N a k ł a d y w z a k r e s i e u p r a w : L p. R o d z a j k o s z t u r r. 1 Z a k u p n a s i o n Z a k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N a k ł a d y w z a k r e s i e u p r a w : L p. R o d z a j k o s z t u r r. 1 Z a k u p n a s i o n Z a k"

Transkrypt

1 Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w K awę czynie O b s z a r g r u n t ó w z p o d z i a ł e m n a k l a s y : o g ó l n y o b s z a r g r u n t ó w - 3 8, 0 7 h a w t y m : g r u n t y o r n e - 2 9, 9 2 h a s a d - 1, 2 4 h a p a s t w i s k o i ł ą k a - 1, 1 3 h a p o z o s t a ł e g r u n t y ( p o d z a b u d o w ą p a r k, d r o g i i n i e u ż y t k i ) - 5, 7 8 h a K l a s a I I I I I I V R a z e m O b s z a r h a 1, , 3 2 1, , 9 2 P o ł o ż e n i e ( o d D P S ) : - d z i a ł k i n r 1 1 / 2, 1 1 / 3, 6 1 / 5, 6 1 / 6 p o ł o ż o n e w o b r ę b i e D o m u, - d z i a ł k a n r 8 9 / 2 p o ł o ż o n a w o d l e g ł o ś c i m, - d z i a ł k a n r 1 p o ł o ż o n a w o d l e g ł o ś c i m, - d z i a ł k a n r p o ł o ż o n a w o d l e g ł o ś c i m. R z u t p ł a s k i g r u n t ó w w z a ł ą c z e n i u. K l a s a z i e m i p o d a n o w p k t. 1. R o d z a j p r o w a d z o n y c h u p r a w o r a z z b i o r y w r o k u : R o d z a j L p. u p r a w Z b i o r y - C e n a Z b i o r y - C e n a t o n W a r t o ś ć t o n W a r t o ś ć 1 p s z e n i c a p s z e n ż y t o j ę c z m i e ń k u k u r y d z a c y k o r i a z i e m n i a k i w a r z y w a o w o c e R a z e m :

2 N a k ł a d y w z a k r e s i e u p r a w : L p. R o d z a j k o s z t u r r. 1 Z a k u p n a s i o n Z a k u p n a w o z ó w Z a k u p ś r. o c h r o n y r o ś l i n N a j e m k o m b a j n u z b o ż N a j e m k o m b. d o - - z b. k u k u r y d z 6 U s ł u g a s u s z e n i a - - k u k u r y d z y 7 P o d a t e k g r u n t o w y R a z e m G o s p o d a r s t w o p r o w a d z i t z w. k s i ę g o w o ś ć u p r o s z c z o n ą, d l a t e g o n i e m o ż n a p o d a ć w y s o k o ś c i o s i ą g n i ę t e g o z y s k u z p r o d u k c j i r o ś l i n n e j i o s o b n o z p r o d u k c j i z w i e r z ę c e j. N a t o m i a s t o g ó l n y w y n i k f i n a n s o w y z a r. w y n i ó s ł z ł. N a k o n t o S t a r o s t w a o d p r o w a d z o n o 5 0 % z y s k u t j z ł. P o z o s t a ł e 5 0 % p r z e z n a c z o n o n a z w i ę k s z e n i e ś r o d k ó w o b r o t o w y c h g o s p o d a r s t w a. C a ł o ś ć z a p a s ó w z b o ż a p r z e z n a c z o n o n a p o t r z e b y w ł a s n e g o s p o d a r s t w a t j. d o s i e w u i n a p a s z ę. N a t o m i a s t z b i o r y z i e m n i a k ó w - n a s p r z e d a ż d l a p o t r z e b D o m u, p a s z ę i s a d z e n i a k i. W a r z y w a i o w o c e n a s p r z e d a ż d l a p o t r z e b D o m u. G o s p o d a r s t w o p r o w a d z i h o d o w l ę t r z o d y c h l e w n e j i b y d ł a o p a s o w e g o. R o d z a j i n w e n t r. n a r. ż y w e g o Ś r e d n. S p r z e d. W a r t o ś ć Ś r e d n. S p r z e d. W a r t o ś ć s z t s z t q s p r z e d. s z t s z t q s p r z e d. T r z o d a c h l e w n a B y d ł o o p a s o w e R a z e m : N a k ł a d y n a h o d o w l ę i n w e n t a r z a ż y w e g o : 25

3 L p. R o d z a j k o s z t ó w r. n a r. 1 P a s z a w ł a s n a Z a k u p p a s z y i k o n c e n t r a t ó w p a s z o w y c h 3 U s ł u g i w e t e r y n a r y j n e R a z e m P a r k m a s z y n : L p R o d z a j m a s z y n P o s i a d a n y w s z t u k a c h P o t r z e b y 1 C i ą g n i k i 2 2 P r z y c z e p y c i ą g n i k o w e 3 3 Ł a d o w a c z o b o r n i k a 1 4 R o z t r z ą s a c z o b o r n i k a 1 5 O p r y s k i w a c z 2 6 K o s i a r k a c i ą g n i k o w a 1 7 P r a s a d o s ł o m y 1 8 E l e w a t o r d o s ł o m y 1 9 D m u c h a w a d o z b o ż a S a d z a r k a d o z i e m n i a k ó w K o p a c z k a c i ą g n i k o w a S i e w n i k z b o ż o w y P ł u g K u l t y w a t o r B r o n y K o m b a j n d o z b i o r u k u k u r y d z y S u s z a r n i a z i a r n a k u k u r y d z y 1 W s z y s t k i e m a s z y n y w y k a z a n e w p k t 1 4 s ą n i e z b ę d n e d o p r a c y w g o s p o d a r s t w i e. W r. b y ł z a t r u d n i o n y j e d e n p r a c o w n i k n a p e ł n y m e t a c i e. A k t u a l n i e g o s p o d a r s t w o n i e z a t r u d n i a p r a c o w n i k ó w n a c z a s n i e o k r e ś l o n y n a p e ł n y m e t a c i e. N a t o m i a s t z a t r u d n i a s i ę p r a c o w n i k ó w s e z o n o w y c h. P o n a d t o z a t r u d n i o n y c h j e s t t r z e c h p r a c o w n i k ó w n a c z a s n i e o k r e ś l o n y w n i e p e ł n y m w y m i a r z e c z a s u p r a c y ( k i e r o w n i k, k s i ę g o w y, m a g a z y n i e r ). U d z i a ł m i e s z k a ń c ó w w p r a c a c h p o l o w y c h i h o d o w l a n y c h j e s t z n a c z n y : 26

4 2 o s o b y z a j m u j e s i ę h o d o w l ą t r z o d y i b y d ł a, 3 o s o b y p r a c u j e w o g r o d n i c t w i e, 1 o s o b a w p r a c a c h p o l o w y c h. P o n a d t o w p r a c a c h s e z o n o w y c h t a k i c h j a k z b i e r a n i e z i e m n i a k ó w, w a r z y w, o w o c ó w b i e r z e u d z i a ł p r z e c i ę t n i e 1 0 m i e s z k a ń c ó w. G o s p o d a r s t w o z a j m u j e s i ę g ł ó w n i e h o d o w l ą t r z o d y c h l e w n e j i p r o d u k c j ą w a r z y w w c e l u z a s p o k o j e n i a p o t r z e b D o m u. W y n i k f i n a n s o w y z a r. w y n i ó s ł z a l e d w i e 1 t y s. z ł. W p ł y w n a t a k n i s k i w y n i k b y ł a n i s k a c e n a s k u p u t r z o d y c h l e w n e j. Ś r e d n i a c e n a s p r z e d a n e j t r z o d y w r. w y n i o s ł a 2, 9 3 z ł, n a t o m i a s t c e n a s p r z e d a n e j t r z o d y d o d n i a r. w y n i o s ł a 3, 6 9 z ł. Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w O strowie 27

5 O g ó l n y o b s z a r g r u n t ó w g o s p o d a r s t w a w y n o s i 5 7, h a. Z t e g o u ż y t k i r o l n e t o 5 6, h a, w s k ł a d k t ó r y c h w c h o d z ą : - g r u n t y o r n e 5 1, h a - ł ą k i - 4, 6 2 h a. P o n a d t o w s k ł a d g o s p o d a r s t w a w c h o d z ą : - g r u n t y r o l n e z a b u d o w a n e 0, h a - r o w y i n i e u ż y t k i 0, 1 3 h a. C a ł y o b s z a r g o s p o d a r s t w a p o d z i e l o n y j e s t n a 6 p ó l u p r a w n y c h o r a z o g r ó d : - p o l e n r I O s t r o w o o p o w i e r z c h n i 7, 3 6 h a, - p o l e n r I I O s t r o w o o p o w i e r z c h n i 6, 8 5 h a, - p o l e n r I I I O s t r o w o o p o w i e r z c h n i 1 3, 1 9 h a, - p o l e n r I V K i c k o o p o w i e r z c h n i 7, 8 h a, - p o l e n r V T a r n ó w k o o p o w i e r z c h n i 9, 7 8 h a, - p o l e n r V I T a r n ó w k o o p o w i e r z c h n i 5, 5 6 h a, - o g r ó d O s t r o w o o p o w i e r z c h n i 1, h a. N a j d a l s z e p o l e o d d a l o n e j e s t o d b u d y n k ó w g o s p o d a r s t w a o 6 k i l o m e t r ó w. W y k a z u ż y t k ó w r o l n y c h z p o d z i a ł e m n a k l a s y b o n i t a c y j n e p r z e d s t a w i a p o n i ż s z a t a b e l a : K l asa I I I I I a I ii I V a I V b SR I V a Ł I I I Ł I V R azem g l eb y h a I l o ś ć 1, , , 2 0 7, , 2 9 1, , 6 3 0, , h a S t r u k t u r a z a s i e w ó w w b i e ż ą c y m r o k u p r z e d s t a w i a s i ę n a s t ę p u j ą c o : - p s z e n i c a o z i m a h - ż y t o o z i m e - 1 h a - j ę c z m i e ń j a r y - 1 4, 7 4 h a - p s z e n ż y t o - 2 h a - z i e m n i a k i j a d a l n e - 1 h a - g r o c h j a d a l n y - 7, 8 0 h a - p o p l o n n a p r z y o r a n i e - 1 h a - w a r z y w a - 0, 2 0 h a 28

6 O s i ą g n i ę t e p l a n y w i r o k u p r z e d s t a w i a p o n i ż s z a t a b e l a : O b s z a r O s i ą g n i ę t y W y d a j n o ś ć S p r z e d a ż R o ś l i n a u p r a w y ( h a ) p l o n z 1 h a u p r a w n a Q W a r t o ś ć q q z ł P s z e n i c a o z i m a , 2 5 8, , 4 0 Ż y t o o z i m e , P s z e n ż y t o , J ę c z m i e ń j a r y 1 1, , , 5 4 3, G r o c h j a d a l n y 6, 8 5 7, , Z i e m n i a k i j a d a l n e W a r z y w a 0, 4 1 0, R A Z E M 5 1, , 9 5 x x x X , 4 0 P o n i e s i o n e n a k ł a d y w z a k r e s i e p r o d u k c j i r o ś l i n n e j w i r o k u p r z e d s t a w i a p o n i ż s z a t a b e l a : N a k ł a d y w z ł o t y c h n a D o 3 1 s i e r p n i a r. z a k u p N a w o z ó w , , 7 7 Ś r o d k ó w o c h r o n y r o ś l i n , , 7 0 M a t e r i a ł s i e w n y , , 8 7 P a l i w a i s m a r y , , 0 2 C z ę ś c i z a m i e n n e , , 6 2 D r o b n e m a t e r i a ł y P o z o s t a ł e u s ł u g i , , 5 4 P o d a t e k r o l n y , , 8 0 R A Z E M , , 3 2 Z y s k z a r o k w y n i ó s ł , 0 2 z ł, z t e g o 5 0 % t j , 5 1 z ł o d p r o w a d z o n o d o S t a r o s t w a P o w i a t o w e g o w I n o w r o c ł a w i u, a p o z o s t a ł ą k w o t ę , 5 1 z ł p r z e z n a c z o n o n a z a k u p n o w e g o s i e w n i k a z b o ż o w e g o. Z e b r a n e z b i o r y p r z e z n a c z o n e s ą n a : a ) z b o ż a i g r o c h j a d a l n y : - n a p a s z ę d l a t r z o d y c h l e w n e j - n a s i e w - s p r z e d a ż n a z e w n ą t r z g o s p o d a r s t w a - n a p o t r z e b y w ł a s n e g o d o m u p o m o c y s p o ł e c z n e j b ) ) z i e m n i a k i - n a p o t r z e b y w ł a s n e g o d o m u p o m o c y s p o ł e c z n e j - s p r z e d a ż z e w n ę t r z n a. - n a p a s z ę d l a t r z o d y - s p r z e d a ż z e w n ę t r z n a. 29

7 P r z e z n a c z e n i e z b i o r ó w w p o s z c z e g ó l n y c h l a t a c h p r z e d s t a w i a p o n i ż s z a t a b e l a : R oś l i n a 2003 rok D o 31 s i e rp n i a 2004 roku S p rz e d a ż S p rz e d a ż S ka rm i a n S i e w S p rz e d a ż S p rz e d a ż S ka rm i a - S i e w n a d o D P S kg i e kg kg n a z e w n ą t rz d o D P S kg n i e kg z e w n ą t rz kg kg kg J ę c z m i e ń j a ry P s z e n i c a P s z e n ż y t o Ż y t o oz i m e G roc h j a d a l n y Z i e m n i a ki j a d a l n e W a rz y w a , G o s p o d a r s t w o p r o w a d z i h o d o w l ę t r z o d y c h l e w n e j w c y k l u z a m k n i ę t y m. N a d z i e ń i r s t a n y t r z o d y c h l e w n e j p r z e d s t a w i a p o n i ż s z a t a b e l a : N a z w a g r u p y h o d o w l a n e j S t a n n a r. S t a n n a r. K n u r 1 1 M a c i o r y P r o s i ę t a W a r c h l a k i T u c z n i k i R A Z E M L i c z b a s p r z e d a n e j t r z o d y c h l e w n e j p r z e d s t a w i a p o n i ż s z a t a b e l k a : S p r z e d a ż t r z o d y D o r. S z t. k g w a r t o ś ć s z t. k g w a r t o ś ć z ł z ł O g ó ł e m , , 5 6 w t y m d l a D P S x X 30

8 N a k ł a d y p o n i e s i o n e n a p r o d u k c j ę z w i e r z ę c ą p r z e d s t a w i a p o n i ż s z a t a b e l a : R o d z a j n a k ł a d u D o Z a k u p k o m p o n e n t ó w , , 5 5 p a s z o w y c h U s ł u g i w e t e r y n a r y j n e , , 8 5 B i e l e n i e c h l e w n i 3 8 0, U b ó j t u c z n i k ó w 3 5 0, , 0 0 Z a k u p p r o s i ą t , R A Z E M , , 4 0 B r a k d a n y c h z u w a g i n a t o, ż e w g o s p o d a r s t w i e o b l i c z a n y j e s t z y s k n a k o n i e c r o k u d l a c a ł e g o g o s p o d a r s t w a b e z r o z g r a n i c z a n i a n a p r o d u k c j ę z w i e r z ę c ą i r o ś l i n n ą g d y ż o b i e u z u p e ł n i a j ą s i ę i n i e m a p o t r z e b y r o z d r a b n i a n i a r o z l i c z e ń w e w n ę t r z n y c h. G o s p o d a r s t w o w y p o s a ż o n e j e s t w n a s t ę p u j ą c e c i ą g n i k i i m a s z y n y r o l n i c z e : - c i ą g n i k U s z t. 1 - c i ą g n i k Z e t o r s z t. 1 - c i ą g n i k C s z t. 2 - c i ą g n i k C s z t. 1 - k o m b a j n z b o ż o w y B i z o n S u p e r Z s z t. 1 - p r a s a d o s ł o m y z s z t. 1 - o p r y s k i w a c z z a w i e s z a n y T e r m i t s z t. 1 - k u l t y w a t o r z b r o n a m i s z t. 1 - a g r e g a t u p r a w o w y s z t. 1 - k o s i a r k a r o t a c y j n a s z t. 1 - ł a d o w a c z C y k l o p - s z t. 1 - p ł u g 4 - s k i b o w y s z t. 1 - p ł u g 3 - s k i b o w y s z t. 1 - z a w i e s z a n y r o z s i e w a c z n a w o z u s z t. 1 - s i e w n i k z b o ż o w y s z t. 1 - r o z r z u t n i k o b o r n i k a s z t. 1 - p r z y c z e p a 6 t. - s z t. 2 - p r z y c z e p a 4 t. s z t. 3 - p r z y c z e p a 3, 5 t. s z t. 2 - b e c z k o w ó z d o w y w o z u g n o j o w i c y o p o j e m n o ś c i l - b r o n y u p r a w o w e i p o s i e w n e - s a d z a r k a d o z i e m n i a k ó w. P o s i a d a n y s p r z ę t p o z w a l a n a w y k o n a n i e w s z y s t k i c h z a b i e g ó w p o l o w y c h w e w ł a s n y m z a k r e s i e p o s i a d a n y m s p r z ę t e m. 31

9 W y k a z m a s z y n n i e z b ę d n y c h w g o s p o d a r s t w i e : - o p r y s k i w a c z r o ś l i n o s z e r o k o ś c i r o b o c z e j 1 8 m z d y s z a m i n o w e g o t y p u i p o j e m n o ś c i z b i o r n i k a l - s i e w n i k z b o ż o w y u m o ż l i w i a j ą c y s i e w z e ś c i e ż k a m i r o b o c z y m i - r o z s i e w a c z n a w o z u o s z e r o k o ś c i r o b o c z e j 1 8 m - p r a s a z w i j a j ą c a - podnośnik typu Tur. Z a k u p w / w m a s z y n r o l n i c z y c h u m o ż l i w i z a s t o s o w a n i e n o w y c h t e c h n o l o g i i u p r a w y r o ś l i n, z m n i e j s z a j ą c j e d n o c z e ś n i e p r a c o c h ł o n n o ś ć, a t y m s a m y m j e d n o s t k o w e k o s z t y u p r a w y. W g o s p o d a r s t w i e z a t r u d n i o n y c h b y ł o n a d z i e ń r. 6 o s ó b, c o s t a n o w i 1, 6 7 e t a t u ( k i e r o w n i k, g ł. k s i ę g o w a, m a g a z y n i e r, 3 p r a c o w n i k ó w r o l n y c h ). W p r a c a c h p o l o w y c h ( z b i e r a n i e k a m i e n i n a p o l a c h, o d c h w a s z c z a n i e z i e m n i a k ó w, w y r y w a n i e s a m o s i e w ó w ż y t a z p s z e n i c y, z b i e r a n i e b a l o t ó w s ł o m y, z b i e r a n i e z i e m n i a k ó w, p r a c a w o g r o d z i e u c z e s t n i c z y ł o w b r. ł ą c z n i e 3 6 m i e s z k a ń c ó w ( 2 0 m i e s z k a ń c ó w z O s t r o w a i 1 6 m i e s z k a ń c ó w z T a r n ó w k a ). W p r a c a c h h o d o w l a n y c h p o m a g a ł ą c z n i e 1 4 o s ó b ( 9 z O s t r o w a i 5 z T a r n ó w k a ). N a l e ż y n a d m i e n i ć, ż e c z ę ś ć z w / w o s ó b u c z e s t n i c z y w o b u w y m i e n i o n y c h r o d z a j a c h p r a c. W s z y s t k i e p r a c e w g o s p o d a r s t w i e o d b y w a j ą m i e s z k a ń c y n a z a s a d a c h d o b r o w o l n o ś c i i s ą t r a k t o w a n e j a k o z a j ę c i a z e r g o t e r a p i i. W y s t ą p i o n o d o A g e n c j i R e s t r u k t u r y z a c j i i M o d e r n i z a c j i R o l n i c t w a o d o p ł a t y d o 4 9, 5 5 h a z t y t u ł u w s p a r c i a d z i a ł a l n o ś c i r o l n i c z e j n a o b s z a r a c h o n i e k o r z y s t n y c h w a r u n k a c h g o s p o d a r o w a n i a n a r o k J e d n o c z e ś n i e z u w a g i n a m o ż l i w o ś ć w y s t ą p i e n i a b ł ę d u z a s a d n y m b y ł o b y d o k o n a n i e n i e o d p ł a t n e g o s p r a w d z e n i a p o w i e r z c h n i p ó l i i c h g r a n i c w t e r e n i e p r z e z p r a c o w n i k ó w W y d z i a ł u G e o d e z j i S t a r o s t w a P o w i a t o w e g o w I n o w r o c ł a w i u w c e l u u p e w n i e n i a s i ę c o d o i c h p r z e b i e g u i z g o d n o ś c i z m a p ą. 32

10 Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Parch aniu O b s z a r g r u n t ó w u ż y t k o w a n y c h o g ó l n i e 1 0, 8 8 h a G r u n t y o r n e 1 0, 5 0 h a w t y m : - k l a s a I I 3, 6 0 h a - k l a s a I I I a 1, 2 8 h a - k l a s a I V a 5, 3 2 h a - k l a s a V 0, 3 0 h a u ż y t k i z i e l o n e 0, 3 8 h a - k l a s a I I 0, 3 8 h a G r u n t y s ą p r z y l e g ł e d o D P S w d w ó c h c z ę ś c i a c h. R y s u n e k c z ę ś c i g r u n t ó w w z a ł ą c z e n i u ( z a ł ą c z n i k n r 1 ). W p r z e w a ż a j ą c e j c z ę ś c i I V k l a s a ( j a k w p k t 1. ). U p r a w y p r o w a d z o n e w b r. : - p s z e n i c a 5, 7 8 h a - z i e m n i a k i 0, 5 0 h a - j ę c z m i e ń 2, 6 0 h a - k u k u r y d z a 2, 0 0 h a R a z e m 1 0, 8 8 h a O s i ą g n i ę t e z b i o r y z u p r a w : - z i e m n i a k i 7, 5 t. = , p s z e n i c a 3 2, 4 t. = , j ę c z m i e ń 1 6, 1 t. = , k u k u r y d z a 1 2, 0 t. = , 0 0 R a z e m , 0 0 N a k ł a d y f i n a n s o w e w z a k r e s i e u p r a w t e g o r o c z n y c h , 0 0 z ł w t y m : - z a k u p p a l i w a 8 0 0, 0 0 z ł - z a k u p n a s i o n , 0 0 z ł - z a k u p n a w o z ó w i ś r. o c h r o n y r o ś l i n , 0 0 z ł - u s ł u g i k o m b a j n e m ( w t y m b a l o w a n i e s ł o m y ) , 0 0 z ł - p o d a t e k r o l n y 9 2 3, 0 0 z ł Z y s k z o s t a n i e u s t a l o n y n a k o ń c u r o k u k a l e n d a r z o w e g o p o z a m k n i ę c i u k s i ą g r a c h u n k o w y c h, s p o r z ą d z e n i u i p r z y j ę c i u b i l a n s u, n a s t ę p n i e r o z l i c z o n y w r. w w y s o k o ś c i 5 0 % d l a S t a r o s t w a i 5 0 % n a z w i ę k s z e n i e ś r o d k ó w o b r o t o w y c h. W b i e ż ą c y m r o k u o d p r o w a d z o n o d o S t a r o s t w a P o w i a t o w e g o z y s k z a r w w y s o k o ś c i 8 6 8, 2 1 z ł. P r z e z n a c z e n i e z b i o r ó w : - n a s p r z e d a ż 4 0, 0 t. ( p s z e n i c a, z i e m n i a k i ) - n a u ż y t e k t r z o d y 2 7, 3 t. 33

11 - P r o w a d z o n a h o d o w l a. S t a n n a r. : t r z o d a c h l e w n a 3 9 s z t u k w t y m : - w a r c h l a k i 1 6 s z t. - p r o s i ę t a 1 5 s z t. - m a c i o r y 3 s z t. - t u c z n i k i 5 s z t. S z a c u n k o w a w a r t o ś ć p r z y c h o d ó w z t y t u ł u t r z o d y c h l e w n e j , 0 0 z ł. N a k ł a d y n a h o d o w l ę t r z o d y c h l e w n e j , 0 0 z ł w t y m : - p a s z a w ł a s n a , 0 0 z ł - w i t a m i n y , 0 0 z ł - u s ł. w e t e r y n a r y j n e 4 5, 0 0 z ł A k t u a l n y p a r k m a s z y n o w y : - c i ą g n i k C s z t. - c i ą g n i k P 1 s z t. - c i ą g n i k 1 s z t. - p r z y c z e p y 2 s z t. - ł a d o w a c z T U R 1 s z t. - p ł u g i 3 s z t. - a g r e g a t u p r a w o w y 1 s z t. - s i e w n i k z b o ż o w y 1 s z t. - o p r y s k i w a c z 1 s z t. - k o p a c z k a 1 s z t. P o s i a d a n e m a s z y n y p o k r y w a j ą p o t r z e b y g o s p o d a r s t w a w t y m z a k r e s i e. J e d y n i e k o n i e c z n y j e s t z a k u p r o z t r z ą s a c z a d o o b o r n i k a. Z a t r u d n i o n y c h j e s t 4 p r a c o w n i k ó w w n i e p e ł n y m w y m i a r z e c z a s u p r a c y : - k i e r o w n i k 0, 3 3 e t a t u - k s i ę g o w y - 0, 3 3 e t a t u - m a g a z y n i e r 0, 1 1 e t a t u - t r a k t o r z y s t a 0, 2 5 e t a t u Z e w z g l ę d u n a s c h o r z e n i a ( D o m d l a O s ó b p r z e w l e k l e c h o r y c h p s y c h i c z n i e ) u d z i a ł M i e s z k a ń c ó w w p r a c a c h p o l o w y c h i h o d o w l i w y n o s i o k. 3 0 %. 34

12 Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w W arzynie G o s p o d a r s t w o P o m o c n i c z e p r z y D P S w W a r z y n i e p o s i a d a 5 0, 8 3 h a g r u n t u w k l a s i e I I I, I V, V o r a z n i e u ż y t k i r o l n e. Z i e m i a p r z y l e g a b e z p o ś r e d n i o d o G o s p o d a r s t w a i j e s t r o z d z i e l o n a d r o g ą g m i n n a p r z e z c o t w o r z y d w i e c z ę ś c i R y s u n e k m a p a w z a ł ą c z e n i. K l a s a z i e m i j e s t n a s t ę p u j ą c a : I I I 9, 4 7 h a I V 3 3, 5 7 h a V 3, 9 8 h a N i e u ż y t k i 3, 8 1 h a 5 0, 8 3 h a w t y m g r u n t y p o d z a b u d o w ą, p a r k, n i e u ż y t k i 9, 8 0 h a g r u n t y o r n e 4 1, 0 3 h a G o s p o d a r s t w o p r o w a d z i n a s t ę p u j ą c e u p r a w y : zb oż a ok opowe warzywa drzewa owocowe p s z e n i c a b u r a k i c u k r o w e m a r c h e w j a b ł o n i e p s z e n ż y t o z i e m n i a k i c e b u l a ś l i w y j ę c z m i e ń p o r w i ś n i e o w i e s s e l e r c z e r e ś n i e k a p u s t a p o r z e c z k i p o m i d o r y o g ó r k i b u r a c z k i itp O s i ą g n i ę t e z b i o r y : 35

13 zb oż a ok opowe W arzywa owoce r o k T o n y w a r t o ś ć T o n y w a r t o ś ć T o n y w a r t o ś ć T o n y w a r t o ś ć S k a r m i e n i e 1 1 0, , , , , 3 5 4, , i n w e n t a r z a P r o g n o - z o w a n e 1 5 3, 7 0 S k a r m i e n i e i n w e n t a r z a , , 0 0 3, , N i e z b ę d n e n a k ł a d y r z e c z o w e w z a k r e s i e u p r a w w y n i o s ł y w r o k u : k w o t ę , 7 0 z ł k w o t ę , 2 7 z ł W r o k u o s i ą g n i ę t o z y s k w k w o c i e , 6 1 z ł z t e g o 5 0 % t j , 0 0 z ł o t y c h o d p r o w a d z o n o n a k o n t o s t a r o s t w a, a p o z o s t a ł ą k w o t ę p r z e z n a c z o n o n a p o t r z e b y G o s p o d a r s t w a / b i e ż ą c e n a p r a w y s p r z ę t u, z a k u p m a t e r i a ł u s i e w n e g o i z w i e r z ą t h o d o w l a n y c h b e z w y p ł a t z z y s k u d l a p r a c o w n i k ó w /. Z u z y s k a n y c h z b i o r ó w w a r z y w a, o w o c e i o k o p o w e s p r z e d a n o n a t o m i a s t z b o ż a p r z e z n a c z o n o n a p o t r z e b y w ł a s n e / c h ó w ś w i ń i b y d ł a /. P r o w a d z o n a h o d o w l a : 36

14 rok S t a n B o u r o d z e n i a z a k u p s p r z e d a ż p a d n i ę c i e p r z e k l a s o w a n i e n a k o n i e c p r o s i ę t a w a r c h l a k i t u c z n i k i m a c i o r y k n u r y c i e l ę t a B y k i - o p a s y W r o k u z e s p r z e d a ż y i n w e n t a r z a u z y s k a n o k w o t ę , 6 6 z ł rok 37

15 S t a n n a B o u r o d z e n i a z a k u p s p r z e d a ż p a d n i ę c i e p r z e k l a s o w a n i e k o n i e c o k r e s u P r o s i ę t a W a r c h l a k i T u c z n i k i M a c i o r y K n u r y C i e l ę t a B y k i - o p a s y W r o k u o s i ą g n i ę t o d o c h o d y z e s p r z e d a ż y w k w o c i e , 8 8 z ł. N i e z b ę d n e n a k ł a d y r z e c z o w e w z a k r e s i e h o d o w l i w y n i o s ł y : r. k w o t ę , r. k w o t ę , 6 9 G o s p o d a r s t w o p o s i a d a n a s t ę p u j ą c e m a s z y n y r o l n i c z e : A g r e g a t u p r a w o w y 1 R o z r z u t n i k 1 D e s z c z o w n i a 1 O p r y s k i w a c z 1 O p r y s k i w a c z c i ą g n i k o w y 1 O r k a n 1 38

16 P r a s a d o s ł o m y 1 R o z d r a b n i a c z d o s ł o m y 1 K o m b a j n b u r a c z a n y 1 K o m b a j n B i z o n 1 M i e s z a l n i a p a s z 1 Z g a r n i a c z 2 C i ą g n i k i 4 P r z y c z e p a 4 P o t r z e b n e s ą n a t o m i a s t n a s t ę p u j ą c e m a s z y n y : C i ą g n i k K M P ł u g A g r e g a t u p r a w o w o - s i e w n y A g r e g a t d o u p r a w p o ż n i w n y c h O p r y s k i w a c z 1 8 m s z e r o k o ś c i r o b o c z e j K o m b a j n d o z b i o r u z i e m n i a k ó w W g o s p o d a r s t w i e e t a t o w o z a t r u d n i o n e s ą 4 o s o b y. U d z i a ł m i e s z k a ń c ó w w p r a c a c h w g o s p o d a r s t w i e j e s t n a s t ę p u j ą c y : p r z y h o d o w l i s y s t e m a t y c z n i e p r a c u j e 3 m i e s z k a ń c ó w, p r z y p r a c a c h w o g r o d z i e, w a r z y w n i k u i p o l o w y c h p r a c u j e s y s t e m a t y c z n i e 1 0 o s ó b, a o k a z j o n a l n i e d o d a t k o w o 1 5 o s ó b. Z A K O Ń C Z E N I E 39

17 A n a l i z u j ą c d a n e d o t y c z ą c e r e o r g a n i z a c j i f u n k c j o n o w a n i a d o m ó w p o m o c y s p o ł e c z n e j m o ż n a s t w i e r d z i ć, i ż a k c e p t a c j a Z a r z ą d u P o w i a t u n a w p r o w a d z e n i e z m i a n w p r z e d m i o t o w y m z a k r e s i e p r z y n o s i z a m i e r z o n e e f e k t y. K o n i e c z n o ś ć i c h w p r o w a d z e n i a p o d y k t o w a n a j e s t z m i a n ą p r z e p i s ó w d o t y c z ą c y c h w s p ó ł f i n a n s o w a n i a s k i e r o w a n e g o d o d o m u p o m o c y s p o ł e c z n e j. P r o j e k t y r e o r g a n i z a c j i p r o p o n o w a n e n a l a t a p ó ź n i e j s z e p o w i n n y p o z w o l i ć s a m o r z ą d o w i m i m o b r a k u d o t a c j i z b u d ż e t u p a ń s t w a, n a p r o w a d z e n i e d o m ó w p o m o c y s p o ł e c z n e j z a b e z p i e c z a j ą c w p i e r w s z e j k o l e j n o ś c i p o t r z e b y m i e s z k a ń c ó w n a s z e g o p o w i a t u. O s z c z ę d n o ś c i p ł a c o w e w y n i k a j ą c e z p r z e p r o w a d z a n e j w r o k u r e s t r u k t u r y z a c j i z a t r u d n i e n i a n i e o b n i ż a j ą w s p ó ł c z y n n i k a s t a n d a r d u o p i e k i, s ą j e d n a k r e z u l t a t e m k o r z y s t a n i a z a k t u a l n y c h p r z e p i s ó w p r a w a, k t ó r e p o z w o l i ł y p r z e j ś ć p r a c o w n i k o m n a ś w i a d c z e n i a p r z e d e m e r y t a l n e l u b i n n e f o r m y z a s i ł k ó w. P o n a d t o w y n i k a j ą o n e r ó w n i e ż z u j e d n o l i c e n i a w y s o k o ś c i p ł a c p r a c o w n i k ó w p o ł ą c z o n y c h p l a c ó w e k, a j e d y n i e D P S w I n o w r o c ł a w i u n i e w y k a z a ł ż a d n y c h f i n a n s o w y c h z y s k ó w w p a r a g r a f i e p ł a c o w y m ( j e d y n i e e t a t y ) p o n i e w a ż r e s t r u k t u r y z a c j a z a t r u d n i e n i a w y m a g a ł a w y p ł a t o d p r a w i n a g r ó d j u b i l e u s z o w y c h. N a t o m i a s t r. p r z y n i e s i e o c z e k i w a n e e f e k t y w t y m z a k r e s i e. N a w y r ó ż n i e n i e z a s ł u g u j e f a k t p o s z u k i w a n i a p r z e z d y r e k t o r ó w p l a c ó w e k r o z w i ą z a ń w s p i e r a j ą c y c h o s z c z ę d z a n i e n a w s z y s t k i c h p ł a s z c z y z n a c h b e z u s z c z e r b k u d l a w a r u n k ó w b y t o w a n i a i w y ż y w i e n i a m i e s z k a ń c ó w. N a l e ż y z a t e m p r z y j ą ć, ż e d a l s z e d z i a ł a n i a m a j ą c e n a c e l u z m n i e j s z e n i e k o s z t ó w f u n k c j o n o w a n i a j e s t z a ł o ż e n i e m s ł u s z n y m i o d p o w i a d a j ą c y m o c z e k i w a n i o m o r g a n u p r o w a d z ą c e g o. O d r ę b n y m z a g a d n i e n i e m j e s t f u n k c j o n o w a n i e g o s p o d a r s t w p o m o c n i c z y c h a l b o w i e m s ą o n e w f a z i e r e o r g a n i z a c j i i w p r o w a d z a n i a p r o g r a m ó w n a p r a w c z y c h, d z i ę k i k t ó r y m s p o d z i e w a n a j e s t z n a c z n a p o p r a w a f u n k c j o n o w a n i a. Z m i a n y t e c h n o l o g i i p o p r z e z n o w e i n w e s t y c j e w g o s p o d a r s t w a c h p o z w o l ą n a z w i ę k s z e n i e z y s k ó w w l a t a c h p r z y s z ł y c h. 40

18 I n o w r o c ł a w, p a ź d z i e r n i k r. 41

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł ź ź ź

Ł ź ź ź Ń ź Ó Ć Ą Ą Ń Ą Ą Ą Ą ź Ż Ł ź ź ź Ń Ń Ą Ą ź ź ź Ń Ł Ź Ł Ż Ń Ó Ł Ż Ś Ó Ą Ń Ł Ż Ś ź ź Ż ź ź ź Ą ź Ą Ą ź Ć ź ź Ń Ą Ą Ń Ł Ś Ą Ą Ł Ł Ą Ń Ń Ń Ł Ą Ą Ą Ż Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł ź Ó Ń Ł Ś Ż Ą Ą ź Ł Ó Ż Ł Ń Ś Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ś Ń Ń

Ł Ś Ś Ń Ń Ą Ą Ć ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ń Ł Ó ź ź ź Ą ź Ś Ś ź Ź Ź Ź Ż Ź Ś Ż Ć Ź Ż Ż Ó Ś Ż Ń Ą Ó Ź Ś Ś ź Ł Ą ź Ź Ć Ź Ą Ż ź Ż Ó Ś Ą Ą Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ą ź ź ÓŻ Ś Ż Ź Ł Ż Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ł Ź Ś ź ź Ą ź Ź Ż Ó Ś Ż Ż Ź Ź Ź Ż ź Ź Ł Ń

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ł ó óż ź Ł ó ó ó ó ć ć ć ć ć Ś ó ó ó ó ó ó Ż Ą ń ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ń Ą Ą Ą ŁŁ Ą ń Ł ó ó ó ó Ź ć ó ó ó ć Ą ó Ł ń ó ź ć Ź ć ź Ę Ę Ź ź ź Ż ź Ź Ń ź ć ź ć Ź ć Ź ć Ż ć ź ć ź ć ź ź ć Ą Ź ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ź Ó

Ż Ę ź Ó ź ź Ę Ą Ż Ę ź Ó Ź Ó ź Ę ź Ę Ę Ą Ź Ą Ń Ź Ź Ź Ź ź Ą ź Ę Ą Ć ź ź ź Ę ź Ź ź ź Ę Ł ź Ź Ź Ź ź ź Ź Ź ź ź Ą Ł Ó Ó Ą Ą Ś Ę Ę Ą Ą Ś Ś Ł Ę Ę ź ź Ó Ą Ą Ą Ł Ą Ę Ź Ę ź ź Ę Ą Ź Ź ź Ł Ą Ł Ą ź Ą ź Ł Ą Ó ĘŚ Ą Ę Ę ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł Ł Ą Ą Ą ź Ł Ę Ń ź ć ć ź ź Ę Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł ź ć Ń ź Ą Ó Ę Ę ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ę Ę ć Ą ć Ą Ł ć Ą ć ć Ń Ń Ń ź ć Ń Ł Ń Ń ź ć ć ć Ę ć Ń ć Ł ć Ń ć ź ź Ę ć Ś ź ć Ą Ę ć Ą ć Ź Ń ź ć ź Ż ć Ł ć Ń ć ź Ą ź Ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ś Ś Ś Ę ĘĄ Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ś Ę ź Ź Ż Ę Ś ć Ł Ę Ł Ś Ł Ł ź Ś Ś Ń Ł Ś Ą Ś Ł Ł Ż ć ć Ż Ś Ś Ł Ś Ś Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ś ć ć Ż Ż Ż Ż ć Ś Ż ć Ż Ż Ł Ą Ł Ń ź Ń Ń Ę Ń Ą Ń Ż Ż Ó Ż Ż ź ź Ź Ż Ż Ż Ś Ś Ż Ż ź

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź

Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź Ł Ą ń ń Ń ź Ą Ń Ń ź ń ń ń ń ź Ń ń Ń Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź ń ć ń Ń Ń ń ź ć ń Ń Ę ń Ń Ż Ń ń Ń ń Ń Ą Ń ć Ń Ń ź Ę ź ź ć ź ć ń ń ń ń ć ć ć Ń Ą ć Ą Ż Ó ć ń ć ń ć ć ź ź ć ć Ń Ń ć ń ń Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś Ł Ś ś Ą ś ć Ń ść ź ń ś ś ń Ę ńź ź ś ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś ś ń ś Ń ź ź ś ć ź Ę ś ść ś ść ś Ń ń ń ś ść ć ś ń Ę ś Ń ś ść ś ś ś ś ś ś ń ś ć ś ś Ń ń ś ń Ą ń ś ń Ń Ę ś

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo