REGULAMIN KONKURSU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I REGIONIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I REGIONIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I REGIONIE I. Organizatorem Konkursu jest Marszałek Województwa zwany dalej Organizatorem. II. III. IV. Celem Konkursu jest: a) upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, b) pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, c) szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw obywatelskich, d) wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego, e) popularyzacja województwa zachodniopomorskiego. Konkurs organizowany jest dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Organizator przy pomocy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel , Koszalin - Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa al. Monte Cassino 2, tel ) wraz z: a) dyrektorami szkół biorącymi udział w Konkursie, b) Rejonowymi Komisjami Konkursowymi w II etapie, c) Wojewódzką Komisją Konkursową w III etapie. V. Rejonowe Komisje Konkursowe powołuje Organizator. W skład Komisji wchodzą: a) Przewodniczący - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa b) Członek - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa c) Członek - ekspert, d) Sekretarz - koordynator - Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. VI. VII. Wojewódzką Komisję Konkursową powołuje Organizator. W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą: a) Przewodniczący - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego lub osoba upoważniona przez Marszałka, b) Zastępca Przewodniczącego - Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego, c) Członek - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa d) Członek - ekspert, e) Członek - ekspert, f) Sekretarz - koordynator - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Warunki dotyczące uczestnictwa: a) warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie kandydatów do Konkursu przez dyrektora danej szkoły. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie formularza, który należy przesłać Organizatorowi pocztą do dnia 30 października. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania na stronie b) Dyrektorzy szkół z powiatów: polickiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego oraz Miasta Szczecin i Miasta Świnoujście zgłaszają swoich kandydatów do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, Szczecin, natomiast z powiatów: wałeckiego, drawskiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, sławieńskiego i Miasta Koszalin do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Strona 1 z 5

2 Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie al. Monte Cassino 2, Koszalin. c) Organizator potwierdza zgłoszenie dyrektorów szkół o przystąpieniu do Konkursu, zamieszczając na stronie internetowej: wykaz szkół uczestniczących w Konkursie. Organizator przesyła pocztą dyrektorom szkół test, klucz oraz zasady punktacji. VIII. IX. Warunki przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu: a) uczestnictwo ucznia w Konkursie jest dobrowolne, b) uczestnik na każdym etapie winien posiadać legitymację szkolną, c) uczestnik, który spóźni się na Konkurs, nie będzie dopuszczony do Konkursu, d) każdy uczeń rozwiązuje test przy oddzielnym stoliku, ustawionym w odległości zapewniającej samodzielność pracy, e) pytania i testy konkursowe oraz klucze odpowiedzi stanowią tajemnicę służbową, f) w trakcie pisania testów na sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy Konkursu i członkowie komisji konkursowych, g) uczestnicy na czas przeprowadzenia Konkursu są zwolnieni z zajęć dydaktycznych i uczestniczą w poszczególnych jego etapach pod opieką rodzica lub upoważnionego nauczyciela. Tematyka Konkursu: a) organizacja i kompetencja samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw, b) administracja publiczna, c) historia Pomorza Zachodniego od 1945 roku, d) geografia regionu Pomorza Zachodniego, e) najważniejsze wydarzenia życia społeczno-kulturalnego, naukowego i gospodarczego współczesnego Pomorza Zachodniego. X. Do Konkursu należy przygotowywać się w oparciu o: a) ustawę o samorządzie województwa, b) ustawę o samorządzie powiatowym, c) ustawę o samorządzie gminnym, d) informacje zawarte na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: e) wykaz literatury przygotowany przez ekspertów podany przy materiałach przekazanych szkole. XI. XII. XIII. Konkurs przeprowadza się w trzech etapach: a) I etap szkolny - do końca listopada danego roku, b) II etap rejonowy - (Szczecin, Koszalin) - do końca lutego danego roku, c) III etap wojewódzki (Szczecin) - do końca marca danego roku. a) Konkurs w I i II etapie przeprowadza się w formie testów. Natomiast III etap Konkursu przeprowadza się w formie pytań ustnych i prezentacji multimedialnej. b) Klucz oraz zasady punktacji testu, jak również inne istotne informacje związane z konkursem Organizator przekazuje dyrektorom szkół, które zgłosiły się do konkursu corocznie wraz z materiałami, o których mowa w pkt. X lit. e). Testy oraz pytania i materiały pomocnicze przygotują eksperci, którym Organizator powierzy to zadanie. XIV. Przebieg Konkursu: 1. I Etap Konkursu: a) Etap eliminacji szkolnych organizuje dyrektor szkoły według zasad obowiązujących w konkursie przedmiotowym. b) Konkurs na etapie szkolnym odbywa się w tym samym terminie we wszystkich zgłoszonych szkołach. Termin Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora na stronie internetowej do dnia 15 października. c) Uczestnicy Konkursu rozwiązują test składający się z 30 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut od chwili jego otrzymania. d) Dyrektor szkoły przesyła Organizatorowi właściwie wypełniony protokół komisji konkursowej szczebla szkolnego zawierający wyniki wszystkich uczestniczących w Konkursie uczniów, pocztą tradycyjną w ciągu 7 dni roboczych. Protokół musi być Strona 2 z 5

3 opatrzony pieczęcią szkoły oraz podpisany przez członków szkolnej komisji i dyrektora szkoły. Dyrektorzy szkół z powiatów: polickiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego oraz Miasta Szczecin i Miasta Świnoujście prześlą protokół do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, natomiast z powiatów: wałeckiego, drawskiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego i sławieńskiego oraz Miasta Koszalin do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie odpowiednio na adresy wskazane w pkt. VII. e) Do eliminacji rejonowych (II etapu Konkursu) przechodzą uczestnicy, którzy z testu uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. f) W przypadku, gdy liczba uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik testu uprawniający do udziału w eliminacjach rejonowych, wyniesie mniej niż 200 osób, Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia kryterium oceny, o którym mowa w lit. e). Obniżenie kryterium następuje przy zachowaniu poziomu gwarantującego utrzymanie wysokiego poziomu konkursu. W takim przypadku Organizator przekaże Dyrektorom szkół listę uczestników, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. g) Organizator ogłosi listę osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego na stronie internetowej w terminie do 5 stycznia każdego roku. 2. II Etap Konkursu: a) Etap rejonowy w Szczecinie organizuje Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa a w Koszalinie Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa przy współpracy z Gabinetem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. b) Etap rejonowy odbywa się w tym samym dniu w Szczecinie i w Koszalinie. Jego termin zostanie ogłoszony przez Organizatora na stronie internetowej do 15 stycznia każdego roku. c) Uczestnicy II etapu Konkursu rozwiązują test składający się z 30 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut od chwili jego otrzymania. d) Koperta z testami wraz z kluczem przed rozpoczęciem II etapu rejonowego zostanie zdeponowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie z zachowaniem zasad przechowywania dokumentów objętych tajemnicą służbową. e) Przewodniczący Komisji otwiera na sali zamkniętą kopertę z nadrukiem TESTY, zawierającą druki testów oraz klucze odpowiedzi. f) Do etapu wojewódzkiego przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. g) Jeżeli w wyniku przeprowadzonych eliminacji na poziomie rejonowym, do III etapu wojewódzkiego, liczba uczestników zakwalifikowanych na zasadach ogólnych, nie osiągnie łącznie 30 osób, wówczas do kolejnego etapu zakwalifikowani zostają ci uczestnicy, którzy osiągnęli w kolejności najwyższą liczbę punktów, tak aby w etapie wojewódzkim udział wzięło przynajmniej 30 finalistów. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kilku lub więcej uczestników, wszyscy uczestnicy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu. h) Komisja rejonowa sporządza protokół z przeprowadzonego II etapu Konkursu. i) Wyniki etapu rejonowego zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej, gdzie zamieszczona zostanie także lista osób, które zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego w terminie 10 dni roboczych od daty przeprowadzonego etapu rejonowego. Jednocześnie ogłoszony zostanie termin przeprowadzenia etapu wojewódzkiego. j) Osoby zakwalifikowane do III etapu wojewódzkiego zobowiązane są do przygotowania maksymalnie 5-minutowej prezentacji multimedialnej promującej Pomorze Zachodnie. Prezentacja powinna zawierać się w tytule: Dlaczego warto odwiedzić Województwo Zachodniopomorskie?. Organizator przy każdej edycji konkursu określi szczegółowo temat prezentacji. Informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej w terminie do 15 stycznia każdego roku. Strona 3 z 5

4 3. III Etap Konkursu: a) Etap III odbędzie się w Szczecinie i przeprowadzony będzie w formie odpowiedzi ustnych oraz prezentacji multimedialnej. b) Uczestnik wystąpi przed Wojewódzką Komisją Konkursową i udzieli odpowiedzi na 3 wylosowane pytania oraz ustnie skomentuje przygotowaną prezentację multimedialną. c) Za każdą odpowiedź uczestnik może otrzymać od 0 do 3 punktów od każdego członka komisji. d) Przedstawiciel komisji konkursowej na bieżąco będzie informował uczestnika o poprawności udzielonej odpowiedzi. e) Za przygotowaną prezentację i sposób jej przedstawienia uczestnik może otrzymać od 0 do 5 punktów od każdego członka komisji. f) W wyniku podsumowania wszystkich punktów, uzyskanych z odpowiedzi ustnych oraz prezentacji, zostanie wyłonionych 10 laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie. g) Członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej sporządzą protokół z III etapu Konkursu oraz listę laureatów. h) Organizator niezwłocznie zamieści wyniki z etapu wojewódzkiego oraz listę laureatów na stronie internetowej. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów. W Konkursie nie przewiduje się równorzędnych nagród. W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik uzyskał taką samą ilość punktów, która kwalifikuje do jednej z trzech nagród, uczestnicy odpowiadają na dodatkowe pytania przed Wojewódzką Komisją Konkursową w celu wyłonienia trzech najlepszych uczestników. Każdy z członków komisji przyznaje za udzieloną odpowiedź od 0 do 3 punktów. W Konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody: a) trzech najlepszych laureatów otrzyma nagrody finansowe: za zajęcie I miejsca zł brutto, za zajęcie II miejsca zł brutto za zajęcie III miejsca zł brutto, b) pozostałych siedmiu laureatów otrzyma upominki, c) wszyscy finaliści otrzymają dyplomy, d) opiekunowie otrzymają nagrody finansowe w wysokości uzależnionej od miejsca zajętego przez laureata konkursu: za I miejsce zł. brutto, za II miejsce zł. brutto za III miejsce zł brutto przy czym nagrody dla opiekunów nie podlegają kumulacji, co oznacza, że opiekun otrzyma jedną nagrodę finansową odpowiednią dla najwyższego miejsca zajętego przez podopiecznego, e) szkoła, której największa liczba uczniów przeszła do III etapu Konkursu otrzyma również atrakcyjną nagrodę. W przypadku równiej liczby uczniów z kilku szkół, decydujące znaczenie ma najwyższa pozycja uzyskana przez ucznia z danej szkoły, f) przewidziana jest nagroda specjalna dla wykonawcy najlepszej prezentacji, g) dziesięciu laureatów wraz z opiekunami weźmie udział w zorganizowanej przez Organizatora wycieczce do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Ogłoszenie o Konkursie, rozstrzygnięcia poszczególnych etapów, a także inne niezbędne informacje zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Organizator nie udostępnia testów oraz pytań przygotowanych na poszczególne etapy Konkursu. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników Konkursu i ich opiekunów, zapewnia natomiast poczęstunek podczas rejonowego i wojewódzkiego etapu Konkursu. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Organizator. Strona 4 z 5

5 XXII. XXIII. Decyzje komisji konkursowych oraz Organizatora podjęte we wszystkich sprawach i na każdym etapie są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie będą uwzględnione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, utrata mienia itp.), które mogą zaistnieć w trakcie Konkursu, w drodze do lub z miejsca organizacji Konkursu. Strona 5 z 5

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Regulamin wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim Załącznik do Zarządzenia nr 51/2013 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2013 r. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjów w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 12 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie regulaminu ponadgimnazjalnego konkursu filologicznego GRA O STUDIA Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 2014/2015 www.olimpiadageograficzna.edu.pl Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki

Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki nw. powiatów Nasz znak: WOM-414(24)09 data: 09.12.2009 r. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny informuje, Ŝe 18 marca 2010 r. (czwartek) odbędzie się po raz dziewiętnasty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski.

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Zespół Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 ISBN 978-83-88700-21-7 Polskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r.

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: 10.10.2008 r. 16.01.2009 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla profesjonalistów

Konkurs dla profesjonalistów Konkurs dla profesjonalistów Konkurs afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród Gmina Fair Play 2014 Galę poprowadziła Laura Łącz Wicepremier RP - Janusz Piechociński

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY

REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY REGULAMIN KONKURSU MODA NA ODBLASKI w ramach III edycji kampanii BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY I. ORGANIZATORZY KONKURSU Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Rynek 1, Miasto na prawach

Bardziej szczegółowo