Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04"

Transkrypt

1

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

3 Recenzenci: mgr Lilia Kimber-Dziwisz mgr Ewa Pastor Opracowanie redakcyjne: mgr Monika Koczańska Konsultacja: mgr inż. Teresa Jaszczyk Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 322[15].O2.04 Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu terapeuta zajęciowy. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Podstawowe pojęcia z zakresu patologii Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Choroby narządu ruchu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zaburzenia krążeniowo-oddechowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podstawowe choroby układu nerwowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zaburzenia przemiany materii, układu pokarmowego i wewnątrzwydzielniczego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zmiany patologiczne w narządach słuchu i wzroku oraz nosie i gardle Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Choroby układu moczowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Choroby nowotworowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 48 2

5 4.9. Podstawowe zaburzenia psychiczne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przebieg chorób wewnętrznych w różnych fazach rozwoju człowieka Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 64 3

6 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu rozróżniania procesów patologicznych w obrębie układów i narządów. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. Podczas realizacji programu jednostki modułowej należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia z zakresu patologii i podstaw klinicznych schorzeń. Wiedza z tego zakresu będzie Ci niezbędna do planowania programów terapii zajęciowej dostosowanych do możliwości i sprawności pacjenta. 4

7 322[15].O2 Rozwój osobowy i biologiczny człowieka 322[15].O2.01 Analizowanie psychospołecznych aspektów rozwoju człowieka 322[15].O2.02 Diagnozowanie problemów i potrzeb pacjenta 322[15].O2.03 Badanie funkcji organizmu zdrowego człowieka 322[15].O2.04 Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów 322[15].O2.05 Rozpoznawanie objawów niepełnosprawności pacjenta Schemat układu jednostek modułowych 5

8 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: promować zdrowy styl życia, organizować własny warsztat pracy, udzielać pierwszej pomocy, współpracować z członkami zespołu terapeutycznego, przestrzegać obowiązującej tajemnicy zawodowej, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o własny rozwój zawodowy, stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych, charakteryzować podstawowe procesy życiowe organizmu, wykonywać pomiar podstawowych funkcji życiowych, różnicować budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka zależnie od płci i wieku. 6

9 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wyjaśnić pojęcie choroby, scharakteryzować czynniki chorobotwórcze, określić przyczyny choroby, scharakteryzować przebieg i objawy choroby, w różnych fazach rozwoju człowieka, scharakteryzować ogólne zasady leczenia chorób, rozpoznać zmiany w stanie zdrowia chorego, rozróżnić choroby narządu ruchu, scharakteryzować zaburzenia krążeniowo-oddechowe, scharakteryzować podstawowe choroby układu nerwowego, scharakteryzować zaburzenia przemiany materii, układu pokarmowego, wewnątrzwydzielniczego i moczowego, scharakteryzować zmiany patologiczne w narządach słuchu, wzroku, nosie i gardle, sklasyfikować choroby nowotworowe, scharakteryzować podstawowe zaburzenia psychiczne, posłużyć się nazewnictwem specjalistycznym, dotyczącym objawów, zespołów i jednostek chorobowych w wybranych schorzeniach klinicznych. 7

10 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu patologii Materiał nauczania Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod pojęciem zdrowia rozumie się stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a więc stan, w którym budowa i czynność wszystkich tkanek i narządów są nie tylko prawidłowe, ale zapewniają również wewnętrzną równowagę i zdolność przystosowania się do otaczających warunków, w tym również społecznych. Z punktu widzenia medycyny każdy stan wykraczający poza wyżej wymieniony jest chorobą. Nauka o zaburzeniach czynności organizmu oraz o zmianach morfologicznych powstających w przebiegu choroby nosi nazwę patologii. Ma ona na celu wyjaśnienie istoty chorób, zbadanie ich przyczyn oraz warunków, w jakich rozwijają się. Patologię dzieli się na: patofizjologię, czyli naukę o zaburzeniach czynności ustroju podczas choroby, oraz na anatomię patologiczną, zwaną też patomorfologią, która bada zmiany morfologiczne w tkankach i narządach w przebiegu choroby. Aby możliwie w pełni poznać chorobę, a co za tym idzie właściwie ją leczyć, należy określić jej etiologię i patogenezę. Etiologia wyjaśnia przyczyny i warunki powstania choroby, dzięki czemu pozwala określić zewnętrzne lub wewnętrzne czynniki wywołujące chorobę i związek między tymi czynnikami a swoistym oddziaływaniem organizmu. Patogeneza wyjaśnia natomiast mechanizmy powstawania i rozwoju choroby. Pozwala to na ustalenie miejsca przenikania lub pierwotnego umiejscowienia czynnika chorobotwórczego, śledzenie rozwoju procesu patologicznego oraz na określenie drogi jego szerzenia lub zejścia. Wyróżnia się kilka klasyfikacji chorób: 1. Podział oparty na podstawowej przyczynie wywołującej chorobę, noszący nazwę podziału etiologicznego, który dzieli choroby na zakaźne i niezakaźne. 2. Podział topograficzno-anatomiczny, który wyróżnia choroby poszczególnych narządów lub układów. 3. Podział oparty o wiek i płeć, który wyróżnia choroby wieku dziecięcego, podeszłego, kobiece itp. 4. Podział podnoszący rolę czynnika genetycznego, który dzieli choroby na: dziedziczne, wrodzone i nabyte. 5. Podział oparty na mechanizmach czynnościowych, wyróżnia m.in. choroby alergiczne, zwyrodnieniowe, nerwicowe itp. Ze względu na przebieg i nasilenie objawów wyróżnia się choroby: 1. Ostre, zaczynające się nagle, charakteryzujące się znacznym nasileniem objawów, trwają zwykle od kilku godzin do kilku dni. 2. Podostre, charakteryzujące się łagodniejszym przebiegiem i mniej nasilonymi objawami. 3. Przewlekłe, cechujące się na ogół niewielkim nasileniem objawów, jednakże stosunkowo często prowadzące do trwałych zmian narządowych. W przebiegu choroby wyróżnia się kilka jej okresów o różnym nasileniu objawów: 1. Okres utajenia, jest to bezobjawowo przebiegający okres choroby od chwili zadziałania czynnika chorobotwórczego do pojawienia się pierwszych dostrzegalnych objawów choroby. 8

11 2. Okres zwiastunów, jest to okres, w którym pojawiają się pierwsze niekiedy mało charakterystyczne objawy choroby, trudne często do jednoznacznego sklasyfikowania. 3. Okres jawny rozpoczyna się od wystąpienia podstawowych, charakterystycznych dla danej choroby objawów klinicznych. Zejście choroby, czyli jej zakończenie, może być pomyślne (wyzdrowienie) lub niepomyślne (kalectwo lub śmierć). Śmierć jest to ustanie procesów życiowych wszystkich tkanek i narządów. Stany patologiczne w organizmie mogą wywołać czynniki pochodzenia zewnętrznego. Czynniki te dzieli się na grupy: czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne i społeczne. Każde uszkodzenie ciała wskutek miejscowego lub ogólnego działania jakiegoś czynnika zewnętrznego nazywane jest urazem. Rozróżnia się urazy mechaniczne (np. postrzały, uderzenia narzędziami), cieplne (oparzenia, odmrożenia), chemiczne (zatrucia), elektryczne (porażenia prądem), uszkodzenia spowodowane energią promienistą. Dla zachowania zdrowia lub powstawania chorób bardzo istotne znaczenie mają również warunki społeczne. Życie w ciągłym, napięciu nerwowym doprowadza do rozwoju stanów nerwicowych, zaburzeń psychicznych, zaburzeń neurowegetatywnych. Do chorób społecznych, najczęściej przewlekłych zalicza się: gruźlicę, choroby nowotworowe, psychiczne, reumatyczne, choroby serca i naczyń, cukrzyca. Obniżają one wartość biologiczną społeczeństwa i obciążają jego ekonomikę. Biologiczne czynniki chorobotwórcze, szczególne znaczenie mają drobnoustroje (zwłaszcza wirusy i bakterie). Wtargnięcie określonych drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu może wywołać chorobę zakaźną. W pewnych warunkach zakażenie może występować w formie bezobjawowej, co łączy się z problemem nosicielstwa. Drobnoustroje wywołują proces chorobowy tylko wówczas, gdy mają odpowiednią zjadliwość, czyli zdolność przenikania do organizmu. Genetyczne podłoże chorób. Dziedziczność jest to zdolność przekazywania cech, zarówno anatomicznych jak i fizjologicznych, przez organizmy macierzyste potomstwu. Dany organizm może przekazać swojemu potomstwu również skłonność do pewnych chorób lub też odporność na nie. Stany patologiczne przenoszone z pokolenia na pokolenie, nazywane są chorobami dziedzicznymi. Podstawami diagnostyki medycznej jest dokładny wywiad lekarski i fizykalne badanie pacjenta. Wiele chorób można zdiagnozować już jak tylko pacjent wejdzie do gabinetu. I tak np. chorobę Parkinsona rozpoznaje się po głosie pacjenta, po chodzie drobnymi krokami i po pewnej sztywności mięśni twarzy. Inne choroby ustala się na podstawie znajomości ludzi i dokładnego opisu objawów chorobowych np. ukrytą depresję, chorobę umysłową itp. Około osiemdziesiąt procent rozpoznań jest stawianych przez lekarza na podstawie wywiadu. Pozostałe dwadzieścia procent wymaga metod technicznych np. tomografia komputerowa i złożone badania laboratoryjne. Sposoby leczenia chorób Jednym ze sposobów leczenia chorób jest farmakoterapia, polegająca na stosowaniu leków. Zasady jej opierają się na dyscyplinie naukowej zwanej farmakologią. Jest to nauka o działaniu leków na tkanki i narządy, pozwala określić, które efekty leku mają istotne znaczenie lecznicze, a które są dla chorego niepożądane lub szkodliwe. Inną metodą leczenia jest ziołolecznictwo. Za roślinę leczniczą uważa się każdą roślinę użytą przez człowieka, w dowolnej postaci i w jakikolwiek sposób, która wywiera określone działanie farmakologiczne. Leczenie dietetyczne. Dieta jest czynnikiem leczniczym i działa głównie poprzez wyeliminowanie lub zmianę zawartości jakiegoś składnika pokarmowego. 9

12 Leczenie uzdrowiskowe jest zorganizowaną działalnością, która służy zapobieganiu chorobom i ich leczeniu. Lecznictwo uzdrowiskowe korzysta z naturalnych warunków środowiska oraz innych czynników środowiska, które mają korzystny wpływ na stan zdrowia kuracjuszy. Leczenie klimatyczne, czyli klimatoterapia, jest to racjonalne stosowanie w celach leczniczych przestrzennie i czasowo zróżnicowanych bodźców klimatycznych. Wody lecznicze są to: 1. Naturalne roztwory wodne zawierające składniki mineralne występujące normalnie w zwykłej wodzie (ale o większym stężeniu). 2. Naturalne roztwory wodne zawierające aktywne składniki biologiczne. 3. Wody wyróżniające się wyższą temperaturą od przeciętnej normy. Wody te dzięki odmiennym właściwościom fizycznym i chemicznym odznaczają się właściwościami leczniczymi. Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne oraz czynniki wytworzone sztucznie przez różnego rodzaju urządzenia. 1. Ciepłolecznictwo polega na dostarczeniu organizmowi energii cieplnej, głównie drogą przewodzenia i przenoszenia. 2. Światłolecznictwo, stosuje się promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadfioletowe. Do światłolecznictwa zalicza się również helioterapię, czyli wykorzystanie do celów leczniczych promieniowania słonecznego. 3. Wodolecznictwo, zabiegi tego rodzaju mają charakter bodźcowy. Wyróżnia się zabiegi ogólne i miejscowe oraz zabiegi zimne, chłodne, letnie, ciepłe oraz gorące. Leczenie krwią. Krew i środki krwiotwórcze mają szerokie zastosowanie w licznych dziedzinach medycyny Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiesz przez pojęcie choroby? 2. Co to jest patologia? 3. Czym różnią się pojęcia etiologia i patogeneza? 4. Jak można sklasyfikować choroby? 5. Jak wygląda podział chorób ze względu na przebieg i nasilenie objawów? 6. Jakie znasz czynniki chorobotwórcze? 7. Na czym polegają podstawowe metody leczenia? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Sklasyfikuj podane przez nauczyciela choroby na podstawie podziału topograficzno- -anatomicznego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z wykazem chorób podanym przez nauczyciela, 2) określić choroby poszczególnych układów i narządów, 3) sporządzić krótką notatkę. 10

13 Wyposażenie stanowiska pracy: papier formatu A4, flamastry, wykaz chorób, literatura z rozdziału 6 dotycząca podziału chorób. Ćwiczenie 2 Przygotuj multimedialną prezentację na temat chorób uwzględniając ich przebieg i nasilenie objawów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z opisami przypadków, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) określić przebieg chorób i nasilenie objawów, 4) wybrać informacje do prezentacji, 5) przygotować prezentację, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: opisy przypadków, komputer z dostępem do Internetu, literatura z rozdziału 6 dotycząca przebiegu chorób. Ćwiczenie 3 Na podstawie wyników badań pacjentów scharakteryzuj rodzaje czynników wywołujących stany patologiczne w organizmie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z wynikami badań pacjentów, 2) dopasować czynniki do różnych stanów patologicznych, 3) sporządzić krótką notatkę do prezentacji, 4) przygotować prezentację czynników w formie planszy lub plakatu. Wyposażenie stanowiska pracy: wyniki badań pacjentów, karton papieru technicznego, karteczki samoprzylepne, flamastry, literatura z rozdziału 6 dotycząca czynników wywołujących stany patologiczne. Ćwiczenie 4 Na podstawie wyników badań i radiogramów określ metody diagnostyki i leczenia chorób. 11

14 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi metod diagnostyki i leczenia chorób, 2) zapoznać się z wynikami badań i radiogramami, 3) określić metody diagnostyki i leczenia chorób, 4) wybrać informacje do prezentacji, 5) przygotować prezentację na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: wyniki badań pacjentów, radiogramy, papier formatu A4, flamastry, literatura z rozdziału 6 dotycząca diagnostyki i leczenia chorób Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie choroby? 2) określić czym zajmuje się patologia? 3) scharakteryzować pojęcia: etiologia i patogeneza? 4) sklasyfikować choroby? 5) przedstawić podział chorób ze względu na przebieg i nasilenie objawów? 6) scharakteryzować czynniki chorobotwórcze? 7) scharakteryzować metody leczenia chorób? 12

15 4.2. Choroby narządu ruchu Materiał nauczania Narząd ruchu jest strukturalnym i dynamicznym zespołem złożonym z układu kostnego, stawowo-więzadłowego i mięśniowego, umożliwiającym utrzymanie postawy ciała, przemieszczanie się względem podłoża (ruch lokomocyjny czyli chód) oraz zmianę ustawienia względem siebie poszczególnych części zewnętrznej budowy ciała z odpowiednią stałą lub zmienną siłą i szybkością w celu wykonania określonej czynności. W skład szkieletu człowieka dorosłego wchodzi 206 oddzielnych kości. Powierzchnię kości pokrywa błona zwana okostną. Układ kostno-stawowy jest podstawowym strukturalnym elementem narządu ruchu. Jego centralną i ruchomą oś stanowi kręgosłup, który składa się z kręgów i dzieli się na pięć odcinków. Układ mięśniowy jest tym elementem, który pod wpływem odpowiedniego bodźca z ośrodkowego układu nerwowego wprawia w ruch określone części układu kostnego. Do najczęściej spotykanych chorób narządu ruchu zalicza się choroby reumatyczne, są to bardzo różne nieurazowe choroby narządu ruchu, objawiające się dolegliwościami w jego obrębie a przede wszystkim bólem. Bezpośrednią przyczyną tego bólu jest najczęściej odczyn zapalny, czasem mechaniczne drażnienie korzenia nerwowego czy nerwu obwodowego. Przyczyny chorób reumatycznych: 1. Przyczyny nieznane, dotyczy to zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i układowych chorób tkanki łącznej. 2. Czynniki zakaźne, zakażenie paciorkowcem w przypadku gorączki reumatycznej. 3. Zmiany zwyrodnieniowe stawów, będące procesem starzenia się tkanek. 4. Urazy najczęściej przewlekłe, będące sumą powtarzających się mikrourazów. 5. Zaburzenia przemiany materii, najczęściej zaburzenia syntezy i przemiany kwasu moczowego, które prowadzą do wzrostu stężania tego kwasu we krwi i odkładania się jego soli w tkankach. Czynniki usposabiające do występowania chorób reumatycznych: 1. Czynniki genetyczne, na powierzchni niektórych komórek organizmu ludzkiego istnieją możliwe do rozpoznania cechy, tzw. antygeny HLA, które jakkolwiek nie decydują o zachorowaniu, świadczą o podatności na występowanie pewnych chorób. 2. Zewnętrzne czynniki fizyczne, są to wpływ klimatu, temperatury, wilgotności. Czynniki te nie są przyczynami chorób reumatycznych, sprzyjają jednak nasileniu się istniejących dolegliwości w narządzie ruchu. 3. Czynniki cywilizacyjne. Mała sprawność fizyczna, za mało ruchu, co niewątpliwie osłabia narządy lokomocyjne. Napięcie nerwowe, co sprzyja odruchowym napięciom mięśni i w efekcie powoduje u niektórych osób bóle mięśniowe. Gorączka reumatyczna, występuje głównie u dzieci i młodzieży, jest chorobą zapalną, będącą szczególną formą reakcji organizmu na przebycie zakażenia paciorkowcem, najczęściej pod postacią anginy. Atakuje głównie serce, chociaż bardziej rzucającym się objawem jest, ostre zapalenie stawów, które pod wpływem leczenia ustępuje szybko i nie pozostawia żadnych zmian. Trwałym natomiast następstwem gorączki reumatycznej jest zastawkowa wada serca. Reumatoidalne zapalenie stawów, jest chorobą zapalną, prowadzi do wytwarzania się trwałych i najczęściej symetrycznych zmian zapalnych w stawach, czego wyrazem są obrzęki, ograniczenie ruchomości, zniekształcenia, przykurcz, a czasem nawet zesztywnienia stawów. Choroba występuje rzadko, ale z uwagi na długie i zróżnicowane leczenie, powoduje 13

16 długotrwałą niezdolność do pracy, a czasem inwalidztwo. Częściej atakuje kobiety niż mężczyzn, a wiek zachorowania bywa różny. Przyczyny choroby nie są znane. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, jest to przewlekła choroba zapalna o nieznanej przyczynie. Atakuje przede wszystkim: stawy krzyżowo-biodrowe, a następnie drobne stawy międzykręgowe i żebrowo-kręgowe. Choroba ta atakuje sześciokrotnie częściej mężczyzn niż kobiety, rozpoczyna się zwykle w młodym wieku. Przewlekłe zmiany zapalne w stawach prowadzą zawsze do skostnienia tych stawów. W miękkich tkankach okołokręgosłupowych odkładają się złogi soli wapnia i tworzą się odcinkowe skostnienia. Choroba zwyrodnieniowa układu kostno-stawowego artroza, są to zmiany związane z zaburzeniami wewnętrznej struktury tkanki i powstaniem nieprawidłowości anatomicznych stawu. Są one równoznaczne z procesem starzenia się chrząstek stawowych, które tracą z wiekiem właściwą im sprężystość i gładkość powierzchni. Choroba ta nie upośledza ogólnego stanu zdrowia. Występuje u około kilkunastu procent populacji ludzkiej. Reumatyzm tkanek miękkich. Bóle lokalizują się w mięśniach, ścięgnach, kaletkach, więzadłach, torebkach stawowych, a ich przyczyną są najczęściej nadwyrężanie mechaniczne związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym bądź przeciążeniem. Zalicza się tu również stany bólowe będące następstwem mechanicznego drażnienia korzeni nerwowych i nerwów obwodowych. Dna moczanowa jest chorobą spowodowaną zaburzeniami przemiany kwasu moczowego. Kwas ten jest bezużyteczny dla organizmu i w normalnych warunkach jest wydalany przez nerki. Gdy występują zaburzenia, poziom tego kwasu wzrasta i ulega on mikrokrystalizacji w tkankach stawowych i okołostawowych. Osadzając się w nich wywołuje lokalne nagłe i nawracające ataki objawiające się dużą bolesnością. Układowe choroby tkanki łącznej tzw. kolagenozy są ogólnoustrojowymi chorobami zapalnymi, mogącymi obejmować wiele narządów wewnętrznych, skórę i narząd ruchu, jego obrębie zarówno stawy jak i mięśnie. Wspólnymi cechami tych chorób są: 1. Podobne zaburzenia biochemiczne i zapalne w tkance łącznej. 2. Podobne zaburzenia odczynowości organizmu, a więc wytwarzanie przeciwciał i zapalnych odczynów komórkowych uszkadzających własne tkanki. 3. Najczęściej współistnienie odczynów zapalnych w skórze, w stawach, mięśniach naczyniach krwionośnych różnych narządów. 4. Podobny przebieg kliniczny 5. Podatność na leczenie przeciwzapalne. 6. Przyczyny nie są znane. Częściej zapadają na tę chorobę kobiety niż mężczyźni. Wady wrodzone narządu ruchu. Są to zaburzenia budowy i czynności narządu ruchu, powstałe w wyniku nieprawidłowości rozwojowych, zwłaszcza w okresie rozwoju zarodkowego. W zależności od działających przyczyn można podzielić je na dwie grupy: endogenne i egzogenne. Wady endogenne powstają na skutek przekazywania potomstwu nieprawidłowych informacji zawartych w genach komórek rozrodczych rodziców. Wady egzogenne powstają na skutek szkodliwych wpływów zewnętrznych na kształtujący się zarodek i płód. Do wad wrodzonych zaliczyć można min: boczne skrzywienia kręgosłupa (skoliozy), wady klatki piersiowej, wady kończyn np. wrodzony zrost palców, dysplazja stawu biodrowego, czyli niepełne jego wykształcenie. Jałowe martwice kości. Do martwicy kości czy chrząstki dochodzi na skutek upośledzenia dopływu krwi. Przyczyny mogą być różne: predyspozycje wrodzone, przeciążenia i mikrourazy, zaburzenia hormonalne, zatory i inne. Do zaburzeń w ukrwieniu dochodzi szczególnie łatwo u dzieci i młodzieży w związku z brakiem połączeń między 14

17 krążeniem krwi w nasadach i przy nasadach kości długich. Przykładem może być choroba Perthesa, jest to jałowa martwica górnej nasady kości udowej. Choroba występuje u dzieci w wieku 5 14 roku życia i zazwyczaj dotyczy jednego stawu biodrowego. Dziecko skarży się na bóle w pachwinie promieniujące do uda lub kolana. Niekiedy pierwszym objawem jest utykanie. Rozpoznanie opiera się na badaniu radiologicznym. Leczenie opiera się na odciążeniu chorego stawu za pomocą wyciągów, opatrunków gipsowych i specjalnych aparatów ortopedycznych, niekiedy leczenie operacyjne. Choroby układowe, są to zaburzenia metabolizmu tkankowego powodujące niedorozwój lub mniejszą wartościowość tkanek, z których ten narząd jest zbudowany. W zależności od tła, na którym choroby te się rozwijają, dzieli się je na: choroby wrodzone, deficytowe zaburzenia metabolizmu (np. z powodu niedoboru witamin), zaburzenia metabolizmu z przyczyn hormonalno-enzymatycznych, zaburzenia na tle spaczenia gospodarki energetycznej organizmu. Większość tych chorób jest uwarunkowana genetycznie, z tym że duży wpływ mają tu dodatkowo czynniki zewnętrzne. Do ważniejszych chorób układowych zalicza się: achondroplazja (jest to choroba wrodzona, polega na znacznym skróceniu kończyn z powodu zaburzenia kostnienia kości długich), dysplazje przynasadowo-nasadowe, mnogie wyrośla chrzęstno-kostne, dyschondroplazję. Procesy zapalne, stanowią odpowiedź organizmu na wtargnięcie czynnika chorobotwórczego, często przechodzą w stan przewlekły. Przebieg procesu zapalnego w kościach zależy od rodzaju bakterii, od wieku i odporności chorego, oraz od umiejscowienia procesu chorobowego. Do chorób zapalnych zaliczamy: zapalenie kości, zapalenie stawu, gruźlicę kości i stawów itp. Dysfunkcje narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego. Choroby układu nerwowego pociągają za sobą różne dysfunkcje i zniekształcenia w obrębie narządu ruchu, które dzieli się na dwie grupy: porażenia i niedowłady kurczowe występujące w chorobach ośrodkowego układu nerwowego (np. mózgowe porażenie dziecięce-zaburzenie koordynacji nerwowo mięśniowej z powodu uszkodzenia mózgu) oraz porażenia i niedowłady wiotkie, stanowiące następstwa uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni (np. porodowe uszkodzenie splotu ramiennego, do którego dochodzi na skutek zaburzeń akcji porodowej, spowodowanych bezpośrednim uciskiem splotu, jego rozciągnięciem lub nawet wyrwaniem). Myopatie, genetyczne uwarunkowania choroby mięśni o różnym umiejscowieniu i różnie złośliwym przebiegu. Głównym objawem choroby jest osłabienie siły mięśni, co powoduje utrudnienie chodzenia, niemożność siadania i wstawania, skrzywienia kręgosłupa, przykurcze stawów, a w krańcowych przypadkach opadanie powiek i niemożność połykania. Nowotwory narządu ruchu. Układ szkieletowy atakują nowotwory pierwotne i przerzutowe. Przerzuty zdarzają się bardzo często, a źródłem ich jest z reguły rak narządów wewnętrznych. Choroby z przeciążenia i choroby zwyrodnieniowe, spowodowane są urazami o sile przekraczającej wydolność kości i tkanek miękkich, powodują jednoczasowe określone uszkodzenia narządu ruchu-złamania kości, zwichnięcie stawów, rozerwanie ścięgien i mięśni itp. Niewielkie urazy sumując się doprowadzają do powolnych i często niezauważalnych uszkodzeń w obrębie narządu ruchu, które kończą się złamaniem kości lub zerwaniem ścięgna, przerwaniem mięśnia, więzadła itp. Urazy narządu ruchu. Należą do nich: złamania i zwichnięcia kości, uszkodzenia tkanek miękkich (mięśni, nerwów obwodowych, naczyń krwionośnych), uszkodzenia ścięgien. 15

18 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co wchodzi w skład narządu ruchu? 2. Jakie są przyczyny chorób reumatycznych? 3. Jakie znasz choroby reumatyczne narządu ruchu? 4. Jakie znasz wady wrodzone narządu ruchu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na podstawie dostępnych materiałów dydaktycznych przygotuj prezentację chorób reumatycznych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z dostępnymi materiałami dydaktycznymi, 2) określić przyczyny chorób reumatycznych, 3) sporządzić krótką notatkę do prezentacji, 4) przygotować prezentację, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: modele anatomiczne, atlas anatomiczny, wyniki badań radiologicznych pacjentów, karton formatu A4, flamastry, literatura z rozdziału 6 dotycząca chorób reumatycznych. Ćwiczenie 2 Na podstawie opisu przypadków zaprezentuj wady wrodzone narządu ruchu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z opisami przypadków, 2) określić wady wrodzone narządu ruchu, 3) wybrać informacje do prezentacji, 4) przygotować prezentację, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: opisy przypadków, karton formatu A4, flamastry, literatura z rozdziału 6 dotycząca wad wrodzonych narządu ruchu. Ćwiczenie 3 Scharakteryzuj dysfunkcje narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego na podstawie filmu dydaktycznego. 16

19 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) obejrzeć film na temat dysfunkcji narządu ruchu, 2) scharakteryzować dysfunkcje narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego, 3) sporządzić notatkę, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: film dydaktyczny, kartki formatu A4, flamastry, literatura z rozdziału 6 dotycząca dysfunkcji narządu ruchu Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić układy wchodzące w skład narządu ruchu? 2) określić przyczyny chorób reumatycznych? 3) scharakteryzować choroby reumatyczne narządu ruchu? 4) określić wrodzone choroby narządu ruchu? 5) wymienić inne poza reumatycznymi i wrodzonymi choroby narządu ruchu? 17

20 4.3. Zaburzenia krążeniowo-oddechowe Materiał nauczania W skład układu krążenia wchodzi: serce, naczynia krwionośne (tętnice i żyły) oraz naczynia i węzły chłonne. Do układu oddechowego zalicza się natomiast: nos i jamę nosową, krtań, tchawicę, oskrzela i płuca. Zaburzenia krążeniowo-oddechowe należą do najczęstszych i najbardziej rozpowszechnionych chorób. Jedną z najważniejszych chorób układu krążenia i jedną z najczęstszych chorób przewlekłych jest nadciśnienie tętnicze. Po 65 roku życia występuje u około 50% osób w polskiej populacji. Jest więc chorobą społeczną. Nadciśnienie właściwie nie daje żadnych dolegliwości (rzadko bóle czy zawroty głowy, wyjątkowo zaburzenia widzenia). Niestety powikłania nadciśnienia pod postacią choroby wieńcowej (łącznie z zawałem mięśnia sercowego), udaru mózgu czy niewydolności serca są bardzo poważne i nierzadko kończą się zgonem. Inną z bardzo rozpowszechnionych chorób jest choroba wieńcowa. Jedną z jej postaci (najbardziej zaawansowaną) jest zawał mięśnia sercowego. Przyczyną choroby wieńcowej, zwanej również chorobą niedokrwienną serca, jest zatykanie tętnic wieńcowych przez blaszki miażdżycowe. Do serca dochodzi wtedy mniej krwi (i tlenu), pojawiają się dolegliwości (ból duszność), komórki zaczynają gorzej pracować. Przy całkowitym odcięciu krwi (zawał) pojawia się martwica. Ból wieńcowy ma swoje charakterystyczne cechy: pojawia się za mostkiem; pacjent ma uczucie gniecenia i duszności, czasem palenia; ból promieniuje do szczęki, żuchwy, do ramion (najczęściej lewego); pojawia się po wysiłku czy stresie, ustępuje w spoczynku i po zażyciu nitrogliceryny. Jeżeli dołączyć do tego lęk, poty i nie ustępowanie bólu mimo podawania nitrogliceryny, to mamy do czynienia z zawałem mięśnia sercowego. Zawał serca i choroba wieńcowa są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Co roku zapada na nie około 100 tys. osób (głównie mężczyzn); 40% spośród tych osób umiera w ciągu roku. Kolejną grupą chorób są wady serca. Najczęściej dotyczą one zastawek. Zastawki są niezbędne do prawidłowego ukierunkowania przepływu krwi w sercu. Przy ich nieprawidłowościach pojawiają się problemy: niektóre jamy serca są bardziej obciążane niż zazwyczaj i przerastają albo rozszerzają się. Wyróżniamy wady serca wrodzone i nabyte. Te ostatnie są częstsze i dotyczą przede wszystkim zastawki dwudzielnej (mitralnej), oddzielającej lewy przedsionek od lewej komory. Najczęściej powstają w wyniku nierozpoznanej lub niedostatecznie leczonej choroby reumatycznej. Choroba reumatyczna jest jednym z przykładów chorób zapalnych serca. Inne zapalenia wywołane są wirusami, bakteriami czy chorobami autoimmunologicznymi. Dotyczą mięśnia serca, wsierdzia lub osierdzia. Mogą być też zajęte wszystkie trzy warstwy. Wśród chorób serca wyróżnia się również kardiomiopatie, czyli niezapalne choroby mięśnia sercowego będące skutkiem zmian w mięśniu sercowym powstałych w następstwie wad serca, nadciśnienia i zwężenia tętnic wieńcowych, a także zaburzenia rytmu jego pracy i przewodzenia bodźców. Te różne choroby mogą zakończyć się bardzo podobnie, w ich przebiegu może rozwinąć się niewydolność mięśnia serca. Pojawia się wtedy duszność, początkowo przy wysiłku, a później nawet w spoczynku. Jeśli zajęte jest też prawe serce, to pojawiają się obrzęki kończyn dolnych i częste oddawanie moczu w nocy. Niewydolność świadczy o poważnym uszkodzeniu mięśnia serca. Należy wtedy leczyć przede wszystkim to, co do niej doprowadziło (np. chorobę wieńcową). Podaje się również leki zwalczające jej objawy (np. obrzęki). 18

21 Miażdżyca naczyń obwodowych (tzw. miażdżyca zarostowa) jest wyrazem tego samego procesu, który doprowadza do rozwoju choroby wieńcowej. Złogi lipidowe i rozrost komórek zwężają światło naczyń. Do tego dochodzą jeszcze zakrzepy tworzące się na uszkodzonej wyściółce tętnic (czyli śródbłonku), które jeszcze bardziej zmniejszają drożność chorego naczynia. W rezultacie część organizmu, która korzysta z danej drogi transportowej jest niedostatecznie zaopatrywana w tlen i substancje odżywcze. W skrajnych przypadkach tworzy się martwica. W przypadku kończyn dolnych (tam najczęściej ze wszystkich tętnic obwodowych, czyli znajdujących się dalej od serca, rozwija się miażdżyca) ból pojawia się przy chodzeniu. Z racji tego, że pacjent musi zatrzymać się co pewien czas (po przebyciu pewnej odległości), taki objaw nazywa się chromaniem przestankowym. W bardziej zaawansowanej fazie odcinki pokonywane bez bólu stają się coraz krótsze, a w końcu objaw ten pojawia się w spoczynku. Podobnie jak w przypadku serca kończyna może być na tyle niedokrwiona, że jej część ulega martwicy, która jest widoczna w postaci nie gojących się owrzodzeń. Inną częstą chorobą dotyczącą głównie kobiet są żylaki kończyn dolnych. Są to nierównomierne rozszerzenia żył, często widoczne na skórze. Mogą, ale nie muszą być przyczyną nieprzyjemnego uczucia ciężkości nóg, a czasem również bolesności łydek. Leczenie (chirurgiczne, farmakologiczne) uzależnione jest od powikłań (zapaleń, zatorów) i od względów kosmetycznych. W zapaleniu żył na jakimś odcinku ściany żyły rozwija się (zgodnie z nazwą) stan zapalny wraz z wytworzeniem się zakrzepu. Powstaniu takiego stanu sprzyjają między innymi: długotrwałe unieruchomienie, zabiegi operacyjne, poród, urazy oraz żylaki. Rodzaj objawów zależy do tego, czy proces zapalny dotyczy żył powierzchownych czy głębokich. W zapaleniu żył może dojść do zatorów, czyli zatkania przez część zakrzepu światła jakiegoś dużego bądź małego naczynia. Zatory wraz z prądem krwi wędrują do serca i dalej do płuc. Leczenie jest najczęściej farmakologiczne i polega na podaniu leków przeciwzapalnych oraz przeciwzakrzepowych lub trombolitycznych (rozpuszczających zakrzep). Przykrym następstwem zapalenia żył jest tzw. zespół pozakrzepowy, w którym uszkodzeniu ulegają zastawki w warunkach prawidłowych nie pozwalające na cofanie się krwi żylnej na obwód. Oprócz obrzęku, bólu oraz stwardnienia skóry i tkanki podskórnej pojawia się również duże, trudno gojące się owrzodzenie. Leczenie zachowawcze jest trudne i długotrwałe, lepsze wyniki dają zabiegi chirurgiczne. Leczenie chorób krążenia Leczenie chorób układu krążenia podobnie jak postępowanie w innych chorobach dzieli się na zachowawcze i zabiegowe. Leczenie zachowawcze, to głównie farmakoterapia (za pomocą różnych klas leków). W nadciśnieniu tętniczym warto ograniczyć sól w diecie i zmniejszyć ciężar ciała. W chorobie wieńcowej bardzo ważna jest profilaktyka w postaci odpowiedniej diety i stylu życia. Pomagają również ćwiczenia fizyczne. Choroby układu oddechowego Zapalenie płuc jest to ostry stan zapalny miąższu płucnego wywołany przez bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, pasożyty, czynniki chemiczne i fizyczne. Najczęściej zapalenie płuc wywołują bakterie oraz wirusy. Jeżeli dojdzie do martwicy miąższu i zniszczenia przegród między pęcherzykowych, powstaje ropień płuca. Podstawowym badaniem w rozpoznawaniu zapalenia płuc jest wywiad chorobowy (gorączka, dreszcze, kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej), zmiany opukowe i osłuchowe nad płucem, badania laboratoryjne i RTG klatki piersiowej. Ostre zapalenie (nieżyt) oskrzeli jest to proces zapalny dróg oddechowych toczący się w ich ścianie. Najczęstszą przyczyną są zakażenia wirusowe i bakteryjne. W rozpoznawaniu ostrego zapalenia oskrzeli najważniejsze jest badanie podmiotowe, tj. wywiad lekarski (ostry początek choroby przebiegający z kaszlem, katarem i bólami w klatce piersiowej). 19

22 Przewlekłe zapalenie (nieżyt) oskrzeli cechuje się nadmiernym wydzielaniem śluzu w drzewie oskrzelowym, co przejawia się przewlekłym i nawracającym kaszlem oraz odkrztuszaniem. Odma opłucnej jest chorobą polegającą na obecności powietrza w jamie opłucnej z częściowym lub całkowitym zapadnięciem płuca. Podstawowym badaniem dla rozpoznania odmy opłucnej jest badanie radiologiczne klatki piersiowej i punkcja jamy opłucnej. Rozedma płuc charakteryzuje się powiększeniem ponad normę przestrzeni powietrznych w strukturach płuc znajdujących się obwodowo od oskrzelików i przebiega z destrukcją ścianki tych struktur. Niedodma płuc jest zapadnięciem się pęcherzyków płucnych i oznacza niepełne rozprężenie płuca lub części jego miąższu. Mechanizm niedodmy polega na zamknięciu światła oskrzela (niedodma obturacyjna) lub na ucisku z zewnątrz na płuco (niedodma kompresyjna). Obrzęk płuc jest to zespół chorobowy (o różnej przyczynie), którego podstawą jest nadmierne uwodnienie miąższu płucnego, upośledzające jego funkcję. Istotą sprawy jest przesiąkanie płynu ze światła włośniczek płucnych do przestrzeni śródmiąższowych oraz do pęcherzyków płucnych, upośledzające wymianę gazową. Zator tętnicy płucnej (zatorowość płucna) polega na zaczopowaniu, najczęściej skrzepliną, tętnicy płucnej (zator masywny) lub obwodowej gałęzi tętnicy płucnej (zator mały), czego konsekwencją jest upośledzenie wymiany gazowej w płucach. W większości przypadków jest następstwem powikłań zakrzepowych. Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną, umiejscawiającą się w 90 95% przypadków w płucach. Przyczyną gruźlicy u ludzi są prątki gruźlicy. Do zakażenia dochodzi drogą wziewną do układu oddechowego, znacznie rzadziej przez przewód pokarmowy, a jeszcze rzadziej przez kontakt skóry lub śluzówki oka z materiałem zakażonym prątkiem. Niewydolność oddechowa, to niedostateczne wysycenie tlenem krwi tętniczej lub obniżone wydalanie dwutlenku węgla. Astma (dychawica) oskrzelowa jest spowodowana zwężeniem oskrzeli i oskrzelików wskutek skurczu ich mięśni gładkich, obrzękiem błony śluzowej, nadmiernym wydzielaniem śluzu i jego zastojem w drogach oddechowych. Dominującym objawem klinicznym jest duszność napadowa. Należy w większości przypadków do chorób alergicznych układu oddechowego. Najczęstszymi objawami, które występują w chorobach układu oddechowego, są: duszność (brak tchu, ciężki oddech, ściskanie w klatce piersiowej, zatykanie ), sinica centralna (widoczna na twarzy, czerwieni warg i śluzówkach jamy ustnej), bóle w klatce piersiowej, z reguły nasilające się w czasie głębszego oddychania, kaszel, odkrztuszanie plwociny, krwioplucie, chrypka, bezgłos, świsty, zatkanie nosa. Choroby układu oddechowego są w większości uleczalne. Zakażenia wirusowe u osób wcześniej zdrowych nie wymagają leczenia przyczynowego. W zakażeniach bakteryjnych na ogół jest konieczna antybiotykoterapia. Leczenie astmy jest oparte na lekach wziewnych i rozszerzających oskrzela. Ważna jest profilaktyka przeciwalergiczna i unikanie zakażeń. W przewlekłych zapaleniach oskrzeli i rozedmie jest konieczne natychmiastowe zaprzestanie palenia papierosów. Zakażenia bakteryjne, powodujące nasilenie objawów chorobowych powinny być intensywnie leczone antybiotykami. Konieczna jest gimnastyka oddechowa. Odma opłucnej wymaga leczenia, jeśli jest duża i uciska płuco, zwłaszcza gdy się dopełnia z każdym oddechem, czyli jeśli jest odmą wentylową (z jednokierunkowym przepływem powietrza). Leczenie polega na nakłuciu opłucnej i ssącym (pod ciśnieniem) jej drenażu. Czas jego trwania jest różny, ale zawsze do momentu zamknięcia się powietrznej przetoki między płucem a jamą opłucnową. 20

23 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie narządy wchodzą w skład układu krążenia i oddechowego? 2. Jakie znasz najbardziej rozpowszechnione choroby układu krążenia? 3. Czego najczęściej dotyczą wady serca? 4. Jak przebiega miażdżyca? 5. Jaka choroba układu krążenia występuje głównie u kobiet? 6. Na czym polega leczenie chorób krążenia? 7. Jakie znasz choroby układu oddechowego? 8. Jakie są najczęstsze objawy chorób układu oddechowego? 9. Jakie znasz metody leczenia chorób układu oddechowego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Opracuj dietę dla pacjenta z chorobą wieńcową. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) scharakteryzować przyczyny powstawania choroby wieńcowej, 2) określić zasady żywienia zapobiegające chorobie, 3) sporządzić krótką notatkę, 4) opracować dietę, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki formatu A4, flamastry, literatura z rozdziału 6 dotycząca choroby wieńcowej. Ćwiczenie 2 Opracuj program zajęć ruchowych dla osób z nadwagą w przebiegu miażdżycy oraz zaprezentuj wybrane ćwiczenia na forum grupy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) określić objawy, przyczyny i przebieg miażdżycy, 2) sporządzić listę ćwiczeń dla osób z nadwagą, 3) zaprezentować ćwiczenia na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki formatu A4, flamastry, literatura z rozdziału 6 dotycząca miażdżycy, przyrządy potrzebne do wykonania ćwiczeń. 21

24 Ćwiczenie 3 Na podstawie opisu przypadków i wyników badań sporządź program profilaktyki dla pacjentów z astmą oskrzelową. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z opisami przypadków i wynikami badań pacjentów, 2) określić przyczyny astmy oskrzelowej, 3) sporządzić program profilaktyki, 4) zaprezentować program na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: karton formatu A4, flamastry, opisy przypadków, wyniki badań pacjentów, literatura z rozdziału 6 dotycząca astmy oskrzelowej Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić jakie narządy wchodzą w skład układu krążenia i układu oddechowego? 2) scharakteryzować najbardziej rozpowszechnione choroby układu krążenia? 3) określić czego najczęściej dotyczą wady serca? 4) scharakteryzować przebieg miażdżycy? 5) określić chorobę układu krążenia występującą najczęściej u kobiet? 6) określić metody leczenia chorób układu krążenia? 7) wymienić i scharakteryzować choroby układu oddechowego? 8) scharakteryzować objawy chorób układu oddechowego? 9) określić metody leczenia chorób układu oddechowego? 22

25 4.4. Podstawowe choroby układu nerwowego Materiał nauczania Chorobami układu nerwowego, ich rozpoznaniem, leczeniem czynnikami wywołującymi i sposobami zapobiegania zajmuje się dział medycyny zwany neurologią. Neurologia zajmuje się chorobami mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz niektórymi chorobami mięśni i nerwowego układu autonomicznego. Układ nerwowy jest najbardziej złożonym pod względem strukturalnym i czynnościowym układem organizmu ludzkiego, procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem różnych struktur anatomicznych. Choroby ośrodkowego układu nerwowego Udar mózgu, jest najczęstszą przyczyną zaburzeń czynności mózgu i zgonów. Niedokrwienie, a nierzadko również zniszczenie jakiegoś obszaru mózgu, występuje na ogół nagle. Następstwem jest porażenie lub niedowład, zaburzenia mowy, niekiedy z towarzyszącymi objawami ogólnymi, takimi jak utrata przytomności, zaburzenia oddechowe i krążeniowe. Podłożem choroby są najczęściej zmiany miażdżycowe tętnic. Powodują one zwężenie tętnic i sprzyjają powstawaniu zakrzepu, osłabiają ścianę naczynia, która może ulec przerwaniu, zwłaszcza przy wzroście ciśnienia krwi. Przyczyną zamknięcia naczyń może być również zator cząstkami zakrzepu, które odrywają się od zastawek serca lub jego ścian, a niekiedy od zakrzepów przyściennych w miażdżycy tętnicy głównej i dużych tętnic domózgowych. Najcięższy jest udar mózgu z krwotokiem mózgowym. Może wystąpić w różnym wieku, nagle w ciągu dnia, często poprzedza go silny ból głowy. W każdej postaci udaru, zwłaszcza w krwotoku, rozwija się w różnym stopniu obrzęk mózgu. Leczenie udaru odbywa się w szpitalu. w ostrym okresie, gdy chory jest nieprzytomny, podstawową sprawą jest utrzymanie drożności dróg oddechowych. Leczenie polega na podawaniu środków przeciw obrzękowych, regulujących ciśnienie krwi i podtrzymujących ciśnienie. Zapobieganie polega na: stosowaniu diety zapobiegającej otyłości i miażdżycy, regulacji ciśnienia krwi, kontroli poziomu cukru, leczeniu chorób serca. Krwotok (wylew) podpajęczynówkowy, powstaje wówczas, gdy ulegają osłabieniu ściany naczyń doprowadzających krew do mózgu i mogą wytworzyć się workowate uwypuklenia, które pękają. Do innych, rzadszych przyczyn przerwania ściany naczyń należą: miażdżyca i nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowości typu naczyniaka mózgu oraz urazy głowy ze stłuczeniem mózgu. Objawy są bardzo charakterystyczne, często w czasie wysiłku połączonego z podwyższeniem ciśnienia krwi, występuje nagły bardzo silny ból głowy przeważnie promieniujący do karku, wymioty, zwykle występuje utrata lub ograniczenie świadomości. Najgroźniejszym powikłaniem, obok powtórnego krwawienia, jest skurcz naczyń mózgu, powodujący zawał mózgu. Leczenie podobne jak w udarze mózgu. Szybkie leczenie operacyjne jest jedyną metodą, która może prowadzić do całkowitego wyleczenia. Guzy mózgu, pojęciem tym określa się nie tylko guzy nowotworowe, ale wszystkie nieprawidłowe masy powiększające swoją objętość wewnątrz czaszki. Objawy zależą od umiejscowienia guza. Często występują narastający ból głowy, nieco rzadziej nudności lub wymioty i zwolnienie tętna, narastający niedowład kończyn, zaburzenia czucia, mowy, widzenia. Rozpoznanie guza w jego wczesnej fazie zwiększa możliwość wyleczenia. Leczenie jest zasadniczo chirurgiczne. Zakażenia układu nerwowego, mogą być wywołane przez bakterie, wirusy, pasożyty oraz grzyby. W przebiegu zakażeń może dojść do zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych mięśni i mózgu w sposób ograniczony lub rozlany. 23

26 Zakażenia bakteryjne są to choroby o ciężkim przebiegu. Zakażenie jest wtórne, często z ognisk ropnych w gardle, uchu środkowym, w jamie nosowej. Choroba atakuje dzieci i osoby dorosłe, początek jest nagły. Zjawiają się bóle głowy, nudności i wymioty, znacznie podwyższona temperatura ciała, zaburzenia świadomości, drgawki. Znamiennym objawem jest sztywność karku. Leczenie polega na stosowaniu antybiotyków o szerokim spektrum działania. Rokowanie jest poważne, często mogą pozostać niedowłady, zaburzenia mowy, głuchota, napady padaczkowe. Do innych chorób bakteryjnych należą: gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, kiła układu nerwowego. Zakażenia wirusowe, wywołane przez wirusy: polio, Coxsackie, ECHO, świnki, półpaśca. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W pierwszym okresie choroby występują objawy nieżytowe lub jelitowe z gorączką, a dopiero po kilku dniach dołączają bóle głowy, ponowny wzrost temperatury ciała, nudności i wymioty. Stosowane jest przede wszystkim leczenie objawowe, rzadko podaje się antybiotyki. Rokowania są pomyślne. W wirusowym zapaleniu mózgu wywołanym przez wirusy grypy i opryszczki rokowania są poważne, umieralność duża. Do innych chorób wirusowych należą: wścieklizna, choroba Heinego-Medina, półpasiec, Zespół nabytego upośledzenia odporności-aids. Grzybicze zakażenia układu nerwowego występują u chorych z obniżoną odpornością wskutek długotrwałego stosowania antybiotyków lub u osób wyniszczonych długotrwałą chorobą. Obrazem choroby jest przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Leczenie jest bardzo trudne. Pasożytnicze choroby układu nerwowego to: toksoplazmoza, wągrzyca mózgu i włośnica. Najbardziej popularną chorobą jest toksoplazmoza, najczęściej wrodzona wskutek zakażenia płodu przez matkę. Obrazem choroby są różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, z dominującymi objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Choroby układu nerwowego wywołane urazem, stanowią 70% wszystkich chorób. W wyniku urazów dochodzi do zniszczenia elementów komórkowych tkanki mózgowej. Zależnie od stopnia uszkodzenia mózgu wyróżnia się: wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, zranienie mózgu. Podstawowym objawem po urazach mózgu są zaburzenia przytomności, trwające od kilku sekund do kilku dni a nawet miesięcy. Zawsze po urazach mózgu konieczna jest kontrola lekarska. Porażenie prądem elektrycznym, jest to bezpośrednie uszkodzenie układu nerwowego, objawiające się utratą przytomności, czasem drgawkami tonicznymi. Po odzyskaniu przytomności chory ma bóle głowy, mdłości, wymioty. Udar cieplny, porażenie słoneczne, wywołuje bezpośrednio obrzęk mózgu. Występuje wysoka gorączka, silne bóle głowy, wymioty, niekiedy utrata przytomności, drgawki. Chorego należy umieścić w chłodnym i zacienionym miejscu, niekiedy wymaga się leczenia szpitalnego. Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, jest to liczna grupa chorób, w których pierwotnie dochodzi do zmian anatomicznych i upośledzenia czynności określonych struktur. przyczyny tych chorób nie są znane. Do chorób tych zalicza się: Chorobę Parkinsona, objawia się zmianami morfologicznymi i biochemicznymi, prowadząc do obniżenia substancji pełniącej rolę przekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym dopaminy. Choroba ta pojawia się między rokiem życia, częściej u mężczyzn, charakterystyczne objawy to: drżenie spoczynkowe, spowolnione ruchy, ubóstwo mimiki, zgięta postawa ciała, chód drobnymi kroczkami, wzmożone napięcie 24

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka Choroby człowieka http://www.cai.pl/uklad_krazenia.htm Alergologia to gałąź medycyny która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób alergicznych (alergia to nadwrażliwość, uczulenie najczęściej na

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Studenckie Koło Zakładu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Budowa i czynność serca Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Pielęgniarstwo III Rok, Studia I stopnia, Paulina Krahel

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych 514[01].Z1.02

Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych 514[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Małek Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych 514[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1

vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 1 vademecum pacjenta jak rozpoznawać objawy chorób 3 A l+ Angina paciorkowcowa Choroba powszechna, szczególnie wśród dzieci, z bólem gardła i gorączką.

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ Wojskowo-Lekarski Oddział FIZJOTERAPII PATRYCJA MROZEK Nr albumu: 506817840 OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

12. Powikłania wad serca

12. Powikłania wad serca 12. Powikłania wad serca Małgorzata Procelewska, Adam Stebel Niewydolność krążenia W przypadku niewydolności krążenia serce nie jest w stanie dostarczyć życiowo ważnym narządom utlenowanej krwi w ilości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic Z Damianem przez całe życie s. 4 Drodzy Czytelnicy, przez ostatni rok tworzyliśmy razem z Wami biuletyn Centrum Medycznego Damiana Poradnik. Sztuka

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy Paweł Podsiadło 2010 Spis treści 1.Wstęp............str. 3 2.Wybrane wiadomości z fizjologii człowieka..str. 4 3.Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

WIOSNA 2014. Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed. Sprawdź, czy to nie alergia. Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją

WIOSNA 2014. Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed. Sprawdź, czy to nie alergia. Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją WIOSNA 2014 Luxmed on-line: www.luxmedlublin.pl facebook.com/cmluxmed Sprawdź, czy to nie alergia Wady postawy u dzieci Gdy hormony szaleją 2 NOWOŚCI Drodzy Czytelnicy! Cieszymy się z nadejścia wiosny

Bardziej szczegółowo

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE... 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ... 2. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA... VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ W jednostce ratownictwa zorganizowana jest służba medyczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz.

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz. OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE dlakazdego www.zdrowiedlakazdego.pl nr 5 (7) 2007 r. nakład 238 900 egz. ISSN 1896-3781 CZTERY SPOŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo