Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Uzasadnienie / Wprowadzenie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, jako Lider Projektu, realizuje w latach w partnerstwie z 11 podmiotami projekt Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu finansowany z funduszy EOG Projekt realizowany jest na terenie Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego, planistycznie dotyczy jednostek samorządowych: Gminy Miasto Koszalin, Gminy Będzino, Gminy Biesiekierz, Gminy Manowo, Gminy Mielno, Miasta i Gminy Polanów, Gminy i Miasta Sianów oraz Gminy Świeszyno. Dodatkowo partnerami w projekcie jest Powiat Koszaliński, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania. II. Cel główny realizacji zamówienia Głównym celem projektu jest wzmocnienie partnerstwa samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz więzi lokalnych w celu przygotowania przyszłych przedsięwzięć do realizacji. Ten cel przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokumenty oraz opracowania zawarte w Projekcie dotyczą kształtowania przestrzeni publicznej na terenie KOF, służyć mają rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu i budowaniu więzi społecznych. Opracowana przez Wykonawcę Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF scharakteryzują potencjał obszaru, zidentyfikują działania zmierzające do rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz wytypują projekty, które pozwolą zniwelować różnice społeczno-gospodarcze na terenie Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strona 1

2 Opracowana Strategia Rozwoju dla KOF będzie materiałem wyjściowym do przygotowania programu sektorowego z zakresu rozwoju gospodarczego i zagospodarowania turystycznego. W projekcie zaplanowano konsultacje społeczne w odniesieniu do strategii całościowej, jak i do programu sektorowego. Strategia Zrównoważonego Rozwoju KOF będzie jednym z elementów składowych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach diagnozy turystycznej regionu, niezbędnej do przygotowania Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF, zaplanowano działania polegające m.in. na analizie potencjału turystycznego, w tym analizę w kontekście zasobów przyrodniczych i wodnych, analizę istniejących produktów turystycznych, analizę struktury zarządzania turystyką na obszarze funkcjonalnym, analizę dotychczasowych działań z zakresu rozwoju i promocji turystyki. Na podstawie zebranych danych oraz raportu z konsultacji społecznych zostanie opracowany Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF. Dokument wskazywać będzie cele, działania i poszczególne projekty, których realizacja przyczyni się do efektywnego, skoordynowanego rozwoju gospodarczego przez pryzmat potencjału turystycznego na obszarze funkcjonalnym. Dokument wskaże przykładowe oferty turystyczne, nakreśli kierunki rozwoju i narzędzia promocji. Strategia Zrównoważonego Rozwoju KOF oraz Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF będą zawierały charakterystykę planowanych inwestycji służących rozwojowi obszaru, w tym przedsięwzięcia, dla których zostanie opracowana dokumentacja techniczna w ramach niniejszego projektu. Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF będzie materiałem bazowym na podstawie, którego możliwe będzie ubieganie się o środki finansowe z funduszy zewnętrznych w nowym okresie programowania , na wskazane w dokumencie przedsięwzięcia. III. Przedmiot zamówienia Głównym przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentu o charakterze strategicznym Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie nr 1) oraz dokumentu sektorowo-wdrożeniowego Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strona 2

3 III.1 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Dokument powinien w szczególności zawierać : wstęp streszczenie opis metodologii prowadzonych badań diagnostycznych diagnoza obszaru funkcjonalnego /ujęcie przestrzenne, analiza powiązań funkcjonalnych w sferze demograficznej, gospodarczej, kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, turystycznej, środowiska naturalnego, infrastruktury transportowej, obecnych i przyszłych inwestycji w różnych obszarach rozwoju/ analiza SWOT/ TOWS lub inne zaproponowane przez Wykonawcę np. analiza problemów oparta o drzewo problemów, analiza benchmarkingowa wskazanie na podstawie diagnozy i analizy potencjału rozwojowego KOF określenie misji i wizji wskazanie celów rozwojowych /cele strategiczne, operacyjne, szczegółowe/; Cele powinny wynikać z diagnozy oraz wskazywać działania służące przeciwdziałaniu problemom i wykorzystujące potencjały rozwojowe, ocena oddziaływania na środowisko /o ile przygotowanie tego opracowania będzie koniczne/ lista projektów inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji, wynikających z diagnozy, służących rozwojowi całego obszaru funkcjonalnego, w tym możliwych do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej odniesienie do instrumentów finansowych wskazanie możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji, źródła finansowania, system wdrażania, monitorowania i oceny realizacji Strategii określenie wskaźników (w tym określone wskaźniki realizacji strategii oraz projektów wskazanych do realizacji); wskaźniki powinny być specyficzne, mierzalne, adekwatne, realne i określone w czasie; dla każdego ze wskaźników należy przygotować metrykę, która będzie zawierała informację na temat typu wskaźnika, jego nazwy, jednostki miary, źródła pozyskania, częstotliwości i terminu pozyskania danych, metodologii, dezagregacji, wartości bazowej, wartości pośrednich oraz wartości docelowej; dla każdego ze wskaźników, przed jego zatwierdzeniem, należy przygotować listę sprawdzającą jego jakość. system zarządzania realizacją Strategii Strona 3

4 III.2 Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego : Dokument powinien w szczególności zawierać : diagnoza wykorzystania potencjału gospodarczego i turystycznego obszaru funkcjonalnego analiza potencjału turystycznego, j jego wpływu na gospodarkę, w tym m.in. analiza w kontekście zasobów przyrodniczych i wodnych, analiza istniejących produktów turystycznych, analiza struktury zarządzania turystyką na obszarze funkcjonalnym, analiza dotychczasowych działań z zakresu rozwoju i promocji turystyki, analiza funkcji gospodarczej obszaru funkcjonalnego /szczegółowo analiza gospodarcza KOF w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju/, matryca celów, działań, projektów kluczowych /ustalenie listy projektów m.in. na podstawie spotkań indywidualnych z partnerami projektu; ocena projektów możliwych do realizacji, opracowanie fiszki projektowej/, koncepcja produktów turystycznych system wdrażania Sektorowego Programu zasady realizacji Sektorowego Programu finansowanie przedsięwzięć monitorowanie Programu /wskaźniki/- jak w przypadku Startegii. Dokumenty w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2 powinny : 1. wskazywać na spójność opracowań z innymi dokumentami o charakterze strategicznym i planistycznym wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi), o ile dotyczą danego zagadnienia, w tym w szczególności: pakietami legislacyjnymi dla polityki spójności Strategią Europa 2020 Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego : regiony, miasta, obszary miejskie Zasadami uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności EU, w tym Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Strona 4

5 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Strategią Rozwoju Turystyki Województwa Zachodniopomorskiego do 2015 roku, w tym Audytu Turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego /listopad 2013/ Strategią Rozwoju Miasta Koszalina do 2020 roku Programem Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata lokalnymi dokumentami strategicznymi jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny 2. Zawierać opis oraz wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych, indywidualnych wywiadów pogłębionych. 3. Muszą być sporządzone w języku polskim. 4. Celem opracowania dokumentów Wykonawca powinien odbyć niezbędne wizyty u Zamawiającego m.in. w celu wykonania diagnoz, analiz, przeprowadzenia konsultacji społecznych, prezentacji. Pozostałe konsultacje w miarę możliwości będą odbywały się drogą mailową i telefoniczną. Wymagane jest co najmniej jedno spotkanie z przedstawicielami każdego z Partnerów projektu m.in. celem opracowania diagnozy społeczno gospodarczej KOF i diagnozy turystycznej. 5. Ze spotkań roboczych z Liderem projektu, ze spotkań z partnerami projektu oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych, spotkań warsztatowych należy sporządzić dokumentację fotograficzną oraz przygotować krótką informację i przekazać Liderowi pocztą mailową lub na nośniku elektronicznym. Wykonawca zobowiązany jest przygotować strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie: a) Wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy Oddziaływania na Środowisko w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, b) Wniosku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy Oddziaływania na Środowisko w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Strona 5

6 Powyższe cele wynikają z przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U nr 25 poz. 150 ze zm.), w której w art. 8 wskazano na potrzebę uwzględnienia zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w politykach, strategiach i planach lub programach dotyczących w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu. Wykonawca wykorzysta dane zarówno publikowane, jak i niepublikowane ze źródeł rozproszonych, możliwie nie starszych niż z lat 2009/2010. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania starszych danych w przypadku, kiedy niemożliwe będzie zebranie danych bardziej aktualnych. Wykonawca każdorazowo poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w zdobyciu danych, których Wykonawca, ze względów formalnych, nie będzie w stanie uzyskać, a możliwość taką będzie miał Zamawiający. IV. Konsultacje społeczne 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje społeczne dokumentów, o których mowa w rozdziale III, zorganizowanych w formie spotkań roboczych, spotkań warsztatowych, wywiadów indywidualnych. Konsultacje zostaną przeprowadzone na etapie opracowywania każdego z dokumentów. Dwa modele konsultacji : spotkania osobiste, ankietowanie w formie elektronicznej i papierowej. Celem spotkań w zakresie programu sektorowego będzie prezentacja wniosków z diagnozy gospodarczej oraz turystycznej, stworzenie podstaw współpracy, wypracowanie pomysłów na produkty turystyczne m.in. w obszarze zasobów przyrodniczych i wodnych, zaangażowanie społeczeństwa w rozwój turystyki w regionie. 2. Koszty przygotowania i organizacji konsultacji w formie spotkań, warsztatów, wywiadów indywidualnych ponosi Wykonawca /wynajęcie sali, catering, materiały warsztatowe/ - Zamawiający deklaruje współpracę w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat planowanych konsultacji społecznych za pomocą m.in. ogłoszeń prasowych, plakatów, radia, Internetu. Zamawiający udostępni Wykonawcy do realizacji konsultacji społecznych stronę Strona 6

7 internetową Lidera i partnerów projektu. Po stronie Zamawiającego dwa ogłoszenia prasowe dot. planowanych konsultacji społecznych. 3. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w trakcie prac nad dokumentem strategicznym powinny odbyć się co najmniej dwa spotkania z przedstawicielami gmin partnerskich, przedsiębiorcami, sektorem NGO, sektorem społecznym. W trakcie prac nad programem sektorowym co najmniej dwa spotkania warsztatowo konsultacyjne z przedstawicielami jednostek samorządowych, branżą turystyczną i izbami gospodarczymi, sektorem NGO, instytucjami kultury. Ogółem w konsultacjach musi uczestniczyć 160 osób. W ramach prowadzenia dialogu społecznego możliwość tworzenia zespołów tematycznych. Skład zespołów przy konsultacji z Zamawiającym. Z konsultacji należy sporządzić dokumentację fotograficzną oraz przygotować krótka informacje na temat przebiegu spotkań, które następnie należy przekazać na nośniku elektronicznym do Zamawiającego, celem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej Lidera i partnerów projektu. 4. W ramach konsultacji ankiety, formularze zgłaszania uwag do wstępnych wersji obu dokumentów, karty zgłaszania projektów dystrybucja poprzez Lidera i partnerów projektu oraz strony internetowe Lidera i partnerów Projektu. Wzór formularza i ankiety opracowuje Wykonawca. 5. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną w formacie umożliwiającym zamieszczenie materiału na stronie internetowej, podsumowującą powstały dokument, w tym: diagnozy, cele, założenia Strategii a także raport z konsultacji dokumentu celem zaprezentowania wyników szerszej grupie odbiorców. Prezentacja powinna zawierać poza częścią opisową elementy graficzne, tabele, wykresy itp. 6. Wykonawca w ramach oferowanej ceny pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu konsultantów i trenerów do danych jednostek samorządowych, wyżywienia, ewentualnych noclegów oraz materiałów biurowych. V. Prawa autorskie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełne prawa autorskie do opracowań wykonanych w ramach zadania nr 1 i zadania nr 2, na zasadach określonych szczegółowo w umowie. VI. Termin realizacji zamówienia Termin wykonania dokumentu strategicznego /zadanie nr 1/ : do 30 września Strona 7

8 Termin wykonania programu sektorowego /zadanie nr 2/ : do 31 października VII. Forma dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju KOF : w wersji papierowej w 15 egzemplarzach trwale zszytych oraz w wersji elektronicznej 13 nośników CD lub DVD zawierających dokument strategiczny w formie PDF oraz 3 nośniki CD lub DVD zawierające dokument strategiczny w wersji edytowanej. 2. Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF : w wersji papierowej w 15 egzemplarzach trwale zszytych oraz w wersji elektronicznej 13 nośników CD lub DVD zawierających dokument sektorowy w formie PDF oraz 3 nośniki CD lub DVD zawierające dokument sektorowy w wersji edytowanej. VIII. Wymagania dotyczące współpracy Wykonawcy z Zamawiającym W trakcie realizacji od Wykonawcy wymaga się : a. sprawnej i terminowej realizacji zamówienia, w tym uwzględnienia w trakcie jego realizacji sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego, b. wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym /kontakt telefoniczny, maliowy/, c. pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w tym m.in. spotkania kierownika zespołu badawczego z przedstawicielami Zamawiającego /spotkania organizacyjne w siedzibie Zamawiającego odpowiednio do potrzeb/, d. przedstawiania raportów z postępu realizacji przedmiotu zamówienia przekazywanych drogą elektroniczną nie rzadziej niż raz w miesiącu, e. przedstawiania do zaopiniowania poszczególnych działów opracowań oraz materiału całościowego do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, f. niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia g. konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją zamówienia w przypadku pojawienia się trudności w trakcie jego realizacji - w przypadku pojawiających się problemów Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy pomocy w kontakcie z partnerami Projektu, respondentami oraz w pozyskiwaniu materiałów źródłowych do wykonania zamówienia, h. przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powstałej w tracie prac nad dokumentem strategicznym i sektorowym /przeniesienie na Zamawiającego Strona 8

9 praw autorskich do wszystkich utworów wykonanych w ramach zamówienia na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie z zapisami umowy/, wraz z listami osób uczestniczących w procesie konsultacji społecznych i opracowywania dokumentów, i. oznaczania wszystkich materiałów przygotowywanych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z zasadami promocji i informacji projektów realizowanych z Mechanizmu Finansowego EOG tj. adnotacja Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG , pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych oraz wymagane logotypy. Wzór szablonu papieru firmowego zostanie przekazany przez Zamawiającego, j. przeprowadzenia prezentacji multimedialnej Strategii Rozwoju /październik 2014/ i Programu Sektorowego /listopad 2014/ w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na spotkaniach z wszystkimi Partnerami projektu, k. potwierdzenie odbioru od Wykonawcy dokumentu w ramach zadania nr 1 i w ramach zadania nr 2 odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Strona 9

Gminy: Gmina Nysa. www.nysa.pl (SIWZ) Partnerstwo Nyskie 2020. 2020 realizowany. społeczny. Kod CPV. ruchu. Strona 1.

Gminy: Gmina Nysa. www.nysa.pl (SIWZ) Partnerstwo Nyskie 2020. 2020 realizowany. społeczny. Kod CPV. ruchu. Strona 1. Gmina Nysa Lider Partnerstwa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa www.nysa.pl e-mail: zp_nysa@ @op.onet.pl BZP.271.45.2014 S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo