OÂWIADCZENIE MEDYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OÂWIADCZENIE MEDYCZNE"

Transkrypt

1 OÂWIADCZENIE MEDYCZNE padi.com Informacje Uczestnika (Dane Poufne) Przeczytaj dokładnie przed podpisaniem. Poni sze oêwiadczenie informuje o potencjalnym ryzyku zwiàzanym z nurkowaniem ze sprz tem powietrznym i post powaniu podczas kursu. Twój podpis na tym oêwiadczeniu jest wymagany, eby wziàêç udzia w szkoleniu oferowanym przez oraz Instruktora Firm zlokalizowanà w. Przeczytaj poni sze oêwiadczenie przed podpisaniem. Musisz wypełniç to oêwiadczenie, włàczajàc w to kwestionariusz medyczny, aby móc uczestniczyç w szkoleniu nurkowym. Je eli jesteê niepełnoletni to oêwiadczenie muszà podpisaç równie rodzice lub opiekunowie. Nurkowanie to sport ekscytujàcy i wymagajàcy. Je eli stosuje si prawidłowe techniki jest on relatywnie bezpieczny. Post powanie niezgodne KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY NURKA Do uczestnika: Celem tej ankiety jest ustalenie czy uczestnik powinien byç przebadany przed przystàpieniem do kursu rekreacyjnego nurkowania. Pozytywne odpowiedzi nie muszà oznaczaç dyskwalifikacji z nurkowania. Twierdzàca odpowiedê oznacza, e wyst pujà okolicznoêci, które mogà wpływaç na Twoje bezpieczeƒstwo podczas nurkowania i musisz poradziç si lekarza. Prosz odpowiedzieç TAK lub NIE na pytania dotyczàce dawnych lub z przyj tymi procedurami zwi ksza ryzyko. Aby nurkowaç bezpiecznie nale y byç w dobrej kondycji i nie mieç nadwagi. Nurkowanie mo e byç wyczerpujàce w pewnych warunkach. System krà enia oraz system oddechowy muszà byç w dobrym stanie. Przestrzenie powietrzne takie jak zatoki i ucho Êrodkowe muszà byç zdrowe. Nie powinny nurkowaç osoby cierpiàce na choroby serca, majàce katar lub choroby infekcyjne dróg oddechowych, padaczk oraz inne powa ne schorzenia lub b dàce pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Je eli masz astm, chorob serca lub inne przewlekłe schorzenia lub jeêli regularnie bierzesz lekarstwa zasi gnij porady lekarza i instruktora przed przystàpieniem do szkolenia. Instruktor zaznajomi Ci z wa nymi zasadami zwiàzanymi z odpowiednim oddychaniem i wyrównywaniem ciênienia podczas nurkowania. NiewłaÊciwe u ywanie sprz tu mo e spowodowaç powa ne obra enia. Musisz zostaç przeszkolony pod nadzorem uprawnionego instruktora jak bezpiecznie u ywaç tego sprz tu. Je eli masz dodatkowe pytania dotyczàce OÊwiadczenia Medycznego, omów je z twoim instruktorem przed podpisaniem tego dokumentu. aktualnych problemów. Je eli nie jesteê pewien co odpowiedzieç, odpowiedz TAK. Je eli którykolwiek z wymienionych poni ej przypadków dotyczy ciebie, musisz zasi gnaç porady lekarza przed przystàpieniem do szkolenia nurkowego. Od swojego instruktora dostaniesz komplet specjalnych wytycznych PADI dotyczàcych badaƒ medycznych zwiàzanych z rekreacyjnym nurkowaniem, które weêmiesz ze sobà na wizyt u lekarza. Czy jesteê lub zamierzasz zajêç w cià w najbli szym czasie? Czerwonk lub odwodnienie wymagajàce interwencji lekarza? Czy regularnie bierzesz lekarstwa na recept lub bez recepty? Czy miałeê wypadek nurkowy, chorob dekompresyjnà? (nie dotyczy Êrodków antykoncepcyjnych oraz prewencji przeciwko malarii) Problemy z kr gosłupem w przeszłoêci? Masz ju ponad 45 lat i jednoczeênie mo esz odpowiedzieç TAK NiezdolnoÊç do umiarkowanych çwiczeƒ? (spacer 1,6 km na jedno lub wi cej z poni szych: w 12 minut) palisz fajk, cygara lub papierosy MiałeÊ wypadek z utratà przytomnoêci w ciàgu ostatnich pi ciu lat? masz wysoki poziom cholesterolu Stałe problemy z kr gosłupem? ktoê w rodzinie choruje na serce lub miał zawał serca znajdujesz si pod opiekà lekarza Operacj zwiàzanà z kr gosłupem? masz podwy szone ciênienie krwi Cukrzyc? masz problemy cukrzycowe, te te kontrolowane przez samà diet Problemy z kr gosłupem, ramionami lub nogami operacje, Czy kiedykolwiek miałeê lub masz obecnie... złamania, zwichni cia? Astm, problemy podczas oddychania lub podczas çwiczeƒ? NadciÊnienie lub za ywasz lekarstwa, aby mu zapobiegaç? Cz ste i ci kie ataki kataru siennego lub innej alergii? Choroby serca? Cz ste przezi bienia, zapalenie zatok lub bronchit? Zawał serca? Choroby płuc? Dusznic bolesnà, operacj serca, naczyƒ krwionoênych? Odm opłucnowà? Operacj zatok? Inne choroby lub operacje klatki piersiowej? Chorob lub operacj ucha, utrat słuchu lub problemy z Problemy ze zdrowiem psychicznym (Ataki paniki, l k przed utrzymaniem równowagi? zamkni tà lub otwartà przestrzenià)? Cz ste problemy z uszami? Epileps, ataki, konwulsje lub za ywasz lekarstwa, aby im Krwawienia lub inne choroby krwi? zapobiegaç? Przepuklin? Nawracajàcà migren lub za ywasz lekarstwa, aby jej zapobiegaç? Wrzody lub operacje wrzodów? Omdlenia i utrat przytomnoêci ( cz Êciowe lub całkowite)? Kolostomi (przetok chirurgicznà)? Cz sto lub okresowo cierpisz na chorob lokomocyjnà (morskà lub Czy nadu ywałeê w ciàgu ostatnich 5 lat lub nadu ywasz alkoholu podczas jazdy samochodem)? lub narkotyków? Podane przeze mnie informacje sà zgodne z mojà najlepszà wiedzà. Wyra am zgod na przej cie odpowiedzialnoêci za przeoczenie przeze mnie jakichkolwiek byłych lub obecnych warunków medycznych. Imi i Nazwisko oraz podpis uczestnika Data Podpis rodziców lub opiekuna Data PRODUCT NO (Rev. 09/01) Version 2.0 International PADI, Inc. 1989, 1990, 1998, 2001 Strona 1 z 6 Recreational Scuba Training Council, Inc. 1989, 1990, 1998, 2001 A-5

2 KURSANT Prosz wype niç czytelnie. Nazwisko Data urodzin Wiek Imi Inicja Nazwisko Dzieƒ/Miesiàc/Rok Adres do korespondencji Miasto Województwo Kraj Kod pocztowy Telefon domowy ( ) Telefon do pracy ( ) FAX ( ) Nazwisko i adres lekarza rodzinnego lub lekarza pierwszego kontaktu Lekarz Szpital Adres Data ostatniego badania Nazwisko badajàcego Szpital Adres Telefon ( ) Czy kiedykolwiek potrzebowa eê pomocy lekarza podczas nurkowania? Tak Nie JeÊli tak, to kiedy? LEKARZ Ta osoba jest kandydatem na kurs nurkowania rekreacyjnego lub jest certyfikowanym nurkiem (nurkowanie z u yciem sprz tu powietrznego). Prosz o podanie opinii o kandydacie. Załàczone sà wytyczne PADI dotyczàce badania medycznego nurków. Opinia lekarza Brak przeciwwskazaƒ do nurkowania. Ta osoba nie powinna nurkowaç. Uwagi Data Podpis lekarza (dzieƒ/miesiàc/rok) Lekarz Szpital Adres Telefon ( ) A-6 Strona 2 z 6

3 WYTYCZNE BADANIA MEDYCZNEGO NURKÓW REKRACYJNYCH Instrukcje dla lekarza: Nurkowanie rekreacyjne z aparatem powietrznym mo e byç przyjemnym sportem, bezpieczniejszym od wielu innych rodzajów aktywnoêci. Ryzyko zawarte w nurkowaniu mo e si zwi kszyç w przypadku pewnych uwarunkowaƒ fizycznych, których powiàzanie z nurkowaniem nie musi byç oczywiste. Dlatego wa ne jest, aby poddaç nurka badaniom pod kàtem tych warunków. BADANIE LEKARSKIE NURKA REKREACYJNEGO nastawione jest na warunki, które moga zwi kszyç ryzyko choroby dekompresyjnej, urazu ciênieniowego p uc z nast pstwami wystàpienia zatorów gazowych, które mogà spowodowaç utoni cie. Dodatkowo, nurek musi byç zdolny do wytrzymania pewnego stopnia stresu i fizjologicznych efektów zwiàzanych z zanurzeniem, optycznymi właêciwoêciami wody oraz mieç wystarczajàcà kondycj fizycznà i psychicznà aby poradziç sobie z mo liwymi zagro eniami kondycji psychofizycznej. Wywiad oraz badanie medyczne powinny składaç si przynajmniej z poni szych punktów. Lista czynników, które mogà niekorzystnie wpływaç na nurka nie jest wyczerpujàca, ale zawiera najcz Êciej spotykane problemy. Krótkie wprowadzenie powinno ostrzegaç przed istotà ryzyka jakie za sobà pociàga ka dy medyczny problem. Potencjalny nurek i konsultujàcy go lekarz muszà rozwa yç przyjemnoêç jakà ma dawaç nurkowanie w stosunku do ryzyka Êmierci czy obra eƒ z powodu indywidualnych uwarunkowaƒ medycznych. Tak jak w przypadku ka dej działalnoêci rekreacyjnej, brak jest danych umo liwiajàcych obliczenie dokładnego prawdopodobieƒstwa obra eƒ. DoÊwiadczenie oraz prawa fizjologiczne pozwalajà jedynie na jakoêciowe oszacowanie relatywnego ryzyka. Dla celów tego dokumentu, Powa ne Ryzyko sugeruje, e u osoby wyst puje znaczàco zwi kszone ryzyko choroby dekompresyjnej, urazu ciênieniowego p uc i ucha Êrodkowego oraz utraty przytomnoêci w nast pstwie utoni cia, w porównaniu do wi kszoêci populacji. Konsultacje lekarskie ogólnie zniech cà kursanta z takimi problemami medycznymi do nurkowania. Wzgl dne Ryzyko odnosi si do umiarkowanie zwi kszonego ryzyka, które w pewnych przypadkach mo e byç do przyj cia. Aby podjàç decyzj, czy nurkowanie jest przeciwwskazane w przypadku tych problemów medycznych, lekarz musi oprzeç swój osàd na ocenie indywidualnego pacjenta. Niektóre problemy medyczne, które mogà wykluczaç z nurkowania sà tymczasowe z natury lub sà uleczalne, pozwalajàc osobie na bezpieczne nurkowanie, kiedy ju minà. Jako pomoc przy okreêleniu statusu nurka powinna zostaç uzyskana specjalistyczna konsultacja. W załàczniku znajduje si lista odpowiednich jednostek. Lekarze z DAN zwiàzani z Duke University Health System sà dost pni dla konsultacji telefonicznych pod numerem podczas godzin pracy. W awaryjnych sytuacjach przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu mo na dzwoniç na numer lub DAN. Powiàzane organizacje istniejà w zwiàzanych krajach DAN Europe we Włoszech , DAN S.E.A.P. w Australii oraz Divers Emergency Service (DES) w Australii , DAN Japonia , DAN Południowa Afryka oraz DAN Polska Mo na tak e znaleêç na stronach internetowych numery telefonów do podobnych organizacji. NEUROLOGIA Zaburzenia neurologiczne oddziaływujàce na zdolnoêç nurka do wykonywania çwiczeƒ powinny byç ocenione według stopnia nara enia. Niektórzy nurkujàcy lekarze uwa ajà, e warunki w których mogà pojawiç sie neurologiczne objawy i symptomy takie jak migrena i choroby demielinizacyjne sà przeciwwskazaniem do nurkowania, poniewa zaostrzenie lub atak choroby (np. migrena z aurà) mogà byç trudne do Strona 3 z 6 odró nienia od neurologicznych objawów choroby dekompresyjnej. Urazy g owy spowodowane utratà przytomnoêci powinny byç wzi te pod uwag. Migrenowe bóle głowy z objawami lub ostroêcià osłabiajàcà funkcje motoryczne lub poznawcze, z objawami neurologicznymi Urazy głowy w przeszłoêci, z nast pstwami innymi ni drgawki Wypadni cie jàdra mia d ystego Guz lub t tniak Neuropatia obwodowa Stwardnienie rozsiane Neuralgia nerwu trójdzielnego Uraz rdzenia kr gowego lub mózgu Wszelkie nieprawidłowoêci gdzie wyst puje znaczàce prawdopodobieƒstwo utraty przytomnoêci, a co si z tym wià e, zwi kszenie ryzyka utoni cia. Nurkowie z nieprawidłowoêciami w mózgu lub rdzeniu kr gowym, gdzie perfuzja jest upoêledzona, mogà byç w grupie zwi kszonego ryzyka choroby dekompresyjnej. Niektóre z uwarunkowaƒ: Drgawki w wywiadzie (inne ni dzieci ce drgawki goràczkowe). Przemijajàcy udar niedokrwienny mózgu (TIA) lub inny epizod naczyniowo mózgowy. Ci ki przypadek choroby dekompresyjnej (centralny system nerwowy, ucho wewn trzne) z utrzymujàcymi si ubytkami neurologicznymi. UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY Poni sze diagnozy czynià zwykle nurka niezdolnym do spełnienia wymagaƒ wysiłkowych spotykanych w nurkowaniu rekreacyjnym. Te uwarunkowania mogà doprowadziç do niedokrwienia mi Ênia sercowego i jego konsekwencji. JeÊli wyst pujà jakiekolwiek wàtpliwoêci dotyczàce stanu fizycznego zaleca si przeprowadzenie testu odpornoêci na stres. Zalecane minimum w tym wypadku to co najmniej 13 METS.* Niespełnienie wymagaƒ wysiłkowych powinno zwróciç uwag lekarza. Poprawienie kondycji i ponowne badanie mogà póêniej dopuêciç do nurkowania. Zanurzenie w wodzie powoduje przemieszczenie si krwi z krà enia obwodowego do centralnego, efekt ten zwi kszony jest szczególnie w zimnej wodzie. Wyraêne zwi kszenie obcià enia wst pnego podczas zanurzenia mo e przyspieszyç rozwój obrz ku płuc w przypadku osób z upoêledzonà funkcjà lewej komory lub wadami zastawkowymi. Efekt zanurzenia mo e byç w wi kszoêci przypadków zmierzony przez oszacowanie zachowania si nurka podczas pływania po powierzchni. Du o wypadków Êmiertelnych nurków w Ameryce Północnej nast puje z powodu choroby niedokrwiennej mi Ênia sercowego. W przypadku osób starszych ni 40-to letnich przed dopuszczeniem do nurkowania zaleca si oszacowanie ryzyka wystàpienia choroby niedokrwiennej mi Ênia sercowego. W takich przypadkach mo e byç niezb dne wykonanie próby wysiłkowej, aby okreêliç stopieƒ ryzyka rozwoju choroby. *METS termin opisujàcy koszt metaboliczny. MET w stanie spoczynku wynosi jeden, 2 METS to wartoêç dwa razy wi ksza, 3 METS trzy razy wi ksza itd. Koszt energii wypoczynkowej jest zatem ujednolicony. (Exercise Physiology; Clark, Prentice Hall, 1975.) A-7

4 Pomostowanie aortalno wieƒcowe (CABG) w wywiadzie Przezskórna angioplastyka balonowa (PCTA) lub rozpoznana choroba niedokrwienna serca Zawał serca w wywiadzie NiewydolnoÊç krà enia NadciÊnienie Zaburzenia rytmu w wywiadzie wymagajàce leczenia farmakologicznego NiedomykalnoÊç zastawki Rozruszniki Patologia zwiàzana z wszczepieniem rozrusznika serca powinna byç rozpatrywana pod kontem mo liwoêci fizycznych przyszłego nurka. W takiej sytuacji samo wszczepienie rozrusznika nie wyklucza z uprawiania nurkowania pod warunkiem, e kandydat jest w stanie spełniç kryteria fizyczne. *UWAGA: Wszczepiony rozrusznik musi posiadaç certyfikat producenta który potwierdza jego wytrzymałoêç na zmiany ciênienia zachodzàce podczas nurkowania rekreacyjnego. Powa ne Ryzyko P cherzyki gazu cz sto powstajàce podczas dekompresji w naczyniach ylnych, mogà w sprzyjajàcych okolicznoêciach (niezaroêni ty otwór owalny) przedostaç si z prawego serca do lewego wywołujàc neurologiczne objawy choroby dekompresyjnej. Kardiomiopatie i zw enia w obr bie zastawek mogà prowadziç do utraty przytomnoêci podczas çwiczeƒ. UKŁAD ODDECHOWY Ka dy proces lub uszkodzenie, które utrudnia przepływ powietrza z płuc umieszcza nurka w grupie ryzyka nara onej na niekontrolowany wzrost ciênienia w p cherzykach płucnych, co mo e doprowadziç do ich p kni cia i wystàpienia zatoru gazowego mózgu. Wiele chorób Êródmià szowych tkanki płucnej predysponuje do wyst powania odmy samoistnej: astma, przewlek a obturacyjna choroba płuc, torbiele i jamy w obr bie tkanki płucnej mogà prowadziç do wystàpienia pułapek powietrznych (air trapping). Porozumienie Towarzystwa Hiperbarii i Medycyny Podwodnej (UHMS) z 1996 roku dotyczàce nurkowania i astmy, mówi, e aby ryzyko barotraumy płuc oraz choroby dekompresyjnej było wystarczajàco niskie, nurek z astmà powinien nie mieç objawów oraz powinien mieç prawidłowà spirometri przed i po próbie wysiłkowej. Testy prowokacyjne (np. z u yciem histaminy, roztworu soli hipertonicznej lub methacholiny) nie zostały wystarczajàco ujednolicone do interpretacji w kontekêcie nurkowania. Odma pojawiajàca si podczas nurkowania mo e mieç katastrofalne skutki. Podczas wynurzania si nurka, uwi zione powietrze rozpr a si i mo e spowodowaç gwałtowne wystàpienie objawów odmy pr nej. Oprócz ryzyka barotraumy płucnej, choroby dróg oddechowych z powodu zarówno zaburzeƒ strukturalnych tkanki płucnej, Êciany klatki piersiowej jak i układu nerwowo-mi Êniowego mogà osłabiaç działanie wymagajàce wysiłku. Zaburzenia strukturalne klatki piersiowej lub brzucha lub układu nerwowo-mi Êniowego mogà osłabiaç odruchy kaszlowe, co mo e zagra aç yciu w przypadku dostania si wody do dróg oddechowych. Na ograniczenia oddechowe z powodu choroby składajà si połàczone efekty zanurzenia i zwi kszajàca si g stoêç gazu, która zwi ksza si w stosunku do ciênienia (powodujàc zwi kszone opory oddechowe). Pomocne mo e byç wykonanie próby wysiłkowej. Astma w wywiadzie* (RAD) Astma wysiłkowa w wywiadzie* (EIB) Torbiele lub jamy w obr bie tkanki płucnej* Odma w wywiadzie spowodowana: Zabiegiem chirurgicznym w obr bie klatki piersiowej Urazem obejmujàcym jam op ucnowà* Uraz spowodowany wystàpieniem pułapki powietrznej w wywiadzie* OtyłoÊç W wywiadzie: wystàpienie obrz ku płuc sprowokowanego zanurzeniem w wodzie.* Choroby Êródmià szowe tkanki płucnej: Mogà zwi kszaç ryzyko wystàpienia odmy. * Spirometria powinna byç w normie przed i po wysiłku Aktywna astma, astma wysiłkowa, przewlekła obturacyjna choroba płucna lub dodatni wywiad w kierunku tych schorzeƒ wraz z nieprawidłowymi wynikami w badaniu spirometrycznym lub dodatnià próbà wysiłkowà sà bezwzgl dnym przeciwwskazaniem do uprawiania nurkowania. Odma samoistna w wywiadzie. Osoby, u których wystàpiła odma samoistna powinny unikaç nurkowania, nawet po poddaniu si zabiegowi operacyjnemu majàcemu na celu usuni cie przyczyny powstania odmy (np. pleurodeza). Zabiegi chirurgiczne albo nie usuwajà przyczyny powodujàcej powstanie odmy (np. pleurodeza, segmentowa pulmonektomia) albo nie prowadzà do pełnej korekty zaburzenia. Spadek wydolnoêci fizycznej spowodowany chorobà układu oddechowego. UK AD POKARMOWY Ryzyko Czasowe Tak jak w przypadku innych narzàdów i stanów chorobowych, proces, który chronicznie osłabia nurka, mo e osłabiaç jego zdolnoêç do wysiłku. Ponadto, nurkowanie cz sto odbywa si w miejscach oddalonych od miejsc opieki medycznej. Dlatego nale y rozwa yç mo liwoêç ostrych nawrotów lub Êmiertelnych symptomów. Choroby Czasowego Ryzyka Choroba wrzodowa z towarzyszàcym zw eniem odêwiernika lub ci kim refluksem. Niezoperowana przepuklina w obr bie Êciany jamy brzusznej gro àca uwi êni ciem jelita. Choroby zapalne jelit Zaburzenia czynnoêciowe przewodu pokarmowego Powa ne Ryzyko Zmiany anatomiczne powiàzane z operacjà lub malformacjà, prowadzàce do blokowania przepływu gazu, mogà powodowaç powa ne problemy. Gazy rozpr ajà si podczas wynurzania i mogà prowadziç do perforacji przewodu pokarmowego lub spowodowaç wymioty. Wymioty pod wodà mogà byç przyczynà utoni cia. Zw enie w obr bie ołàdka mogàce prowadziç do wystàpienia wymiotów Przewlekłe lub nawracajàce zw enie w obr bie jelita cienkiego Ci ki refluks ołàdkowo przełykowy Achalazia prze yku Przepuklina rozworu prze yku. ORTOPEDIA Nale y oszacowaç stosunkowe osłabienie mo liwoêci poruszania si, szczególnie na łodzi lub na brzegu ze sprz tem wa àcym do 18 kg. Uwarunkowania ortopedyczne w stopniu wystarczajàcym do osłabienia zdolnoêci do wysiłku mogà zwi kszaç ryzyko. Amputacja Skolioza o takim stopniu nasilenia, e prowadzi do zaburzeƒ wentylacji a w konsekwencji do spadku wydolnoêci fizycznej. Ja owa martwica koêci ryzyko progresji zwiàzanej z dekompresjà w trakcie nurkowania (zmiany w organizmie wyst pujàce w trakcie dekompresji mogà przyspieszyç/nasiliç zmiany chorobowe). A-8 Strona 4 z 6

5 Choroby Czasowego Ryzyka Bóle pleców HEMATOLOGIA NieprawidłowoÊci prowadzàce do zaburzeƒ reologicznych mogà teoretycznie zwi kszaç ryzyko wystàpienia choroby dekompresyjnej. Skazy krwotoczne mogà nasiliç objawy barotraumy ucha Êrodkowego lub zatok i zaostrzyç obra enia zwiàzane z chorobà dekompresyjnà ucha wewn trznego lub rdzenia kr gowego. Krwotoki do stawów (np. w hemofilii) mogà byç trudne do rozró nienia od objawów choroby dekompresyjnej. Anemia sierpowata Czerwienica Prawdziwa Białaczka Hemofilia/Zaburzenia krzepni cia Psychozy Nieleczone napady paniki w wywiadzie U ywanie narkotyków, alkoholu OTOLARYNGOLOGIA Podczas wynurzania i zanurzania musi dojêç do wyrównania pomi dzy ciênieniem panujàcym na danej gł bokoêci a ciênieniem wewnàtrz przewodu słuchowego zewn trznego, ucha Êrodkowego i zatok. Niepowodzenie tego procesu prowadzi przynajmniej do wystàpienia bólu a w najgorszym przypadku do przerwania błony b benkowej i kalectwa czy nawet Êmierci. Ucho wewn trzne wypełnia płyn i jest ono nieêciêliwe. Elastyczne obszary mi dzy uchem Êrodkowym a uchem wewn trznym, okienka owalne i okràgłe sà jednak e poddawane zmianom ciênienia. METABOLIZM I ENDOKRYNOLOGIA Za wyjàtkiem cukrzycy, stan zmienionych funkcji hormonalnych lub metabolicznych powinien byç oceniony według wpływu na zdolnoêç do tolerowania umiarkowanego wysiłku fizycznego i stresu zwiàzanego z nurkowaniem. OtyłoÊç mo e zwi kszaç ryzyko wystàpienia choroby dekompresyjnej oraz osłabiç tolerancj na wysiłek fizyczny, jest równie czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. NiedoczynnoÊç lub nadczynnoêç narzàdów wydzielania wewn trznego OtyłoÊç NiewydolnoÊç nerek Potencjalnie gwałtowna zmiana poziomu ÊwiadomoÊci powiàzana z hipoglikemià u diabetyków b dàcych na kuracji insulinowej okreêlonych doustnych leków hipoglikemicznych mo e spowodowaç utoni cie. Dlatego nurkowanie jest w tym przypadku przeciwwskazane, chyba, e zwiàzane jest ze specjalnym programem, który zajmuje si tymi sprawami. Cià a: Wpływ ylnych zatorów gazowych powstajàcych podczas dekompresji na płód nie został dokładnie zbadany. Dlatego nurkowanie nie jest zalecane zarówno w adnym stadium cià y jak i w przypadku kobiet usiłujàcych zajêç w cià. ZESPÓ ZACHOWAWCZY EMOCJONALNY ZdolnoÊci umysłowe nurka i stan emocjonalny sà istotne aby bezpiecznie nurkowaç. Kursant musi mieç wystarczajàce zdolnoêci przyswajania informacji przedstawionych przez instruktora, byç w stanie bezpiecznie zaplanowaç i wykonaç swoje nurkowania oraz reagowaç na zmiany wokół niego w wodnym Êrodowisku. Motywacja kursanta do nauki oraz jego mo liwoêci radzenia sobie z potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami sà równie krytyczne w bezpiecznym nurkowaniu. Niedorozwój umysłowy Nadu ywanie narkotyków, alkoholu w wywiadzie Epizody psychotyczne w wywiadzie Stosowanie leków psychotropowych NiewłaÊciwa motywacja do nurkowania jedynie by zadowoliç mał onka, partnera lub kogoê z rodziny, aby dowieêç sobie, e mo na sobie poradziç z własnymi l kami Klaustrofobia i agorafobia Srtona 5 z 6 Przerwane wczeêniej ale zagojone membrany okienka owalnego lub okràgłego majà, przy zwi kszonym ryzyku przerwania, tendencje do niewłaêciwego wyrównywania ciênienia lub do wytwarzania wyraênego nadciênienia w przypadku energicznego stosowania manewru Valsavy. Krtaƒ oraz gardło muszà byç wolne od przep ywu powietrza. Struktury krtani i nagłoêni muszà funkcjonowaç normalnie aby zapobiec aspiracji. Ukształtowanie uchwy i szcz ki musi pozwalaç osobie na utrzymanie w ustach ustnika automatu oddechowego. Osoby ze złamaniami w obr bie twarzy mogà mieç skłonnoêç do barotraumy oraz urazów przestrzeni wypełnionych powietrzem w obr bie twarzoczaszki. Nawracajàce zapalenia ucha zewn trznego Znaczace zw enie Êwiatła przewodu słuchowego zewn trznego NieprawidłowoÊci tràbki Eustachiusza Nawracajàce zapalenia ucha Êrodkowego lub zatok Perforacja błony b benkowej w wywiadzie Tympanoplastyka w wywiadzie Zabiegi na wyrostku sutkowym Znaczàcy ubytek słuchu Parali nerwu twarzowego niezwiàzany z barotraumà Protezy z bowe Złamania w obr bie twarzoczaszki w wywiadzie Niezaleczone rany po zabiegach chirurgicznych w obr bie jamy ustnej Radioterapia dotyczàca twarzy lub szyji w wywiadzie NieprawidłowoÊci funkcjonowania stawu skroniowo uchwowego W wywiadzie p kni cie okienka okràgłego Proteza błony b benkowej Ubytek w błonie b benkowej Zabiegi na kosteczkach s uchowych W wywiadzie operacja ucha Êrodkowego Przebyte choroby ucha wewn trznego Parali nerwu twarzowego w wyniku barotraumy Choroby ucha wewn trznego przebyte Nieskorygowana operacyjnie niedro noêç w zakresie górnych dróg oddechowych Cz Êciowa lub całkowita laryngiektomia Tracheostomia Nieskorygowane laryngocele W wywiadzie choroba dekompresyjna z objawami ze strony układu równowagi A-9

6 BIBLIOGRAFIA I ODNOÂNIKI 1. Bennett, P. & Elliott, D (eds.)(1993). The Physiology and Medicine of Diving. 4th Ed., W.B. Saunders Company Ltd., London, England. 2. Bove, A., & Davis, J. (1990). Diving Medicine. 2nd Edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA. 3. Davis, J., & Bove, A. (1986). Medical Examination of Sport Scuba Divers, Medical Seminars, Inc., San Antonio, TX 4. Dembert, M. & Keith, J. (1986). Evaluating the Potential Pediatric Scuba Diver. AJDC, Vol. 140, November. 5. Edmonds, C., Lowry, C., & Pennefether, J. (1992).3rd ed., Diving and Subaquatic Medicine. Butterworth & Heineman Ltd., Oxford, England. 6. Elliott, D. (Ed) (1994). Medical Assessment of Fitness to Dive. Proceedings of an International Conference at the Edinburgh Conference Centre, Biomedical Seminars, Surry, England. 7. Fitness to Dive, Proceedings of the 34th Underwater & Hyperbaric Medical Society Workshop (1987) UHMS Publication Number 70(WS-FD) Bethesda, MD. 8. Neuman, T. & Bove, A. (1994). Asthma and Diving. Ann. Allergy, Vol. 73, October, O Conner & Kelsen. 9. Shilling, C. & Carlston, D. & Mathias, R. (eds) (1984). The Physician s Guide to Diving Medicine. Plennum Press, New York, NY. 10. Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) 11. Divers Alert Network (DAN) United States, 6 West Colony Place, Durham, NC 12. Divers Alert Network Europe, P.O. Box Roseto, Italy, telephone non-emergency line: weekdays office hours , emergency line 24 hours: Divers Alert Network S.E.A.P., P. O. Box 384, Ashburton, Australia, telephone Divers Emergency Service, Australia, hyperbaric, telephone South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS), P.O. Box 190, Red Hill South, Victoria, Australia, 16. European Underwater and Baromedical Society, OSOBY POMOCNE Paul A. Thombs, M.D., Medical Director Hyperbaric Medical Center St. Luke s Hospital, Denver, CO, USA Peter Bennett, Ph.D., D.Sc. Professor, Anesthesiology Duke University Medical Center Durham, NC, USA Richard E. Moon, M.D., F.A.C.P., F.C.C.P. Departments of Anesthesiology and Pulmonary Medicine Duke University Medical Center Durham, NC, USA Roy A. Myers, M.D. MIEMS Baltimore, MD, USA William Clem, M.D., Hyperbaric Consultant Division Presbyterian/St. Luke s Medical Center Denver, CO, USA John M. Alexander, M.D. Northridge Hospital Los Angeles, CA, USA Des Gorman, B.Sc., M.B.Ch.B., F.A.C.O.M., F.A.F.O.M., Ph.D. Professor of Medicine University of Auckland, Auckland, NZ Alf O. Brubakk, M.D., Ph.D. Norwegian University of Science and Technology Trondheim, Norway Alessandro Marroni, M.D. Director, DAN Europe Roseto, Italy Hugh Greer, M.D. Santa Barbara, CA, USA Christopher J. Acott, M.B.B.S., Dip. D.H.M., F.A.N.Z.C.A. Physician in Charge, Diving Medicine Royal Adelaide Hospital Adelaide, SA 5000, Australia Chris Edge, M.A., Ph.D., M.B.B.S., A.F.O.M. Nuffield Department of Anaesthetics Radcliffe Infirmary Oxford, United Kingdom Richard Vann, Ph.D. Duke University Medical Center Durham, NC, USA Keith Van Meter, M.D., F.A.C.E.P. Assistant Clinical Professor of Surgery Tulane University School of Medicine New Orleans, LA, USA Robert W. Goldmann, M.D. St. Luke s Hospital Milwaukee, WI, USA Paul G. Linaweaver, M.D., F.A.C.P. Santa Barbara Medical Clinic Undersea Medical Specialist Santa Barbara, CA, USA James Vorosmarti, M.D. 6 Orchard Way South Rockville, MD, USA Tom S. Neuman, M.D., F.A.C.P., F.A.C.P.M. Associate Director, Emergency Medical Services Professor of Medicine and Surgery University of California at San Diego San Diego, CA, USA Yoshihiro Mano, M.D. Professor Tokyo Medical and Dental University Tokyo, Japan Simon Mitchell, MB.ChB., DipDHM, Ph.D. Wesley Centre for Hyperbaric Medicine Medical Director Sandford Jackson Bldg., 30 Chasely Street Auchenflower, QLD 4066 Australia Jan Risberg, M.D., Ph.D. NUI, Norway Karen B.Van Hoesen, M.D. Associate Clinical Professor UCSD Diving Medicine Center University of California at San Diego San Diego, CA, USA Edmond Kay, M.D., F.A.A.F.P. Dive Physician & Asst. Clinical Prof. of Family Medicine University of Washington Seattle, WA, USA Christopher W. Dueker, TWS, M.D. Atherton, CA, USA Charles E. Lehner, Ph.D. Department of Surgical Sciences University of Wisconsin Madison, WI, USA Undersea & Hyperbaric Medical Society Metropolitan Avenue Kensington, MD 20895, USA Diver s Alert Network (DAN) 6 West Colony Place Durham, NC A-10 Strona 6 z 6

OŚWIADCZENIE O ZROZUMIENIU STANDARDÓW I PROCEDUR BEZPIECZNEGO NURKOWANIA

OŚWIADCZENIE O ZROZUMIENIU STANDARDÓW I PROCEDUR BEZPIECZNEGO NURKOWANIA Proszę przeczytać uważnie przed podpisaniem poniższego dokumentu. OŚWIADCZENIE O ZROZUMIENIU STANDARDÓW I PROCEDUR BEZPIECZNEGO NURKOWANIA Poniższe oświadczenie informuje o ustalonych procedurach bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

PADI Karta Kandydata na stopień Open Water Diver

PADI Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i nazwisko... urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... A. Wymagania wstępne zweryfikował 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

PADI Poznańskie Centrum Nurkowe COCO DIVE s.c. OŚWIADCZENIE MEDYCZNE KURSANTA OPEN WATER DIVER/JUNIOR OPEN WATER DIVER

PADI Poznańskie Centrum Nurkowe COCO DIVE s.c. OŚWIADCZENIE MEDYCZNE KURSANTA OPEN WATER DIVER/JUNIOR OPEN WATER DIVER OŚWIADCZENIE MEDYCZNE KURSANTA OPEN WATER DIVER/JUNIOR OPEN WATER DIVER Proszę uważnie przeczytać przed podpisaniem. Poniższe oświadczenie informuje o potencjalnym ryzyku związanym z nurkowaniem ze sprzętem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla osoby biorącej udział w programie Odkryj nurkowanie

Karta informacyjna dla osoby biorącej udział w programie Odkryj nurkowanie Karta informacyjna dla osoby biorącej udział w programie Odkryj nurkowanie Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto... kod... Telefon /praca, komórka/... mail...

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. )

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Data urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... 1. Posiadany stopień wyszkolenia...

Imię i nazwisko... Data urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... 1. Posiadany stopień wyszkolenia... Scooter Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i nazwisko... urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... A. Wymagania wstępne zweryfikował 1. Posiadany stopień wyszkolenia... B.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Nurkowe Expedition Dive Team Karta Kandydata Divemaster

Centrum Nurkowe Expedition Dive Team Karta Kandydata Divemaster Centrum Nurkowe Expedition Dive Team Karta Kandydata Divemaster Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto... kod... Telefon domowy... Telefon /praca, komórka/...

Bardziej szczegółowo

Open Water Diver PADI podstawowy stopień nurkowy

Open Water Diver PADI podstawowy stopień nurkowy OPIS KURSÓW Open Water Diver PADI podstawowy stopień nurkowy Zakres kursu 5 wykładów (na ostatnim egzamin); 4 zajęcia basenowe; 4 nurkowania na wodach otwartych; W cenie kursu wstęp na basen w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PŁETWONURKOWANIA

KOMISJA PŁETWONURKOWANIA Liga Obrony Kraju KOMISJA PŁETWONURKOWANIA Program szkolenia na stopień Płetwonurka P2 two star diver Poniższy program został opracowany z uwzględnieniem międzynarodowych standardów CMAS opublikowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PACJENTA oraz ŒWIADOMA ZGODA NA BADANIE Gastroskopia

INFORMACJA DLA PACJENTA oraz ŒWIADOMA ZGODA NA BADANIE Gastroskopia ISO 9001-2008 ul. Storczykowa 8/10, 87-100 Toruñ REJESTRACJA TELEFONICZNA: 56 659 48 00, 56 659 48 01 TELEFON DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ: 56 659 48 32 REJESTRACJA e-mail: rejestracja.matopat@tzmo.com.pl

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PADI Centrum Nurkowe Płetwal Poznań www.pletwal.eu Karta Kandydata na stopień Open Water Diver

PADI Centrum Nurkowe Płetwal Poznań www.pletwal.eu Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i nazwisko... urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... Gdzie dowiedziałeś się Maćku:... A. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Ocena umiejętności pływackich... 1. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności... 2. Oświadczenie o zrozumieniu standardów...

1. Ocena umiejętności pływackich... 1. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności... 2. Oświadczenie o zrozumieniu standardów... PADI Akademia Sportów Wodnych www.grupawodna.pl Karta Kandydata na stopień (Junior) Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami: Imię i nazwisko: Data urodzenia: (dd/mm/rr)... Adres:... Miejscowość/kod...

Bardziej szczegółowo

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego.

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego. Cz owiek u ytkuje zarówno proste narz dzia, jak i coraz bardziej z o one maszyny i urz dzenia techniczne. U atwiaj mu one prac, zast puj mi nie, a nawet umys, uprzyjemniaj ycie, daj inne, dawniej niewyobra

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla. pacjentów, którym lekarz zaleci. leczenie preparatem CLEXANE

Poradnik dla. pacjentów, którym lekarz zaleci. leczenie preparatem CLEXANE Poradnik dla pacjentów, którym lekarz zaleci leczenie preparatem CLEXANE CO TO JEST CLEXANE? jest jednym z leków przeciwzakrzepowych stosowanych w celu zmniejszenia ryzyka wystàpienia zakrzepów we krwi.

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Płetwonurkowania Polish Underwater Federation www.pzp-n.pl

Polski Związek Płetwonurkowania Polish Underwater Federation www.pzp-n.pl 1 PROGRAM SZKOLENIA NA STOPNIE PŁETWONURKA CMAS MIĘDZYNARODOWY SYSTEM CERTYFIKATÓW DLA PŁETWONURKÓW CMAS Standardy CMAS zostały ustanowione na podstawie systemu Międzynarodowych Certyfikatów Płetwonurków,

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

PADI Akademia Sportów Wodnych

PADI Akademia Sportów Wodnych PADI Proszę wypełnić drukowanymi literami: Imię i nazwisko: Data urodzenia: (dd/mm/rr)... Adres:... Miejscowość/kod. Telefon komórkowy:..e-mail:. Jak trafiłeś/aś do Grupy Wodnej?: (zaznacz właściwe) przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

PADI Centrum Nurkowe Płetwal Poznań Karta Kandydata na stopień Open Water Diver

PADI Centrum Nurkowe Płetwal Poznań  Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i nazwisko... urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... Gdzie dowiedziałeś się Maćku:... A. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WITAMINY. www.pandm.prv.pl

WITAMINY. www.pandm.prv.pl WITAMINY - wpływa na syntezę białek, lipidów, hormonów a szczególnie hormonów tarczycy - pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności uk.immunologicznego - pomaga w leczeniu : rozedmy płuc i nadczynności

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ZGŁOSZENIE. Niniejszym wyrażam chęć udziału w Żeglarskiej Reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach The Tall Ships Races 2012.

WSTĘPNE ZGŁOSZENIE. Niniejszym wyrażam chęć udziału w Żeglarskiej Reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach The Tall Ships Races 2012. WSTĘPNE ZGŁOSZENIE Niniejszym wyrażam chęć udziału w Żeglarskiej Reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach The Tall Ships Races 2012. IMIĘ (wszystkie pola do wypełnienia obowiązkowo drukowanymi

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Strona1 Prowadzący: Katarzyna Gomułka, mgr fizjoterapii, hipoterapeuta, oligofrenopedagog KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Imię i nazwisko dziecka... Imiona i nazwiska rodziców... Data urodzenia...waga...wzrost...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Wypadek Nagłe zaburzenie funkcji życiowych Nagłe ostre zachorowanie Urazy Ciała Zatrucia S t a n z a g r o ż e n i a ż y c i a l u b z d

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Prawo gazów doskonałych

Prawo gazów doskonałych Urazy ciśnieniowe Prawo gazów doskonałych p = ciśnienie V = objętość T = temperatura pv T = const DOTYCZY PRZESTRZENI GAZOWYCH!!! Przestrzenie gazowe nurka Płuca Przewód pokarmowy Zatoka czołowa Zatoka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY Kod usługi Nazwa usługi A26 ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL 1NA UKŁADZIE 5.51.01.0001026 WSPÓŁCZULNYM 5.51.01.0001031

Bardziej szczegółowo

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 139 9992 Poz. 1132 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zaj ç edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto..... Kod... Telefon /praca, komórka/..... E-mail... Wzrost/nr

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO Niniejszym kieruję : Imię i nazwisko świadczeniobiorcy Adres zamieszkania świadczeniobiorcy Numer pesel, w przypadku braku numeru pesel numer dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

- w przypadku leczenia onkologicznego Małe zabiegi klatki piersiowej X konieczność spełnienia warunków określonych w zał.

- w przypadku leczenia onkologicznego Małe zabiegi klatki piersiowej X konieczność spełnienia warunków określonych w zał. Katalog grup Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 81/2014/DSOZ Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ produktu Nazwa Uwagi A31 5.51.01.0001031 Choroby nerwów obwodowych A32 5.51.01.0001032 Choroby

Bardziej szczegółowo

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. Oddział Neurologii oraz Oddział Udarowy Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. W skład Oddziału Udarowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Ergonomia. Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia. Ergonomia stanowiska pracy Ergonomia Ergonomia stanowiska pracy Definicja ergonomii Istnieje wiele definicji ergonomii jednak wspólnym elementem wszystkich jest człowiek i maszyna. Najprościej ergonomię możemy określić jako dostosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W...

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W... Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce oraz udziału w projekcie Ja też jestem przedszkolakiem nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY ZOSTANIE DOŁĄCZONY DO NIEGO KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW... data wysłania wniosku (rok-miesiąc-dzień) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering)

ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering) Wszyscy mieszkańcy Holandii są prawnie zobowiązani do ubezpieczenia się na pokrycie kosztów opieki medycznej, w tym lekarza domowego, szpitala jak również lekarstw. Obowiązek przyjęcia Ubezpieczyciele

Bardziej szczegółowo

IV. Ostre choroby jamy brzusznej PYTANIA. Andrzej Żyluk

IV. Ostre choroby jamy brzusznej PYTANIA. Andrzej Żyluk Chirurgia_repetytorium_cz.II-V_druk:Layout 1 2016-05-31 13:35 Strona 109 IV. Ostre choroby jamy brzusznej PYTANIA Andrzej Żyluk Chirurgia_repetytorium_cz.II-V_druk:Layout 1 2016-05-31 13:35 Strona 110

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu INTERNA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 wrzeênia 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà i oznakowaniem

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 wrzeênia 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà i oznakowaniem Dziennik Ustaw Nr 199 13756 Poz. 1948 i 1949 1948 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 wrzeênia 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà i oznakowaniem Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności......

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności...... Stempel zakładu opieki zdrowotnej /praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb programu Aktywny Samorząd ( prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim ) Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zrozumieç zakrzepic y g bokich nóg. Poradnik dla pacjentów poddawanych operacjom wymiany stawu biodrowego i kolanowego

Zrozumieç zakrzepic y g bokich nóg. Poradnik dla pacjentów poddawanych operacjom wymiany stawu biodrowego i kolanowego Zrozumieç zakrzepic y g bokich nóg Poradnik dla pacjentów poddawanych operacjom wymiany stawu biodrowego i kolanowego 1 SPIS TREÂCI Do kogo skierowany jest ten poradnik?... 4 Czym jest zakrzepica y g

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397

Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397 Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397 noêci do wykonywania obowiàzków trenera, a tak e rodzaj niezb dnych badaƒ lekarskich dla osób ubiegajàcych si o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

Zapobiec rakowi szyjki macicy

Zapobiec rakowi szyjki macicy Zapobiec rakowi szyjki macicy http:// Iechyd Cyhoeddus Cymru Public Health Wales Celem tej broszury jest przekazanie informacji, które mogą zapobiec zachorowaniu na raka szyjki macicy. Regularne poddawanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lipca 2006 r. 978 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie post powania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do s u by w S u bie Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Zmiany ogniskowe w nerkach torbielowate łagodne guzy lite złośliwe guzy lite Torbielowate Torbiel prosta (niepowikłana) 50% populacji powyżej 50 r.ż.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2014-2017 SYLABUS

Cykl kształcenia 2014-2017 SYLABUS 01-017 SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wewnętrznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo