g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki "Wielkiego Serca"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki "Wielkiego Serca""

Transkrypt

1 ISSN Nr 18, listopad 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki "Wielkiego Serca" 1 Zdrowe ycie

2 POTWIERDZONA JAKOή Zdrowe ycie 2

3 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Nale ymy do elity Fot. Archiwum Szpitala W sali sesyjnej olsztyñskiego ratusza odby³a siê roku uroczystoœæ wrêczenia certyfikatów jakoœci Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie. Przyznane po raz trzeci certyfikaty potwierdzi³y przynale noœæ olsztyñskiej placówki do elitarnego klubu kilkudziesiêciu szpitali posiadaj¹cych Akredytacjê Ministra Zdrowia oraz spe³niaj¹cych wymogi Miêdzynarodowej Normy ISO 9001:2000. Wœród zaproszonych goœci znaleÿli siê m.in. wicewojewoda Jan Maœcianica, wiceprezydent Olsztyna Anna Wasilewska, senator Stanis³aw Gorczyca, zastêpca dyrektora departamentu zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego Janusz Pieñkowski, dziekan wydzia³u nauk medycznych UWM prof. Wojciech Maksymowicz, Przewodnicz¹cy Okrêgowej Warmiñsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej Leszek Dudziñski oraz ksi¹dz pra³at Wojciech Ku³ak, diecezjalny duszpasterz s³u by zdrowia, chorych i osób z niepe³nosprawnoœci¹. Radni Rady Miasta a tak e dyrektorzy i przedstawiciele placówek ochrony Zdrowia oraz Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego i banków. Instytucje certyfikuj¹ce reprezentowali Katarzyna Frelek, zastêpca dyrektora ds. zasobów ludzkich DET NORSKE VERITAS POLAND oraz Jerzy Henning, dyrektor Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia. Otrzymujemy po raz kolejny dokumenty potwierdzaj¹ce przynale noœæ naszej placówki do elitarnego klubu kilkudziesiêciu szpitali posiadaj¹cych Akredytacjê Ministra Zdrowia oraz spe³niaj¹cych wymogi Miêdzynarodowej Normy ISO 9001:2000. Warunkiem otrzymania tych Certyfikatów by³o wype³nienie niezwy- DOK. NA STR. 6 3 Zdrowe ycie

4 US UGI Szpital przyjazny pacjentowi Fot. Jacek Kowalski US UGI W ODDZIA ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <Izba Przyjêæ Ogólna tel. 089/ <Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o nicza tel. 089/ <Oddzia³ wewnêtrzny I tel. 089/ Ordynator lek. med. El bieta Domos³awska <Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki tel. 089/ Ordynator dr n. med. Ryszard Targoñski <Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii tel. 089/ Ordynator lek. med. Janusz Stêpieñ <Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Aleksander Stankiewicz <Oddzia³ chirurgii ogólnej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Tomasz Szewczyk <Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Krzysztof Bladowski <Oddzia³ chirurgii szczêkowej tel. 089/ Ordynator lek. med. Leszek Dudziñski <Oddzia³ okulistyczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. S³awomir Zalewski <Oddzia³ laryngologiczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. Lidia Zatorska <Oddzia³ ginekologiczno-po³o niczy Ordynator lek. med. Stanis³aw Mariak <Oddzia³ ginekologiczny tel. 089/ <Oddzia³ po³o niczy tel. 089/ <Oddzia³ noworodków i wczeœniaków z pododdzia³em intensywnego nadzoru tel. 089/ Ordynator lek. med. Gra yna Siwiec-Saternus <Oddzia³ urologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Marek abiñski Zdrowe ycie 4

5 US UGI Fot. Jacek Kowalski US UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO: <Oddzia³ reumatologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Jadwiga Œwikszcz- <Oddzia³ dermatologiczny -Gniadek tel. 089/ Ordynator lek. med. Maria Welenc <Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny) tel US UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH <PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA UROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY) tel US UGI DIAGNOSTYCZNE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4: <PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY I LASEROTERAPII Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA NEUROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KARDIOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA LECZENIA BÓLU Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA PATOLOGII CI Y Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne) tel PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30: <PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY Rejestracja osobista i telefoniczna tel LABORATORIUM ANALITYCZNE Czynne ca³¹ dobê tel <PRACOWNIA RTG Czynna ca³¹ dobê tel <PRACOWNIE USG Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Badania ogólne tel , ginekologiczno-po³o nicze tel <PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter, badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel <PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel lub PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30: <PUNKT POBRAÑ DO BADAÑ LABORATORYJNYCH tel <TESTY SKÓRNE tel <PRACOWNIA FIZJOTERAPII tel PROMOCJA ZDROWIA <SZKO A RODZENIA Uzgodnienia telefoniczne tel <PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI Udzia³ ka dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹. Uzgodnienia telefoniczne tel S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 5 Zdrowe ycie

6 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Nale ymy do elitydok. ZE STR. 3 Fot. Archiwum Szpitala kle szczegó³owo okreœlonych kryteriów, których badaniem zajmowa³y siê niezale ne grupy ekspertów auditorów. Jest to szczególna chwila, gdy mo emy uczciæ kolejny sukces w gronie osób, którym szpital i jego dzia³alnoœæ jest szczególnie bliska, którzy wspieraj¹ jego rozwój i dla których jest to po prostu nasz szpital powiedzia³a Dyrektor Joanna Szymankiewicz-Czu daniuk. Dlatego te serdecznie witam przede wszystkim pracowników, którym dziêkujê za wk³ad pracy w³o ony w systematyczn¹ poprawê jakoœci naszego szpitala. Bo na sukces Szpitala pracuj¹ wszyscy ludzie od kadry medycznej po pracowników obs³ugi. Mam wielk¹ przyjemnoœæ wrêczenia dwóch certyfikatów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie i laboratorium analitycznego tego szpitala, które poœwiadczaj¹ zgodnoœæ wdro onego i utrzymywanego systemu zarz¹dzania z norm¹ ISO 9001:2000 powiedzia³a Katarzyna Frelek. Okazja jest tym bardziej szczególna, e certyfikaty wrêczane s¹ ju po raz trzeci, a to oznacza, e ju od szeœciu lat szpital udowadnia nie tylko nam, ale przede wszystkim swoim pacjentom, e robi du o i robi co raz wiêcej, eby jakoœæ us³ug medycznych stale wzrasta³a. Katarzyna Frelek wrêczy³a pracownikom szpitala certyfikat na Us³ugi medyczne w oddzia³ach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych.program promocji karmienia piersi¹. Laboratorium analityczne otrzyma³o certyfikat na Diagnostykê laboratoryjn¹ w zakresie analizy ogólnej, biochemii, hematologii z koagulologi¹, immunologii oraz serologii grup krwi. Mam wielki zaszczyt po raz kolejny w tym województwie wrêczaæ certyfikat akredytacyjny, tym razem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie powiedzia³ z kolei Jerzy Henning. Certyfikat obejmuje ca³okszta³t dzia³alnoœci szpitala, ze szczególnym nastawieniam na opiekê nad pacjentem, na bezpieczeñstwo pacjenta i ca³ego zespo³u pracowników szpitala. Przekazuj¹c ten certyfikat, uzyskany po raz trzeci z bardzo wysok¹ ocen¹, gratulujê Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom szpitala za ten niew¹tpliwy sukces. Jestem dumna, e po raz kolejny najstarszy szpital w mieœcie, otrzyma³ dokumenty potwierdzaj¹ce najwy sz¹ jakoœæ Zdrowe ycie 6

7 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Fot. Archiwum Szpitala œwiadczonych us³ug, a przy tym lekarze, pielêgniarki i administracja placówki ka dego dnia udowadniaj¹, e zdrowie cz³owieka jest najwa niejsze powiedzia³a podczas spotkania Anna Wasilewska, wiceprezydent miasta. Spotkanie w olsztyñskim ratuszu by³o okazj¹ do nagrodzenia wyró niaj¹cych siê pracowników szpitala. Na wniosek wojewody warmiñsko-mazurskiego Prezydent RP przyzna³ Medale za D³ugoletni¹ S³u bê: Z³ote: g Gra ynie Czubak, g Gra ynie Knop, g Aleksandrowi Stankiewiczowi, g Marii Welenc, Srebrne: g Leszkowi Cichowskiemu, g Krystynie Nêdzik, g Danucie Piskorz, Br¹zowy: g Iwonie Kacprzyk Aktu dekoracji wyró nionych osób dokona³ wicewojewoda Jan Maœcianica. By³y te szczególne podziêkowania za trud wniesiony w przygotowanie szpitala do recertyfikacji. Upominki z r¹k wiceprezydent Anny Wasilewskiej odebra³y: g Barbara Adamczyk, g Ma³gorzata Kaleczyc, g Lucyna Kie³basa, g Karina Murawska, g Jadwiga Œwiszcz-Gniadek g Gra yna Siwiec-Saternus. Ratuszow¹ uroczystoœæ zakoñczy³ koncert w wykonaniu zespo³u kameralnego PRO FORMA, który prowadzi Marcin Wawruk. (zespó³ powsta³ w 2000r. repertuar to wspó³czesne utwory chóralne, stylizacje folkloru Warmii i innych zak¹tków œwiata, a w nim l ejsze formy gospel, standardy muzyki rozrywkowej, kolêdy i pastora³ki. Zespó³ koncertowa³ z powodzeniem w kraju i za granic¹ odnosz¹c sukcesy). 7 Zdrowe ycie

8 MODELE ZMIAN Leczenie szpitalne w syst w wybranych krajach euro Szpital w ukraiñskim systemie ochrony zdrowia * Opracowano na podstawie: V. Lekhan, V. Rudiy, E. Nolte European Observatory on Health Systems and Policies Ukraine. Zainteresowanie ochron¹ zdrowia na Ukrainie, poœród decydentów polskiej ochrony zdrowia, bierze swoje Ÿród³o z prawdopodobnego przymusu poszukiwania w najbli szej przysz³oœci kadr medycznych w tym regionie. Migracja polskich lekarzy, zw³aszcza radiologów, chirurgów oraz pielêgniarek, mo e skutkowaæ oferowaniem miejsc pracy dla Ukraiñców. Dlatego te tak wa na jest wiedza w zakresie funkcjonowania ukraiñskiego systemu ochrony zdrowia. Zapewnienie ochrony zdrowia spo³eczeñstwu to oficjalnie jedna z g³ównych funkcji pañstwa zapisana w konstytucji Ukrainy z roku W art. 49: pañstwo tworzy warunki dla efektywnej opieki medycznej dostêpnej dla obywateli. Formalny system ochrony zdrowia jest zarz¹dzany przez pañstwo. W teorii minister zdrowia jest odpowiedzialny za politykê zdrowia, w praktyce jego wp³yw jest ograniczony bezpoœrednio do zarz¹dzania kilkoma specjalistycznymi jednostkami. Wiêkszoœæ opieki medycznej jest dostarczana i zarz¹dzana na poziomie regionalnym i finansowana przez odpowiednie organa rz¹du ze œrodków przekazywanych przez ministerstwo finansów, czy te z regionalnych bud etów. Dlatego w praktyce zakres odpowiedzialnoœci ministra zdrowia jest ograniczony do ustanawiania i przekazywania norm i wytycznych oraz do spraw narodowej polityki zdrowia. Od 1991 roku na Ukrainie obowi¹zuj¹ 3 pozabud etowe fundusze: Fundusz Emerytalny, Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Fundusz Zatrudnienia, które wype³niaj¹ wiêkszoœæ zadañ z zakresu zabezpieczenia spo³ecznego. Wszystkie s¹ finansowane z podatku od wynagrodzeñ. Szczebel centralny narodowej s³u by zdrowia (minister zdrowia) odpowiedzialny jest za ustanawianie narodowej polityki zdrowia i za kierowanie specjalistycznymi instytucjami opieki zdrowotnej bezpoœrednio zarz¹dzanymi i utworzonymi przez ministra zdrowia. Poziom regionalny Ukraina podzielona jest administracyjnie na 27 regionów, w tym 2 autonomiczne województwa (ob³asti): Kijów i Sewastopol. Ka dy z nich posiada administracjê opieki zdrowotnej (minister autonomicznej republiki), która podlega centralnemu ministerstwu zdrowia. Minister odpowiedzialny jest za realizacjê narodowej polityki zdrowotnej na jego terytorium. Regionalne ministerstwo zdrowia zarz¹dza jednostkami opieki medycznej. Poziom rejonowy i ni szy opieki zdrowotnej reprezentowany jest przez lokalne w³adze samorz¹dowe. Inni uczestnicy rynku us³ug medycznych: g parlament z komisj¹ opieki zdrowotnej, opiek¹ nad matk¹ i dzieckiem i pozosta³e komisje zwi¹zane z opiek¹ zdrowia (np. komisja ds. AIDS, komisja ds. zwalczania narkomanii). Wp³yw tych komisji na opiekê zdrowotn¹ jest strategiczny w ustanawianiu g³ównych zasad, które powinny byæ realizowane w narodowej polityce ochrony zdrowia. Pozosta³e komisje maj¹ bardziej bezpoœredni wp³yw na tworzenie zasad finansowania i œwiadczenia us³ug medycznych. g minister finansów, który jest odpowiedzialny za tworzenie planów bud etu pañstwa i przekazywanie œrodków finansowych do cia³ odpowiedzialnych za jednostki opieki medycznej na ka - dym szczeblu rz¹dowym i samorz¹dowym. Minister finansów odpowiedzialny jest równie za konfiguracjê ca³ego systemu bud etowania ochrony zdrowia. g minister spraw wewnêtrznych i administracji i minister transportu uruchamiaj¹ bran owe us³ugi medyczne, które dostarczaj¹ œwiadczenia medyczne bezpoœrednio do ich pracowników i ich rodzin. g minister pracy i polityki socjalnej jest odpowiedzialny za œwiadczenie us³ug zdrowotnych obywatelom przebywaj¹cym w domu opieki. On równie monitoruje wykonanie i funkcjonowanie pañstwowego funduszu ubezpieczeñ. g Ukraiñski Czerwony Krzy poprzez lokalne instytucje œwiadczy domow¹ opiekê pielêgniarsk¹. Zatrudnia obecnie oko³o 3200 pielêgniarek, które opiekuj¹ siê blisko 250 tysi¹cami podopiecznych rocznie. Instytucja ta finansowana jest przez pañstwo, dotacje osób prywatnych, a tak e dotacje zagraniczne. Za³o enia œwiadczenia ochrony zdrowia na Ukrainie nieznacznie uleg³y zmianie po odzyskaniu niepodleg³oœci tj. w 1999 roku (po rozpadzie ZSRR). Jednak wiêkszoœæ systemu wci¹ dzia³a w oparciu o tzw. model Siemaszki z alokacj¹ zasobów bazuj¹c¹ na mo liwoœciach, tj. iloœci ³ó ek i iloœci wizyt. Od r. opieka zdrowotna na Ukrainie realizowana jest przez jednostek œwiadcz¹cych us³ugi i œwiadczenia medyczne (niezale - ne polikliniki, ambulatoria i oddzia³ów po³o niczych). Oko³o 80% tych jednostek stanowi w³asnoœæ pañstwow¹, 2% w systemie bran owym. Prywatny sektor wprowadzany jest bardzo powoli. Dane liczbowe s¹ ró ne, w zale noœci od Ÿród³a. Od oko³o 1000 do 3500 prywatnych jednostek opieki zdrowotnej i oko³o licencji na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej. Wiêkszoœæ z indywidualnych praktyk lekarskich ma ograniczone pole dzia³ania (capacity) i ich rola w œwiadczeniu us³ug medycznych spo³eczeñstwu jest, póki co, bardzo nieznaczna i obejmuje mniej ni 1% spo³eczeñstwa. Struktura podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonuj¹cej obecnie na Ukrainie jest pozosta³oœci¹ ery Zwi¹zku Radzieckiego. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej jest oparta na zasadach terytorialnej przynale noœci do lekarza. Podstawowe œwiadczenia medyczne podzielone s¹ pomiêdzy internistów, pediatrów i innych specjalistów. Podobnie jak w Polsce, na Ukrainie lekarz posiada ok podopiecznych (1700 doros³ych i 800 dzieci). Pierwotne plany wolnego wyboru lekarza, które pojawi³y siê ju w 1989 roku nigdy nie zosta³y zaimplementowane. Obecnie instytucja podstawowej opieki medycznej opiera siê na zasadach przyporz¹dkowania pacjentów do okreœlonego regionu (rejonizacja). Podobnie lekarz obs³uguje okreœlony z góry region wraz z przyporz¹dkowan¹ mu opiek¹ domow¹. Pogotowia ratunkowe œwiadcz¹ ca³odobow¹ opiekê medyczn¹. Posiadaj¹ 118 samodzielnych jednostek oraz 921 jednostek zlokalizowanych przy szpitalach i ambulatoriach. Obecnie prze- ywaj¹ one ca³y szereg problemów, pocz¹wszy od braku zabezpieczenia sprzêtowego do problemów zwi¹zanych z brakiem leków, paliwem etc. Specjalistyczna opieka medyczna œwiadczona jest w poliklinikach (outpatient), oddzia³ach szpitalnych i uzdrowiskach. Szpitale maj¹ œciœle okreœlon¹ specjalnoœæ. Polikliniki obs³uguj¹ na danym obszarze ok. 25 tys. ludzi i w swoich strukturach posiadaj¹ oddzia³y: chirurgiczny, ortopedyczny, neurologiczny, internistyczny i laryngologiczny. Wiêksze polikliniki posiadaj¹ specjalistów w zakresie kardiologii, reumatologii, gastrologii, urologii i innych. Na Ukrainie poœwiêca siê wiele uwagi kobietom w ci¹ y. Œwiadczy siê im us³ugi ginekologiczne w klinikach konsultacyjnych, które s¹ czêœci¹ szpitali po³o niczych i poliklinik. Kliniki konsultacyjne umo - liwiaj¹ wykonywanie niezbêdnych badañ diagnostycznych, w tym dwukrotne badanie ultrasonograficzne i badañ wenerycznych. Specjalistyczna opieka medyczna œwiadczona jest tak e przez gabinety prywatne, ale wiedza na ten temat jest ograniczona. System opieki szpitalnej i ambulatoryjnej na S³owacji * Opracowano na podstawie: V. Lekhan, V. Rudiy, E. Nolte European Observatory on Health Systems and Policies, Slovakia, Konstytucja Republiki S³owacji okreœla organizacjê, finansowanie i zarz¹dzanie krajowego systemu ochrony zdrowia. Zapewnia uniwersalny dostêp do bezp³atnej s³u by zdrowia bazuj¹cej na podstawowym ubezpieczeniu zdrowotnym zbudowanym na zasadach solidarnoœci i pluralizmu. Dodatkowo konstytucja Zdrowe ycie 8

9 MODELE ZMIAN mach ochrony zdrowia ejskich (c.d.) zapewnia wszystkim prawo do ochrony zdrowia. W latach lat Zgodnie z wypowiedzi¹ s³owackiego ministra zdrowia indywidualne ubezpieczenia zdrowotne decyduj¹, e s³u ba zdrowia 90tych ubieg³ego wieku zintegrowany system ochrony zdrowia zosta³ zast¹piony systemem socjalnego zabezpieczenia zdrowotnego z wieloma funduszami. czy nag³ych zachorowañ ani stanów krytycznych, to znaczy ta- jest bezp³atna, ale nie darmowa. Indywidualna polisa nie doty- Podstawowa opieka zdrowotna oparta jest na praktykach lekarzy specjalistów, poœród których czo³owe miejsce zajmuj¹ lekarze cjenta. Dodatkowe ubezpieczenie jest jednym ze sposobów elikich zabiegów, które s¹ drogie, a ich brak zagra a³by yciu pa- pierwszego kontaktu. W ramach wizyt domowych œwiadcz¹ us³ugi minowania ryzyka, a nie panaceum, które dofinansuje s³u bê zdrowotne i zabezpieczaj¹ pomoc w nag³ych zachorowaniach. zdrowia. Zakres bezp³atnej opieki zdrowotnej zosta³ zredukowany wszêdzie tam, gdzie by³o to mo liwe, ale w taki sposób, W s³owackim systemie podstawowej opieki medycznej wystêpuj¹ cztery typy lekarzy pierwszego kontaktu: aby nie zagroziæ bezpieczeñstwu pacjentów, albo tam, gdzie g praktyka podstawowa dla dzieci, bezp³atna opieka zdrowotna jest wprost szkodliwa na przyk³ad w stomatologii. Wa nym elementem w s³owackiej ochro- g praktyka ginekologiczna, g praktyka dla doros³ych, nie zdrowia, prócz indywidualnych ubezpieczeñ, jest wprowadzony cennik niektórych us³ug medycznych (np. za wypisanie g opieka stomatologiczna. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej dbaj¹ o elementarn¹ recepty, wizytê u specjalisty, wizytê ambulatoryjn¹ itp.). Podstawow¹ zasad¹ panuj¹c¹ w ochronie zdrowia na S³owacji jest diagnozê, podstawowe zabiegi ambulatoryjne i podstawowe leczenie. Lekarze ci nie mog¹ prowadziæ konsultacji specjalistycznych i leczyæ niektórych schorzeñ. W takich przypadkach zobligo p³atnika, a tym co obywatel zapewni sobie w ramach indywi- zasada wyboru miêdzy mo liwoœci¹ sfinansowania publicznegowani s¹ do wydawania skierowañ do specjalistów. Zgodnie z dualnego ubezpieczenia. wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lekarze pierwszego kontaktu maj¹ œciœle okreœlony zakres us³ug (katalog). Pacjenci maj¹ prawo do bezp³atnej zmiany lekarza co pó³ roku. Wybór ten uzale - * Opracowano na podstawie: P.Barros, J. de Almeida Simoes, Euro- Organizacja szpitalnictwa w Portugalii niony jest od miejsca pracy i zatrudnienia. pean Observatory on Health Systems and Policies, Portugalia, Specjalistyczna i ambulatoryjna opieka medyczna. Na S³owacji obowi¹zuje kategoryzacja szpitali, która zmienia- Portugalski system ochrony zdrowia sk³ada siê z trzech ³a siê kilkakrotnie podczas reform ochrony zdrowia przeprowadzanych od 1995 roku. W 1995 roku system 3-stopniowej klasy- g Pañstwowa S³u ba Zdrowia (National Health Service - NHS) wzajemnie powi¹zanych systemów: fikacji zosta³ zmieniony na 5-stopniowy. Od 1997 roku szpitale g Dodatkowe, publiczne i prywatne programy ubezpieczeniowe podstawowe s¹ klasyfikowane wed³ug 4 grup ze wzrastaj¹c¹ skal¹ g Dobrowolny prywatny program ubezpieczeñ zdrowotnych specjalizacji zawieraj¹c¹ kategoriê IV zarezerwowan¹ dla szpitali akademickich. W 2004 roku by³o 25 szpitali typu I, 37 typu II, Wzorem innych pañstw unijnych, rz¹d Portugalii poprzez Mini- Ministerstwo Zdrowia 10 typu III, 13 typu akademickiego. Pierwszy typ szpitala zawiera podstawowe oddzia³y (chirurgia, interna, ginekologia, pediazorowanie i ocenê polityki zdrowotnej w pañstwie. Jest równie sterstwo Zdrowia odpowiedzialny jest za opracowywanie, nadtria). Ka dy kolejny typ oferuje dodatkowo inny rodzaj œwiadczeñ odpowiedzialny za koordynacjê dzia³añ zwi¹zanych z opiek¹ medycznych, w ten sposób poszerzaj¹c ofertê us³ug medycznych. Na uwagê zas³uguje fakt, e szpital ni szej instancji nie jest inicjowanie regulacji prawnych, planowanie i zarz¹dzanie zdrowotn¹ w innych ministerstwach. G³ówn¹ rol¹ tego urzêdu mo e wykonywaæ procedur szpitala wy szego typu. Szpitalom systemem opieki zdrowotnej. typu III i IV nie p³aci siê za procedury medyczne, które mog³yby Regionalne Administracje Zdrowotne (RAZ) byæ wykonane w szpitalach podstawowych. RAZ s¹ odpowiedzialne za terenowe implementacje rz¹dowej S³owacki system ochrony zdrowia nale y do najbardziej nowoczesnych systemów w Europie. Proces dostosowania wymogów ki medycznej. Funkcjonuj¹ one w oparciu o zasady i dyrektywy polityki ochrony zdrowia i koordynacje wszystkich poziomów opie- do mo liwoœci finansowych pañstwa i obywateli trwa nieprzerwanie od 2003 roku, tj. od czasu wprowadzenia planu stabilizacyjceptowane przez Ministerstwo Zdrowia. RAZ s¹ tak e odpowie- ustanowione w regionalnych planach opieki zdrowotnej i zaaknego. Powo³ane do ycia fundusze ubezpieczeniowe s¹ Ÿród³em dzialne za opracowywanie strategicznych planów, koordynacje finansowania us³ug medycznych. Na terenie S³owacji istnieje ich wszystkich aspektów zaspokojenia potrzeb medycznych, kontrole piêæ, dwa pañstwowe, a trzy sprywatyzowane, które s¹ tak e dysponentami œrodków publicznych. nistracje Zdrowotne s¹ podzielone na 8 podregionów, a ka dym zarz¹dów szpitali i centrów opieki medycznej. Regionalne Admi- A. Kuszewski w raporcie na temat ochrony zdrowia w S³owacji okreœla jej system, jako: Samorz¹dy z nich kieruje koordynator danego podregionu. g otwart¹ mo liwoœæ podchodzenia do systemu kolejnych ubezpieczycieli i kupowania przez nich œwiadczeñ na podstawie ne- miejskie. Zarz¹dzanie opiek¹ medyczn¹ na tym poziomie znaj- Poni ej regionu i subregionu znajduj¹ siê samorz¹dy i w³adze gocjacji warunków i cen; duje siê w gestii Samorz¹dowych Komisji Zdrowotnych. Samorz¹dy odpowiedzialne s¹ równie za promocje zdrowia na swo- g konkurowanie œwiadczeniodawców (a tak e ubezpieczycieli) nie liczb¹ oferowanych us³ug, ale ich jakoœci¹, im terenie, wdra anie programów prozdrowotnych. Do pozostag funkcjonowanie jasnych regu³ obowi¹zuj¹cych wszystkich ³ych ogniw struktury organizacyjnej portugalskiego systemu opieki graczy na rynku us³ug medycznych. zdrowotnej zaliczyæ nale y: W celu wyznaczenia œwiadczeñ, które powinny znaleÿæ siê w g podsystemy opieki zdrowotnej, do których dostêp maj¹ wybrane grupy zawodowe (m.in.: wojsko, policja, pracownicy pocz- koszyku œwiadczeñ medycznych przeprowadzono na S³owacji referendum. Pacjenci okreœlili listê schorzeñ, które winny byæ finansowane ze œrodków publicznych. S¹ to: g prywatne szpitale i inne prywatne jednostki opieki medyczty i wybranych banków pañstwowych oraz cz³onkowie ich rodzin); g choroby uk³adu kr¹ enia, nej w 1999 roku 41% szpitali by³o szpitalami prywatnymi. Prywatne jednostki opieki medycznej specjalizuj¹ siê g³ównie w wy- g nowotwory, g cukrzyca, konywaniu badañ krwi, diagnostyki rtg, fizykoterapii, stomatologii i stacji dializ; g urazy ortopedyczne, g choroby psychiczne. DOK. NA STR Zdrowe ycie

10 MODELE ZMIAN Leczenie szpitalne w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich DOK. ZE STR. 9 g prywatne firmy ubezpieczeñ medycznych oko³o 10% populacji jest objête prywatnym ubezpieczeniem medycznym z czego wiêkszoœæ to grupowe polisy ubezpieczenia zdrowotnego oferowane przez zak³ady pracy; g zwi¹zki zawodowe i stowarzyszenia. Podstawowa publiczna opieka medyczna Podstawowa opieka medyczna w Portugalii jest œwiadczona zarówno przez pañstwowe, jak i prywatne jednostki opieki medycznej. W sektorze pañstwowym realizowana jest przez centra opieki zdrowotnej. Ka de centrum œwiadczy swoje us³ugi œrednio dla oko³o 28 tys. pacjentów. W zale noœci od regionu zdarzaj¹ siê centra, które obejmuj¹ swoim zasiêgiem 100 tys. pacjentów oraz takie, które na swoich listach posiadaj¹ znacznie ni sz¹ liczbê populacji. W centrach opieki medycznej zatrudnia siê zmienn¹ liczbê pracowników w zale noœci od liczby przypadaj¹cych pacjentów. Zazwyczaj œrednia liczba zatrudnionych lekarzy wynosi 20 osób, pielêgniarek natomiast od Zakres oferowanych us³ug ma charakter podstawowy. Centra nie œwiadcz¹ specjalistycznych us³ug medycznych, nie zatrudniaj¹ lekarzy specjalistów. Do zakresu us³ug œwiadczonych przez lekarzy pierwszego kontaktu zaliczyæ nale y: g podstawow¹ opiekê medyczn¹ dla doros³ych i dzieci; g prenataln¹ opiekê medyczn¹; g opiekê nad zdrowiem kobiet; g planowanie rodziny; g pierwsz¹ pomoc; g wydawanie zaœwiadczeñ o zdolnoœci do pracy; g wizyty domowe; g dzia³ania prewencyjne. Centra opieki medycznej pozbawione s¹ finansowej i zarz¹dczej autonomii s¹ bezpoœrednio zarz¹dzane przez Regionalne Administracje Zdrowotne. Ministerstwo Zdrowia alokuje œrodki finansowe do ka dej z RAZ, a te z kolei przekazuj¹ je centrom opieki zdrowotnej, bazuj¹c na wydatkach historycznych i kosztach zwi¹zanych z wykonaniem jednej procedury medycznej. Pacjent musi siê zarejestrowaæ u wybranego lekarza rodzinnego, którego mo e wybraæ poœród wszystkich lekarzy zatrudnionych w klinikach znajduj¹cych siê na danym obszarze geograficznym. Niektórzy pacjenci wybieraj¹ lekarzy w obszarach swojego zatrudnienia. Lekarze pierwszego kontaktu pracuj¹ w oparciu o listy pacjentów. Œrednia lista pacjentów wynosi osób. Pacjenci mog¹ zmieniæ lekarza pierwszego kontaktu sk³adaj¹c wniosek do zarz¹du RAZ z podaniem przyczyn. Nie ma ograniczeñ co do czêstotliwoœci zmian lekarza. Wielu pacjentów preferuje korzystanie bezpoœrednio z nag³ej opieki medycznej w szpitalach czy w prywatnych jednostkach opieki medycznej, gdzie pe³ny zakres badañ i porad wykonany jest zaledwie w kilka godzin. Do problemów podstawowej opieki medycznej zaliczyæ mo na: g niesprawiedliwy podzia³ zasobów opieki medycznej (braki personelu) ; g bardzo ograniczone zapewnienie opieki medycznej w przewlek³ych przypadkach i w opiece domowej; g brak motywacji lekarzy rodzinnych pracuj¹cych w izolacji i za sta³¹ pensjê; g ró ne opinie na temat publicznej s³u by zdrowia oraz brak zaufania pacjentów do tej e; g ograniczony dostêp do opieki zdrowotnej ubo szych i geograficznie odizolowanych grup spo³ecznych; g brak personelu pomocniczego w centrach opieki medycznej. W Portugalii wystêpuje równie du a liczba niezale nych prywatnych jednostek, które œwiadcz¹ diagnostyczne i terapeutyczne us³ugi dla pacjentów pañstwowego systemu opieki medycznej na podstawie zawartych kontraktów. S¹ to g³ównie badania ambulatoryjne, testy, dializy etc. Pañstwowy system opieki medycznej publicznie og³asza warunki œwiadczeñ i wysokoœæ kosztów, które jest w stanie pokryæ. Wszyscy prywatni œwiadczeniodawcy, którzy zgadzaj¹ siê na zaproponowan¹ cenê i spe³niaj¹ podstawowe wymogi jakoœciowe mog¹ zostaæ zarejestrowani. W zasadzie pacjent ma prawo wyboru spoœród wszystkich zarejestrowanych œwiadczeniodawców. Pierwszym punktem kontaktu z publiczn¹ s³u b¹ zdrowia jest lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz rodzinny. Teoretycznie pacjenci nie maj¹ bezpoœredniego dostêpu do specjalistycznej opieki medycznej, a od lekarzy rodzinnych wymaga siê, aby byli stró- ami tego stanu rzeczy. W rzeczywistoœci wiele osób kieruje siê bezpoœrednio do punktów nag³ej opieki medycznej zlokalizowanych przy szpitalach. Specjalistyczna opieka medyczna jest œwiadczona g³ównie w szpitalach. Szpitale W roku 1999 w Portugalii by³o 205 szpitali, w tym 110 publicznych i 84 prywatnych. Prawie po³owa z prywatnych szpitali nale- a³a do organizacji nastawionych na osi¹ganie zysku. Trend w zmianie iloœci szpitali by³ podobny do tego, który pojawi³ siê w innych krajach europejskich. Na przestrzeni ostatnich 30 lat nast¹pi³ znaczny spadek iloœci tych e placówek opieki medycznej - z 634 w roku 1970 do 205 w roku 1999 (redukcja o 67%). G³ówne zasoby szpitalne zlokalizowane s¹ w stolicy Portugalii - Lizbonie i w jej niedalekim s¹siedztwie. Wiele ze szpitali znajduj¹cych siê na prowincji cierpi na brak kadry medycznej i obiektów szpitalnych w porównaniu z zasobami w Lizbonie i w Porto. Jednym z g³ównych problemów portugalskich szpitali jest ³atwoœæ dostêpu do oddzia³ów nag³ej opieki medycznej. W 1999 roku, w celu zmniejszenia tego zjawiska, wprowadzono system skierowañ wydawanych przez lekarza rodzinnego. Bud ety szpitali sporz¹dzane s¹ w Ministerstwie Zdrowia poprzez Instytut Zarz¹dzania Finansami i Informatyki. Jeszcze pod koniec lat 90. ubieg³ego stulecia bud et na rok nastêony sporz¹dzany by³ w oparciu o bud et z roku poprzedniego i rewaloryzowany o wskaÿnik inflacji. Od roku 1997 sporz¹dzany jest on na podstawie otrzymanych informacji o iloœci grup diagnostycznych i iloœci pacjentów. Ten nowy model tworzenia bud etu w oparciu o liczbê aktywnoœci œwiadczeñ zosta³ stworzony w roku Nowe podejœcie do jego sporz¹dzania spowodowa³o koniecznoœæ wprowadzenia nowego systemu informatycznego, który mia³ za zadanie dostarczaæ wszelkich informacji na temat funkcjonowania szpitali i iloœci przyjêtych pacjentów (wykonanych œwiadczeñ). System taki jest sukcesywnie wprowadzany od roku 1989 i informacje uzyskiwane przy jego pomocy stanowi¹ podstawê do sporz¹dzania bud etu na rok przysz³y. Poza œrodkami otrzymywanymi z bud etu pañstwa, publiczne szpitale generuj¹ swoje w³asne Ÿród³a przychodów, do których nale y zaliczyæ m.in.: op³aty pacjentów za specjalne us³ugi (np. indywidualne pokoje), op³aty uzyskane od beneficjentów podsystemów opieki zdrowotnej i od prywatnych ubezpieczycieli. W³asne Ÿród³a przychodów stanowi¹ od 15 do 20% ogólnego bud etu szpitali. Wiêkszoœæ us³ug szpitalnych jest œwiadczona zgodnie z integrowanym modelem, który zosta³ stworzony przez Pañstwowy System Opieki Medycznej. Wiêkszoœæ ambulatoryjnych, diagnostycznych i terapeutycznych us³ug zosta³o przekazanych sektorowi prywatnemu w oparciu o zawarte kontrakty. Szpitale w Portugalii klasyfikowane s¹ zgodnie z rodzajem us³ug, które œwiadcz¹: g szpitale centralne œwiadcz¹ce wysokowyspecjalizowane us³ugi medyczne (kliniczne); g wyspecjalizowane szpitale œwiadcz¹ce szerokie specjalistyczne us³ugi medyczne; g szpitale okrêgowe zlokalizowane w g³ównych okrêgach administracyjnych i œwiadcz¹ce pewien zakres specjalistycznych us³ug medycznych; g szpitale okrêgowe pierwszego poziomu œwiadcz¹ce zabiegi obra eñ wewnêtrznych, chirurgiczne i jedn¹ lub dwie inne podstawowe specjalizacje. Zbigniew Marcinkiewicz z-ca dyr. ds. ekonom.-administracyjnych DOK. W NASTÊPNYM NUMERZE Zdrowe ycie 10

11 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Nagrody i wyró nienia Fot. Jacek Kowalski 1994 Z³oty bocian, nagroda w konkursie tygodnika Twoje Dziecko miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku 1996 tytu³ Szpital przyjazny dziecku WHO i UNICEF miejsce w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w województwie oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu Z³ota setka szpitali publicznych 2002 Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi medyczne: Akredytacja Szpitala oraz Certyfikat ISO m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu Newsweeka m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu Newsweeka m. w konkursie Czy dobrze s³yszy WOŒP 2003 Grafika Or³a bia³ego wyró nienie od Rzeczpospolitej m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking Wprost m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu Wprost 2003 Wyró nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2003 Wyró nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna województwa warmiñsko-mazurskiego Wielkie Serce m. w regionie w kategorii Najlepszy szpital publiczny w regionie oraz 33. w kat. Najlepszy szpital publiczny w Polsce 2004 wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii Chirurgia tygodnik Wprost m. w rankingu Gazety Olsztyñskiej na najlepsz¹ placówkê Warmii i Mazur m. w kraju w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2005 nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie Najlepszy produkt i us³uga Warmii i Mazur w kategorii us³ugi medyczne 2005 Certyfikat Akredytacja Szpitala do r Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do r Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do r m. w kat. Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A Wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci 2005 Wyró nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. ortopedii w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. okulistyki w leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym; 10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian macicy; 10. m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczowo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13. m. ginekologii w usuwaniu zmian szyjki macicy 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 8. m. urologii w rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du ych operacjach urologicznych; 10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego; 3. m. urologii w zabiegach endoskopowych m. w rankingu 100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osi¹gniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2006 Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje publiczne s³u ba zdrowia 2006 Certyfikat ISO 22000:2005 Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem ywnoœci w zakresie przygotowywanie i dystrybucja posi³ków 2007 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 10. m. oddzia³u chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii najlepsze Szpitale ; 5. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w kategorii artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii Najlepsze Szpitale Ginekologiczne ; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie zmian w szyjce macicy ; 18. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu ; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy ; 14. m. oddzia³u urologii w kategorii Najlepsze Szpitale ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii leczenie kamicy uk³adu moczowego ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii zabiegi endoskopowe ; 10. m. oddzia³u urologii w kategorii du e operacje urologiczne 2007 Nagroda marsza³ka Najlepsi z najlepszych" 2007 Certyfikat PN-N-18001:2004 w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 2007 Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego m. w kraju w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej m. w ogólnopolskim konkursie Per³y medycyny listopad Kategoria Najpopularniejsza po³o na konkursu Wielkie serce zosta³a zdominowana przez po³o ne naszego szpitala 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Katarzyna Gleszczyñska, 3. m. Danuta Piskorz oraz 2 m. Gra yny Knop w kategorii najpopularniejsza pielêgniarka Certyfikat Dobry Szpital m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych" w rankingu Rzeczypospolitej" m. w województwie w rankingu Rzeczypospolitej" 2008 konkurs Wielkie Serce": 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Danuta Piskorz w kat. najpopularniejsze po³o ne 11 Zdrowe ycie

12 NASZE ZDROWIE Lecznicza si³a drzew Kilka wieków temu Jan Kochanowski w swojej fraszce pisa³ stawiaj¹c zalety lipy Goœciu si¹dÿ pod mym liœciem, a odpocznij sobie Fot. El bieta Mierzyñska Tajemnic¹ drzew jest ich zdolnoœæ do jonizacji powietrza. Wspó³czeœnie w œrodowisku cz³owieka dominuj¹ jony dodatnie. Ich zwiêkszona zawartoœæ w powietrzu mo e nieœæ za sob¹ skutki w postaci rozdra nienia, agresywnoœci czy os³abienia uk³adu odpornoœciowego. G³ównie jesteœmy na nie nara eni, gdy pracujemy w zamkniêtych pomieszczeniach. Komputery, telewizory, czy radia obecne w naszych domach, równie s¹ sprawcami zachwiania jonowej równowagi. Zawartoœæ jonów ujemnych powinna utrzymywaæ siê na poziomie cz¹steczek/cm 3, gdy tymczasem w biurach, zw³aszcza pozbawionych roœlin doniczkowych, wynosi ona 200 cz¹steczek/cm 3, a w miejskim powietrzu 100 cz¹steczek/cm 3. To, e las wp³ywa zbawiennie na zdrowie, lekarze wiedz¹ od dawna. Drzewa wytwarzaj¹ jony ujemne, neutralizuj¹ce niekorzystne dla ludzi jony dodatnie. Os³aniaj¹ nas te przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym, s¹ naturalnym Ÿród³em i zbiornikiem tlenu, zatrzymuj¹ bakterie i uniemo liwiaj¹ ich dalsze rozprzestrzenianie siê. Drzewa oddzia³uj¹ na cz³owieka nie tylko poprzez w³asne piêkno lub zawartoœæ sporz¹dzanych z kory czy liœci fitoterapeutycznych naparów. Lecznicza si³a drzew tkwi w ich sk³adzie chemicznym. Ka de drzewo ma inny sk³ad, emanacjê i biopr¹dy. Ich wzajemne oddzia³ywanie sprawia, e cz³owiek w leœnym otoczeniu szybciej regeneruje si³y fizyczne i odzyskuje wewnêtrzn¹ równowagê. Drzewa emanuj¹ zdrow¹ energiê i dzia³aj¹ równie skutecznie, jak bioenergoterapeuci. Pole energetyczne zdrowych drzew dzia³a korzystnie na ludzi chorych i zestresowanych. Energia drzew jest tak silna, e mo e przyczyniæ siê do poprawy stanu zdrowia. Dawno temu zauwa yli to ludzie tworz¹c œwi¹tynie w lasach i gajach, stawiaj¹c o³tarze pod œwiêtymi drzewami, odpoczywaj¹c w ich dobroczynnej bliskoœci. W cieniu ga³êzi ustawiano sto³y weselne, wierz¹c, e roztaczaæ bêd¹ one opiekê nad nowo eñcami. Na drzewach zawieszano ko³yski z niemowlêtami, pozwalaj¹c by wiatr szumi¹c w liœciach i ko³ysz¹c ga³êziami buja³ dziecko do snu. Zwolennicy drzewo-terapii dodaj¹ jednak, e sam spacer po lesie nie wystarczy. Trzeba siê nauczyæ korzystaæ z jego dobrodziejstw. Wybraæ odpowiednie gatunki drzew, dotykaæ ich odkrytymi czêœciami cia³a najlepiej czo³em, d³oñmi, bosymi stopami i plecami. Codzienne kontakty z drzewem daj¹ odpowiednie rezultaty. Taka swoista kuracja powinna trwaæ, co najmniej 2 tygodnie, a ka dorazowy kontakt z drzewem minut. Bardzo wa ny jest rodzaj drzewostanu, w którym przebywamy. Najkorzystniej na ludzki organizm wp³ywaj¹ drzewa szpilkowe jak œwierk, jod³a czy sosna. Stwierdzono, e drzewa o sto - kowatym zakoñczeniu koron (cyprys, tuja, brzoza, topola) podwy szaj¹ aktywnoœæ sytemu nerwowego cz³owieka. Nale y pamiêtaæ o innych czynnikach wp³ywaj¹cych na lecznicz¹ si³ê drzew: g pora roku g pora dnia g wilgotnoœæ powietrza g gêstoœæ lasu (w gêstym lesie wzrasta wilgotnoœæ powietrza takie warunki nie s¹ wskazane dla astmatyków, chorych na gruÿlicê p³uc, osób maj¹cych choroby serca) Najprostsz¹ drzewn¹ terapi¹ jest spacer po lesie. Najlepsz¹ por¹ roku: wiosna Jak drzewa wp³ywaj¹ na organizm, oto kilka przyk³adów: g Œwierk, oddzia³uje korzystnie na stawy, uwalniaj¹c je od bólów reumatycznych, oraz wp³ywa na szybsze gojenie siê ró - nych stanów zapalnych. g Sosna, która pog³êbia oddech, uspokaja, ³agodzi kaszel. Poprawia koncentracjê. g Jod³a dobroczynnie dzia³a na nasze p³uca, uzupe³niaj¹c je w tlen i olejki eteryczne. agodzi stres. Nie tylko drzewa iglaste maj¹ wp³yw na nasze zdrowie i samopoczucie. Godne uwagi s¹ zw³aszcza: g D¹b wzmacnia koncentracjê, oraz przyspiesza kr¹ enie krwi w organizmie. g Buk likwiduje napiêcia i stres, poprawia kr¹ enie krwi i koncentracjê, a liœcie eliminuj¹ ból g³owy g Lipa uznawano to drzewo za œwiête i sadzono w dniu urodzin dziecka, by przynosi³a mu szczêœcie i yciowe powodzenie. Przebywanie w jej otoczeniu pomaga wzmacniaæ pozytywny stosunek do ludzi, sprzyja trzeÿwoœci umys³u oraz przywraca harmoniê w naszych myœlach. Istniej¹ równie drzewa, które wp³ywaj¹ szkodliwie na nasz ca³y ustrój. S¹ to: olcha, topola, osika i dziki bez. Pozosta³e s¹ dla organizmu ludzkiego obojêtne ze wzglêdu na ich wyraÿnie s³absze oddzia³ywanie. Najprostsz¹ metod¹ dostêpu do tych naturalnych dobrodziejstw jest spacer po lesie. Dzisiaj w dobie degeneracji œrodowiska naturalnego, nabra³y one jeszcze wiêkszego znaczenia i tak jak dawniej, obecnie lasy s¹ uwa ane za znakomite œrodowisko dla cz³owieka. Nie zapomnij podziêkowaæ drzewu za okazan¹ pomoc. Na podstawie Encyklopedii Medycyny Naturalnej Karoliny JóŸwiak opracowa³: Lek. med. mgr W. Wojtczak SOR ZOZ MSWiA Poznañ Zdrowe ycie 12

13 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Statuetki Wielkiego Serca trafi³y do po³o nych Szpitala Miejskiego 6 paÿdziernika 2008 roku w olsztyñskim zamku ju po raz dziesi¹ty. Dziennik Elbl¹ski i Gazeta Olsztyñska wrêczy³a nagrody laureatom plebiscytu Wielkie Serce. Nagrody wrêczono w szeœciu kategoriach: najpopularniejszy lekarz rodzinny, najpopularniejszy lekarz specjalista, najpopularniejsza pielêgniarka, najpopularniejsza po³o na, najpopularniejsza apteka, najpopularniejsza placówka medyczna. Kategoria Najpopularniejsza po³o na podobnie jak w ubieg³ym roku zosta³a zdominowana przez po³o ne naszego Szpitala. I miejsce zajê³a Danuta Gamdzyk, a wyró nienie trafi³o do Danuty Piskorz. GRATULUJEMY Fot. Archiwum Szpitala 13 Zdrowe ycie

14 BÓLE G OWY Gdy dokucza migrena Fot. Archiwum Szpitala Z lekarskich obserwacji wynika, e oko³o procent doros³ych skar- y siê co najmniej raz w roku na bóle g³owy, a oko³o 1/3 kobiet i 1/5 mê czyzn cierpi z powodu nawracaj¹cych bólów g³owy. Z uwagi na du ¹ ró norodnoœæ bólów g³owy, Miêdzynarodowe Towarzystwo Bólu G³owy opracowa³o klasyfikacjê bólów obejmuj¹c¹ ponad 80 postaci bólów g³owy. Do najczêstszych z nich nale y migrena. Oprócz niej mo e byæ jeszcze: g ból g³owy typu napiêciowego g klasterowy ból g³owy g bóle g³owy pourazowe g bóle g³owy zwi¹zane z chorobami naczyniowymi g bóle g³owy zwi¹zane z ró nymi chorobami mózgu g bóle g³owy zwi¹zane z dzia³aniem substancji chemicznych np. leków lub ich odstawieniem g bóle g³owy zwi¹zane z zaka eniami g bóle g³owy zwi¹zane z uszkodzeniami nerwów g bóle g³owy zwi¹zane z chorobami w obrêbie czaszki, szyi, oczu, uszu, nosa, zatok przynosowych, jamy ustnej i in. g g g Jaka to choroba Migrena charakteryzuje siê najczêœciej jednostronnym têtni¹cym bólem g³owy o du ym nasileniu, który utrzymuje siê od 4 godzin do 3 dni. Bólowi czêsto towarzysz¹ nudnoœci i wymioty, œwiat³owstrêt i nadwra liwoœæ na dÿwiêki, z³e tolerowanie ha³asów i zapachów czy te : dreszcze, ko³atania serca, dusznoœæ, poty, ziewanie, biegunka, gor¹czka, zawroty g³owy, omdlenia. Nudnoœci i wymioty nierzadko bardziej dokuczaj¹ ni sam ból. Migrena czêœci chorych przysparza du o cierpienia i pogarsza im znacznie jakoœæ ycia. Ale nie zagra a yciu i z regu³y nie daje trwa³ych nastêpstw. Czêstoœæ napadów jest ró na: od pojedynczych w roku do dwóch tygodniowo. U ok. 15 proc. chorych napad migrenowego bólu g³owy poprzedzaj¹ zwiastuny zwane aur¹, która mo e przyjmowaæ postaæ: g wzrokow¹ inaczej klasyczn¹ jako migocz¹cy mroczek przed oczami, ubytki w polu widzenia lub zniekszta³cenia albo zmiany barwy otoczenia. g parestetyczn¹ z drêtwieniami lub mrowieniami ust i rêki albo palców i jêzyka po jednej stronie cia³a. Czasem drêtwienia obejmuj¹ ca³a po³owê cia³a. g z niedow³adem po³owiczym, który pojawia siê na krótko w czasie aury. g z zaburzeniami mowy Migrena bez aury zaczyna siê objawami, które mog¹ wyprzedzaæ ból g³owy o kilkanaœcie godzin lub nawet dni. S¹ to np. zmiany nastroju, niepokój, dra liwoœæ, zaburzenia wzroku lub s³uchu, wra liwoœæ na zapachy, pragnienie, utrata apetytu lub jego wzmo enie, œlinotok, biegunka, zaparcia. Po napadzie migrenowego bólu g³owy ukojeniem jest sen, z którego chory budzi siê ju bez tej dolegliwoœci. Miêdzy atakami migreny samopoczucie jest z regu³y dobre chyba, e migrenik cierpi na inne choroby. g g g Diagnoza i leczenie Migrena wystêpuje 3 razy czêœciej u kobiet ni u mê czyzn. Istnieje kilka teorii wyst¹pienia napadu bólowego w migrenie. Ale ich elementem wspólnym jest skurcz naczyñ krwionoœnych i niedokrwienie mózgu, a nastêpnie ich nadmierne rozszerzenie, co wywo³uje wra enie bólu i têtnienia w g³owie. Rozpoznanie migreny musi opieraæ siê na dok³adnie zebranym wywiadzie chorobowym. Jednoczeœnie nale y wykonaæ dodatkowe badania w celu wykluczenia innych przyczyn bólu g³owy (np. guz, têtniak, krwotok podpajêczynówkowym). Szczególnie, jeœli pierwsze napady bólu g³owy o typie migrenowego pojawiaj¹ siê po 30 czy 40 roku ycia. Kompleksowe leczenie migreny obejmuje zarówno przerwanie ostrego napadu bólu g³owy, jak i póÿniejsze zapobieganie kolejnym atakom. Niestety, do tej pory nie dysponujemy lekami, które podane w okresie zwiastunów, zapobiega³yby napadowi. W napadzie migreny lek przeciwbólowy nale y podaæ najlepiej w czopku, domiêœniowo, do ylnie lub podskórnie. Zaleca siê równie podanie leku przeciwwymiotnego. Oczywiœcie chory musi mieæ zapewniony spokój w ciemnym pomieszczeniu, czasem pomocne s¹ zimne ok³ady na czo³o. Najczêœciej stosowane wówczas leki to: g leki selektywnie pobudzaj¹ce receptor serotoninowy np. sumatriptan, zolmitriptan stanowi¹ce du y postêp w przerywaniu migreny. Dzia³aj¹ równie przeciwwymiotnie i zmniejszaj¹ œwiat³owstrêt. Podaje siê je w iniekcji, czopku lub doustnie. g alkaloidy sporyszu np. ergotamina i jej pochodne. Wywo³uj¹ one skurcz naczyñ. Czêsto s¹ w po³¹czeniu z kofein¹. g leki przeciwbólowe i przeciwzapalne np. paracetamol, kwas acetylosalicylowy, naproksen, pyralgina, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, indometacyna. Skuteczniejsze s¹ w postaci czopków. g leki przeciwwymiotne np. metoklopramid, domperydon. g leki uspokajaj¹ce maj¹ na celu u³atwienie zaœniêcia. Leczenie zapobiegawcze migreny stosuje siê wtedy, gdy chory ma co najmniej dwa ciê kie napady bólu g³owy w miesi¹cu lub gdy bóle s¹ bardzo ciê kie i oporne na leczenie doraÿne. Terapia ta powinna byæ kontynuowana przez d³ugi czas i obejmuje alkaloidy sporyszu, leki antyserotoninowe, beta-blokery, leki przeciwpadaczkowe, blokery kana³u wapniowego oraz leki selektywnie pobudzaj¹ce receptor serotoninowy. Profilaktyka W profilaktyce migreny bardzo wa n¹ rolê odgrywaj¹ czynniki psychologiczne i zmiana stylu ycia, gdy istniej¹ czynniki wyzwalaj¹ce napad migreny. Dlatego: 1. przestrzegaj regularnego rytmu pracy i odpoczynku. 2. W dni wolne od pracy nie œpij d³u ej ni w pozosta³e dni tygodnia. 3. Unikaj nadmiernych wysi³ków fizycznych i psychicznych. 4. Posi³ki spo ywaj o sta³ych porach dnia, usuwaj¹c z diety produkty potencjalnie prowokuj¹ce napady migreny np. czekolada, kakao, mleko, ser, orzechy, jaja, pomidory, selery, owoce cytrusowe, marynaty, t³uste potrawy, czerwone wino. 5. Ogranicz iloœæ wypijanej dziennie kawy, herbaty oraz za ywanych leków przeciwbólowych. 6. Dbaj o prawid³ow¹ postawê cia³a, unikaj¹c pochylania g³owy ku przodowi. 7. W czasie intensywnej pracy rób przerwy dla rozluÿnienia miêœni. 8. Unikaj intensywnego lub pulsuj¹cego oœwietlenia, ha³asu (kino, telewizja) i silnych zapachów. 9. Kobietom, u których wystêpuje migrena z aur¹, warto zaleciæ ostro noœæ w stosowaniu doustnych leków antykoncepcyjnych, aby zapobiec ewentualnym powik³aniom zakrzepowym, które mog¹ groziæ udarem mózgu. 10. Unikaj sytuacji pobudzaj¹cych twój b³êdnik np. d³ugotrwa³a jazda samochodem lub poci¹giem, podró statkiem, taniec wirowy, karuzela, huœtawka. Opracowanie: lek. med. Ewa Paku³a Dbam o zdrowie. Zdrowe ycie 14

15 REKLAMA Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci XII edycji 2006 Wyró nienie w IX i XI edycji PNJ ISO 9001 : 2000 ISO : 2005 ISO : 2004 PN-N : Zdrowe ycie

16 SZPITAL AKREDYTOWANY Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Redakcja: El bieta Mierzyñska Projekt graficzny: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo Zdrowe ycie 16

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

spis treœci Panel S³u by Zdrowia Leczenie substytucyjne osób uzale nionych od narkotyków str. 3 4 Rozmowa z Markiem Balickim Szkodliwa utopia œwiata bez narkotyków str. 5 6 Dokument ONZ Zasady leczenia

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (210-211) Czerwiec-Lipiec 2011 Punktacja:

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DIABETOLOGICZNA W POLSCE

POLITYKA DIABETOLOGICZNA W POLSCE Raport Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego POLITYKA DIABETOLOGICZNA W POLSCE Bogdan OSTROWSKI W dniu 4 grudnia 2007 r. w Warszawie na konferencji prasowej z udzia³em prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie OD CZEGO MAMY PRODUKTY ZIELONE?! luty 2009/marzec 2009 Ostatnio, pewna pacjentka zapyta³a które do ust nie wezm¹ kaszy mnie, na co mo na zastosowaæ jêczmiennej, nie mówi¹c ju o innych preparat BARLEY?

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Grudzieñ 2008 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny Nigdy nie wiemy, czy to przeziêbienie, czy grypa. Sami siê leczymy, nie idziemy do lekarza.

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ

Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 11 (203) Listopad 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo