OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 14.10.2014 r."

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia r. Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13, Koszalin działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 tekst jednolity ze zm.) OGŁASZA przetarg nieograniczony ozn. WI IM o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO w ramach projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego Nomenklatura wg CPV: CPV główny: CPV dodatkowe: ; ; ; OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego w ramach projektu Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie ozn. WI IM Strona 1

2 1.2) Wykaz zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Nowe Bielice 2-3, Biesiekierz. Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie, Parsowo 25, Biesiekierz. Zadanie 3: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Manowie, Manowo 12 A, Manowo. Zadanie 4: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie, ul. Spokojna 1/3, Mielno. Zadanie 5: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, Cetuń 6, Polanów. Zadanie 6: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie, ul. Janusza Korczaka 4, Polanów. Zadanie 7: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, Żydowo 112, Żydowo. Zadanie 8: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, Koszalin, z możliwością wykorzystania/adaptacji istniejącej dokumentacji. 1.3) W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej lub w przypadku braku możliwości montażu instalacji na dachu w innym dogodnym miejscu, w obiektach wymienionych w pkt. 1.2). 1.4) Wymagane parametry instalacji, w tym moc instalacji uzysk energii z ogniw fotowoltaicznych dla poszczególnych obiektów wynosi następująco: ZADANIE/Obiekt Moc paneli (kw) Liczba paneli (szt.) Uzysk energii (kwh) 1.DPS Nowe Bielice 19, DPS Parsowo 19, PZD Manowo 7, DPS Mielno 6, DPS Cetuń MOW Polanów DPS Żydowo Starostwo Powiatowe w Koszalinie 30, ) Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i przyłączenie do sieci systemów instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Powiatu Koszalińskiego wymienionych w pkt 1.2); - dokonanie analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli i opracowanie koncepcji celem zatwierdzenia przez Zamawiającego przed podjęciem prac projektowych. W przypadku Domów Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Parsowie i Cetuniu należy uwzględnić zalecenia konserwatora zabytków; - wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego, uzyskanie warunków przyłączeniowych niezbędnych pozwoleń/decyzji/uzgodnień itp. wymaganych przepisami prawa do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Zamawiający posiada dokumentację, którą można Postępowanie ozn. WI IM Strona 2

3 wykorzystać. Zamawiający dopuszcza modyfikację posiadanej dokumentacji w sytuacji uzasadnionej i niezbędnej do realizacji inwestycji; - wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją wraz z uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach w tym montaż systemów fotowoltaicznych i kontrolno pomiarowych wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym; - zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach; - dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji; - przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznych, z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem wymaganych pozwoleń w imieniu Zamawiającego; - opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci przeszkolenie pracowników w zakresie bieżącej obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się i załącznikach do SIWZ. w SIWZ 2. Termin wykonania zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia: do roku. 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Wydziale Administracyjno- Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul.racławicka 13, pokój nr 301/302 (III piętro) telefon (94) ; (94) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej jest bezpłatna. Koszty ewentualnego przesłania SIWZ ponosi Wykonawca. 4. Oferty należy składać do dnia roku do godziny w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, w pokoju nr 301/302. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu roku o godzinie w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala nr 409 /IV piętro/. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości PLN. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie stosowane w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto określonej w ofercie i w umowie. 9. Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa oferty brutto 100%. 10. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 11. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców. Postępowanie ozn. WI IM Strona 3

4 12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 opis sposobu dokonywania oceny spełniania ustalonych warunków. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wiedzy i doświadczenia OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA USTALONEGO WARUNKU Zamawiający w tym zakresie. nie określa szczegółowego warunku W celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany udokumentować: I WARIANT a) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej, której przedmiotem było zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu/dachach budynku(ów) o mocy minimalnej 30 kw a1) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu/dachach budynku(ów) o mocy minimalnej 30 kw. Na potwierdzenie spełniania postawionego warunku Wykonawca musi złożyć wykaz robót budowlanych sporządzony na/wg załącznika nr 12 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami wykaz głównych usług sporządzony na/wg załącznika nr 13 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami. ALBO II WARIANT b) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednego zamówienia wykonanego w formule zaprojektuj i wybuduj obejmującego swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu/dachach budynku(ów) o mocy minimalnej 30 kw. Na potwierdzenie spełniania postawionego warunku Wykonawca musi złożyć wykaz robót budowlanych sporządzony na/wg załącznika nr 12 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami. Postępowanie ozn. WI IM Strona 4

5 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: a) musi dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, łącznie w kierowaniu, nadzorowaniu, koordynacji lub zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym co najmniej jedną inwestycją obejmującą budowę instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu/dachach budynku(ów) b) musi dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych/elektroenergetycznych, w tym co najmniej pełnienie w/w funkcji w co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk wymienionych w lit. a) i lit. b). c) musi dysponować osobą projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą: - uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 projektu w zakresie posiadanych uprawnień obejmującego instalację fotowoltaiczną o mocy minimalnej 30 kw d) musi dysponować osobą projektanta w specjalności elektrycznej posiadającą: - uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności elektrycznej doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 projektu w zakresie posiadanych uprawnień obejmującego instalację fotowoltaiczną o mocy minimalnej 30 kw. Postępowanie ozn. WI IM Strona 5

6 UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk wymienionych w lit. c) i lit. d). Na potwierdzenie spełniania postawionego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 6 do SIWZ i wykaz osób sporządzony na/wg załącznika nr 14 do SIWZ. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia min ,00 PLN. Na potwierdzenie spełniania postawionego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie. Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWZ). Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z prowadzonego postępowania (zał. nr 5 do SIWZ). Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013r. poz tekst jednolity ze zm.). 17. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią (fundusze unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (środki krajowe). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu roku. Roman Szewczyk STAROSTA KOSZALIŃSKI Andrzej Leśniewicz WICESTAROSTA Postępowanie ozn. WI IM Strona 6

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poznań: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią, oraz wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej, wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie

Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. Jelenia Góra: Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek, montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV Numer ogłoszenia: 245383-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10 a 99 300 Kutno tel.: (24) 355 23 45, 355 23 46;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury. Kraków: Wymiana głównego oprogramowania systemu nadzoru i kontroli systemów bezpieczeństwa LMS Modular ver 2.5 wydanie 03 Cerberus Dati firmy Siemens (tekst i grafika) na nowe oprogramowanie i system zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

PL-Lyski: Komputery osobiste 2012/S 140-233780. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lyski: Komputery osobiste 2012/S 140-233780. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233780-2012:text:pl:html PL-Lyski: Komputery osobiste 2012/S 140-233780 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\... Page 1 of 6 Czernikowo: Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo Numer ogłoszenia: 241131-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.:

Budowa biogazowni rolniczej w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: pn: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK.02.02.00-18-105/09 przetarg nr 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa biogazowni rolniczej w formule

Bardziej szczegółowo