Zapytanie ofertowe nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 3"

Transkrypt

1 Internet Media Services SA Ul. Puławska Warszawa tel. (22) fax. (22) Warszawa r. Zapytanie ofertowe nr 3 na wykonanie instalacji okablowania logicznego i elektrycznego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w Galerii Jurajskiej dotyczy ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka; Działanie 4.3: Kredyt technologiczny Projekt pt.: Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach I. ZAMAWIAJĄCY Internet Media Services SA (zwany dalej IMS) Ul. Puławska 465, Warszawa tel. (22) fax NIP: , REGON: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr Kapitał zakładowy: ,22 zł w całości opłacony II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji okablowania logicznego i elektrycznego Systemu Digital Signage Premium w Galerii Jurajskiej, spełniającej poniższe wymagania: 1. Całośd instalacji okablowania logicznego i elektrycznego Systemu Digital Signage Premium w Galerii Jurajskiej powinna zostad wykonana zgodnie z projektem wykonawczym okablowania sygnałowego i elektrycznego, przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. 2. Poprawnośd wykonania instalacji oraz jej zgodnośd z przekazanym projektem wykonawczym zostanie oceniona podczas odbioru technicznego, w którym wezmą 1

2 udział projektanci, przedstawiciele Zamawiającego oraz upoważniony przedstawiciel Galerii Jurajskiej. Po zakooczeniu odbioru technicznego sporządzany jest stosowny protokół odbioru prac montażowych instalacji okablowania logicznego i elektrycznego Systemu Digital Signage Premium w Galerii Jurajskiej, podpisywany przez Wykonawcę przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Galerii Jurajskiej. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonanie instalacji okablowania logicznego i elektrycznego dla Systemu Digital Signage Premium w Galerii Jurajskiej odbędzie się w 15 dni roboczych od przyjęcia zamówienia. IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Warunki udziału: O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków: 1. Posiadad co najmniej jeden certyfikat producenta systemu okablowania strukturalnego, np. firm Krone, Molex, Reichle de Massarii, AMP itp. w zakresie projektowania i wykonawstwa okablowao strukturalnych. 2. Posiadad odpowiednie doświadczenie w montażu okablowao strukturalnych i elektrycznych w Galeriach Handlowych, potwierdzone stosownymi referencjami. Oczekuje się, że wykonawca w ciągu trzech ostatnich lat wykonał w Galeriach Handlowych co najmniej trzy zadania o podobnym stopniu trudności. 3. Posiadad komplet mierników do pomiarów i badao odbiorczych wraz z odpowiednimi, ważnymi świadectwami kalibracji. 4. Materiały używane przez wykonawcę będą posiadały stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. Wykonawca na każde żądanie udostępni dowody zakupu podstawowych materiałów elektrycznych wraz ze wskazaniem dostawcy. 5. Posiadad ważną (termin ważności polisy nie może upływad wcześniej niż pół roku od daty rozpoczęcia prac) polisę ubezpieczeniową uznanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (np. PZU, Warta, Hestia) w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota polisy powinna wynosid co najmniej zł. 6. Sprzęt używany przez wykonawcę na danej budowie będzie posiadał stosowne polisy ubezpieczeniowe, od kradzieży, zniszczenia itp. 7. Wykonawca przedstawi umowę ramową z uznanymi firmami wypożyczającymi podesty montażowe (np. CRAMO, RAMIRENT), gwarantującą,że do realizacji zadao będą używane pomosty wypożyczone ze wspomnianych firm (np. CRAMO lub RAMIRENT). 8. Firma wykonawcza przestawi zaświadczenie Zgłoszenie działalności gospodarczej do Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej. 9. Wykonawca posiadad winien stosowny potencjał ekonomiczny w postaci linii kredytowej na kwotę co najmniej zł, poświadczony przez bank obsługujący firmę wykonawcy. 2

3 10. Firma wykonawcza winna posiadad co najmniej jeden certyfikat firmy dostarczającej komponenty do wykonywania zabezpieczeo przeciwpożarowych przepustów kablowych np. firmy Hilti. 11. Pracownicy firmy wykonawczej powinni spełniad następujące wymogi: 11.1 Posiadad ważne badania lekarskie wszyscy pracownicy obsługujący daną budowę w tym: montażyści, pion techniczny, ekipy serwisowe i pomiarowe. Montażyści (wszyscy) dodatkowo winni posiadad badania lekarskie tzw. wysokościowe, uprawniające do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m Posiadad ważne szkolenia BHP wszyscy pracownicy obsługujący dane zadanie w tym również personel techniczny i serwisowy ogólne, stanowiskowe i okresowe oraz przeciwpożarowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej potwierdzone stosownym zaświadczeniami wydanymi przez uprawnione osoby lub firmy Wszyscy pracownicy obsługujący dane zadanie winni posiadad ważne indywidualne polisy NW. (następstw nieszczęśliwych wypadków) Posiadad ważne uprawnienia (nadane przez Dozór Techniczny) upoważniające do obsługi samobieżnych, elektrycznych, nożycowych pomostów montażowych. Oczekuje się, że takowe uprawnienia będzie posiadad co najmniej połowa ekipy pracującej w danym dniu na obiekcie, nie mniej jednak niż dwie osoby Posiadad ważne uprawnienia (nadane przez Dozór Techniczny) upoważniające do obsługi samobieżnych, elektrycznych, teleskopowych pomostów montażowych. Oczekuje się,że takowe uprawnienia będzie posiadad co najmniej połowa ekipy pracującej w danym dniu na obiekcie, nie mniej jednak niż dwie osoby Kierownik robót wykonawcy winien posiadad uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie kierowania robotami elektrycznymi lub teletechnicznymi. Wymagane jest również posiadanie aktualnego potwierdzenia przynależności do Izby Samorządu zawodowego wraz z opłaconą polisą Odpowiedzialności cywilnej osób pełniących samodzielne funkcje zawodowe w budownictwie 11.7 Posiadad zaświadczenia kwalifikacyjne SEP typu E w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV. Wymóg ten dotyczy co najmniej połowy zespołu montażowego, jednak uprawnienia te winy posiadad co najmniej 2 osoby z zespołu montażowego, który w danym dniu realizuje zadanie Posiadad (co najmniej 1 osoba z zespołu montażowego) zaświadczenie kwalifikacyjne SEP typu D w zakresie instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kv Posiadad (co najmniej 1 osoba wykonująca pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych) zaświadczenia kwalifikacyjne SEP typu D i E w zakresie wykonywania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kv Posiadad (co najmniej 2 osoby) certyfikaty pracownicze nadane przez firmę KRONE, zaświadczające o odbytych szkolenia w zakresie projektowania i wykonywania instalacji okablowania strukturalnego Posiadad (co najmniej 2 osoby) certyfikaty pracownicze nadane przez inne firmy (np. Molex, Reichle de Massari Legrand), zaświadczające o odbytych szkolenia w zakresie projektowania i wykonywania instalacji okablowania strukturalnego Posiadad (co najmniej 2 osoby) certyfikaty pracownicze nadane przez firmę HILTI, zaświadczające o odbytych szkolenia w zakresie wykonywania uszczelnieo przeciwpożarowych przepustów kablowych. 3

4 Ponadto: Wymagana jest należyta starannośd przy realizacji zobowiązao umowy, Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleo niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Przygotowanie oferty: 1. Oferent może złożyd jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3. Oferta oraz wszystkie załączniki: oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego. 4. Oferta powinna zawierad: Nazwę, adres i dane kontaktowe oferenta, Posiadad datę sporządzenia, Cenę całkowitą netto i brutto. Termin ważności oferty Warunki i terminy płatności Warunki i terminy gwarancji Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, Informację o doświadczeniu Oferenta. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: oraz w siedzibie IMS ul. Puławska 465 w Warszawie VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyd do dnia r. do godziny Oferta może zostad przesłana na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skany dokumentów z podpisem i pieczęcią), faksem na nr ( ), pocztą/kurierem, lub dostarczona osobiście na adres: ul. Puławska 465 w Warszawie. 4

5 3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikowad treśd zapytania ofertowego. VII. OCENA OFERT 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena może byd tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cena nie ulega zmianie w górę przez okres ważności oferty i związania ważności umowy. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Lp. Nazwa Waga kryterium - ilośd punktów 1. Cena Gwarancja (minimum 2 lata) Warunki płatności (minimum 21 dni) 10 Razem 100 Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G + T gdzie poszczególne symbole oznaczają: S suma uzyskanych punktów, C punkty za cenę, G punkty za okres gwarancji T punkty za wydłużony termin płatności Kryterium nr 1 (cena): C = ( C min /C of.. ) x 80, gdzie: C min najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert; C of. zaoferowana cena przez Oferenta, wynikająca z danej oferty; C ilośd punktów za cenę przyznanych danej ofercie. 5

6 Kryterium nr 2 (okres gwarancji) : G = (G of /G max ) x 10, gdzie: G max - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert; G of zaoferowany przez Oferenta okres gwarancji, wynikający z danej oferty; G ilośd punktów za okres gwarancji przyznanych danej ofercie Kryterium nr 3 (warunki płatności): T = (T of /T max ) x 10, gdzie: T max najdłuższy termin płatności spośród wszystkich złożonych ofert T of zaoferowany przez Oferenta termin płatności T ilośd punktów za warunki płatności przyznanych danej ofercie Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilośd punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym dostawcą. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nie później niż dnia: VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty. IX. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji można uzyskad pisząc na adres owy Dokumentacja projektowa jest dostępna w biurze Zamawiającego i na życzenie oferenta zostanie udostępniona w celu sporządzania Oferty. 6

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn.

Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn. MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu PRZETARG NIEOGRANICZONY (wartośd zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP) na zamówienie pn. Pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015r.

Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015r. Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015r. Nazwa i adres Zamawiającego MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a 66-470 Kostrzyn nad Odrą tel.: 0-95 727 96 00 fax.: 0-95 727 96 01 mzk@kostrzyn.pl www.mzk.kostrzyn

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Poznań, e mail: centrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 24 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ - opracowana na podst. art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 25 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik Łódź, dn. 09.02.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Oferty należy składać na adres spółki :

Oferty należy składać na adres spółki : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : Wykonanie projektu technicznego i budowa magazynu soli drogowej luzem nr 1A Termin składania ofert : do dnia 23.10.2013 r. do godz. 12 oo

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo