KARTA CHARAKTERYSTYKI SANITAS FORTE VET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI SANITAS FORTE VET"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI Wyprodukowany przez: LABORATORIOS ZOTAL S.L. Produkt: Data: 17/11/2012 Wersja: 4.0 (PL) SANITAS FORTE VET 1. Identyfikacja preparatu i producenta: 1.1. Identyfikacja preparatu: SANITAS FORTE VET 1.2 Zastosowanie: Środek dezynfekujący, grzybobójczy, wirusobójczy. 1.3 Identyfikacja producenta: LABORATORIOS ZOTAL S.L. Ctra. N. 630, Km Apdo. de correos, Camas (Sevilla) Tel: Fax: Hiszpania W przypadku zatrucia skontaktować się z Krajowym Centrum Toksykologicznym lub Centrum Informacji Toksykologicznej Identyfikacja zagrożeń Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą odechową i w kontakcie ze skórą. 3. Skład/Informacje o składnikach Opis produktu: Skoncentrowany środek o szerokim spektrum działania dezynfekującym

2 Niebiezpieczne składniki % Symbol Nº EINECS NºCAS Identyfikacja zagrożenia Glutaral 14 T, N R23/ /43, 50. Chlorek 10 C R 22, 34 didecylodimetyloamonu 4. Pierwsza pomoc Po wdychaniu: Usunąć ofiarę z miejsca skażenia i wezwać lekarza. Monitorować oddech. W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie. Po zanieczyszczeniu skóry: Skażoną odzież usunąć bezzwłocznie i umyć skórę dużą ilością wody z mydłem, nie pocierać. Jeśli podrażnienia nie ustępują, zasięgnąć porady lekarskiej. Po zanieczyszczeniu oczu: DZIAŁAĆ NATYCHMIAST. Przemywać oczy dużą ilością bieżącej wody przez 15 minut, przez cały czas trzymając oczy otwarte. Bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Po spożyciu: Nie wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Inne działania: Pacjentowi należy zapewnić ciszę i spokój. Utrzymywać temperaturę ciała pacjenta. Jeśli ofiara jest nieprzytomna, ułożyć ją na boku z głową poniżej reszty ciała i zgiętymi kolanami. Przetransportować pacjenta do szpitala, i o ile to możliwe zabrać ze sobą etykietę lub pojemnik. POD ŻADNYM POZOREM NIE ZOSTAWIAĆ PACJENTA SAMEGO! 5. Postępowanie w przypadku pożaru. Odpowiednie środki gaśnicze: Strumień wody, piana lub suche środki gaśnicze. W czasie pożaru mogą wydzielać się toksyczne gazy, dlatego zaleca się stosowanie aparatów tlenowych.

3 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. Indywidualne środki ostrożności: Odpowiednia odzież i rękawice ochronne oraz gumowe obuwie. W przypadku niezamierzonego rozlania preparatu w pomieszczeniu zamkniętym, należy użyć wentylacji. Używać maski ochronnej. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Unikać zakażenia wody ściekami. Metody oczyszczania: a) Mały wyciek: Rozcieńczyć dużą objętością wody. b) Duży wyciek: Absorbować substancję za pomocą piasku, gleby lub granulatu. Nie zanieczyszczać systemów wodnych ani kanalizacji. Dokładnie zmyć wodą. 7.Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie: Podczas rozcieńczania produktu, zapewnić dobrą wentylację i użyć sprzętu ochronnego wymienionego poniżej. Nie jeść, nie pić i nie palić. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać wdychania oparów. Magazynowanie: Nieużywany produkt przechowywać w dobrze zamkniętych pojemnikach, w chłodnym miejscu. 8. Kontrola narażenia/ Środki ochrony indywidualnej. VLA-EC glutaral: 0.05 ppm (0.2 mg/m 3 ) Ochrona dróg oddechowych: Jeśli poziom rozpylenia jest wysoki, użyć środków chroniących drogi oddechowe (np. maseczka na twarz ). Ochrona rąk: Użyć lateksowych lub nitrylowych rękawic.

4 Ochrona oczu: Użyć okularów ochronnych. Ochrona skóry: Użyć przeciwpyłowej ochrony. 9. Fizyczne i chemiczne właściwości. 0.- Podstawowe informacje: Postać: Zapach: Niebieskawy płyn Charakterystyczny 1.- Informacje ważne dla bezpieczeństwa zdrowia i środowiska: ph: temperature wrzenia: < 5 typowo >100º C Temperatura destylacji /º C: Właściwości wybuchowe: Właściwości palne: Prężność par: Gęstość rzeczywista: g/cc. Rozpuszczalność: Współczynnik podziału: (N-octanol-woda) Lepkość: Gęstość par: Szybkość parowania: Rozpuszczalny w wodzie, trudniej w alkoholu i glikolu 20.1 cps (Brookfield) 10. Stabilność i reaktywność Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury (poniżej 0ºC i powyżej 50ºC)

5 Materiały, których należy unikać: Silne kwasy i zasady. Aminy, związki anionowe. Niebezpieczne produkty rozkładu W wysokiej temperaturze podczas rozkładu glutaralu może powstać wysoko toksyczny monomer. 11. Informacje toksykologiczne. Inhalacje: Opary mogą podrażniać oczy, nos i przełyk. Sporadycznie u ludzi z nadwrażliwością można zauważyć symptomy astmy. Efekty te mogą narastać po powtarzającej się ekspozycji na czynnik. U astmatyków problemy z astmą mogą się nasilać. Kontakt ze skórą : Powoduje oparzenia.roztwory i opary działają drażniąco. Toksyczność ostra skórna u szczurów: LD50 >2000ml/kg. Niska toksyczność podskórna. Trwały kontakt skóry z preparatem może powodować alergiczne zapalenie skóry. 1% roztwór nie powoduje nadwrażliwości u świnek morskich. Kontakt z oczami: Powoduje oparzenia.roztwory i opary działają drażniąco. Może wystąpić uszkodzenie oka, jeśli po kontakcie preparatem nie zostało ono natychmiast przepłukane.. Spożycie: Niebezpiczne. Może powodować wymioty, biegunkę i w końcu zasłabnięcie. Toksyczność ostra u szczurów: DL mg/kg. Może powodować żrące podrażnienie oka, skóry, błony śluzowej, dróg oddechowych i układu pokarmowego. Zapalenie skóry, migreny, astma, tachykardia, mdłości, wymioty, kaszel, problemy z oddychaniem, łzawienie. Depresja Centralnego Układu Nerwowego, nadciśnienie, konwulsje. Krwotok, owrzodzenie i potencjalne perforowanie żołądka oraz przełyku. 12.Informacje ekologiczne ekotoksyczność ostra: (EC 50) 29,73 mg/l - Dafnia [Daphnia magna]- 48 h (LC 50 )10,5 mg/l - Ryba [ Leuciscus idus ]- 96 h (LC 50) 39 mg/l - Ryba [ Pimephales promelas ] - 96 h

6 Rozcieńczenie glutaralu poniżej 10 ppm nie wpływa negatywnie na środowisko oraz system kanalizacyjny. Rozcieńczony produkt ulega szybkiej biodegradacji. Należy upewnić się, że skoncentrowany produkt nie uwalnia się do środowiska. 13. Postępowanie z odpadami. Nie używać pojemników ponownie. Nie zanieczyszczać systemu wodnego nie rozcieńczonym preparatem. Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach ( Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r. ), z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr.7, poz. 78 z 2003, tekst jednolity Dz. U. nr 39, poz. 251 z 2007r. oraz zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 ( Dz. U. nr 63, poz.638 z późniejszymi zmianami ). 14. Informacje dotyczące transportu. Odpowiednia kategoria dotycząca transportu: Żrący środek dezynfekujący. Transport morski (IMDG) Klasa: 8 UN: Transport kolejowy (RID) Klasa:8 UN: Transport lądowy(adr) Klasa: 8 Nr ident. substancji: Poziom ryzyka: 8 Grupa opakowania: III. 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. Oznakowanie opakowań: Piktogram: ŻRĄCY Zwroty określające rodzaj zagrożenia: R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu R34 - Powoduje oparzenia R42/43: - Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

7 Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S2 Chronić przed dziećmi S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt S23 Nie wdychać gazu S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę na twarzy S45 W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeśli to możliwe, pokaż etykietę 16. Innne informacje Powyższe informacje powstały w oparciu o dotychczasową wiedzę i należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania, składowania i stosowania produktu. W żadnym razie nie stanowi gwarancji właściwości produktu ani żadnego kontraktowego zobowiązania.

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej PKWiU: 24.30.22-79.30 Strona 1/ 6 Producent: NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000 fax.+48 54 23 00 600, 41 14 600 Telefon

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego WYLEWKA BETONOWA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego WYLEWKA BETONOWA Data sporządzenia: 25.08.2008 Data aktualizacji: 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Telefon alarmowy: WYLEWKA BETONOWA Wylewka betonowa M20 stanowi

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOS RN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur

Karta Charakterystyki Preparatu. DIX żel do udrażniania rur Strona 1 z 9 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu - DIX.ŻEL do udrażniania rur 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/7 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8015 42,0411,8052

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC Zgodne z 93/112/EEC, ISO 11014-1 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. nr 140, poz.1171) 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA Nazwa produktu : Bulldock 025 EC

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: 2008-01-15 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 Data kolejnej aktualizacji 10.04.2010 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo