WSTĘP. W trakcie badania due diligence Inwestorowi zostanie przydzielony opiekun będący przedstawicielem Zarządu Spółki (administrator Data Room).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP. W trakcie badania due diligence Inwestorowi zostanie przydzielony opiekun będący przedstawicielem Zarządu Spółki (administrator Data Room)."

Transkrypt

1 Zakres i procedury ograniczonego badania spółki działającej pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego MESKO-AGD Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (REGULAMIN DATA ROOM) WSTĘP Badanie due diligence Zakładu Produkcyjno-Handlowego Artykułów Gospodarstwa Domowego MESKO-AGD Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zostanie przeprowadzone w formule data room, w terminie określonym przez Ministerstwo Skarbu Państwa, w siedzibie Spółki (adres: ul. Asfaltowa 1, Skarżysko-Kamienna), w pomieszczeniu wskazanym przez Zarząd Spółki, które będzie dostępne dla Inwestorów w ciągu kolejnych 3 dni roboczych - w godzinach od 9:00 do 14:00. W trakcie badania due diligence Inwestorowi zostanie przydzielony opiekun będący przedstawicielem Zarządu Spółki (administrator Data Room). REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Potencjalnego Inwestora oraz osób z nim współpracujących (doradców, konsultantów, współpracowników, reprezentantów) z Data Room, zlokalizowanego w siedzibie Spółki. 1. Informacje udostępniane w Data Room 1.1. Informacje w Data Room (dalej: Informacja ) zostaną udostępnione przez Spółkę. Informacja stanowi informację określoną w Zobowiązaniu do zachowania poufności (Załącznik nr 2) podpisanym przez Potencjalnego Inwestora i może być wykorzystana wyłącznie w celach związanych z ustaleniem możliwości nabycia udziałów Spółki oraz nie może być udostępniana innym podmiotom za wyjątkiem przypadków związanych z procesem decyzyjnym; 1.2. Skarb Państwa nie udziela żadnych pełnomocnictw ani gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności w związku z niedokładnymi i/lub niekompletnymi Informacjami; 1.3. pod pojęciem dokument należy rozumieć każdą Informację utrwaloną na piśmie, mikrofilmach, negatywach, fotografiach, także w formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy, dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej; 1.4. dokumenty w Data Room mogą być uzupełniane przez Spółkę. W takim przypadku Spółka poinformuje wszystkich Potencjalnych Inwestorów dopuszczonych do badania Spółki o zmianach dokonanych w dokumentach dostępnych w Data Room poprzez przesłanie uaktualnionej wersji Spisu dokumentów Data Room do wszystkich Potencjalnych Inwestorów. Jednakże Skarb Państwa nie ma obowiązku informować o takich zmianach lub korygować niezgodności Informacji; 1.5. informacje niejawne, w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r., nr 182, poz.1228.) nie będą udostępniane.

2 2. Dokumenty 2.1. spis Informacji udostępnianych przez Spółkę w Data Room stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu; 2.2. żadne dokumenty udostępnione w Data Room nie mogą być usunięte ani kopiowane lub skanowane przez osoby badające Spółkę. Prośby o kopiowanie ograniczonej liczby dokumentów (których zbadanie wymaga dokładnego przeanalizowania poza obszarem Data Room) mogą być rozważone, chociaż rezerwuje się prawo do odmowy. Prośby o kopiowanie powinny być złożone na formularzu Data Room Zapotrzebowanie na kopię dostępnym w Data Room (Załącznik nr 4); 2.3. żadne dokumenty nie mogą być znaczone, zmieniane, modyfikowane lub niszczone w jakikolwiek sposób. Dokumenty mogą być wyjęte z segregatora lub skoroszytu, w którym są przechowywane, lecz powinny być włożone dokładnie w to samo miejsce, w takiej samej formie jak początkowo; 2.4. dokumenty, które są złączone lub zszyte nie mogą być rozłączane. Będziecie Państwo poproszeni o wskazanie spośród osób dokonujących badania Przedstawiciela, którego zadaniem będzie sprawdzenie przed opuszczeniem Data Room, czy wszystkie dokumenty z Data Room zostały zwrócone na swoje miejsca w stanie nienaruszonym; 2.5. telefony komórkowe oraz komputery osobiste (bez funkcji skanowania) mogą być używane w Data Room. Skarb Państwa ani Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione przez gości do Data Room; powinny być one zabrane pod koniec każdego dnia wizyty. 3. Pytania / Zagadnienia 3.1. Przedstawiciele Spółki będą obecni w Data Room w celu nadzorowania procesów badania oraz celem rozwiązywania jedynie problemów o charakterze administracyjnym. Osoby prowadzące badanie Spółki powinny stosować się do instrukcji / wytycznych wydawanych przez Administratora Data Room, 3.2. Wszystkie pytania natury merytorycznej powstałe w związku z udostępnionymi informacjami lub prośby o dodatkowe informacje muszą być przedstawiane w formie pisemnej Administratorowi. Pytania od zespołu Potencjalnego Inwestora powinny być zebrane przez Przedstawiciela Potencjalnego Inwestora. Jeden zestaw pytań może być przedstawiany na koniec każdego dnia, podczas którego Potencjalny Inwestor będzie przeprowadzał badanie. 4. Spotkanie z kierownictwem Spółki Podczas trwania badania Spółki, na prośbę Przedstawiciela Potencjalnego Inwestora, zgłoszoną Administratorowi Data Room, możliwe jest przeprowadzenie spotkania z reprezentantami kierownictwa Spółki. Ze względu na ograniczony czas badania Spółki będziemy wdzięczni za zgłoszenie takiej prośby w początkowym okresie przeprowadzania due diligence Spółki. 5. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Podczas trwania badania Spółki, na prośbę Przedstawiciela Potencjalnego Inwestora, zgłoszoną do Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, możliwe jest przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odnośnie pomocy publicznej dla Spółki. 2

3 6. Wizyty w obiektach Spółki Wizytacja obiektów Spółki w ramach due diligence wymaga wcześniejszych uzgodnień z Zarządem Spółki (za pośrednictwem Administratora Data Room). W imieniu... (nazwa Potencjalnego Inwestora) niniejszym zobowiązuję się przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu Data Room oraz przyjmuję odpowiedzialność za wszelkie naruszenia powyższego Regulaminu przez któregokolwiek z jego pracowników, przedstawicieli, pełnomocników lub doradców.... (podpis)... (imię i nazwisko)... (stanowisko) Warszawa, dnia 2013 r. 3

4 Załącznik nr 1 do Reg. Data Room OŚWIADCZENIE POTENCJALNEGO INWESTORA O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM DATA ROOM ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO MESKO-AGD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Niżej podpisany... (imię i nazwisko, stanowisko, prawo do reprezentowania Potencjalnego Inwestora)... (nazwa Potencjalnego Inwestora)... (adres, nr rejestru handlowego) zwany dalej Potencjalnym Inwestorem, w związku z uczestnictwem w procesie prywatyzacji prowadzonym w trybie aukcji ustnej ogłoszonej publicznie dotyczącego zakupu (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiem) udziałów o wartości nominalnej 491,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) każdy, należących w 28,12% do Skarbu Państwa i 71,88% do OPERATOR ARP Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego MESKO-AGD Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem i procedurami ograniczonego badania Spółki i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu DATA ROOM oraz przyjmuję odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu przez któregokolwiek z pracowników, przedstawicieli, pełnomocników lub doradców uczestniczących w badaniu Spółki. Podpis reprezentanta Potencjalnego Inwestora Miejscowość i data Osoby upoważnione przez Potencjalnego Inwestora... (nazwa Potencjalnego Inwestora) do przeprowadzenia badania spółki MESKO-AGD Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej w okresie... (proponowany przez Potencjalnego Inwestora termin przeprowadzenia badania) Imię i Nazwisko Stanowisko i nazwa firmy Nr dowodu osobistego / paszportu (Przedstawiciel Potencjalnego Inwestora)

5 ZOBOWIĄZANIE DOCHOWANIA POUFNOŚCI Załącznik nr 2 do Reg. Data Room Niżej podpisany... (imię i nazwisko, stanowisko, prawo do reprezentowania Potencjalnego Inwestora)... (nazwa Potencjalnego Inwestora)... (adres, nr rejestru handlowego) zwany dalej Potencjalnym Inwestorem, w związku z uczestnictwem w procesie prywatyzacji prowadzonym w trybie aukcji ustnej ogłoszonej publicznie dotyczącego zakupu (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiem) udziałów o wartości nominalnej 491,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) każdy, należących w 28,12% do Skarbu Państwa i 71,88% do OPERATOR ARP Sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego MESKO-AGD Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, zwanej dalej Spółką zobowiązuje się do: a) traktowania wszystkich Informacji uzyskanych w formie pisemnej bądź ustnej ze Spółki, Ministerstwa Skarbu Państwa, jako poufnych, chyba, że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane Potencjalnemu Inwestorowi lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli, b) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje, w tym: techniczne, technologiczne, prawne, ekonomiczne, finansowe i organizacyjne dotyczące Spółki uzyskane podczas lub w związku z badaniem, niezależnie od formy przekazania tych Informacji i źródła ich pochodzenia, c) wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z określeniem możliwości nabycia udziałów Spółki; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Skarbu Państwa czy Spółki oraz nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym także podmiotom powiązanym kapitałowo, za wyjątkiem przypadków związanych z procesem decyzyjnym (uzyskanie w ramach grupy kapitałowej Potencjalnego Inwestora wymaganych zgód związanych z możliwością nabycia udziałów Spółki) oraz podmiotów lub osób współpracujących z Potencjalnym Inwestorem przy przygotowaniu propozycji zakupu udziałów Spółki (doradcy, konsultanci, współpracownicy, reprezentanci, etc.). Każdy ze współinwestorów / członków konsorcjum, jak również utworzony na potrzeby transakcji podmiot specjalnego przeznaczenia (ang. SPV ) jest także zobowiązany do podpisania Zobowiązania dochowania poufności, d) nieudzielania informacji dotyczących swojego zainteresowania nabyciem udziałów Spółki, jak też danych związanych z warunkami, regulacjami i innymi szczegółami negocjacji tzw. osobom / stronom trzecim (w tym w szczególności innym Potencjalnym Inwestorom, a także środkom masowego przekazu) poza przypadkami wymaganymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa, e) pokrycia wszystkich szkód poniesionych przez Skarb Państwa lub Spółkę z tytułu niedotrzymania postanowień niniejszego zobowiązania przez: swoich przedstawicieli, pracowników i doradców, a także przedstawicieli, pracowników i doradców współinwestorów / członków konsorcjum, jak również utworzonego na potrzeby transakcji podmiotu specjalnego przeznaczenia (ang. SPV ), f) niniejsze zobowiązanie wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostaje wiążące przez trzy lata od tej daty. Podpis reprezentanta Potencjalnego Inwestora Miejscowość i data 5

6 Załącznik nr 3 do Reg. Data Room Załącznik: zakres dokumentacji podlegających ograniczonemu badaniu Zestawienie dokumentów i informacji, które będą udostępnione przez Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego MESKO-AGD Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej w trakcie badania Spółki DANE KORPORACYJNE 1. Umowa Spółki. 2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Uchwały Rady Nadzorczej powołujące obecny Zarząd Spółki. 4. Wszelkie umowy udziałowców lub inne podobne umowy, w szczególności umowy dotyczące przeniesienia udziałów lub składników majątkowych Spółki. 5. Kopie protokołów ze Zgromadzeń Udziałowców (za lata ). 6. Informacje o kapitale zakładowym oraz informacje w sprawie uchwalonego lub planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz kopii ewentualnych wniosków złożonych do sądu rejestrowego (za lata ). 7. Wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym oraz nadzorującym Spółki, sumarycznie dla zespołu zarządzającego i nadzorującego, za ostatnie 3 lata obrotowe, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku. DANE FINANSOWE 1. Raporty i opinie biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe ( ). 2. Sprawozdania finansowe wraz z informacją dodatkową za ostatnie 3 lata obrotowe ( ). 3. Sprawozdania Zarządu za ostatnie 3 lata obrachunkowe ( ). 4. Biznes plan na 2013 r. wraz z informacją o stanie wykonania planu 5. Informacja odnośnie sposobu prowadzenia kont księgowych (układ rodzajowy/funkcjonalny). 6. Zestawienie umów ubezpieczenia w podziale na rodzaje ubezpieczeń (np. majątkowe, osobowe) z podaniem ilości umów, zakresu ubezpieczenia, okresu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, sumy składek ubezpieczenia. 7. Zestawienie danych dotyczących czynnych kredytów, tj. data zawarcia umowy kredytowej, cel przeznaczenia kredytu, kwota kredytu, kwota raty, okres kredytowania, zaległości w spłacie rat kredytowych, informacja odnośnie warunków rozwiązania umowy. W przypadku przyznanych kredytów w rachunku bieżącym podanie: wartości przyznanego kredytu, daty przyznania, okresu obowiązywania umowy kredytowej, aktualnej kwoty wykorzystania kredytu, kosztów obsługi umowy kredytowej, informacja odnośnie warunków rozwiązania umowy. 8. Sprawy podatkowe: a) zestawienie informacji na temat kontroli skarbowych przeprowadzonych w Spółce w ostatnich trzech latach obrotowych z podaniem terminu przeprowadzonej kontroli, jej zakresu, zaleceń pokontrolnych oraz informacji dotyczących realizacji tychże zaleceń; b) deklaracje CIT za lata oraz inne deklaracje podatkowe dokumentujące potrącany podatek u źródła; 6

7 c) deklaracje VAT za lata ; d) deklaracje PIT-4 i ZUS-DRA za lata ; e) deklaracje podatku od nieruchomości za lata ; f) wszelkie dokumenty dotyczące rejestracji Spółki dla celów podatkowych. 9. Dokumenty: a) instrukcja dotycząca inwentaryzacji, b) dokumentację systemu komputerowego. 10. Zestawienie kontraktów długoterminowych z podaniem: daty podpisania kontraktu, okresu umowy, wartości kontraktu, warunków rozwiązania kontraktu. DANE PRACOWNICZE 1. Struktura zatrudnienia według stanów na koniec lat obrotowych 2010, 2011, 2012 r. oraz 30 września 2013 r. z rozbiciem na: b) stanowiska ilościowo: pracownicy zarządu i kierownictwo (rada nadzorcza jeżeli ma wynagrodzenie, zarząd, kierownicy, dyrektorzy), pracownicy administracyjno-biurowi (księgowość, płace, kadry, sekretariat, eksport, informatyk, projektanci itp.), pracownicy wydziałowi (magazynierzy, ochrona, sprzedawcy, sprzątaczki itp.), pracownicy pośrednio produkcyjni (brygadziści, technolodzy itp.), pracownicy bezpośrednio produkcyjni c) umowy na czas określony i na czas nieokreślony; d) grupy wiekowe; e) wykształcenie; f) staż pracy. 2. Zestawienie ilościowe osób w wieku przedemerytalnym, z rozbiciem na pracowników nabywających prawa do emerytury (świadczeń/zasiłków przedemerytalnych) na przestrzeni lat Regulamin pracy. 4. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami ZUS. 6. Przykłady umów o pracę (na czas nieokreślony i na czas określony), umów zleceń / o dzieło oraz porozumień/wypowiedzeń zmieniających - bez danych osobowych. 7. Wykaz osób zarządzających oraz kadry kierowniczej - ze wskazaniem podstaw zatrudnienia. 8. Zestawienie informacji na temat kontroli PIP przeprowadzonych w Spółce w ostatnich trzech latach z podaniem terminu przeprowadzonej kontroli, jej zakresu, zaleceń pokontrolnych oraz informacji dotyczących realizacji tychże zaleceń. MAJĄTEK 1. Wykaz księgowy majątku Spółki (grupy 0-8 oraz wartości niematerialne i prawne w tym w 100% umorzone) według stanu na dzień r. zawierający następujące informacje: b) lp., c) grupa GUS, d) numer inwentarzowy, e) nazwa środka trwałego, f) rok budowy, g) rok przyjęcia do ewidencji, h) wartość księgowa brutto, i) wartość księgowa netto, j) wartość umorzenia, k) wartość amortyzacji, l) stawka amortyzacji (także w przypadku środków w 100% umorzonych). 2. Informacje na temat stosowanej metod wyceny zapasów. 7

8 3. Aktualne odpisy z ksiąg wieczystych, mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów. 4. Książki obiektów budowlanych. 5. Własność intelektualna: a) informacje i kopia dokumentacji dotyczącej przysługujących Spółce praw własności intelektualnej, w szczególności praw do znaków towarowych (zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych), wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), wynalazków (zarówno opatentowanych, jak i nieopatentowanych), projektów racjonalizatorskich, topografii układów scalonych, baz danych w znaczeniu ustawy o ochronie baz danych, know-how, wszelkich materiałów, produktów i dzieł, które mogą stanowić utwory lub przedmioty praw pokrewnych w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także domen internetowych, w tym wszelkich praw pierwszeństwa do dokonania odpowiednich zgłoszeń w Urzędzie Patentowym lub jego zagranicznych lub międzynarodowych odpowiednikach, lub praw ze zgłoszeń; b) wykaz praw autorskich, praw do oprogramowania, innych praw z zakresu własności intelektualnej. Informacje o korzystaniu przez Spółkę z przedmiotów praw własności intelektualnej lub przemysłowej należących do innych osób wraz kopiami odpowiednich dokumentów, w szczególności kopiami umów licencyjnych albo przenoszących odpowiednie prawa, zawartych przez Spółkę. 6. Informacja dotycząca składników majątku, które Spółka zamierza sprzedać w ciągu najbliższych 18 miesięcy. ŚRODOWISKO I BHP 1. Sprawozdania zbiorcze dot. korzystania ze środowiska i wnoszonych opłat za lata i zestawienie dot. kar za przekroczenia jeśli wystąpiły. 2. Zasady przydziału posiłków profilaktycznych (zarządzenie). 3. Wielkość wydatków na świadczenia socjalne. 4. Badania lekarskie pracowników, sposób zorganizowania opieki medycznej. 5. Informacje o wypadkach przy pracy, w drodze do/z pracy. Ilość dni nieobecności w pracy na skutek wypadku przy pracy, przyczyny wypadków. 6. Informacje o poniesionych w wyniku zaistnienia wypadków w pracy kosztów finansowych (odszkodowania, renty itp.). 7. Rejestr chorób zawodowych i ich przyczyny, jakie występują zobowiązania z tego tytułu. 8. Szkolenia bhp (harmonogram, wykonanie, koszt szkoleń, czy wykonywane są inne szkolenia). 9. Instalacja przeciwpożarowa (jakie zabezpieczenia, kto dokonuje kontroli, jak często, jakie są koszty tej kontroli). 10. Aktualne pomiary stanu ochrony przeciwporażeniowej (kto wykonuje, jak często). POMOC PUBLICZNA 1. Informacje na temat pomocy publicznej na ratowanie. 2. Informacje na temat pomocy publicznej na restrukturyzację 8

9 Data Room Zapotrzebowanie na kopię... (imię i nazwisko) Załącznik nr 4 do Reg. Data Room... (stanowisko)... (nazwa firmy) Proszę o udzielenie pozwolenia na wykonanie kopii w jednym egzemplarzu następujących dokumentów: 1)..., 2)..., 3)... Uzasadnienie... Podpis reprezentanta Potencjalnego Inwestora Miejscowość i data AKCEPTUJĘ Administrator DATA ROOM Zgodę na wykonanie kopii wydaje Administrator DATA ROOM w porozumieniu z Członkiem Zarządu Spółki. Podpisy członków Komisji aukcyjnej: Łukasz Stackiewicz Sandra Malinowska Paweł Buc..... Warszawa,

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. Procedura sprzedaży udziałów Spółki Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o. 1. Informacje o publicznym zaproszeniu do negocjacji, ze wskazaniem przedmiotu negocjacji Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Jednostka Realizująca Projekt Adres: ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary tel. (+48) 68 479-46-22 (07) fax.(+48) 68 479-46-25 adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH

REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH Gdańsk Przedmiotem Regulaminu są zasady realizacji współpracy w zakresie umów badań klinicznych pod

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny www.eurosystem.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. R E G U L A M I N określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo