STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA Koszalin, lipiec 2011 r.

2 Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Racławicka Koszalin tel. (094) , fax. (094) http: Autor opracowania: Business Mobility International Spółka z o.o. al. Ul. Lutosławskiego Słupsk tel. fax (59) Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. Oś. Stefana Batorego 79A/ Poznań tel. (61) Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Square de Meeûs B-1000 Brussels, Belgium tel. [32-2] fax [32-2] http: 2

3 SPIS TREŚCI: WSTĘP METODOLOGIA UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA PRAWNO-POLITYCZNE MAKROOTOCZENIA UWARUNKOWANIA PRAWNO-POLITYCZNE MIKROOTOCZENIA ANALIZA SWOT ANALIZA POWIATU W STATYSTYCE PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DIAGNOZA STANU WIZJA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PRIORYTETY, CELE SRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁANIA WARUNKI REALIZACJI STRATEGII ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MONITOROWANIE STRATEGII WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW

4 WSTĘP Podstawą dla rozwoju powiatu koszalińskiego jest strategia, określająca misję oraz cele i kierunki działania do roku Strategia jest długookresowym planem działania, określającym strategiczne cele rozwoju powiatu i przyjmujący takie cele i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Jest to podstawa do właściwego zarządzania powiatem, do ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze powiatu długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto Strategia wskazuje jakie są najważniejsze do rozwiązania problemy gospodarcze, społeczne, infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga Rady Powiatu ale również Rady Miast i Gmin wchodzących w skład powiatu koszalińskiego w założonym horyzoncie czasowym. Stąd dokument ten nie wskazuje tylko zadań własnych powiatu, ale jest wyznacznikiem dla działań, które winny być realizowane na poziomie każdej gminy dla osiągnięcia wspólnego sukcesu jakim jest podwyższenie poziomu i jakości życia w małej ojczyźnie jakim jest powiat. W dalszej części opracowania przedstawiono wyniki będące kompilacją debat strategicznych i autorskiego uporządkowania wyników prac uczestników sesji, przy czym sformułowania misji, celów i kierunków działania przedstawiono w formie uzgodnionej z uczestnikami debat. Zmiana treści poszczególnych celów i kierunków działania miała jedynie na celu dostosowanie istniejących sformułowań do zasad tworzenia poszczególnych elementów Strategii z uwzględnieniem dokonanej w dokumencie diagnozy stanu w przyjętych obszarach rozwoju społeczno gospodarczego powiatu. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest Raport o stanie powiatu zawierający podstawowe informacje o powiecie koszalińskim. Raport został opracowany według wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników poszczególnych urzędów gmin wchodzących w skład powiatu koszalińskiego, jak i przy udziale pracowników Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Raport o stanie stał się również jedną z podstaw opracowania Diagnozy Stanu. 4

5 1. METODOLOGIA Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata została opracowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn: Przyjazny urząd sprawna administracja w powiecie koszalińskim. Za podstawę opracowania przyjęto wyniki warsztatów strategicznych organizowanych Metodą Aktywnego Planowania Strategicznego. Przeprowadzono dwa warsztaty z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących: Powiat Koszaliński, wójtów i burmistrzów gmin powiatu koszalińskiego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz organizacji pozarządowych. Warsztaty z zakresu planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego objęły 64 godziny i zrealizowane zostały w terminach: r.oraz r. Celem warsztatów było zaprezentowanie obszarów problemowych w poszczególnych przyjętych teoretycznie priorytetach życia społeczno gospodarczego powiatu oraz wypracowanie analizy SWOT, misji oraz wizji powiatu koszalińskiego. Na podstawie wypracowanej analizy SWOT: silne strony (wewnętrzne) powiatu, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) zespół ekspercki odpowiedział na pytanie: Co należy zrobić, albo jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony powiatu i zniwelować zagrożenia oraz wzmocnić istniejące mocne strony powiatu i wykorzystać szanse leżące również poza jego granicami? Na podstawie tak postawionego pytania zespół ekspercki przygotował kilkanaście celów opierając się na sporządzonej wcześniej Diagnozie Stanu. Kolejnym krokiem procesu budowania Strategii była hierarchizacja celów w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. W ten sposób wynikiem warsztatów oraz prac ekspertów było wypracowanie kilkudziesięciu celów w pięciu obszarach społeczno-gospodarczych. 5

6 2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 2.1. Uwarunkowania prawno-polityczne makrootoczenia Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przewidziane w art. 91 Konstytucji RP zasady określające stosunek prawa wspólnotowego do prawa krajowego, tj. zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa państw członkowskich oraz zasada bezpośredniego stosowania. Obowiązywanie tych zasad jest o tyle istotne dla władz samorządowych, że powoduje znaczącą zmianę w katalogu źródeł prawa stanowiących podstawę funkcjonowania administracji publicznej. Obok norm krajowego porządku prawnego administracja samorządowa zobowiązana jest do stosowania norm pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego. Prawo Wspólnoty Europejskiej w dominującej części posiada charakter gospodarczy i stanowi główny (aczkolwiek nie jedyny) środek, za pomocą którego realizuje się szeroko rozumiana integracja ekonomiczna państw UE. Gminy wchodzące w skład powiatu są jednostkami gospodarczymi jednolitego rynku Unii Europejskiej, ponieważ po pierwsze, korzystają z uregulowań kształtujących jego działanie współuczestnicząc jako podmioty gospodarujące w obrocie handlowym, a po drugie, mają do nich zastosowanie istotne ograniczenia wynikające z ochrony tego rynku przed zniekształceniami konkurencji lub zaburzeniami jego funkcjonowania spowodowanymi brakiem wyraźnego rozdziału pomiędzy spełniającymi także funkcje władcze organami działającymi w sektorze publicznym, a sektorem prywatnym. Ograniczenie to wynika z prawa Unii Europejskiej, nawet chociażby konkretne akty prawne, które mają zastosowanie do gmin miały postać ustaw lub aktów niższego rzędu wydanych przez parlament krajowy. Ponadto obecność Polski w UE spełnia warunek niezbędny z punktu widzenia możliwości osiągnięcia długotrwałego i silnego wzrostu gospodarczego. Dla Polski otwiera się możliwość zmniejszenia dystansu między poziomem rozwoju gospodarczego naszego kraju, a przeciętnym poziomem rozwoju w krajach starej Unii. Zakłada się, że unijna pomoc finansowa przyniesie w perspektywie najbliższych lat zmiany w postaci poprawy jakości życia mieszkańców, za sprawą inwestycji w infrastrukturę publiczną. 6

7 Tabela 1. Dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej 1. Układ Europejski Układ Europejski układ stał się podstawą integracji Polski z UE i przyjęcia przez nasz kraj kolejnych praw obowiązujących w całej Unii Europejskiej. 2. Traktat Akcesyjny Na mocy niniejszego Aktu Polska zobowiązała się do przestrzegania wszystkich norm prawnych i przyjętych strategii rozwojowych dla poszczególych obszarów życia społeczno gospodarczego. 3. Strategia Lizbońska Celem Strategii Lizbońskiej jest uczynienie z UE obszaru o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, jednocześnie zachowującego wysoką spójność społeczną.. 4. Traktat Lizboński Traktat lizboński został 1 grudnia 2009 roku. ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich i wszedł w życie Tabela 2. Akty prawne oraz dokumenty strategiczno planistyczne odnoszące się do Rozwoju Społeczno - Gospodarczego obecnie obowiązujące w Polsce 1 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej. 2. Strategia Polityki Społecznej na lata Celami Strategii Polityki Społecznej Rządu w latach jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli. 3. Narodowa Strategia Integracji Społecznej Celem prac nad Narodową Strategią Integracji Społecznej jest pomoc w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej UE stawiającego na modernizację europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. 4. Narodowa Strategia Spójności 2 Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 5. Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju uchwalona przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym Rozwoju Społeczno - Gospodarczego kraju. 1 oraz J. Gospodarek, Prawo Turystyczne w zarysie, Bydgoszcz Warszawa Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Warszawa, maj 2007) 3 źródło: - Strategia Rozwoju Kraju

8 6. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata Misją NSRR na lata jest zapewnienie wzrostu jakości życia przy zachowaniu zasad rozwoju konkurencyjności kraju i regionów, przy jednoczesnej koncentracji na stymulowaniu i utrwalaniu pozytywnych tendencji rozwojowych w województwach z wykorzystaniem ich endogenicznych zasobów. 7. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata W dokumencie rozwój dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w ujęciu regionalnym i lokalnym potraktowano jako atut wzmacniający atrakcyjność turystyczną, a tym samym jako impuls do wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy. 8. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 9. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wskazuje na konieczność koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w miejscach najkorzystniejszych dla rozwoju gospodarczego. Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata W dokumencie określono naczelną zasadę rozwoju poprzez zrównoważony rozwój, a w odniesieniu do określonych sektorów, w tym turystyki, potrzebę uwzględniania celów ekologicznych na równi ze społecznymi i gospodarczymi. 4 Źródło: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata , Projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 6 września Źródło: - Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata , przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r. 8

9 2.2. Uwarunkowania prawno-polityczne mikrootoczenia Polityka regionalna obowiązująca w województwie zachodniopomorskim i powiecie koszalińskim oraz jej podstawy prawne. Informacje zebrane w tabelach przedstawiają wybrane zapisy w dokumentach określających kierunki i cele rozwoju województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu koszalińskiego. Tabela 3. Dokumenty strategiczno planistyczne obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. 1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2020 Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Strategia jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w regionie i reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu. Ma ambicję wspomagać wszystkich aktorów regionalnych w odnalezieniu się w tej dynamicznej sytuacji. Cele strategiczne oraz cele pośrednie i operacyjne zawarte w Strategii korespondują z kluczowymi problemami rozwoju regionu. 2. Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej do Roku 2015 Celem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej jest zaplanowanie i realizowanie w praktyce wyznaczonych założeń rozwiązywania ważnych problemów społecznych w regionie. Należy to rozumieć jako cele strategiczne i operacyjne oraz praktyczne działania, zmierzające do osiągnięcia misji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie polityki społecznej. 3. Lokalna Strategia Rozwoju na lata LSR ma na celu aktywizację obszarów wiejskich Pomorza Środkowego i uruchomienie potencjału ludzkiego do wspólnego przeprowadzenia zmian prorozwojowych, w niej zaproponowanych. Strategia Sektorowa w Zakresie Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 Nadrzędnym celem jest podjęcie działań w zakresie zahamowania wzrostu śmiertelności ludności z powodu chorób, a zwłaszcza chorób układu krążenia, nowotworów, urazów, zatruć, zaburzeń psychicznych. Wojewódzki Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach Wojewódzki program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach stanowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 i jest spójny ze Strategią Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej do Roku Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku jest nowoczesnym dokumentem realizującym koncepcję kompleksowego rozwoju gospodarki turystycznej w Regionie. Strategia stanowi naturalną kontynuację działań objętych Programem, uwzględniając potrzebę projekcji nowych obszarów strategicznych oraz programów działań. Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Celem programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. 9

10 8. Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata (z uwzględnieniem perspektywy ) Nadrzędnym celem polityki ekologicznej państwa jest tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu jego wykorzystania. 9. Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim Głównym celem Planu jest określenie zakresu zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie województwa, w sposób zapewniający ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury. Tabela 4. Dokumenty strategiczno planistyczne obowiązujące w powiecie koszalińskim 1. Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego do roku 2015 Strategia jest dokumentem nadrzędnym, wytyczającym kierunki działań powiatowych i gminnych, wpisywanych w Plany Rozwoju Lokalnego, obejmujących zadania wynikające z uregulowań prawnych, w tym z ustawy o samorządzie powiatowym. 2. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego na lata (z perspektywą na lata ) Celem strategicznym w gospodarce odpadami przyjętym w powiecie koszalińskim jest minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów i ich oddziaływania na środowisko oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. 3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego na lata (z perspektywą na lata ) Dokument obejmuje lata z perspektywą na lata okres planistyczny dla działań krótkoterminowych dotyczy lat Powiatowy Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata (projekt) Celem strategicznym programu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym optymalnych warunków funkcjonowania społecznego. Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata Program został przygotowany w oparciu o założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie stanowiące Narodową Strategię Spójności. 6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim w latach Strategia wskazuje priorytety i wspólny kierunek działań dla wszystkich podmiotów (samorządów terytorialnych, instytucji, placówek, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych) działających w obszarze polityki społecznej. 7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu koszalińskiego na lata Podstawowym celem sporządzenia Programu jest wskazanie działań, mechanizmów, sposobów postępowania i wreszcie potencjalnych źródeł finansowania, które spowodują w konkretnej perspektywie czasowej ( ) na bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu. 8. Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 10

11 9. Głównym celem Programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu koszalińskiego, ograniczenie przestępczości, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa oraz stworzenie "bezpiecznego powiatu" - pozwalającego spokojnie żyć i pracować. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Koszalińskim na lata (projekt) Głównym celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym 10. Powiatowy Program Ochrony Zabytków do 2015 roku (projekt) Nadrzędnym celem programu jest zahamowanie degradacji i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie tych zasobów na potrzeby kształtowania atrakcyjnego wizerunku powiatu koszalińskiego. 11

12 3. ANALIZA SWOT Analiza SWOT jest podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i mocnych stron powiatu oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed powiatem. Analiza SWOT zawiera określenie czterech grup czynników: - mocne strony są to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią silne strony powiatu i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jego rozwojowi (należy utrzymać je jako mocne strony); - słabe strony są to uwarunkowania wewnętrzne, które stanowią słabe strony powiatu i które niewyeliminowane utrudniać będą jego rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować); - szanse są to uwarunkowania zewnętrzne, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności powiatu, ale które mogą być traktowane jako szanse i wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi powiatu; - zagrożenia są to uwarunkowania zewnętrzne, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności powiatu, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jego rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój powiatu). Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się powiat, pozwala sformułować koncepcje zrównoważonego rozwoju. Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego powiatu. Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach powiatu i stojących przed nim szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach powiatu. 12

13 NEGATYWNE POZYTYWNE S T R A T E G I A R O Z W O J U Tabela 5. Analiza SWOT ANALIZA SWOT WEWNĘTRZNE MOCNE STRONY - Nadmorskie położenie (głównie gmina Mielno i część Będzina) i związany z tym ruch turystyczny - Grunty rolne przydatne do produkcji zdrowej i ekologicznej żywności - Farmy wiatrowe - Położenie geograficzne - Kamienne kręgi, wioski tematyczne (np. zdrowego życia) ogrody tematyczne, trasa pielgrzymkowa - Utrwalony wizerunek powiatu jako powiatu nadmorskiego, atrakcyjnego turystycznie - Dobra baza oświatowa - Zasoby przestrzeni i krajobrazu wokół rzek na terenie powiatu - Bogactwo zabytków kultury materialnej - Oferty imprez kulturalnych, sportowych i rekreacji - Duże obszary leśne - Zasoby przyrody chronionej - Walory krajobrazowe i turystyczne - Korzystne warunki dla rozwoju turystyki w wielu obszarach powiatu - Rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu Natura Lesistość wyższa niż średnia krajowa i wojewódzka SŁABE STRONY - Starzenie się społeczeństwa - Wysoki poziom bezrobocia - Odsetek osób długotrwale bezrobotnych - Rosnące rozwarstwienie społeczne - Nieduża liczba przedsiębiorstw w gminach Bobolice i Polanów - Niedostateczna infrastruktura społeczno - kulturalna - Słaba tożsamość lokalna społeczności - Niewystarczające zasoby budownictwa socjalnego - Baza turystyczna w gminach wiejskich - Niedostateczna dostępność do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich - Społeczny pesymizm i postawy roszczeniowe - Duże społeczne skutki emigracji zarobkowej - Słaby dostęp do Internetu zwłaszcza na terenach wiejskich ZEWNĘTRZNE SZANSE - Wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia - turystyką wiejską, turystyką aktywną - Rosnący rynek dla tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych oraz żywności ekologicznej - Unijne środki i inne zewnętrzne źródła finansowania - Wzrost zainteresowania energia odnawialną - Trend w Polsce na rozwój ekonomii społecznej - Większe zapotrzebowanie na usługi turystyki weekendowej - Rosnąca liczba turystów zagranicznych - Uatrakcyjnienie obszarów wiejskich poprzez poprawę estetyki i infrastruktury - Otwarte rynki pracy w Unii Europejskiej - Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży - Dobre regulacje prawne na poziome Państwa pozwalające na prowadzenie skutecznej polityki społecznej w samorządach - Tendencja wzrostowa w rozwoju branży turystycznej - Promocja rolnictwa zrównoważonego i zintegrowanego - Wielofunkcyjny rozwój wsi i obszarów wiejskich ZAGROŻENIA - Wzrost patologii na terenie kraju - Wtórny analfabetyzm w skali makro - Wzrost bezrobocia w skali makro - Wzrost przemocy w rodzinie - Ucieczka wykwalifikowanych kadr za granicę - Brak konsekwencji w zarządzaniu państwem - Brak motywacji społeczeństwa do aktywnego działania - Nieskuteczne uregulowania prawne dotyczących skutecznej walki z bezrobociem - Utrudnienia proceduralne przy pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz na budowę infrastruktury 13

14 4. ANALIZA POWIATU W STATYSTYCE 4.1. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI. Tabela 1. Podział terytorialny (stan w dniu 31 XII) Jednostka miary Gminy (NTS5) Miasta Miejscowości podstawowe ogółem Sołectwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 2. Ludność (stan w dniu 31 XII) Jednostka miary Ludność faktycznie zamieszkała osoba kobiety osoba mężczyźni osoba Ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) osoba Ludność w wieku: przedprodukcyjnym osoba produkcyjnym osoba poprodukcyjnym osoba W % ogółem ludność w wieku: przedprodukcyjnym % 22,5 21,7 21,3 produkcyjnym % 65,6 66,2 66,3

15 poprodukcyjnym % 11,9 12,1 12,4 Wskaźniki obciążenia demograficznego ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 52,4 51,1 50,8 osoba 52,9 55,7 58,3 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 18,1 18,3 18,7 Kobiety na 100 mężczyzn osoba Na 1000 ludności: zgony - 9,2 8,7 9,3 przyrost naturalny - 1,5 1,9 2,2 urodzenia żywe - 10,7 10,6 11,5 małżeństwa zawarte w ciągu roku - 6,2 6,5 6,2 rozwody - 1,4 1,3 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych - 4,4 4,4 9,4 Saldo migracji na pobyt stały saldo migracji gminnych wewnętrznych osoba saldo migracji zagranicznych osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 3. Rynek pracy (stan w dniu 31 XII) Jednostka miary Pracujący w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; łącznie z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dane szacunkowe). ogółem osoba

16 sektor rolniczy osoba sektor przemysłowy osoba sektor usługowy osoba Pracujący według płci mężczyźni osoba kobiety osoba Bezrobotni zarejestrowani ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Bezrobotni według wieku 24 lata i mniej osoba osoba osoba osoba i więcej osoba Stopa bezrobocia % 25,3 20,8 24,5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem % 12,2 9,9 11,9 kobiety % 16,3 12,7 13,6 mężczyźni % 8,4 7,4 10,4 Oferty pracy ogółem dla niepełnosprawnych

17 Tabela 4. Wynagrodzenia i świadczenia społeczne. Jednostka miary Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zł 2 296, , ,20 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej % 80,1 79,3 78,8 (Polska=100) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe. Jednostka miary Mieszkania* mieszk * W roku 2002 zasoby mieszkaniowe zamieszkane, od roku 2003 zasoby mieszkaniowe wszystkie (zamieszkane i niezamieszkane). Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 81,5 82,3 83,1 na 1 osobę m2 24,2 24,6 25,1 Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: wodociąg mieszk ustęp spłukiwany mieszk łazienka mieszk centralne ogrzewanie mieszk gaz z sieci mieszk Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 6. Przemysł i budownictwo. Jednostka miary Budynki mieszkalne oddane do użytkowania* bud * Od roku 2003 nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania. Mieszkania oddane do użytkowania 17

18 mieszkania mieszk izby izba powierzchnia użytkowa mieszkań m Mieszkania na 1000 zawartych małżeństw mieszk Mieszkania na 10 tys. ludności mieszk. 47,7 40,6 42,9 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 122,3 147,9 147,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 7. Gospodarka komunalna. Jednostka miary Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu w gospodarstwach domowych ogółem szt w miastach szt na wsi szt Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gospodarstwach domowych ogółem MWh w miastach MWh , , na wsi MWh Korzystający z instalacji w % ogółu ludności z wodociągu % 81,9 83,0 83,4 z kanalizacji % 47,4 48,7 49,5 z gazu % 13,9 14,4 22,8 Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca m3 34,2 34,3 35,3 18

19 zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach na 1 mieszkańca kwh 735,0 758,0 770,6 zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca m3 113,7 108,4 124,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 8. Edukacja i wychowanie. Jednostka miary Placówki wychowania przedszkolnego przedszkola bez specjalnych ob przedszkola specjalne ob oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ob zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych ob punkty przedszkolne bez specjalnych ob Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego przedszkola bez specjalnych osoba przedszkola specjalne osoba oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych osoba zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych osoba punkty przedszkolne bez specjalnych osoba Miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego przedszkola bez specjalnych msc przedszkola specjalne msc zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych msc

20 punkty przedszkolne bez specjalnych msc Szkoły podstawowe szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych ob szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży ob szkoły podstawowe dla dorosłych ob szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych - uczniowie osoba szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży - uczniowie osoba szkoły podstawowe dla dorosłych - uczniowie osoba Szkoły gimnazjalne gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych ob gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne ob gimnazja dla dorosłych ob gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych - uczniowie osoba gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne - uczniowie osoba gimnazja dla dorosłych - uczniowie osoba Szkoły zasadnicze ponadgimnazjalne szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne ob ponadgimnazjalne szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne - uczniowie osoba ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych ob ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży bez specjalnych - uczniowie osoba ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne ob

21 ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne - uczniowie osoba ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych ob ponadpodstawowe szkoły zasadnicze dla dorosłych - uczniowie osoba Licea ogólnokształcące licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży bez specjalnych ob licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży bez specjalnych - uczniowie osoba licea ogólnokształcące specjalne ponadgimnazjalne dla młodzieży ob licea ogólnokształcące specjalne ponadgimnazjalne dla młodzieży - uczniowie osoba licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla dorosłych ob licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla dorosłych - uczniowie osoba uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez specjalnych) ob uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez specjalnych) - uczniowie osoba uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży specjalne ob uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży specjalne - uczniowie osoba uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych ob uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych - uczniowie osoba Szkolnictwo policealne szkoły policealne dla młodzieży bez specjalnych ob szkoły policealne dla młodzieży bez specjalnych - uczniowie osoba szkoły policealne dla młodzieży specjalne ob

22 szkoły policealne dla młodzieży specjalne - uczniowie osoba szkoły policealne dla dorosłych ob szkoły policealne dla dorosłych - uczniowie osoba Współczynnik skolaryzacji brutto szkoły podstawowe % 89,58 88,59 86,53 szkoły gimnazjalne % 83,76 83,69 82,39 Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 14,43 11,59 10,24 gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych osoba 14,22 11,81 12,22 szkoły zawodowe bez policealnych osoba 3,49 2,81 2,50 zasadnicze szkoły zawodowe osoba technika osoba 2,58 1,95 - technika (wraz z ogólnokształcącymi szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe) osoba - - 1,73 licea profilowane osoba 5,21 3,88 2,52 licea ogólnokształcące osoba 2,42 2,25 4,50 szkoły policealne osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 9. Kultura fizyczna, sport i rekreacja Jednostka miary Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS kluby szt sekcje sportowe szt

23 członkowie osoba ćwiczący ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba ćwiczący do lat 18 ogółem osoba chłopcy osoba dziewczęta osoba trenerzy osoba instruktorzy sportowi osoba inne osoby prowadzące zajęcia sportowe osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 10. Ochrona zdrowia i opieka społeczna (stan w dniu 31 XII) Jednostka miary Zakłady opieki zdrowotnej ogółem ob publiczne ob niepubliczne ob Praktyki lekarskie w miastach osoba na wsi osoba Podstawowa opieka zdrowotna - porady jd Apteki ogólnodostępne ob Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną osoba Żłobki ogółem ob

24 miejsca rzeczywiste (łącznie z oddziałami) msc dzieci (łącznie z oddziałami) osoba Placówki stacjonarnej pomocy społecznej placówki (z filiami) ob domy pomocy społecznej ob miejsca (łącznie z filiami) msc mieszkańcy (łącznie z filiami) osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 11. Turystyka. *Dane dotyczą tylko tych jednostek, które złożyły sprawozdania statystyczne. Wybrane turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania ogółem Jednostka miary obiekty * ob miejsca noclegowe * msc korzystający z noclegów osoba udzielone noclegi hotele obiekty * ob miejsca noclegowe * msc korzystający z noclegów osoba udzielone noclegi motele obiekty * ob miejsca noclegowe * msc

25 korzystający z noclegów osoba udzielone noclegi pensjonaty obiekty * ob miejsca noclegowe * msc korzystający z noclegów osoba udzielone noclegi * stan w dniu 31 VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 12. Kultura i sztuka. Placówki biblioteczne Jednostka miary biblioteki i filie ogółem ob biblioteki i filie - obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ob czytelnicy w ciągu roku osoba czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności osoba księgozbiór wol wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika wol. 16,4 15,6 15,0 Kina kina stałe ob kina stałe - obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ob seanse ogółem widzowie ogółem osoba

26 liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych osoba 247,56 248,77 250,19 Muzea muzea łącznie z oddziałami ob muzea łącznie z oddziałami - obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ob zwiedzający muzea i oddziały osoba Galerie i salony sztuki ob Galerie i salony sztuki - obiekty przystosowane dla osób poruszających się ob na wózkach inwalidzkich Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 13. Gospodarka. Jednostka miary Podmioty gospodarcze (stan w dniu 31 XII) ogółem jed.gosp sektor publiczny jed.gosp sektor prywatny jed.gosp Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2004 Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo jed.gosp Sekcja B - Rybactwo jed.gosp Sekcja C - Górnictwo jed.gosp Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe jed.gosp Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę jed.gosp Sekcja F - Budownictwo jed.gosp

27 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów jed.gosp samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Sekcja H - Hotele i restauracje jed.gosp Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność jed.gosp Sekcja J - Pośrednictwo finansowe jed.gosp Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jed.gosp Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe jed.gosp ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Sekcja M - Edukacja jed.gosp Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna jed.gosp Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała jed.gosp Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników jed.gosp Sekcja Q - Organizacje i zespoły eksterytorialne jed.gosp Pojazdy samochodowe i ciągniki ogółem pojazdy samochodowe i ciągniki szt motocykle ogółem szt samochody osobowe szt autobusy ogółem szt samochody ciężarowe szt ciągniki samochodowe szt ciągniki rolnicze szt Przyczepy szt

28 Naczepy szt Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 14. Ochrona środowiska. Jednostka miary Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza pyłowych t/r gazowych t/r Parki narodowe ha Rezerwaty przyrody ha 1 151, , ,4 Parki krajobrazowe ha Obszary chronionego krajobrazu ha , , ,0 Pomniki przyrody szt Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków szt Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskie i wiejskie osoba Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem dam , , ,4 przemysł dam rolnictwo i leśnictwo dam eksploatacja sieci wodociągowej dam , , ,4 gospodarstwa domowe dam , , ,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Tabela 15. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jednostka miary Dochody budżetów gmin (bez miast na prawach powiatu) dochody ogółem zł , , ,89 28

29 dochody własne zł , , ,07 dotacje ogółem (celowe + dotacje paragrafy 200, 620) zł ,82 subwencje ogólne zł , , ,00 subwencje na zadania oświatowe zł , , ,00 środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej zł , , ,60 dochody ogółem na 1 mieszkańca zł 2 721, , ,08 dochody własne na 1 mieszkańca zł 1 400, , ,09 Wydatki z budżetów gmin ogółem (bez miast na prawach powiatu) wydatki ogółem zł , , ,36 wydatki majątkowe ogółem zł , , ,55 wydatki majątkowe inwestycyjne zł , , ,55 wydatki bieżące ogółem zł , ,81 wydatki bieżące na wynagrodzenia zł , ,46 wydatki ogółem na 1 mieszkańca zł 2 539, , ,14 z ogółem na: administrację publiczną zł , , ,69 bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zł , , ,06 gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zł , , ,59 gospodarkę mieszkaniową zł , , ,15 kulturę fizyczną i sport zł , , ,01 kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zł , , ,16 ochronę zdrowia zł , , ,19 oświatę i wychowanie zł , , ,57 pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zł , , ,75 rolnictwo i łowiectwo zł , , ,75 transport i łączność zł , , ,55 29

30 Dochody budżetu miasta na prawach powiatu ogółem dochody ogółem zł dochody własne zł dotacje ogółem (celowe + dotacje paragrafy 200, 620) zł subwencje ogólne zł subwencje na zadania oświatowe zł środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej zł dochody ogółem na 1 mieszkańca zł dochody własne na 1 mieszkańca zł Wydatki z budżetu miasta na prawach powiatu wydatki ogółem zł wydatki majątkowe ogółem zł wydatki majątkowe inwestycyjne zł wydatki bieżące ogółem zł wydatki bieżące na wynagrodzenia zł wydatki ogółem na 1 mieszkańca zł z ogółem na: administrację publiczną zł bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zł gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zł gospodarkę mieszkaniową zł kulturę fizyczną i sport zł kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zł ochronę zdrowia zł oświatę i wychowanie zł pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zł

31 rolnictwo i łowiectwo zł transport i łączność zł Dochody budżetu powiatu dochody ogółem zł , , ,04 dochody własne zł , , ,17 dotacje ogółem (celowe + dotacje paragrafy 200, 620) zł ,87 subwencje ogólne zł , , ,00 subwencje na zadania oświatowe zł , , ,00 środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej zł , , ,58 dochody ogółem na 1 mieszkańca zł 833,82 916, ,82 dochody własne na 1 mieszkańca zł 245,80 284,64 280,53 Wydatki z budżetu powiatu wydatki ogółem zł , , ,30 wydatki majątkowe ogółem zł , , ,91 wydatki majątkowe inwestycyjne zł , , ,91 wydatki bieżące ogółem zł , ,39 wydatki bieżące na wynagrodzenia zł , ,02 wydatki ogółem na 1 mieszkańca zł 795,54 872,04 989,56 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych modułu portret terytorialny Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 31

32 5. DIAGNOZA STANU Diagnoza zawiera informacje o uwarunkowaniach gospodarczych, przestrzennych, ekologicznych i demograficznych, analizy społeczne i ekonomiczne, na podstawie których sformułowano wnioski będące punktem wyjścia do zdefiniowania głównych kierunków strategii stanowiących treść niniejszego dokumentu. Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania w procesie debat strategicznych. koszalińskiego. Diagnoza Stanu jest syntezą wyników debat strategicznych i raportu o stanie powiatu Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do powiatu jako całości, jego zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w województwie. SPOŁECZNOŚĆ Pozytywny element obszaru społecznego stanowi szeroka ofertę edukacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców powiatu. Wartością o dużym znaczeniu jest funkcjonowanie placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej. Wartością pozytywną w obszarze społecznym jest szeroka oferta kulturalna sprzyjająca rozwojowi powiatu, niemniej nie jest ona dostępna w równym stopniu dla wszystkich mieszkańców powiatu. Winno się nadal wzmacniać ofertę kulturalną oraz aktywnie wspierać działania kulturotwórcze placówek kulturalnych i inicjatyw lokalnych w obszarach wiejskich. Bezrobocie, którego poziom w powiecie koszalińskim utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie to m.in. skutek spowolnienia gospodarczego spowodowanego światowym kryzysem, nadal dotyka znaczną część populacji, przyczyniając się do ubożenia rodzin i w efekcie ich marginalizacji. Konieczne jest tworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy oraz ciągłe inwestowanie w aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Wysokie bezrobocie jest również powodem poszerzającego się obszaru depresji społecznej. Koniecznym jest tworzenie i rozbudowa placówek pomocy społecznej zarówno na poziomie gmin, jak i powiatu typu Centra Integracji Społecznej czy Grupy Wsparcia dla budowania 32

33 w całym obszarze powiatu koszalińskiego parasola ochronnego dla ludzi potrzebujących pomocy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo większej uwagi wymagają problemy osób niepełnosprawnych o złożonych, wielorakich potrzebach, uzależniających je od pomocy innych oraz ich rodziny. Niepełnosprawni są często gorzej wykształceni, co zdecydowanie utrudnia ich funkcjonowanie na rynku pracy. Działania wspomagające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, takie jak systematyczne znoszenie barier architektonicznych, winny być poprzedzone dokładną inwentaryzacją barier i oceną kolejności ich likwidacji. INFRASTRUKTURA Wartość o pozytywnym znaczeniu stanowi infrastruktura społeczno - publiczna oraz kulturalna powiatu, która wymaga jednak ciągłego doinwestowywania z uwagi na stan techniczny części tych obiektów. Także infrastruktura sportowa i rekreacyjna wymaga dalszej rozbudowy oraz modernizacji poszczególnych obiektów zwłaszcza w zakresie ogólnodostępnych obiektów zamkniętych i otwartych terenów rekreacyjnych w obszarach predestynowanych dla rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku. W obszarze infrastruktury jako bardzo pozytywny element należy uznać dobre położenie komunikacyjne powiatu oraz rozwój infrastruktury sieci telefonii przewodowej i bezprzewodowej. Choć w przypadku nowych inwestycji, w nowych obszarach powiatu sieć ta będzie musiała ulec rozbudowie. Dobra sieć placówek edukacyjnych szkolnictwa ponadgimnazjalnego wymaga jednak ciągłego doinwestowania w infrastrukturę tych obiektów dla zapewnienia komfortu i wysokiego poziomu prowadzonych procesów edukacyjnych jak i standaryzacji zaplecza tych placówek oświatowych. Nadal wartością o niewielkim znaczeniu jest infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Infrastruktura przeznaczona dla rekreacji i wypoczynku na terenie powiatu oparta o walory środowiskowe i przyrodnicze oraz infrastrukturę dobrze rozwiniętej sieci ścieżek turystyki pieszej i rowerowej winna być w dalszym ciągu rozbudowywana i modernizowana dla zwiększenia jakości oferty rekreacyjnej i wypoczynkowej. GOSPODARKA Do pozytywnych elementów gospodarczych w powiecie koszalińskim zaliczyć można ukształtowane na dobrym poziomie procesy rozwojowe w sektorze prywatnym. Istnieje konieczność weryfikacji polityki finansowej samorządów i włączenie w proces finansowania inwestycji takich instrumentów jak kredyty, pożyczki w krajowych funduszach celowych, obligacje komunalne oraz partnerstwa publiczno prywatnego. 33

34 Słabo rozwinięte struktury wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości nadal mają niewielkie znaczenie w jej kreowaniu. Niedostatecznie rozwinięta baza usług turystycznych (poza gminą Mielno) oraz baza terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną powoduje, że czynniki te są nadal wartościami o niewielkim znaczeniu dla rozwoju powiatu. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania produkcji rolnej w sferze rynkowej oraz rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich winno się tworzyć systemy nowoczesnych powiązań rynkowych i instytucjonalnych rolnictwa z pozostałymi sektorami gospodarki. Gospodarczym negatywem jest natomiast nadal wysoka stopa bezrobocia i mała aktywność zawodowa społeczności powiatu pozostającej bez pracy, wymagającej stale stosowania wobec niej usług i instrumentów rynku pracy. Występujące walory kulturowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki na terenie powiatu, która jest dziedziną wschodzącej perspektywy gospodarczej powiatu. Turystyka weekendowa i wypoczynkowa winna stać się ofertą obszarów wiejskich w tym sektorze gospodarki, jako dodatkowe źródło dochodu mieszkańców powiatu. Na poziom atrakcyjności turystycznej powiatu wpływa przede wszystkim dziedzictwo historyczne, zasoby przyrodnicze oraz naturalne warunki do rozwoju turystyki. Istotnym elementem rozwoju powiatu jest potencjał gospodarstw rolnych, które w części zachowają swój rolniczy charakter ale w wielu przypadkach stanowić będą podstawę dla rozwoju agroturystyki, drobnej wytwórczości i usług rozwijanych m.in. w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Liczne organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu koszalińskiego stanowią ważny i pozytywny aspekt życia społecznego mieszkańców powiatu. W celu pełnej realizacji zadań polityki społecznej na terenie powiatu koszalińskiego winno się zwiększać zaangażowanie organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań na rzecz szeroko rozumianej pomocy społecznej. Winno się wzmocnić podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska. W celu poprawy jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych należy organizować ustawiczne szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych oraz podnoszące jakość pracy tych organizacji. Dla pełnej informacji, na stronie internetowej Powiatu należy publikować wszelkie ważne informacje dotyczące zarówno działań podejmowanych przez powiat, jak i przez organizacje pozarządowe. 34

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020 2014 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA Opracowanie: Stowarzyszenie MEDIA POLANIE ul. Sokoła 3, 33-100 Tarnów www.mediapolanie.eu e-mail: media@mediapolanie.eu Tel. (14) 656 27 01, (14) 656

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/306/2014 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29.09.2014r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIETROWICE WIELKIE NA LATA 2015-2025 Autor opracowania: Ewa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Załącznik do uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 lipca 2007r 1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Gmina Waganiec znajduje się w trudnym połoŝeniu społeczno-gospodarczym. NajwaŜniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007 2013 Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna siedziba wg KRS ul. Wawrzyniaka 10, 60-505 Poznań siedziba Biura, ul. Polska 14, 60 595

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIASKI NA LATA 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII... 5 1. PODSTAWY PRAWNE... 5 2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R.

STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R. Człowiek - najlepsza inwestycja STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R. Człowiek najlepsza inwestycja! Listopad 2012 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo