia wynikające z zespołu TIS poprzez ograniczenie normalnej ruchomości klatki piersiowej prowadzą do niewydolności krąŝeniowo-oddechowej oraz zaburzeń rozwojowych i deformacji ciała. Postępowanie terapeutyczne ma na celu poprawienie ruchomości klatki piersiowej i odtworzenie poprawnej funkcji narządów wewnętrznych. W najcięŝszych przypadkach stanowi przygotowanie do leczenia operacyjnego. DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE OKOLICY SERCA JAKO POWIKŁANIE W POSTACI ZABURZEŃ FIZJOLOGICZNEGO WYPROSTU KRĘGOSŁUPA Wojciech Kiebzak Adiunkt WNoZ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kierownik Działu Fizjoterapii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii w województwie Świętokrzyskim Wielu autorów poszukuje przyczyn powstawania dolegliwości narządu ruchu, a szczególnie związanymi z nimi dolegliwościami rozsianymi w róŝnych częściach ciała. Poszukiwania te często mają charakter rozpatrywania powstających objawów w miejscu ich występowania. W prezentowanej pracy skoncentrowano się na poszukiwaniach przyczynyn wspomnianych objawów w globalnych wzorcach ruchu, a szczególnie w zaburzeniach reakcji antygrawitacyjnych, automatycznych mechanizmów kontroli postawy ciala jako pochodnej przetrwałych odruchów tonicznych oraz zaburzeń emocjonalnych, W pozycji siedzącej, która przyjmowana jest od kilku do kilkanastu godzin dziennie, uwidoczenieniem wspomnianych zaburzeń jest naganna, niedbała kifotyczna postawa. W wynikach pracy przedstawaiono wpływ ustawienia miednicy oraz jej kątowa wartość na powstawanie stowarzyszonych, przeniesionych dolegliwości bólowych. POSZUKIWANIE POWIĄZAŃ, RÓśNICOWANIE I LECZENIE DOLEGLIWOŚCI SPOWODOWANYCH ZESPOŁEM KANAŁU NADGARSTKA Ewa Lisiewicz, Leszek Romanowski, Maciej Jaruga Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zespół kanału nadgarstka, diagnostyka róŝnicowa, zaburzenia hormonalne, antykoncepcja, menopauza, leczenie operacyjne, fizjoterapia, neuromobilizacja. Zespół kanału nadgarstka jest neuropatią nerwu pośrodkowego na poziomie kanału nadgarstka. Jej przyczyną jest ucisk na nerw a co za tym idzie spowolnienie lub przerwanie przewodnictwa nerwowego oraz zmniejszenie ukrwienia nerwu. Zespół kanału nadgarstka często związany jest z zaburzeniami hormonalnymi u kobiet i występuje w okresie okołomenopauzalnym, ciąŝy lub podczas przyjmowania doustnej antykoncepcji. Zespół kanału nadgarstka jest częstą neuropatią w przebiegu cukrzycy lub choroby alkoholowej. Zwiększoną zapadalność na tę dolegliwość zauwaŝono równieŝ w chorobach reumatologicznych. Często zespół kanału nadgarstka związany jest z otyłością pacjenta. Dolegliwości o charakterze zespołu kanału nadgarstka nierzadko wywołane są

11 obciąŝającą pracą. Schorzenie to dotyka ok. 10% kobiet i 5 % męŝczyzn i objawia się głównie parastezjami w zakresie unerwienia przez nerw pośrodkowy, osłabieniem czucia i zaburzeniami wegetatywnymi. W późniejszym przebiegu pojawiają się takŝe problemy z utrzymaniem przedmiotów w ręce i wychudzenie kłębu kciuka. Charakterystyczne dla tego schorzenia są równieŝ dolegliwości nocne. Prawidłowo przeprowadzone badanie kliniczne pozwala z łatwością rozpoznać zespół kanału nadgarstka jednak często schorzenie to jest mylone z dolegliwościami pochodzącymi z szyjnego odcinka kręgosłupa, neuropatiami na innych poziomach czy chorobami ośrodkowego układu nerwowego. W kaŝdym przypadku naleŝy znać objawy róŝnicujące i zastosować odpowiednie leczenie. Proces leczenia zespołu kanału nadgarstka powinien rozpocząć się od próby leczenia zachowawczego a w razie jej niepowodzenia leczenia operacyjnego. Leczenie zachowawcze polega głównie na stosowaniu odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, takich jak: neuromobilizacje, manualne techniki otwierające kanał nadgarstka czy fizykoterapia. Dodatkowo stosuje się podanie miejscowe leków sterydowych oraz zabezpieczanie łuską gipsową nadgarstka w pozycji pośredniej w nocy. Leczenie operacyjne polega na przecięciu troczka zginaczy co daje efekt odbarczenia nerwu pośrodkowego. Wczesne rozpoznanie i prawidłowe leczenie zespołu kanału nadgarstka prowadzi do całkowitego cofnięcia się dolegliwości natomiast źle leczony i zastarzały zespół kanału nadgarstka skutkuje znacznym ograniczeniem funkcji ruchowych i czuciowych ręki. ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE O CHARAKTERZE OSTREGO ZESPOŁU WIEŃCOWEGO NA TLE CHOROBY ZWYRODNIENIOWO-ZNIEKSZTAŁCAJĄCEJ KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO Anna Krzyślak Ordynator Oddziału Rehabilitacji w Sulechowie Prywatny Gabinet Rehabilitacyjny w Zielonej Górze. ból zamostkowy, podejrzenie guza płuca, bóle w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie, omdlenia, zmiany zwyrodnieniowe z osteofitozą. Pacjent lat 55 po raz pierwszy został skierowany na oddział rehabilitacji w 2006 r. z powodu nawracających bólów zamostkowych promieniujących do lewej kończyny górnej, sugerujących ostry zespół wieńcowy. Trudny do opanowania w warunkach ambulatoryjnych ból powodował wielokrotną hospitalizację. Diagnozowany i leczony od 2002 r. na oddziale wewnętrznym, neurologicznym i OIOM. Przeprowadzone badania nie wykazywały przyczyn sercowych dolegliwości. W rtg kręgosłupa piersiowego stwierdzono zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające, co było powodem skierowania pacjenta na oddział rehabilitacji. Prowadzona kinezyterapia, fizykoterapia i psychoedukacja spowodowały istotne złagodzenie dolegliwości i zmniejszenie częstotliwości napadów. Od tego czasu pacjent cyklicznie trafia na oddział. Z kaŝdym kolejnym pobytem uzyskiwana jest dalsza poprawa jego stanu a napady są łagodniejsze i nie wymagają intensywnego leczenia przeciwbólowego. DYSLORDOZA SZYJNA A ZABURZENIA NEUROWEGETATYWNE Krzysztof Błecha Bonimed - Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w śywcu dyslordoza kręgosłupa szyjnego, terapia manualna, zawroty głowy, drętwienie rąk, bóle głowy, Przedmiotem opracowania jest wpływ zmniejszonej bądź zniesionej lordozy szyjnej na zaburzenia neurowegetatywne oraz znaczenie terapii manualnej w leczeniu przedmiotowych dolegliwości. Obserwacje przeprowadzono na grupie 94 chorych leczonych w gabinecie lekarskim autora w latach Wśród badanych 79 % stanowiły kobiety a 21% męŝczyźni.

12 DOLEGLIWOŚCI W OBRĘBIE KLATKI PIERSIOWEJ, POZORUJĄCE OBJAWY CHORÓB ORGANICZNYCH NARZĄDÓW TEGO OBSZARU, GENEROWANE PRZEZ CZYNNOŚCIOWO ZMIENIONE TKANKI NIEKTÓRYCH STRUKTUR NARZĄDU RUCHU, W TYM KRĘGOSŁUPA. DOŚWIADCZENIA WŁASNE, PRZEGLĄD LITERATURY Bogumiła Dampc, Martyna Gibes-Porzych, Justyna Sieracka Centrum Terapii Manualnej, Sierosław choroby organiczne narządów klatki piersiowej, dusznica bolesna, stany przedzawałowe, rak szczytu płuca, rak piersi, astma, patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa, segmenty ruchowe kręgosłupa piersiowego środkowego, górnego, zespoły szyjne dolne, stawy krzyŝowo-biodrowe, m. biodrowo-ŝebrowy, zaburzenia czynności narządu ruchu. W obszarze narządów klatki piersiowej mogą pojawiać się bardzo niepokojące objawy, u których źródeł leŝą choroby organiczne, zagraŝające nawet Ŝyciu. Pierwszym odruchem, za którym słusznie podąŝa pacjent, jest zgłoszenie się do lekarza odpowiedniej specjalności i wykonanie zaleconych przez niego badań medycznych. Często jednak obiektywny obraz nie ukazuje problemu organicznego pomimo nadal odczuwanych, uporczywych i niepokojących pacjenta dolegliwości. U ich źródeł, jak zauwaŝamy, moŝe leŝeć specyficzna, patologiczna czynnościowo, aktywność tkankowa niektórych struktur narządu ruchu. Celem naszego wystąpienia jest przedstawienie ich charakterystyki objawowej i wyróŝnienie tych struktur narządu ruchu, które pozorować mogą choroby organiczne w rejonie klatki piersiowej. Struktury te bardzo często zmieniają swój stan pod wpływem stresu psychicznego. Przedstawione zostaną takŝe przykłady stanów, kiedy to choroby organiczne jak np.: dusznica bolesna, stany przedzawałowe, rak szczytu płuca, rak piersi, astma i wiele innych, zaburzają czynności narządu ruchu i wtórnie wzbogacać mogą oraz bardzo komplikować, obraz kliniczny danego pacjenta. Zaburzenia czynności narządu ruchu mogą być przyczynami pierwotnymi w/w objawów ale nie zagraŝają Ŝyciu. Prawie zawsze towarzyszą chorobom organicznym. Do struktur najczęściej zaangaŝowanych w procesy chorobowe obu grup zaliczamy m. in. segmenty ruchowe kręgosłupa piersiowego środkowego, górnego, szyjne dolne, stawy krzyŝowo-biodrowe, pola punktów spustowych wytwarzanych przez m. biodrowo-ŝebrowy i inne. Przedstawimy charakterystykę objawową ich tkanek, jak się okaŝe bardzo podobną do charakterystyki objawowej chorób organicznych narządów klatki piersiowej. KORELACJA POMIĘDZY LUMINANCJĄ ŚWIATŁA ODBITEGO OD POWIERZCHNI TĘCZÓWKI A ZMIANAMI CZYNNOŚCIOWYMI W KRĘGOSŁUPIE OCENIANYMI BADANIEM PALPACYJNYM tęczówka, absorbcja światła, luminancja, badanie manualne kręgosłupa, diagnoza Andrzej Święcicki Instytut Biodynamiki Nieliniowej, Poznań Autor podjął próbę krytycznej oceny korelacji pomiędzy ilością światła odbitego z powierzchni tęczówki a stanem czynnościowym poszczególnych segmentów kręgosłupa. Zjawisko występowania korelacji pomiędzy układem włókien mięśniowych w tęczówce, ich kolorem, ilością pochłoniętego lub odbitego na ich powierzchni światła a stanem klinicznym poszczególnych układów i narządów jest opisywane w literaturze pozanaukowej. Doniesienia naukowe są nieliczne i większości negują istnienie tego zjawiska. Praca ma na celu zweryfikowanie tezy, czy na podstawie obrazu tęczówki moŝna postawić jakąś formę diagnozy mówiącej o stanie czynnościowym tkanek przykręgosłupowych. Oparta jest na obserwacjach własnych i współpracy z Centrum Terapii Manualnej dr. Andrzeja Rakowskiego. Przeprowadzone badania polegały na wykonaniu fotografii, poddaniu ich obróbce cyfrowej oraz wyliczeniu poziomu luminancji światła odbitego z ich powierzchni. Z kolei kręgosłup i tkanki przykręgosłupowe były oceniane metodami medycyny manualnej pod kątem zwiększonej wraŝliwości lub reakcji bólowych poszczególnych segmentów. W pracy oceniono statystyczną korelację pomiędzy wartościami luminancji światła odbitego z wybranych fragmentów tęczówki a reakcjami bólowymi w obrębie kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych.

13 BEZDOTYKOWA STEREOGRAFIA RASTROWA I JEJ WYKORZYSTANIE W TERAPII MANUALNEJ Zbigniew Śliwiński Jedną z metod oceny powierzchni tułowia z moŝliwością automatycznego odtworzenia tej powierzchni w wymiarze 3D i analizy jej kształtu jest stereografia rastrowa. Do takiej oceny słuŝy miedzy innymi urządzenie DIERS formetric III 4D. Jest to bezpromienna alternatywa do badania rentgenowskiego? To rewolucyjna i przyszłościowa kombinacja najnowocześniejszej techniki i cyfrowego przetwarzania danych. Daje szanse na szybki i bezdotykowy pomiar oraz analizę matematyczną powierzchni pleców i kręgosłupa pacjenta, jak równieŝ róŝnic w długości kończyn dolnych. Pozwala na obiektywny pomiar kąta rotacji na poziomie kaŝdego segmentu ruchowego kręgosłupa. Wyniki pomiaru są bardzo dokładne, a dzięki błyskawicznej transmisji obrazu do komputera analiza danych następuje natychmiast po wykonaniu badania. Pomiar umoŝliwia dokładną diagnozę, ułatwiając dobór moŝliwie najlepszej indywidualnej terapii. ZABURZENIA CZYNNOŚCI KLUCZOWYCH REJONÓW NARZĄDU RUCHU U DZIECI. DOŚWIADCZENIA WŁASNE, PRZEGLĄD LITERATURY. Janina Słobodzian-Rakowska, Magdalena Tomczak Centrum Terapii Manualnej, Sierosław Rejony kluczowe to te części narządu ruchu, które odgrywają największą rolę w przekazywaniu informacji do innych części organizmu człowieka: narządów wewnętrznych, układu nerwowego, narządów zmysłu, poszczególnych struktur narządu ruchu: stawów, mięśni, powięzi. Obserwacje poczynione przez badaczy niemieckich Coenena i innych podkreślają, Ŝe wraz z kształtowaniem się poszczególnych funkcji podporowych i stopniowym osiąganiem prawidłowej postawy dwunoŝnej, zmienia się dominacja poszczególnych rejonów kluczowych. Dowiedziono, Ŝe w okresie niemowlęcym największe znaczenie ma przejście głowowo-szyjne. Jego prawidłowa funkcja umoŝliwia nie tylko prawidłowy proces pionizacji ale takŝe optymalną percepcję bodźców płynących z podstawowych zmysłów: dotyku, równowagi, czucia ciała, co jak wiadomo jest warunkiem niezbędnym do kształtowania się funkcji wyŝszych zmysłów: wzroku, słuchu, mowy, zdolności wykonywania precyzyjnych czynności. W czasie dalszego rozwoju narządu ruchu zaczynają dominować struktury przejścia szyjno-piersiowego, piersiowo-lędźwiowego, a w wieku dojrzałym główną rolę w przekazywaniu informacji pełnią stawy krzyŝowo-biodrowe wraz z miednicą. Patogenetyczne działanie rejonów kluczowych wyjaśnia się obecnie regulacją statyczno-dynamiczną, przy czym przekaźnikami są łańcuchy mięśni i powięzi (1,3,6,7). Napięcia są przenoszone powięziowo, mięśniowo-powięziowo i trzewno-powięziowo. Te, jakŝe waŝne, struktury dla organizmu człowieka charakteryzują się znacznie lepszym zaopatrzeniem w proprioceptywne aferencje niŝ inne rejony. Dlatego pod względem neurofizjologicznym mają one pierwszeństwo, jeśli chodzi o przekazywanie bodźców i odpowiedź na nie. Zaburzenia w tych obszarach są traktowane przez organizm priorytetowo oraz szybciej rejestrowane na poziomie segmentów, poza nimi i centralnie, przez co zyskują większe patogenetyczne znaczenie. W wystąpieniu zostaną przedstawione własne obserwacje oraz doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Terapię podjęto z powodu pojawienia się objawów specyficznych dla chorób organicznych np. podwyŝszona temperatura ciała, przewlekłe bóle brzucha, głowy, zasłabnięcia, omdlenia i inne. Wspólną cechą tych dzieci był fakt, iŝ nie postawiono konkretnej diagnozy poniewaŝ wyniki badań podstawowych i specjalistycznych były prawidłowe. Obserwacje będą poparte wynikami statystycznymi badań dzieci w dwóch grupach wiekowych: sześciolatków i trzynastolatków. Łączna liczba przebadanych i zakwalifikowanych do opracowania statystycznego dzieci wynosiła 299 sześciolatków i 254 trzynastolatków. Dla głębszego zobrazowania zagadnienia przedstawiony zostanie równieŝ opis przypadku. ZNACZENIE BADANIA MANUALNO-TERAPEUTYCZNEGO I TERAPII U NIEMOWLĄT W PODEJRZENIU O SYNDROM KISS KISS syndrome, asymetria ciała niemowląt, powikłania poporodowe Stanisław Legocki 1, Tomasz Woźniak 2 1 PT/ OMT/ Fachlehrer MT IFK.e.V 2 MT I Zaburzenia symetrii ułoŝenia i ruchomości głowy z reflektorycznym ułoŝeniem ciała u niemowląt oraz nadczynność układu wegetatywnego moŝe być wynikiem tzw. traumy porodowej. Pojęcie związane jest z dysfunkcją w rejonie stawów potyliczno-

14 szczytowo-obrotowych spowodowaną mechanicznymi czynnikami. Dr Biedermann opisał owy problem w literaturze na bazie ok. 60 tys. przypadków i nazwał syndromem KISS. Omówimy i przybliŝymy w/w problem w zakresie rozpoznania i terapii manualnej. SCHWINDEL/TINNITUS EINE NEUROMUSKULÄRE STÖRUNG? ZAWROTY/TINNITUS ZABURZENIA NERWOWO-MIĘŚNIOWE? Schlüsselworte Myofasciale Triggerpunkttherapie, Nadelung, Nozizeption, Schwindel, Tinnitus, Hartmut Gehlhar Fachärzte für Allgemeinmedizin Chirotherapie / Sportmedizin Zusammenfassen Erfahrungsbericht: durch myofaciale Triggerpunkttherapie, Nadelung und Infiltration an die Muskelansätze der Kopfgelenksmuskeln kann man den Akkut-Schwindel, den Akkut Tinnitus durch 2-4 Behandlungen therapieren; im februar fängt eine Beobachtungsstudio mit einem HNO Zentrum in Lüdenscheid statt. Nach Ausschluss internistischer Erkrankungen und HNO erkrankungen erfolgt eine 2-4 malige Therapie. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Schwindel (nicht älter als 4-8 Wo) mit 2-4 behandlungen zu 60-70% symptomfrei wird, beim Tinnitus (nicht älter als 4 wo) zu 50% beeinflussbar ist. Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, igłoterapia, nocycepcja, zawroty, tinnitus. Poprzez terapię mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, igłoterapię, infiltrację, przyczepów mięśni stawów głowy, jest moŝliwe skuteczne leczenie ostrych zawrotów, ostrych stanów z tinnitusem. W lutym 2011 powstało Studio Monitorujące z HNO Centrum w Lüdenscheid. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, Ŝe dolegliwości te moŝna skutecznie leczyć, jednak indywidualnie ostateczne wyniki zaleŝą w duŝym stopniu od czasu trwania objawu. PRAKTYCZNE METODY DIAGNOSTYCZNE BADANIA UKŁADU WZROKOWEGO U DZIECI widzenie obuoczne, stereopsja, ostrość wzroku, zez, wada refrakcji, niedowidzenie Robert Szulc spec. chorób oczu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VISUM w Sopocie Badanie okulistyczne dziecka ma swoją szczególną specyfikę. Metodyka badania zaleŝy głównie od wieku małego pacjenta. Dlatego bardzo waŝny jest wybór odpowiednich powtarzalnych badań, które mogą wykluczyć lub potwierdzić zmiany patologiczne narządu wzroku. Wady wzroku u dzieci mogą być powiązane z bardzo powaŝnymi wadami wrodzonymi innych narządów. Dlatego wielce istotna jest współpraca interdyscyplinarna pomiędzy lekarzami róŝnych specjalności, ortoptystami i pozostałym personelem medycznym. Wszelkie zauwaŝone nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu wzrokowego u dziecka powinny być natychmiast weryfikowane. Pierwsza dekada Ŝycia dziecka jest okresem, w którym następuje dynamiczny rozwój organizmu jako całości, w tym równieŝ oka. Większość wad wzroku właśnie w tym okresie ulega manifestacji. Celem pracy jest przedstawienie prostych i praktycznych testów diagnostycznych, które mogą zostać wykorzystane przez terapeutów do oceny: zaburzeń widzenia obuocznego, nieprawidłowej motoryki gałek ocznych oraz wad refrakcji u dzieci.

15 REFLEKSOTERAPIA. AURIKULOTERAPIA I KLAWITERAPIA W WYBRANYCH CHOROBACH DZIECI refleksoterapia, stan zapalny, reakcja naczynioruchowa. Janusz Kołodziejczyk Centrum Medyczne OMNIBUS, Lubsko Wiadomym faktem jest iŝ stosowanie u dzieci leków w tym zwłaszcza niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), jak teŝ sterydów, napotyka na znaczne ograniczenia w obawie o moŝliwe działania uboczne tych specyfików. Autor przedstawia propozycję zastosowania u dzieci aurikuloterapii i klawiterapii których stosowanie nie sprowadza takich szkód. Metody te są formamirefleksoterapii/akupunktury/akupresury. Efekty ich zastosowań w skoliozach, stanach po urazach narządu ruchu (ew. w chorobie Perthesa), stanach obturacyjnych oskrzeli i wybranych stanach zapalnych skłaniają do bardziej śmiałego i szerszego poznania ich i wnikliwszej analizy przydatności zastosowania u chorych dzieci. Przypomina mechanizm zaburzeń naczynioruchowych stanu zapalnego wg. prawa etapów Rickera, oraz własną hipotezę mechanizmu likwidacji tych zaburzeń w oparciu o wyniki własnych badań termograficznych, na podstawie których opisuje zjawisko gry naczynioruchowej, dzięki której akupunktura i pokrewne metody odruchowe są tak skuteczne w leczeniu stanów zapalnych. KOINCYDENCJE POMIĘDZY OBJAWAMI DYSFUNKCJI NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH A OBJAWAMI ZABURZEŃ CZYNNOŚCI NARZĄDU RUCHU W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ Jan Pokrywka Praktyka Lekarska, Kłodzko długowieczność, nauka religia, wiedza wiara, technologia duchowość, tlen, antybiotyki, oksydanty, wodór, antyoksydanty. Pełne zdrowie i wynikająca z niego prawdziwa długowieczność to wynik delikatnego połączenia najnowszej współczesności ze staroŝytnością, nauki z religią, wiedzy z wiarą, technologii z duchowością, widzialnego z niewidzialnym. Wiek dwudziesty fizjologicznie i biochemicznie to wiek tlenu, antybiotyków i oksydantów. Wiek dwudziesty pierwszy to wiek wodoru i antyoksydantów. tak miał powiedzieć noblista Linus Carl Pauling. Osiągnięcie pełnego zdrowia i wynikającej z niego prawdziwej długowieczności dziś, jest juŝ w zasięgu moŝliwości przeciętnego człowieka. W tym przekonaniu ponadto utwierdziły mnie słowa laureata nagrody nobla Alexisa Carrela i wyniki badań współczesnych, które wykazały, Ŝe komórki Ŝyjące w wodnym środowisku o silnym działaniu przeciw utleniającym i prawidłowym poziomie Ph, potrafią same się zregenerować. RównieŜ okres pomiędzy podziałami komórki mitozami znacznie się wydłuŝa. Potrafią trwać w stanie zregenerowanym bez końca, jeŝeli środowisko w którym się znajdują na to im pozwoli. Omówione zostaną tu prace naukowców japońskich zajmujące się wodorem oraz wynikające z nich dalekosięŝne wnioski dla egzystencji kaŝdego mieszkańca naszej planety. WPŁYW WYBRANYCH CECH OSOBNICZYCH I PATOMORFOLOGICZNYCH NA PROCES UTRZYMYWANIA RÓWNOWAGI CIAŁA U OSÓB Z BÓLAMI CZĘŚCI LĘDŹWIOWEJ KRĘGOSŁUPA. równowaga ciała, kontrola postawy, dyskopatia, ból krzyŝa. Małgorzata Milko, Dariusz Milko W pracy dokonano analizy wpływu wybranych cech osobniczych i patomorfologicznych takich jak: wiek, płeć, wzrost, masa ciała, BMI, siła mięśniowa i nasilenie dolegliwości bólowych na proces utrzymywania równowagi ciała u osób z bólami części lędźwiowej kręgosłupa. Podsumowanie: Z analizy wyników badań wynika, Ŝe z wyŝej wymienionych parametrów w szczególności wiek i stopień nasilenia bólu istotnie wpływa na zaburzenia równowagi ciała.

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ Wojskowo-Lekarski Oddział FIZJOTERAPII PATRYCJA MROZEK Nr albumu: 506817840 OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM

Bardziej szczegółowo

HOLISTYCZNE ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

HOLISTYCZNE ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII NA ORGANIZM CZŁOWIEKA PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM TARGU INSTYTUT FIZJOTERAPII PRACA DYPLOMOWA Wojciech Kuliński HOLISTYCZNE ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII NA ORGANIZM CZŁOWIEKA Praca napisana w Instytucie

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN Przewlekłe niedokrwienie kończyn (PAD, peripheral arterial disease) to zespół objawów będących skutkiem znacznego zwęŝenia lub zamknięcia głównych szlaków tętniczych kończyny,

Bardziej szczegółowo

zespoły bolesnego barku na tle zwyrodnieniowym i przeciąŝeniowym, pourazowe zmiany w obrębie stawu barkowego, choroby centralnego układu nerwowego,

zespoły bolesnego barku na tle zwyrodnieniowym i przeciąŝeniowym, pourazowe zmiany w obrębie stawu barkowego, choroby centralnego układu nerwowego, dr n. med. Marek Krasuski Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa Bóle kręgosłupa to zespół objawów o róŝnych przyczynach i nasileniu, często towarzyszący wielu chorobom, dlatego

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA W XXI WIEKU

FIZJOTERAPIA W XXI WIEKU VII MAJÓWKA Z FIZJOTERAPIĄ FIZJOTERAPIA W XXI WIEKU 08-09.05.2014, Lublin CYKLICZNE OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ZESZYT STRESZCZEŃ ORGANIZATORZY Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic Z Damianem przez całe życie s. 4 Drodzy Czytelnicy, przez ostatni rok tworzyliśmy razem z Wami biuletyn Centrum Medycznego Damiana Poradnik. Sztuka

Bardziej szczegółowo

KsiąŜka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE. Maria Beisert Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu

KsiąŜka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE. Maria Beisert Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu KsiąŜka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Maria Beisert Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu PRZYMUSOWA TERAPIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH TRUDNOŚCI MERYTORYCZNE

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie ruchowe w SM.

Usprawnianie ruchowe w SM. Michał Biniecki Usprawnianie ruchowe w SM. Zestaw ćwiczeń dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Broszura powstała dzięki

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

zdrowia Diagnostyka w stomatologii Zbadaj kręgosłup s. 9 ratuje życie s. 18 s. 6 www.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED

zdrowia Diagnostyka w stomatologii Zbadaj kręgosłup s. 9 ratuje życie s. 18 s. 6 www.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED kwartalnik nr 1/63 rok XVII, 2015 bliskoissn 2081-1039 zdrowia Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED www.luxmed.pl C Zbadaj kręgosłup s. 9 P ratuje życie s. 18 Diagnostyka w stomatologii nie

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM Informator CDT MEDICUS z Medicusem LUBIN JAWOR POLKOWICE LEGNICA GŁOGÓW BOLESŁAWIEC ZŁOTORYJA Temat numeru PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA s.8 NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

WIOSNA 2014. Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed. Sprawdź, czy to nie alergia. Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją

WIOSNA 2014. Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed. Sprawdź, czy to nie alergia. Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją WIOSNA 2014 Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed Sprawdź, czy to nie alergia Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją 2 NOWOŚCI Drodzy Czytelnicy! Cieszymy się z nadejścia wiosny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej Warszawa 2010 Autorzy: prof. zw. dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version Choroba niedokrwienna serca (łac. Morbus ischaemicus cordis) - jest to stan spowodowany niewystarczającą podaŝą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Magazyn Popularnonaukowy PWSZ w Nysie

Magazyn Popularnonaukowy PWSZ w Nysie 1 Szanowni Czytelnicy, W związku z systematycznym rozwojem Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nysie, a takŝe w oparciu o misję uczelni, redakcja czasopisma Alma Mater postanowiła wzbogacić ofertę gazety,

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE. mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE. mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE Alkohol, a przede wszystkim skutki jego spoŝywania, są obecne w Ŝyciu człowieka

Bardziej szczegółowo