EkoGmina 10/2015. W stronę zielonych zamówień BIULETYN SZKOLENIOWY 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EkoGmina 10/2015. W stronę zielonych zamówień BIULETYN SZKOLENIOWY 1. www.eko-gminy.pl"

Transkrypt

1 EkoGmina 10/2015 W stronę zielonych zamówień BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1

2 Spis treści 3 Interes biznesu, społeczeństwa i środowiska 7 Nowe, bardziej zielone prawo 11 Z perspektywy cyklu życia 14 Wymiar jakościowy i środowiskowy zamówień Szanowni Państwo! Zamówienia publiczne, stanowiące prawie 10% PKB Polski, zgodnie z trendami europejskimi są w coraz większym stopniu postrzegane jako ważne narzędzie wspierania polityk w takich obszarach, jak: ochrona środowiska, efektywność energetyczna, przeciwdziałanie zmianom klimatu, promowanie innowacji i ekoinnowacji, zatrudnienia i włączenia społecznego. To na pozór oczywiste stwierdzenie, zakłada jednak fundamentalną zmianę podejścia przetargi nie są bowiem organizowane tylko po to, aby dokonać zamówień potrzebnych usług i produktów czy wykonać niezbędne obiekty i infrastrukturę ale są ekonomicznym instrumentem realizacji koncepcji i polityki zrównoważonego rozwoju, która jest nie tylko naczelną zasadą wszystkich polityk w UE i na Świecie, ale i zasadą cywilizacyjną. Podporządkowywanie jej wzorców produkcji i konsumpcji określane też jako ich ekologiczne i społeczne równoważenie uznawane jest za obiecujący i skuteczny kierunek działania, przybliżający osiąganie ekorozwojowych celów. Dotyczy to zarówno konsumpcji indywidualnej i prywatnej, jaki i zbiorowej i publicznej czyli zamówień publicznych. Do nowych wyzwań, potrzeb i rzeczywistości dostosowywane jest prawo i tak też motywowane były zmiany dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych, przyjęte w lutym 2014 r. Reforma prawa zamówień publicznych na poziomie europejskim wprowadziła szereg zmian sprzyjających rozwojowi i częstszemu stosowaniu zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP). Kluczowa tu jest dyrektywa 2014/24/UE. Najważniejsze z punktu widzenia ZZP zapisy tej dyrektywy dotyczą zamówień zastrzeżonych, etykiet l certyfikacji, norm zapewniania jakości, normy zarządzania środowiskowego, poza cenowych kryteriów udzielenia zamówienia oraz kosztów cyklu życia produktu. Nowe regulacje unijne dają też nadzieję na dalsze pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska zmiany w Polsce, która jest zobowiązana dostosować swoje prawo w tym zakresie do kwietnia 2016 roku. Zakres i skala koniecznych zmian prawnych spowodowała konieczność opracowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), której projekt, Uzasadnienie i Ocena Skutków Regulacji dostępne są od kwietnia br. W obecnym Biuletynie podejmujemy zatem temat projektowanych zmian prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych w kontekście zapisów dotyczących uwzględniania aspektów i wymogów środowiskowych w przetargach, które w porównaniu do dotychczasowych zapisów i możliwości przez nie stwarzanych idą daleko naprzód. Istotną zmianą w tym zakresie była już ostatnia nowelizacja Pzp, znosząca wyłączne kryterium ceny w ocenie i przyznawaniu zamówień. To jednak dopiero początek rewolucji w przetargach które poza tym, że uwzględniają nie tylko cenę i koszty zamówienia w chwili jego udzielania, ale również w trakcie eksploatacji i korzystania z przedmiotu zamówienia w całym okresie (cyklu) życia uwzględniają też koszty środowiskowe i społeczne, fachowo nazywane kosztami zewnętrznymi. Zmiana ta nie ma na pozór tylko charakteru technicznego i formalnego, ale zmierza w kierunku stosowania szerokich kryteriów efektywności ekonomiczno-środowiskowo-społecznej, zgodnej z wytycznymi ekonomii środowiska i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Oprócz aspektów prawych nowego prawa, które stworzy z pewnością nowe możliwości wprowadzania ekoinnowacji do systemu konsumpcji publicznej (przetargów), Państwa lekturze polecamy też wywiad z Panią Katarzyną Plisczyńską, rzecznikiem Ministerstwa Środowiska na temat systemu zarządzania środowiskowego EMAS. Zarówno normy zarządzania środowiskowego, etykiety i oznakowania ekologiczne, analizy cyklu życia zamawianych produktów i łańcuch dostaw to istotne elementy równoważenia zamówień, z którymi należy się coraz wnikliwiej zapoznawać. Pomocne w tym są moduły tematyczne prowadzone w ramach e-szkoleń Ekoinnowacje w Gminie dostępne w ramach bloku VII Ekoinnowacje w Zamówieniach Publicznych na platformie Przypominamy również, że kończy się już powoli nasz konkurs Gmina Ekoinnowacji, a ostatni termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca br. Dwa ostatnie numery biuletynu Eko-Gmina poświęcimy promocji wybranych w ramach konkursu dobrych praktyk ekoinnowacji. Szczegóły na stronie Zapraszamy zatem do lektury! dr Mikołaj Niedek Biuletyn został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja Promocji Gmin Polskich, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2 W STRONĘ ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

3 Interes biznesu, społeczeństwa i środowiska Co to właściwie jest EMAS? Wbrew pozorom wciąż jest to termin zbyt mało u nas znany. Kiedy, i po co powstał? EMAS (Eco Management and Audit Scheme), czyli unijny system zarządzania środowiskowego, w Unii Europejskiej powstał na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 czerwca 1993 r. Obecna podstawa prawna to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie EMAS. W Polsce system ekozarządzania i audytu EMAS został formalnie ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Funkcjonujący system nie zapewniał jednak faktycznej realizacji postanowień rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, m. in. odnośnie kompetencji weryfikatorów środowiskowych, wsparcia dla zainteresowanych organizacji oraz informacji składanych we wnioskach tychże organizacji. Obecnie problematykę tę reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Ustawa uprościła m. in. proces rejestracji poprzez wskazania jednego, centralnego organu odpowiedzialnego za rejestrację, którym jest od 29 września 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Skąd wziął się pomysł na wprowadzenie specjalnego systemu ekozarządzania? Rozmowa z Katarzyną Pliszczyńską, rzecznikiem Ministerstwa Środowiska. System ten powstał przede wszystkim z rosnącej troski o środowisko naturalne. Wraz ze świadomością o potrzebie chronienia przyrody rósł nacisk strony opinii publicznej i konsumentów, którzy coraz częściej oczekiwali, by produkty, które nabywają, podobnie jak usługi świadczone przez najróżniejsze społecznie odpowiedzialne podmioty były przyjazne dla środowiska. Na to, że tak się dzieje miały też wpływ nowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska. To one sprawiają, że zmienia się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne jest, aby wobec proekologicznych wymagań rynku i przepisów prawa przedsiębiorstwa rozwijały się zgodnie ze strategiami inwestycyjnymi uwzględniającymi zasadę zrównoważonego rozwoju. To znaczy takiego podejścia do działalności gospodarczej, które zapewnia pogodzenie interesów biznesu, społeczeństwa i środowiska. To dziś społeczna odpowiedzialność firm i organizacji. System ekozarządzania i audytu EMAS stał się tym samym użytecznym narzędziem tworzenia w zakładach, instytucjach, organizacjach i innych podmiotach, kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Taką właśnie możliwość daje przedsiębiorstwom uczestnictwo w systemie zarządzania środowiskiem. Jest on szczególnym instrumentem, który ma na celu ważne dla wszystkich zadania: oceniać, raportować oraz wpływać na udoskonalanie działalności firmy we wszystkich aspektach związanych z ochroną środowiska. Przynależność do systemu jest dla każdego deklarującego ją podmiotu zobowiązaniem, obligującym przedsiębiorstwa do przestrzegania norm prawnych związanych z ochroną środowiska oraz wykonaniem odpowiednich ustaleń wewnątrz firmy. Czy to znaczy, że nasze firmy nie dbają o środowisko? Dbają. W zasadzie każda firma ma określoną politykę dotyczącą ochrony środowiska. EMAS jednak, to coś więcej niż przestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska czy limitów emisyjnych. Organizacje rejestrujące się w tym systemie deklarują, iż będą się wykazywać niestandardowym zaangażowaniem w działania prośrodowiskowe. Problem leży jednak w czymś innym. Nie zawsze zasady te i działania, choćby przestrzegane w praktyce, mają postać formalną. Nie są zapisane w odpowiednim dokumencie. Tymczasem właśnie sformułowanie tych zasad jest podstawowym elementem w budowaniu planu działań prośrodowiskowych przedsiębiorstwa, który powinien być opracowany zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony środowiska. Winien on również zostać zatwierdzony przez dyrekcję lub osoby z najwyższego szczebla zarządzania firmą. Co więcej, plan ten powinien być okresowo rewidowany i poprawiany. To zrozumiałe, wszak stałe udoskonalanie działań proekologicznych, poprawianie skuteczności w dbałości o środowisko naturalne rodzi nowe potrzeby w tym zakresie. Z pani wypowiedzi wynika, że trzeba się do tego systemu akredytować. Jakie podmioty mogą to zrobić? Na początku, kiedy w 1995 r. system został uruchomiony był on możliwy BIULETYN SZKOLENIOWY 3

4 do wprowadzenia tylko w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego. To się zmieniło w 2001 roku. Jest to cezura, od której możliwe jest wdrażanie system EMAS przez wszystkie podmioty działające na rynku, bez względu na to, w jakim sektorze prowadzą działalność gospodarczą. Także prywatne? Podkreślam raz jeszcze, że o wpis do rejestru EMAS mogą starć się wszelkiego rodzaju podmioty. Zarówno publiczne, jak i prywatne i to niezależnie od wielkości czy rodzaju działalności. Czyli zarówno przedsiębiorstwa, jak i podmioty niekomercyjne, w tym administracja publiczna. Oczywiście muszą spełnić określone wymagania. O jakie konkretnie wymogi chodzi? Firma, która chciałaby zarejestrować się w systemie musi spełnić wymagania stawiane organizacjom aplikującym do systemu zgodnie z rozporządzeniem WE 1221/2009. Przewiduje ono m. in. przeprowadzenie przeglądu środowiskowego, zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i wyznaczenie znaczących aspektów środowiskowych, opracowanie polityki środowiskowej, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg. wymagań EMAS, przeprowadzenie audytów wewnętrznych systemu oraz przygotowanie deklaracji środowiskowej. Po wdrożeniu wymagań rozporządzenia EMAS organizacja powinna poddać się zewnętrznemu audytowi prowadzonemu przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS. Dopiero wtedy możliwe jest podjecie procedury rejestracji firmy w systemie EMAS. Chciałabym podkreślić, że na każdym etapie procesu rejestracji organizacja może kontaktować się na roboczo (w tym telefonicznie, mailowo, osobiście) z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z rejestracją. Jak łatwo się zorientować przygotowania do rejestracji składają się z kilku etapów. Długo trwają te przygotowania? W zależności od wielkości firmy oraz typu jej działalności cały proces od podjęcia decyzji do rejestracji może trwać od 6 do 18 miesięcy. Co to jest deklaracja środowiskowa, jaki jest jej cel i co powinna zawierać? Deklaracja środowiskowa jest swoistym raportem środowiskowym, który, jak już mówiłam, organizacja zarejestrowana w EMAS jest zobowiązana upublicznić oraz okresowo aktualizować. To jeden z głównych celów deklaracji środowiskowej przekazanie społeczeństwu i innym zainteresowanym stronom informacji dotyczącej oddziaływania środowiska oraz wyników działań na rzecz ograniczenia tego oddziaływania. Zawiera ona wyczerpującą informację dotyczącą między innymi takich elementów funkcjonowania organizacji, jak: program, cele i zadania środowiskowe, efekty działalności środowiskowej i zgodność z mającymi zastosowanie obowiązkami prawnymi dotyczącymi środowiska. Jak jednak stworzyć w firmie warunki prawidłowego wdrożenia programu? Przed podjęciem decyzji na temat wdrożenia EMAS warto przeprowadzić rzetelną analizę kosztów i korzyści. W tym przypadku warto wykorzystać doświadczenia organizacji krajowych i zagranicznych, które już są wpisane do tego systemu. Z doświadczenia wiem, że w ogólnym rozrachunku wszystkie podmioty wykazują jednak przewagę korzyści nad kosztami. Najczęściej chwalą się poprawą efektywności gospodarowania zasobami i energią, oszczędnościami oraz zmniejszeniem ryzyka występowania sytuacji generujących nieprzewidziane koszty, na przykład kar za niespełnienie wymagań prawnych. Skąd pewność, że firma czy inny podmiot rzeczywiście spełnia deklarowane zobowiązania? Ktoś sprawdza czy wyznaczone kryteria zostały przez dany podmiot spełnione? W jaki sposób to się odbywa? W system potwierdzania zgodności z wymaganiami EMAS są zaangażowani akredytowani przez Polskie Centrum Akredytacji weryfikatorzy środowiskowi EMAS oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wpis do rejestru EMAS jest ostatecznie dokonywany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po upewnieniu się, że organizacja spełnia wszystkie wymagania EMAS. W skrócie wygląda to tak. Podmiot podejmujący procedurę rejestracji musi złożyć deklarację, w której powinno się znaleźć m. in. zobowiązanie do publicznego udostępnienia informacji o rezultatach prac na rzecz środowiska naturalnego, szczególnie partnerom przedsiębiorstwa oraz odbiorcom jego produktów lub usług. Deklaracja ta jest poświadczana przez weryfikatora środowiskowego EMAS, czyli bezstronnego i wiarygodnego pracownika, który ocenia funkcjonowanie systemu i potwierdza prawidłowość danych publikowanych w deklaracji. Weryfikator środowiskowy jest zewnętrznym akredytowanym audytorem, który potwierdza zgodność z wymaganiami EMAS prowadzi weryfikację systemu zarządzania środowiskowego oraz walidację deklaracji środowiskowej. 4 W STRONĘ ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

5 W Polsce Instytucją akredytującą weryfikatorów środowiskowych EMAS jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA), które niejako nadzoruje proces akredytacji, w tym sprawdza kompetencje kandydatów na weryfikatorów oraz sprawuje nadzór sprawdzając czy chcące przynależeć do systemu podmioty wykonują zadania zgodnie z rozporządzeniem o EMAS. Podsumowując, rejestracja w systemie EMAS może nastąpić dopiero, gdy wszystkie elementy i wymogi, które wymieniłam, zostaną spełnione. Może się zdarzyć tak, że weryfikator odrzuci akredytację o przyjecie do systemu organizacji? Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może odmówić rejestracji w szczególnych przypadkach. Wydaje wówczas decyzję w oparciu o procedury KPA. Przykładowo GDOŚ może odmówić organizacji rejestracji w EMAS, jeśli w wyniku oceny formalnej lub oceny merytorycznej wniosku o rejestrację stwierdzi, że organizacja nie spełnia wymagań rozporządzenia EMAS, jeśli otrzyma od PCA pisemny raport z nadzoru wskazujący na to, że czynności weryfikatora środowiskowego nie zostały wykonane w sposób wystarczająco odpowiedni, aby gwarantować, że organizacja spełnia wymagania rozporządzenia EMAS. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o odmowie rejestracji w EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska konsultuje się z zainteresowanymi stronami oraz zwraca się do organizacji z prośbą o przedstawienie jej stanowiska w tej sprawie. GDOŚ przekazuje decyzję o odmowie rejestracji w EMAS, wraz z jej uzasadnieniem, do organizacji oraz do wiadomości organom egzekwowania prawa właściwym ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, PCA i właściwemu weryfikatorowi środowiskowemu. W odniesieniu do decyzji o odmowie rejestracji w EMAS organizacji przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wniosek ten, zgodnie z KPA, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku odmowy rejestracji w EMAS organizacja może ponownie przedłożyć wniosek o rejestrację po spełnieniu przez nią wymagań, będących przyczyną odmowy rejestracji Co zatem dzieje się dalej, jeśli decyzja weryfikatora jest pozytywna? Deklaracja, którą zatwierdził weryfikatora wysyłana jest do organu kompetentnego, którym w Polsce jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w celu jej zarejestrowania. Fakt ten podawany jest do publicznej wiadomości. Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej i oceny merytorycznej oraz po uiszczeniu przez organizację opłaty rejestracyjnej, należy rejestracja organizacji w EMAS oraz nadaje jej numeru w rejestrze. Następnie GDOŚ informuje pisemnie organizację oraz właściwe organy egzekwowania prawa o rejestracji organizacji w EMAS oraz o nadanym jej numerze w tym rejestrze. Do GDOŚ należy również przekazanie informacji o zarejestrowanej firmie do unijnego rejestru EMAS prowadzonego przez Komisję Europejską. Organizacja zarejestrowana w EMAS, co 12 miesięcy, liczone od daty pierwszej walidacji (sprawdzeniu rzeczywistego stopnia gotowości) przygotowania do deklaracji środowiskowej powinna przekazać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o utrzymanie w EMAS. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione ostatnim warunkiem wpisania organizacji do rejestru jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Dużo to kosztuje? Wysokość tej opłaty określono w ustawie EMAS na jeden tysiąc zł. GDOŚ, na konto którego wpływają opłaty, korzystając z delegacji ustawowej może zmniejszyć ich wysokość. Przykładowo dla organizacji pożytku publicznego, placówek oświatowo-wychowawczych, jednostek sektora finansów publicznych, współczynnik ten wynosi 0,005, a więc opłata rejestracyjna wyniesie 5 zł. Współczynnik opłaty dla podmiotów gospodarczych uzależniony jest od wielkości zatrudnienia. I tak dla tych, które zatrudniają 5 osób współczynnik ten wynosi 0,10; do 20 osób 0,15; do 50-0,25; do 250-0,35; do 500-0,50. Pozostałe organizacje wnoszą opłatę w podstawowej wysokości, chyba, że rejestracja dotyczy kilku zakładów. Wszystkich zainteresowanych finansową stroną EMAS odsyłam do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 94, poz. 932). Należy podkreślić, iż zgodnie z tym rozporządzeniem opłaty te przesyłane na rachunek bankowy organu rejestrującego są dochodami budżetu państwa. BIULETYN SZKOLENIOWY 5

6 Mówiliśmy dużo o obowiązkach, czas zapytać jakie korzyści daje przynależność do systemu? Jest ich wiele. Organizacje zarejestrowane w EMAS wskazują na kilka obszarów, w których korzyści z rejestracji są największe. Jednym z nich jest zrównoważone zarządzanie zasobami. Dzięki wdrożeniu wymagań EMAS organizacje optymalizują zużycie zasobów i energii, w związku z systematycznym zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko. Największe oszczędności firmy notują w takich obszarach, jak gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa czy zużycie energii. Inne korzyści wynikające z udziału w EMAS to, choć zabrzmi to nieco paradoksalnie, konieczność działania zgodnie z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska. Wymusza to uporządkowanie wszystkich obowiązków w tym zakresie oraz wprowadzenie procedur gwarantujących ich realizację. Podmioty prowadzą wnikliwą analizę wymagań prawnych oraz podejmują wysiłek zmierzający do zapewnienia zgodności z nimi. Dzięki temu minimalizują one ryzyko kar za nieprzestrzeganie prawa ochrony środowiska oraz zyskują większe zaufanie ze strony administracji publicznej. Podmioty uczestniczące w EMAS zyskują także przewagę konkurencyjną. Rynek coraz częściej wymusza na firmach działania prośrodowiskowe. Jest to szczególnie widoczne za sprawą rosnącej popularności ekologicznego wizerunku biznesu. W wielu przetargach, prowadzonych zarówno przez administrację publiczną, jak i firmy prywatne, pojawią się kryteria ochrony środowiska. Klienci również zaczynają zwracać uwagę na tzw. ekologiczne produkty i prośrodowiskowe postępowanie firm. Dzięki EMAS firmy posiadają sprawdzone instrumenty, służące do zapewniania najwyższego poziomu ochrony środowiska. Jednocześnie ich prośrodowiskowy wizerunek jest potwierdzony wiarygodnym certyfikatem, przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Obecnie jednym z kluczowych elementów biznesu jest umiejętność budowania wiarygodności i zaufania. To kolejny argument za uczestnictwem w EMAS, gdyż pomaga on tworzyć pozytywną relację organizacji z społeczności i wzmacniać w ten sposób jej wiarygodność. Istotnym wymogiem systemu jest prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem oraz innymi zainteresowanymi stronami, w tym z lokalną ludnością i klientami. Dzięki temu organizacje kształtują swój wizerunek jako wiarygodnych i odpowiedzialnych partnerów. Jedną z ważnych korzyści jest niewątpliwie możliwość przynależności i znalezienia się w elitarnej grupie instytucji i organizacji, postrzeganych (zarówno w Polsce i Europie, jak i na całym świecie) jako organizacje proekologiczne działające w zgodzie z prawem, w sposób efektywny, wiarygodny i przejrzysty. Polityka środowiskowa określa zobowiązania organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest dokumentem publicznie dostępnym, pokazującym zainteresowanym stronom odpowiedzialność organizacji w zakresie ochrony środowiska. Dzięki EMAS organizacje posiadają sprawdzone instrumenty, służące do zapewniania najwyższego poziomu ochrony środowiska, optymalizują zużycie zasobów i energii w związku z systematycznym zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko. Decyzję o wdrażaniu systemu EMAS podjęło również najwyższe Kierownictwo Ministerstwa Środowiska. Wśród dobrych praktyk ekozarządzania stosowanych przez ministerstwo, które warto by wskazać, jako przykład, że działania te rzeczywiście się opłacają? Wśród wielu przykładów można wymienić używanie ekologicznego, o zmniejszonej gramaturze papieru w ksero, usługi cateringowe z lokalnych produktów niegenerujące trudno przetwarzalnych odpadów, energooszczędne oświetlenie, jak też wielokrotne używanie materiałów promocyjnych. Ile organizacji jest obecnie w systemie EMAS i jak na tym tle wygląda Polska? W zależności od kraju liczba organizacji sięga od kilkudziesięciu do ponad tysiąca (w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech). W Polsce obecnie jest to 45 organizacji. Jaki wpływ na rozwój EMAS zmiany normy ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) co kilka lat przygotowuje aktualizację kolejnych norm, na których opierają się wdrażane w firmach systemy zarządzania. Prace koncentrują się obecnie na standardzie ISO 14001, którego poprzednie wydanie pochodzi z 2004 roku. Spodziewana publikacja wersji finalnej normy ISO to wrzesień 2015 r. Fakt, że norma ISO (rozdział 4) stała się załącznikiem rozporządzenia EMAS, znajdzie odbicie w systemach zarządzania organizacji zarejestrowanych w EMAS. Zasady wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zawarte są w międzynarodowych normach ISO i ISO Norma ISO zawiera wymagania, których spełnienie stanowi podstawę do wydania certyfikatu zgodności funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego, natomiast norma ISO ma charakter poradnika. Zawiera ona ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO Norma ISO zawiera specyfikacje w zakresie systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego, w tym wymagania podlegające okresowemu, systematycznemu i obiektywnemu audytowi dla celów certyfikacji lub deklaracji własnej. Została ona opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie jej do różnych warunków geograficznych, kulturowych i społecznych jak również we wszystkich organizacjach, niezależnie od rodzaju i wielkości. Nie zostały ustalone w niej wymagania bezwzględne, które dotyczą efektów działalności środowiskowej. Zostały w niej wyszczególnione zasadnicze elementy, na które organizacja powinna zwrócić uwagę wdrażając, utrzymując oraz doskonaląc swój system zarządzania środowiskowego. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, które definiowane jest jako powtarzający się proces usprawniania systemu zarządzania środowiskowego, który ma na celu doskonalenie ogólnych efektów działalności środowiskowej, zgodnie z polityką środowiskową organizacji, zobowiązanie do zgodności z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska (przepisy, kodeksy postępowania oraz zarządzenia wewnętrzne) związanym z aspektami środowiskowymi występującymi w organizacji jak i zapobieganie zanieczyszczeniom. Należy podkreślić, że norma ISO jest dokumentem stosowanym na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępnym i zaakceptowanym przez akredytowaną jednostkę normalizacyjną. 6 W STRONĘ ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

7 Nowe, bardziej zielone prawo Nowa ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza szersze możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych i elektronizacji, a więc i odmaterializowania i zmniejszenia emisyjności przetargów. Dwa lata na wdrożenie przepisów Konieczność dokonania zmian obecnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp) regulowanych obecnie przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z pózn. zm.) wynika m. in. ze zmiany przepisów UE w tym zakresie, z którymi musi być ono zgodne. W ubiegłym roku przyjęte zostały trzy nowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/ WE (Dz. Urz. UE L 94 z ), zwana dalej dyrektywa klasyczna 2014/24/UE, oraz 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z ), zwana dalej dyrektywą sektorową 2014/25/UE, 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z ). Przepisy wszystkich trzech dyrektyw muszą być wdrożone do polskiego prawa. Terminy implementacji, zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE, opływają w dniu 18 kwietnia 2016 r., z tym ze dyrektywy zezwalają państwom członkowskim na odroczenie terminu wdrożenia: 1) obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia, oraz instytucji stricte elektronicznych jak: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów do dnia 18 października 2018 r.; 2) obowiązkowej komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostką zakupującą do dnia 18 kwietnia 2017 r.; 3) przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia do dnia 18 kwietnia 2018 r. Większość przepisów dyrektyw to przepisy wymagające obowiązkowego wdrożenia przez państwa członkowskie UE. Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE wprowadza nowe rozwiązania, niewystępujące w uchylonej dyrektywie 2004/18/WE, które stanowią ponad 30% jej zapisów, i wymusza konieczność modyfikacji rozwiązań prawnych obecnie funkcjonujących w polskim systemie zamówień publicznych. Wprowadzone dyrektywami zmiany pozwolą m.in. na uelastycznienie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych, ułatwiając korzystanie z procedury dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami, pozwalając na rezygnacje lub zmianę kolejności poszczególnych etapów w procedurze zamówienia publicznego i przewidując obowiązkowa komunikacje elektroniczna miedzy wykonawca i zamawiającym Wyzwania zamówień publicznych Według Oceny Skutków Regulacji nowej ustawy aktualne problemy w obszarze zamówień publicznych dotyczą m. in. zagadnień takich jak: 1) brak pewności prawnej w zakresie wyłączeń dotyczących zamówień in-house oraz współpracy publiczno-prywatnej, dot. bezpośredniego udzielania przez zamawiających (organy założycielskie, jednostki samorządu terytorialnego) zamówień poza procedurami przewidzianymi w Pzp tzw. podmiotom wewnętrznym, do których należy przede BIULETYN SZKOLENIOWY 7

8 wszystkim zaliczyć: instytucje gospodarki budżetowej oraz spółki komunalne; 2) braku możliwości udzielania zamówień w celu prowadzenia działalności sektorowej przez wszystkie kategorie zamawiających (obecnie tzw. zamówień sektorowych w bardziej elastycznych procedurach mogą udzielać wyłącznie podmioty prawa publicznego, przedsiębiorstwa publiczne oraz zamawiający działający na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych); 3) braku podstawy prawnej pozwalającej na zobowiązanie zamawiających do w pełni elektronicznego udzielania zamówień publicznych, w zakresie publikacji ogłoszeń, dokumentów zamówienia, komunikacji miedzy zamawiającym a wykonawca i składania ofert i wniosków z wykorzystaniem profilu nabywcy, znajdującego się m.in. na Platformie e-zamówienia, przygotowanej i udostępnionej zamawiającym przez Urząd Zamówień Publicznych; 4) braku podstawy prawnej pozwalającej na stosowanie trybów negocjacyjnych poprzedzonych ogłoszeniem o zamówieniu, tj. negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego, zapewniających możliwość wyboru przez zamawiających rozwiązań lepiej wpisujących się w ich oczekiwania, bardziej ekonomicznych, innowacyjnych, dostosowaniach do potrzeb zamawiającego i użytkowników przedmiotu zamówienia, m.in. w przypadku, gdy: potrzeby zamawiającego nie mogą zostać spełnione bez dostosowania łatwo dostępnych rozwiązań, zamówień obejmujących rozwiązania projektowe i innowacyjne, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia negocjacji lub dialogu, z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące charakteru, stopnia złożoności lub struktury prawnej lub finansowej albo z uwagi na ryzyko związane z przedmiotem zamówienia, gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób poprzez odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, specyfikacji lub referencji technicznych; w przypadku zamówień sektorowych pozwalających zamawiającym na stosowanie trybu dialogu konkurencyjnego; 5) braku możliwości uwzględnienia w zamówieniach publicznych konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przez wykonawce prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz zabezpieczenia społecznego, pozwalających na wykluczenie wykonawcy naruszającego obowiązki wynikające z tych przepisów; 6) odejście od konieczności przedkładania przez wszystkich wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacji; 7) pozornego powoływania się na zasoby podmiotów trzecich; 8) braku podstawy prawnej dokonywania wyboru oferty w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z wykorzystaniem rachunków kosztów cyklu życia (obejmującego koszty związane z: nabyciem, użytkowaniem wycofaniem z eksploatacji, kosztom ekologicznym związanym z cyklem życia produktu, usługi lub roboty budowlanej); 9) braku pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej modyfikacji zmiany umowy; 10) braku możliwości rozszerzenia zakresu ochrony prawnej wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych później progów unijnych na podstawowe czynności podejmowane przez zamawiających w postępowaniu: opis przedmiotu zamówienia, wybór oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8 W STRONĘ ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

9 Innowacje w przetargach Nowe przepisy nakładają na zamawiających szereg nieprzewidzianych dotychczasowymi przepisami obowiązków w zakresie weryfikacji sytuacji podmiotowej wykonawców. W szerszym niż dotychczas wymiarze ma również być wykorzystywana przez zamawiających wspólna dla krajów Unii Europejskiej baza e-certis. Przepisy dyrektyw promują rozwiązania innowacyjne, wprowadzając m.in. szczególny rodzaj współpracy zamawiającego z wykonawcami w ramach partnerstwa innowacyjnego. Ponadto, dyrektywy kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publiczno-prywatnej, w tym zamówień udzielanych podmiotom zależnym tj. powiązanym (tzw. zamówienia in-house) oraz dopuszczalne modyfikacje umów o zamówienie publiczne. Według ustawodawcy i stanowiska wyrażonego w Uzasadnieniu do ustawy zakres oraz skala koniecznych i potrzebnych zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych, wynikających z dyrektyw oraz służących zwiększeniu efektywności systemu zamówień publicznych, zasadne było opracowanie nowej ustawy całościowo regulującej problematykę zamówień publicznych, niż dokonywanie kolejnej nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy Pzp. Takie rozwiązanie zapewnić ma przede wszystkim prawidłowe wdrożenie postanowię dyrektyw, a także większa przejrzystość regulacji i ułatwić stosowanie przepisów, zapobiegnie powstaniu ewentualnych niespójności czy tez sprzeczności wewnętrznych oraz wątpliwości interpretacyjnych. Nowa ustawa, w ślad za postanowieniami dyrektyw, jak podkreśla się w Uzasadnieniu do niej, będzie miała na celu stworzenie mechanizmów umożliwiających najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, a także umożliwienie wykorzystania zamówień publicznych jako środka do realizacji przez państwo określonych celów i polityk, jak: innowacyjność, walka z wykluczeniem społecznym, ochrona środowiska Ponadto, w związku z tym, ze z udzielaniem zamówień publicznych wiąże się zazwyczaj wydatkowanie pieniędzy publicznych o znacznej wartości, konieczne jest zapewnienie warunków do ich skutecznego, przejrzystego i konkurencyjnego wydatkowania. Udzielanie zamówień publicznych powinno być prowadzone w taki sposób, który z jednej strony zapewni dostęp do tych zamówień i umożliwi konkurencje, prowadząca do uzyskania najbardziej ekonomicznie korzystnych ofert, a z drugiej strony pozwoli na kontrole takich postępowań i unikanie zjawisk sprzyjających korupcji. Projekt ustawy w ślad za obowiązującymi przepisami ustawy Pzp przewiduje wprowadzenie kwoty szacunkowej wartości zamówienia publicznego lub konkursu, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów projektowanej ustawy do udzielenia danego zamówienia publicznego lub organizowania konkursu. W przypadku zamówień klasycznych próg ten wynosi zł, co stanowi w przybliżeniu wyrażona w złotych w dotychczas obowiązujących przepisach równowartość kwoty euro. Najważniejsze planowane w nowej ustawie rozwiązania dotyczą: uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom poprzez: lepszego wykorzystania negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego; skrócenia minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień; zmniejszenia obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia; przedstawiania przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (potwierdzającego spełnianie kryterium kalifikacji, brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców) oraz żądania dokumentów wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jak również gdy będzie to rzeczywiście konieczne dla zapewniania prawidłowego przebiegu postępowania; zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje, lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych, obowiązek posługiwania się systemem e-certis; Elektronizacja zamówień Poprzez wprowadzenie obowiązkowego stosowania narzędzi elektronicznych w komunikacji miedzy wykonawca i zamawiającym w zamówieniach publicznych regulacja przyczyni się do rozwoju informatyzacji i e-administracji. Elektronizacja zamówień poprzez ograniczenie tradycyjnego obiegu pism i dokumentów, a także minimalizacje kosztów obsługi administracyjnej związanej z przetwarzaniem dokumentów papierowych będzie miała pozytywny wpływ na środowisko Elektronizacja zamówień poprzez uwzględnienie przewidywanych BIULETYN SZKOLENIOWY 9

10 udogodnień dla osób niepełnosprawnych może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego, a w sposób pośredni do ograniczenia wykluczenia społecznego. Stwarzanie warunków do większego stosowania kryteriów środowiskowych przy ocenie ofert wykonawców wpłynie na poprawę środowiska naturalnego. Wprowadzenie klauzul społecznych dotyczących udziału w postępowaniu zakładów chronionych oraz wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i defaworyzowane może przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia tych osób, co może powodować ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. Uwzględnienie konieczności przestrzegania przepisów ochrony środowiska przy realizacji zamówień publicznych wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego. W przypadku elektronizacji zamówień publicznych zmiany polegają na: a) wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawca i zamawiającym, b) wprowadzeniu obowiązku stosowania przy składaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu profilu nabywcy, stanowiącego rozwiązanie techniczne, umożliwiając realizacje procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie, c) stworzeniu elektronicznej platformy zamówień publicznych e-zamówienia, na której będzie znajdował się Biuletyn Zamówień oraz profil nabywcy i aukcje elektroniczne, dzięki czemu zwiększona zostanie dostępność oraz przejrzystość realizowanych procesów, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa danych, d) uproszczeniu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością, dzięki rozwiązaniom zapewnionym przez profil nabywcy oraz dzięki informacjom zawartych w ogłoszeniach oraz przekazywanych na platformę e- -Zamówień z profilu nabywcy. Nowa ustawa zachęca do promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Kładziony jest nacisk na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli opartej na efektywności kosztowej, jak również uwzględniającej inne aspekty niż cena lub koszt, tj. kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, niekoniecznie zaś oferty najtańszej, poprzez: uwzględnienie w kryteriach oceny ofert relacji jakości do ceny lub kosztu, dopuszczalność stosowania kryteriów dotyczących organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia, jeżeli te wymagania mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia publicznego, wykorzystanie w ramach kryterium kosztu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia, wprowadzenie zasady, e zastosowanie wyłącznie kryterium ceny jest dopuszczalne, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp., wprowadzenie nowej procedury partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku, promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz de faworyzowanych poprzez obniżenie warunku poziomu zatrudniania tych osób z 50% do 30%; zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom poprzez: 10 W STRONĘ ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

11 Z perspektywy cyklu życia Elementem odróżniającym projekt nowej ustawy od obowiązującej ustawy Pzp jest wprowadzenie możliwości wyboru kryterium kosztowego przy wykorzystaniu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia zamawianych produktów. Uwzględnić efektywność środowiskową Rozwój koncepcji zielonych zamówień publicznych spowodował konieczność opracowania i stosowania określonych i konkretnych metodyk pomiaru aspektów środowiskowych, które uwzględnia się w procedurach przetargowych. Ich celem jest eliminowanie dowolności i uznaniowości oraz zwiększanie obiektywizmu stosowanych wymogów ekologicznych. Do metody tych należy analiza cyklu życia, obecnie opracowywana w postaci analizy kosztów cyku życia, w celu nadania jej bardziej ścisłego, kwantytatywnego (liczbowego i wskaźnikowego) charakteru, umożliwiającego zobiektywizowany pomiar oddziaływania na środowisko ze strony danego (zamawianego) produktu lub procesu jego wytwarzania i dostarczania, na możliwie wszystkich etapach cyklu życia (tzw. od kołyski aż po grób ). W 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała dość rozbudowaną metodykę analizy aspektów środowiskowych produktów i organizacji, w postaci zaleceń i metodycznego przewodnika. W komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Zintegrowana polityka produktowa podejście oparte na cyklu życia produktów w środowisku uznano konieczność zintegrowanego podejścia do oddziaływania produktu na środowisko w całym cyklu życia. W Komunikacie w sprawie zrównoważonej gospodarki materiałami oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji z dnia 20 grudnia 2010 r. Rada zwróciła się do Komisji o opracowanie wspólnej metodyki oceny ilościowej oddziaływania produktów na środowisko w całym cyklu życia w celu wsparcia oceny i oznakowania produktów. W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności: 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy przedsiębiorczości i wymiany zapowiedziano, że zbadana zostanie możliwość ustanowienia wspólnej europejskiej metodyki oceny i znakowania produktów w celu rozwiązania kwestii oddziaływania na środowisko, w tym emisji dwutlenku węgla. Rezultatem wysiłków KE w celu opracowania zharmonizowanej metody oceny produktów i przedsiębiorstw pod kątem ich efektywności środowiskowej w cyklu życia Komisja opracowała, na bazie istniejących już wszakże metod, sposób oznaczania śladu środowiskowego produktu oraz śladu środowiskowego organizacji. Został on zawarty i opublikowany w formie Zaleceń Komisji w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (2013/179/UE). Zalecenie te nie mają wprawdzie charakteru obowiązkowego, lecz zawierają praktyczny przewodnik Przewodnik dotyczący śladu środowiskowego produktu. W opinii Komisji, zanim zostanie nałożony obowiązek stosowania takich zaleceń, konieczne jest jeszcze dalsze ulepszenie tych metod w celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych. Przewodnik ten przedstawia metodę modelowania oddziaływania przepływów materiałów i energii oraz emisji i strumieni odpadów związanych z produktem na środowisko, przez cały cykl życia produktu. Metodyka, poświęcona głównie analizie efektywności środowiskowej, dotyczy zarówno produktów, a więc towarów materialnych i usług, jak również samych organizacji, w szczególności tych wytwarzających produkty i świadczących usługi, w tym również instytucji publicznych. W kontekście wprowadzanych systemów zarządzania środowiskowego i zamówień publicznych uwzględniających aspekty środowiskowe, metodyka ta może okazać się niezwykle przydatna, dostarczając zobiektywizowanych kryteriów identyfikacji i określania oddziaływania środowiskowego ze strony produktów, usług i sposobu funkcjonowania organizacji. Dotyczy to przy tym zarówno produktów i usług posiadanych i użytkowanych w ramach organizacji (instytucji publicznej np. jednostce samorządu terytorialnego), usług świadczonych (w tym komunalnych), jak również, towarów i usług zamawianych w procesach przetargowych. Stosowanie metodyki pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej pozwala w kompleksowy sposób, a więc zgodnie z wymogami ekorozwoju, badać i monitorować środowiskowe aspekty świadczonych i zamawianych usług, produktów i sposobu funkcjonowania organizacji. Świadomość, wiedza i kompleksowe dane o efektywności środowiskowej produktów i usług, dostarczane przez metodykę, mogą stanowić duże ułatwienie w procesie tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentów kluczowych w każdym przetargu i szczególnie istotnych w konstruowaniu zielonych zamówień publicznych. W ramach podejścia uwzględniającego cykl BIULETYN SZKOLENIOWY 11

12 życia zamawianych produktów bierze się pod uwagę spektrum przepływów zasobów i oddziaływań środowiskowych związanych z produktem lub organizacją z perspektywy łańcucha dostaw. Podejście to obejmuje wszystkie etapy, od pozyskania surowców poprzez procesy związane z przetwarzaniem, dystrybucją, eksploatacją i wycofaniem z eksploatacji, a także wszelkie istotne powiązane oddziaływanie na środowisko, skutki dla zdrowia, zagrożenia związane z zasobami i obciążenia dla społeczeństwa. Stosując podejście do zamówień publicznych, a szerzej do zarządzania środowiskowego i polityki ekologicznej organizacji (instytucji publicznej) uwzględniającej cykl życia, oraz ogólnie myślenie w kategoriach cyklu życia produktu, bierze się pod uwagę wszelkie istotne dla środowiska interakcje związane z towarami, usługami, działaniami lub podmiotami z perspektywy łańcucha dostaw. Jest to podejście odwrotne do koncentrowania się wyłącznie na oddziaływaniu na poziomie miejsca lub wyłącznie na jednym rodzaju oddziaływania na środowisko w celu ograniczenia możliwości wystąpienia niezamierzonego przenoszenia obciążeń przenoszenia obciążenia związanego z oddziaływaniem na środowisko z jednego etapu łańcucha dostaw na inny, z jednej kategorii oddziaływania do innej, między oddziaływaniem a efektywnym gospodarowaniem zasobami lub między państwami. Efektywność kosztowa Elementem odróżniającym projekt nowej ustawy od obowiązującej ustawy Pzp jest wprowadzenie możliwości wyboru kryterium kosztowego przy wykorzystaniu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia Tak rozumiane kryterium kosztowe wykracza poza kryterium kosztów eksploatacji, do których odwołuje się ustawa Pzp. Projekt ustawy podobnie jak dyrektywy wprowadza definicje cyklu życia, która jest bardzo zbliżona do definicji cyklu życia produktu obowiązującej na gruncie ustawy Pzp, z tą różnicą, ze odnosi się nie tylko do danego produktu, ale również do obiektu budowlanego lub świadczenia usług. Pojęcie rachunku kosztów cyklu życia oznacza z kolei wszystkie koszty ponoszone w trakcie cyklu życia robót budowlanych, dostaw lub usług. Obejmuje koszty wewnętrzne, ponoszone przez zamawiających lub innych użytkowników, takie jak koszty zużycia energii, materiałów eksploatacyjnych, koszty utrzymania, koszty demontażu i recyklingu. Ponadto, rachunek kosztów cyklu życia może obejmować koszty przypisane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z produktem, usługą lub robotami budowlanymi na przestrzeni ich cyklu życia, np. koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne koszty łagodzenia zmiany klimatu. Projektodawca nie narzucił obowiązku uwzględniania wszystkich kosztów w ramach rachunku cyklu życia, umożliwiając bardziej elastyczne zastosowanie tej koncepcji w zależności od przedmiotu zamówienia oraz opracowanej metodologii. Sama koncepcja rachunku kosztów cyklu życia pozwala nie tylko na określenie ekonomiki zakupu produktu, ale również na finansową wycenę wpływu produktu na środowisko Zewnętrzne koszty środowiskowe są ujmowane w rachunku kosztów cyklu życia LCC (Life Cycle Costs) o ile można określić i zweryfikować ich wartość pieniężna Projektowane przepisy wprowadzają fakultatywność w zakresie stosowania rachunku kosztów cyklu życia oraz określenia rodzajów kosztów w niej uwzględnionych Zamawiający nie mają obowiązku stosowania podejścia kosztowego. Jednakże, jeśli zamawiający zdecyduje się na zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia wymaga to od niego uszczegółowienia zakresu wymaganych od wykonawców informacji oraz wskazania metody szacowania wartości kosztów. Nie dotyczy to jednak postępowań przetargowych, w których przedmiot zamówienia jest objęty wspólną metodologią szacowania rachunku kosztów cyklu życia W takim przypadku zamawiający udzielając zamówienia 12 W STRONĘ ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

13 z wykorzystaniem LCC, jest zobowiązany do zastosowania w postępowaniu przetargowym określonej metodologii. Projekt ustawy nie określa jednolitej metodologii szacowania kosztów cyklu życia stosowanej powszechnie w odniesieniu do wszystkich rodzajów zamówię publicznych. Zamawiający mogą zdecydować się na wykorzystanie jednej z istniejących już na rynku metodologii lub wypracować własna metodologie, którą mogą stosować na potrzeby określonego zamówienia, określonych typów zamówię lub wszystkich udzielanych przez siebie zamówię uwzględniających metodę kosztowa. W przypadku jednak wprowadzenia obowiązkowej wspólnej metody kalkulacji kosztów cyklu życia na mocy unijnego aktu ustawodawczego przyjętego w określonej dziedzinie, zamawiający będą ją stosować w ramach postępowania przetargowego. Dotychczas, na szczeblu unijnym została wypracowana tylko jedna taka metodologia dyrektywa 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego wprowadziła obowiązek uwzględniania aspektów środowiskowych w zamówieniach na zakup pojazdów transportu drogowego. Mimo to projekt ustawy odsyła do załączników dyrektyw, odwołujących się do tego aktu unijnego. Taki zabieg ma ochronić przed koniecznością nowelizacji ustawy w przypadku gdy katalog aktów unijnych wymienionych w załączniku XIII do dyrektywy klasycznej 2014/24/UE lub w załączniku XV do dyrektywy sektorowej 2014/25/UE ulegnie zmianie. Nalepy bowiem zauważyć, ze w dyrektywach podkreślono potrzebę kontynuacji na szczeblu unijnym działań zmierzających do określenia wspólnych metodologii dotyczących rachunku kosztów cyklu życia dla konkretnych kategorii dostaw lub usług. Nalepy się zatem spodziewać, ze tego typu metodologie zostaną wypracowane w przyszłości także w innych dziedzinach. Regionalne lub lokalne metody szacowania kosztów środowiskowych W celu zagwarantowania przestrzegania przez zamawiających podstawowych zasad udzielania zamówię, tj. równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców oraz obowiązku działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny, projektodawca określił warunki, które łącznie musi spełniać metoda stosowana do szacowania zewnętrznych kosztów środowiskowych Metody szacowania zewnętrznych kosztów środowiskowych mogą zostać opracowane na dowolnym szczeblu administracyjnym. Moa zatem miedz charakter krajowy, regionalny lub lokalny. W celu uniknięcia zakłócenia konkurencji, opracowane metody powinny jednak zachować charakter ogólny, zamiast służyć jedynie na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powinny być również opracowane z wyprzedzeniem, w sposób obiektywny i niedyskryminujący oraz dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. Innym istotnym elementem wprowadzonym projektem ustawy jest doprecyzowanie warunku odnoszącego się do powiązania kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia. Dla lepszego uwzględnienia kwestii społecznych i środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma możliwość stosowania kryteriów oceny ofert w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw lub usług, które maja być zrealizowane, we wszystkich aspektach i na każdym etapie cyklu życia tych robót, dostaw lub usług. Dotyczy to zarówno wydobycia surowców przeznaczonych dla danego produktu, jak i innych etapów, na utylizacji kończąc, łącznie z czynnikami związanymi z konkretnym procesem produkcyjnym, dostarczeniem lub obrotem i jego warunkami w odniesieniu do tych robót, dostaw lub usług, bać tez z konkretnym procesem na późniejszym etapie ich cyklu życia, nawet jeśli te czynniki nie są ich istotnym elementem. Zgodnie z wyrokiem Trybunału z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie C-368/10 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów, kryteria odnoszące się do takich procesów produkcji lub dostarczania mogą zakładać, ze przy produkcji zakupionych produktów nie stosowano toksycznych chemikaliów lub, ze zakupione usługi świadczone są z wykorzystaniem energooszczędnych urządzeń Obejmuje to także kryteria oceny ofert lub warunki realizacji zamówienia związane z dostarczaniem lub wykorzystaniem produktów sprawiedliwego handlu w trakcie wykonywania zamówienia, łącznie z wymogiem zapłacenia producentom ceny minimalnej i premii. Wymóg związku kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia wyklucza kryteria odwołujące się do ogólnej polityki firmy, których nie można uznać za czynnik charakteryzujący konkretny proces produkcji lub dostarczania zakupionych robót, dostaw lub usług. Zamawiający nie może zatem wymagać od oferentów aby prowadzili określoną politykę społeczną lub politykę środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorców Stawianie tak ogólnie sformułowanych kryteriów naruszałoby podstawowe zasady udzielania zamówię, tj. równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz obowiązek przejrzystego i proporcjonalnego działania ze strony zamawiającego Projekt ustawy w myśl przepisów dyrektyw formułuje zasady określania kryteriów oceny ofert, stanowiące skodyfikowanie utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału. Zgodnie z projektowanymi przepisami kryteria oceny ofert powinny być skonkretyzowane przez zamawiającego Udzielanie zamówienia na podstawie obiektywnych kryteriów gwarantuje bowiem przestrzeganie zasad niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców. Stwarza tym samym możliwość obiektywnego porównania relatywnej wartości ofert, pozwalając na ustalenie w warunkach efektywnej konkurencji, która z ofert jest najkorzystniejsza ekonomicznie. Sformułowanie kryteriów udzielenia zamówienia w sposób obiektywny, powinno wyłączać możliwość arbitralnej decyzji ze strony zamawiającego Ponadto w projekcie ustawy znalazły się regulacje dot. sposobu określania wag kryteriów oceny ofert. Zamawiający będzie zobowiązany do wskazywania w dokumentach zamówienia kryteriów oceny ofert oraz względnej wagi, jaka przypisze każdemu z kryteriów służących wyborowi oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ofertę najkorzystniejsza ekonomicznie określać będzie wyłącznie na podstawie ceny. Odstępstwa od powyższego obowiązku wskazania wagi przypisanej kryteriom oceny ofert będą mogły miedz miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wagi te nie będą mogły być ustalone z wyprzedzeniem, zwłaszcza w przypadku złożonego charakteru zamówienia. W tych sytuacjach zamawiający będzie mógł wskazać kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego BIULETYN SZKOLENIOWY 13

Data sporządzenia 17.04.2015 r.

Data sporządzenia 17.04.2015 r. Nazwa projektu Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Urząd Zamówień Publicznych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydrukowana na papierze z recyklingu. Autor opracowania: Maciej Krzyczkowski. Fotografia na okładce: Ewelina Kosela

Publikacja została wydrukowana na papierze z recyklingu. Autor opracowania: Maciej Krzyczkowski. Fotografia na okładce: Ewelina Kosela Szanowni Państwo! Przekazuję w Państwa ręce publikację dedykowaną organizacjom, które przygotowują się do złożenia wniosku o rejestrację w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). EMAS, to coś więcej niż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r.

Sprawozdanie. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I. PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku Warszawa, maj 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I. PRAWNE

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych w Polsce 15 stycznia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych

Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych 2011 Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych Warszawa 2011 Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku

Sprawozdanie. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 STRESZCZENIE... 7 I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej - szkolenie dla dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej Szkolenia są realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010 RADA MINISTRÓW POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010 Warszawa, grudzień 2002 r. Spis treści WPROWADZENIE 1 Strona Rozdział 1. CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. kwiecień czerwiec 2014 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. kwiecień czerwiec 2014 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH kwiecień czerwiec 2014 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych 12 września 2012 rok I. Cel projektowanej ustawy Celem projektowanych założeń jest rozszerzenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych Warszawa, 2014 Zamówienia publiczne w

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo