ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund."

Transkrypt

1 Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska w partnerstwie z Gminą Miejską Wałcz i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności, która dotyczy wszystkich zamówień prowadzonych w ramach w/w projektu przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy i dostawa 1000 sztuk publikacji pt.: Źródła finansowania PES w ramach projektu OWES Wałcz. Wspólny słownik zamówień: Usługi drukowania Usługi związane z drukowaniem 4. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla druku offsetowego i dostawy publikacji pt.: Źródła finansowania PES : format A5 (orientacja pozioma) objętość: od 80 do 100 stron + 4 strony okładka nakład sztuk okładka: - oprawa szyto klejona, zadruk CMYK 4+4, papier kredowy 350g/m2,

2 - folia mat z wybiórczym UV środek: - papier kreda 150g/m2, 4+4 CMYK zadruk dwustronny; - na całości lakier offsetowy zabezpieczający; - lakier UV wybiórczo. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: I termin upływa 15-go dnia roboczego o godzinie 12:00 od dnia przekazania Wykonawcy plików produkcyjnych. Publikację należy dostarczyć w ilości 700 sztuk na następujący adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4, Wałcz II termin - upływa 15-go dnia roboczego o godzinie 12:00 od dnia przekazania Wykonawcy plików produkcyjnych. Publikację należy dostarczyć w ilości 300 sztuk na następujący adres: Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Racławicka Koszalin Wykonawca otrzyma pliki produkcyjne drogą elektroniczną. Plik produkcyjny zapisany jest w formacie PDF. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Płatność za wykonaną usługę zostanie dokonana do 14 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym dla projektu rachunku bankowym. Podstawą do dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu Oferty. 5. KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Łączna cena brutto za druk offsetowy oraz dostawę 1000 sztuk egzemplarzy publikacji 100%. Oferta najkorzystniejsza to oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą ilość punktów. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100pkt. Oferta, która będzie zawierać najniższą cenę, otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe oferty będą liczone według wzoru:

3 najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert x 100 = liczba punktów oferty badanej cena oferty badanej 6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 1) Koszt jednostkowy brutto za druk offsetowy oraz dostarczenie w miejsca wskazane przez Zamawiającego publikacji pt.: Źródła finansowania PES. 2) Skalkulowany koszt brutto za druk offsetowy oraz dostarczenie w miejsca wskazane przez Zamawiającego 1000 sztuk publikacji. 3) Oferta, którą Zamawiający określił jako wzór w formie załącznika w niniejszym zapytaniu Ofertowym, winna być sporządzona zgodnie z tymi wzorami co do ich treści. 7. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (ZAŁĄCZNIK 3) 2. Do złożenia oferty mogą przystąpić Wykonawcy, w stosunku, do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie (ZAŁĄCZNIK 1). 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście lub pocztą w kancelarii Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej w bloku A w godzinach urzędowania kancelarii. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OWES Wałcz zaadresowanej na adres biura Zamawiającego: Fundacja Nauka Dla Środowiska

4 Racławicka Koszalin Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2014r. o godzinie 15:00. Liczy się fizyczne dostarczenie oferty do biura, a nie data stempla pocztowego. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty cenowej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 9. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2) Zamawiający może podpisać umowę cywilno-prawną na realizację zamówienia z jednym Wykonawcą/ Zleceniobiorcą. 10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty: a) Formularz oferty. b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. c) Oświadczenie o braku powiązań. 2) Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 3) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 4) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 6) Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 7) W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania. 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5 11. POZOSTAŁE WARUNKI 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin ich składania. 2) Oferent/ci którego/ych propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany/ni zostanie/ną do podpisania z Zamawiającym umowy. 3) Wykonawca/Zleceniobiorca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z w/w zamówieniem do r. 4) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie i/lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 8) Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest: Pan Piotr Jaśkiewicz Tel w godz. 10:00 14:00 adres ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 1) Formularz oferty. 2) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do wykluczenia. 3) Wzór oświadczenie o braku powiązań. 4) Wzór umowy. 5) Harmonogram dostaw 6) Wzór protokołu odbioru

6 ... pieczęć firmowa lub dane teleadresowe Oferenta Załącznik Nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T Y na wykonanie usługi: druk offsetowy oraz dostawa publikacji pt.: Źródła finansowania PES w ramach projektu OWES Wałcz. Ja, niżej podpisany/a:... działając w imieniu i na rzecz Oferenta pełna nazwa, adres Oferenta, NIP, telefon, Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy:. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zamówienie:... Oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. druk i dostawę publikacji dla Fundacji Nauka dla Środowiska w ramach projektu OWES Wałcz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 6/OWES/2014 z dnia r. na poniższych warunkach cenowych. Podana cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. Kalkulacja kosztów zamówienia: Cena jednostkowa brutto (PLN) Cena brutto za 1000 sztuk publikacji (PLN) Druk offsetowy oraz dostarczenie publikacji 1. Gwarantuję, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że w wypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

7 4. Oświadczam, iż uważam się związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. Załączniki do Oferty: Data... Pieczęć i podpis Oferenta

8 Załącznik Nr 2 (dane Oferenta). miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Dane Oferenta:... Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.907 z późn. zm.).... podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Oferenta

9 Załącznik nr 3. (dane Oferenta). miejscowość, data OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Oświadczam, iż nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... Podpis/ pieczęć

10 UMOWA NR../OWES/2014/F Załącznik nr 4 zawarta w dniu.. w Koszalinie pomiędzy Fundacją Nauka dla Środowiska, z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17, Koszalin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod nr KRS , NIP , Regon reprezentowaną przez: Piotra Jaśkiewicza Prezesa Zarządu Fundacji Arkadiusza Borysiewicza Członka Zarządu Fundacji zwaną dalej Zamawiającym, a.., NIP., REGON.. zwanym dalej Wykonawcą lub Zleceniobiorcą, w wyniku zapytania ofertowego nr 6/OWES/2014 na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy oraz dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz, została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk offsetowy 1000 sztuk publikacji pt.: Źródła finansowania PES oraz dostawa w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia: format A5 (orientacja pozioma) objętość: od 80 do 100 stron + 4 strony okładka nakład sztuk okładka: - oprawa szyto klejona, zadruk CMYK 4+4, papier kredowy 350g/m2, - folia mat z wybiórczym UV środek: - papier kreda 150g/m2, 4+4 CMYK zadruk dwustronny; - na całości lakier offsetowy zabezpieczający. - lakier UV wybiórczo. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w następujących terminach: a) I termin upływa 15-go dnia roboczego o godzinie 12:00 licząc od dnia przekazania Wykonawcy plików produkcyjnych. Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4, Wałcz w ilości 700 sztuk publikacji. b) II termin upływa 15-go dnia roboczego o godzinie 12:00 licząc od dnia przekazania Wykonawcy plików produkcyjnych. Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy: : Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, Koszalin w ilości 300 sztuk publikacji. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu OWES Wałcz współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Gminę Miejską Wałcz w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska oraz

11 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacyjnej nr UDA-POKL /12-00 z dnia r. 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pliki produkcyjne drogą elektroniczną 4. Wykonawca zobowiązuje się do druku oraz dostawy tj. wniesienia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Za realizację usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:.. zł brutto (słownie:. zł) płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Płatność zostanie dokonana w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku. Podstawą do dokonania płatności będzie faktura/rachunek wystawiony przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu oferty. 2. Płatność wynagrodzenia może zostać przesunięta ze względu na brak dostępności na koncie Zleceniodawcy środków przekazywanych przez instytucje pośredniczące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym zakresie Wykonawca zrzeka się wobec Zamawiającego z jakichkolwiek ewentualnych roszczeń, w szczególności o charakterze odszkodowawczym. 3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie określone w 2 finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. (Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania) Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie/instytucji niż wskazanej w zapytaniu ofertowym. 2. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są: Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru są: Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości zł w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę lub od niej odstąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 5000 zł w przypadku gdy Wykonawca rozwiąże umowę, odstąpi od niej lub zaprzestanie jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 3. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w 4 ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń uzupełniających do pełnej wysokości poniesionej szkody. 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary pieniężnej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

12 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.). 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9 Oferta oraz załączniki stanowią integralną część umowy. Akceptuję postanowienia umowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

13 Załącznik nr 5 HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN MIEJSCE DOSTAWY ILOŚĆ SZTUK I termin Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu ul. Nowomiejska 4, Wałcz 700 II termin Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Racławicka 15-17, Koszalin 300

14 Załącznik nr 6 Protokół odbioru sporządzony 2014 r. w. Zakres wykonania zamówienia obejmował druk offsetowy i dostawę publikacji pt.: Źródła finansowania PES w ramach projektu OWES Wałcz. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr./owes/2014/f z dnia 2014 r. zawartą pomiędzy Fundacją Nauka dla Środowiska a. Odbioru dokonali w imieniu: ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCY. Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze*: Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA * w przypadku braku uwag należy wpisać BRAK UWAG

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r. dotyczy: procedury wyboru wykonawcy na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r. Przygotowanie i dostawę serwisu kawowego i organizacje konferencji dla uczestników szkoleń prowadzonej z

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 , 13.03.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia projektu: Konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, realizując projekt pn Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu Łódź, dnia 29.06.2014 r. OGŁOSZENIE NR 1/MI-IV/2014 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 zwany dalej Zamawiającym zaprasza

Bardziej szczegółowo