Przewodnik dla miast/gmin w Unii Europejskiej na temat prowadzenia partnerskiego przeglądu wzajemnego pod względem zgodności z wymaganiami EMAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla miast/gmin w Unii Europejskiej na temat prowadzenia partnerskiego przeglądu wzajemnego pod względem zgodności z wymaganiami EMAS"

Transkrypt

1 Projekt: Partnerska ocena wzajemna miast/gmin pod względem zgodności z wymaganiami EMAS Przewodnik dla miast/gmin w Unii Europejskiej na temat prowadzenia partnerskiego przeglądu wzajemnego pod względem zgodności z wymaganiami EMAS 2004

2 Podziękowania Oba przewodniki: Przewodnik wdrażania EMAS oraz Przewodnik prowadzenia wzajemnego przeglądu EMAS zostały opracowane przez zespół projektowy powołany dla realizacji projektu Partnerska ocena wzajemna miast pod względem zgodności z wymaganiami EMAS i kierowany przez: Komisję ds. Środowiska Związku Miast Bałtyckich (UBC), EUROCITIES, Uniwersytet Zachodniej Anglii (UWE) oraz reprezentantów miasta Newcastle. Przewodniki zostały przeanalizowane i ocenione przez wszystkie miasta partnerskie biorące udział w projekcie. Ogromne podziękowania za wkład w opracowanie przewodników należą się partnerowi zespołu obarczonemu największą odpowiedzialnością tj. Uniwersytetowi Zachodniej Anglii (UWE), a w szczególności Markowi Websterowi, który podejmował najbardziej ambitne inicjatywy. Dodatkowo, chcielibyśmy uhonorować następujące osoby, mające wkład w przygotowanie przewodników: Allen Creedy (Newcastle), Tea Nõmmann, Mikko Jokinen i Risto Veivo (UBC), Massimiliano Rumignani (EUROCITIES) oraz David Ludlow (UWE). Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Lynne Walker z Newcastle za jej bezcenne zaangażowanie w proces opracowania przewodników. Natomiast niżej wymienionym uczestnikom projektu jesteśmy wdzięczni za bieżącą wymianę informacji, której znaczenie było niezwykle wartościowe: Mireia Abril i Janer, Txema Castiella i Viu (Barcelona), Steve Ransom (Bristol), Hans-Wilhelm Hentze, Ralf-Dietmar Wilke (Düsseldorf), Monika Piotrowska-Szypryt (Gdańsk), Christina Ramberg, Martha Sandoval-Peterson (Gothenburg), Solvita Lurina (Jelgava), Susan Williams, Thomas Knowland (Leeds), Mara Zeltina, Dace Liepniece (Liepaja), Zita Tverkute, Danguole Jangauskiene (Panevezys), Fernando Almeida, Luis Mamede (Porto), Dagmara Koziolek, Andreas Neupert (Rostock), Leta Rinkeviciene, Audrone Jaugelaviciene (Siauliai), Agnieszka Wilczyńska, Elżbieta Turowiecka (Sopot), Tiina Vilberg, Madis Kõrvits, Tarmo Pauklin (Tallinn), Riho Karjus (Viljandi), Marisol Vordou (Ateny). Chcielibyśmy również podziękować konsultantom projektu, reprezentantom firm: Anne Randmer/Hanna Talving (EmiEco), Inga Belmane (LPPC-Latvian Pollution Prevention Center Łotewskie Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom), Vaiva Ramanauskiene/Audrone Alijosiute (ECAT-Litwa), Robert Pochyluk, Jarosław Szymański (EkoTrek), za ich wkład i pracę polegającą na wspomaganiu miast z państw nowoprzyjętych do Unii Europejskiej, jak również za zorganizowanie i nadzorowanie tłumaczeń przewodników na języki: estoński, łotewski, litewski oraz polski. Za koordynowanie tłumaczeń na języki: niemiecki, grecki, portugalski, hiszpański oraz szwedzki szczególne podziękowania należą się Claudio Chiavetta Traductions. Podziękowania należą się też fundatorom projektu tj.: Komisji Europejskiej Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska oraz Fińskiemu Ministerstwu Środowiska, których wkład finansowy umożliwił realizację projektu, jak również sformułowanie wniosków, w tym opracowanie przewodników. Zawartość niniejszej publikacji nie odzwierciedla oficjalnej opinii Komisji Europejskiej, lecz wyraża opinie zespołu projektowego. UBC, Projekt: Partnerska ocena wzajemna miast pod względem zgodności z wymaganiami EMAS, 2004 Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i pod warunkiem niewykorzystywania do celów komercyjnych. Co-funders: The project was co-funded by the European Commission DG Environment under the European Community framework for co-operation to promote sustainable urban development. The project was also co-funded by the Finnish Ministry of Environment under framework for co-operation in neighbouring areas. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 2 z 34

3 Spis treści Podziękowania 2 1. Wprowadzenie 5 2. Wzajemny Przegląd 5 Wyniki Wzajemnego Przeglądu 5 Kim jest partner? 6 Cel Wzajemnego Przeglądu 6 Audytor czy partner? 7 Kiedy przeprowadzać wzajemny przegląd w ramach EMAS? 8 Zawartość, struktura oraz cel przeglądu 9 3. Wskazówki dla miasta gospodarza przygotowującego się do przeglądu 10 Wprowadzenie 10 Zespół planujący przyjąć przegląd 10 Koordynator przeglądu 10 Zidentyfikowanie zespołu dokonującego przegląd 10 Program przeglądu 11 Logistyka 11 Uzgodnienie programu przeglądu z zespołem dokonującym przeglądu 11 Zestawienie stosownych materiałów dla dokonujących przeglądu Przegląd wstępny 12 Tworzenie szkicu programu przeglądu z dokonującym przeglądu 12 Zorganizowanie rozmów i dostarczenie potencjalnym rozmówcom krótkiej informacji wyjaśniającej 12 Planowanie wizytacji w oddziałach 13 Plan działań 13 Przykładowy program 13 Koordynator EMAS w mieście 13 Grupa robocza EMAS 13 Kierownictwo i politycy 14 Spotkania ze stosownymi pracownikami 14 Czas na podsumowania 14 Warsztaty 14 Przykładowy harmonogram działań miasta gospodarza przygotowujących do wzajemnego przeglądu Wskazówki dla zespołu dokonującego przeglądu 17 Otrzymanie dokumentacji dotyczącej EMAS od miasta - gospodarza 17 Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 3 z 34

4 Przegląd materiałów otrzymanych od miasta - gospodarza 17 Prośba o materiały dodatkowe, oraz sformułowanie listy osób, z którymi chcemy się spotkać 17 Zatwierdzenie spotkań oraz harmonogramu wizyty 18 Przybycie do miasta - gospodarza 18 Spotkanie z koordynatorami EMAS w mieście 18 Wizytacja w oddziałach 18 Rozmowy z kluczowymi pracownikami 19 Czas na podsumowanie 19 Zakończenie przeglądu warsztaty w celu sformułowania punktów działań 19 Harmonogram działań dla partnera Podręcznik wzajemnego przeglądu 21 Wprowadzenie 21 Przegląd Wstępny 21 Materiały otrzymane od miasta - gospodarza 21 Polityka Środowiskowa 22 Przegląd Środowiskowy 23 Rejestr aktów prawnych 24 Program Środowiskowy 25 System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) 26 Wnioski z przeglądu wstępnego Wzajemny przegląd - wizyta 28 Wprowadzenie 28 Wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy 29 Notatki z rozmowy 30 Lista sprawdzająca dla elementów, od których zależy powodzenie w procesie wdrażania EMAS 30 Kluczowe zagadnienia na warsztaty 32 Zakończenie przeglądu: warsztaty 32 Punkty działań 32 Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 4 z 34

5 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument jest swoistym przewodnikiem, który dostarcza wskazówek dotyczących prowadzenia Wzajemnego Przeglądu w zakresie procesu wdrażania Systemu Eko-Zarządzania i Auditingu (EMAS) w miastach Unii Europejskiej. Niniejszy przewodnik został opracowany na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu badawczego Unii Europejskiej, w ramach którego przetestowano proces Wzajemnego Przeglądu prowadzonego przez 16 miast partnerskich, które wdrożyły lub są na etapie wdrażania systemu EMAS. 1 Niniejszy Przewodnik Prowadzenia Wzajemnego Przeglądu EMAS dostarcza wskazówek i środków niezbędnych do podjęcia wzajemnego przeglądu EMAS w mieście, w okresie około roku od momentu rozpoczęcia procesu. Przewodnik skupia się na badaniu etapów procesu wdrażania EMAS, które najprawdopodobniej zostaną osiągnięte w ciągu ww. roku. Etapy te są następujące: Polityka Środowiskowa Przegląd Środowiskowy Program Zarządzania System Zarządzania Środowiskowego Rozdziały trzeci i czwarty przewodnika zawierają wskazówki dla miasta gospodarza przygotowującego się do przyjęcia przeglądu, natomiast rozdział 5 zawiera wskazówki dla partnera, który się przygotowuje do jego przeprowadzenia. Rozdziały szósty i siódmy przewodnika to podręcznik zawierający informacje potrzebne do podjęcia przeglądu. 2. Wzajemny Przegląd Wyniki Wzajemnego Przeglądu Podsumowanie Wzajemnego Przeglądu w ramach EMAS powinno przynieść następujące wyniki: Rozpoznanie mocnych i słabych stron procesu wdrażania EMAS w mieściegospodarzu. Sformułowanie przez zespół prowadzący przegląd rad dotyczących możliwości doskonalenia i działań naprawczych Podniesienie poziomu zrozumienia progresu miasta-gospodarza w procesie wdrażania EMAS u inspektorów i polityków Opracowanie dla miasta gospodarza listy działań, które, jeśli zostaną podjęte, mogą przyspieszyć proces wdrażania EMAS. 1 W celu uzyskania szerszej informacji nt. projektu Partnerska ocena wzajemna miast pod względem zgodności z wymaganiami EMAS wejdź na strony: Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 5 z 34

6 Podniesienie poziomu zrozumienia i doświadczenia u dokonującego przeglądu odnośnie procesu EMAS w miastach. Okazanie wartości Wzajemnego Przeglądu dla przyspieszenia procesu wdrażania EMAS w miastach. Okazanie również przydatności narzędzia w postaci wzajemnych przeglądów, które zostało stworzone dzięki projektowi Partnerska ocena wzajemna miast pod względem zgodności z wymaganiami EMAS 2. Kim jest partner? Partnerem 3 powinna być osoba, która ma podobne, porównywalne lub większe doświadczenie, które dotyczy pełnionej funkcji lub kontekstu. Niniejszy dokument wyjaśnia, że wybór właściwej osoby do pełnienia tej funkcji jest bardzo istotne dla osiągnięcia sukcesu w procesie dokonywania wzajemnych przeglądów. Miasto gospodarz powinno wybrać miasto - partnera, w celu ustalenia kryteriów do wyboru partnera dla wdrażanego u siebie procesu EMAS. Zasadniczo, Wzajemny Przegląd jest to przegląd dokonywany przez osoby, które wykonują podobną pracę w innej lecz podobnej organizacji. Partner nie musi być koniecznie osobą zatrudnioną w tej innej organizacji, gdyż osoba taka może być oddelegowana z agencji rządowej lub mieć własny biznes. Miasto gospodarz musi jednak pozostawać w przekonaniu, że niezależnie, z jakiej organizacji pochodzi dokonujący przeglądu, spełnia on kryteria miasta gospodarza ustalone dla partnera. Cel Wzajemnego Przeglądu Przedłożenie informacji na temat procesu wdrażania EMAS w mieście - gospodarzu oraz przyspieszenie tego procesu Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron Sformułowanie zaleceń niezbędnych dla udoskonalenia systemu Podniesienie znaczenia EMAS w jednostce / organizacji Jeśli przegląd przeprowadzany jest w początkowym okresie wdrażania EMAS, np.: w ciągu pierwszego roku, może on skupiać się bardziej na poziomie rozumienia integracji systemu EMAS z systemem zarządzania i strukturą polityczną organizacji. W takim wypadku dokonujący przeglądu pochodzący z tego samego kraju, co organizacja poddawana przeglądowi, mógłby najprawdopodobniej zaoferować bardziej odpowiednie kwalifikacje. Jeden z najbardziej czasochłonnych elementów wzajemnego przeglądu to element związany z koniecznością poznania organizacji, w której system EMAS jest wdrażany. Wzajemny przegląd dostarcza obopólnych korzyści tak gospodarzowi jak i członkom zespołu dokonującego przeglądu. Zarówno gospodarz jak i dokonujący przeglądu uczą 2 UWAGA: rewizyty prowadzone w ramach projektu przyniosły również dane, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia wkładu systemu EMAS do procesu wyznaczania celów nadrzędnych 6-tego Programu Działań na rzecz Środowiska Komisji Europejskiej. 3 Pojęcie partner należy rozumieć w kontekście tłumaczenia angielskiego słowa peer oznaczającego kogoś równego, podobnego, będącego na zbliżonym poziomie w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 6 z 34

7 się EMAS. Miasto gospodarz zyskuje dzięki wizycie partnera spoza organizacji posiadającego doświadczenie w zakresie EMAS. Członkowie zespołu dokonującego przeglądu osiągną korzyść dzięki konieczności zrozumienia w szczegółach procesu wdrażania EMAS w innym mieście. Wynikająca z przeglądu wymiana wiedzy i doświadczeń będzie przydatna obu stronom na dalszym etapie procesu wdrażania EMAS. Rola partnera polega na złożeniu wizyty w mieście gospodarzu w celu dokonania przeglądu procesu EMAS. Partner zabiera ze sobą wiedzę na temat tego, co powinno być zrobione do tej pory (dzięki wskazówkom zawartym w przewodniku wdrażania EMAS oraz wykorzystując własne doświadczenie w zakresie wdrażania EMAS), oraz informacje otrzymane od miasta gospodarza. Podczas wstępnej analizy informacji otrzymanych od miasta, partner identyfikuje oczekiwania miasta gospodarza. Podczas przeglądu, partner weryfikuje te wymagania oraz oferuje wskazówki i pomoc w dalszym wdrażaniu EMAS w mieście. Bardzo ważnym jest by obie strony: i miasto gospodarz i zespół dokonujący przeglądu pamiętały, że partner dokonuje przeglądu zarówno procesu tworzenia systemu EMAS jak i systemu samego w sobie. Audytor czy partner? Istnieje wiele różnic pomiędzy partnerem a audytorem. Najważniejsze z nich zostały wymienione poniżej: Partner EMAS Zewnętrzny audytor/weryfikator EMAS Krytyczny przyjaciel Doświadczenie w systemie EMAS, kilka odnośnych kwalifikacji, doświadczenie dotyczące funkcjonowania władz miejskich, niekoniecznie wykwalifikowany weryfikator Służy wsparciem lub opieką Zapewnia pozytywną konstruktywną krytykę Daje wskazówki i służy pomocą jak dalej postępować Nieznany ekspert Doświadczenie dotyczące systemu EMAS, przeszkolony, wykwalifikowany i uprawniony audytor, zakres wykształcenia nie musi być znany, doświadczenie dotyczące funkcjonowania władz miejskich nie jest wymagane Zabronione Zabronione Zabronione Wzajemny przegląd jest prowadzony przez krytycznego przyjaciela zwykle z innego miasta. Przegląd oraz wizyta nie jest formą audytu. Celem audytu jest sprawdzenie zgodności z pewnym standardem. Wzajemny przegląd ma dostarczyć wskazówek jak osiągnąć zgodność ze standardem. Audyt może być przeprowadzony przez nieznaną osobę. Można wymienić podobne aspekty charakteryzujące zarówno wzajemny przegląd jak i audyt, np.: obie metody pomagają zrozumieć, w jaki sposób system i tworzone w ramach systemu dokumenty spełniają wymagania EMAS. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 7 z 34

8 Kiedy przeprowadzać wzajemny przegląd w ramach EMAS? Wzajemny przegląd w ramach EMAS może być dokonywany na każdym etapie procesu wdrażania EMAS. Może być nawet dokonany zanim decyzja dotycząca chęci zaadoptowania i wdrożenia systemu zostanie podjęta. Niniejszy przewodnik można w taki sposób dostosować, aby można go było wykorzystać do przeprowadzenia wzajemnego przeglądu na każdym etapie wdrażania, w szczególności jednak został tak sformułowany, by być wykorzystywanym do prowadzenia przeglądu w momencie, gdy miasto gospodarz ma za sobą początkowe etapy procesu wdrażania EMAS, zdobyło pewne doświadczenie w tym zakresie, i prawdopodobnie pracuje nad systemem około 12 miesięcy. Typ przeglądu Ustalanie zakresu Dla jakiego okresu jest on właściwy? Przed podjęciem decyzji dotyczącej adaptacji systemu EMAS, W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni czy EMAS może być pomocny, W sytuacji, gdy nie rozumiemy założeń EMAS. Uwaga: Ten typ przeglądu wymaga partnera doświadczonego w zakresie EMAS, by był on w stanie wyjaśnić powyższe wątpliwości oraz wątpliwości dotyczące przewodnika wdrażania EMAS Wdrażanie By pomóc zrozumieć występujący progres By dokonać niezależnej oceny, czy nie popełniono znaczących błędów Założenia systemu EMAS odzwierciedlają sposób funkcjonowania organizacji By sprawdzić, czy EMAS zaczyna wpływać na doskonalenie działań w zakresie ochrony środowiska By zebrać informacje dotyczące poziomu zrozumienia Partner skontroluje, czy proces wdrażania spełnia oczekiwania, czy zgodnie z planem prowadzi do integracji EMAS z systemem zarządzania organizacji. Partner zidentyfikuje obszary, w których najczęściej popełniane są błędy i podsunie korzystając ze swojego doświadczenia stosowne rozwiązania. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 8 z 34

9 Audyt Kiedy władze miejskie podjęły decyzję, by nie przeprowadzać formalnej zewnętrznej weryfikacji dotyczącej systemu EMAS. Doświadczony i kompetentny audytor EMAS pełniący rolę partnera dostarczy informacji zwrotnej nt. zakresu, w jakim dany system spełnia wymogi EMAS. Może to okazać się pomocne dla władz miejskich do podjęcia decyzji, czy jednak nie rozpocząć weryfikacji zewnętrznej. Weryfikacja po procesie i późniejsza korekta Miasta, które zostały zweryfikowane mają na uwadze problem ciągłego doskonalenia, Obserwowanie wyników innych miast Doskonalenie zasięgu wpływu na aspekty pośrednie Przygotowanie systemu do późniejszej polityki środowiskowej i stosownych przepisów Unii Europejskiej. Przegląd na tym etapie może wspomóc proces dzięki stworzeniu możliwości spotkania się doświadczonych praktyków EMAS w Europie, które może zaowocować ustaleniem programu na przyszłość dla danego systemu EMAS. Zawartość, struktura oraz cel przeglądu Sukces wzajemnego przeglądu zależy od tego, czy miasto gospodarz ma jasno sprecyzowane cele. Cele te powinny być uzgodnione ze wszystkimi inspektorami zaangażowanymi w proces. Miasto gospodarz powinno określić swoje oczekiwania i uzgodnić je z zespołem dokonującym przeglądu z wyprzedzeniem. Wpłynie to na zawartość, strukturę i cel przeglądu. Zadania leżące po stronie zespołu dokonującego przeglądu: Zespół powinien składać się co najmniej z dwóch osób; to prowokuje dyskusję i przekrojową weryfikację opinii. Zespół nie powinien składać się z więcej jak czterech osób, gdyż może to przestraszyć miasto gospodarza i blokować otwartą dyskusję. Wstępna analiza dokumentacji EMAS miasta-gospodarza ma się odbyć się w ciągu czterech tygodni poprzedzających przegląd. Przegląd będzie trwać dwa pełne dni; dokonujący przeglądu przybędą wieczorem dnia poprzedzającego przegląd, zaś odjadą po godzinie drugiego dnia przeglądu. Szczegółowa wizytacja oddziałów jednostki stanowić będzie kluczową część przeglądu, dostarczając okazji do przyjrzenia się omawianym zagadnieniom i zadania pytań dotyczących miejsc, czynności i osób, na które wdrożenie systemu ma wpływ. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 9 z 34

10 Odbędą się spotkania i rozmowy z osobami kluczowymi, jak na przykład koordynatorzy EMAS w mieście, Główny Zarząd, politycy, grupa robocza EMAS, oraz osoby, na które proces będzie miał wpływ. Dokonujący przeglądu i miastogospodarz wspólnie zdecydują, kto zostanie zaproszony na rozmowę podczas przeglądu. Popołudniu ostatniego dnia odbędą się warsztaty z udziałem dokonujących przeglądu i miejskich koordynatorów. Celem warsztatów jest przedyskutowanie wyników przeglądu i opracowanie punktów działań mających na celu posuniecie naprzód procesu wdrażania EMAS. Warsztaty te powinny trwać przynajmniej 2-3 godziny. Najpóźniej cztery tygodnie po przeglądzie punkty działań zostaną przekształcone w szczegółowy plan działań, które spowodują przyspieszenie procesu wdrażania EMAS. 3. Wskazówki dla miasta gospodarza przygotowującego się do przeglądu Wprowadzenie Sukces wzajemnego przeglądu zależy od tego, czy miasto gospodarz ma jasno sprecyzowane cele. Cele te powinny być uzgodnione ze wszystkimi inspektorami zaangażowanymi w proces wdrażania. Miasto gospodarz powinno określić swoje oczekiwania i uzgodnić je z zespołem dokonującym przeglądu z wyprzedzeniem. Zespół planujący przyjąć przegląd Zespół planujący przyjąć przegląd powinien składać się ze wszystkich bądź wybranych członków grupy roboczej EMAS. Zespół ten powinien być włączony w proces ustalania celów głównych wzajemnego przeglądu. Członkowie zespołu powinni też wziąć aktywny udział w podejmowaniu decyzji, z kim będą odbywały się rozmowy, jakie spotkania robocze zostaną zorganizowane oraz jakie dokumenty zostaną przekazane zespołowi dokonującemu przeglądu. Koordynator przeglądu Miasto gospodarz powinno powołać koordynatora wzajemnego przeglądu, który zweryfikuje, czy cele ustalone dla wzajemnego przeglądu zostały osiągnięte. Koordynator przeglądu powinien posiadać stosowną wiedzę dotyczącą procesu EMAS oraz rozumieć ten proces. Zidentyfikowanie zespołu dokonującego przegląd Miasto gospodarz powinno określić kwalifikacje lub charakterystykę osób mogących, jego zdaniem, dokonywać wzajemnych przeglądów. Cechy te powinny Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 10 z 34

11 zależeć od ustalonych celów przeglądu. Terminy, warunki oraz ustalenia dotyczące powołania zespołu dokonującego przeglądu będą musiały zostać uzgodnione pomiędzy liderem zespołu a miastem gospodarzem. Ustalenia powinny dotyczyć takich zagadnień jak: sposób, w jaki zespół ma wspomagać miasto gospodarza po przeprowadzeniu przeglądu. Program przeglądu Miasto gospodarz powinno uzgodnić program oraz ustalić termin przeprowadzenia przeglądu z zespołem dokonującym przegląd. Program wizyty w celu odbycia przeglądu powinien zostać uzgodniony na co najmniej dwa miesiące przed wizytą. Logistyka Miasto gospodarz powinno uzgodnić z zespołem dokonującym przeglądu sprawy związane z rezerwacjami i odpowiedzialnością za: podróż, zakwaterowanie, miejsce do pracy, pokoje do odbycia spotkań, poczęstunku, wymagań dotyczących diety i innych potrzeb (projektory, komputery, itp.). Uzgodnienie programu przeglądu z zespołem dokonującym przeglądu W okresie poprzedzającym wizytę, należy wyjaśnić zespołowi powołanemu do odbycia przeglądu następujące zagadnienia: aktualne postępy w procesie wdrażania EMAS, dokumenty, które są dostępne, priorytety dla przeglądu. Zestawienie stosownych materiałów dla dokonujących przeglądu Miasto gospodarz powinno zestawić wszystkie stosowne materiały i wysłać je liderowi zespołu dokonującego przeglądu nie później niż na 4 tygodnie przed zaplanowanym terminem wizyty. Wszystkie te materiały powinny być spisane, oznaczone i posiadać wpisaną datę. Na stosowne materiały składają się: Wypełnione bądź częściowo wypełnione formularze zawarte w przewodniku wdrażania EMAS (jeśli zostały użyte); Struktura urzędu, układy polityczne, obszar usług oraz struktura wydziałów; Struktura i personel jednostki, która będzie poddana przeglądowi; Struktura organizacyjna (tzw. drzewo rodzinne ) organizacji i jednostki; Instrukcje pracy/ procedury jednostki objętej przeglądem; Wszystkie dokumenty, które do tej pory zostały opracowane w procesie wdrażania EMAS; Wszystkie dokumenty, które zostały wykorzystane do promowania systemu EMAS wśród pracowników i innych zainteresowanych stron;. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 11 z 34

12 Jakiekolwiek inne informacje uznane za stosowne. 4. Przegląd wstępny Partnerzy zapoznają się ze stosownymi materiałami dostarczonymi przez miasto gospodarza i zidentyfikują obawy, niejasności, błędy, brak konsekwencji, niewiadome, oraz zagadnienia wymagające wyjaśnień. Taka identyfikacja ma być pomocna podczas dokonywania przeglądu i nazwana została Przeglądem Wstępnym. Na przykład: Polityka Środowiskowa może być sprawdzona pod kątem zgodności z wymaganiami EMAS zanim odbędzie się wizyta w mieście gospodarzu; tabele uzupełnione w ramach Przeglądu Środowiskowego mogą zostać sprawdzone pod kątem, czy zostały wypełnione w sposób właściwy. Do przeglądu wstępnego należy wykorzystać tabele znajdujące się na stronach od niniejszego podręcznika. W każdym momencie można skontaktować się z miastem gospodarzem by uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnić pewne zagadnienia. ZAPAMIĘTAJ: Należy myśleć o efektywnym komunikowaniu się należy dostarczyć tylko stosowne (właściwe) materiały, nie wysyłać materiałów nieodpowiednich. Należy upewnić się, że wszystkie materiały są przejrzyście oznakowane, na przykład: tytułem, numerem wersji i datą. Tworzenie szkicu programu przeglądu z dokonującym przeglądu Miasto gospodarz powinno opracować szkic programu wizyty przeglądu (przykładowy program poniżej). Zaleca się, aby program uwzględniał następujące punkty: wizytacja w oddziałach z przewodnikiem spotkanie z grupą roboczą EMAS spotkanie z najwyższym rangą kierownikiem jednostki spotkanie z politykiem odpowiedzialnym za sprawy środowiska Potrzeba odbycia spotkań z wybranymi zainteresowanymi stronami spoza organizacji przez zespół dokonujący przeglądu oraz ewentualne korzyści z tych spotkań, powinny zostać rozważone we wczesnym etapie planowania wizyty w celu dobycia przeglądu. Zorganizowanie rozmów i dostarczenie potencjalnym rozmówcom krótkiej informacji wyjaśniającej Po uzgodnieniu programu z zespołem dokonującym przeglądu, należy potwierdzić spotkania w celu odbycia rozmów, rezerwację pomieszczeń oraz inne przygotowania. Czas na ewentualne przemyślenia, czy jakieś dodatkowe spotkania, rozmowy, warsztaty powinny zostać zorganizowane ad hoc, należy przewidzieć w programie wizyty. Wskazówki dotyczące metodyki prowadzenia rozmów, standardowych pytań i ogólnego formatu takich wizyt znajduje się w rozdziale 7 niniejszego przewodnika. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 12 z 34

13 Planowanie wizytacji w oddziałach Zespół dokonujący przeglądu powinien wykorzystać wizytacje w oddziałach, jako okazję do zweryfikowania dokumentacji EMAS opracowanej przez miasto gospodarza. Zespół powinien poświęcić odpowiednią ilość czasu na obejrzenie kluczowych miejsc związanych z jednostką, która uczestniczy w procesie wdrażania EMAS. Wizytacja powinna zostać wykorzystana jako możliwość zobaczenia zwłaszcza tych miejsc, które zostały przytoczone w dokumentacji bądź innych dostarczonych przez miasto gospodarza materiałach. Należy ułatwić zespołowi odbycie wizytacji przez dostarczenie planu lokalizacji poszczególnych miejsc. Czas trwania wizytacji zależy od rozmiaru i zakresu działania jednostki. Jednostka administracyjna lub polityczna będzie wymagała mniej czasu niż jednostka, która posiada punkty i bazy poza siedzibą. Najważniejszym jest, by wizytacja była udana i ustalone cele zostały osiągnięte. Plan działań Na zakończenie przeglądu, zespół dokonujący tego przeglądu powinien dostarczyć miastu gospodarzowi listę sugerowanych działań, zadań oraz obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Przedstawiciele miasta gospodarza powinni przedyskutować te sugestie z zespołem by potwierdzić, że wiedzą czego się od nich oczekuje, by nie popełnić błędu oraz by później wypełnić cele wyznaczone na podstawie przeglądu. Miasto gospodarz powinno wykorzystać te sugestie w celu udoskonalenia swojego procesu wdrażania EMAS. Przykładowy program Przykładowy program dwudniowej wizyty został przedstawiony na stronie 14. Czas trwania poszczególnych etapów wizyty jest zależny od wcześniejszych ustaleń z zespołem dokonującym przeglądu. Podczas opracowywania programu, należy zwrócić uwagę na pewne istotne zagadnienia: Koordynator EMAS w mieście Przegląd powinien rozpocząć się krótkim wystąpieniem koordynatora EMAS w mieście gospodarzu, które powinno uwzględniać aktualizacje ewentualnych zmian dotyczących planu i logistyki przeglądu. Najwyższy rangą kierownik jednostki powinien zostać przedstawiony w trakcie takiego spotkania. Podczas takiego spotkania miasto gospodarz powinno zapoznać zespół dokonujący przeglądu z obecną sytuacją procesu wdrażania EMAS oraz przedstawić wytyczne na przyszłość. Zespół dokonujący przeglądu, natomiast, powinien zaprezentować zagadnienia, które chciałby omówić (bliżej się z nimi zapoznać), a które wyłonione zostały w wyniku przeprowadzonej analizy wstępnej. Grupa robocza EMAS Zespół dokonujący przeglądu powinien spotkać się z przedstawicielami grupy roboczej EMAS we wczesnym etapie programu wizyty. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 13 z 34

14 Kierownictwo i politycy Rozmowy z przedstawicielem najwyższego kierownictwa oraz przedstawicielem grupy polityków muszą odbyć się w celu zweryfikowania charakteru wsparcia procesu wdrażania EMAS ze strony tych grup. Spotkania ze stosownymi pracownikami Zespół dokonujący przeglądu powinien odbyć spotkania ze stosownymi pracownikami, czyli takimi, którzy są zaangażowani w proces wdrażania EMAS. Równowaga pomiędzy rozmowami w cztery oczy, rozmowami w grupach i warsztatami powinna być zachowana, by mieć pewność, że każdy stosowny pracownik miał w przeglądzie swój udział. Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie rozmów ze wszystkimi pracownikami związanymi z EMAS, należy wyznaczyć reprezentanta - najbardziej wzorcową osobę do odbycia rozmowy. Tabela ze strony 26 oraz tabele 7 i 8 mogą być przydatne do ustalenia obszarów zainteresowań w ramach prowadzonych rozmów. Czas na podsumowania Program przeglądu powinien być tak ułożony by umożliwić zespołowi dokonującemu przeglądu podsumowanie wniosków, jakie się nasuwają po jego dokonaniu. Szkic programu zakłada dodatkowe dwie godziny przed warsztatami kończącymi przegląd. Jednakże, zaleca się również uwzględnić krótki okres czasu pomiędzy spotkaniami na ewentualna dyskusję. Pozwoli to na systematyczne ugruntowywanie informacji wynikających z poszczególnych spotkań. Warsztaty Warsztaty stanowią bardzo ważny element przeglądu, który umożliwia osobom odpowiedzialnym za proces wdrażania EMAS, przedyskutowanie wniosków z przeglądu z zespołem dokonującym przeglądu oraz określenie punktów odnośnie działań, które pozwolą przyspieszyć proces wdrażania systemu. Czas Czynność Miejsce Wtorek Spotkanie z koordynatorami EMAS w mieście Pokój Wizytacja w oddziałach Rozpoczęcie w pokoju Lunch Pokój Spotkanie z grupą roboczą EMAS Pokój Spotkanie z najwyższym rangą kierownikiem / Dyrektorem jednostki Pokój G Spotkanie z inspektorem ds. polityki Pokój Spotkanie z politykiem odpowiedzialnym za sprawy środowiska Pokój F Czas na podsumowanie dla dokonujących Pokój 204 Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 14 z 34

15 przeglądu Wieczorny posiłek w restauracji Środa Spotkanie z kierownikiem zaopatrzenia Pokój Spotkanie z kierownikiem ds. odpadów Pokój Spotkanie z kierownikiem transportu Pokój Spotkanie z kierownikiem ds. energii Pokój Lunch Pokój Czas przed warsztatami na podsumowanie dla dokonujących przeglądu Pokój Warsztaty Pokój Wino i przekąski Pokój Zakończenie przeglądu Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 15 z 34

16 Przykładowy harmonogram działań miasta gospodarza przygotowujących do wzajemnego przeglądu Rozpoczęcie Miasta wdrażające EMAS Miastogospodarz 16 tygodni przed przeglądem Wszystkie miasta 12 tygodni przed przeglądem Ustalone daty przeglądów Wszystkie miasta 8 tygodni przed przeglądem Miasto-gospodarz zbiera materiały związane z EMAS 4 tygodnie przed przeglądem Miasto-gospodarz przesyła materiały związane z EMAS dokonującym przeglądu Ustalone pary dokonujący przeglądu/miastogospodarz Miastogospodarz Miastogospodarz 2 tygodnie przed przeglądem Ustalenie programu z dokonującym przeglądu Dokonujący przeglądu Dwudniowy przegląd Przeprowadzenie przeglądu Wszystkie miasta 4 tygodnie po przeglądzie Dokonujący przeglądu i gospodarz ustalają plan działań Wszystkie miasta Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 16 z 34

17 5. Wskazówki dla zespołu dokonującego przeglądu Otrzymanie dokumentacji dotyczącej EMAS od miasta - gospodarza Miasto gospodarz powinno przesłać stosowną dokumentację opracowaną w ramach EMAS do dokonującego przegląd nie później niż na cztery tygodnie przed rozpoczęciem przeglądu. Partnerzy powinni współpracować ze sobą podczas każdego z niżej wymienionych etapów, czytając i analizując wszystkie otrzymane materiały. Następnie, przed zwróceniem się do miasta gospodarza z prośbą o dodatkowe materiały i wyjaśnienia partnerzy powinni przedyskutować swoje wnioski. Dokumentacja powinna zawierać: Wszystkie wypełnione bądź częściowo wypełnione formularze zawarte w przewodniku wdrażania EMAS (jeśli zostały użyte); Wszelką promocyjną dokumentację EMAS; Szczegółowe informacje dotyczące organizacji oraz jednostki starającej się o rejestrację w EMAS; Strukturę organizacyjną (tzw. drzewo rodzinne ) organizacji i jednostki; Jakiekolwiek inne informacje uznane za stosowne. Przegląd materiałów otrzymanych od miasta - gospodarza Partnerzy powinni przeczytać materiały otrzymane od miasta gospodarza i zrobić notatki, które zostaną później wykorzystane podczas wizyty przeglądu. Ten etap nazywany jest przeglądem wstępnym. Na przykład, jeśli otrzymano kopię Polityki Środowiskowej, można ustalić jej zgodność z wymaganiami EMAS bez konieczności odbycia wizyty w mieście gospodarzu. Wystarczy przejrzeć tabele uzupełnione podczas Przeglądu Środowiskowego, by sprawdzić, czy zostały wypełnione w sposób prawidłowy wykorzystując przy tym pytania kluczowe podane w stosownej tabeli poniżej. Prośba o materiały dodatkowe, oraz sformułowanie listy osób, z którymi chcemy się spotkać Po zakończeniu etapu zwanego przeglądem wstępnym, można zwrócić się z prośbą o dodatkowe materiały i wyjaśnienia. Należy to zrobić tak szybko, jak to tylko możliwe. Przegląd wstępny powinien również ułatwić sformułowanie listy znaczących osób (zainteresowanych stron), które powinny zostać zaangażowane w trakcie wizyty oraz, z którymi chcielibyśmy odbyć rozmowy. Lista taka prawdopodobnie będzie zawierać następujące osoby/grupy osób: Grupa robocza EMAS Najwyższy rangą kierownik jednostki / urzędu Najwyższy rangą polityk odpowiedzialny za sprawy środowiska Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 17 z 34

18 Osoby, których zakresy odpowiedzialności obejmują środowisko: Kierownik ds. odpadów Kierownik zaopatrzenia Kierownik ds. energii Kierownik transportu Jakakolwiek inna osoba ze ściśle określonym zakresem odpowiedzialności zidentyfikowanym z programie zarządzania. Zatwierdzenie spotkań oraz harmonogramu wizyty Partnerzy powinni odgrywać kluczową rolę przy określaniu formy i struktury przeglądu. Partnerzy powinni przedstawić listę osób (i oddziałów, jeśli dotyczy), z którymi chcieliby się spotkać podczas dwudniowego przeglądu. Partnerzy również mogą wpływać na zakres wizytacji w terenie. Jeśli partnerzy zidentyfikowali (na etapie wstępnej analizy) konkretne oddziały/ działania, którym chcieliby się przyjrzeć, powinni poprosić o to miasto gospodarza. Przybycie do miasta - gospodarza Partnerzy powinni przybyć do miasta gospodarza nie później niż wieczorem dnia poprzedzającego pierwsze spotkanie związane z przeglądem. Spotkanie z koordynatorami EMAS w mieście Pierwszym punktem w programie przeglądu powinno być spotkanie z koordynatorami EMAS w mieście w celu potwierdzenia ustaleń organizacyjnych na dwa dni przeglądu oraz uzgodnienia celów przeglądu. Najwyższy rangą kierownik powinien być obecny na tym spotkaniu. Podczas spotkania miasto gospodarz powinno zapoznać zespół dokonujący przeglądu z aktualnym stanem procesu wdrażania EMAS oraz przedstawić wytyczne na przyszłość. Zespół dokonujący przeglądu powinien zaprezentować zagadnienia, które chciałby omówić (bliżej się z nimi zapoznać), a które wyłonione zostały w wyniku przeprowadzonej analizy wstępnej. ZAPAMIĘTAJ: zespół dokonujący przeglądu wizytuje miasto w roli krytycznego przyjaciela, aby pomóc miastu, a nie aby przeprowadzić audyt wyników działalności miasta gospodarza. W związku z tym, miasto gospodarz powinno poinformować dokonujących przeglądu o konkretnych obszarach, w których oczekuje pomocy jako rezultatu dokonującego się przeglądu. Wizytacja w oddziałach Partnerzy powinni spędzić wystarczająco dużo czasu przyglądając się kluczowym oddziałom związanym z jednostką wdrażającą EMAS. Miasto-gospodarz powinno zorganizować wycieczkę po oddziałach z przewodnikiem. Dokonujący przeglądu wykorzysta tę wizytację w oddziałach jako możliwość sprawdzenia wszelkich oświadczeń znajdujących się w przesłanej dokumentacji EMAS. Na przykład, jeżeli Program Zarządzania opisuje proces sortowania odpadów przeznaczonych do Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 18 z 34

19 recyklingu dokonujący przeglądu może chcieć obejrzeć miejsce, w którym się to odbywa. Długość wizytacji będzie zależeć od rozmiaru i typu jednostki. Jeżeli funkcjonowanie danej jednostki opiera się głównie na pracy biurowej, wizytacja może zając tylko pół godziny. Jednak, jeżeli jednostka ma oddziały w różnych lokalizacjach, wizytacja może zająć większą część przedpołudnia. Wizytacja w oddziałach jest niezwykle ważna, ponieważ jest dla partnera najlepszą okazją do przyjrzenia się działalności jednostki. Wizytacja nadaje przeglądowi kontekst, a ponadto powoduje, że staje się on pomocą do zrozumienia procesu. Rozmowy z kluczowymi pracownikami Na podstawie wstępnej analizy partnerzy zidentyfikują osoby, z którymi chcieliby się spotkać. Partnerzy muszą również ustalić, jakie pytania chcieliby zadać każdej z tych osób. Zestaw ogólnych wskazówek do prowadzenia takich rozmów znajduje się w niniejszym podręczniku. Należy go przystosować do każdej rozmowy z osobna. Czas na podsumowanie Na zakończenie pierwszego dnia i przed warsztatami drugiego dnia dokonujący przeglądu powinni poświęcić trochę czasu na wspólne podsumowanie wyników przeglądu. Tabela ze strony 26 oraz tabele 7 i 8 mogą być pomocne do ustalenia obszarów zainteresowań, które należy omówić z koordynatorami EMAS w mieście podczas warsztatów. Zakończenie przeglądu warsztaty w celu sformułowania punktów działań Po południu drugiego dnia, partnerzy powinni spotkać się z koordynatorami EMAS miasta gospodarza na sesji warsztatowej. Partnerzy powinni poświęcić przynajmniej 2-3 na omówienie wyników przeglądu i wynikających z nich implikacji dla procesu EMAS w mieście gospodarzu. Warsztaty pozwolą zidentyfikować mocne i słabe strony badanego procesu EMAS oraz sformułować punkty działań, które wpłyną na udoskonalenie procesu wdrażania systemu. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 19 z 34

20 Harmonogram działań dla partnera Co najmniej 8 tygodni przed przeglądem Rezerwacja podróży i zakwaterowania Dokonujący przeglądu 4 tygodnie przed przeglądem Otrzymanie dokumentacji EMAS od miasta gospodarza Miasto gospodarz Analiza materiałów otrzymanych od miasta gospodarza Dokonujący przeglądu 2 tygodnie przed przeglądem Przedstawienie listy dodatkowych niezbędnych materiałów oraz listy osób, z którymi chcielibyśmy się spotkać Dokonujący przeglądu Tydzień przed przeglądem Potwierdzenie programu wizyty Wszystkie miasta Poniedziałkowy wieczór Przybycie do miasta gospodarza Dokonujący przeglądu Wtorek, godz rano Spotkanie z koordynatorami EMAS w mieście Wszystkie miasta Wtorek Wizytacja w oddziałach Wszystkie miasta Wtorkowe popołudnie Rozmowy z kluczowymi pracownikami Wszystkie miasta Środa rano Rozmowy z kluczowymi pracownikami Wszystkie miasta Środa po południu Warsztaty z koordynatorami EMAS w mieście mające na celu sformułowanie punktów działań Wszystkie miasta 4 tygodnie po przeglądzie Uzgodnienie planu działań pomiędzy dokonującymi przeglądu a gospodarzem Wszystkie miasta Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 20 z 34

21 6. Podręcznik wzajemnego przeglądu Wprowadzenie Podręcznik zawarty w niniejszym rozdziale jest ułożony w taki sposób, aby przedstawić logiczną serię formularzy i wskazówek, które powinny pomóc partnerowi w przeprowadzeniu udanego przeglądu. Dokumenty powinny zostać zaadaptowane i wykorzystane, wówczas pomogą partnerowi przeprowadzić przegląd w sposób usystematyzowany i zorganizowany. Przegląd Wstępny Celem przeglądu wstępnego jest umożliwienie partnerowi zagłębienia się w stosowne materiały otrzymane od miasta gospodarza, zastanowienia się nad nimi i ich rozpatrzenia. Przed odbyciem wizyty w mieście gospodarzu, partner powinien wykorzystać niniejsze materiały do zidentyfikowania kluczowych zagadnień, które powinny być szczegółowo omówione/ zbadane podczas przeglądu. Analiza wstępna składa się z dwóch elementów: stworzenie spisu, przy wykorzystaniu zaproponowanych niżej tabel, otrzymanych materiałów, oraz zanotowanie ich dostateczności (poziom wyczerpania tematu); należy również zaznaczyć, które z tych materiałów powinny być uzupełnione o dodatkowe informacje (tabela 1) próba odpowiedzi na zasadnicze pytania zawarte w tabelach poniżej, przy wykorzystaniu dokumentów dostarczonych przez miasto; tabela zawierająca pytania kluczowe umożliwia dokonanie analizy wstępnej następujących dokumentów: o Polityka Środowiskowa (tabela 2) o Przegląd Środowiskowy (tabela 3) o Program Środowiskowy (tabela 5) o Rejestr aktów prawnych (tabela 4) W tabeli należy zapisać kluczowe zagadnienia, które należałoby zgłębić podczas przeglądu. Każdy partner powinien przeanalizować dostarczone stosowne dokumenty i zaprezentować swoją opinię na ich temat pozostałym partnerom. W przypadku zaistnienia odmiennych opinii powinny one zostać pogodzone w toku dyskusji przed przeglądem. Materiały otrzymane od miasta - gospodarza W poniżej tabeli należy dokonać spisu materiałów, które zostały przesłane przez miasto gospodarza. Wskazówki i formularze znajdujące się na następnych stronach pozwolą partnerowi na przygotowanie się do przeglądu w usystematyzowany i zorganizowany sposób. Należy przejrzeć zawartość dokumentów i ewentualnie pozostawić notatkę, jeśli jakiekolwiek dodatkowe materiały będą wymagane dla lepszego ich zrozumienia. Na przykład, miasto gospodarz mogło Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 21 z 34

22 przesłać dokumenty dotyczące strategii, które w treści odnoszą się do innych dokumentów, które nie zostały nam przesłane. Tabela 1 Otrzymane materiały Wyczerpanie tematu Dodatkowe wymagania Polityka Środowiskowa Polityka Środowiskowa jest dokumentem, którego opracowanie stanowi jeden z najważniejszych etapów procesu wdrażania EMAS. Polityka musi być właściwa dla danej organizacji i prowadzonej przez nią działalności. Polityka środowiskowa powinna być opracowana w zgodzie z przepisami prawnymi (wymienione poniżej). Wykorzystując materiały przesłane przez miasto należy uzupełnić tabelę 2 znajdującą się poniżej i w ten sposób przeanalizować procesy tworzenia, zawartość i sposób opracowania polityki środowiskowej dla miasta. Spójrzmy, co na ten temat mówią zapisy Rozporządzenia Rady ws. EMAS Rozporządzenie ws. EMAS (Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 761/2001 Aneks I-A.2.) Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę środowiskową organizacji i zapewnić, aby: a) była odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów jej działań, wyrobów lub usług na środowisko; b) zawierała zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom; c) zawierała zobowiązanie do spełniania odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska, oraz innych wymagań, które dotyczą organizacji; d) stanowiła ona ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych; e) była udokumentowana, wdrożona i utrzymywana oraz zakomunikowana wszystkim zatrudnionym; f) była publicznie dostępna. Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 22 z 34

23 Tabela 2 Wykorzystaj poniższą tabelę do analizy zawartości i procesu tworzenia Polityki Środowiskowej organizacji. Przewodnik wdrażania EMAS szczegółowo omawia wymagania stawiane dokumentowi polityki środowiskowej. Element Tak/Nie Komentarz/Zagadnienia do omówienia podczas przeglądu Czy powołano grupę roboczą do opracowania Polityki Środowiskowej? Czy zidentyfikowano istniejące cele środowiskowe? Czy zidentyfikowano braki w aktualnie obowiązującej polityce? Czy opracowano Szkic Polityki? Czy ten dokument spełnia wymogi Rozporządzenia ws. EMAS? a) odpowiada charakterowi, skali oraz wpływom środowiskowym działań, produktów i usług organizacji; b) zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom; c) zawiera zobowiązanie do spełniania odpowiednich wymagań wynikających w ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska, oraz innych wymagań, które dotyczą organizacji; d) ustanawia ramy do ustalenia i dokonywania przeglądów nadrzędnych i szczegółowych celów środowiskowych e) jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana oraz podana do wiadomości wszystkich pracowników; f) jest publicznie dostępna; Czy były przeprowadzone konsultacje ze stronami zainteresowanymi? Czy polityka została formalnie przyjęta? Czy polityka została rozpowszechniona? Czy określono mechanizmy dokonywania przeglądów polityki? Przegląd Środowiskowy Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie przeglądu środowiskowego, z których organizacja może skorzystać. Istnieje również kilka elementów przeglądu, które warto uwzględnić. Te elementy zostały wymienione w tabeli poniżej. Należy uzupełnić tabelę i zidentyfikować, czy istnieją jakiekolwiek zagadnienia, które należałoby zgłębić w trakcie przeglądu. Spójrzmy, co na ten temat mówią zapisy Rozporządzenia Rady ws. EMAS Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 23 z 34

24 Tabela 3 Rozporządzenie ws. EMAS (Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 761/2001 Aneks I-A.3.1.) W celu określenia aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę(y) identyfikacji aspektów środowiskowych związanych ze swoimi działaniami, wyrobami lub usługami, które może nadzorować i na które może wpływać. Organizacja powinna zapewnić, aby aspekty związane z tymi znaczącymi wpływami były uwzględniane przy ustalaniu jej celów środowiskowych. Należy wykorzystać poniższą tabelę, w celu zweryfikowania części stanowiących dokumentację Przeglądu Środowiskowego, która została nam przesłana. Poniższa tabela umożliwia również weryfikację procesu, który doprowadził do opracowania dokumentacji stanowiącej Przegląd Środowiskowy organizacji. Przewodnik wdrażania EMAS szczegółowo omawia wymagania, jakie Przegląd Środowiskowy musi spełnić. Element Tak / Nie Czy bezpośrednie aspekty środowiskowe zostały zidentyfikowane? Czy pośrednie aspekty środowiskowe zostały zidentyfikowane? Czy obliczono wartość znaczenia środowiskowego? Czy podano odnośniki do przepisów w zakresie środowiska? (późniejsze pytania dotyczące Rejestru aktów prawnych w dziedzinie środowiska znajdują się poniżej) Czy podano odnośniki do istniejących w mieście polityk i strategii? Czy oceniono znaczenie dla lokalnej społeczności? Czy odniesiono się do wypadków środowiskowych? Czy obliczono wartość ogólnego znaczenia środowiskowego? Komentarz / Zagadnienia do przedyskutowania w trakcie przeglądu Rejestr aktów prawnych Spójrzmy, co na ten temat mówią zapisy Rozporządzenia Rady ws. EMAS Tabela 4 Rozporządzenie ws. EMAS (Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 761/2001 Aneks I-A.3.2.) Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i innych, które dotyczą organizacji i które mają zastosowanie do aspektów środowiskowych związanych z jej działaniami, wyrobami i usługami. Należy wykorzystać poniższą tabelę, w celu dokonania przeglądu rejestru aktów prawnych. Tabela umożliwia dokonanie przeglądu zawartości rejestru oraz procesu, Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 24 z 34

25 który doprowadził do jego stworzenia. Przewodnik wdrażania EMAS szczegółowo omawia wymagania, jakie musi spełniać rejestr aktów prawnych. Element Tak / Nie Komentarz/ Zagadnienia do przedyskutowania w trakcie przeglądu Czy utworzony został rejestr aktów prawnych odnoszących się do środowiska? Czy przepisy wymienione w rejestrze zostały dokładnie opisane? (z podaniem tytułu, nr wersji, daty) Czy przepisy prawne znajdujące się w rejestrze odpowiadają poszczególnym aspektom środowiskowym? Czy określono osoby, na których pracę dany przepis ma wpływ? Czy opracowano procedurę aktualizowania rejestru aktów prawnych? Program Środowiskowy Spójrzmy, co na ten temat mówią zapisy Rozporządzenia Rady ws. EMAS Cele nadrzędne i szczegółowe 4 Rozporządzenie ws. EMAS (Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 761/2001 Aneks I-A.3.3.) Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane cele i zadania środowiskowe dla każdej odpowiedniej służby oraz na odpowiednim szczeblu wewnątrz organizacji. Ustanawiając i dokonując przeglądu swoich celów, organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne i inne, znaczące aspekty środowiskowe, opcje technologiczne, wymagania finansowe i operacyjne, a także interes firmy i punkt widzenia stron zainteresowanych. Cele i zadania powinny być spójne z polityką środowiskową, łącznie ze zobowiązaniami do zapobiegania zanieczyszczeniom. Program zarządzania 4 Autorzy tłumaczenia polskiego proponują przyjęcie terminów: CEL NADRZĘDNY na określenie terminu angielskiego OBJECTIVE oraz CEL SZCZEGÓŁOWY na określenie terminu angielskiego TARGET. Jest to nieco inne tłumaczenie, niż to, które zawarte jest w oficjalnym tłumaczeniu normy ISO 14001: 1996, czyli w normie PN-EN ISO 14001: 1998, gdzie termin objective określono jako cel, natomiast termin target, jako zadanie. Należy więc pamiętać, że w niniejszym podręczniku przyjęto inne terminy, które - jak się wydaje - lepiej oddają znaczenie terminów angielskich. Niezależnie od przyjętego nazewnictwa, do pełnego zrozumienia obu terminów, zastosowanie mają definicje zawarte w normie ISO w punktach 3.7. oraz przypisujące terminom objective i target znaczenie odpowiednio cel i zadanie. 3.7 environmental objective / 3.7 cel środowiskowy: ogólny cel, wynikający z polityki środowiskowej, który organizacja ustaliła do osiągnięcia, i który jest określony ilościowo, tam gdzie jest to możliwe 3.10 environmental target / 3.10 zadanie środowiskowe: szczegółowe wymaganie dotyczące efektów działalności środowiskowej, wyrażane ilościowo zawsze gdy jest to możliwe, mające zastosowanie do organizacji albo jej części, wynikające z celów środowiskowych, które należy określić oraz zrealizować, aby osiągnąć te cele Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 25 z 34

26 Tabela 5 Rozporządzenie ws. EMAS (Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 761/2001 Aneks I-A.3.4.) Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać program(y) osiągania swoich celów i zadań. Powinien on obejmować: a) przydzielenie każdej odpowiedniej służbie oraz odpowiedniemu szczeblowi organizacji odpowiedzialności za osiągnięcie celów i zadań; b) środki oraz terminy, w których mają być one osiągnięte. Jeżeli przedsięwzięcie dotyczy nowych opracowań i nowych lub zmodyfikowanych działań, wyrobów i usług, program(y) powinien być poprawiony, jeżeli jest to istotne do zapewnienia, że zarządzanie środowiskowe odnosi się do takich przedsięwzięć. Należy wykorzystać poniższą tabelę, w celu dokonania przeglądu tego, co zostało zawarte w Programie Środowiskowym oraz przeglądu procesu, który doprowadził do opracowania Programu Środowiskowego organizacji. Przewodnik wdrażania EMAS szczegółowo omawia wymagania, jakie Przegląd Środowiskowy musi spełnić. Element Tak / Nie Czy określone zostały cele nadrzędne? Komentarz/ Zagadnienia do przedyskutowania w trakcie przeglądu Czy określono działania? Czy określone zostały cele szczegółowe? Czy określone zostały zakresy odpowiedzialności? Czy istnieją jasne odniesienia wewnątrz dokumentów i pomiędzy nimi? System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) Tabela 6 Należy wykorzystać poniższą tabelę, w celu zweryfikowania części stanowiących dokumentację Systemu Zarządzania, która została nam przesłana. Przeprowadzenie gruntownego przeglądu systemu zarządzania nie jest możliwe, gdyż nie wszystkie procedury mogły na tym etapie zostać sformułowane bądź przygotowane w udokumentowanej formie. W związku z tym, szczegółowa analiza efektywności systemu zarządzania będzie możliwa podczas wizytacji na terenie organizacji. Przewodnik wdrażania EMAS szczegółowo omawia wymagania, jakie muszą być spełnione przez System Zarządzania Środowiskowego. Element SZŚ Tak / Nie Struktura i zakresy Komentarz/ Zagadnienia do przedyskutowania w trakcie przeglądu Przewodnik wzajemnego przeglądu Strona 26 z 34

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II)

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Tłumaczenie niniejszych Wytycznych na język polski zostało staraniem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM

EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM EUROPEJSKIE INICJATYWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM ROLA ŚRODOWISK AKADEMICKICH, SAMORZĄDOWYCH I INSTYTUCJI EUROPEJSKICH WE WSPIERANIU DZIAŁAŃ NA SZCZEBLU LOKALNYM www.iclei-europe.org/informed-cities

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KOMITET AUDYTU. pierwsze kroki Przewodnik dla praktyków

KOMITET AUDYTU. pierwsze kroki Przewodnik dla praktyków KOMITET AUDYTU pierwsze kroki Przewodnik dla praktyków Wersja przygotowana dla uczestników konferencji Komitety audytu praktyka i oczekiwania, odbywającej się w dniu 26 stycznia 2011r. na GPW w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez

Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowanego przez Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej Raport końcowy Publikacja w ramach projektu Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie 2013 6 AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1 METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wraz

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo