Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla umów zawartych od obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do obowiązuje od Lubań,

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI... 4 TAB. 1 Konta osobiste... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w otych i walutach obcych KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe TAB. 6 Kredyty hipoteczne TAB. 7 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 8 Ubezpieczenia TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 10 Usługi różne TAB. 11 Czynności kasowe w otych PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 12 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w ofercie Banku do r TAB. 13 Rachunek płatny na każde żądanie w otych potwierdzony książeczką oszczędnościową i książeczki mieszkaniowe w ofercie Banku do TAB. 14 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową w ofercie Banku do TAB. 15 Karty płatnicze w ofercie Banku do TAB. 16 Kredyty gotówkowe w ofercie Banku do TAB. 17 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w ofercie Banku do TAB. 18 Kredyty hipoteczne w ofercie Banku do

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach ŁBS w Lubaniu, zwanego dalej Bankiem. Opłaty i prowizje pobierane są: po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient ożył dyspozycję wykonania usługi; lub w innych okresach rozliczeniowych; zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na ote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w otych dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w otych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 1 Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 1 Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3 3

4 RACHUNKI TAB. 1 Konta osobiste Idealne Senior 1 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku 8,5 7,5 Elektroniczne kanały dostępu: System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie karty haseł jednorazowych 0,5 za listę wysłanie karty haseł jednorazowych listem 2, 2, 2, zwykłym opłata za powiadomienie sms do autoryzacji zleceń: do 5 sztuk w miesiącu za każdy sms powyżej 5 sztuk w miesiącu 0,3 0,3 Wpłaty i wypłaty wpłata gotówkowa za wpłatę wypłata gotówkowa za wypłatę 17) Przelewy krajowe Przelew wewnętrzny: 2, w systemie bankowości internetowej realizowany za pośrednictwem ŁBS kontakt Przelew zewnętrzny w systemie ELIIR: w systemie bankowości internetowej ŁBS OnLine, ŁBS Smart realizowany za pośrednictwem ŁBS kontakt Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej 5) Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie przelewów natychmiastowych Blue Cash: realizowany realizowany systemie bankowości internetowej ŁBS OnLine, ŁBS Smart Przelewy zagraniczne Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym)6) w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA7) Regulowany8) ,30% min. 30 0,30% min. 30 0,30% min. 3, 9)15) polecenie wypłaty, max. 30, max. 30 max. 30 Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym)6) w trybie niestandardowym16) w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR SEPA7) Regulowany8) polecenia wypłaty9) z dyspozycją dotyczącą 0,10% min. 20 0,10% min. 20 0,10% min. 2, kosztów BEN lub SHA, max. 10, max. 10 max. 10 0,15% min. 20 0,15% min. 20 0,15% min. 2, 10)1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu, max. 10, max. 10 max. 10 Zlecenie poszukiwania przelewu/ 7 + koszty 7 + koszty 7 + koszty postępowanie wyjaśniające wykonane na za zlecenie banków banków banków trzecich zlecenie Klienta1 trzecich trzecich Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty1 Opłata Non-STP 14) koszty 7 + koszty 7 + koszty Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego banków banków banków trzecich przelewu, wykonane na zlecenie Klienta trzecich trzecich Wydanie, na prośbę Klienta, zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Nadanie komunikatu SWIFT za komunikat Zlecenie stałe rejestracja zlecenia stałego/na żądanie: za zlecenie placówka/ system bankowości internetowej modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego/na żądanie: za zlecenie dla Młodych Premium 2 2, ,30% min. 30, max ,10% min. 20, max. 10 0,15% min. 20, max koszty banków trzecich koszty banków trzecich

5 Idealne Senior Premium w systemie bankowości internetowej Realizacja zlecenia stałego: 1 1 za zlecenie w systemie bankowości internetowej Realizacja zlecenia na żądanie: za zlecenie w systemie bankowości internetowej Polecenie zapłaty Rejestracja polecenia zapłaty: placówka/ system bankowości internetowej Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie Realizacja z rachunku Posiadacza odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika Karty debetowe: VISA Classic Debetowa Student, VISA Classic Debetowa, VISA Classic Debetowa Senior, VISA Classic Debetowa Vip, VISA PayWave, MasterCard Paypass26) Wydanie/ wznowienie karty debetowej Użytkowanie karty: za kartę 2, 2, Wydanie duplikatu karty za kartę Transakcje bezgotówkowe Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami18) w innych bankomatach w kraju w bankomatach akceptujących kartę za min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą min1 min1 min1 min1 w placówkach Poczty Polskiej w kasie innego banku w kraju Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie19) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Cash back Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy odbierany wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank droga pocztową listem za wyciąg zwykłym na terenie kraju20) wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank droga pocztową listem za wyciąg zwykłym poza granice kraju20) duplikat wyciągu miesięcznego w placówce za wyciąg Banku20) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu dla Młodych 20) Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza2: za każdy miesiąc roku bieżącego za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: z Bankiem z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do Jednorazowo fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej

6 dla Młodych Idealne Senior Premium Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w ŁBS za potwierdzenie Lubań dla banków zagranicznych Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia przez Klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w 1 za sztukę strukturze zrzeszeniowej Banku BPS S.A. w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za 1 za każdą realizację każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 2 Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo 1 za wezwanie rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek Prowizja za uruchomienie limitu w rachunku 20. 2, 4,9 4, oszczędnościowo-rozliczeniowym2 2 Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 21 telefonicznie na hasło24) przekazywane w formie komunikatu SMS za SMS 0,3 0,3 2 Realizacja czeku gotówkowego 21 w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS25) 22 w placówkach Poczty Polskiej4) równowartość opłaty pobieranej od ŁBS Lubań przez ppup Poczta Polska 2 Potwierdzenie czeku Wydanie blankietów czeków 2 Inkaso czeku Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza rachunku Opłata za prowadzenie konta pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym zostało otwarte. Opłata za prowadzenie go konta dla Młodych wynosi 0 PLN, do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 30 roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 30 rok życia pobierana będzie opłata za prowadzenie jak dla go konta idealnego, zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji obowiązująca od miesiąca następującego. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie ożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku. 5) Maksymalna kwota przelewu to ) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 7) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 8) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej o raz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 9) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 10) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 1 W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 1 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 1 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i otych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 14) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4 i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 15) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 16) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3 i 17) Za przelewy ożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 PLN. 18) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 19) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 20) Na życzenie Klienta. 2 Historia rachunku sporządzana jest w formie wydruku komputerowego

7 2 Opłata pobierana z rachunku Dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 2 Jeżeli limit w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym uruchomiony jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się 50 % miesięcznej stawki za możliwość korzystania z limitu. 24) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 25) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 26) Karty: VISA Classic Debetowa wydawana jest do go konta idealnego, VISA Classic Debetowa Student wydawana jest do go konta dla Młodych, VISA Classic Debetowa Senior wydawana jest do go konta Senior, VISA Classic Debetowa VIP wydawana jest dl go konta Premium, karty VISA PayWave, MasterCard Paypass wydawane są do wszystkich typów kont. TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Rodzaj usług (czynności) Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku2 Elektroniczne kanały dostępu: System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie karty haseł jednorazowych za listę wysłanie karty haseł jednorazowych listem zwykłym abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej wydanie lub wysłanie tokena Wydanie karty mikroprocesorowej za sztukę Wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej Wydanie czytnika kart Opłata za powiadomienie SMS do autoryzacji zleceń do 5 sztuk w miesiącu powyżej 5 sztuk w miesiącu za każdy SMS Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt nr 1, pkt. 3, w zależności od rodzaju zawartej umowy rachunku nr 1, pkt. 3, w zależności od rodzaju zawartej umowy rachunku walutowe Rachunek dla Rad Rodziców Rachunek oszczędnościowy dla PKZP 20 + VAT 20 + VAT 0, 2, VAT 99 + VAT 63 + VAT 63 + VAT 7 + VAT 7 + VAT 0,3 Transakcje obciążeniowe: pierwsza transakcja za transakcję kolejna transakcja 1 1 Wpłaty i wypłaty wpłata gotówkowa za wpłatę wypłata gotówkowa4) za wypłatę 5) Przelewy krajowe Przelew wewnętrzny w PLN: w systemie bankowości internetowej Przelew zewnętrzny w PLN w systemie ELIIR: w systemie bankowości internetowej Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku/ w 6) 6) systemie bankowości internetowej Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie przelewów natychmiastowych Blue Cash:7) realizowany w placówce 16) 16) 1 1 Banku realizowany systemie 6) 6) bankowości internetowej 6) Przelewy zagraniczne Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym)8) w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi 2 prowadzonymi w Grupie BPS SEPA9) 1 10) Regulowany 4 11 polecenie wypłaty 0,30% min. 3, 1 7 7

8 Rodzaj usług (czynności) Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców max. 30 Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym)8) w trybie niestandardowym1 w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w 10 trybie pilnym w USD, GBP i PLN w 8 trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR SEPA9) 1 Regulowany10) 2 polecenia wypłaty1 z 0,10% min. 2, dyspozycją dotyczącą max. 10 kosztów BEN lub SHA Zwrot niepodjętej kwoty 0,15% min. 2, przekazu14)15) max. 10 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 7 + koszty za zlecenie wyjaśniające wykonane banków trzecich 16) na zlecenie Klienta Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 8 pobierane z góry od poleceń wypłaty17) Opłata Non-STP 18) 3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 7 + koszty wykonane na zlecenie banków trzecich Klienta Wydanie, na prośbę Klienta, zaświadczenia 1 potwierdzającego wykonanie przekazu Nadanie komunikatu za komunikat 1 SWIFT Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy odbierany w placówce Banku wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank droga pocztową listem zwykłym na terenie kraju19) wyciąg dzienny, nr 1, pkt 10, w tygodniowy, miesięczny za wyciąg zależności od wysyłany przez bank rodzaju zawartej droga pocztową listem umowy rachunku zwykłym poza granice kraju19) duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku19) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji 19) przekazu Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza20): za każdy miesiąc roku bieżącego nr 1, pkt 11 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: z Bankiem nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 14 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 13 nr 1, pkt

9 Rodzaj usług (czynności) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących Jednorazowo posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia przez Klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w za sztukę strukturze zrzeszeniowej Banku BPS S.A. w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy za każdą realizację przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 2 Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo za wezwanie rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: telefonicznie na hasło przekazywane w formie komunikatu SMS ) 5) 6) 7) za SMS Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców Rachunek oszczędnościowy dla PKZP nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 21, w zależności od rodzaju zawartej umowy rachunku ,3 0,3 0,3 0,3 Aktywne nr 1, pkt 15 Realizacja czeku gotówkowego Wydanie blankietów czeków Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków24) Dokonanie zmiany formularza wzorów podpisów Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza rachunku Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP. Nie dotyczy rachunku walutowego prowadzonego w ramach umowy go konta dla Młodych/Idealnego/Senior/Premium z pakietem usług. Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłata dotyczy instalacji systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Klienta. Do rachunku oszczędnościowego POL-Efekt Bank nie oferuje usług bankowości elektronicznej. Transakcja obciążeniowa każda dyspozycja Klienta powodująca obciążenie rachunku bankowego (wypłata gotówkowa, przelewy krajowe i zagraniczne). Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie ożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. Za przelewy ożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 PLN. Pobiera się prowizję od każdej transakcji obciążeniowej, niezależnie od prowizji z pkt. Maksymalna kwota przelewu to PLN 9 9

10 8) 9) 10) ) 15) 16) 17) 18) 19) 20) ) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej o raz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6, w przypadku opcji kosztowej OUR. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3 i W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i otych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4 i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Na życzenie Klienta. Historia rachunku sporządzana jest w formie wydruku komputerowego. Opłata pobierana z rachunku Dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Opłata pobierana w wymienionej wysokości, bez względu na ilość utraconych czeków. OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w otych i walutach obcych Tryb pobierania 1 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Elektroniczne kanały dostępu: System bankowości elektronicznej dla osób fizycznych : dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym Wydanie karty haseł jednorazowych 0,5 za listę wysłanie karty haseł jednorazowych 2, abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej System bankowości elektronicznej dla Rad Rodziców, PKZP oraz SKO: wydanie lub wysłanie tokena 99 + VAT wydanie karty mikroprocesorowej za 63 + VAT sztukę wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej Wydanie czytnika kart 7 + VAT abonament za korzystanie z systemu 6 bankowości elektronicznej Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło przekazywane w formie komunikatu SMS za SMS 0,3 Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowa za wpłatę Wypłata gotówkowa za wypłatę Przelewy krajowe4) przelew wewnętrzny: w systemie bankowości internetowej przelew zewnętrzny w systemie ELIIR: w systemie bankowości internetowej Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie przelewów natychmiastowych Blue Cash:5) realizowany Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 0,5 2, 99 + VAT 63 + VAT 7 + VAT 6 0,

11 ) 5) 6) 7) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych realizowany w systemie bankowości internetowej Przelewy zagraniczne Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym)6) w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi 2 2 prowadzonymi w Grupie BPS SEPA7) 1 1 Regulowany8) 4 4 polecenie wypłaty9)10) 0,30% min. 3, max. 30 0,30% min. 3, max. 30 6) 1 Realizacja przelewów(przekazów w obrocie dewizowym) w trybie niestandardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 8 8 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 7) SEPA 1 1 Regulowany8) 2 2 9) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą 0,10% min. 2, max. 10 0,10% min. 2, max. 10 kosztów BEN lub SHA Zwrot niepodjętej kwoty przekazu11 0,15% min. 2, max. 10 0,15% min. 2, max. 10 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 7 + koszty banków trzecich 7 + koszty banków trzecich za zlecenie 14) wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 8 8 pobierane z góry od poleceń wypłaty15) Opłata Non-STP 16) 3 3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 7 + koszty banków trzecich 7 + koszty banków trzecich przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie, na prośbę Klienta, zaświadczenia 1 1 potwierdzającego wykonanie przekazu Nadanie komunikatu SWIFT za komunikat 1 1 Wyciąg z rachunku bankowego17) nr 1, pkt 12 Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku18) za każdy miesiąc roku bieżącego za każdy miesiąc roku poprzedniego 1 1 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: z Bankiem nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 14 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 15 fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za za każdą nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 18 każdy przekaz na rzecz uprawnionego do realizację 19) prowadzenia egzekucji. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na 3 3 wniosek Posiadacza rachunku Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłata dotyczy instalacji systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Klienta. Do rachunku oszczędnościowego POL-Efekt Bank nie oferuje usług bankowości elektronicznej. Do rachunków lokat terminowych dla Rad Rodziców oraz PKZP pobiera się opłatę zgodnie z Tabelą nr 2, pkt. Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie ożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. Za przelewy ożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 PLN. Maksymalna kwota przelewu to PLN Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku

12 8) 9) 10) ) 15) 16) 17) 18) 19) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej o raz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6, w przypadku opcji kosztowej OUR. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3 i W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i otych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4 i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Na życzenie Klienta. Historia rachunku sporządzana jest w formie wydruku komputerowego. Opłata pobierana z rachunku Dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe Tryb pobierania dla Młodych/Idealne/Senior/Premium POL-Konto/ POL-Konto Junior/ POL-Konto Student/ POL-Konto VIP Wydanie nowej karty: BPS VISA Credit VISA Gold Wznowienie karty: BPS VISA Credit VISA Gold Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: BPS VISA Credit mniej niż rocznie co najmniej 6 60 BPS VISA Gold mniej niż rocznie co najmniej Wydanie dodatkowej karty BPS VISA Credit BPS VISA Gold Obsługa dodatkowej karty BPS VISA Credit, BPS VISA Gold Wydanie duplikatu karty BPS VISA Credit, 5 BPS VISA Gold Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 1, Transakcje bezgotówkowe: Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3% min za granicą min 2 Przelew z karty 3% min Sprawdzenie salda w bankomacie: dokonanie zakupu z Cashback w kraju Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Zmiana danych Użytkownika karty 12 12

13 Tryb pobierania 1 1 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Obsługa nieterminowej spłaty: 2 Minimalna spłata zadłużenia na karcie POL-Konto/ POL-Konto Junior/ POL-Konto Student/ POL-Konto VIP dla Młodych/Idealne/Senior/Premium od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 2 3% min. 4 Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia umowy przez jednostkę Banku Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na 2 3 wniosek Posiadacza karty Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa marża Banku wartości transakcji, przy stosowaniu kursku własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż EURO. 2 KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 1 Udzielenie kredytu: Kredyt Super Gotówka/Mocna Gotówka: 2 Kredyt Odnawialny: 3 kredyt Przyjazna Europa Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (nie dotyczy kredytu odnawialnego) Spłata całości lub części kredytu przed terminem Prolongowanie terminu spłaty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu ) 5) Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (z wyłączeniem pkt. 4-6) Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty4) Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta, w tym zmiana postanowień umowy kredytu/transakcji kredytowej, niepodlegające aneksowaniu Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy5) Tryb pobierania od wnioskowanej kwoty dla Młodych Idealne Senior Premium dla pozostałych Klientów 5 od kwoty kredytu od kwoty kredytu od kwoty kredytu od 4% od 4% od od od 5% od 2,0 % min. 4% min. 5 od 2 % min. 4% min. 5 od 2 % min. do 1 % min. 4% min. 5-4% min. 5% min. 5 min. 3 3% min 3 3% min. 3 min. 3 3% min. 5 1% min. 1 1% min. 3 1% min. 3 1% min. 2 1% min od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia za aneks /m-c, max. 5/rok /m-c, max. 5/rok /m-c, max. 5/rok /m-c, max. 5/rok /m-c, max. 5/rok od 5 od 5 od 5 od 5 od 5 według kosztów według kosztów według kosztów według kosztów według kosztów Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt gotówkowy zawartych do r. Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji

14 TAB. 6 Kredyty hipoteczne Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza Tryb pobierania dla Młodych Senior Idealne Premium dla pozostałych Klientów od wnioskowanej kwoty 5 Udzielenie kredytu : Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Kredyt Konsolidacyjny od kwoty kredytu od 1 % min. 40 od 2 % min. 40 od 2 % min. 40 od 1 % min. 40 od 3 % min. 40 Wydanie promesy udzielenia kredytu4) od kwoty kredytu 0,5 % min. 10 0,5 % min. 10 0,5 % min. 10 0,5 % min. 10 0,5 % min. 10 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% /m-c, max. 5/rok /m-c, max. 5/rok /m-c, max. 5/rok /m-c, max. 5/rok /m-c, max. 5/rok od 5 od 5 od 5 od 5 od według według według według według kosztów kosztów kosztów kosztów kosztów Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt gotówkowy zawartych do r. Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowanie. Nie dotyczy kredytu konsolidacyjnego. Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 30. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r. Pierwsza inspekcja. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 1 4) 5) 6) 7) 8) Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Spłata całości lub części kredytu przed terminem5): do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu spłaty Zmiana innych postanowień Umowy za aneks kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu6) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty6) Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta, w tym zmiana postanowień umowy kredytu/transakcji kredytowej, niepodlegające aneksowaniu Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy8) TAB. 7 Kredyty pozostałe Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza : 1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Udzielenie kredytu: 1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna : od wnioskowanej kwoty 0,1 % min. od kwoty kredytu 5% min

15 1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 4) 1 Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Podwyższenie kwoty kredytu 1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Wydanie promesy udzielenia kredytu5) 1 Wyciąg z rachunku kredytowego Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 1 Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej min. 5 5 za aneks od kwoty zwiększanej od kwoty kredytu ) 5) 6) 7) 10 min. 5 0,5 % min /m-c, max. 5/rok 5 od 5 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty6) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy7) Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta, w tym zmiana postanowień umowy 1 od 5 kredytu/transakcji kredytowej, niepodlegające aneksowaniu Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt zawartych do r. Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. Dotyczy tylko Kredytu z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB. 8 Ubezpieczenia Ubezpieczenie TU na Życie Europa S.A. Moja Ochrona Kredytobiorcy do kredytu gotówkowego, w okresie kredytowania: Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 65 lat1 WARIANT I zgon od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy WARIANT II - zgon + całkowita niezdolność do pracy wskutek NW od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy WARIANT III - zgon +całkowita niezdolność do pracy od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy WARIANT IV - zgon + całkowita niezdolność do pracy+ utrata stałego źródła dochodu od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia przekracza 65 lat oraz nie przekracza 75 lat 1 WARIANT I-zgon od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy WARIANT II-zgon + poważne zachorowanie od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy ,8374% 2,4239% 2,2848% 850% 2,914 1,8453% 2, % 3,3890% 3,969 1,8531% 071% 561% 3,4124% 4,0014% 3,9477% 4,283 3,7497% 4,4930% 4,875 2,6331% 5,3376% 9,0760% 14,5383% 2168% 4,4384% 9,291 16,6951% 28,7177% 15 15

16 5 od 49 miesiąca do 60 miesięcy 38,2186% WARIANT III-zgon +poważne zachorowanie +pobyt w szpitalu Wiek od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia przekracza 75 lat oraz nie przekracza 80 lat 1 WARIANT I-zgon od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy WARIANT II-zgon+ poważne zachorowanie od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy WARIANT III-zgon+ poważne zachorowanie+ pobyt w szpitalu od 1 miesiąca do 12 miesięcy od 13 miesiąca do 24 miesięcy od 25 miesiąca do 36 miesięcy od 37 miesiąca do 48 miesięcy od 49 miesiąca do 60 miesięcy Ubezpieczenie TU na Życie Europa S.A. Moja Ochrona Kredytobiorcy do kredytu hipotecznego, w okresie kredytowania: Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 65 lat 1 WARIANT I zgon okres 12 miesięcy WARIANT II zgon + całkowita niezdolność do pracy wskutek NW okres 12 miesięcy WARIANT III zgon + całkowita niezdolność do pracy okres 12 miesięcy WARIANT IV zgon + całkowita niezdolność do pracy + utrata stałego źródła dochodu okres 12 miesięcy najstarszego ze Współkredytobiorców. 8,3659% 13,9310% 21,9464% 34,5757% 43,472 3,7157% 7,5495% 12,8285% 20,5159% 25,5790% 6,1809% 12,9803% 23,3600% 40,2236% 53,6465% 10,2760% 17,8163% 28,8315% 46,3254% 59,117 1,9535% 2,0654% 2,1839% 3,4019% TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróżnych: Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym Skup czeków płatnych w BS5) Warunkowy skup czeków 3,4) Inkaso czeków Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową płatne w pozostałych krajach czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - i przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego ) 5) od łącznej wartości czeków w jednej walucie od łącznej wartości czeków od łącznej wartości czeków od łącznej wartości czeków od łącznej wartości czeków w jednej walucie od czeku 1% min. 2 1% min. 4 0,25 % min. 1, max. 10 1,5% min. 1 0,25% min. 3, max koszty rzeczywiste banków trzecich 4 EUR 10 EUR 4 GBP 4 USD 3 USD 15 AUD 50 DKK 1 Przy skupie czeków podróżnych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia i przez Bank. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia i przez Bank. Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. Przy skupie czeków płatnych w BS nie pobiera się opłaty porto

17 TAB. 10 Usługi różne Wydanie kserokopii umowy Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta Potwierdzenie klucza telegraficznego Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: krajowego zagranicznego Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego Przechowywanie depozytu: duplikatów kluczy bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych za stronę 5 3 od 5 do 30 lub na zasadach wzajemności 1 1 stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A za depozyt 4 + koszty rzeczywiste 20 od dokumentu rocznie od wartości 1% 3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) dokumentu min. max innych rzeczy ruchomych za depozyt 3 za każdy faktycznie 1 Dojazd do Dłużnika samochodem w celu windykacji kwota płatna przez Dłużnika przejechany kilometr Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 11 Czynności kasowe w otych Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki : osób prywatnych prowadzone w Banku podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,5% min. prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. Płatność kartą obcą w kasie Banku 3% min. 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie wg porozumienia zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 1 do 10 szt. 2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 3 Skup i sprzedaż walut obcych Prowizja za wpłaty gotówkowe z tytułu należności: 1 za usługi świadczone przez Telefonię DIALOG 3 2 za usługi świadczone przez Telewizje VECTRA Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy

18 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 12 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w ofercie Banku do r. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Prowizja za uruchomienie limitu w POL-Koncie Wpłata gotówkowa w jednostkach ŁBS Lubań, w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 1 2 w placówkach Poczty Polskiej za wpłatę 1 2 za wypłatę Wypłata gotówkowa w jednostce ŁBS Lubań 4) Przelew na rachunek w Banku: 5) w systemie bankowości internetowej IB Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIIR: 5) w systemie bankowości internetowej IB Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 5) Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie BLUECASH1 w systemie bankowości internetowej IB Zlecenie stałe na rachunek:6) w Banku ożony w jednostce ŁBS Lubań ożony w systemie bankowości elektronicznej IB w innym banku krajowym ożony w jednostce ŁBS Lubań ożony w systemie bankowości elektronicznej IB modyfikacja stałego zlecenia Polecenie zapłaty: realizacja z rachunku dłużnika7) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek w ŁBS Lubań na rachunek w innym banku krajowym System bankowości internetowej Internet Banking aktywacja dostępu dostęp do systemu wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS do 5 sztuk w miesiącu powyżej 5 sztuk w miesiącu8) wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie listy haseł jednorazowych wysłanie listy haseł jednorazowych listem zwykłym Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: telefonicznie na hasło10) przekazywane w formie komunikatu SMS1 Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS1 12 w placówkach Poczty Polskiej POLKonto Student 8, 2, 4,9 4,9 POLKonto za wpłatę POLKonto VIP 1 4,9 POLKonto Junior równowartość opłaty pobieranej od ŁBS Lubań przez ppup Poczta Polska za zlecenie za zlecenie ,3 2, 0,3 0,5 2, 0,3 0,5 2, 0,3 2, 1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 za zlecenie za listę za SMS równowartość opłaty pobieranej od ŁBS Lubań przez ppup Poczta Polska Potwierdzenie czeku 1 Wydanie blankietów czeków 1 Inkaso czeku Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Jeżeli limit w POL-Koncie uruchomiony jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za możliwość korzystania z limitu. Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, kwoty awizowanej. Nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 5) Za przelewy ożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 PLN. 6) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. 7) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 8) Opłata pobierana za każdy wysłany sms. 9) Na życzenie Klienta. 10) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków

19 1 Opłata pobierana za każdy wysłany sms. 1 Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 1 Maksymalna kwota przelewu wynosi PLN TAB. 13 Rachunek płatny na każde żądanie w otych potwierdzony książeczką oszczędnościową i książeczki mieszkaniowe w ofercie Banku do Otwarcie rachunku Wydanie książeczki 1 Prowadzenie rachunku Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach ŁBS Lubań, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, za wpłatę innych bankach, z którymi ŁBS Lubań zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych oraz placówkach Poczty Polskiej. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: jednostkach organizacyjnych ŁBS Lubań, w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych 1 za wypłatę bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych innych bankach, z którymi ŁBS Lubań zawarł porozumienie w sprawie zastępczej 2 obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych 1 - bez sprawdzenia salda 2 - ze sprawdzeniem salda za wypłatę 3 w placówkach Poczty Polskiej Przelew na rachunek: 1 prowadzony w Banku 2 w innym banku krajowym 3 natychmiastowy w innym banku krajowym w systemie BlueCash 1 realizowany w Placówce Banku 1 2 realizowany w systemie bankowości elektronicznej Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na od usługi wg kosztów książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w 2 jednostkach Banku, jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach banku BPS S.A,, zrzeszonych bankach 1 spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 1 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 1 1 Likwidacja książeczki 1 Wstępne wyliczenie premii gwarancyjnej na wniosek właściciela książeczki 2 1 Likwidacja książeczki mieszkaniowej na życzenie Klienta Dotyczy rachunków płatnych na każde żądanie potwierdzonych książeczka oszczędnościową zakładanych do r. przelewy ożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 PLN. Maksymalna kwota przelewu wynosi PLN. TAB. 14 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową w ofercie Banku do Prowadzenie rachunku Wydanie książeczki Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wypłatę Przelew na rachunek w Banku: Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIIR: Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie BLUECASH 1 w systemie bankowości elektronicznej Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na wg kosztów książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej 2 książeczki oszczędnościowej Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej 1 na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w 2 związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 1 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 2 1 Likwidacja książeczki Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, kwoty awizowanej. Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. Za przelewy ożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 PLN

20 Maksymalna kwota przelewu wynosi PLN. TAB. 15 Karty płatnicze w ofercie Banku do Wydanie nowej karty Wznowienie karty Opłata za użytkowanie karty POL-Konto VIP POL-Konto POL-Konto Student POL-Konto Junior Wydanie duplikatu karty Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 4 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 w punktach akceptujących kartę za granicą 1 6 w kasie innego banku w kraju 7 w placówkach Poczty Polskiej 8 prowizja za wypłatę gotówki w usłudze Cashback Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza karty Za każdą kartę wydaną do rachunku. Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. VISA Classic Debetowa 5 0 VISA PayWave 5 0 MasterCard 5 0, min. 1 min , min. 1 min , min. 1 min TAB. 16 Kredyty gotówkowe w ofercie Banku do Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 1 Udzielenie kredytu: Kredyt odnawialny: 1 dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP4) 2 dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto 2 kredyt gotówkowy 1 dla posiadaczy rachunków POL-Konto 2 dla pozostałych Klientów 3 Przyjazna Europa 1 dla posiadaczy rachunków POL-Konto 2 dla pozostałych Klientów Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (nie dotyczy kredytu na zakup papierów wartościowych Inwestycja) Spłata całości lub części kredytu przed terminem Prolongowanie terminu spłaty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu od wnioskowanej kwoty 5 od kwoty kredytu 1% -, min. - 4% min. od kwoty kredytu - 4% min. 5-5% min. 5 od kwoty kredytu 4%, min. 5 5%, min. 5 od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (z wyłączeniem pkt. 4, 5, 6). Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty5) za wezwanie 1 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy6) za aneks 0% 3% min. 1% min. 5 3 /m-c, max. 5 za cały rok 5 według kosztów Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta, w tym zmiana postanowień umowy 1 od 5 kredytu/transakcji kredytowej, niepodlegające aneksowaniu Opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie pobiera się opłaty przygotowawczej od posiadaczy rachunku typu Pol-Konto

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 16.03.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 39/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 05.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 20.02.2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 12/Z/2017 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 20.02.2017 r. Lubań, 2017

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych. obowiązuje od 10.06.2014 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych. obowiązuje od 10.06.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 56/Z/2014 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 04.06.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 10.06.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29 /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 22 marca 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde żądanie potwierdzonego

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH dla Umów zawartych od dnia 16.11.2012r. obowiązuje od 20.02014r. dla Umów zawartych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo