OÂWIADCZENIE MEDYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OÂWIADCZENIE MEDYCZNE"

Transkrypt

1 OÂWIADCZENIE MEDYCZNE padi.com Informacje Uczestnika (Dane Poufne) Przeczytaj dokładnie przed podpisaniem. Poni sze oêwiadczenie informuje o potencjalnym ryzyku zwiàzanym z nurkowaniem ze sprz tem powietrznym i post powaniu podczas kursu. Twój podpis na tym oêwiadczeniu jest wymagany, eby wziàêç udzia w szkoleniu oferowanym przez oraz Instruktora Firm zlokalizowanà w. Przeczytaj poni sze oêwiadczenie przed podpisaniem. Musisz wypełniç to oêwiadczenie, włàczajàc w to kwestionariusz medyczny, aby móc uczestniczyç w szkoleniu nurkowym. Je eli jesteê niepełnoletni to oêwiadczenie muszà podpisaç równie rodzice lub opiekunowie. Nurkowanie to sport ekscytujàcy i wymagajàcy. Je eli stosuje si prawidłowe techniki jest on relatywnie bezpieczny. Post powanie niezgodne KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY NURKA Do uczestnika: Celem tej ankiety jest ustalenie czy uczestnik powinien byç przebadany przed przystàpieniem do kursu rekreacyjnego nurkowania. Pozytywne odpowiedzi nie muszà oznaczaç dyskwalifikacji z nurkowania. Twierdzàca odpowiedê oznacza, e wyst pujà okolicznoêci, które mogà wpływaç na Twoje bezpieczeƒstwo podczas nurkowania i musisz poradziç si lekarza. Prosz odpowiedzieç TAK lub NIE na pytania dotyczàce dawnych lub z przyj tymi procedurami zwi ksza ryzyko. Aby nurkowaç bezpiecznie nale y byç w dobrej kondycji i nie mieç nadwagi. Nurkowanie mo e byç wyczerpujàce w pewnych warunkach. System krà enia oraz system oddechowy muszà byç w dobrym stanie. Przestrzenie powietrzne takie jak zatoki i ucho Êrodkowe muszà byç zdrowe. Nie powinny nurkowaç osoby cierpiàce na choroby serca, majàce katar lub choroby infekcyjne dróg oddechowych, padaczk oraz inne powa ne schorzenia lub b dàce pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Je eli masz astm, chorob serca lub inne przewlekłe schorzenia lub jeêli regularnie bierzesz lekarstwa zasi gnij porady lekarza i instruktora przed przystàpieniem do szkolenia. Instruktor zaznajomi Ci z wa nymi zasadami zwiàzanymi z odpowiednim oddychaniem i wyrównywaniem ciênienia podczas nurkowania. NiewłaÊciwe u ywanie sprz tu mo e spowodowaç powa ne obra enia. Musisz zostaç przeszkolony pod nadzorem uprawnionego instruktora jak bezpiecznie u ywaç tego sprz tu. Je eli masz dodatkowe pytania dotyczàce OÊwiadczenia Medycznego, omów je z twoim instruktorem przed podpisaniem tego dokumentu. aktualnych problemów. Je eli nie jesteê pewien co odpowiedzieç, odpowiedz TAK. Je eli którykolwiek z wymienionych poni ej przypadków dotyczy ciebie, musisz zasi gnaç porady lekarza przed przystàpieniem do szkolenia nurkowego. Od swojego instruktora dostaniesz komplet specjalnych wytycznych PADI dotyczàcych badaƒ medycznych zwiàzanych z rekreacyjnym nurkowaniem, które weêmiesz ze sobà na wizyt u lekarza. Czy jesteê lub zamierzasz zajêç w cià w najbli szym czasie? Czerwonk lub odwodnienie wymagajàce interwencji lekarza? Czy regularnie bierzesz lekarstwa na recept lub bez recepty? Czy miałeê wypadek nurkowy, chorob dekompresyjnà? (nie dotyczy Êrodków antykoncepcyjnych oraz prewencji przeciwko malarii) Problemy z kr gosłupem w przeszłoêci? Masz ju ponad 45 lat i jednoczeênie mo esz odpowiedzieç TAK NiezdolnoÊç do umiarkowanych çwiczeƒ? (spacer 1,6 km na jedno lub wi cej z poni szych: w 12 minut) palisz fajk, cygara lub papierosy MiałeÊ wypadek z utratà przytomnoêci w ciàgu ostatnich pi ciu lat? masz wysoki poziom cholesterolu Stałe problemy z kr gosłupem? ktoê w rodzinie choruje na serce lub miał zawał serca znajdujesz si pod opiekà lekarza Operacj zwiàzanà z kr gosłupem? masz podwy szone ciênienie krwi Cukrzyc? masz problemy cukrzycowe, te te kontrolowane przez samà diet Problemy z kr gosłupem, ramionami lub nogami operacje, Czy kiedykolwiek miałeê lub masz obecnie... złamania, zwichni cia? Astm, problemy podczas oddychania lub podczas çwiczeƒ? NadciÊnienie lub za ywasz lekarstwa, aby mu zapobiegaç? Cz ste i ci kie ataki kataru siennego lub innej alergii? Choroby serca? Cz ste przezi bienia, zapalenie zatok lub bronchit? Zawał serca? Choroby płuc? Dusznic bolesnà, operacj serca, naczyƒ krwionoênych? Odm opłucnowà? Operacj zatok? Inne choroby lub operacje klatki piersiowej? Chorob lub operacj ucha, utrat słuchu lub problemy z Problemy ze zdrowiem psychicznym (Ataki paniki, l k przed utrzymaniem równowagi? zamkni tà lub otwartà przestrzenià)? Cz ste problemy z uszami? Epileps, ataki, konwulsje lub za ywasz lekarstwa, aby im Krwawienia lub inne choroby krwi? zapobiegaç? Przepuklin? Nawracajàcà migren lub za ywasz lekarstwa, aby jej zapobiegaç? Wrzody lub operacje wrzodów? Omdlenia i utrat przytomnoêci ( cz Êciowe lub całkowite)? Kolostomi (przetok chirurgicznà)? Cz sto lub okresowo cierpisz na chorob lokomocyjnà (morskà lub Czy nadu ywałeê w ciàgu ostatnich 5 lat lub nadu ywasz alkoholu podczas jazdy samochodem)? lub narkotyków? Podane przeze mnie informacje sà zgodne z mojà najlepszà wiedzà. Wyra am zgod na przej cie odpowiedzialnoêci za przeoczenie przeze mnie jakichkolwiek byłych lub obecnych warunków medycznych. Imi i Nazwisko oraz podpis uczestnika Data Podpis rodziców lub opiekuna Data PRODUCT NO (Rev. 09/01) Version 2.0 International PADI, Inc. 1989, 1990, 1998, 2001 Strona 1 z 6 Recreational Scuba Training Council, Inc. 1989, 1990, 1998, 2001 A-5

2 KURSANT Prosz wype niç czytelnie. Nazwisko Data urodzin Wiek Imi Inicja Nazwisko Dzieƒ/Miesiàc/Rok Adres do korespondencji Miasto Województwo Kraj Kod pocztowy Telefon domowy ( ) Telefon do pracy ( ) FAX ( ) Nazwisko i adres lekarza rodzinnego lub lekarza pierwszego kontaktu Lekarz Szpital Adres Data ostatniego badania Nazwisko badajàcego Szpital Adres Telefon ( ) Czy kiedykolwiek potrzebowa eê pomocy lekarza podczas nurkowania? Tak Nie JeÊli tak, to kiedy? LEKARZ Ta osoba jest kandydatem na kurs nurkowania rekreacyjnego lub jest certyfikowanym nurkiem (nurkowanie z u yciem sprz tu powietrznego). Prosz o podanie opinii o kandydacie. Załàczone sà wytyczne PADI dotyczàce badania medycznego nurków. Opinia lekarza Brak przeciwwskazaƒ do nurkowania. Ta osoba nie powinna nurkowaç. Uwagi Data Podpis lekarza (dzieƒ/miesiàc/rok) Lekarz Szpital Adres Telefon ( ) A-6 Strona 2 z 6

3 WYTYCZNE BADANIA MEDYCZNEGO NURKÓW REKRACYJNYCH Instrukcje dla lekarza: Nurkowanie rekreacyjne z aparatem powietrznym mo e byç przyjemnym sportem, bezpieczniejszym od wielu innych rodzajów aktywnoêci. Ryzyko zawarte w nurkowaniu mo e si zwi kszyç w przypadku pewnych uwarunkowaƒ fizycznych, których powiàzanie z nurkowaniem nie musi byç oczywiste. Dlatego wa ne jest, aby poddaç nurka badaniom pod kàtem tych warunków. BADANIE LEKARSKIE NURKA REKREACYJNEGO nastawione jest na warunki, które moga zwi kszyç ryzyko choroby dekompresyjnej, urazu ciênieniowego p uc z nast pstwami wystàpienia zatorów gazowych, które mogà spowodowaç utoni cie. Dodatkowo, nurek musi byç zdolny do wytrzymania pewnego stopnia stresu i fizjologicznych efektów zwiàzanych z zanurzeniem, optycznymi właêciwoêciami wody oraz mieç wystarczajàcà kondycj fizycznà i psychicznà aby poradziç sobie z mo liwymi zagro eniami kondycji psychofizycznej. Wywiad oraz badanie medyczne powinny składaç si przynajmniej z poni szych punktów. Lista czynników, które mogà niekorzystnie wpływaç na nurka nie jest wyczerpujàca, ale zawiera najcz Êciej spotykane problemy. Krótkie wprowadzenie powinno ostrzegaç przed istotà ryzyka jakie za sobà pociàga ka dy medyczny problem. Potencjalny nurek i konsultujàcy go lekarz muszà rozwa yç przyjemnoêç jakà ma dawaç nurkowanie w stosunku do ryzyka Êmierci czy obra eƒ z powodu indywidualnych uwarunkowaƒ medycznych. Tak jak w przypadku ka dej działalnoêci rekreacyjnej, brak jest danych umo liwiajàcych obliczenie dokładnego prawdopodobieƒstwa obra eƒ. DoÊwiadczenie oraz prawa fizjologiczne pozwalajà jedynie na jakoêciowe oszacowanie relatywnego ryzyka. Dla celów tego dokumentu, Powa ne Ryzyko sugeruje, e u osoby wyst puje znaczàco zwi kszone ryzyko choroby dekompresyjnej, urazu ciênieniowego p uc i ucha Êrodkowego oraz utraty przytomnoêci w nast pstwie utoni cia, w porównaniu do wi kszoêci populacji. Konsultacje lekarskie ogólnie zniech cà kursanta z takimi problemami medycznymi do nurkowania. Wzgl dne Ryzyko odnosi si do umiarkowanie zwi kszonego ryzyka, które w pewnych przypadkach mo e byç do przyj cia. Aby podjàç decyzj, czy nurkowanie jest przeciwwskazane w przypadku tych problemów medycznych, lekarz musi oprzeç swój osàd na ocenie indywidualnego pacjenta. Niektóre problemy medyczne, które mogà wykluczaç z nurkowania sà tymczasowe z natury lub sà uleczalne, pozwalajàc osobie na bezpieczne nurkowanie, kiedy ju minà. Jako pomoc przy okreêleniu statusu nurka powinna zostaç uzyskana specjalistyczna konsultacja. W załàczniku znajduje si lista odpowiednich jednostek. Lekarze z DAN zwiàzani z Duke University Health System sà dost pni dla konsultacji telefonicznych pod numerem podczas godzin pracy. W awaryjnych sytuacjach przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu mo na dzwoniç na numer lub DAN. Powiàzane organizacje istniejà w zwiàzanych krajach DAN Europe we Włoszech , DAN S.E.A.P. w Australii oraz Divers Emergency Service (DES) w Australii , DAN Japonia , DAN Południowa Afryka oraz DAN Polska Mo na tak e znaleêç na stronach internetowych numery telefonów do podobnych organizacji. NEUROLOGIA Zaburzenia neurologiczne oddziaływujàce na zdolnoêç nurka do wykonywania çwiczeƒ powinny byç ocenione według stopnia nara enia. Niektórzy nurkujàcy lekarze uwa ajà, e warunki w których mogà pojawiç sie neurologiczne objawy i symptomy takie jak migrena i choroby demielinizacyjne sà przeciwwskazaniem do nurkowania, poniewa zaostrzenie lub atak choroby (np. migrena z aurà) mogà byç trudne do Strona 3 z 6 odró nienia od neurologicznych objawów choroby dekompresyjnej. Urazy g owy spowodowane utratà przytomnoêci powinny byç wzi te pod uwag. Migrenowe bóle głowy z objawami lub ostroêcià osłabiajàcà funkcje motoryczne lub poznawcze, z objawami neurologicznymi Urazy głowy w przeszłoêci, z nast pstwami innymi ni drgawki Wypadni cie jàdra mia d ystego Guz lub t tniak Neuropatia obwodowa Stwardnienie rozsiane Neuralgia nerwu trójdzielnego Uraz rdzenia kr gowego lub mózgu Wszelkie nieprawidłowoêci gdzie wyst puje znaczàce prawdopodobieƒstwo utraty przytomnoêci, a co si z tym wià e, zwi kszenie ryzyka utoni cia. Nurkowie z nieprawidłowoêciami w mózgu lub rdzeniu kr gowym, gdzie perfuzja jest upoêledzona, mogà byç w grupie zwi kszonego ryzyka choroby dekompresyjnej. Niektóre z uwarunkowaƒ: Drgawki w wywiadzie (inne ni dzieci ce drgawki goràczkowe). Przemijajàcy udar niedokrwienny mózgu (TIA) lub inny epizod naczyniowo mózgowy. Ci ki przypadek choroby dekompresyjnej (centralny system nerwowy, ucho wewn trzne) z utrzymujàcymi si ubytkami neurologicznymi. UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY Poni sze diagnozy czynià zwykle nurka niezdolnym do spełnienia wymagaƒ wysiłkowych spotykanych w nurkowaniu rekreacyjnym. Te uwarunkowania mogà doprowadziç do niedokrwienia mi Ênia sercowego i jego konsekwencji. JeÊli wyst pujà jakiekolwiek wàtpliwoêci dotyczàce stanu fizycznego zaleca si przeprowadzenie testu odpornoêci na stres. Zalecane minimum w tym wypadku to co najmniej 13 METS.* Niespełnienie wymagaƒ wysiłkowych powinno zwróciç uwag lekarza. Poprawienie kondycji i ponowne badanie mogà póêniej dopuêciç do nurkowania. Zanurzenie w wodzie powoduje przemieszczenie si krwi z krà enia obwodowego do centralnego, efekt ten zwi kszony jest szczególnie w zimnej wodzie. Wyraêne zwi kszenie obcià enia wst pnego podczas zanurzenia mo e przyspieszyç rozwój obrz ku płuc w przypadku osób z upoêledzonà funkcjà lewej komory lub wadami zastawkowymi. Efekt zanurzenia mo e byç w wi kszoêci przypadków zmierzony przez oszacowanie zachowania si nurka podczas pływania po powierzchni. Du o wypadków Êmiertelnych nurków w Ameryce Północnej nast puje z powodu choroby niedokrwiennej mi Ênia sercowego. W przypadku osób starszych ni 40-to letnich przed dopuszczeniem do nurkowania zaleca si oszacowanie ryzyka wystàpienia choroby niedokrwiennej mi Ênia sercowego. W takich przypadkach mo e byç niezb dne wykonanie próby wysiłkowej, aby okreêliç stopieƒ ryzyka rozwoju choroby. *METS termin opisujàcy koszt metaboliczny. MET w stanie spoczynku wynosi jeden, 2 METS to wartoêç dwa razy wi ksza, 3 METS trzy razy wi ksza itd. Koszt energii wypoczynkowej jest zatem ujednolicony. (Exercise Physiology; Clark, Prentice Hall, 1975.) A-7

4 Pomostowanie aortalno wieƒcowe (CABG) w wywiadzie Przezskórna angioplastyka balonowa (PCTA) lub rozpoznana choroba niedokrwienna serca Zawał serca w wywiadzie NiewydolnoÊç krà enia NadciÊnienie Zaburzenia rytmu w wywiadzie wymagajàce leczenia farmakologicznego NiedomykalnoÊç zastawki Rozruszniki Patologia zwiàzana z wszczepieniem rozrusznika serca powinna byç rozpatrywana pod kontem mo liwoêci fizycznych przyszłego nurka. W takiej sytuacji samo wszczepienie rozrusznika nie wyklucza z uprawiania nurkowania pod warunkiem, e kandydat jest w stanie spełniç kryteria fizyczne. *UWAGA: Wszczepiony rozrusznik musi posiadaç certyfikat producenta który potwierdza jego wytrzymałoêç na zmiany ciênienia zachodzàce podczas nurkowania rekreacyjnego. Powa ne Ryzyko P cherzyki gazu cz sto powstajàce podczas dekompresji w naczyniach ylnych, mogà w sprzyjajàcych okolicznoêciach (niezaroêni ty otwór owalny) przedostaç si z prawego serca do lewego wywołujàc neurologiczne objawy choroby dekompresyjnej. Kardiomiopatie i zw enia w obr bie zastawek mogà prowadziç do utraty przytomnoêci podczas çwiczeƒ. UKŁAD ODDECHOWY Ka dy proces lub uszkodzenie, które utrudnia przepływ powietrza z płuc umieszcza nurka w grupie ryzyka nara onej na niekontrolowany wzrost ciênienia w p cherzykach płucnych, co mo e doprowadziç do ich p kni cia i wystàpienia zatoru gazowego mózgu. Wiele chorób Êródmià szowych tkanki płucnej predysponuje do wyst powania odmy samoistnej: astma, przewlek a obturacyjna choroba płuc, torbiele i jamy w obr bie tkanki płucnej mogà prowadziç do wystàpienia pułapek powietrznych (air trapping). Porozumienie Towarzystwa Hiperbarii i Medycyny Podwodnej (UHMS) z 1996 roku dotyczàce nurkowania i astmy, mówi, e aby ryzyko barotraumy płuc oraz choroby dekompresyjnej było wystarczajàco niskie, nurek z astmà powinien nie mieç objawów oraz powinien mieç prawidłowà spirometri przed i po próbie wysiłkowej. Testy prowokacyjne (np. z u yciem histaminy, roztworu soli hipertonicznej lub methacholiny) nie zostały wystarczajàco ujednolicone do interpretacji w kontekêcie nurkowania. Odma pojawiajàca si podczas nurkowania mo e mieç katastrofalne skutki. Podczas wynurzania si nurka, uwi zione powietrze rozpr a si i mo e spowodowaç gwałtowne wystàpienie objawów odmy pr nej. Oprócz ryzyka barotraumy płucnej, choroby dróg oddechowych z powodu zarówno zaburzeƒ strukturalnych tkanki płucnej, Êciany klatki piersiowej jak i układu nerwowo-mi Êniowego mogà osłabiaç działanie wymagajàce wysiłku. Zaburzenia strukturalne klatki piersiowej lub brzucha lub układu nerwowo-mi Êniowego mogà osłabiaç odruchy kaszlowe, co mo e zagra aç yciu w przypadku dostania si wody do dróg oddechowych. Na ograniczenia oddechowe z powodu choroby składajà si połàczone efekty zanurzenia i zwi kszajàca si g stoêç gazu, która zwi ksza si w stosunku do ciênienia (powodujàc zwi kszone opory oddechowe). Pomocne mo e byç wykonanie próby wysiłkowej. Astma w wywiadzie* (RAD) Astma wysiłkowa w wywiadzie* (EIB) Torbiele lub jamy w obr bie tkanki płucnej* Odma w wywiadzie spowodowana: Zabiegiem chirurgicznym w obr bie klatki piersiowej Urazem obejmujàcym jam op ucnowà* Uraz spowodowany wystàpieniem pułapki powietrznej w wywiadzie* OtyłoÊç W wywiadzie: wystàpienie obrz ku płuc sprowokowanego zanurzeniem w wodzie.* Choroby Êródmià szowe tkanki płucnej: Mogà zwi kszaç ryzyko wystàpienia odmy. * Spirometria powinna byç w normie przed i po wysiłku Aktywna astma, astma wysiłkowa, przewlekła obturacyjna choroba płucna lub dodatni wywiad w kierunku tych schorzeƒ wraz z nieprawidłowymi wynikami w badaniu spirometrycznym lub dodatnià próbà wysiłkowà sà bezwzgl dnym przeciwwskazaniem do uprawiania nurkowania. Odma samoistna w wywiadzie. Osoby, u których wystàpiła odma samoistna powinny unikaç nurkowania, nawet po poddaniu si zabiegowi operacyjnemu majàcemu na celu usuni cie przyczyny powstania odmy (np. pleurodeza). Zabiegi chirurgiczne albo nie usuwajà przyczyny powodujàcej powstanie odmy (np. pleurodeza, segmentowa pulmonektomia) albo nie prowadzà do pełnej korekty zaburzenia. Spadek wydolnoêci fizycznej spowodowany chorobà układu oddechowego. UK AD POKARMOWY Ryzyko Czasowe Tak jak w przypadku innych narzàdów i stanów chorobowych, proces, który chronicznie osłabia nurka, mo e osłabiaç jego zdolnoêç do wysiłku. Ponadto, nurkowanie cz sto odbywa si w miejscach oddalonych od miejsc opieki medycznej. Dlatego nale y rozwa yç mo liwoêç ostrych nawrotów lub Êmiertelnych symptomów. Choroby Czasowego Ryzyka Choroba wrzodowa z towarzyszàcym zw eniem odêwiernika lub ci kim refluksem. Niezoperowana przepuklina w obr bie Êciany jamy brzusznej gro àca uwi êni ciem jelita. Choroby zapalne jelit Zaburzenia czynnoêciowe przewodu pokarmowego Powa ne Ryzyko Zmiany anatomiczne powiàzane z operacjà lub malformacjà, prowadzàce do blokowania przepływu gazu, mogà powodowaç powa ne problemy. Gazy rozpr ajà si podczas wynurzania i mogà prowadziç do perforacji przewodu pokarmowego lub spowodowaç wymioty. Wymioty pod wodà mogà byç przyczynà utoni cia. Zw enie w obr bie ołàdka mogàce prowadziç do wystàpienia wymiotów Przewlekłe lub nawracajàce zw enie w obr bie jelita cienkiego Ci ki refluks ołàdkowo przełykowy Achalazia prze yku Przepuklina rozworu prze yku. ORTOPEDIA Nale y oszacowaç stosunkowe osłabienie mo liwoêci poruszania si, szczególnie na łodzi lub na brzegu ze sprz tem wa àcym do 18 kg. Uwarunkowania ortopedyczne w stopniu wystarczajàcym do osłabienia zdolnoêci do wysiłku mogà zwi kszaç ryzyko. Amputacja Skolioza o takim stopniu nasilenia, e prowadzi do zaburzeƒ wentylacji a w konsekwencji do spadku wydolnoêci fizycznej. Ja owa martwica koêci ryzyko progresji zwiàzanej z dekompresjà w trakcie nurkowania (zmiany w organizmie wyst pujàce w trakcie dekompresji mogà przyspieszyç/nasiliç zmiany chorobowe). A-8 Strona 4 z 6

5 Choroby Czasowego Ryzyka Bóle pleców HEMATOLOGIA NieprawidłowoÊci prowadzàce do zaburzeƒ reologicznych mogà teoretycznie zwi kszaç ryzyko wystàpienia choroby dekompresyjnej. Skazy krwotoczne mogà nasiliç objawy barotraumy ucha Êrodkowego lub zatok i zaostrzyç obra enia zwiàzane z chorobà dekompresyjnà ucha wewn trznego lub rdzenia kr gowego. Krwotoki do stawów (np. w hemofilii) mogà byç trudne do rozró nienia od objawów choroby dekompresyjnej. Anemia sierpowata Czerwienica Prawdziwa Białaczka Hemofilia/Zaburzenia krzepni cia Psychozy Nieleczone napady paniki w wywiadzie U ywanie narkotyków, alkoholu OTOLARYNGOLOGIA Podczas wynurzania i zanurzania musi dojêç do wyrównania pomi dzy ciênieniem panujàcym na danej gł bokoêci a ciênieniem wewnàtrz przewodu słuchowego zewn trznego, ucha Êrodkowego i zatok. Niepowodzenie tego procesu prowadzi przynajmniej do wystàpienia bólu a w najgorszym przypadku do przerwania błony b benkowej i kalectwa czy nawet Êmierci. Ucho wewn trzne wypełnia płyn i jest ono nieêciêliwe. Elastyczne obszary mi dzy uchem Êrodkowym a uchem wewn trznym, okienka owalne i okràgłe sà jednak e poddawane zmianom ciênienia. METABOLIZM I ENDOKRYNOLOGIA Za wyjàtkiem cukrzycy, stan zmienionych funkcji hormonalnych lub metabolicznych powinien byç oceniony według wpływu na zdolnoêç do tolerowania umiarkowanego wysiłku fizycznego i stresu zwiàzanego z nurkowaniem. OtyłoÊç mo e zwi kszaç ryzyko wystàpienia choroby dekompresyjnej oraz osłabiç tolerancj na wysiłek fizyczny, jest równie czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. NiedoczynnoÊç lub nadczynnoêç narzàdów wydzielania wewn trznego OtyłoÊç NiewydolnoÊç nerek Potencjalnie gwałtowna zmiana poziomu ÊwiadomoÊci powiàzana z hipoglikemià u diabetyków b dàcych na kuracji insulinowej okreêlonych doustnych leków hipoglikemicznych mo e spowodowaç utoni cie. Dlatego nurkowanie jest w tym przypadku przeciwwskazane, chyba, e zwiàzane jest ze specjalnym programem, który zajmuje si tymi sprawami. Cià a: Wpływ ylnych zatorów gazowych powstajàcych podczas dekompresji na płód nie został dokładnie zbadany. Dlatego nurkowanie nie jest zalecane zarówno w adnym stadium cià y jak i w przypadku kobiet usiłujàcych zajêç w cià. ZESPÓ ZACHOWAWCZY EMOCJONALNY ZdolnoÊci umysłowe nurka i stan emocjonalny sà istotne aby bezpiecznie nurkowaç. Kursant musi mieç wystarczajàce zdolnoêci przyswajania informacji przedstawionych przez instruktora, byç w stanie bezpiecznie zaplanowaç i wykonaç swoje nurkowania oraz reagowaç na zmiany wokół niego w wodnym Êrodowisku. Motywacja kursanta do nauki oraz jego mo liwoêci radzenia sobie z potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami sà równie krytyczne w bezpiecznym nurkowaniu. Niedorozwój umysłowy Nadu ywanie narkotyków, alkoholu w wywiadzie Epizody psychotyczne w wywiadzie Stosowanie leków psychotropowych NiewłaÊciwa motywacja do nurkowania jedynie by zadowoliç mał onka, partnera lub kogoê z rodziny, aby dowieêç sobie, e mo na sobie poradziç z własnymi l kami Klaustrofobia i agorafobia Srtona 5 z 6 Przerwane wczeêniej ale zagojone membrany okienka owalnego lub okràgłego majà, przy zwi kszonym ryzyku przerwania, tendencje do niewłaêciwego wyrównywania ciênienia lub do wytwarzania wyraênego nadciênienia w przypadku energicznego stosowania manewru Valsavy. Krtaƒ oraz gardło muszà byç wolne od przep ywu powietrza. Struktury krtani i nagłoêni muszà funkcjonowaç normalnie aby zapobiec aspiracji. Ukształtowanie uchwy i szcz ki musi pozwalaç osobie na utrzymanie w ustach ustnika automatu oddechowego. Osoby ze złamaniami w obr bie twarzy mogà mieç skłonnoêç do barotraumy oraz urazów przestrzeni wypełnionych powietrzem w obr bie twarzoczaszki. Nawracajàce zapalenia ucha zewn trznego Znaczace zw enie Êwiatła przewodu słuchowego zewn trznego NieprawidłowoÊci tràbki Eustachiusza Nawracajàce zapalenia ucha Êrodkowego lub zatok Perforacja błony b benkowej w wywiadzie Tympanoplastyka w wywiadzie Zabiegi na wyrostku sutkowym Znaczàcy ubytek słuchu Parali nerwu twarzowego niezwiàzany z barotraumà Protezy z bowe Złamania w obr bie twarzoczaszki w wywiadzie Niezaleczone rany po zabiegach chirurgicznych w obr bie jamy ustnej Radioterapia dotyczàca twarzy lub szyji w wywiadzie NieprawidłowoÊci funkcjonowania stawu skroniowo uchwowego W wywiadzie p kni cie okienka okràgłego Proteza błony b benkowej Ubytek w błonie b benkowej Zabiegi na kosteczkach s uchowych W wywiadzie operacja ucha Êrodkowego Przebyte choroby ucha wewn trznego Parali nerwu twarzowego w wyniku barotraumy Choroby ucha wewn trznego przebyte Nieskorygowana operacyjnie niedro noêç w zakresie górnych dróg oddechowych Cz Êciowa lub całkowita laryngiektomia Tracheostomia Nieskorygowane laryngocele W wywiadzie choroba dekompresyjna z objawami ze strony układu równowagi A-9

6 BIBLIOGRAFIA I ODNOÂNIKI 1. Bennett, P. & Elliott, D (eds.)(1993). The Physiology and Medicine of Diving. 4th Ed., W.B. Saunders Company Ltd., London, England. 2. Bove, A., & Davis, J. (1990). Diving Medicine. 2nd Edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA. 3. Davis, J., & Bove, A. (1986). Medical Examination of Sport Scuba Divers, Medical Seminars, Inc., San Antonio, TX 4. Dembert, M. & Keith, J. (1986). Evaluating the Potential Pediatric Scuba Diver. AJDC, Vol. 140, November. 5. Edmonds, C., Lowry, C., & Pennefether, J. (1992).3rd ed., Diving and Subaquatic Medicine. Butterworth & Heineman Ltd., Oxford, England. 6. Elliott, D. (Ed) (1994). Medical Assessment of Fitness to Dive. Proceedings of an International Conference at the Edinburgh Conference Centre, Biomedical Seminars, Surry, England. 7. Fitness to Dive, Proceedings of the 34th Underwater & Hyperbaric Medical Society Workshop (1987) UHMS Publication Number 70(WS-FD) Bethesda, MD. 8. Neuman, T. & Bove, A. (1994). Asthma and Diving. Ann. Allergy, Vol. 73, October, O Conner & Kelsen. 9. Shilling, C. & Carlston, D. & Mathias, R. (eds) (1984). The Physician s Guide to Diving Medicine. Plennum Press, New York, NY. 10. Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) 11. Divers Alert Network (DAN) United States, 6 West Colony Place, Durham, NC 12. Divers Alert Network Europe, P.O. Box Roseto, Italy, telephone non-emergency line: weekdays office hours , emergency line 24 hours: Divers Alert Network S.E.A.P., P. O. Box 384, Ashburton, Australia, telephone Divers Emergency Service, Australia, hyperbaric, telephone South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS), P.O. Box 190, Red Hill South, Victoria, Australia, 16. European Underwater and Baromedical Society, OSOBY POMOCNE Paul A. Thombs, M.D., Medical Director Hyperbaric Medical Center St. Luke s Hospital, Denver, CO, USA Peter Bennett, Ph.D., D.Sc. Professor, Anesthesiology Duke University Medical Center Durham, NC, USA Richard E. Moon, M.D., F.A.C.P., F.C.C.P. Departments of Anesthesiology and Pulmonary Medicine Duke University Medical Center Durham, NC, USA Roy A. Myers, M.D. MIEMS Baltimore, MD, USA William Clem, M.D., Hyperbaric Consultant Division Presbyterian/St. Luke s Medical Center Denver, CO, USA John M. Alexander, M.D. Northridge Hospital Los Angeles, CA, USA Des Gorman, B.Sc., M.B.Ch.B., F.A.C.O.M., F.A.F.O.M., Ph.D. Professor of Medicine University of Auckland, Auckland, NZ Alf O. Brubakk, M.D., Ph.D. Norwegian University of Science and Technology Trondheim, Norway Alessandro Marroni, M.D. Director, DAN Europe Roseto, Italy Hugh Greer, M.D. Santa Barbara, CA, USA Christopher J. Acott, M.B.B.S., Dip. D.H.M., F.A.N.Z.C.A. Physician in Charge, Diving Medicine Royal Adelaide Hospital Adelaide, SA 5000, Australia Chris Edge, M.A., Ph.D., M.B.B.S., A.F.O.M. Nuffield Department of Anaesthetics Radcliffe Infirmary Oxford, United Kingdom Richard Vann, Ph.D. Duke University Medical Center Durham, NC, USA Keith Van Meter, M.D., F.A.C.E.P. Assistant Clinical Professor of Surgery Tulane University School of Medicine New Orleans, LA, USA Robert W. Goldmann, M.D. St. Luke s Hospital Milwaukee, WI, USA Paul G. Linaweaver, M.D., F.A.C.P. Santa Barbara Medical Clinic Undersea Medical Specialist Santa Barbara, CA, USA James Vorosmarti, M.D. 6 Orchard Way South Rockville, MD, USA Tom S. Neuman, M.D., F.A.C.P., F.A.C.P.M. Associate Director, Emergency Medical Services Professor of Medicine and Surgery University of California at San Diego San Diego, CA, USA Yoshihiro Mano, M.D. Professor Tokyo Medical and Dental University Tokyo, Japan Simon Mitchell, MB.ChB., DipDHM, Ph.D. Wesley Centre for Hyperbaric Medicine Medical Director Sandford Jackson Bldg., 30 Chasely Street Auchenflower, QLD 4066 Australia Jan Risberg, M.D., Ph.D. NUI, Norway Karen B.Van Hoesen, M.D. Associate Clinical Professor UCSD Diving Medicine Center University of California at San Diego San Diego, CA, USA Edmond Kay, M.D., F.A.A.F.P. Dive Physician & Asst. Clinical Prof. of Family Medicine University of Washington Seattle, WA, USA Christopher W. Dueker, TWS, M.D. Atherton, CA, USA Charles E. Lehner, Ph.D. Department of Surgical Sciences University of Wisconsin Madison, WI, USA Undersea & Hyperbaric Medical Society Metropolitan Avenue Kensington, MD 20895, USA Diver s Alert Network (DAN) 6 West Colony Place Durham, NC A-10 Strona 6 z 6

1. Ocena umiejętności pływackich... 1. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności... 2. Oświadczenie o zrozumieniu standardów...

1. Ocena umiejętności pływackich... 1. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności... 2. Oświadczenie o zrozumieniu standardów... PADI Akademia Sportów Wodnych www.grupawodna.pl Karta Kandydata na stopień (Junior) Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami: Imię i nazwisko: Data urodzenia: (dd/mm/rr)... Adres:... Miejscowość/kod...

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Powikłania chemioterapii. dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel dr n. med. Maria GórnaÊ

Powikłania chemioterapii. dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel dr n. med. Maria GórnaÊ Powikłania chemioterapii dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel dr n. med. Maria GórnaÊ Chemioterapia Cytostatyki mogà byç podawane do organizmu ró nymi drogami: do ylnà (zastrzyk, kroplówka, wlew ciàgły)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 1. Postanowienia ogólne................................................... 2 2. Defi nicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto..... Kod... Telefon /praca, komórka/..... E-mail... Wzrost/nr

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Szanowni Paƒstwo, Mija kolejny rok, w którym doszło do wielu istotnych zmian w sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na Êwiecie, a tak e w systemie nadzoru epidemiologicznego. Pojawiły si zagro enia epidemiczne,

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y ALERGIA...7,

ARTYKU Y ALERGIA...7, Bran a 601 709 818 NR 39 - JESIE 2011 PR MARKETING ARTYKU Y ALERGIA ALERGIA...7,...7, 11 11 LEPIEJ LEPIEJ S YSZEå S YSZEå...8...8 APLERENON APLERENON AA NADCIÂNIENIE... NADCIÂNIENIE......12,...12, 21 21

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001 issn 1506-7378 nr (10) kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Szczepienia ochronne Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: PEDIATRIA Szanowni Paƒstwo! Skoƒczy y si emocje milenijne, min a nast pna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl ROK XV, NR 9, z.3 (200), WRZESIE 2007 OSTEOPOROZA ISSN 1230-3917 cena 9,50 z Informacja o leku na str. 42 www.terapia.com.pl XIX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 17 maja 2008, Warszawa Instytut

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W ZAKRESIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW BEZPIECZNY PRACOWNIK

OGÓLNE WARUNKI PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W ZAKRESIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW BEZPIECZNY PRACOWNIK Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, tel. (0 22) 534 56 00, faks: (0 22) 534 56 15; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç.

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. REGULAMIN salonu StudioSpa 1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. 2. Niewykorzystany karnet przepada i nie

Bardziej szczegółowo

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT SPIS TREÂCI 1. WPROWADZENIE 5 1. Abc kwasów tłuszczowych 6 1.1. Dobre i złe tłuszcze

Bardziej szczegółowo

LUX MED. Chronià. ma ych i du ych str. 8. ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! Nowa jakoêç patrzenia. medycyna jest sztukà. str. 5. str.

LUX MED. Chronià. ma ych i du ych str. 8. ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! Nowa jakoêç patrzenia. medycyna jest sztukà. str. 5. str. magazyn pacjentów centrów medycznych medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 3/39 ROK X KWARTALNIK PAèDZIERNIK 2008 www.luxmed.pl ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! str. 5 Nowa jakoêç patrzenia str. 10 Chronià

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o siebie Praktyczne rady, jak czuç si m odo w ka dym wieku

Zadbaj o siebie Praktyczne rady, jak czuç si m odo w ka dym wieku Zadbaj o siebie Praktyczne rady, jak czuç si m odo w ka dym wieku Reader s Digest Zadbaj o siebie Praktyczne rady, jak czuç si m odo w ka dym wieku Warszawa 2006 Looking after your body was published

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 22 grudnia 2005 r. Nr 251 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 listopada 2005 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 22 grudnia 2005 r. Nr 251 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 listopada 2005 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2005 r. Nr 251 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 2119 Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie metod

Bardziej szczegółowo