SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU FUNDACJI JESUS CHRIST SECURITY W SIANOWIE Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE ZA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU FUNDACJI JESUS CHRIST SECURITY W SIANOWIE Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU FUNDACJI JESUS CHRIST SECURITY W SIANOWIE Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE ZA ROK 2014 Oddział Fundacji Jesus Christ Security Siedziba i adres do korespondencji: Sianów, Koszalińska 10 Biuro Fundacji: Koszalin, ul. Plac Wolności 2-3, p.203 Strona www: Tel Data wpisu do KRS: Fundacja, Oddział REGON: NIP: Organem wykonawczym Oddziału Fundacji, zwanego dalej Fundacją jest Dyrektor Fundacji: - Daniel Harasym, Dyrektor Fundacji, zamieszkały przy ul. Koszalińska 10, Sianów Do celów statutowych Fundacji należy wykonywanie zadań pożytku publicznego w zakresie: 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. działalności charytatywnej; 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6. ochrony i promocji zdrowia; 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15. wypoczynku dzieci i młodzieży; 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19. turystyki i krajoznawstwa; 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23. ratownictwa i ochrony ludności; 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27. promocji i organizacji wolontariatu; 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

2 Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem poprzez: 1. współpracę z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi realizującymi w swojej działalności takie same cele statutowe jak fundacja; 2. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: informacja, poradnictwo, pomoc prawna; 3. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc poradnicza i informacyjna; 4. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: profesjonalne porady prawne; 5. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: rzecznictwo i ochrona praw; 6. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc w załatwianiu formalności i uzyskiwaniu uprawnień; 7. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: opieka stacjonarna, schroniska, noclegownie, domy opieki, dzienne domy opieki, ośrodki rehabilitacji, hostele, środowiskowe domy samopomocy; 8. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc medyczna, rehabilitacja, leczenie, opieka medyczna, rehabilitacja, usługi opiekuńcze i pielęgniarskie (w tym opieka paliatywna), pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych; 9. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc psychologiczna, opieka, profesjonalna pomoc psychologiczna, telefon zaufania, grupy wsparcia i samopomocy, opieka duszpasterska, spotkania, tworzenie kontaktów społecznych, animacja środowisk; 10. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc rzeczowa, żywność, posiłki, przedmioty codziennego użytku i odzież, branżowe banki pomocy; 11. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc finansowa, zasiłki (doraźna pomoc finansowa), pożyczki i kredyty, stypendia i nagrody, dopłaty do leczenia i rehabilitacji; 12. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: zatrudnienie, szkolenia zawodowe, przekwalifikowania, pośrednictwo pracy i kluby pracy, tworzenie miejsc pracy; 13. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: edukacja, oświata, wychowanie, organizowanie wypoczynku, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień, profilaktyka, przedszkola i szkoły w tym specjalne i integracyjne, opieka pozaszkolna i przedszkolna; 14. organizowanie odczytów, wykładów i szkoleń, kursów i konferencji, zjazdów i kongresów, wystaw i imprez kulturalnych oraz zebrań członków; 15. ułatwianie ludziom ulegającym i zagrożonym wykluczeniem społecznym kontaktu z odpowiednimi placówkami leczniczymi, opieki społecznej, rehabilitacyjnymi i readaptacyjnymi; 16. udzielanie pomocy przy tworzeniu i prowadzeniu oraz tworzenie i prowadzenie placówek leczniczych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych, opieki społecznej i profilaktyki dla ludzi zagrożonych i ulegających wykluczeniom i patologiom społecznym; 17. prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej i reklamowej; 18. tworzenie i prowadzenie placówek, a także prowadzenie działań, popularyzujących formy aktywności społecznej; 19. organizowanie i prowadzenie zbiórek i rozdzielnictwa artykułów pierwszej potrzeby, medycznych i innych potrzebnych dla placówek rehabilitacyjnych i readaptacyjnych, leczniczych, opieki społecznej i profilaktyki oraz na cele charytatywne; 20. podejmowanie i popieranie innych inicjatyw i przedsięwzięć zgodnymi z celami statutowymi fundacji; 21. podejmowanie i popieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu konsolidowanie wszystkich środowisk działających w zakresie realizacji celów statutowych fundacji; 22. do realizacji swoich celów fundacja może zawierać porozumienia i umowy z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi.

3 II. Opis działalności Fundacji podjętej w 2014 roku: :: Strony internetowe Fundacji oraz Strony te w ukierunkowaniu na programy pod nie prowadzone są regulranie uzupełnianie o odbywające się akcje z zakresu funkcjonowania fundacji, oraz ciekawe informacje i dane związane z realizowanymi projektami. Strona z myślą o autorskim programie fundacji jest wciąż wzbogacana w tematyczne informacje jak również z myślą o realizowanym programie duszpasterstwa więziennego przez Fundację także na bieżąco jest aktualizowana. :: Realizowane projekty: A. Non profit: Fundacja kontynuowała program zastopuj oraz wprowadziła nowe działania. Były to: 1) Promocja filmu Przekonuj Słowem wyprodukowanego przez współpracę ZGF- media społecznościowe. 2) Warsztaty edukacyjno informacyjne: 5 luty 2014 ZK w Nowogardzie, ZK w Płotach 15 marca 2014 ZK Stare Borne, OZ Opatówek 4 kwietnia 2014 Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku 9 kwietnia 2014 Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie 14 maja 2014 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku 14 maja 2014 Gim w Pomianowie spotkanie dla uczniów i rodziców 26 maja 2014 Gim nr 55, Gim nr 34, Gim nr 8 w Szczecinie 8 sierpień 2014 Dom Dziecka w Trzcińsku Zdrój 9 sierpień 2014 ZK Stare Borne, OZ Opatówek, M.O.A.S. Koszalin 10 sierpień 2014 OZ Dobrowo 26 listopad Świetlica Socjoterapeutyczna w Gąskach 3) Imprezy organizowane w ramach programu duszpasterstwa więziennego 19 kwietnia 2014r. Wielkanocny Posiłek Świąteczny w Zakładzie Karnym Stare Borne 5 lipca 2014r. Mecz Przyjaźni piłki nożnej pomiędzy ZK Stare Borne a M.O.A.S. Koszalin 17 październik 2014 Turniej Przyjaźni Stop Przemocy w piłkę nożną halową w OZ Dobrowo pomiędzy M.O.A.S. Koszalin, MOW Podborsko, OZ Dobrowo, AŚ Koszalin, ZK Stare Borne, Ekipa Fundacji. 29 listopad udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej w Białogardzie organizowanym przez MOW Podborsko z M.O.A.S. Koszalin i innymi drużynami. 20 grudzień 2014 Wigilia w ZK Stare Borne 21 grudzień 2014 Spotkanie Świąteczne z filmem w OZ Opatówek B. Projekty dofinansowane lub zlecane do wykonania: 1) Prowadzenie interwencji kryzysowej: dostępność w biurze przy wsparciu z Urzędu Miasta, w biurze przy ul. Plac Wolności 2-3, p.203 w Koszalinie : we wtorki od , środy oraz czwartki Dofinansowane przez Urząd Miasta Koszalin. 2) warsztaty edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach, dofinansowane przez Urząd MiastaKoszalin: 3 marca 2014 w ZS nr 8 w Koszalinie, 15 marca 2014 w ZS nr 8 w Koszalinie. 9 kwietnia 2014 w Gim nr 7 w Koszalinie 29 kwietnia ZS nr 2, V LO, Gim nr 4 w Koszalinie.. 1 październik ZS nr 9 w Koszalinie 22 październik ZS nr 8, ZS nr 1 w Koszalinie. 5 listopad Gim nr 7, Gim nr 11 w Koszalinie 26 listopad ZS nr 9 w Bibliotece Miejskiej w Koszalinie

4 3) Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomani, 17 czerwca, który został dofinansowany przez Urząd Miasta Koszalin. Obchody zawierały przemarsz ulicami miasta z ruchomą sceną, na której wystąpił artysta który prezentował swoją twórczość muzyczną w klimatach reggae, hip-hop, w swoim przekazie kładąc nacisk na pozytywne nastawienie do ludzi i świata pozbawione przemocy i narkotyków. Następnie w Teatrze Bałtyckim odbyła się dalsza część obchodów. Była w to zaangażowana młodzież. Miała miejsce debata na temat uzależnień, występy teatralne, muzyczne oraz konkursy z nagrodami. Całość skupiała się wokoło tematyki uzależnień konsekwencji zażywania, skutków jakie mogą nastąpić. W tym projekcie wzięli udział uczniowie ze szkół objętych program profilaktyki uzależnień z miasta Koszalin, ale także zakład karny w Opatówku. Była to impreza, której przesłanie dotarło do około 400 uczniów, a także nauczycieli ze szkół. 4) Kalendarz tematyczny z zakresu profilaktyki uzależnień na rok 2014, 400 sztuk pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalin, sfinansowany ze środków Urzędu Miasta C. Inne działania: 13 styczeń 2014 spotkanie z Bożą Bandą Byłych Bandytów w biurze fundacji 19 styczeń 2014 promocja motywującego filmu krótkometrażowego Przekonuj Słowem produkcji ZGF 29 marzec 2014 udział w premierze filmu krótkometrażowego Sumienie produkcji ZGF 4-5 kwietnia 2014, VII Konferencja Misji Więziennej w Kłodzku warsztaty z osadzonymi kwietnia 2014, Konferencja Pokonać Przeszłość w Milanówku warsztaty z osadzonymi 3 maja 2014, Grill Integracyjny w siedzibie Fundacji dla sympatyków i członków 26 maja 2014, zwiedzanie zamku w Szczecinie dla liderów 7 czerwiec 2014, wyjazd integracyjny do Kołobrzegu czerwiec 2014 wyjazd integracyjny do Łękini 11 lipca 2014, Integracja na działce zbieranie owoców w ramach pomocy innym 23 lipiec 2014, warsztaty pracy na ulicy z potrzebującymi w Szczecinie 8 sierpień warsztaty uliczne w tym koncert muzyki HIP- HOP na Skwerze Nieżychowskiego na Niebuszewie w pomocy z Akcja Humanitarną Życie o/szczecin 29-31sierpień 2014 warsztaty pracy z więźniami dla kadry i sympatyków podczas Konferencji: IX List do Filemona, w Warszawie na WSTS września 2014 Konferencja Integracyjna w Woli Piotrowej w Bieszczadach 8 październik 2014 wspieranie akcji "Nośmy odblaski, dajmy przykład dzieciom" z tej okazji na ręce kierownika Placówki Beacie Korczyńskiej wręczyliśmy kamizelki odblaskowe dla dzieci z Świetlicy w Gąskach 30 listopada 2014 Wspólne integracyjne gotowanie oraz obiad 31 grudzień 2014 bezalkoholowy sylwestrowy wieczór filmowy dla sympatyków i działaczy fundacji 19 grudzień 2014 Spektakl Wieczerza Wigilijna w Gim nr 11 w Koszalinie 19 grudzień 2014 Spektakl Wieczerza Wigilijna w WTZ nr 2 w Koszalinie 23 grudzień 2014 Spotkanie Wigilijne kadry i sympatyków Fundacji

5 D. Działania promocyjne: - obecność na portalach społecznościowych oraz prowadzenie stron internetowych, w tym i konta na facebook -wywiad miejscowej telewizji w Dyrektorem Fundacji -materiał filmowy z Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomani dostępny w sieci -udostępnianie na portalach społecznościowych materiałów profilaktycznych związanych z fundacją -propagowanie ulotek, broszur i plakatów związanych z fundacją E. Nawiązane współprace i partnerstwa: Fundacja brała udział w akcjach ulicznych organizowanych przez Kościół Uliczny w mieście Szczecin z wyszczególnieniem na ludzi z zakresu wykluczenia społecznego w tym głownie bezdomnych i uzależnionych. Nawiązanie współpracy i współprowadzenie warsztatów edukacyjno informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień z Akcja Humanitarną Życie/ o Szczecin. Stała współpraca z Zakładem Karnym w Stare Borne, OZ Opatówek, M.O.A.S. Koszalin. Fundacja prowadzi stałą współpracę ze szkołami: 1. Gimnazjum nr 7, ul. Wańkowicza 26, Koszalin. 2. Gimnazjum nr 11, ul. Sportowa 19, Koszalin. 3. Gimnazjum nr 4, ul. Jedności 9, Koszalin. 4. Gimnazjum nr 9, ul. Staszica 6, Koszalin. 5. Zespół Szkół nr 12, ul. Połczyńska 71a, Koszalin. 6. Zespół Szkół nr 8, ul. Morska 108, Koszalin. 7. Zespół Szkół nr 1, ul. Andersa 30, Koszalin. 8. Zespół Szkół nr 2, ul. Jedności 9, Koszalin. 9. Zespół Szkół nr 7, ul. Orląt Lwowskich 18, Koszalin. 10. Zespół Szkół nr 3, ul. Podgórna 55, Koszalin. F. Złożone wnioski do Urzędu Miasta Koszalin o dofinansowanie profilaktyk do Szkół do Urzędu Miasta o prowadzenie biura kryzysowego do Ministerstwa Notariatu do Ministerstwa Poilityki Społeczcznej III. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej IV. W okresie trwania 2014 roku nie zostały podjęte jakiekolwiek uchwały Fundacji.

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 19 października 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI Załącznik do Uchwały 386 / 14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to: Załącznik do uchwały Nr XIII/139/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOROSZCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Mental & Business Academy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.09.2013r. zawartym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 19 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Kobylin-Borzymy

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo