WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Wydział Nauki o Zdrowiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Wydział Nauki o Zdrowiu"

Transkrypt

1 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wydział Nauki o Zdrowiu Magdalena Kobryner śywienie W MIGRENOWYCH BÓLACH GŁOWY Praca licencjacka na kierunku dietetyka

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY I METODY.4 3. RODZAJE BÓLÓW GŁOWY RODZAJE MIGRENOWYCH BÓLÓW GŁOWY CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE MIGRENOWE BÓLE GŁOWY CZYNNIKI śywieniowe WPŁYWAJĄCE NA WYSTĘPOWANIE MIGRENOWYCH BÓLÓW GŁOWY LECZENIE MIGRENOWYCH BÓLÓW GŁOWY POSTĘPOWANIE DIETETYCZNE W MIGRENOWYCH BÓLACH GŁOWY PODSUMOWANIE SPIS PIŚMIENNICTWA..28

3 1.WSTĘP Z medycznego punku widzenia migrenowe bóle głowy nie są groźne, ale mogą przyczyniać się do znacznego obniŝenia standardu Ŝycia. Dotyczą znacznej części społeczeństwa w przewaŝającej części kobiet (25%), w mniejszej męŝczyzn (9%) [13]. Migreny są problemem zdrowia publicznego powodującym powaŝne skutki ekonomiczne i socjalne. W Stanach Zjednoczonych, z powodu migrenowych bólów głowy, ponad 113 milionów dni roboczych jest nieprzepracowanych, co powoduje straty pracodawców rzędu 13 miliardów dolarów rocznie [6]. Do tej pory nie znaleziono leku, który umoŝliwiałby wyleczenie z migrenowych bólów głowy. Odkryto jedynie, a następnie udoskonalono techniki pozwalające złagodzić objawy migren lub zmniejszyć częstotliwość ich występowania. Zasadnym wydaje się zatem szczegółowe omówienie wszystkich elementów postępowania dietetycznego, które jest jedną z najtańszych i niepowodującą skutków ubocznych metod zapobiegania i wspomagania leczenia migrenowych bólów głowy.

4 2. MATERIAŁY I METODY Praca ma charakter poglądowy. Powstała w oparciu o informacje z literatury medycznej oraz poświęconej Ŝywieniu człowieka.

5 3. RODZAJE BÓLÓW GŁOWY Istnieje wiele rodzajów bólów głowy, róŝniących się głównie w zaleŝności od przyczyny ich występowania, objawów oraz czasu trwania. Komitet Klasyfikacyjny Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy opracował Międzynarodową Klasyfikację Bólów Głowy [14], w której dokonano podziału bólu głowy na trzy zasadnicze odmiany: pierwotne bóle głowy wtórne bóle głowy neuralgie czaszkowe, bóle twarzy i inne bóle głowy (Tabela 1) W przypadku pierwotnych bólów głowy podstawą podziału są towarzyszące im objawy. Wtórne bóle głowy sklasyfikowano w oparciu o przyczyny ich występowania. W celu rozpoznania rodzaju bólu głowy, a następnie wdroŝenia odpowiedniego leczenia, naleŝy dokonać szczegółowej analizy bólu oraz objawów mu towarzyszących. Diagnostyka róŝnicowa obejmuje: wywiad za pomocą, którego moŝna ustalić między innymi: czas trwania i częstotliwość bólu, wiek, w którym wystąpiły pierwsze objawy, jakość, rodzaj i lokalizację bólu, ewentualne promieniowanie bólu, objawy ostrzegające oraz czynniki wyzwalające ( np. pokarm, alkohol, leki); badanie przedmiotowe obejmujące: badania ogólne, neurologiczne, okulistyczne oraz laryngologiczne; badania laboratoryjne w skład, których wchodzą: badanie morfologiczne krwi, badanie płynu mózgowo rdzeniowego, elektroencefalografia, badania neuroobrazowe [14]. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na bóle głowy charakteryzujące się: nagłym początkiem dolegliwości;

6 bardzo silnym, ostrym bólem; narastającym bólem; bólem głowy spowodowanym wysiłkiem, napięciem mięśni; kaszlem, aktywnością seksualną; początkiem bólów w starszym wieku; odchyleniami w badaniu ogólnym lub neurologicznym; dodatkowymi objawami towarzyszącymi, takimi jak: zaburzenia świadomości, pamięci lub nastroju [14]. Mogą być to objawy charakterystyczne dla niebezpiecznych zaburzeń metabolicznych, strukturalnych lub naczyniowych [14]. PodłoŜe bólów głowy moŝe być róŝne, związane zarówno z obecnością guzów i krwiaków w obrębie czaszki, rozszerzaniem lub zwęŝaniem naczyń krwionośnych głowy, występowaniem nerwobóli, przykurczu lub nadmiernego napięcia mięśni, jak i innym bólem w organizmie np. powstałym w wyniku jaskry lub choroby jamy ustnej oraz uwalnianiem substancji bólotwórczych [14]. Z punktu widzenia niniejszej pracy, celowe jest dokładniejsza charakterystyka bólów pierwotnych. Ból głowy o typie napięciowym Ta odmiana bólu głowy dotyka głównie kobiety. Pojawia się incydentalnie i nie ma określonego czasu trwania ani charakterystycznych objawów towarzyszących. Czasami występują zawroty głowy lub mdłości. Najczęściej jest to tępy ból, obejmujący całą głowę, dający poczucie rozpierania lub/i uciskania. Niektórzy nazywają go bólem o charakterze obręczy. Przyczynami mogą być: zaburzenia emocjonalne, deficyt snu, głód, alkohol, palenie tytoniu, stres, opuszczanie posiłków, wysiłek fizyczny, przegrzanie, zmiany hormonalne (u kobiet), naduŝywanie leków przeciwbólowych, leki stosowane przy schorzeniach współistniejących lub pewne czynniki środowiskowe np. blask słoneczny, hałas, mogą prowokować jego wystąpienie. Jest to ból przewlekły, którego czas trwania moŝe się wahać od 30 minut, a nawet do parunastu dni. Częstość i długość jego występowania wpływa niekorzystnie na stan psychiczny chorego, prowadząc często do pogorszenia nastroju, lęków, a niekiedy nawet do stanów depresyjnych.

7 Metody leczenia napięciowych bólów głowy są róŝne, ale jedna skuteczna metoda nie istnieje. Stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak paracetamol, ibuprofen czy naproksen (ich efektywność nie przekracza 50 %), leki miorelaksacyjne, które rozluźniają mięśnie głowy, leki antydepresyjne, przeciwlękowe oraz róŝne formy terapii relaksacyjnej np. masaŝe odpręŝające [14, 18, 19, 23]. Klasterowy ból głowy Jest to nagły, niezwykle ostry ból głowy, występujący jednostronnie, dotykający głównie męŝczyzn. Ma bardzo intensywny charakter, określany jako przeszywający, przenikający, świdrujący. Promieniuje w okolice Ŝuchwy, nosa, zębów i policzka. Napady bólu cechują krótkie, częste serie pojawiające się parę razy dziennie przez kilka tygodni lub miesięcy, a następnie ustępujące na dłuŝszy czas, powracając jednak regularnie. Mogą zanikać na okres od 3 miesięcy do kilku lat. Bólowi towarzyszy łzawienie, przekrwienie spojówek, zaczerwienie twarzy, puchnięcie powiek, wydzielina z nosa. Na skórze twarzy i czoła pojawia się pot. Klasterowe bóle głowy mogą pojawiać się po spoŝyciu alkoholu, nitratów oraz w wyniku snu (nocnego oraz dziennego). Skuteczną metodą doraźnej walki z bólem jest wdychanie czystego tlenu. Zastosowanie znalazły równieŝ leki steroidowe, sól sodowa kwasu walproinowego, werapamil oraz węglan litu [14, 19, 23]. Przewlekła napadowa hemikrania Ten rodzaj bólu głowy jest często mylony z klasterowym bólem głowy, poniewaŝ w obu przypadkach pojawiają się podobne symptomy. Jest to ból zlokalizowany poza gałką oczną, rozszerzający się na całą twarz, któremu towarzyszą takie objawy jak: obrzęk powiek, zaczerwienie twarzy i oczu oraz zatkanie nosa. MoŜe promieniować na kark i ramię. Ataki bólu są stosunkowo krótkie, najczęściej trwają około 15 minut i występują średnio 13 razy w ciągu dnia. Istnieją dwie cechy charakterystyczne, odróŝniające przewlekłą hemikranię napadową od klasterowego bólu głowy. Jest to 100% skuteczność indometacyny w leczeniu tej choroby oraz wyraźnie większa częstotliwość występowania u kobiet [14, 19, 23].

8 Migrena Migrena jest powszechnie występującą chorobą drastycznie obniŝającą jakość Ŝycia. Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) plasuje się ona na 19-stym, miejscu wśród chorób na świecie, które prowadzą do upośledzonego funkcjonowania w Ŝyciu codziennym, będąc tym samym rodzajem inwalidztwa. Mimo Ŝe migrenowe bóle głowy towarzyszą ludzkości od bardzo dawna, to jej etiologia, patofizjologia i leczenie nie zostały jeszcze do końca wyjaśnione. Wiadomo, Ŝe ten naczyniowy ból głowy najczęściej pojawia się między 15 a 55 rokiem Ŝycia, a u 70 % do 80 % chorych występuje wśród innych członków rodziny. Istnieje wiele hipotez wyjaśniających patogenezę migreny, jednak dwie są najbardziej prawdopodobne. Jedna z nich zakłada, Ŝe jest ona uwarunkowana genetycznie, a druga, Ŝe jest to zaburzenie nerwowo-naczyniowe, które wynika z następujących po sobie skurczów i rozkurczów naczyń krwionośnych głowy, dających efekt pulsującego bólu. W ostatnim stadium skurczów i rozkurczów pojawia się obrzęk mózgu wokół naczyń, co skutkuje tępym bólem. UwaŜa się równieŝ, Ŝe znaczenie mają zaburzenia transmisji neuroprzekaźników [3]. Głównym neurotransmiterem związanym z pojawieniem się migreny jest serotonina. Pobudzenie niektórych receptorów serotoninowych prowadzi do napadu bólu głowy oraz do wystąpienia dolegliwości towarzyszących, typowych dla migreny, takich jak wymioty, nudności i wraŝliwość na światło. Inne związki chemiczne, które powodują rozszerzenie tętnic w obrębie mózgu oraz naczyń Ŝylnych, których stęŝenie wzrasta w napadzie migreny to: białko zaleŝne od genu dla kalcytoniny, substancja P, neurokinina A, noradrenalina, neuropeptyd Y, acetylocholina, prostaglandyny 1 i 2 oraz inne. Uczestniczą one w przesyłaniu sygnału nerwowego do komórek mózgu, który po przetworzeniu powoduje uczucie bólu [8]. Napad migreny moŝe być nagły i charakteryzujący się jednostronnym, pulsującym bólem, któremu mogą towarzyszyć nudności, wymioty, światłowstręt, wraŝliwość na hałas i zapachy, przyśpieszone bicie serca, częste oddawanie moczu, niestabilny chód, drŝenie rąk, stany euforyczne lub depresyjne, nagły, trudny do opanowania apetyt, zwiększona potliwość, apatia oraz trudności w mówieniu i zapamiętywaniu [14, 19]. Niekiedy na ciele pojawia się wysypka, a czasem dochodzi nawet do zwiększania masy ciała z towarzyszącą opuchlizną rąk, nóg oraz klatki piersiowej [19]. Nasilenie objawów następuje przy dowolnej aktywności fizycznej, co moŝe wywoływać strach u chorego przed jakimkolwiek ruchem [19]. Jednorazowy napad migreny trwa od 4 do 72 godzin [12, 23].

9 3.1. RODZAJE MIGRENOWYCH BÓLÓW GŁOWY Migrenie towarzyszą dolegliwości neurologiczne, w oparciu, o które dokonano podziału tej choroby na: migrenę bez aury migrenę z aurą (Tabela 2) Migrena bez aury jest najczęstszą formy migreny. Cierpi na nią aŝ 80% chorych. Ból jest jednostronny (choć zdarza się dwustronny lub naprzemienny), pulsujący lub łomoczący. Nasila się podczas wykonywania zwykłych czynności i towarzyszy mu wyjątkowa wraŝliwość na światło, dźwięk i zapach. U dorosłych pojedynczy atak trwa od 4 do 72 godzin, zaś u dzieci moŝe ograniczać się do 1 godziny (Tabela 3). Na wystąpienie migreny ma wpływ miesiączka. Mówi się wtedy o miesiączkowej migrenie bez aury i migrenie bez aury zaleŝnej od miesiączki. Ból moŝe się pojawiać pierwszego dnia miesiączki lub 2-3 dni wcześniej, jak równieŝ w trakcie owulacji. Migrena z aurą charakteryzuje się tym, Ŝe ból poprzedzony jest zespołem objawów neurologicznych. Dotyczą one głównie narządu wzroku, mowy, czucia i zapachu. Chorzy doświadczają kłopotów z widzeniem. Przed oczyma mogą pojawiać się: plama, która miga, drga i błyszczy, zygzaki, błyski. Czasem występują ubytki w polu widzenia. Pojawiają się kłopoty z mową, np. brak słów, brak logiki wypowiedzi oraz problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu. Chorzy często skarŝą się na uczucie drętwienia twarzy, ramion lub dłoni. Rzadką odmianą migreny z aurą jest rodzinna migrena połowiczoporaźna. Osoba nią dotknięta ma przynajmniej jednego członka rodziny spokrewnionego w pierwszym lub drugim stopniu, który miewa podobne napady. Objawy są bardzo charakterystyczne. Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego są powaŝne, a symptomy często przypominają udar lub guz mózgu. W trakcie aury występuje częściowy niedowład. Dolegliwości związane z aurą mogą utrzymywać się przez wiele dni, jednak bardzo rzadko ból ma charakter trwały [14, 19]

10 4. CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE MIGRENOWE BÓLE GŁOWY U większości chorych migrena pojawia się nagle i moŝe być wynikiem działania jakiegoś czynnika środowiskowego. Najczęstszymi czynnikami wywołującymi są: 1. Cykle hormonalne i ich zmiany: okres dojrzewania miesiączka jajeczkowanie środki antykoncepcyjne hormonalna terapia zastępcza okres menopauzy 2. Zmiany w porządku dnia: opuszczony posiłek skrócenie lub wydłuŝenie czasu snu 3. Czynniki psychiczne: stres stan odpręŝenia lęk gniew depresja 4. Pogoda i otoczenie: zmiany ciśnienia atmosferycznego wdychanie dymu tytoniowego ( czynne lub bierne) bodźce wzrokowe ( silny blask, telewizja) hałas perfumy lub opary zmiany pogody 5. Dieta zagadnienie dotyczące diety zostanie szczegółowo omówione w następnych rozdziałach. [ 23, 24, 28]

11 4.1 CZYNNIKI śywieniowe WPŁYWAJĄCE NA WYSTĘPOWANIE MIGRENOWYCH BÓLÓW GŁOWY Badania dowodzą, Ŝe zdrowie fizyczne i psychiczne ma wpływ na częstość występowania migren. Nie ulega wątpliwości, Ŝe zdrowy styl Ŝycia, tzn. regularna aktywność fizyczna, prawidłowa, zbilansowana dieta, unikanie wszelkich uŝywek oraz odpowiednia ilość snu, znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo występowania nawracających bólów głowy [19, 23]. Istnieje szereg artykułów Ŝywnościowych, których spoŝycie moŝe prowadzić to wystąpienia ataku migreny. Osoby dotknięte tą chorobą mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia migreny, ograniczając lub eliminując z diety pewne produkty spoŝywcze, dlatego w walce z migreną dieta eliminacyjna moŝe być jedną z najskuteczniejszych i najprostszych metod profilaktycznych. Odpowiednie zmiany w jadłospisie oraz spoŝycie wszystkich składników odŝywczych zgodnie z zapotrzebowaniem, moŝe być istotnym czynnikiem kontroli częstotliwości i nasilenia ataków migreny. U przewaŝającej części osób ataki pojawiają się od 24 do 48 godzin po spoŝyciu określonego produktu spoŝywczego lub po jednoczesnym spoŝyciu produktów spoŝywczych, które jedzone oddzielnie nie spowodowałyby bólu. Umiejętność rozpoznania pokarmów wywołujących atak moŝe być istotnym elementem w ich zapobieganiu. Pomocne moŝe być prowadzenie dzienniczka Ŝywieniowego, który ułatwi identyfikacje tych artykułów Ŝywnościowych. Atakom sprzyjać moŝe nie tylko rodzaj spoŝywanego produktu, ale teŝ określone nawyki Ŝywieniowe, tj. opuszczanie posiłków, głodzenie lub znaczne wydłuŝanie odstępów między posiłkami [23, 2, 5]. Przegląd Kanadyjskiego Towarzystwa Medycznego informuje, Ŝe: spoŝycie Ŝywności, w skład której wchodzą azotyny, azotany, aspartam, glutaminian sodu oraz nakładające się działanie spoŝytej Ŝywności z wysoką zawartością przekaźników nerwowych, takich jak tyramina, tyrozyna, fenyloalanina, kojarzone są z pojawieniem się migrenowych bólów głowy [21]. Wyjaśnia to, dlaczego po spoŝyciu dań kuchni chińskiej, hot-doga oraz wędzonych lub konserwowanych produktów mięsnych mogą wystąpić bóle głowy. Tego

12 rodzaju produkty zawierają duŝo azotynów, a dokładniej mówiąc azotanu sodu, który działa rozszerzająco na tętnice mózgu prowokując atak migreny. Natomiast w kuchni chińskiej stosowany jest często glutaminian sodu - substancja wzmacniająca smak. ZaleŜność między jego spoŝyciem a atakiem bólu głowy wykryto po tym, gdy dolegliwości pojawiły się u 30% osób korzystających z usług restauracji serwujących tego typu dania [21]. Związki występujące w Ŝywności i wywołujące migrenowe bóle głowy to w większości aminy biogenne. Są związkami azotowymi powszechnymi w środowisku. Tyramina, fenyloalanina oraz histamina to trzy główne aminy, po spoŝyciu których (z Ŝywnością) moŝe dochodzić do rozszerzania lub zwęŝania naczyń krwionośnych mózgu, a w konsekwencji do ataku migreny. U osób z migrenowymi bólami głowy stwierdzono mniejszą ilość inhibitorów MAO (monoaminooksydazy), w stosunku do osób zdrowych. Związki te odpowiedzialne są za metabolizowanie tyraminy. Dlatego jej ilość w organizmie utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, powodując ból głowy [17]. Tyramina jest substancją naturalnie występującą w Ŝywności. Powstaje w wyniku rozpadu białka w czasie starzenia się produktów spoŝywczych. Im starszy produkt wysokobiałkowy, tym większa w nim zawartość tyraminy. Występuje ona między innymi w dojrzewających serach tj. blue cheese, brie, cheddar, stilon, feta, gorgonzola, mozzarella, muenster, parmezan, swiss, w serach topionych oraz w czerwonym winie, napojach alkoholowych, mięsach czerwonych (wołowinie i kurzych wątróbkach), produktach mięsnych marynowanych, wędzonych, konserwowych, w niektórych rodzajach fasoli (limeńska, fava, pinto, garbanzo), w cebuli, oliwkach, marynatach, awokado, rodzynkach, zupach konserwowych oraz orzechach ziemnych [11, 23]. Fenyloalanina występuje głównie w czekoladzie i aspartamie, natomiast histamina w produktach, do produkcji których zastosowano proces fermentacji mlekowej. Są to, więc: jogurty, kiszonki, wina, piwo, sery, marynowane ryby i suszone kiełbasy [23]. (Tabela 4) Innego rodzaju produkty spoŝywcze zawierające aminy, to: Owoce: awokado, banany, owoce cytrusowe, ananasy, owoce o czerwonych skórkach Warzywa: szpinak, bakłaŝany, skórki ziemniaków i pomidorów Napoje: ciemne napoje alkoholowe, herbata Produkty nabiałowe: sery dojrzałe, maślanka, jogurt, kwaśna śmietana Zioła, przyprawy śywność kiszona, marynowana i zalewana [23]

13 Grupa artykułów Ŝywnościowych i dodatków do Ŝywności powodujących migrenę jest bardzo duŝa. NaleŜy, jednak pamiętać, Ŝe kaŝda osoba cierpiąca na tę chorobę posiada inną wraŝliwość na określone pokarmy. Kofeina jest często wskazywana przez osoby cierpiące na migreny, jako produkt, z którego muszą rezygnować. Jest głównym składnikiem kawy i herbaty, ale występuje równieŝ w czekoladzie oraz napojach energetyzujących [5, 23]. Czekolada im większy jej dodatek do produktu, tym większe prawdopodobieństwo, Ŝe spowoduje ona atak bólu głowy. Fenyloetyloamina, teobromina i kafeina to substancje, które mogą zmieniać przepływ krwi w mózgu, uwalniając norepinefrynę, która powoduje ból głowy. Najwięcej mają jej czekolada gorzka i deserowa, natomiast czekolada biała moŝe być spoŝywana w niewielkich ilościach bez większego ryzyka [17, 23]. Owoce owoce cytrusowe stanowią największe zagroŝenie dla migrenowców. Są to głównie cytryny, limonki, grejpfruty i pomarańcze. Jednak równieŝ takie owoce jak: kiwi, awokado, papaja, śliwki, mango i ananasy. RównieŜ owoce suszone np. rodzynki, figi i daktyle mogą wywoływać atak migreny ze względu na to, Ŝe zawierają konserwanty oraz specyficzne aminy [23]. Napoje alkoholowe rozszerzają naczynia krwionośne mózgu, czyli są potencjalnie migrenogenne, zwłaszcza takie alkohole jak: wino, głównie czerwone, porto, sherry, wino słodkie, piwo (niekorzystne działanie mają zawarte w nim droŝdŝe), ciemny rum, brandy, scotch, wódki kolorowe [5, 23]. Winogrona hodowane organicznie oraz wytwarzane z nich wina w mniejszym stopniu wpływają na wystąpienie bólu głowy [17]. Nabiał z tej grupy naleŝy szczególnie uwaŝać na sery dojrzewające, jogurty, kwaśną śmietanę, mleko, maślankę, masło oraz mleko acidofilne [23]. Kwasy tłuszczowe kwas linolenowy (omega-6) i kwas oleinowy (omega-9) mogą być zaangaŝowane w reakcję naczyniową skutkującą bólem głowy [17]. Lody i inne zimne pokarmy migrenowcy mogą skarŝyć się na bóle podczas spoŝywania tego typu produktów, poniewaŝ odczucie zimna po ich spoŝyciu, w ustach i gardle moŝe prowadzić do uciskania naczyń krwionośnych wokół głowy i inicjacji migreny. Takie przypadki zdarzają się jednak niezwykle rzadko [17].

14 Glutaminian sodu (ang. MSG) jest wzmacniaczem smaku oraz składnikiem tzw. Ŝywności wygodnej, czyli np. produktów pakowanych, sproszkowanych, konserwowych, zup, kostek bulionowych, mroŝonych zestawów obiadowych, paczkowanych przekąsek oraz dań kuchni azjatyckiej. Symptomy migreny mogą występować od 15 do 60 minut po spoŝyciu większych ilości pokarmu zawierającego MSG, szczególnie, jeśli zostały spoŝyte na pusty Ŝołądek.[17, 23]. Słodziki szczególnie aspartam. Dokładny mechanizm wpływu aspartamu na migrenowe bóle głowy nie jest jeszcze poznany. Jednak naukowcy przypuszczają, Ŝe obniŝa on poziom serotoniny, co wpływa na pogłębienie stanów depresyjnych oraz na zaostrzenie migren. Aspartam jest często stosowany do produkcji Ŝywności dla cukrzyków [12]. Barwniki dodawane do Ŝywności [7] Pieczywo oraz inne wypieki droŝdŝowe: gorące wypieki droŝdŝowe pieczywo droŝdŝowe pizza precle [16, 23, 27] Orzechy i nasiona: orzechy ziemne i masło z tych orzechów nasiona sezamu nasiona dyni nasiona słonecznika [11, 23] Fasole i warzywa: patrz str.16,17 oraz: cebula czerwony pieprz zielony groszek soczewica kapusta kiszona [23] Mięsa drób i ryby: patrz str.16,18 oraz: nerki wątróbka RóŜne: ocet

15 Nieregularne jedzenie, opuszczanie posiłków, diety odchudzające oraz głodzenie mogą równieŝ prowokować ataki migrenowych bólów głowy. Takie postępowanie powoduje obniŝenie stęŝenia glukozy we krwi, czego efektem jest napad bólu. 5. LECZENIE MIGRENOWYCH BÓLÓW GŁOWY Szeroki zakres informacji na temat patogenezy migreny jest bardzo istotny przy jej leczeniu. Znajomość odmian tej choroby oraz jej charakterystyki jest kluczem do wdroŝenia optymalnego leczenia. Postępowanie terapeutyczne z chorym na migrenę obejmuje: edukację pacjenta leczenie napadów ( leczenie doraźne) leczenie zapobiegawcze [14]. Edukacja pacjenta polega na przekazywaniu mu wiadomości o specyfice choroby, czynnikach mogących ją wywoływać, jej przebiegu, objawach oraz leczeniu. W tej części terapii zawiera się zachęcanie pacjenta do prowadzenia regularnego trybu Ŝycia oraz wprowadzanie technik behawioralnych np. terapii relaksacyjnej [26]. Łagodzenie napadów migreny ma na celu jak najszybsze zniwelowanie uciąŝliwego bólu oraz umoŝliwienie pacjentowi normalnego funkcjonowania. Istotny jest nie tylko dobór leku, ale równieŝ sposób leczenia. MoŜe to być leczenie stopniowe lub uzaleŝnione od cięŝkości napadu. Leczenie stopniowe umoŝliwia zastosowanie w pierwszej kolejności taniego, bezpiecznego i skutecznie działającego leku, bez względu na siłę napadu. Dopiero w momencie, gdy lek pierwszego wyboru okaŝe się nieefektywny, zaleca się podanie leku drugiego wyboru, który ma na ogół wyŝszą cenę i jest dostosowany do konkretnego ataku migreny [24]. Doraźne leczenie napadów migreny polega na zastosowaniu takich leków jak: niesteroidowe leki przeciwzapalne, agoniści receptorów serotoninowych 1B i 1D (tryptany), alkaloidy sporyszu i ich pochodne, opioidy oraz inne leki np. metoklopramid [14, 24]. Niesteroidowe leki przeciwzapalne są lekami, po które sięga się w pierwszej kolejności ze względu na ich skuteczne działanie we wszystkich odmianach napadów migreny. Najbardziej efektywne wydają się być: kwas acetylosalicylowy (ASA), ibuprofen, sól sodowa naproksenu, kwas tolfenamowy, preparaty złoŝone zawierające paracetamol, ASA i kofeinę [14, 24]

16 Tryptany są agonistami naczyniowych i neutralnych receptorów dla serotoniny, stąd ich duŝa skuteczność w leczeniu napadów migreny [14]. Do tryptanów naleŝą: sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, naratryptan [14, 24] Przeciwwskazaniami do stosowania tych leków są: choroba wieńcowa nadciśnienie tętnicze wszelkie choroby naczyń migrena podstawna migrena z poraŝeniem połowicznym okres aury [14, 24] Alkaloidy sporyszu i ich pochodne np. ergotamina, nie są zaliczane do leków o udowodnionej skuteczności, a w badaniach zauwaŝono pojawienie się działań niepoŝądanych [14, 24] Opioidy, szczególnie butorfanol są efektywne w zwalczaniu bólów głowy, jednak rzadko stosowane, prawdopodobnie ze względu na ich właściwości uzaleŝniające [14,24]. Inne leki, takie jak metoklopramid, podawany doŝylnie moŝe pozytywnie zwalczać ból, szczególnie jeśli wraz z bólem występują takie objawy dodatkowe jak nudności i wymioty [14, 24]. Nie jest zalecane stosowanie leków doraźnie zwalczających ból częściej niŝ 2 razy w ciągu tygodnia. Częstsze uŝywanie tego typu leków moŝe wywołać ból głowy związany z naduŝywaniem leków [24]. Według wytycznych Amerykańskiej Akademii Lekarzy Rodzinnych oraz Amerykańskiego Kolegium Lekarzy i Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej [24], przyjętymi wskazaniami do zapobiegawczego leczenia migreny są: 1. 2 napady migreny w miesiącu, powodujące niesprawność trwającą 3 dni w miesiącu; 2. przeciwwskazania do doraźnego leczenia napadów migreny lub niepowodzenie takiego leczenia; 3. stosowanie leczenia doraźnego częściej niŝ 2 razy w tygodniu; 4. rzadkie postacie migreny, w tym migrena z poraŝeniem połowiczym, migrena z przedłuŝoną aurą lub zawał mózgu spowodowany napadem migreny [24]. Skuteczne leki do tego typu leczenia to:

17 β-blokery tymolom oraz propanol leki przeciwdepresyjne, przede wszystkim amitryptylina leki przeciwdrgawkowe sól semisodowa kwasu walproinowego oraz walproinian sodu leki serotoninergiczne dihydroergotamina w postaci o przełuŝonym uwalnianiu oraz metysergid blokery kanału wapniowego flunaryzyna [24] Wszystkie wyŝej wymienione leki powodują działania niepoŝądane, między innymi: bóle brzucha, senność, zawroty głowy lub przyrost masy ciała POSTĘPOWANIE DIETETYCZNE W MIGRENOWYCH BÓLACH GŁOWY NajwaŜniejszym elementem postępowania dietetycznego w migrenie jest zidentyfikowanie migrenogennych produktów spoŝywczych. Ich eliminacja moŝe w skuteczny sposób ograniczyć częstość oraz siłę napadów choroby [23]. Prostym i efektywnym sposobem rozpoznania niekorzystnie działającego pokarmu jest prowadzenie dzienniczka. Powinny się w nim znaleźć informacje o rodzaju spoŝytego produktu lub napoju oraz dane dotyczące ilości i godziny konsumpcji. JeŜeli pojawi się ból głowy, to wskazane jest, aby odnotować czas, jaki upłynął od momentu jedzenia, typ i czas trwania bólu oraz objawy mu towarzyszące. Po pewnym czasie pojawi się zauwaŝalna zaleŝność między poszczególnymi pokarmami a atakami. NaleŜy wtedy zmniejszyć ilość danego produktu, np. zamiast dwóch kaw pić jedną lub całkowicie ją wyeliminować [23]. Identyfikacja czynnika wyzwalającego reakcję bólową moŝe być utrudniona w niektórych sytuacjach. W przypadku kobiet hormony np. w czasie miesiączki mogą zmieniać wraŝliwość kobiet na migrenogenne produkty, które poza okresem menstruacji nie są przyczyną bólów. W tym czasie naleŝy zwracać szczególną uwagę na artykuły Ŝywnościowe uwaŝane za typowo migrenogenne, poniewaŝ predyspozycje do pojawienia się napadów choroby są znacznie większe.

18 Pokarmy oraz napoje odpowiedzialne za występowanie migrenowego bólu głowy mogą się z czasem zmieniać. Dlatego naleŝy wziąć pod uwagę moŝliwość wystąpienia objawów po spoŝyciu innych produktów, dotychczas niewywołujących dolegliwości. U niektórych chorych ilość czynników Ŝywieniowych powodujących migrenę jest bardzo duŝa. W takich sytuacjach, mimo stosowania diety eliminacyjnej, ból głowy nadal powraca. MoŜe to prowadzić do błędnego przekonania, Ŝe podejrzewane produkty spoŝywcze nie są przyczyną choroby. Czasem reakcja bólowa zachodzi dopiero po spoŝyciu duŝej ilości produktu, dlatego pacjenci mogą sądzić, Ŝe jest on produktem bezpiecznym, dlatego istotna jest analiza wszystkich spoŝywanych pokarmów, łącznie z tymi najbardziej lubianymi [8]. KaŜdy chory posiada indywidualną wraŝliwość na określony składnik pokarmowy, stąd lista artykułów Ŝywnościowych, które mogą mieć działanie migrenogenne jest bardzo długa. Określono jednak produkty, które prawie nigdy lub nigdy nie powodują ataków migreny. NaleŜą do nich pewne gotowane zielone, Ŝółte oraz pomarańczowe warzywa, brązowy ryŝ, woda oraz gotowane lub suszone owoce, które nie są cytrusami np. Ŝurawina lub gruszki [8]. WaŜne jest, aby stosować pełnowartościową, dobrze zbilansowaną dietę, niezaleŝnie od unikania czynników wywołujących bóle. Dlatego naleŝy pamiętać o podstawowych zasadach racjonalnego Ŝywienia. Bardzo istotne jest częste i regularne spoŝywanie małych objętościowo posiłków, poniewaŝ zbyt długa przerwa między nimi prowadzi do gwałtownych zmian stęŝenia glukozy we krwi, czego skutkiem jest napad bólu głowy [20, 23]. Ponadto wykazano, Ŝe odpowiednia suplementacja diety moŝe mieć zastosowanie w leczeniu migren. Ryboflawina, czyli witamina B 2, która wpływa na funkcjonowania układu nerwowego, moŝe zmniejszyć częstość oraz długość trwania ataków migreny [10]. ZauwaŜono równieŝ, Ŝe poziom magnezu u osób z migreną jest niŝszy, niŝ u zdrowych osób. Niedobór magnezu moŝe, więc być jedną z przyczyn bólów głowy i jego uzupełnianie, w szczególności drogą doŝylną okazuje się skuteczne przy nawrotach choroby. NaleŜy, jednak zaznaczyć, Ŝe lecznicze działanie magnezu pojawia się na ogół u osób, u których ataki migreny występują rzadziej niŝ 3 razy w miesiącu [10, 22]. Na podstawie badań przeprowadzonych w Danii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych stwierdzono, Ŝe kwasy tłuszczowe omega-3 mogą zmniejszać częstość występowania bólów głowy oraz stopień ich nasilenia. Występują one głównie w tłustych rybach morskich np. łososiu, makreli, śledziu oraz w oleju lnianym i orzechach. Mają właściwości przeciwzapalne, regulują gospodarkę hormonalną oraz uczestniczą w prawidłowej pracy mózgu [10].

19 W innych badaniach okazało się, Ŝe suplementacja 5-hydroksytryptofanem (5-HTP) moŝe zmniejszać odczucie bólu podczas ataku migreny, poniewaŝ jest on przekształcany w organizmie w serotoninę, której wyŝsze stęŝenie w ustroju pozytywnie wpływa między innymi na sen, nastrój, apetyt oraz róŝne bóle głowy, łącznie z migrenowymi [10]. Naukowcy z City of London Migraine Clinic dowiedli, Ŝe wrotycz maruna, naturalne zioło lecznicze, eliminuje ból głowy u ¼ badanych osób, a spoŝywanie od 50 do 114 mg w postaci kapsułek lub 3-4 liści dziennie moŝe zapobiegać migrenom. Nie przeprowadzono, jednak jeszcze wystarczająco długofalowych i dokładnych badań, aby z całą pewnością stwierdzić czy stosowanie tego zioła nie ma skutków ubocznych [8]. Połączenie magnezu, ryboflawiny oraz wrotycz maruny moŝe okazać się dobrym sposobem leczenia dla osób, które nie mogą przyjmować leków z powodu ich działań niepoŝądanych [10]. Pojedyncze raporty sugerują, Ŝe zarówno glukozamina (związek stosowany w zwyrodnieniowej chorobie stawów) jak i koenzym Q10 (ubichinon) mogą zmniejszać częstotliwość migren [10].

20 Przykładowy 1-dniowy jadłospis, nie zawierający składników pokarmowych mogących wywołać migrenę: Śniadanie: Płatki owsiane (30g) na chudym mleku (250ml) z 1 startym jabłkiem, Bułka graham (60g) z sałatą (10g) i plasterkiem łososia (25g) II Śniadanie: Koktajl malinowy (250ml kefiru, 200g malin) 1 pełnoziarnisty wafel ryŝowy (30g) Obiad: Barszcz czerwony (250ml) Zapiekanka z mintaja (1 filet), brokułów (60g), kaszy gryczanej (60g) i marchewki (200g) Podwieczorek: 1 pieczona gruszka (150g) z serkiem homogenizowanym (150g) Kolacja: Sałatka ziemniaczana: ziemniaki bez skórek (150g), 1 jajko (50g), świeŝe pieczarki (100g), koperek (15g), majonez (10g), pieczywo chrupkie (40g)

21 6. WNIOSKI Ze względu na duŝą częstotliwość występowania migren w naszym społeczeństwie, naleŝy dołoŝyć wszelkich starań, aby zapobiec ich negatywnym skutkom zdrowotnym. śywienie w migrenowych bólach głowy jest niezwykle waŝnym elementem profilaktycznym i wspomagającym leczenie. Jest metodą nieinwazyjną, niepowodującą skutków ubocznych, mało uciąŝliwą dla chorego, tanią, a jednocześnie dającą dobre wyniki. Jednak, ta forma zwalczania migrenowych bólów głowy nie jest wystarczająco rozpowszechniona i doceniana. Dlatego teŝ, tak istotne jest, aby przeciwdziałać migrenogennym zachowaniom Ŝywieniowym (tj. opuszczanie posiłków i ich nieregularność) oraz unikać pokarmów i składników Ŝywności mogących wywoływać bóle, zwłaszcza przed wdroŝeniem terapii lekowej, która moŝe wiązać się zarówno z wysokimi kosztami jak i negatywnymi skutkami zdrowotnymi.

22 7. SPIS PIŚMIENNICTWA 1. Bigal M.E., Lipton R.B., Ból głowy typu napięciowego klasyfikacja i rozpoznanie, Medycyna po Dyplomie 2006, 15, 9, Egilius L.H., Anniek H., Peter C., Precipitating and aggravating factors of migraine versus tension-type headache, Headache The Journal of Head and Face Pain, 2001, 41, 6, Hamel E., The biology of serotonin receptors: focus on migraine pathophysiology and treatment, The Canadian Journal of Neurological Sciences, 1999, 26, 4, Suplement, Hargreaves R.J., Shepheard S.L., Pathophysiology of migraine; new insights, The Canadian Journal of Neurological Sciences, 1999, 26, 4, Suplement, Holzhammer J., Wöber C., Alimentäre Triggerfaktoren bei Migräne und Kopfschmerz vom Spannungstyp, Der Schmerz, 2006, 20, 2, Kozubski W., Domitrz I., Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy, W: Neurologia, red. Kazubski W., Liberski P., PZWL, 2006, Warszawa, Lipton R.B., Stewart W.F., Reed M., Migrena i jej konsekwencje-cięŝar choroby, modele opieki, Medycyna po Dyplomie 2001, 10, 9, Marks R.D., The headache prevention cookbook, Houghton Mifflin Company, 2000, Boston 17. Millichap G., The role of diet in migraine headaches, NOHA News, 2002, 27, 3, Mueller L., Napięciowy ból głowy Jak rozpoznać to częste, ale nieleczone schorzenie, Medycyna po Dyplomie 2002, 11, 7, Noskowicz-Bieroniowa H., Migrena, PZWL, 2006, Warszawa

23 20. Ostrov R., Headaches and migraines (Food solutions): recipes and advice to stop the pain, Hamlyn, 2000, London 21. Pryse-Phillips W., Dodick D.W., Edmeads J.G., Guidelines for the nonpharmacologic management of migraine in clinical practice, Canadian Medical Association Journal 1998, 159, 1, Sensenig J., Marrongelle J., Johnson M., Treatment of migraine with targeted nutrition focused on improved assimilation and elimination, Alternative Medicine Review, 2001, 10, Sharp M., śywienie w migrenowych bólach głowy, PZWL, 2005, Warszawa, Snow V., Weiss K., Wall E.M., Leczenie farmakologiczne napadów migreny i zapobieganie migrenowemu bólowi głowy, Medycyna Praktyczna, 2003, 10, Taylor F. R., Migrenowe bóle głowy: moŝliwość leczenia doraźnego, Medycyna po Dyplomie 2006, 15, 6, Ward T.N., Leczenie bólów głowy, współczesne moŝliwości leczenia doraźnego i profilaktyki, Medycyna po Dyplomie 2001, 10, 6, Young W.B., Silberstein S.D, Migraine and other headaches, AAN Press, 2004, Saint Paul 28. Ziółkowska-Kochan M., Kucharski R., Łachut K., Migrena: diagnostyka i terapia, Essentia Medica 2007, 5, 41, 5-10

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA PORADNIK DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN 7 BEZPŁATNY Patronat

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne projektu. Trzymaj Formę!

Podstawy teoretyczne projektu. Trzymaj Formę! Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów śywności Podstawy teoretyczne projektu Trzymaj Formę! Poradnik dla nauczycieli na podstawie materiałów przygotowanych dla potrzeb programu Forma na Piątkę opracowanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo Wstęp do Poradnika Serce na nowo Z chorobami układu krążenia można żyć aktywnie! Spis treści Wstęp do Poradnika Serce na nowo 2 O programie Serce na nowo 3 Rozdział 1. Choroby układu krążenia a praca zawodowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 WSTĘP CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA A PRACA ZAWODOWA Zbyt wysokie ciśnienie krwi

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym

Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym Barbara Wizner Poradnik dla chorego z nadciśnieniem tętniczym www.servier.pl Opracowanie: Dr n. med. Barbara Wizner Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie

Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie Jak jeść zdrowo, z przyjemnością i do syta by obniżyć lub podwyższyć wagę ciała? Zdrowe dobieranie i łączenie pokarmów. Odkwaszanie i oczyszczanie organizmu. Spis treści 1. Czym jest Metoda Dr. Jacoba?

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Studenckie Koło Zakładu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Budowa i czynność serca Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Pielęgniarstwo III Rok, Studia I stopnia, Paulina Krahel

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Magazyn Popularnonaukowy PWSZ w Nysie

Magazyn Popularnonaukowy PWSZ w Nysie 1 Szanowni Czytelnicy, W związku z systematycznym rozwojem Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nysie, a takŝe w oparciu o misję uczelni, redakcja czasopisma Alma Mater postanowiła wzbogacić ofertę gazety,

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO. czyli jak prawidłowo komponować dietę

PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO. czyli jak prawidłowo komponować dietę PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA U OSÓB PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO czyli jak prawidłowo komponować dietę Czy można zacząć żyć od nowa? Uwierzyć, że tragedia nie jest końcem a początkiem drogi? Dzięki idei Aktywnej

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA INFORMACJE PODSTAWOWE

BORELIOZA INFORMACJE PODSTAWOWE BORELIOZA Wprowadzenie Ostatnio wzrasta tempo nowych odkryć w dziedzinie choroby z Lyme, co powoduje określone implikacje kliniczne. Postaram się przedstawić najnowsze informacje z dziedziny, która nieustannie

Bardziej szczegółowo

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji:

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji: Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale Inicjator akcji: spis treści Wstęp 5 Co to jest zawał serca? 7 ABC... Czyli jak zapobiegać kolejnym zawałom serca 13 Udane życie seksualne

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks walki z nowotworami złośliwymi i jego przesłanki naukowe

Europejski kodeks walki z nowotworami złośliwymi i jego przesłanki naukowe http://www.kodekswalkizrakiem.pl/ (wersja trzecia, 2003) Europejski kodeks walki z nowotworami złośliwymi i jego przesłanki naukowe Od czasu powstania Europejskiego kodeksu walki z nowotworami złośliwymi

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 28 WRZEŚNIA 2009 TWOJE SERCE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 28 WRZEŚNIA 2009 TWOJE SERCE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 28 WRZEŚNIA 2009 Danone radzi jak zadbać o serce swoje i swoich bliskich Cukrzyca istotny problem społeczny w XXI w Technologia Zeptera

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY

Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY Zaprasza na kolejna edycję Piramidy Żywienia Przedszkolaka Jesień 2013 Pod hasłem: ZBOŻA ZJADAMY, ENERGIĘ Z NICH MAMY O czym będzie prezentacja? à O roli węglowodanów, błonnika, białka i tłuszczu w diecie

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów styczeń 2014 lipiec-sierpień 2013 01 121 7-8 116 w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l W TYM ROKU MI SIĘ UDA! Sztuka planowania i osiągania celów ATRAKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia kobiet

Poradnik. żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Opracowanie Merytoryczne Dorota Świątkowska mgr inż. żywienia człowieka 3 Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Nutricia w ramach partnerstwa przy

Bardziej szczegółowo

Otyłość jak ją pokonać?

Otyłość jak ją pokonać? KOMPLEKSOWY SYSTEM OPIEKI MEDYCZNEJ Medicover radzi: Otyłość jak ją pokonać? Opracowanie: dr n. med. Arkadiusz Pisula Specjalista chorób wewnętrznych SPIS TREŚCI: Czym jest otyłość? 4 Otyłość nie musi

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ

CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ materiał przygotowała i opracowała mgr Sylwia Rodak pielęgniarka oddziałowa Centrum Dializa sp. z o.o. Stacja Dializ Sopot Cukrzyca (diabetes mellitus) to bardzo podstępna

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. Joanna Myszkowska-Ryciak. Plan prezentacji (1 część)

Dr inŝ. Joanna Myszkowska-Ryciak. Plan prezentacji (1 część) Węglowodany Dr inŝ. Joanna Myszkowska-Ryciak Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki Wydział Nauk o śywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW 1 Plan prezentacji (1 część) charakterystyka chemiczna węglowodanów

Bardziej szczegółowo

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol Zioła Zdrowia dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki Nr 2/2013 Lato Temat numeru Zioła a cholesterol W numerze m.in. Zatrucia pokarmowe, częsty problem w okresie letnim Lato uwidacznia żylaki

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo