WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA"

Transkrypt

1 Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA I. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU II. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia PESEL. Adres zamieszkania, kod pocztowy.... Imiona i nazwiska (jeśli są inne) rodziców lub opiekunów prawnych Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku, telefon INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU Przebyte choroby (podać, w którym roku życia): ospa wietrzna., różyczka., odra, świnka, szkarlatyna..., żółtaczka zakaźna, astma., padaczka., inne choroby. Czy dziecko miewa: migreny, drgawki, utraty przytomności, omdlenia, wymioty, krwawienie z nosa, duszności lub inne Dziecko jest uczulone: TAK NIE (podać na co, np. nazwa leku, rodzaj pokarmu). Dziecko nosi: okulary, aparat ortodontyczny (inne aparaty) Zażywa stałe leki (jakie?) Jazdę samochodem znosi DOBRZE ŹLE (jaki lek przyjmuje) Inne uwagi o zdrowiu i zachowaniu dziecka. Stwierdzam, że podałem (am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na placówce wypoczynku. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Wyrażam zgodę na podawanie przez wychowawcę leków przepisanych przez lekarza lub przekazanych przez rodziców przed wyjazdem czytelny podpis matki, ojca lub opiekuna

2 III. INFORMACJA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. Szczepienia ochronne (podać rok): tężec.., błonica..., dur...., Inne 2. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka..... podpis pielęgniarki IV. ORZECZENIE LEKARSKIE Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznanie) Dziecko może być uczestnikiem. 2. Zalecenia dla (rodzaj placówki wypoczynku) wychowawcy.. służby zdrowia.... podpis i pieczęć lekarza V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O UCZNIU VI. (pieczęć adresowa szkoły) podpis wychowawcy klasy ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW 1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko podczas trwania turnusu. 2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że organizator i placówka wypoczynku nie biorą odpowiedzialności za utracone w czasie trwania kolonii przedmioty wartościowe. 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach niezbędnych do organizacji wypoczynku..... czytelny podpis matki, ojca lub opiekuna VII. ZACHOROWANIA, URAZY, LECZENIE PODCZAS WYJAZDU:. 2. podpis lekarza lub pielęgniarki

3 REGULAMIN OBOZU MŁODZIEŻOWEGO 1. Organizatorem obozu jest Parafia Zesłania Ducha Świętego, ul. Broniewskiego 44, Warszawa. 2. Obóz organizowany jest w Sokolcu k/ Walimia, w Schronisku Górskim Orzeł. 3. Obóz trwa od do Warunkiem uczestnictwa w obozie jest dostarczenie Organizatorowi wypełnionej karty kolonijnej, regulaminu podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz dokonanie wpłat w wysokości i terminach wskazanych na stronie 5. O zakwalifikowaniu dziecka na obóz decyduje kolejność złożenia karty (wraz z podpisanym regulaminem) i uiszczenia opłaty. 6. Uczestnik obozu musi posiadać paszport (ważny min. 6 miesięcy) lub dowód osobisty. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu z przyczyn niezależnych od Organizatora lub innych przyczyn. 8. W przypadku odwołania obozu Organizator zwraca całość opłaty wniesionej przez uczestnika do dnia ogłoszenia decyzji o odwołaniu obozu. 9. W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu Organizator zwraca opłatę wniesioną przez uczestnika do dnia rezygnacji. Jeżeli rezygnacja nastąpi po 1 czerwca 2015 r. zwrócona opłata może być pomniejszona o kwotę faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. 10. Organizator zapewnia opiekunów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. 11. Wyjazdy dla dzieci i młodzieży organizowane przez Parafię Zesłania Ducha Świętego w Warszawie mają charakter wypoczynkowy. Niemniej z uwagi na fakt, że jest to wyjazd organizowany przez parafię, dzieci i młodzież uczestniczą w proponowanych przez Księdza Kierownika praktykach religijnych. 12. Uczestnicy mają prawo do korzystania z własnych telefonów komórkowych. 13. Za nieprzestrzeganie poleceń kadry, a w szczególności za podejmowanie działań mogących zagrażać zdrowiu lub życiu, uczestnik może otrzymać upomnienie, karę lub zostać usuniętym z obozu (na koszt rodziców/prawnych opiekunów). 14. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny oraz rzeczy wartościowe uczestnika obozu. 15. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika. podpis rodzica (prawnego opiekuna) 3

4 REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU 1. Uczestnik zobowiązany jest do: podporządkowania się poleceniom kadry (kierownika, wychowawców, instruktorów, przewodników); przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ośrodku i w czasie wycieczek; natychmiastowego zgłoszenia wychowawcy wszelkich niedyspozycji zdrowotnych; punktualności; utrzymania porządku w ośrodku, w swoim pokoju, na stołówce, w autokarze; przestrzegania ciszy nocnej; 2. Uczestnikom zabrania się: opuszczania bez zezwolenia terenu ośrodka oraz miejsca prowadzenia zajęć; posiadania w czasie obozu gier elektronicznych np. PSP; przyjmowania wszelkiego rodzaju leków bez konsultacji z wychowawcą; spożywania alkoholu, palenia papierosów, posiadania i używania narkotyków (lub innych środków odurzających); posiadania przedmiotów stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia, używania w pokojach otwartego ognia; 3. Za nieprzestrzeganie poleceń kadry, a w szczególności za podejmowanie działań mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestnik może otrzymać upomnienie, karę, a w skrajnych przypadkach zostać usuniętym z obozu.. podpis uczestnika podpis matki, ojca lub opiekuna 4

5 ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA JEDNODNIOWĄ WYCIECZKĘ ZAGRANICZNĄ A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na jednodniową wycieczkę zagraniczną 1. Walim Praga Czeska-organizowaną w dniach: 1-10 lipca 2015 r. 2. Walim Audspach (Skalne Miasto) - organizowaną w dniach: 1-10 lipca 2015 r. 3. Walim ZOO Safarii w Czechach - organizowaną w dniach: 1-10 lipca 2015 r. 1. imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna* czytelny podpis 2. imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna* czytelny podpis B. Dane osobowe uczestnika 1. Imię i nazwisko. 2. Adres zamieszkania: 3. Telefony: domowy rodziców/prawnych opiekunów komórkowy uczestnika 4. PESEL: 5. Seria i numer paszportu (dowodu osobistego)... Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna czytelny podpis uczestnika wycieczki 5

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU P.W. EKO-SYSTEM 92-703 Łódź, ul. Brzezińska 272 tel. +48 42 648 41 42 fax +48 42 648 42 82 www.wypasionekolonie.pl KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Forma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MINI SURVIVALU ,,C.S.I.R MISJA SPECJALNA LIPIEC SIERPIEŃ 2015 R. I. ORGANIZATORZY

REGULAMIN MINI SURVIVALU ,,C.S.I.R MISJA SPECJALNA LIPIEC SIERPIEŃ 2015 R. I. ORGANIZATORZY REGULAMIN MINI SURVIVALU,,C.S.I.R MISJA SPECJALNA LIPIEC SIERPIEŃ 2015 R. I. ORGANIZATORZY Organizatorem MINI SURVIVALU jest CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy. obozu piłkarsko-językowego Coerver Coaching

Formularz Zgłoszeniowy. obozu piłkarsko-językowego Coerver Coaching Formularz Zgłoszeniowy obozu piłkarsko-językowego Coerver Coaching Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest wpłata w wysokości 1 500,00 zł (opcja stacjonarna) lub 1 150 zł (opcja dochodzeniowa) od osoby

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Strony uzgodniły, co następuje:

UMOWA. Strony uzgodniły, co następuje: UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy firmą Akademia Języka Polskiego Joanna Sławkowska- Marszeniuk, ul. Lendziona 17/4a, 80-234 Gdańsk, NIP 593-227-14-21, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a: Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży RGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w. dnia... 2015 r. pomiędzy Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270,

UMOWA. zawarta w. dnia... 2015 r. pomiędzy Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270, ZGRUPOWANIE PIŁKARSKIE z Akademią Futbolu Tomasza Hajto UMOWA uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym w zakresie nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach zgrupowania Klubu Sportowego Akademia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Autokary: k Bezpieczeństwo: j Bagaż: n Cenne przedmioty, pieniądze: p Chore dziecko: Dokumenty: Dyskoteki: Dopłata transportowa:

Autokary: k Bezpieczeństwo: j Bagaż: n Cenne przedmioty, pieniądze: p Chore dziecko: Dokumenty: Dyskoteki: Dopłata transportowa: Autokary: korzystamy z usług sprawdzonych i uznanych w kraju przewoźników. Wszystkie autokary posiadają aktualne badania techniczne, odpowiednie zezwolenie i licencje. W większości przypadków jest możliwość

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem I. Warunki ogólne i zawarcie Umowy 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Potwierdzam wolę uczęszczania dziecka do przedszkola Przedszkole Guzik Ul. Surowieckiego12/3 02-785 Warszawa Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu: (podkreślić

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia ucznia

Karta zgłoszenia ucznia Przed wypełnieniem prosz ę przeczyta ć całość Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. Karta zgłoszenia ucznia Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin XIV Wielkopolskiego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Licheń Stary - Ignacewo 09.06.2013 r.

Regulamin XIV Wielkopolskiego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Licheń Stary - Ignacewo 09.06.2013 r. Regulamin XIV Wielkopolskiego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Licheń Stary - Ignacewo 09.06.2013 r. 1. Cel rajdu: doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki w Wielkopolsce, poznawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin został opracowany przez rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Krasocinie, Publicznego Gimnazjum w Krasocinie i Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 8 kwietnia 2013r. Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO JECHAĆ NA WAKACJE Z LEKTOREM?

DLACZEGO WARTO JECHAĆ NA WAKACJE Z LEKTOREM? 1 DLACZEGO WARTO JECHAĆ NA WAKACJE Z LEKTOREM? 2 2 MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE Organizujemy obozy i kolonie językowe od 1990 roku. Dlatego wiemy, jak zapewnić dzieciom i młodzieży pełne wrażeń, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA Dance Avenue Camp ORLE 2015 TERMIN 22-29VIII 2015 Obóz taneczno- wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat Hotel Orle Centrum Konferencyjne www.orle.com.pl/ ul. Lazurowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin półkolonii Niesamowite konstrukcje

Regulamin półkolonii Niesamowite konstrukcje Regulamin półkolonii Niesamowite konstrukcje DEFINICJE Organizator lub Organizator półkolonii lub Firma firma Brait. Krzysztof Rynkiewicz. Dziecko lub Uczestnik lub Uczestnik półkolonii zgłoszona przez

Bardziej szczegółowo